Chính sách phát triển du lịch biển đà nẵng

313 2 0
  • Loading ...
1/313 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN LINH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -/ BỘ NỘI V Ụ -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN LINH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỮU HẢI Hà Nội, Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn thạc sĩ sách cơng với đề tài “Chính sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng” cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Hữu Hải Luận văn không chép cơng trình nghiên cứu khác Các số liệu sử dụng luận văn trung thực xác, tài liệu tham khảo trích dẫn sử dụng luận văn có xuất xứ, nguồn gốc, tác giả cụ thể ghi danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Văn Linh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn với đề tài “Chính sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng”, trước hết xin đặc biệt cảm ơn thầy hướng dẫn PGS TS Nguyễn Hữu Hải tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn suốt trình thực luận văn Tác giả luận văn xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, lãnh đạo Khoa sau đại học, lãnh đạo Khoa Hành học, thầy, giáo Học viện Hành Quốc gia, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện tốt nhất, tham gia góp ý kiến khoa học, cung cấp tài liệu, ủng hộ, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu, điều tra khảo sát để hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln hỗ trợ, động viên, chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi vượt qua khó khăn để hồn thành luận văn Với điều kiện khách quan chủ quan, chắn kết nghiên cứu luận văn có thiếu sót Tác giả luận văn mong tiếp tục nhận ý kiến đóng góp để luận văn hồn thiện góp phần tích cực cho cơng phát triển du lịch biển Việt Nam nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Linh MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi luận văn 10 Phương pháp nghiên cứu 10 Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn đề tài 12 Kết cấu luận văn 12 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 13 1.1 Khái niệm, nội dung sách phát triển du lịch biển 13 1.2 Vai trò sách phát triển du lịch biển phát triển kinh tế - xã hội …………………………………………………………………….………… 20 1.3 Chính sách phát triển du lịch số địa phương nước 23 Tiểu kết chương 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG 32 2.1 Khái quát chung thành phố Đà Nẵng 32 2.2 Chính sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng 39 2.3 Đánh giá sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng 57 Tiểu kết chương 75 Chƣơng 3: HOÀN THIỆN NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG 77 3.1 Định hướng sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng 77 3.2 Đề xuất hồn thiện sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng 84 3.3 Một số kiến nghị cụ thể 91 Tiểu kết chương 96 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Chi phí dành cho phát triển du lịch 2011-2015……………………….… …….55 Bảng 2.2 Chi phí dành cho phát triển du lịch 2016-2020 56 Bảng 2.3 Số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016 ………………… 63 Bảng 2.4 Doanh thu ngành du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016………………… 63 Bảng 2.5 Tổng số vốn đầu tư vào dự án thuộc lĩnh vực du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016…………………………………………………………………………… 64 Bảng 2.6 Số lượng sở lưu trú số buồng phòng phục vụ du lịch biển Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016………………………………………………………………………… …65 Bảng 2.7 Kinh phí dự kiến dành cho xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016……………………………………………………………….71 MỞ ĐẦU ࿿࿿࿿2넄넄࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿3넄넄࿿࿿࿿࿿࿿࿿넄 Lý chọn đề tài luận văn Du lịch ngành kinh tế tổng hợp, không mang đến doanh thu trực tiếp từ lĩnh vực dịch vụ khách sạn, tour tuyến, điểm tham quan mà tạo nguồn thu, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển ngành nghề liên quan khác giao thông vận tải, ăn uống, giải trí, thương mại số dịch vụ phụ trợ khác (thông tin liên lạc, ngân hàng, ).Trong năm qua trước yêu yêu cầu, thách thức hội nhập kinh tế giới khu vực, với phát triển ngành kinh tế khác, ngành du lịch nước ta năm qua có bước phát triển đáng kể ngày khẳng định vị trí quan trọng cấu kinh tế quốc gia nói chung địa phương nói riêng đặc biêt địa phương coi du lịch ngàng kinh tế mũi nhọn thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng thành phố có tiềm du lịch lớn nước ta Với lợi địa lý, điều kiện tự nhiên sở hữu 10 bãi biển đẹp giới, bán đảo, đảo, bãi tắm đẹp,… tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch biển cho thành phố Sau 40 năm phát triển, ngành du lịch Đà Nẵng có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng thành phố Du lịch phát triển làm thay đổi diện mạo, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện môi trường nâng cao chất lượng sống cho người dân Một yếu tố quan trọng góp phần quan trọng việc giúp thành phố đạt kết đáng khích lệ hợp lý, hiệu sách phát triển du lịch biển thành phố đến thời điểm Hệ thống sách phát triển du lịch biển thành phố thời gian qua tạo tác động tích cực, tạo mơi trường thuận lợi khuyến khích phát triển du lịch biển Đà Nẵng theo định hướng Đảng Nhà nước nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng Bên cạnh ưu điểm mình, hệ thống sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng tránh khỏi việc tồn hạn chế định Như việc số yếu tố phát triển du lịch biển chưa đầu tư quan tâm mức, số phương án sách đưa nhằm phát triển du lịch biển thành phố chưa thực đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi thực tế việc giải vấn đề phát triển du lịch biển Đà Nẵng Trong thời gian qua, với mục đích tìm phương án nhằm phát triển du lịch biển Đà Nẵng, nhiều nhà khoa học, nghiên cứu thực đề tài, cơng trình nghiên cứu kho học thực trạng phát triển du lịch Đà Nẵng nói chung du lịch biển Đà Nẵng nói riêng, từ đề xuất phương án cụ thể nhằm góp phần phát triển du lịch biển Đà Nẵng Tuy nhiên, đề tài, nghiên cứu liên quan đến phát triển du lịch biển Đà Nẵng thời gian qua phần lớn nhà khoa học, nghiên cứu khai thác, nghiên cứu góc độ kinh tế, du lịch, quản lý công nghiên cứu phát triển du lịch biển Đà Nẵng phương diện sách cơng hạn chế Trong bối cảnh đó, việc làm rõ thực trạng đề xuất số phương án nhằm hồn thiện sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng, qua góp phần khai thác thác tối đa tiềm năng, tạo nắm bắt hội để phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng cần thiết Đây lý tác giả chọn đề tài “Chính sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng” 23 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong thời gian qua có nhiều nhà khoa học, nghiên cứu thực cơng trình nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu có nội dung liên quan đến phát triển du lịch biển nói chung phát triển du lịch biển Đà Nẵng nói riêng Cụ thể: 2.1 Một số nghiên cứu phát triển du lịch biển nói chung Tác giả Ngơ Quang Duy (2008) với nghiên cứu "Phát triển Du lịch biển đảo Vân Đồn, Quảng Ninh", luận văn Thạc sĩ Du lịch học - Trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tập trung nghiên cứu làm rõ sở lý luận biển, đảo, du lịch biển đảo từ làm cho việc nhận diện tài nguyên du lịch biển đảo Vân Đồn, Quảng Ninh Đồng thời thơng qua nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động du lịch biển đảo Vân Đồn đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch biển đảo Vân Đồn Tác giả Nguyễn Trịnh Ngọc Hiền (2009), với nghiên cứu "Phát triển bền vững du lịch biển Nha Trang", luận văn Thạc sĩ Địa lý học - Trường đại học Sư phạm Hồ Chí Minh, tập trung việc tổng quan sở lý luận việc phát triển du lịch biển Đồng thời nghiên cứu, phân tích tiềm năng, trạng phát triển du lịch biển Nha Trang theo hướng bền vững Từ kết hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội quốc gia, khu vực, kiến nghị số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững thành phố Nha Trang Tác giả Vũ Đình Nguyên (2013) với nghiên cứu "Phát triển bền vững du lịch biển Cát Bà", luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Du lịch - Trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn khái quát du lịch biển phát triển du lịch biển bền vững Khảo sát trạng hoạt động du lịch biển Cát Bà Phân tích nguyên nhân khiến du lịch biển Cát Bà thiếu bền vững Đưa giải pháp phù hợp hướng đến phát triển du lịch biển bền vững Cát Bà Tác giả Châu Quốc Tuấn (2016) với nghiên cứu "Phát triển du lịch biển đảo vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh", Luận án Tiến sĩ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phát triển du lịch biển đảo, làm sở để thực việc phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch biển đảo Vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh Từ đề xuất giải pháp phát triển du lịch biển đảo Vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh 2.2 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan tới phát triển du lịch biển Đà thành phố Đà Nẵng Tác giả Nguyễn Đăng Trường, Ngô Trường Thọ, Dương Thị Thơ (2003) thực nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu phát triển loại hình hoạt động dịch vụ du lịch địa bàn TP.ĐN” ( Do Sở Khoa học Công nghệ quan quản lý) Nghiên cứu tập trung nghiên cứu phát triển loại hình sản phẩm hoạt động dịch vụ địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003 - 2010 Cụ thể, đề tài nghiên cứu sản phẩm du lịch, hoạt động dịch vụ du lịch Đà Nẵng mối liên hệ động với yếu tố mơi trường, sở đó, nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp phát triển sản phẩm hoạt động du lịch Đà Nẵng Tác giả Trần Thị Kim Ánh (2010) triển khai đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch biển Đà Nẵng”, Thạc sĩ chuyên ngành Du lịch - Trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn du lịch biển phát triển du lịch biển, nghiên cứu kinh nghiệm nước quốc tế phát triển du lịch biển, làm rõ tiềm thực trạng khai thác phát triển du lịch ven biển Đà Nẵng đưa định hướng đề xuất giải pháp để phát triển du lịch biển Đà Nẵng Tác giả Hoàng Thanh Hiền Nguyễn Thị Như Liên (2010) đề tài nghiên cứu “Thực trạng số giải pháp nhằm phát triển du lịch Đà Nẵng”, đăng Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng số 5.2010 Đề tài tập trung phân tích số vấn đề lý luận thực tiễn du lịch biển phát triển du lịch biển, làm sở cho việc phân tích, làm rõ tiềm thực trạng khai thác phát triển du lịch biển Đà Nẵng Từ nghiên cứu đề xuất số giải pháp để phát triển du lịch biển Đà Nẵng Tác giả Hoàng Thị Thu Thảo (2012) triển khai đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch thành phố Đà Nẵng”, luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triểm - Đại học Đà Nẵng Thông qua đề tài, tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch, từ đánh giá sản phẩm du lịch thành phố Đà Nẵng đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thành phố Đà Nẵng Tác giả Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012) với nghiên “Phát triển du lịch biển Đà Nẵng”, luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triểm - Đại học Đà Nẵng làm rõ sản phẩm du lịch biển ý tưởng sáng tạo hoạt động bảo vệ mơi trường nói chung mơi trường du lịch biển nói riêng Việc giúp thành phố khai thác cách hiệu “nguồn tài nguyên ý tưởng” từ cá nhân, tổ chức ngồi nước qua tạo phong phú, đa dạng nguồn ý tưởng, sáng tạo chất lượng ý tưởng cho việc xây dựng phương án sách Một số sáng kiến đề xuất nhằm xây dựng sản phẩm du lịch biển đề xuất nội dung luận văn như: Tổ chức đội tàu đánh cá thành loại hình du lịch trải nghiệm theo hình thức khách du lịch mua vé để tàu cá khơi Độ dài chuyến tàu từ – ngày tùy theo nhu cầu khách Trong trình khơi ngư dân, du khách trải nghiệm cảm giác ngư dân thực với hoạt động cụ thể đánh bắt hải sản, tự chế biến thưởng thức hải sản vừa đánh bắt nhờ giúp đỡ ngư dân tàu Sản phẩm du lịch hình thành hướng tới thị phần khách du lịch từ phương Tây Nga, Anh, Úc, nước có văn hóa du lịch theo xu hướng trải nghiệm Nếu phát triển, loại sản phẩm du lịch góp phần làm phong phú, đa dạng số lượng sản phẩm du lịch biển Đà Nẵng Cùng với đó, với tham gia trực tiếp ngư dân vào việc cung cấp sản phẩm du lịch giúp cải thiện thu nhập cho ngư dân địa bàn thành phố Cuối cùng, thơng qua loại hình sản phẩm du lịch này, thành phố lồng ghép việc tuyên truyền, khẳng định chủ quyền biển, đảo đến du khách nước 3.2.3 Đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực có liên quan đến q trình xây dựng, hoạch định sách phát triển du lịch biển Một hạn chế sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng tính dự báo, tầm nhìn sách hạn chế Việc không dự báo đúng, hay chủ quan trước vấn đề xảy tương lai khiến sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng thiếu tính chủ động trước xuất số vấn đề liên quan đến phát triển du lịch biển vấn đề ô nhiễm môi trường, hướng dẫn viên chui, hay tác động tour du lịch đồng 89 Một nguyên nhân dẫn đến hạn chế hạn chế lực hoạch định, dự báo, đánh giá vấn đề nguồn nhân lực tham gia trình xây dựng, hoạch định sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng Chính vậy, thành phố Đà Nẵng cần có biện pháp nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia xây dựng, hoạch định sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng Thơng qua việc tổ chức lớp tập huấn kỹ xây dựng, hoạch định sách cơng, khả dự báo, đánh giá vấn đề với tham gia chuyên gia đầu ngành nước Cũng tổ chức chương trình tập huấn, trao đổi kinh nghiệm việc xây dựng, hoạch định sách với địa phương nước có nhiều thành cơng linhc vực 3.2.4 Nâng cao vai trò, tham gia bên liên quan, cộng đồng việc xây dựng hoạch định sách cơng Một ngun nhân ảnh hưởng đến tính hiệu lực, hiệu sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng thòi gian qua hạn cai trò tham bên liên quan, cộng đồng việc xây dựng hoạch định sách cơng Tính hiệu lực, hiệu sách cơng nâng cao có đồng tình, ủng hộ tham gia bên liên quan cộng đồng Chính vậy, thời gian tới thành phố Đà Nẵng cần thực số biện pháp nhằm cao vai trò, tham gia bên liên quan, cộng đồng việc xây dựng hoạch định sách cơng thơng qua việc tổ chức việc lấy ý kiến góp ý bên liên quan cộng đồng người dân cho việc xây dựng, hoạch định sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng Đặc biệt việc xây dựng phương án sách có liên quan đến việc hoạch định, quy hoạch phát triển điểm, sản phẩm du lịch biển 3.2.5 Nghiên cứu điều chỉnh số mục tiêu cụ thể hạn chế sách 90 Mục tiêu số lượng sở lưu trú cụ thể số lượng sở lưu trú, chất lượng, số phòng sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng thể hạn chế, bất cập số lượng sở, số phòng tăng nhanh so với dự báo sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng Điều dẫn đến thiếu chất lượng việc xác định mục tiêu sách kết đạt vượt xa so với mục tiêu đề Ngoài ra, xét phương diện quản lý sách phát triển du lịch biển thấy việc tăng nhanh số lượng sở lưu trú dẫn đến việc thừa cung hệ thống sở lưu trú phục vụ du lịch Đà Nẵng Chính vậy, thời gian tới thành phố cần có nghiên cứu, đánh giá cụ thể nhằm điều chỉnh mục tiêu sở lưu trú sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng cho phù hợp với nhu cầu định hướng phát triển thành phố Nếu nhận thấy việc thực trạng phát triển sở lưu trú dãn đến nhiều hệ xấu phát triển du lịch biển Đà Nẵng thời gian tới cần có biện pháp sách cụ t hể nhằm điều chỉnh mục tiêu, tốc độ phát triển hệ thống sở lưu trú pơhucj vụ du lịch biển 3.3 Một số kiến nghị cụ thể 3.3.1 Kiến nghị với Quốc Hội Chính phủ Đẩy mạnh khai thác quan hệ ngoại giao để dành quyền đăng cai tổ chức kiện trị, văn hóa, kiện thể thao,… Quảng bá, phát triển du lịch nói chung du lịch biển nói riêng thơng qua hình thức tổ chức kiện trị, văn hóa, thể dục thể thao… dần trở thành xu hướng nước ta Thông qua việc tổ chức kiện, chương trình ngành du lịch Việt Nam nói chung ngành du lịch địa phương nói riêng có du lịch biển thành phố Đà Nẵng có nhiều hội để quảng bá du lịch quốc gia, địa phương đến khách du lịch quốc tế nước Để đại phương nước Đà Nẵng có hội đăng cai, tổ chức kiện kinh tế, trị, văn hóa, thể thao… quốc tế phần lớn phụ thuộc vào 91 hoạt động ngoại giao Nhà nước ta Chính vậy, thời gian tới, Chính phủ cần tiếp tục khai thác quan hệ ngoại giao để dành quyền đăng cai tổ chức kiện trị, văn hóa, kiện thể thao, kiện quan trọng khác để từ tạo hội cho địa phương nước có Đà Nẵng có hội đăng cai tổ chức kiện Thơng qua quảng bá hình ảnh, xúc tiến thị trường du lịch nước ta nói chung du lịch Đà Nẵng có ngành du lịch biển nói riêng góp phần phát triển du lịch biển thành phố Hoàn thiện hệ thống sở pháp lý nhằm quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch Trong thời gian qua, số hoạt động kinh doanh, hành nghề trái phép hướng dẫn viên chui, hàng bán hàng cho khách Trung Quốc, Tour đồng… xuất ngày nhiều gây nhiều tác động tiêu cực đến phát triển du lịch nước ta có du lịch biển thành phố Đà Nẵng Việc phát xử lý sai phạm nêu chủ yếu địa phương tự xử lý thông qua chế tài xử phạt hành chính, đồng thời việc xử lý vi phạm nêu chưa thực đồng bồ địa phương chưa có quy định pháp luật chung việc sử lý sai phạm Nhiều địa phương có Đà Nẵng lúng túng, gặp nhiều khó khăn việc xử lý sai phạm nêu Chính vậy, thời gian tới Chính phủ hồn thiện hệ thống sở pháp lý nhằm quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch nhằm tạo sở pháp lý cho việc xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch phi pháp - Duy trì, nghiên cứu phát triển sách Visa, thị thực thơng thống Theo báo cáo Tổng cục Du lịch, tháng đầu năm tất thị trường gửi khách trọng điểm từ châu Âu đến Việt Nam có mức chi tiêu cao tăng cao, đặc biệt từ quốc gia Tây Âu miễn thị thực (Ý tăng 28%, Tây Ban Nha tăng 27%, Anh tăng 23%, Đức tăng 19% Pháp tăng 11%), thị trường Pháp chững lại năm qua tăng trưởng trở lại Sự tăng trưởng mạnh thị trường Tâu Âu thể rõ rệt qua quý kể từ sách miễn 92 visa có hiệu lực: Quý III/2015 tăng 4%, quý IV/2015 tăng 16%, quý I/2016 tăng 20% Tổng cộng sau tháng miễn thị thực, thị trường Tây Âu tăng trưởng 14% Những kết nêu thể rõ hiệu rõ nét sách miễn Visa du lịch Chính vậy, thời gian tới Chính phủ cần tiếp tục thực sách Visa thị thực thơng thống, nghiên cứu gia hạn miễn Visa nước miễn Visa, đồng thời nghiên cứu mở rộng số lượng quốc gia thuộc hệ thống miễn thị thực song phương, đơn phương vào Việt Nam Qua nhằm góp phần tích cực vào phát triển du lịch nước thời gian tới xu hội nhập di chuyển ngày gia tăng phạm vi toàn cầu 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch Đầu tư, hồn thiện sách xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch Việt Nam thị trường khách du lịch quốc tế Rất nhiều chuyên gia du lịch so sánh tiềm du lịch Việt Nam với nước cơng nhận Việt Nam có nhiều lợi mặt tiềm Tuy nhiên, hoạt động xúc tiến du lịch ta tiếp cận phận nhỏ công chúng quốc tế Đây điều đáng tiếc ngành du lịch Việt Nam Cùng lúc đó, thời gian qua có nhiều cơng ty du lịch nước ngồi đặt văn phòng đại diện Việt Nam để tiếp cận thị trường khách nước Nhưng ngược lại, đến ngành du lịch công ty du lịch Việt Nam chưa có văn phòng đại diện đặt nước ngồi Có thể nói, so sánh với nước khu vựccông tác quảng bá ngành du lịch Việt Nam ngày lùi xa Ngay khu vực thua Campuchia coi gần “đội sổ”, có xếp ngang ngửa Lào, Myanmar Theo kinh nghiệm quốc gia có ngành du lịch phát triển nơi quan tâm đặc biệt đến khâu tiếp thị Chính vậy, thời gian tới, với vai trò Bộ quản lý ngành Du lịch Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch cần hồn thiện, trọng đến sách quảng bá hình ảnh, xúc tiến thị trường khai thác khách du lịch thị trường khách quốc tế Cụ thể nên nghiên cứu xem xét việc 93 đầu tư nguồn kinh phí cho hoạt động quảng bá, xúc tiến thị trường khách du lịch quốc tế Đồng thời nghiên cứu phương án, giải pháp, kinh nghiệm quảng bá, xúc tiến thị trường quốc gia giới nhằm thực hoạt động quảng bá, xúc tiến thị trường cách có hiệu quả, chất lượng Đầu tư, hợp tác nghiên cứu hoạt động du lịch Tổ chức, đạo công tác nghiên cứu vấn đề liên quan đến phát triển du lịch Việt Nam địa phương cụ thể vấn đề xu hướng phát triển du lịch; nhu cầu khách du lịch; xu hướng du lịch; phương án phát triển du lịch;… Kết nghiên cứu đạo khai thác thị trường tầm vĩ mô cho việc xây dựng phương án, sách phát triển du lịch nói chung du lịch biển nói riêng địa phương Hỗ trợ hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch cho địa phương Bên cạnh hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch nói chung du lịch biển nói riêng địa phương, Bộ Văn hóa thể thao du lịch cần có sách hướng dẫn, hỗ trợ, nâng cao chất lượng xây dựng, hoạch định sách phát triển du lịch nói chung du lịch biển nói riêng cho địa phương thông qua việc nâng cao chất lượng cá nhân, nhà hoạch định sách địa phương người trực tiếp tham gia trình hoạch định, thực thi sách 3.3.3 Các kiến nghị quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 3.3.3.1 Đối với Sở du lịch Thường xuyên, liên tục đánh giá tính khả thi mục tiêu cụ thể, đánh giá hiệu quả, chất lượng phương án sách phát triển du lịch biển thành phố Chủ động cập nhật, nghiên cứu sách phát triển du lịch biển quốc gia giới, địa phương nước nhằm rút học kinh nghiệm việc xây dựng sách phát triển du lịch biển địa phương 94 Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia xây dựng sách phát triển du lịch biển thành phố Qua kịp thời đưa đánh giá, điều chỉnh sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng Nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu sách Trao đổi, liên kết với sở, ban, ngành khác địa phương nhằm đề xuất, xây dựng, hồn thiện phương án sách có liên quan đến phạm vi quản lý, cần phối hợp sở, ban, ngành khác Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Tài nguyên môi trường… nhằm đảm bảo đồng bộ, tính hệ thống chặt chẽ mục tiêu, phương án sách Qua đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng sách nói chung đảm bảo hiệu thực thi sách cách hiệu 3.3.3.2 Đối với Sở Thông tin truyền thông, Sở Ngoại vụ Hỗ trợ, phối hợp với Sở Du lịch, đề xuất phương án sách truyền thông, quảng bá du lịch Đà Nẵng nói chung du lịch biển Đà Nẵng nói chung cho thành phố Qua góp phần nâng cao chất lượng phương án xúc tiến, quảng bá du lịch biển Đà Nẵng sách phát triển du lịch nói chung sách phát triển du lịch biển nói riêng thành phố Đà Nẵng 3.3.3.3 Đối cới Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan Đà Nẵng Chủ động giám sát hoạt động nhập cảnh khách du lịch, hoạt động dịch vụ liên quan đến du lịch nói chung du lịch biển nói riêng cá nhân, tổ chức địa bàn thành phố Đà Nẵng Qua kịp thời phát khó khăn, vướng mắc hoạt động nhập cảnh, hành vi vi phạm pháp luật cá nhân, tổ chức có liên quan đến dịch vụ du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng thành phố Đà Nẵng Nhằm kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhập cảnh tạo thuận lợi cho khách du lịch đến với Đà Nẵng, đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải hành vi vi phạm pháp luật cá nhân tổ chức có liên quan đến dịch vụ du lịch, du lịch biển 95 thành phố Đà Nẵng để thành phố kịp thời nắm bắt có phương án sách kịp thời xử lý vấn đề góp phần hồn thiện sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng 3.3.3.4 Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Chủ động phối hợp với Sở Du lịch, nghiên cứu thực trạng sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu sách phát triển du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng địa điểm du lịch, quốc gia giới Từ đề xuất phương án, sách liên quan nhằm hồn thiện sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng 3.3.3.5 Đối với Sở Tài nguyên môi trường Nghiên cứu phương án nhằm bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục cố môi trường ảnh hưởng đến chất lượng mơi trường thành phố có chất lượng mơi trường biển qua đảm bảo chất lượng mơi trường du lịch biển thành phố Đồng thời nghiên cứu đề xuất phương án nhằm xử lý, hạn chế hành vi gây ô nhiễm môi trường cá nhân, tổ chức 3.3.3.6 Hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng doanh nghiệp du lịchhoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch biển địa bàn thành phố Đà Nẵng Là cầu nối doanh nghiệp du lịch với quyền địa phương Đề xuất phương án nhằm nâng cao đóng góp, tham gia cá nhân, tổ chức du lịch hoạt động xây dựng, hoàn thiện thực sách phát triển du lịch biển thành phố Cũng đề xuất phương án, giải pháp cụ thể liên quan đến xúc tiến, quảng bá hình ảnh, quản lý hoạt động du lịch, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch… 96 TIỂU KẾT CHƢƠNG Dựa sở nội dung phân tích, nhận định thực trạng, ưu điểm, hạn chế sách phát triển du lịch biển hội thách thức tương lai phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng Chương Nội dung Chương luận văn nghiên cứu, phân tích đưa quan điểm định hướng phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng thời gian tới Những quan điểm, định hướng quan điểm phát triển du lịch nói chung du lịch biển nói riêng thành phố Đà Nẵng thể qua đề án, chương trình… cụ thể thành phố Đồng thời, số quan điểm, định hướng xây dựng dựa nghiên cứu, phân tích xu hướng liên quan đến phát triển du lịch nói chung du lịch biển nói riêng với thực trạng du lịch biển thành phố Đà Nẵng, hội, thách thức đặt thời gian tới Cùng với nội dung chương đề xuất số biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện nội dung sách.Những nội dung đề xuất sở tham khảo cho việc xây dựng hoàn thiện sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng Trên sở phương án đề xuất, luận văn đề xuất hoặt động cụ thể Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan đến sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng đặc biệt Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Với phương án đưa dựa sở nghiên cứu, phân tích sở lý luận sách phát triển du lịch biển, trực trạng sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng kinh nghiệm phát triển du lịch biển số nước địa phương Nội dung chương với nhuững ý kiến đề xuất sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng hy vọng góp phần hồn thiện sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng qua góp phần phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng thời gian tới 97 KẾT LUẬN Du lịch nói chung du lịch biển nói riêng ngày khẳng định vị với phát triển xã hội Với tiềm lớn, đa dạng, phong phú đóng góp ghi nhận thời gian qua du lịch biển sựu phát triển kinh tế - xã hội đát nước Phát triển du lịch biển vấn đề Nhà nước ta quan tâm, đạo thực Để phát triển du lịch biển hiệu cần có sashc phát triển du lịch biển chât lượng, hiệu lực, hiệu Chính vậy, vấn đề để khai thác cách khoa học, hiệu tài nguyên du lịch biển đảo chủ đề thu hút quan tâm nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách Với vận động kinh tế - xã hội, nội dung sách phát triển du lịch biển ln cần phải có thay đổi đề phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội Chính vậy, việc nghiên cứu, phân tích sách phát triển du lịch biển để kịp thời có điều chỉnh phù hợp với thực trạng kinh tế - xã hội đất nước để phát triển hiệu du lịch biển vấn đề cấp bách cần thực nước ta Đà Nẵng thành phố có tài nguyên du lịch biển phong phú đa dạng với định hướng phát triển ngành du lịch, đặc biệt với du lịch biển ngành kinh tế mũi nhọn Những phân tích, tổng hợp năm qua cho thấy sách phát triển du lịch biển thành phố đạt thành định góp phần thúc đẩy, tạo động lực cho phát triển du lịch biển thành phố Qua khẳng định vị Đà Nẵng thị trường du lịch biển nước điền tên vào danh sách điểm đến du lịch biển hấp dẫn đồ giới Tuy nhiên bên cạnh đó, thơng qua q trình tồn thực thi sách thể việc sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng hạn chế chưa khắc phục Những hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhiên hạn chế hạn chế, kìm hãm, gây khó khăn định cho phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng Chính vậy, để phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng cần điều chỉnh cần thiết sách phát 98 triển du lịch biển thành phố, nhằm phát huy ưu điểm sách khắc phục, hạn chế hạn chế tồn sách Từ lập luận, phân tích luận văn “Chính sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng” hệ thống có sở lý luận có liên quan đến khái niệm, đặc điểm, nội dung phát triển du lịch biển sách phát triển du lịch biển nói chung Từ hệ thống cách khái quát, đưa nhận định, phân tích ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế tồn sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng Qua đưa quan điểm định hướng, phương án phù hợp nhằm mục đích phát huy ưu điểm sách, đồng thời khắc phục hạn chế tồn thời gian qua Cùng với đó, để góp phần hồn thiện sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng luận văn đưa kiến đề xuất cụ thể Nhà nước Bộ, Ngành liên quan Nghiên cứu sở tham khảo cho nhà sách việc hồn thiện sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng, qua góp phần giúp thành phố Đà Nẵng khai thác tối đa tiềm năng, hội phát triển khắc phục khó khăn, thách thức phát triển du lịch biển địa phương Với nội dung truyền tải, luận văn hy vọng góp phần vào việc hồn thiện sách phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng thời điểm Qua góp phần phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵn Nhằm hướng tới mục tiêu khẳng định, phát triển vị du lịch biển Đà Nẵng khách du lịch nước đưa du lịch biển Đà Nẵng trở thành điểm đến có vị trí cao đồ du lịch giới Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận đóng góp Hội đồng thầy để tác giả hồn thiện luận văn giúp luận văn có tính khả thi 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Kim Ánh (2010), Nghiên cứu phát triển du lịch biển Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn TS.KTS Lê Trọng Bình, Đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo Việt Nam, Tạp chí du lịch Việt Nam số 09 (2009) Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục du lịch Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Kế hoạch thực Chương trình hành động thành ủy Đà Nẵng chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 Chiến Lược phát triển kinh tế vùng biển vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020, Bộ Kế hoạch đầu tư, Hà Nội – 2005 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND ngày 25/05/2006 UBND thành phố Đà Nẵng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực nếp sống văn hóa văn minh thị tăng cường biện pháp xử lý hành vi vi phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 UBND thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch địa bàn thành phố Đà Nẵng Đề án phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2015 Đề án phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020 Báo cáo kết họat động du lịch năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Sở Du lịch Đà Nẵng GS.TS.Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (2008), Giáo trình Kinh tế du lịch, Trường Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS.Nguyễn Hữu Hải, Ths Lê Văn Hòa (2008), Giáo trình Hoạch định phân tích sách công, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Hữu Hải, Ths Lê Văn Hòa (2014), Đại cương phân tích sách cơng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 100 PGS.TS.Nguyễn Hữu Hải, Ths Lê Văn Hòa (2013), Đại cương sách cơng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cao Cẩm Hương (2008), Phát triển loại hình du lịch MICE địa bàn thành phố Đà Nẵng , Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng Kế hoạch 5382/KH-UBND ngày 13 tháng năm 2015 kiểm tra, xử phạt vi phạm hành hành vi xả rác bãi biển du lịch Đà Nẵng Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012),Phát triển du lịch biển Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, trường Đại học kinh tế Đà Nẵng Luật Du lịch (44/2005/QH11 ngày 15/6/2005) Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 Chính phủ việc hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch Nguyễn Văn Lưu (2009), Thị trường du lịch, nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội TS Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách qui trình sách, NXB Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh Phan Thanh Nam (2008), Xây dựng chiến dịch truyền thông cổ động cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng Nghị số 33-NQ/TW Bộ Chính trị xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Nghị 03/NQ-TU BCH Đảng thành phố Đà Nẵng “Đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng thời kỳ mới” Nghị số 25/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng năm 2005 HĐNDTPĐN khoá VII, kỳ họp thứ thực Chương trình xây dựng thành phố có Nghị 136/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm vụ năm 2016 101 Quyết định 903/1997/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1584/QĐ – UBND ngày 04/03/2010 UBND thành phố Đà Nẵng việc Phê duyệt đề án khai thác bãi biển du lịch Đà Nẵng Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 Thủ tướng phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2014 UBND thành phố Đà Nẵng sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm địa bàn thành phố Đà Nẵng Quyết định 53/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng năm 2006 UBND thành phố Đà Nẵng quy định biện pháp xử lý người có hành vi đánh giầy, bán sách, báo, vé số dạo bán hàng rong không quy định địa bàn thành phố Đà Nẵng Quyết định 3455/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2014 phê duyệt "Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020" Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành Sở Văn hóa Thể thao Du lịch (2008), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Hoàng Thị Thu Thảo (2012) ,Phát triển sản phẩm du lịch thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, trường Đại học kinh tế Đà Nẵng UBND thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 18/2007/QĐ – UBND ngày 01/03/2007 việc ban hành quy định Quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan mơi trường giữ gìn an ninh trật tự bãi biển địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 143/2005/CT-UBND ngày 03/05/2005 việc ban hành Đề án xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh thị địa bàn thành phố Đà Nẵng 102 UBND thành phố Đà Nẵng – Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (2010), Nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết thành phố Đà Nẵng vùng phụ cận nước CHXHCN Việt Nam ( DaCRISS) Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2009), Du lịch thành phố Đà Nẵng với việc thực Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010 ý kiến đề xuất cho chiến lược giai đoạn 2011- 2020 UBND thành phố Đà Nẵng (2007), Kế hoạch thực chương trình hành động Thành ủy Đà Nẵng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 UBND tỉnh Quảng Nam (2010) tài liệu hội thảo, Nguồn nhân lực du lịch, thực trạng giải pháp Phùng Tấn Viết (2007), Công tác quản lý phát triển kinh tế biển Đà Nẵng, chuyên đề tham luận hội thảo: Quản lý phát triển bền vững kinh tế biển Đà Nẵng Phùng Tấn Viết (2007), Quản lý phát triển kinh tế - xã hội, mơi trường an ninh quốc phòng thành phố Đà Nẵng chuyên đề tham luận hội thảo: Quản lý phát triển bền vững kinh tế biển Đà Nẵng 103 ... THIỆN NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG 77 3.1 Định hướng sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng 77 3.2 Đề xuất hồn thiện sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng 84... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 13 1.1 Khái niệm, nội dung sách phát triển du lịch biển 13 1.2 Vai trò sách phát triển du lịch biển phát triển kinh tế - xã... trạng sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng 25 Chương 3: Hoàn thiện nội dung sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng 12 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.1 Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển du lịch biển đà nẵng , Chính sách phát triển du lịch biển đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay