Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ thực tiễn tỉnh lâm đồng

101 3 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HÕA ĐĂNG KÝ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HÕA ĐĂNG KÝ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ HƢƠNG ĐẮK LẮK - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan: Nội dung trình bày Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức tham khảo đề tài có, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thị Hƣơng Các thông tin, tài liệu có đƣợc luận văn xuất phát từ kết trình nghiên cứu, tham khảo từ thực tiễn; thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Luận văn không chép Luận văn có trƣớc Học viên xin cam đoan cơng trình thực chƣa đƣợc công bố lần Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn nội dung lời cam đoan Đắk Lắk, ngày 15 tháng năm 2017 Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Thu Hòa LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo Trƣờng Học viện Hành Quốc gia tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu để hồn thành Luận văn Cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Lãnh đạo đồng nghiệp Sở Tƣ pháp tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện cung cấp số liệu để phục vụ cho Luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Thị Hƣơng dành nhiều thời gian tâm huyết, bảo, hƣớng dẫn tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực nghiên cứu đề tài hồn chỉnh Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn Trung tâm tƣ vấn hỗ trợ hôn nhân gia đình có yếu tố nƣớc ngồi, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, Phòng Tƣ pháp huyện, thành phố địa bàn tỉnh Lâm Đồng bạn bè giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Đắk Lắk, ngày 15 tháng năm 2017 Ngƣời viết Nguyễn Thị Thu Hòa MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU…………………………………… Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI 1.1 Quan niệm kết có yếu tố nƣớc 1.1.1 Khái niệm kết hôn …………………………………………………….7 1.1.2 Khái niệm đặc điểm kết có yếu tố nước ngồi …… 1.1.3 Điều kiện kết có yếu tố nước ngồi ……………………….13 1.2 Quan niệm đăng ký kết có yếu tố nƣớc ………… 26 1.2.1 Khái niệm đặc điểm đăng ký kết có yếu tố nước ngồi………………………………………………………………………………… 26 1.2.2 Ngun tắc đăng ký kết có yếu tố nước …… …… 28 1.2.3 Thẩm quyền đăng ký kết có yếu tố nước ngồi …………….30 1.2.4 Thủ tục đăng ký kết có yếu tố nước ngoài………………… 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI Ở VIỆT NAM …………… 42 2.1 Thực trạng đăng ký kết có yếu tố nƣớc tỉnh Lâm Đồng ………………………………………………………… 42 2.1.1 Kết giải đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngồi từ năm 2011 đến tỉnh Lâm Đồng ……………………………………………… 42 2.1.2 Nhận xét thực trạng đăng ký kết có yếu tố nước tỉnh Lâm Đồng 46 2.2 Các giải pháp bảo đảm đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi Việt Nam 71 2.2.1 Hồn thiện hệ thống pháp luật nhân có yếu tố nước 71 2.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đăng ký kết có yếu tố nước ngồi…………………………… ………….74 2.2.3 Nâng cao lực, ý thức trách nhiệm đội ngũ công chức tư pháp, hộ tịch …………………………………… ……………………………… 76 2.2.4 Tăng cường mối quan hệ phối hợp ngành, cấp liên quan 79 2.2.5 Tăng cường vai trò, trách nhiệm đoàn thể, tổ chức xã hội đoàn viên, hội viên…………………………………………………79 2.2.6 Cải thiện hoạt động trung tâm hỗ trợ kết hôn Việt Nam 80 2.2.7 Tăng cường tra, kiểm tra hoạt động đăng ký kết có yếu tố nước ngồi 83 2.2.8 Giải pháp riêng tỉnh Lâm Đồng 85 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………… 90 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mỗi ngƣời sống xã hội có nhu cầu riêng Một nhu cầu thiếu ngƣời nhu cầu giao lƣu tình cảm Quyền đƣợc mƣu cầu hạnh phúc, có hạnh phúc lứa đơi quyền tự nhiên cá nhân đƣợc pháp luật ghi nhận bảo vệ Trong Tuyên ngôn độc lập ngày 02 tháng năm 1945 khai sinh nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hồ Chí Minh viện dẫn Bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 nƣớc Mỹ để khẳng định thật hiển nhiên: "Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc” Đây khơng quyền tự nhiên mà quyền gắn liền với nhân thân ngƣời hay nói cách khác quyền ngƣời Lịch sử loài ngƣời trải qua chế độ Nhà nƣớc khác (Cộng sản nguyên thủy; chiếm hữu nô lệ; phong kiến; tƣ chủ nghĩa xã hội xã hội chủ nghĩa) nhƣng mục đích cốt lõi nhân tạo dựng gia đình hạnh phúc Mặc dù, pháp luật chế độ nhà nƣớc có khác nhƣng mục đích cuối mà nhà nƣớc hƣớng tới mục tiêu nhân văn ghi nhận bảo đảm pháp luật quyền tự kết hôn cho cá nhân Với xu hƣớng hội nhập quốc tế cách sâu rộng, Việt Nam khẳng định vị trí trƣờng quốc tế Thời gian qua, tƣợng kết có yếu tố nƣớc ngồi ngày phát triển Việc đăng ký kết hôn công dân Việt Nam với ngƣời nƣớc ngoài, với ngƣời Việt Nam định cƣ nƣớc ngày phổ biến gia tăng số lƣợng Việc nhà nƣớc ta ghi nhận bảo vệ kết có yếu tố nƣớc ngồi có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ quyền ngƣời lợi ích nam, nữ; tạo sở pháp lý cho việc quản lý quan nhà nƣớc có ý nghĩa hội nhập Theo quy định Hiến pháp năm 2013 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 thì: Hơn nhân công dân Việt Nam thuộc dân tộc, tôn giáo, ngƣời theo tôn giáo ngƣời không theo tôn giáo, công dân Việt Nam với ngƣời nƣớc ngồi đƣợc tơn trọng đƣợc pháp luật bảo vệ; Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, vợ, chồng, vợ chồng bình đẳng, tơn trọng lẫn Việc đăng ký kết hôn sở để xác lập quan hệ nhân gia đình Là sở để làm phát sinh quyền nghĩa vụ vợ chồng với Để thực quy định pháp luật hôn nhân gia đình nhằm đảm bảo quyền ngƣời có quyền kết hơn, quan nhà nƣớc có thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng nhƣ địa phƣơng khác nƣớc tiến hành đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi cho hàng trăm trƣờng hợp Số lƣợng trƣờng hợp đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi ngày tăng lên đặc biệt năm gần Mặc dù, Nhà nƣớc ta kịp thời ban hành văn pháp luật để điều chỉnh việc đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi để đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển xã hội tạo điều kiện cho công dân thực quyền tự kết Tuy nhiên, q trình giải thủ tục hành việc đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi tỉnh Lâm Đồng gặp số khó khăn, vƣớng mắc Vì vậy, đề tài “Đăng ký Kết có yếu tố nước ngồi - từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng” đƣợc tác giả lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Luật Hiến pháp luật Hành Tình hình nghiên cứu Hiện nay, vấn đề kết có yếu tố nƣớc đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, nhiều sách báo, tạp chí, tham luận viết vấn đề nhƣ: Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngồi vấn đề lý luận thực tiễn tác giả Nông Quốc Bình Nguyễn Hồng Bắc; Hỏi đáp pháp luật nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Việt Nam văn hướng dẫn thi hành tác giả Hoàng Anh Giải pháp để tránh việc lợi dụng đăng ký kết hôn với người nước Nguyễn Văn Thắng; Bài học kinh nghiệm từ số hôn nhân thất bại tác giả cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc tác giả Vũ Thị Thanh Nhàn; Đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, có yếu tố nƣớc ngồi: Luật thống - Thực tế vƣớng! tác giả Hoà Trang; Giải pháp để tránh rủi ro việc kết với ngƣời nƣớc ngồi gia tăng Hoàng Huy Trƣờng; Hoàn thiện pháp luật quan hệ kết có yếu tố nƣớc ngồi tác giả Trần Văn Duy; Kết hôn giả tạo hƣớng xử lý giai đoạn chuyển tiếp luật nhân gia đình năm 2000 với luật nhân gia đình năm 2014 tác giả Huỳnh Thị Trúc Giang; Môi giới hôn nhân trái phép vấn đề bất cân xứng thông tin hôn nhân xuyên quốc gia Đài Loan Việt Nam Dƣơng Hiền Hạnh; Những điểm pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ nhân gia đình có yếu tố nƣớc ngồi tác giả Nguyễn Hồng Bắc; Quản lý vấn đề hôn nhân xuyên biên giới Việt Nam nay: Chính sách thực tiễn tác giả Nguyễn Hữu Minh, Đặng Thị Hoa Trần Thị Hồng; Thấy qua phụ nữ Việt Nam lấy chồng nƣớc trở tác giả Nguyễn Lê Trang; Thực trạng việc làm mối quan hệ với hôn nhân khu vực biên giới Trần Thị Hồng; Một số vấn đề xã hội tƣợng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nƣớc tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm… Bên cạnh đó, số luận văn thạc sỹ quan tâm nhƣ: - Một số vấn đề lý luận thực tiễn kết hôn công dân Việt Nam với người nước theo quy định pháp luật Việt Nam xu hội nhập”, Nguyễn Cao Hiến, Khoa Luật Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; - Pháp luật điều chỉnh quan hệ gia đình có yếu tố nước ngồi Việt nam thời kì đổi hội nhập Nguyễn Hồng Bắc, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, 2003; - Pháp luật Việt Nam quan hệ nhân có yếu tố nước ngồi Lê Thị Hồng Thanh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2013… Tuy nhiên, chƣa có đề tài nghiên cứu vấn đề “Đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi, từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng” từ Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành; để từ tìm tồn tại, nguyên nhân giải pháp để thực tốt việc đăng ký kết có yếu tố nƣớc địa bàn tỉnh nhƣ địa phƣơng khác nƣớc Do vậy, đề tài luận văn hồn tồn khơng có trùng lắp mặt nội dung so với đề tài trƣớc Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích: Từ việc hệ thống hóa sở lý luận pháp lý đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi nhƣ thực trạng đăng ký kết có yếu tố nƣớc tỉnh Lâm Đồng, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm thực tốt vấn đề kết có yếu tố nƣớc ngồi địa phƣơng khác nƣớc thời gian tới - Nhiệm vụ: Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu trên, luận văn cần phải giải nhiệm vụ cụ thể sau: + Làm rõ sở lý luận pháp lý đăng ký kết có yếu tố nƣớc sở quyền ngƣời nhƣ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi kết hơn, kết có yếu tố nƣớc Tuy nhiên qua năm hoạt động Trung tâm chƣa phát huy đƣợc hiệu làm việc nhƣ quan tâm ngƣời có nhu cầu xã hội, cần có cải thiện tích cực cho hoạt động Trung tâm, để giúp Trung tâm khơng làm tốt vai trò mà giúp cho xã hội định hƣớng tình hình kết có yếu tố nƣớc ngồi Điều nên cải thiện khả tài trung tâm Từ trƣớc đến ln nhìn nhận mức độ hoạt động trung tâm hỗ trợ kết hôn phi lợi nhuận, nhân đạo Điều thực phù hợp với ý nghĩa truyền thống nhân ngƣời Việt Nam nhƣng cứng nhắc thực tế Vì khơng đủ khả tài trung tâm đảm bảo nguồn lực hoạt động cho nhƣ sở vật chất, đội ngũ nhân viên phục vụ cho cơng việc, vậy, nên đến trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tự thu, tự chi có lợi nhuận nhƣ trung tâm dạy nghề dƣới giám sát Hội Liên hiệp phụ nữ quản lý Bộ Tài điều giúp cho trung tâm có điều kiện tạo nên sở vật chất đầy đủ thu hút nguồn nhân lực có lực chun mơn làm việc tạo nguồn nhân lực việc tìm kiếm đối tác kết hôn với nhu cầu xã hội cho thành lập trung tâm môi giới hôn nhân tƣ nhân cách hợp pháp để hạn chế đƣợc tình trạng mơi giới kết bất hợp pháp nhƣ nhƣ đảm bảo cho quyền ngƣời kết Vì thành lập trung tâm môi giới hôn nhân hợp pháp để thực mơi giới quan hệ trung tâm phải có trách nhiệm với khách hàng trách nhiệm trƣớc pháp luật việc đăng ký kinh doanh ngành nghề đƣợc xem nhƣ ngành nghề kinh doanh hợp pháp trung tâm cạnh tranh lành mạnh với nhằm phục vụ tốt cho khách hàng (ngƣời có nhu cầu kết với ngƣời nƣớc ngồi) để lơi kéo khách hàng phía Vì tạo điều kiện hành lang pháp lý thuận lợi 81 cho việc kết có yếu tố nƣớc ngồi hạn chế đƣợc tình trạng mơi giới bất hợp pháp nhƣ Mặc dù phần nhiều hôn nhân có yếu tố nƣớc ngồi đạt đƣợc mục đích nhân nhƣng gần tình trạng phụ nữ Việt Nam kết với ngƣời nƣớc ngồi thơng qua hoạt động môi giới bất hợp pháp diễn biến ngày phức tạp, khiến hàng ngàn phụ nữ sau kết hôn lâm vào hồn cảnh khó khăn, bị ngƣợc đãi, bị bn bán với mục đích mại dâm, chí bị đánh đập dẫn đến thƣơng tật suốt đời tử vong Trào lƣu kết khơng mang tính tự nguyện, kết mục đích kinh tế: Theo kết nghiên cứu tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng nƣớc Viện Khoa học, Lao động Xã hội cho thấy có 7% chị em phụ nữ lấy chồng ngoại tình u, 93% lại lấy chồng nƣớc ngồi nhiều lí khác Đa số phụ nữ Việt Nam lấy chồng nƣớc ngồi hồn cảnh kinh tế khó khăn chiếm 60,1%; 30,1% thuộc gia đình có điều kiện kinh tế trung bình; 6,8% thuộc trung bình trở lên [40, tr 44] Điều không làm tăng nguy cân giới tính độ tuổi kết hơn, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ Việt Nam mà ảnh hƣởng sâu sắc đến tình hình an ninh, trị, trật tự an toàn xã hội, phong mỹ tục mối quan hệ đối ngoại Việt Nam với quốc gia, vùng lãnh thổ mà phụ nữ Việt Nam kết hôn Tuy nhiên nhiều mục tiêu đề không đạt đƣợc nhƣ việc chấm dứt nạn môi giới hôn nhân bất hợp pháp, đảm bảo hôn nhân tự nguyện, tiến “Chúng ta khơng khuyến khích nhân “4 khơng”: Khơng biết văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ, thân ngƣời phối, khơng biết hồn cảnh gia đình bạn đời khơng có tình u Tuy nhiên, 82 cần nhìn nhận việc kết với ngƣời nƣớc ngồi quyền tự do, khơng thể cấm đốn việc ban ngành kiên thực ngăn chặn, đẩy lùi tƣợng tiêu cực, lành mạnh hóa tình trạng kết với ngƣời nƣớc ngồi Đồng thời thực nhiều giải pháp chăm lo cho phụ nữ lấy chồng nƣớc ngồi, giúp họ có sống hạnh phúc, bình yên nƣớc bạn Việt Nam Chuyển mơ hình “4 khơng” sang mơ hình “5 biết”: Biết văn hóa, phong ngơn ngữ (lập mơ hình tƣ vấn chỗ định công ty làm công tƣ vấn); Biết luật pháp Việt Nam nhân gia đình; Biết phong tục tập qn, văn hóa nƣớc bạn; Biết điển hình thành cơng thất bại lấy chồng nƣớc ngồi địa phƣơng Biết ngƣời cƣới Biết gia đình, hồn cảnh chồng tƣơng lai”… 2.2.7 Tăng cường tra, kiểm tra hoạt động đăng ký kết có yếu tố nước ngồi Thứ nhất: Tăng cường công tác tra, kiểm tra Các cấp, ngành cần phải thƣờng xun trì tăng cƣờng cơng tác tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hàng năm quan, tổ chức có liên quan việc tham mƣu giải hồ sơ đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi, tránh tình trạng tra theo đạo cấp có đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tiến hành tra, kiểm tra Công tác tra, kiểm tra tập trung vào nội dung: tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức tƣ pháp, hộ tịch quan, đơn vị có liên quan; tiến độ giải hồ sơ tình trạng trễ hạn, tồn đọng hồ sơ công dân; công tác công khai, minh bạch loại thủ tục hành chính, khoản thu phí, lệ phí liên quan đến hoạt động đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi; kiểm tra hồ sơ đƣợc cấp giấy chứng nhận thực hàng năm Từ thống kê đƣợc số liệu cấp, mức độ hoàn thành, số lƣợng tỉ lệ đƣợc cấp bao nhiêu, 83 ƣu điểm, nhƣợc điểm, điểm mạnh, điểm yếu phận, công đoạn để báo cáo quan có thầm quyền kịp thời chấn chỉnh chƣa hoàn thành khen thƣởng hoàn thành tiêu vƣợt tiêu hoạch đề Thứ hai, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận kịp thời phản ánh người dân việc tiếp nhận, giải hoàn trả hồ sơ đăng ký kết có yếu tố nước ngồi Nhanh chóng thiết lập trì đƣờng dây nóng để tiếp nhận kịp thời phản ánh ngƣời dân hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu đội ngũ công chức tƣ pháp hộ tịch công tác đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi Đây kênh thông tin quan nhằm phát hiện, xử lý, ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực đội ngũ cán công chức làm công tác đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi Sau xác định có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu khâu nào, bƣớc trình đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi đƣa mức xử lý, kỉ luật phù hợp Việc có ý nghĩa quan trọng góp phần răn đe, phòng chống hành vi tham nhũng tiêu cực máy cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đảm bảo trình cấp giấy chứng nhận trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngƣời dân, đảm bảo thực tốt việc quản lý nhà nƣớc đăng ký kết hôn có yếu tố nƣớc ngồi Thứ ba, đẩy mạnh việc xử lý, khen thưởng sau tra, kiểm tra Sau tra, kiểm tra phát yếu kém, sai phạm, cần chấn chỉnh kịp thời; đƣa chế tài để xử lý cách nghiêm túc trƣờng hợp vi phạm Mặt khác, cần kiên xử lý triệt để cán công chức làm cơng tác đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi cố ý gây phiền hà, khó khăn, nhũng nhiễu nhân dân, làm chậm tiến độ công tác cấp 84 giấy chứng nhận nhƣ hạn chế tối đa tình trạng bao che, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, khơng có tinh thần tự giác để xảy sai phạm thực tế Bên cạnh đó, cần quan tâm đến cơng tác khen thƣởng cá nhân có nhiều cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao không để xảy sai phạm trình thực thi nhiệm vụ 2.2.8 Giải pháp riêng tỉnh Lâm Đồng Ngồi giải pháp tỉnh Lâm Đồng cần thực thêm giải pháp sau: Đối với Phòng Tư pháp Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp huyện để xác minh làm rõ trƣờng hợp kết có nghi vấn, đấu tranh có hiệu hoạt động mơi giới kết hôn bất hợp pháp Thứ hai, không tiếp nhận hồ sơ kết hôn nộp qua ngƣời thứ ba; tiến hành xác minh, thành lập Hội đồng vấn để trực tiếp vấn bên đƣơng Trong trƣờng hợp nghi vấn có khiếu nại, tố cáo kết hôn giả, lợi dụng kết hôn nhằm mục đích mua bán phụ nữ, kết mục đích trục lợi xét thấy có vấn đề cần làm rõ nhân thân đƣơng giấy tờ hồ sơ đăng ký kết tiến hành xác minh làm rõ để góp phần loại trừ trƣờng hợp kết hôn không bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tiến Thứ ba, trƣờng hợp kết với ngƣời nƣớc ngồi có độ tuổi chênh lệch cao, dị tật, kết nhiều lần, Phòng Tƣ pháp vận động đƣơng gia đình rút hồ sơ đăng ký kết hôn kéo dài thời gian để hai bên nam nữ tìm hiểu nhiều 85 Thứ tư, tiến hành rà soát đội ngũ cán trực tiếp làm công tác giải việc đăng ký kết hôn công dân Việt Nam với ngƣời nuớc ngồi, sở tăng cƣờng quản lý tiến hành củng cố, luân chuyển bố trí đội ngũ cán có đủ lực, phẩm chất đạo đức trình độ chun mơn làm cơng tác Thứ năm, tổ chức triển khai thực việc cải cách hành theo chế „một cửa" lĩnh vực hộ tịch; đồng thời, thiết lâp đƣờng dây nóng lĩnh vực Thứ sáu, tham mƣu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình thực việc giải vấn đề quan hệ hôn nhân cơng dân Việt Nam với ngƣời nƣớc ngồi kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục vƣớng mắc, tồn nhằm tăng cƣờng hiệu lực quản lý nhà nƣớc công tác địa bàn tỉnh Đối với Công an cấp huyện: Tăng cƣờng biện pháp để theo dõi, phát xử lý kịp thời, nghiêm khắc tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh mơi giới kết bất hợp trƣờng hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm, kiên khởi tố để xử lý hình sự; phối hợp tốt với Phòng Tƣ pháp việc thẩm tra xác minh trƣờng hợp kết có nghi vấn Để cơng tác đấu tranh đạt hiệu quả, lực lƣợng Công an cấp tăng cƣờng đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ nhƣ điều tra giáo dục truyền thống hôn nhân gia đình cho số phụ nữ bị bn bán trở gắn với việc tập trung đấu tranh, giải băng nhóm, vụ việc có liên quan đến hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh: 86 Ban Thƣờng vụ Tỉnh Hội thƣờng xuyên xây dựng kế hoạch đạo cấp Hội chọn địa bàn có đơng phụ nữ kết với ngƣời nƣớc ngồi làm điểm đạo Xây dựng Câu lạc "Gia đình hạnh phúc" Phòng, chống bn bán phụ nữ trẻ em”, “Tìm hiểu pháp luật tiền nhân" "Gia đình trẻ‟‟ đồng thời, phối hợp Sở Văn hố Thể thao Du lịch triển khai mơ hình “Can thiệp nhằm giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết với ngƣời nƣớc ngồi": thành lập Câu lạc gia đình phát triển bền vững tổ tƣ vấn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho tầng lớp nhân dân thấy đƣợc tiêu cực xảy từ tình trạng phụ nữ kết với ngƣời nƣớc ngồi, nhằm giảm thiểu kết mục đích vụ lợi, bảo đảm nhân tiến bộ, hạnh phúc Các hoạt động cung cấp thông tin cảnh báo cho phụ nữ bậc cha mẹ nâng cao vai trò trách nhiệm phụ nữ gia đình việc giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp phụ nữ Việt Nam, ngăn chặn nhân mục đích vụ lợi; lồng ghép nội dung phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em Chƣơng trình lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ Hội để tập huấn cho cán phụ nữ sở Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hôn nhân gia đình, giáo dục lối sống, tình u, nhân tiến bộ, tình trạng mơi giới kết bất hợp pháp, tình hình phụ nữ bị lƣờng gạt bn bán thông qua đƣờng kết hôn; đồng thời, thông tin cảnh báo cho phụ nữ bậc cha mẹ rủi ro gặp phải chấp nhận kết với ngƣời nƣớc ngồi, sống phụ nữ sau kết nƣớc ngồi (bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán, nghề nghiệp, việc làm…) nhằm giúp chị em hiểu biết đầy đủ, khách quan xác vấn đề 87 Song song với công tác truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần tích cực bảo vệ quyền lợi đáng phụ nữ trẻ em thơng qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, mạnh dạn lên án hành vi vi phạm danh dự, nhân phẩm phụ nữ trẻ em gái; đồng thời, phối hợp ngành chức can thiệp kịp thời trƣờng hợp phụ nữ trẻ em gái bị lƣờng gạt Kịp thời hƣớng dẫn, đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã thực nghiêm túc quy định chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật việc ký xác nhận loại giấy tờ phục vụ cho việc đăng ký kết hôn công dân Việt Nam với ngƣời nƣớc ngồi tăng cƣờng cơng tác kiểm tra báo cáo tình hình đăng ký kết cơng dân Việt Nam với ngƣời nƣớc ngồi địa bàn tỉnh Tăng cƣờng chức quản lý nhà nƣớc quan hệ nhân có yếu tố nƣớc ngoài, phối hợp chặt chẽ với quan liên quan ngăn chặn xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân sai phạm, chấm dứt tình trạng mơi giới kết bất hợp pháp, góp phần làm lành mạnh hóa quan hệ nhân có yếu tố nƣớc ngồi, loại trừ trƣờng hợp kết có tính chất vụ lợi, thực dụng, hƣởng quan hệ hôn nhân ngày phù hợp với nguyên tắc chế độ nhân gia đình Việt Nam: tự nguyện, tiến bộ, nhằm mục đích xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, phù hợp với phong mỹ tục dân tộc 88 KẾT LUẬN Kết nói chung kết có yếu tố nƣớc ngồi nói riêng quyền ngƣời đƣợc pháp luật ghi nhận bảo vệ Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, Luật Hộ tịch văn hƣớng dẫn thi hành đƣợc Quốc hội, Chính phủ Bộ ngành ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh quan hệ phát sinh thực tế, khắc phục thiếu sót, bất cập để bắt kịp với xu phát triển kết hôn có yếu tố nƣớc ngồi diễn Trong phạm vi Luận văn này, từ việc hệ thống hóa sở lý luận sở pháp lý đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi phân tích thực trạng đăng ký kết có yếu tố nƣớc tỉnh Lâm Đồng thời gian qua, luận văn đƣa nhận xét, đánh giá ƣu điểm nhƣ hạn chế thực trạng đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi Trên sở đó, luận văn đề xuất số số giải pháp nhằm bảo đảm việc đăng ký kết có yếu tố nƣớc ngồi cho địa phƣơng nƣớc nhằm bảo đảm hoạt động đƣợc triển khai đắn thực tế, bảo đảm quyền ngƣời, quyền công dân nhƣ quản lý Nhà nƣớc 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tƣ pháp (2010), Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng năm 2010 việc ban hành hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, http://download123.vn/tailieu-thong-tu-08-a-2010-ttbtp-ve-viec-ban-hanh-va-huong-dan-viec-ghi-chep-lu-tru-su-d-10850download.aspx Bộ Tƣ pháp (2013), Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hôn nhân gia đình quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi, http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-22-2013TT-BTP-huong-dan-24-2013-ND-CP-quan-he-HNGD-co-yeu-to-nuocngoai-218735.aspx Bộ Tƣ pháp (2015), Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hộ tịch Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chính phủ Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-15-2015TT-BTP-huong-dan-Luat-ho-tich-va-Nghi-dinh-123-2015-ND-CP292654.aspx Bộ Tài (2015), Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài hướng dẫn phí lệ phí thuộc thẩm quyền định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương,http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le- 90 Phi/Thong-tu-179-2015-TT-BTC-sua-doi-02-2014-TT-BTC-phi-le-phitham-quyen-Hoi-dong-nhan-dan-truc-thuoc-trung-uong-295983.aspx Chính phủ (2014), Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều biện pháp thi hành Luật Hôn nhân gia đình, http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detai l.aspx?itemid=30185 Chính phủ (2015), Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hộ tịch, http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-123-2015ND-CP-huong-dan-Luat-ho-tich-282304.aspx Chính phủ (2005), Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 đăng ký quản lý hộ tịch, http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyendan-su/Nghi-dinh-158-2005-ND-CP-dang-ky-quan-ly-ho-tich8298.aspx Dƣơng Hiền Hạnh (2015), “Môi giới hôn nhân trái phép vấn đề bất cân xứng thông tin hôn nhân xuyên quốc gia Đài Loan Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Gia đình Giới, số 1, tr 22-32 Hoà Trang (2011), “Đăng ký kết hơn, nhận cha, mẹ, có yếu tố nƣớc ngồi: Luật thống - Thực tế vƣớng!”, Dân chủ pháp luật, số 01 (226), tr 57-58 10 Hoàng Anh (2013), Hỏi đáp pháp luật nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Việt Nam văn hướng dẫn thi hành, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 11 Hoàng Huy Trƣờng (2015), “Giải pháp để tránh rủi ro việc kết hôn với ngƣời nƣớc gia tăng”, Dân chủ pháp luật, số 10 (283), tr 57-60 91 12 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng (2016), Báo cáo số 243/BC-HĐPH ngày 29 tháng 12 năm 2016 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tr 14 13 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng (2015), Báo cáo số 285/BC-HĐPH ngày 11 tháng 12 năm 2015 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tr 14 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng (2015), Tham luận Biện pháp thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Câu lạc ”Phụ nữ với pháp luật” thi tìm hiểu pháp luật ngày 29/12/2015, tr.2-4 15 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 22/QĐ-HPN ngày 15 tháng năm 2004 việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn tỉnh Lâm Đồng 16 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng (2010), Báo cáo số 02BC/HTKH ngày 13 tháng 01 năm 2010 năm tình hình hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn (2004 - 2009), tr.2-3 17 Hội đồng quốc gia đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, (2002), Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 2, Nhà xuất từ điển Bách khoa, Hà Nội 18 Huỳnh Thị Trúc Giang (2016), “Kết hôn giả tạo hƣớng xử lý giai đoạn chuyển tiếp luật hôn nhân gia đình năm 2000 với luật nhân gia đình năm 2014”, Nhà nước pháp luật, số 1, tr 36-41 19 Lê Thị Hoàng Thanh (2013), Pháp luật Việt Nam quan hệ nhân có yếu tố nước ngồi của, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 92 20 Nguyễn Thị Thanh Tâm (2011), “Một số vấn đề xã hội tƣợng phụ nữ nông thơn Việt Nam lấy chồng nƣớc ngồi”, Tạp chí nghiên cứu Gia đình Giới, số 5, tr 44-58 21 Nguyễn Hồng Bắc (2015), “Những điểm pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nƣớc ngồi”, Tạp chí luật học, số 5, tr 3-12 22 Nguyễn Hữu Minh, Đặng Thị Hoa Trần Thị Hồng (2015), “ Quản lý vấn đề hôn nhân xuyên biên giới Việt Nam nay:Chính sách thực tiễn”, Nghiên cứu Gia đình Giới, số 5, tr 15-27 23 Nguyễn Lê Trang (2011), “Thấy qua phụ nữ Việt Nam lấy chồng nƣớc ngồi trở về”, Tạp chí lao động xã hội, số 405, tr 2931 24 Nguyễn Hồng Bắc (2003), Pháp luật điều chỉnh quan hệ gia đình có yếu tố nước ngồi Việt nam thời kì đổi hội nhập của, Luận văn Thạc sỹ, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội 25 Nguyễn Cao Hiến (2011), Một số vấn đề lý luận thực tiễn kết hôn công dân Việt Nam với người nước theo quy định pháp luật Việt Nam xu hội nhập, Luận văn Thạc sỹ, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Nguyễn Văn Thắng (2011), “Giải pháp để tránh việc lợi dụng đăng ký kết với ngƣời nƣớc ngồi nay?”, Dân chủ Pháp luật, số (229), tr 45-48 27 Nơng Quốc Bình, Nguyễn Hồng Bắc (2011), Quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi vấn đề lý luận thực tiễn, nhà xuất Tƣ pháp, Hà Nội 28 Quốc hội (2016), Bộ luật Dân sự, Nhà xuất Tƣ pháp, Hà Nội 29 Quốc hội (2015), Luật Hộ tịch, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 93 30 Quốc hội (2016), Luật Hơn nhân Gia đình, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội (2014), Luật xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh cư trú người nước Việt Nam, Nhà xuất Lao động - xã hội, Hà Nội 32 Quốc hội (2014), Luật Quốc tịch Việt Nam văn hướng dẫn thi hành, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 33 Sở Tƣ pháp tỉnh Lâm Đồng (2016), Báo cáo số 238/BC-STP ngày 18 tháng 11 năm 2016 tổng kết công tác tư pháp năm 2016 nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017, tr 34 Sở Tƣ pháp tỉnh Lâm Đồng (2010), Báo cáo số 157/BC-STP ngày 28/10/2010 Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổng kết công tác tư pháp năm 2010 giai đoạn 2007 – 2010, định hướng công tác giai đoạn 2011 – 2015, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2011, tr 20 35 Sở Tƣ pháp tỉnh Lâm Đồng (2010), Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn số 01/TP-ĐKHĐ ngày 18 tháng năm 2010 36 Trung tâm từ điển học (2015), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng, Hà Nội 37 Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tƣ pháp (2016), Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn thi hành số quy định Luật Hôn nhân gia đình, http://thuvienphapluat.vn/vanban/Quyen-dan-su/Thong-tu-lien-tich-01-2016-TTLT-TANDTCVKSNDTC-BTP-huong-dan-thi-hanh-Luat-hon-nhan-gia-dinh293202.aspx 38 Trần Văn Duy (2011), “Hồn thiện pháp luật quan hệ kết có yếu tố nƣớc ngoài”, Dân chủ pháp luật, số (227), tr 28-33 94 39 Trần Thị Hồng (2015), “Thực trạng việc làm mối quan hệ với hôn nhân khu vực biên giới”, Nghiên cứu Gia đình Giới, số 5, tr 116-129 40 Trần Thị Liên (2016), kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam, khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 41 Vũ Thị Thanh Nhàn (2016), “Bài học kinh nghiệm từ số hôn nhân thất bại cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc”, Nghiên cứu Gia đình Giới, số 1, tr 27-36 42 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tƣ pháp (2006), Từ điển Luật học, Nhà xuất Tƣ pháp, Nhà xuất từ điển Bách khoa, Hà Nội 95 ... tắc đăng ký kết có yếu tố nước ngồi …… …… 28 1.2.3 Thẩm quyền đăng ký kết có yếu tố nước ngồi …………….30 1.2.4 Thủ tục đăng ký kết có yếu tố nước ngồi………………… 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ KẾT... ………………………………………………………… 42 2.1.1 Kết giải đăng ký kết có yếu tố nước ngồi từ năm 2011 đến tỉnh Lâm Đồng ……………………………………………… 42 2.1.2 Nhận xét thực trạng đăng ký kết có yếu tố nước tỉnh Lâm Đồng ... Chương 2: Thực trạng đăng ký kết có yếu tố nước ngồi tỉnh Lâm Đồng giải pháp bảo đảm đăng ký kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ thực tiễn tỉnh lâm đồng , Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ thực tiễn tỉnh lâm đồng

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay