Ứng dụng phương pháp phân tích chi phí và lợi ích vào dự án cấp nước sạch liên xã thanh lâm, đại thịnh, tam đồng, huyện mê linh, thành phố hà nội

121 11 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THANH NAM ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH VÀO DỰ ÁN CẤP NƢỚC SẠCH LIÊN XÃ THANH LÂM, ĐẠI THỊNH, TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THANH NAM ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH VÀO DỰ ÁN CẤP NƢỚC SẠCH LIÊN XÃ THANH LÂM, ĐẠI THỊNH, TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60.34.04.02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HOÀNG HIỂN HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Học viện Hành quốc gia Tác giả luận văn Lê Thanh Nam LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Học viện Hành quốc gia với nguồn kiến thức sâu rộng, un bác lòng nhiệt tình giảng dạy giúp học viên tiếp nhận đƣợc nhiều kiến thức mẻ, thiết thực bổ ích ngành Chính sách công Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hiển tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn học viên suốt thời gian thực luận văn Cảm ơn Ban quản lý Dự án Chƣơng trình Nƣớc Vệ sinh nơng thơn, Phòng, Ban, UBND huyện Mê Linh, UBND xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng tạo điều kiện thuận lợi để học viên thực luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài luận văn Mục đích nghiệm vụ luận văn 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ 1.1 Tổng quan phân tích chi phí lợi ích 1.1.1 Khái niệm phân tích chi phí lợi ích .7 1.1.2 Các loại phân tích chi phí lợi ích 10 1.1.3 Sự cần thiết phân tích chi phí – lợi ích 12 1.1.4 Vai trò phân tích chi phí lợi ích 13 1.2 Các dạng phân tích chi phí lợi ích 13 1.2.1 Phƣơng pháp phân tích tài .13 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích kinh tế, xã hội 16 1.2.3 Phân tích phân phối 17 1.3 Nhận dạng lợi ích chi phí dự án cấp nƣớc 17 1.3.1 Các lợi ích dự án 17 1.3.2 Các chi phí dự án .18 1.4 Khung phân tích dự án cấp nƣớc 19 1.5.1 Chi phí dự án: 19 1.5.2 Lợi ích dự án: 19 1.5 Các bƣớc tiến hành phân tích chi phí lợi ích 21 1.5.1 Xác nh chi phí lợi ích 21 1.5.2 L ợn h a chi phí lợi ích 22 1.5.3 Tính tốn iá tr ròn 22 1.5.4 1.5.5 hân tích nhạ 23 Khu ến n h lựa ch n ph n án 23 1.5.6 Tr nh áo cáo phân tích chi phí lợi ích 23 Chƣơng 2: MÔ TẢ DỰ ÁN 24 thiệu chủ đầu tƣ 24 2.1.1 2.1.2 C quan chủ quản: Chủ ầu t 24 24 2.1.3 Đại diện chủ ầu t : 24 2.2 Giới thiệu tổng quan dự án 24 2.2.1 Mục tiêu dự án 24 2.2.2 V trí 2.1 Giới : al a h nh c i m i u iện tự nhiên 24 2.2.3 Qu mô côn suất 32 2.2.4 Qu tr nh côn n hệ xử l 32 2.2.5 Các hạn mục côn tr nh tiến dự án 33 2.2.6 N uồn vốn ầu t dự án 33 2.2.7 S cấu trúc dự án 34 2.2.8 C chế quản l tài cảu dự án 34 Chƣơng 3: PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI CỦA DỰ ÁN 36 3.1 Phân tích tài dự án 3.1.1 Các iả 36 nh thôn số mô h nh c sở dự án 36 3.1.2 Kết phân tích tài mơ h nh c sở dự án 62 3.2 Phân tích rủi ro dự án 64 3.2.1 hân tích 3.2.2 hân tích nhạ 64 ch ản dự án theo iá n ớc 69 3.2.3 Kế hoạch năn trả nợ 3.2.4 Đán h 3.2.5 3.2.6 Các rủi ro tài Tính n vữn dự án 3.2.7 Đán h iá tác iá tác n xã h i n môi tr n 3.3 Phân tích kinh tế dự án 70 70 75 78 80 83 3.3.1 Xác nh suất chiết inh tế 83 3.3.2 Th i ian phân tích inh tế 83 3.3.3 Xác nh hệ số chu hấu n ổi iá tài san iá inh tế 83 3.4 Kiến nghị 92 3.5 Những hạn chế đề tài 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT AP: Accounts Payables - Khoản phải trả AR: Accounts Receivables - Khoản phải thu B/C: Benefit against Cost - Tỉ số lợi ích chi phí CF: Conversion factor - Hệ số chuyển đổi CIF: Cost, insurance and freight - Chi phí, bảo hiểm chuyên chở EOCK: Economic Opportunity Cost of capital - Chi phí hội kinh tế vốn Evadj: Economic value adjusted - Giá trị kinh tế hiệu chỉnh Evunadj: Economic value unadjusted - Giá trị kinh tế chƣa hiệu chỉnh FEP: Phí thƣởng ngoại hối FV: Finance value – Giá trị tài IRR: Internal ratio of Return - Suất sinh lợi nội MARR: Minimum Acceptable Rate of Return - Suất thu lợi hấp dẫn tối thiểu NPV: Net Present Value - Giá trị ròng ODA : Official Development Aid - Viện trợ phát triển thức OCR: Ordinary Capital Resources – Nguồn vốn thông thƣờng PV : Presen value - Giá trị RIA Regulatory Impact Assesment – Đánh giá tác động pháp luật T: Tax – Thuế TIP: Tổng đầu tƣ USD: United States Dollar - Đồng Đôla Mỹ UBND: Uỷ ban nhân dân VAT: Value added tax - Thuế giá trị gia tăng WACC: Weighted average cost of capital - Chi phí vốn bình qn trọng số WB World Bank - Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng Bảng giá bán nƣớc UBND thành phố Hà Nội .40 Bảng Bảng lộ trình tăng giá bán nƣớc đề xuất 40 Bảng 3 Giá thành sản xuất nƣớc tính theo giá năm 2017 41 Bảng Vị trí giếng khoan nƣớc thô 43 Bảng Vị trí xây dựng trạm xử lý nƣớc 44 Bảng Phân tích, so sánh đánh giá tổng hợp phƣơng án công nghệ lựa chọn .46 Bảng Danh mục vật tƣ thiết bị hệ thống cấp nƣớc 52 Bảng Khái tốn kinh phí đền bù, giải phóng mặt (VNĐ) .55 Bảng Tổng hợp tổng mức đầu tƣ dự án 56 Bảng 10 Phân bổ nguồn vốn .59 Bảng 11 Chi phí sử dụng vốn bình qn 61 Bảng 12 Trả nợ vay từ nguồn vốn vay lại thành phố 61 Bảng 13 Kết phân tích tài 63 Bảng 14 Kết phân tích độ nhạy theo biến tổng mức đầu tƣ 65 Bảng 15 Kết phân tích độ nhạy theo biến chi phí sản xuất 66 Bảng 16 Kết phân tích độ nhạy theo biến giá bán nƣớc 67 Bảng 17 Tổng hợp kết phân tích độ nhạy chiều .68 Bảng 18 Kết phân tích độ nhạy chiều (tỷ VNĐ) .68 Bảng 19 Kết phân tích kịch theo giá nƣớc 69 Bảng 20 Kết trả nợ vay (Đ n v : Triệu ồng) 70 Bảng 21 Xác định rủi ro biện pháp khắc phục .76 Bảng 22.1 Tác động môi trƣờng dự án .80 Bảng 23.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng .81 Bảng 24 Bảng thông số đối tƣợng sử dụng nƣớc .84 Bảng 25 Giá nƣớc kinh tế đối tƣợng mua nƣớc (VNĐ/m3) .86 Bảng 26 Các hạng mục giếng khoan 86 Bảng 27 Giá thành m3 nƣớc giếng khoan hộ gia đình .87 Bảng 28 Giá nƣớc kinh tế đối tƣợng dùng giếng khoan (VNĐ/m3) 88 Bảng 29 Các hạng mục giếng khoan UBND xã Đại Thịnh huyện Mê Linh .89 Bảng 30 Giá thành m3 nƣớc giếng khoan UBND xã Đại Thịnh 89 Bảng 31 Giá nƣớc kinh tế UBND xã Đại Thịnh (VNĐ/m3) .90 Bảng 32 Giá nƣớc kinh tế dự án (VNĐ/m3) 90 Bảng 33 Các hệ số chuyển đổi CF 91 Bảng 34 Kết phân tích kinh tế theo quan điểm tổng đầu tƣ 92 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1 Lợi ích hộ kết nối trƣớc phải mua nƣớc để dùng 20 Hình Lợi ích hộ kết nối trƣớc dùng nƣớc giếng 20 Hình Vị trí huyện Mê Linh đồ 25 Hình 2 Vị trí xã Xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng đồ huyện Mê Linh 27 Hình Dây chuyền công nghệ xử lý nƣớc ngầm 45 Hình Sơ đồ dây chuyền công nghệ trạm xử lý nƣớc 45 Hình 3 Mặt tổng thể mạng lƣới cấp nƣớc liên xã Xã Thanh Lâm, Đại 51 Hình Biểu đồ lƣu ngân dòng tiền dự án 62 KẾT LUẬN Với kết phân tích tài phân tích kinh tế, xã hội dự án Cấp nƣớc liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nhƣ trình bày cho thấy dự án khả thi mặt tài chính, kinh tế xã hội Xét phƣơng diện tổng thể kinh tế, qua phân tích tài cho thấy, dự án đƣợc triển khai có hiệu mặt tài chính, đáp ứng đƣợc mục tiêu dự án, sau hoàn thành giai đoạn đầu tƣ, nhà máy nƣớc cung cấp lƣợng nƣớc 5.800 m3/ngày đêm với hệ thống cấp nƣớc khép kín đảm bảo chất lƣợng nƣớc cung cấp cho ngƣời dân theo tiêu chuẩn 120 lít/ngƣời/ngày đêm Dự án đầu tƣ xây dựng hệ thống Cấp nƣớc liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng cần thiết, đáp ứng nguyện vọng nhân dân, phù hợp với sách xây dựng phát triển nơng thơn Đảng Nhà Nƣớc Đảm bảo tính hiệu dự án nhƣ: Sự cần thiết đầu tƣ, khả hoàn trả vốn vay, tiến độ thực dự án, phân tích tài chính, tổng mức đầu tƣ, hiệu kinh tế - xã hội, yếu tố đảm bảo tính khả thi dự án là: phù hợp với quy hoạch, nhu cầu sử dụng nƣớc, khả giải phóng mặt bằng, khả huy động vốn đáp ứng tiến độ dự án, môi trƣờng tác động khác có liên quan 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công Thƣơng (2015), Qu ết nh số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 v iá án iện năm 2015 h Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2012), Qu ết 2283/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/09/2012 v thi ch ồn ớn dẫn thực hiện, Hà Nội nh số phê du ệt áo cáo n hiên cứu n tr nh N ớc Vệ sinh nôn thôn dựa ết 08 tỉnh ằn sô Hồn va vốn N ân hàn iới Hà Nội n Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2014), Thơng t số 30/2014/TT-BTNMT nà 02/6/2014 qu ích sử dụn ất thu hồi giao ất cho thuê ất chu n mục ất, Hà Nội Cấp n ớc mạn l ới n tr nh – Tiêu chuẩn thiết ế, Hà Nội Bộ Xây dựng (2014), Qu ết 30/5/2014 v việc an hành v n hành mạn hồ s Bộ Xây dựng (2006), TCVN 33-2006 v ốn côn nh v nh số 590/2014/QĐ-BXD ngày nh mức dự toán sản xuất n ớc quản l cấp n ớc, Hà Nội Chính phủ (2000), Qu ết Chiến l ợc quốc ia v cấp n nh số 104/2000/QĐ-TT n 25/8/2000 v ớc vệ sinh nôn thơn ến năm 2020, Hà Nội Chính phủ (2007), N hnh số 117/2007/NĐ-C n 11/7/2007 v sản xuất cun cấp tiêu thụ n ớc sạch, Hà Nội Chính phủ (2010), Qu ết nh số 800/QĐ-TT n phê du ệt Ch n tr nh mục tiêu Quốc ia xâ dựn 04/6/2010 v việc nôn thôn iai oạn 2010 – 2020, Hà Nội Chính phủ (2012), Qu ết du ệt danh mục “Ch n tỉnh ồn nh số 1256/QĐ-QHQT n 23/8/2012 v tr nh n ớc vệ sinh nôn thôn 08 ằn sôn Hồn ” WB tài trợ, Hà Nội 97 10 Chính phủ (2015), N h nh số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/ 2015 v quản l chi phí ầu t xâ dựn , Hà Nội 11 Chính phủ (2015), N h nh số 46/2015/NĐ-C n 12/05/2015 v quản l chất l ợn ảo tr côn tr nh xâ dựn , Hà Nội 12 Chính phủ (2015), N h nh số 59/2015/NĐ-C n 18/06/2015 v quản l dự án ầu t xâ dựn , Hà Nội 13 Cục Thống kê thành phố Hà Nội (2016), Niên iám Thốn 2016, NXB Thống kê, Hà Nội 14 Triệu Văn Cƣờng (2016), Đánh ê Hà N i iá sách côn Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 15 Triệu Văn Cƣờng (2016), Hoạch nh sách cơng, Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 16 Triệu Văn Cƣờng (2016), Kinh tế h c tron Chính sách côn , Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 17 Triệu Văn Cƣờng (2016), Phân tích Chi phí – lợi ích Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 18 Triệu Văn Cƣờng (2016), Phân tích Các bên liên quan quy trình sách cơng, Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 19 Triệu Văn Cƣờng (2016), Quản l qua qu tr nh sách thơn n hiên cứu t nh huốn , Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 20 Nguyễn Hải Dƣơng (2010), hân tích lợi ích chi phí dự án Nân cấp mở r n hệ thốn cấp n ớc th xã Cửa Lò tỉnh N hệ An Lu n văn thạc sỹ inh tế, Chuyên ngành Chính sách cơng, TP Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Hữu Hải (2014), Nhữn vấn c ản sách cơng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội 22 Đinh Thế Hiển (2002), L p thẩm Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 98 nh hiệu tài dự án ầu t , 23 ICID Thăng Long (2016), Thu ết minh dự án Cấp n ớc liên xã Thanh Lâm Đại Th nh Tam Đồn hu ện Mê Linh thành phố Hà N i, Hà Nội 24 Trịnh Thị Xuân Lan, Sử dụn ph n pháp phân tích lợi ích chi phí tron ánh iá sách 25 Đỗ Trọng Miên, Vũ Đình Dịu (2005), Giáo tr nh cấp n ớc, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 26 Quốc Hội (2013), Lu t Đất số, Hà Nội 27 Quốc Hội (2014), Lu t Đầu t 28 Quốc Hội (2014), Lu t Xâ dựn , Hà Nội côn , Hà Nội 29 UBND thành phố Hà Nội (2013), Qu ết nh số 2691/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 v phê du ệt Qu hoạch cấp n ớc vệ sinh môi tr n nôn thôn Thành phố Hà N i ến năm 2020 nh h ớn 30 UBND Thành phố Hà Nội (2014), Qu ết nà 29/12/2014 v việc Ban hành qu nh v ến năm 2030, Hà Nội nh số: 96/2014/QĐUBND iá cá loại ất a àn thành phố Hà N i từ 01/01/2015 ến 31/12/2019, Hà Nội 31 UBND huyện Mê Linh (2016), Báo cáo phát tri n inh tế - xã h i iai oạn 2011- 2015; Qu hoạch cấp n ớc tổn th phát tri n inh tế - xã h i ến năm 2020, Hà Nội 99 PHỤ LỤC Phụ lục Số dân dự báo xã đến năm 2030 STT Khu vực Dân số năm 2015 (ngƣời) Xã Thanh Lâm 17.805 18.889 Dân số dự áo năm 2030 (ngƣời) 21.294 Xã Đại Thịnh 12.378 13.139 14.803 Xã Tam Đồng 9.196 9.761 10.998 39.379 41.789 47.095 Tổng cộng Dân số dự báo năm 2020 (ngƣời) N uồn: Chi cục thốn ê hu ện Mê Linh Phụ lục Điều kiện kinh tế xã hội xã có dự án STT Thơng số Xã Thanh Lâm Xã Đại Thịnh Xã Tam Đồng Số hộ nghèo (hộ) 107 115 49 2,4 2,2 2,1 9.475 8.237 5.021 59,3% 62,6% 85,4% Thu nhập bình quân (triệu vnđ/tháng) Số ngƣời độ tuổi lao động (ngƣời) Số hộ hoạt động ngành nông nghiệp Diện tích đất trồng lúa (ha) 570 637 832,5 Số hộ nuôi trồng thủy sản (hộ) 36 26 36 Số hộ làm dịch vụ buôn bán (hộ) 680 576 196 N uồn: Báo cáo hảo sát inh tế xã h i 100 Phụ lục Tiêu chuẩn cấp nƣớc Đối tƣợng dùng nƣớc Đơn vị Tiêu chuẩn cấp nƣớc 2017 2020 2030 % 60 90 100 l/ng/ngđ 70 90 120 % 10 10 10 % 10 10 10 % 15 15 15 Tỷ lệ dùng cho thân trạm % % Qbt Theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 33:2006 Phụ lục Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc giai đoạn 5 Tỷ lệ dân số tham gia đấu nối phạm vi cấp nƣớc Tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt (Qsh) Nƣớc phục vụ mục đích cơng cộng (%Qsh) Nƣớc phục vụ mục đích thƣơng mại, dịch vụ (%Qsh) Tỷ lệ thất thoát - % Qtt TT Tên Xã Lƣu lƣợng yêu cầu (tb Lƣu lƣợng yêu cầu ngày đêm) - m3/ngđ (max ngày đêm) - m3/ngđ 2017 2020 2017 2020 Xã Thanh Lâm 437 871 520 1.040 Xã Đại Thinh 358 713 430 860 Xã Tam Đồng 420 837 500 1,000 1.214 2.420 1.450 2.900 Tổng số 101 Phụ lục 5: Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc khu vực dự án TT Lƣu lƣợng yêu cầu (tb ngày Lƣu lƣợng yêu cầu (max đêm) - m3/ngđ ngày đêm) - m3/ngđ Tên Xã 2017 2020 2025 2030 2017 2020 2025 2030 Xã Thanh Lâm 998 1,99 2,824 3,330 1,200 2,390 2,720 4,000 Xã Đại Thinh 771 1,54 2,182 2,574 930 1,850 2,620 3,090 Xã Tam Đồng 573 1,14 1,621 1,912 690 1,370 1,950 2,290 Tổng số 2,343 4,68 6,628 7,817 2,820 5,610 7,290 9,380 Phụ lục 6: Doanh thu bán nƣớc tính theo năm Nội dung Đơn vị Định mức năm vận hành Công suất m3/ngày Nƣớc cho trạm xử lý m3/ngày Tỉ lệ thất thoát 2015 % Lƣợng nƣớc thất thoát m3/ngày Sản lƣợng nƣớc thƣơng phẩm m3/ngày Hộ gia đình m3/ngày 80% Hành nghiệp, cơng cộng m3/ngày 10% Sản xuất m3/ngày 5% Kinh doanh, dịch vụ m3/ngày 5% GIá bán nƣớc bình quân đề xuất VNĐ/m3 Doanh thu bán nƣớc Tỉ đồng 102 2016 2017 2018 2019 202 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2.9 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 00 0 0 0 290 290 290 290 290 290 290 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 2027 2028 10 11 2029 12 2030 13 2031 14 2032 15 2033 16 2034 2035 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 290 290 290 290 290 290 290 290 290 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 391 391, 391, 391, 391, 391, 391, 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 ,50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 2.2 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219 19 9 9 9 1.7 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 75 5 5 5 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 16.04 17.81 17.81 19.77 9.5 24 9.52 10.5 71 10.5 71 11.7 34 11.7 34 13.0 13.02 25 14.45 14.45 16.04 8 19.77 3 7.7 7.71 8.56 8.56 9.50 9.50 10.5 10.54 11.70 11.70 12.99 12.99 14.42 14.42 16.01 16.01 12 0 2 47 7 5 5 1 Phụ lục Kế hoạch trả nợ Thời gian vay vốn Thời gian trả nợ : Năm 15 Thời gian vay đầu tƣ STT Va ầu t xâ dựn 2016 2017 2018 2019 2020 1529 5631 9955 9738 Lãi phát sinh 1.772 Trả nợ gốc Lãi suất hoản va 6,60% Trả lãi vay Dƣ nợ cuối năm 1.529 7.160 103 17.115 26.853 28.625 Tổng trả nợ hàng năm Thời gian trả nợ 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.88 1.76 1.63 1.51 1.38 1.25 1.13 1.00 882 756 630 504 378 252 126 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 1.88 1.76 1.63 1.51 1.38 1.25 1.13 1.00 882 756 630 504 378 252 126 26.7 17 24.8 08 22.9 00 20.9 92 19.0 83 17.1 75 15.2 67 13.3 58 11.4 50 9.54 7.63 5.72 3.81 1.90 3.79 3.67 3.54 3.42 3.29 3.16 3.04 2.91 2.79 2.66 2.53 2.41 2.28 2.16 2.03 Phụ lục Khấu hao tài sản Tổng nguyên Thời gian giá tài khấu sản hao Năm Thiết bị 4.321 15 288 288 Xây dựng 54.773 30 1.826 Tài sản khác* 20.064 25 T T Loại tài sản Tổng giá trị khấu hao* Năm 288 Năm 288 79.159 Năm 288 Năm Năm 288 288 288 1.826 1.826 1.826 1.826 803 803 803 803 803 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 Năm 12 Năm 13 Năm Năm Năm 10 288 104 288 Năm Năm 11 288 288 288 Năm 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 803 803 803 803 803 803 803 803 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 14 15 16 17 288 288 - - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 - - 2.916 2.916 2.6282.628 2.628 2.628 2.628 2.628 2.628 2.628 2.628 2.628 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 Phụ lục Tính NPV IRR Nội dung Đơn vị Năm đầu tƣ 2016 2017 2018 2019 2020 Dòng tiền Chi đầu tƣ Chi phí đầu tƣ ban đầu Triệu đồng Chi phí vận hành Triệu đồng 4,587 Chi trả lãi vay Triệu đồng 1,772 Tổng dòng tiền Triệu đồng 2.Dòng tiền vào Triệu đồng Doanh thu dự án Triệu đồng Dòng tiền dự án 4,923 17,109 4,923 17,109 30,214 30,214 29,547 29,547 - 6,360 7,712 (4,923) ENPV 50,602 EIRR 3.88% (17,109) 105 (30,214) (29,547) 1,352 10 11 12 13 14 15 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 5,00 5,26 5,54 5,843 6,160 6,497 6,855 7,236 8,808 8,075 8,538 9,032 9,560 12,02 1,88 1,76 1,63 1,511 1,385 1,259 1,134 1,008 882 756 630 504 378 252 6,89 7,02 7,18 7,71 818 8,56 7,355 7,546 7,756 7,988 8,243 9,690 8,831 9,167 9,536 9,938 12,27 8,56 1,53 1,37 9,502 2,147 9,502 1,956 10,54 2,791 10,547 2,559 11,707 3,464 11,70 2,017 12,995 4,164 12,99 3,828 14,425 4,889 16,01 14,425 4,486 3,737 Phụ lục 10 Phân tích độ nhạy dự án I Trƣờng hợp sở Nội dung Đơn vị Năm đầu tƣ 2016 2017 2018 2019 2020 Dòng tiền Chi đầu tƣ Chi phí đầu tƣ ban đầu triệu đồng Chi phí vận hành triệu đồng 4,587 Chi trả lãi vay triệu đồng Tổng dòng tiền triệu đồng 2.Dòng tiền vào triệu đồng Doanh thu dự án triệu đồng Dòng tiền dự án triệu đồng 4,923 4,923 17,109 17,109 30,214 30,214 29,547 29,547 - 4,587 7,712 (4,923) (17,109) 106 (30,214) (29,547) 3,125 ENPV 52,240 EIRR 3.98% 10 11 12 13 14 15 16 2021 2,02 2,02 2,02 2,02 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 5,00 5,26 5,54 5,84 6,16 6,497 6,855 7,236 8,808 8,075 8,538 9,032 9,560 12,02 10,73 1,88 1,76 1,63 1,51 1,38 1,259 1,134 1,008 882 756 630 504 378 252 126 6,89 7,02 7,18 7,35 7,54 7,756 7,988 8,243 9,690 8,831 9,167 9,536 9,938 12,27 10,85 7,71 8,56 8,56 9,50 9,50 10,54 10,54 11,70 11,70 12,99 12,99 14,42 14,42 16,01 16,01 818 1,53 1,37 2,14 1,95 2,791 2,559 3,464 2,017 4,164 3,828 4,889 4,486 3,737 5,153 II Đầu tƣ tăng (10%)+ chi phí sản xuất tăng (10%) + doanh thu giảm (-10%) Nội dung Đơn vị Năm đầu tƣ 2016 2017 2018 2019 2020 Dòng tiền Chi đầu tƣ Chi phí đầu tƣ ban đầu triệu đồng Chi phí vận hành triệu đồng Chi trả lãi vay triệu đồng Tổng dòng tiền triệu đồng 2.Dòng tiền vào triệu đồng Doanh thu dự án triệu đồng 6,153 21,387 37,768 36,933 4,77 6,153 21,387 37,768 36,933 4,77 7,63 107 Dòng tiền dự án triệu đồng (6,153) ENPV 9,013 EIRR 1.99% 202 202 202 (21,387) (37,768) 2,86 (36,933) 10 11 12 13 14 15 16 17 202 2025 202 202 2028 2029 203 2031 2032 203 203 203 - - - - - - - - - - - - - - - 5,20 5,47 5,76 6,07 6,40 6,7 7,1 7,525 9,161 8,3 8,879 9,393 9,9 12, 11, 7 57 29 43 503 162 1,88 1,76 1,63 1,51 1,38 1,2 1,1 59 34 7,09 7,23 7,40 7,58 7,79 8,0 8,2 16 63 7,63 8,47 8,47 9,40 9,40 10, 10, 5 7 442 541 1,23 1,07 1,81 1,61 8 98 1,008 882 756 630 504 378 252 126 8,533 10,04 9,1 9,509 9,897 10, 12, 11, 54 321 755 288 11,59 11,59 12, 12,86 14,28 14, 15, 15, 442 0 865 280 851 851 2,4 2,1 3,057 1,548 3,7 3,356 4,383 3,9 3,0 4,5 25 79 60 96 63 11 Phụ lục 11 Xác định hệ số chuyển đổi CF Chi phí xây ựn Giá tài chi phí xây dựng 60.250.421.673 VNĐ Thuế nhập khẩu: Giả định mức thuế nhập bình qn chi phí xây dựng 15%; Thuế VAT: Mức thuế VAT thông thƣờng 10%; Tỉ trọng 108 hàng hoá phi ngoại thƣơng: hạng mục xây dựng có hàng hố phi ngoại thƣơng, luận văn giả định tỉ trọng hàng hoá phi ngoại thƣơng xây dựng 50%; Phí thƣởng ngoại hối FEP = 8% Hệ số chuyển đổi CF chi phí xây dựng đƣợc tính tốn nhƣ sau: Hạng mục FV CF Evunadj %T (a) (b) (c) (d=b*c) (e) Giá CIF 15.062.605.418 Thuế nhập 9.037.563.251 Thuế VAT 6.025.042.167 FEP Evadj (f=e*b*FEP) (g=d+f) 15.062.605.418 100% 12.050.084.335 27.112.689.753 Giá trị hàng hố phi ngoại thƣơng 30.125.210.837 30.125.210.837 Chi phí dự án 60.250.421.673 57.237.900.589 Hệ số chuyển đổi CF C ip ím m 0,95 c t iết ị Giá tài chi phí máy móc thiết bị 4.753.597.974 VNĐ Thuế nhập : 10%; Chi phí bốc xếp: 0,5% ;Thuế VAT: 10%; Chi phí vận chuyển : 0,5% Hệ số chuyển đổi CF chi phí máy móc thiết bị đƣợc tính tốn nhƣ sau: Hạng mục FV CF (a) (b) (c) Evunadj %T (d=b*c) (e) Giá CIF 475.359.797 Thuế nhập 475.359.797 0 Thuế VAT 475.359.797 23.767.990 Bốc xếp Giá cảng (P) Vận chuyển Giá trị hàng hoá phi 475.359.797 100% FEP Evadj (f=e*b*FEP) (g=d+f) 380.287.838 855.647.635 0 0 0 0 80% 15.211.514 15.211.514 903.183.615 0 0 23.767.990 0,9 21.391.191 90% 17.112.953 38.504.144 2.376.798.987 0,9 2.139.119.088 50% 950.719.595 3.089.838.683 ngoại thƣơng 109 Chi phí dự án 4.753.597.974 Hệ số chuyển đổi CF 0,84 3.999.201.976 C c c i p í đầu t k c - Chi phí chuẩn bị đầu tƣ: Giả định giá tài giá kinh tế, hệ số chuyển đổi CF = - Chi phí hoạt động Ban quản lý dự án: Giả định giá tài giá kinh tế, hệ số chuyển đổi CF = - Chi phí khác: Giả định giá tài giá kinh tế: CF = - Dự phòng phí: Giả định giá tài giá kinh tế: CF = C i p í oạt đ n Các khoản chi phí lại đƣợc giả định khơng có chênh lệch giá tài giá kinh tế dự án có hệ số chuyển đổi CF = 110 ... phƣơng pháp phân tích chi phí lợi ích để liệt kê đánh giá chi phí nhƣ lợi ích việc đầu tƣ xây dựng dự án cấp nƣớc liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Dựa kết phân. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THANH NAM ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH VÀO DỰ ÁN CẤP NƢỚC SẠCH LIÊN XÃ THANH LÂM, ĐẠI THỊNH, TAM ĐỒNG,... Tổng quan phân tích chi phí lợi ích 1.1.1 Khái niệm phân tích chi phí lợi ích .7 1.1.2 Các loại phân tích chi phí lợi ích 10 1.1.3 Sự cần thiết phân tích chi phí – lợi ích 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp phân tích chi phí và lợi ích vào dự án cấp nước sạch liên xã thanh lâm, đại thịnh, tam đồng, huyện mê linh, thành phố hà nội , Ứng dụng phương pháp phân tích chi phí và lợi ích vào dự án cấp nước sạch liên xã thanh lâm, đại thịnh, tam đồng, huyện mê linh, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay