Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện đông anh, thành phố hà nội

52 2 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ LOAN NGUYỄN THỊ LOAN THỰC THI CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC THI CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CƠNG Mã số: 60 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ VĂN TUYỂN Hà Nội - 2017 Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Tất số liệu luận văn đƣợc đƣợc thu thập công khai, trung thực chƣa đƣợc công bố luận văn khác Tác giả Nguyễn Thị Loan Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc Gia, Lãnh đạo Khoa sau Đại học, Lãnh đạo Khoa Hành học, thầy giáo tận tình giảng dạy kiến thức khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thực tốt nhiệm vụ học tập nghiên cứu chƣơng trình cao học Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Tiến sĩ Võ Văn Tuyển ngƣời Thầy trực tiếp hƣớng dẫn khoa học, tận tình hƣớng dẫn, bảo giành tình cảm tốt đẹp cho tơi q trình thực hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện Đơng Anh, Phòng Lao động – Thƣơng binh Xã hội huyện Đông Anh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh, Chi cục thống kê huyện Đông Anh giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài Tơi xin cảm ơn tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè cổ vũ, động viên, tiếp thêm nghị lực cho suốt trình thực đề tài Do thời gian nghiên cứu thực tế có hạn, đồng thời kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc cảm thơng, chia sẻ ý kiến đóng góp nhà khoa học, q thầy ngƣời quan tâm đến đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Loan MỤC LỤC 2.3 Phân tích thực trạng thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 47 2.4 Đánh giá thực trạng thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nộ………… 66 DANH MỤC BẢNG BIỂU Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI MỞ ĐẦU CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH 70 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3.1 Quan điểm Đảng tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn .5 nông nghiệp 70 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.2 Phƣơng hƣớng tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 74 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn……… .14 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu thực thi sách tạo việc làm cho Kết cấu luận văn…………………………………………… ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO VIỆC LÀM VÀ THỰC THI CHÍNH Hà Nội 77 SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT KẾT LUẬN 88 NÔNG NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 1.1 Một số vấn đề sở lý luận tạo việc làm, thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 1.2 Kinh nghiệm số địa phƣơng thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 25 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 31 2.1 Khái quát tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đơng Anh 31 2.2 Khái qt tình hình thu hồi đất nơng nghiệp huyện Đơng Anh từ năm 2010 đến 43 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐ Ban đạo CNH Cơng nghiệp hóa CP Chính phủ ĐTH Đơ thị hóa HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân LĐ –TB & XH Lao động – Thƣơng binh Xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NXB Nhà xuất ODA Nguồn viện trợ phát triển thức SWOT Phƣơng pháp nghiên cứu SWOT TTg Thủ tƣớng TW Trung ƣơng TT Thông tƣ UBND Ủy ban nhân dân QĐ Quyết định FDI Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1.3 Tình hình nguồn lao động huyện Đông Anh giai đoạn 41 2011 - 2015 Bảng 2.2.1 Cơ cấu sử dụng đất năm 2015 huyện Đông Anh 45 Bảng 2.2.2 Danh sách dự án thu hồi đất nông nghiệp địa 46 bàn huyện Đông Anh giai đoạn từ năm 2010 đến 2016 Bảng 2.4.1 So sánh tỷ lệ cấu việc làm trƣớc sau bị thu hồi đất huyện Đơng Anh năm 2015 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: tác giải việc làm ln đƣợc cấp ủy Đảng, quyền cấp địa bàn huyện quan tâm Từ năm 2010 đến có 150 dự án đƣợc triển khai thực Vấn đề lao động việc làm nói chung, việc làm cho ngƣời lao động huyện Đơng Anh với diện tích đất nơng nghiệp phải thu hồi 1.700 ha, số nơng thơn nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chiến lƣợc phát triển hộ bị thu hồi đất 21.000 hộ, số lao động bị ảnh hƣởng thu hồi kinh tế - xã hội đất nƣớc, đƣợc Đảng Nhà nƣớc ta đặc biệt 26.000 lao động Trên địa bàn huyện tiếp tục đón nhận dự án quan tâm Những năm qua, Đảng Nhà nƣớc đề nhiều chủ trƣơng, Trung ƣơng Thành phố Thực tế nay, việc chuyển quỹ đất nông sách thiết thực nhằm phát huy tối đa nội lực lao động khu vực Hệ nghiệp sang mục đích sử dụng khác ảnh hƣởng lớn đến đời sống thống chế, sách lao động, việc làm đƣợc trọng, phù hợp với ngƣời lao động bị thu hồi đất.Chính vậy, lực lƣợng lao động lĩnh chế thị trƣờng bƣớc hội nhập với thị trƣờng lao động quốc tế Các văn vực cần đƣợc quan tâm tạo việc làm, đảm bảo đời sống ngƣời dân, quản lý nhà nƣớc lao động, việc làm đƣợc bổ sung ngày hoàn thiện đồng thời giải ổn thoả tâm lý ngƣời lao động sau thu hổi đất, Nhiều luật ời vào thực tiễn đời sống nhƣ Luật Lao động, Luật Dạy vấn đề cấp thiết cần giải pháp thực nghề, Luật Bảo hiểm xã hội nhiều văn hƣớng dẫn thi hành tạo hành Xuất phát từ lý với mong muốn góp phần nhỏ vào việc giải lang pháp lý tạo việc làm nông thôn Đồng thời, chƣơng trình mục tiêu vấn đề xúc đặt địa bàn huyện Đông Anh nên tác việc làm đƣợc triển khai nhƣ: Chƣơng trình phát triển nơng nghiệp, nơng giả chọn đề tài: “Thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thơn; Chƣơng trình phát triển cơng nghiệp, dịch vụ; Chƣơng trình xây dựng thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao Nội” làm luận văn tốt nghiệp chƣơng trình, dự án trọng điểm kinh tế - xã hội đƣợc thực hiện, góp phần giải Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn việc làm, bƣớc nâng cao đời sống ngƣời lao động , phát triển khu Tạo việc làm cho ngƣời lao động, đặc biệt ngƣời lao động sau thu hồi đất vực nơng thơn nơng nghiệp vấn đề mang tính thiết thực thiết nƣớc ta Huyện Đông Anh nằm phía Bắc Thủ Hà Nội, với nhiều tiềm để phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ Trong năm nay,do có nhiều cơng trình nhiều tác giả nƣớc nghiên cứu công bố qua huyện Đông Anh phát triển kinh tế nhanh, chuyển dịch cấu kinh tế theo Năm 1997, hai tác giả Trần Hữu Chung Nguyễn Hữu Dũng xuất hƣớng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nơng sách “Chính sách giải việc làm Việt Nam” NXB Chính trị quốc gia nghiệp Đồng thời thu hút đƣợc nhiều dự án lớn, có giá trị đầu tƣ cao, giải [6] Cuốn sách đề cập đến sách giải việc làm Việt Nam thời số lƣợng lớn việc làm cho ngƣời lao động, bƣớc góp phần kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH Các tác giả phân tích, đƣa đánh giá thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Công trạng việc làm nói chung lĩnh vực nơng nghiệp nói riêng; từ nguyên nhân chủ yếu thực trạng thiếu việc làm Đây cơng trình nghiên cứu đƣa cách nhìn tồn diện thị trƣờng lao nƣớc ta, đặc biệt vùng nông thôn Đồng thời, khái quát dòng di động định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời lao động nƣớc ta chuyển lao động thị trƣờng lao động, ngƣời lao động di chuyển Năm 2011, Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Văn Nhƣờng “Chính từ nơng thơn thành thị để tìm việc Trên sở đó, tác giả đƣa hệ thống sách an sinh xã hội với ngƣời nông dân sau thu hồi đất để phát triển khu quan điểm, giải pháp giải việc làm q trình phát triển CNH – cơng nghiệp (nghiên cứu Bắc Ninh)” [24] Đề tài tập trung phân tích HĐH nội dung lý luận sách an sinh xã hội ngƣời nơng dân Cơng trình nghiên cứu Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn bị thu hồi đất nông nghiệp qua nghiên cứu tình tỉnh Bắc Ninh Kết (2005) “Thực trạng thu nhập, đời sống, việc làm ngƣời có đất bị thu nghiên cứu cho thấy cần thiết phải bảo đảm an sinh xã hội hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng có tạo việc làm cho ngƣời nơng dân sau bị thu hồi đất sản xuất Sử dụng kinh tế - xã hội, nhu cầu công cộng lợi ích quốc gia”[2] Nghiên cứu đƣợc mơ hình SWOT đề tài tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân, từ tiến hành phân tích đánh giá thực trạng thu nhập, đời sống việc làm tác giả đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện sách ngƣời có đất bị thu hồi địa bàn 07 tỉnh, thành phố Đó Bắc Ninh, Hà an sinh xã hội ngƣời nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,Bình Dƣơng, Cần Thơ, Tp Hồ Chí Minh Qua kết Năm 2012, Nguyễn Đình Tuấn, Học viện Chính trị - Hành hồn nghiên cứu cho thấy hộ gia đình sau bị thu hồi đất gặp nhiều thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Giải việc làm cho ngƣời nông dân bị thu khó khăn đời sống, đặc biệt việc làm Trƣớc thực trạng này, hồi đất trình cơng nghiệp hố, thị hố tỉnh Thanh Hoá” nghiên cứu đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp với điều [34] Kết nghiên cứu đề tài khẳng định cần thiết phải giải kiện giải việc làm, tạo thu nhập, ổn định đời sống ngƣời có đất việc làm cho ngƣời nông dân bị thu hồi đất trình CNH, ĐTH Luận bị thu hồi văn cho thấy thực trạng giải việc làm cho nông dân bị thu hồi đất Năm 2005, “Thị trƣờng lao động định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời tỉnh Thanh Hố, từ đề xuất hệ thống giải pháp đồng có tính khả thi lao động” TS Nguyễn Hữu Dũng, Nhà xuất Lao động – Xã hội [14] giải việc làm cho nông dân bị thu hồi đất để phát triển khu Tác giả phân tích cách sâu sắc nội dung có liên quan đến lý luận cơng nghiệp, khu thị tỉnh Thanh Hố thị trƣờng lao động, mối quan hệ ngƣời lao động với thị trƣờng lao Các cơng trình nghiên cứu khoa học đề cập đến vấn đề tạo việc động định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời lao động; thực trạng thị trƣờng làm cho lực lƣợng lao động nói chung, lao động bị thu hồi đất nông lao động nƣớc ta, nhƣ thực trạng định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời nghiệp nói riêng Tuy nhiên chƣa có cơng trình đề cập phân tích lao động thời gian qua Đƣa dự báo cung cầu thị trƣờng lao cách có hệ thống vấn đề thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động động định hƣớng nghề nghiệp nhằm tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Do vậy, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài luận văn để đề cập vấn đề bỏ trống đề xuất giải pháp cho vấn đề bỏ 4.1 trống + Về khơng gian: Ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Phạm vi nghiên cứu Đông Anh, thành phố Hà Nội Đồng thời, tác giả có tham khảo so sánh với số địa phƣơng khác Mục đích nghiên cứu + Về thời gian: Dựa tài liệu đƣợc công bố khoảng Trên sở làm rõ lý luận sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất, luận văn tiến hành đánh giá thực trạng công thời gian từ năm 2010 đến huyện Đông Anh tác thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu nghiệp địa bàn huyện Đơng Anh, thành phố Hà Nội Từ đề xuất 5.1 giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời Phương pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa lao động bị thu hồi đất địa bàn huyện vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê Nin; tƣ 3.2 tƣởng Hồ Chí Minh Những đƣờng lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu hệ thống hóa sở lý luận tạo việc làm, sách tạo việc làm, thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất Nam tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 5.2 nông nghiệp Phương pháp nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu thực nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả sử - Đánh giá thực trạng thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao dụng phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu lý luận phƣơng pháp phân tích, động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội từ so sánh, thống kê toán học dựa tƣ liệu thu thập đƣợc, so sánh năm 2010 đến minh hoạ bảng thống kê - Đề xuất hoàn thiện giải pháp nâng cao hiệu thực thi sách cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu luận văn góp phần hệ thống hóa lý luận Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Góp phần làm sáng tỏ thêm số lý luận thực thi sách tạo việc 4.1.Đối tượng nghiên cứu làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp Công tác thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Luận văn vận dụng lý luận nghiên cứu thực thi sách lĩnh vực tạo việc vào trƣờng hợp cụ thể là: ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, Hà Nội 6.2 Chƣơng Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận văn bổ sung, gợi mở, góp phần nâng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO VIỆC LÀM VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT cao hiệu công tác thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động NƠNG NGHIỆP bị thu hồi đất nơng nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Luận văn đƣa giải pháp, giúp cho quan chức làm tốt cơng tác thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nơng nghiệp huyện Đơng Anh nói riêng, nƣớc nói chung Là nguồn tƣ liệu cho cấp quyền huyện Đông Anh tham khảo 1.1 Một số vấn đề sở lý luận tạo việc làm, thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 1.1.1 Các khái niệm 1.1.1.1 Việc làm, ngƣời lao động, tạo việc làm  Khái niệm việc làm trình thực thi sách Kết cấu luận văn Có nhiều nhà nghiên cứu đƣa quan điểm khái niệm việc làm Tuy nhiên thời điểm khơng gian khác lại có cách hiểu Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung luận văn gồm ba chƣơng: không giống việc làm Hiện có số quan điểm việc làm chủ yếu sau: Chương 1: Cơ sở lý luận tạo việc làm thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; Theo tổ chức Lao động giới (ILO) việc làm hoạt động lao động đƣợc trả công tiền vật Chương 2: Thực trạng thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Theo điều 13, chƣơng Bộ Luật Lao động: “Mọi hoạt động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm đƣợc thừa nhận việc làm” [31, tr42] Theo quy định hoạt động đƣợc xác định việc làm bao gồm: - Tất hoạt động tạo cải, vật chất tinh thần, không bị pháp luật cấm, đƣợc trả công dƣới dạng tiền vật; - Những công việc tự thân làm mang lại lợi ích cho thân tạo thu nhập cho gia đình, cộng đồng, kể việc không đƣợc trả công tiền vật Khái niệm việc làm Bộ Luật Lao động bao gồm phạm vi rộng, từ cơng việc thức đƣợc thực nhà máy, xí nghiệp đến hoạt động lao động hợp pháp khu vực phi thức đƣợc coi việc làm Khái niệm mang ý nghĩa pháp luật – xã hội to lớn xóa bỏ phân biệt đối xử lao động thành phần kinh tế, động  Ngƣời lao động Theo Điều 03 Bộ Luật Lao động nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa viên tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho ngƣời lao động Đồng thời Việt Nam năm 2012: “Ngƣời lao động ngƣời từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả thể đặc trƣng Nhà nƣớc pháp quyền khuyến khích ngƣời lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, đƣợc trả lƣơng chịu tham gia làm việc mà không bị pháp luật ngăn cấm quản lý, điều hành ngƣời sử dụng lao động” [31, tr 3] Trong trình tạo việc làm, mục tiêu cuối hƣớng tới việc làm đầy đủ, việc làm hợp lý Trên thực tế, nhóm đối tƣợng đƣợc quy định ngƣời lao động có nhu cầu làm việc nhƣng với mục đích nghiên cứu nhiệm vụ Việc làm đầy đủ đƣợc hiểu thỏa mãn nhu cầu việc làm cho bất nghiên cứu, luận văn tập trung hƣớng tới đối tƣợng ngƣời lao động quy định kỳ có khả lao động kinh tế quốc dân Cụ thể: Việc làm đầy Điều 03 Bộ Luật Lao động 2012 cụ thể ngƣời lao động độ tuổi đủ trạng thái ngƣời có khả lao động muốn làm việc tìm lao động từ 15 đến 60 tuổi nam từ 15 đến 55 tuổi nữ đƣợc việc làm khoảng thời gian tƣơng đối ngắn Đƣơng nhiên, để  Tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đạt tới mức độ đảm bảo việc làm đầy đủ phải có q trình định Q Theo PGS.TS Trần Xuân Cầu (2013): “Tạo việc làm trình tạo điều trình ngắn hay dài phụthuộc vào trình độ, hoàn cảnh khách quan chủ kiện kinh tế xã hội cần thiết để ngƣời lao động kết hợp sức lao quan quốc gia, địa phƣơng Ở quốc gia có điểm xuất phát động tƣ liệu sản xuất, nhằm tiến hành trình lao động, tạo hàng hóa thấp trình phát triển, vấn đề đảm bảo việc làm đầy đủ cho dịch vụ theo yêu cầu thị trƣờng” [5, tr.377] ngƣời lao động khó khăn cấp thiết Việc làm trạng thái phù hợp hai yếu tố sức lao động tƣ liệu sản Việc làm hợp lý đƣợc hiểu thỏa mãn nhu cầu làm việc cho xuất bao gồm mặt số lƣợng chất lƣợng Để tạo việc làm thực có khả lao động kinh tế quốc dân phù hợp với trình độ, nguyện cần có mơi trƣờng thuận lợi cho kết hợp hai yếu tố Tạo việc vọng, sở thích họ.Việc làm hợp lý hàm chứa nội dung việc làm làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đƣợc hiểu đầy đủ mà hƣớng tới việc phù hợp với khả nguyện vọng ngƣời số khía cạnh sau: lao động Việc làm phù hợp có suất lao động hiệu kinh tế xã hội Một là, tạo số lƣợng chất lƣợng tƣ liệu sản xuất Số lƣợng chất cao so với việc làm đầy đủ Do vậy, trình thực việc làm đầy lƣợng tƣ liệu sản xuất phụ thuộc vào vốn đầu tƣ tiến khoa học kỹ đủ, cần bƣớc, phận thực việc làm hợp lý Việc làm hợp lý phản thuật áp dụng sản xuất khả quản lý, sử dụng tƣ liệu ánh phù hợp mặt số lƣợng chất lƣợng yếu tố ngƣời với sản xuất điều kiện vật chất trình sản xuất xã hội, hợp lý lợi ích cá nhân ngƣời lao động lợi ích xã hội Hai là, tạo số lƣợng chất lƣợng sức lao động Số lƣợng lao động phụ thuộc vào quy mô, tốc độ tăng dân số, quy định độ tuổi lao động 10 di chuyển lao động Chất lƣợng lao động phụ thuộc vào phát triển giáo dục đào tạo phát triển y tế, thể thao yếu tố khác Chính sách tạo việc làm sách xã hội quốc gia nhằm góp phần đảm bảo an toàn, ổn định phát triển xã Ba là, hình thành mơi trƣờng cho kết hợp yếu tố sức lao động hội Ở nƣớc ta, trình phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội tƣ liệu sản xuất Nó bao gồm sách phát triển kinh tế- xã hội, chủ nghĩa, đẩy mạnh Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nƣớc đặt sách thu hút khuyến khích đầu tƣ… hàng loạt vấn đề xúc liên quan đến việc làm sách tạo việc làm Trên thị trƣờng việc làm hình thành ngƣời lao động ngƣời sử Điều 13, Bộ Luật Lao động khẳng định: “Giải việc làm, đảm bảo cho dụng lao động gặp gỡ tiến hành trao đổi Do tạo việc làm cần đƣợc ngƣời có khả lao động có hội có việc làm trách nhiệm xem xét phía ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động vai trò của Nhà nƣớc, doanh nghiệp toàn xã hội” [31, tr67] Theo số Nhà nƣớc liệu mà Tổng cục thống kê công bố, dân số trung bình nƣớc ta năm 2016 Nhƣ vậy, tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ƣớc tính 93 triệu ngƣời, so với năm 2015, lực lƣợng lao động từ 15 tuổi là tổng thể biện pháp, sách kinh tế - xã hội từ vi mô đến vĩ trở lên nƣớc năm 2016 54,36 triệu ngƣời, tăng 654,3 nghìn ngƣời mơ tác động đến mặt đời sống xã hội, tạo điều kiện để người lao so với kỳ năm trƣớc Lực lƣợng lao động khu vực nông thôn chiếm động sau thu hồi đất sản xuất nơng nghiệp có việc làm tỷ trọng cao 68,1% lực lƣợng lao động chung nƣớc Lực lƣợng 1.1.1.2 Khái niệm nội dung sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nơng nghiệp  Khái niệm sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất lao động độ tuổi lao động ƣớc tính 47,55 triệu ngƣời, tăng 227,5 nghìn ngƣời so với kỳ năm trƣớc Lực lƣợng lao động dồi mạnh, đồng thời tiềm nông nghiệp việc phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên tạo sức ép lớn Đến nay, khái niệm sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu quyền cấp tạo việc làm cho ngƣời lao động Nếu khơng có hồi đất nơng nghiệpvẫn chƣa đƣợc chuẩn hóa, chƣa có nhà khoa học sách việc làm cách đắn kịp thời gây lãng phí lớn hay tổ chức lý luận đƣa khái niệm chuẩn mực nguồn nhân lực quốc gia, đồng thời để lại hậu khó lƣờng phát Trong khn khổ nghiên cứu này, sách tạo việc làm cho người triển đất nƣớc Chính sách tạo việc làm vừa có ý nghĩa kinh tế, vừa có lao động bị thu hồi đất nơng nghiệp hiểu tổng thể quan ý nghĩa mặt trị xã hội Thực tốt sách việc làm, nguồn điểm, tư tưởng, giải pháp mà Nhà nước sử dụng để tác động lên đối nhân lực đƣợc sử dụng có hiệu tƣợng thất nghiệp giảm đi, tượng khách thể quản lý nhằm giải vấn đề sách, thực kèm sách bảo hiểm xã hội giảm chi phí cho trợ cấp thất mục tiêu tạo việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp Ngƣợc lại, sách tạo việc làm chƣa đƣợc giải tốt, nghiệp thời kỳ kinh tế suy thối nạn thất nghiệp tăng lên, khiến cho tình trạng đói nghèo, tệ nạn xã hội dễ 11 12 việc làm cho ngƣời lao động Sản xuất nông nghiệp lao động nông hạn chế, chƣa huy động đƣợc nguồn lực từ doanh nghiệp tƣ nhân, tổ nghiệp chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hàng chức xã hội nhân dân hóa chƣa ổn định, khả hội nhập sức cạnh tranh số sản phẩm Việc thực thi sách tạo việc làm mang tính liên ngành tổng yếu Kinh tế phát triển chƣa thực bền vững, cấu kinh tế chuyển dịch hợp rõ rệt, đòi hỏi phối hợp ngành, Trung ƣơng, địa chậm làm ảnh hƣởng đến hội tìm kiếm việc làm phƣơng sở Tuy nhiên thực tế chƣa xây dựng đƣợc chế phối Trong trình triển khai thực việc dạy nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện gặp phải số khó khăn.Cơng tác khảo sát hợp, quy trình cụ thể nên trách nhiệm phòng, ban phân tán, đến triển khai sách vào sống nhiều trở ngại nhu cầu học nghề chƣa sát với thực tế, công tác tuyên truyền, tƣ vấn cho lao Trình độ lực đội ngũ cán cơng chức nhiều hạn chế động chọn nghề tham gia học nghề chƣa phù hợp, chƣa gắn với quy trình thực thi sách Cán bộ, cơng chức đội ngũ trực tiếp hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện gắn với quy hoạch xây dựng tham gia trình thực thi hạn chế số lƣợng chất nông thôn Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức lớp học nghề xã lƣợng, thiếu chuyên môn kỹ định thuyết phục, vận động chƣa thƣờng xuyên, số xã chƣa chủ động việc xây dựng kế hoạch ngƣời dân tham gia tổ chức thực đề án đào tạo nghề hàng năm.Một số ngành nghề lao động Công tác kiểm tra chƣa thật chật chẽ, đơi mang tính nơng thơn có nhu cầu theo học cao nhƣ nghề: sửa chữa lắp ráp điện hình thức Trong trình thực thi sách sử dụng nhiều nguồn lực thoại, lái xe ô tô, sửa chữa ô tô nhƣng không nằm nhóm ngành Nhà nƣớc nhƣng hoạt động tra, kiểm tra năm qua chƣa nghề đƣợc UBND Thành phố Hà Nội hỗ trợ có hoạt động kiểm tra sâu sát, toàn diện việc sử phạt chƣa Công tác giáo dục đào tạo, đào tạo nghề chƣa đồng bộ, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội huyện Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực nghiêm minh 2.4.3 Nguyên nhân sở đào tạo nghề thiếu, chƣa đáp ứng cho việc giảng dạy, thực Do xuất phát kinh tế huyện chủ yếu nông nghiệp, cấu hành nghề nhƣ: nghề hàn, điện công nghiệp, điện dân dụng, máy vi tính… kinh tế chuyển dịch chậm, nên chuyển dịch cấu việc làm theo hƣớng Ngành nghề đào tạo chƣa thật phong phú sát với nhu cầu lao công nghiệp dịch vụ không đáng kể Khả tạo việc làm có chất lƣợng động nông thôn, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu học nghề ngƣời lao động, cao cho ngƣời lao động gặp khó khăn Cơ chế, sách nhà nƣớc địa bàn huyện Đơng Anh có lực lƣợng lao động đông, số lao động bị ảnh chƣa thể giải hết đƣợc số lao động chƣa qua đào tạo giải lao hƣởng chuyển đổi nghề bị thu hồi diện tích đất nơng nghiệp lớn để phục vụ động thất nghiệp Dự án xây dựng Khu cơng nghiệp Để thực thi sách hiệu cần đủ Ngƣời nông dân địa bàn huyện chƣa thực hiểu rõ nguồn kinh phí Trên thực tế, nguồn kinh phí eo hẹp Công tác xã sách hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm Nhà nƣớc Một phận hội hóa tạo nguồn vốn cho tạo việc làm 67 68 Chƣơng ngƣời dân sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia chƣa thực hiệu quả, chí sử dụng đầu tƣ sai lệch so với dự án trình vay vốn ban đầu Công tác khảo sát nhu cầu học nghề xã chƣa sát với thực tế, công tác tuyên truyền phổ biến tới ngƣời dân sách dạy nghề chƣa làm cho ngƣời lao động nhận thức đƣợc quyền lợi công tác đào tạo nghề, chƣa hiểu đầy đủ cần thiết lợi ích việc học nghề nên ngại học chƣa chuyên cần học nghề Ngân sách Nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp cho chƣơng trình tạo việc làm hạn chế, chƣa thoả đáng với nhiệm vụ Huyện Đông Anh năm qua chƣa tự xây dựng đƣợc quỹ vốn chuyên tạo việc làm Ngân sách quan cấp đƣa xuống để tiến hành thực thi sách hạn chế, khơng đủ để đầu tƣ, xây dựng điều kiện để hồn thành sách Bên cạnh thời gian qua huyện chƣa có chủ trƣơng, giải pháp cụ thể tạo việc làm, lãnh đạo, đạo nhƣ công tác tham mƣu cho cấp ủy, quyền gặp nhiều khó khăn, hạn chế Cơng tác dự báo yếu thiếu chủ động việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng ngƣời lao động Mặt khác huyện bng lỏng cấu đào tạo, để phát triển tự phát theo nhu cầu ngƣời dân, chƣa trọng định hƣớng đào tạo ngành nghề phù hợp Quy mô trƣờng dạy nghề, đào tạo chất lƣợng nguồn nhân lực chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu học nghề, tự tạo việc làm ngƣời dân Chƣơng trình đào tạo cấu ngành nghề đào tạo hạn chế, thiếu áp dụng thông tin, công nghệ, chƣa thực đáp ứng yêu cầu xã hội Cơ quan thực thi sách cấp huyện chƣa đảm bảo nguồn lực số lƣợng chất lƣợng (sự hiểu biết, trình độ, lực) Do đó, thực sách tạo việc làm cho ngƣời lao động chƣa đạt đƣợc hiệu cao 69 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH 3.1 Quan điểm Đảng tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nơng nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến Chủ nghĩa xã hội rõ: “Trƣớc hết cần làm cho nhân dân lao động nạn bần cùng, làm cho ngƣời có cơng ăn việc làm, đƣợc ấm no sống đời hạnh phúc” yêu cầu xây dựng “một kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp nông nghiệp đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến” để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội “một xã hội khơng có chế độ ngƣời bóc lột ngƣời; xã hội bình đẳng, nghĩa phải lao động có quyền lao động, làm nhiều hƣởng nhiều, làm hƣởng ít, khơng làm không hƣởng” Tuy nhiên, trƣớc Đảng Nhà nƣớc ta có chủ trƣơng thực cơng đổi đất nƣớc, vấn đề việc làm giải việc làm chƣa đƣợc quan tâm mức Theo nhận thức ngƣời lao động, có Nhà nƣớc có khả tạo việc làm cho ngƣời lao động Vì thế, việc làm bó hẹp khu vực kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể Từ dẫn tới tình trạng ngƣời thừa việc khu vực kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể, lại khu vực kinh tế khác thiếu ngƣời khơng tính tốn đến nhu cầu hiệu kinh tế; khơng tính tốn đƣợc hiệu sử dụng lao động Ngày 27/7/1978, hội nghị Trung ƣơng Khóa IV Nghị “Kiện tồn tổ chức, cải tiến chế độ làm việc đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới” Nghị rõ “về kinh tế, máy lãnh đạo quản lý phải xuất phát từ đỏi hỏi việc xây dựng cấu kinh tế (ngành, địa phƣơng, sở) phƣơng thức quản lý kinh tế mới, phải phát huy tác dụng 70 tích cực việc hình thành cấu kinh tế phƣơng thức quản lý sản xuất kinh doanh máy quản lý, trọng đào tạo lại nghề nghiệp mới” Trong “các sở phải thực cho đƣợc hoạch toán kinh tế, sản giúp phần vốn cần thiết ban đầu Đặc biệt Đại hội VII, Đảng ta xuất kinh doanh có lãi, hoàn thành tốt nghĩa vụ nhà nƣớc nâng cao ghi Văn kiện Đảng cụm từ “thị trƣờng sức lao động” thu nhập ngƣời lao động, phát triển phúc lợi tập thể tăng nguồn vốn tự có Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, đặt nhiệm vụ phát triển để tái sản xuất mở rộng” Trên sở đảm bảo, hoàn thành kế hoạch nhà kinh tế, Đảng ta yêu cầu phải tiến hành cơng xã hội Trong trọng vấn nƣớc, sở có quyền đặt quyền hạn trực tiếp với đơn vị sở khác đề việc làm vấn đề gay gắt; Vì cần tạo việc làm nhiều hơn, số lao hợp đồng phân công hợp tác sản xuất, cung ứng vật tƣ tiêu động tăng lên hàng năm giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp; tăng tỷ lệ lao động qua thụ sản phẩm vận chuyển hàng hóa, đào tạo công nhân, áp dụng đào tạo lên 22-25% Đảng ta xác định đảm bảo công ăn việc làm cho dân nâng cao khoa học kỹ thuật mục tiêu xã hội hàng đầu, không để thất nghiệp trở thành bệnh kinh niên Từ sau thực đƣờng lối đổi Đại hội Đảng toàn quốc lần Nhà nƣớc trọng đầu tƣ tạo việc làm, đồng thời tạo điều kiện cho thành thứ VI nay, Đảng ta khẳng định: Cơng nghiệp hóa - Hiện đại phần kinh tế ngƣời lao động tạo thêm chỗ làm việc tự tạo việc làm; hóa nƣớc ta q trình chuyển đổi bản, tồn diện hoạt động sản Khuyến khích tổ chức cá nhân Nhà nƣớc tổ chức tốt dịch vụ giới thiệu xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế, xã hội Từ sử dụng mức lao việc làm, đào tạo nghề nghiệp cụ thể tạo việc làm cho 6,5-7 triệu ngƣời, tăng động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến máy móc với cơng thời gian lao động đƣợc sử dụng nông thôn lên 75% nghệ, phƣơng pháp tiên tiến, đại tạo suất lao động xã hội cao Lần đầu tiên, đƣa vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ Chính thế, vấn đề việc làm tạo việc làm cho ngƣời lao động nói chung IX “thành phần kinh tế có vốn nƣớc ngồi”, Đảng ta yêu cầu cần lƣu ý đến tỷ lệ lao động sau thu hồi đất nơng nghiệp nói riêng đƣợc Đảng Nhà nƣớc thiếu việc làm nông thơn mức cao vấn đề ta quan tâm đầu tƣ Điều đƣợc thể văn kiện Đại hội cộm xã hội, tạo việc làm sách xã hội bản, Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX lần thứ X nhiều giải pháp tạo việc làm mới, tăng quỹ thời gian lao động đƣợc sử dụng Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đánh giá kết thực nông nghiệp nông thôn; Các thành phần kinh tế mở mang nhiều mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội Đại hội VI, Đảng ta thừa nhận: tốc độ ngành nghề, sở sản xuất dịch vụ có khả sử dụng nhiều lao động, tăng dân số nhanh tạo nên áp lực lớn đời sống việc làm; Vấn đề chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng việc làm đặc biệt gay gắt, ngƣời lao động khơng có việc làm từ nhiều chống tai nạn bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động; Khôi phục phát triển nguồn tăng lên nhanh; Các sách biện pháp tạo việc làm, giải làng nghề, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp niên, tổ chức chặt chẽ việc làm bị động, chắp vá Do đó, Đảng ta tiếp tục nêu rõ số hoạt động xuất lao động bảo vệ quyền lợi cho ngƣời lao động nƣớc nhiệm vụ kinh tế - xã hội cấp bách năm 1991-1995 phấn đấu tạo ngoài; Khẩn trƣơng mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội an sinh xã hội, sớm thêm nhiều việc làm kể cho ngƣời dơi q trình xếp lại xây dựng thực sách bảo hiểm 71 72 ngƣời lao động thất nghiệp Với tiêu chủ yếu giai đoạn 2001- mũi nhọn, đồng thời trọng đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt 2005 tạo việc làm cho khoảng 7,5 triệu lao động qua đào tạo, bình quân ngƣời bị thu hồi đất; nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo 1,5triệu lao động/năm; Đặc biệt “mở rộng thị trƣờng lao động” Nhƣ vậy, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, thấm nhuần tƣ Đại hội X Đảng nêu rõ: “nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tƣởng Hồ Chí Minh xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà cốt lõi phát triển Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi sức sản xuất, với tƣ đổi kinh tế, Đảng ta xác định tạo việc làm mới, đƣa đất nƣớc khỏi tình trạng phát triển”, tạo tảng đến năm cho ngƣời lao động sau thu hồi đất nông nghiệp vấn đề 2020 nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại; quan trọng nƣớc ta “trong năm tạo việc làm cho triệu lao động” Trong đó, ƣu tiên dành vốn đầu 3.2 Phƣơng hƣớng tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông tƣ Nhà nƣớc huy động vốn toàn xã hội để tạo việc làm, giảm tỷ lệ nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thất nghiệp Khuyến khích ngƣời lao động tự tạo việc làm, phát triển loại hình doanh nghiệp để thu hút nhiều doanh nghiệp Việc làm vấn đề xã hội Thông qua tạo việc làm cho ngƣời lao động, tiến tới việc làm có hiệu quả, đƣợc tự lựa chọn Đại hội XI, Đảng ta quán triệt quan điểm: “Phát triển đa dạng việc làm giải tận gốc nguyên vấn đề xã hội, ngành, nghề để tạo nhiều việc làm thu nhập Trên sở đầu tƣ phát triển đảm bảo giữ gìn trật tự, kỷ cƣơng, an tồn xã hội Đây vấn đề to lớn kinh tế, phải quan tâm tới yêu cầu chuyển dịch cấu lao động, giải khó khăn huyện Đơng Anh Vì bối cảnh kinh tế huyện phát triển việc làm cho ngƣời lao động; tạo điều kiện giải ngày nhiều chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, điểm xuất phát kinh tế thấp, yếu tố lợi việc làm, đặc biệt cho nơng dân Hồn thiện pháp luật dạy nghề; ban chƣa đƣợc khai thác hiệu Nguồn lao động dồi số lƣợng nhƣng hành sách ƣu đãi đất đai, thuế, đào tạo giáo viên, hỗ trợ sở hạ chất lƣợng hạn chế Nhận thức cán bộ, nhân dân vấn đề việc làm tầng… nhằm khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề chƣa thống Để tạo việc làm cho ngƣời lao động nông thôn sau thu hồi đất Đổi phƣơng thức, nâng cao chất lƣợng dạy học, gắn dạy nghề với nông nghiệp địa bàn huyện cần quan tâm: nhu cầu thực tế Đẩy mạnh chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức xuất lao động” Thứ nhất, huyện cần nắm vững nội dung quan điểm chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc tạo việc làm để từ ban hành triển khai Đại hội Đảng XII, Đảng ta xác định gắn kết chặt chẽ sách kinh tế văn phù hợp với chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc đặc trƣng với sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lƣợng sống riêng điều kiện kinh tế, xã hội huyện Trong đó, trọng đến nội nhân dân, bảo đảm để nhân dân đƣợc hƣởng thụ ngày tốt thành dung thực thi sách: cơng đổi mới, xây dựng phát triển đất nƣớc Phát triển nông Chiến lƣợc ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 xác nghiệp kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn Xây dựng định mục tiêu quan trọng hàng đầu tạo việc làm, sử dụng tối đa tiềm thực chƣơng trình, đề án đào tạo nhân lực cho ngành, lĩnh vực lao động xã hội Chƣơng trình việc làm đến năm 2020 có mục tiêu là: Bằng 73 74 hình thức biện pháp tạo việc làm cho phần lớn lao động xã hội, đảm ngành, tổ chức ngƣời lao động cần phải chủ động tạo việc làm bảo việc làm có đủ thu nhập để ngƣời lao động nuôi sống thân gia cho thân mình, cho thành viên tổ chức ngƣời lao động đình, đồng thời đóng góp xây dựng xã hội thuộc địa bàn quản lý Luật Lao động nêu rõ: Mọi hoạt động tạo nguồn thu nhập, không bị Thứ ba, tạo việc làm phải gắn liền với chƣơng trình phát triển kinh pháp luật ngăn cấm đƣợc thừa nhận việc làm Vì vậy, tạo việc làm cho tế - xã hội Chiến lƣợc phát triển ngƣời, đầu tƣ cho ngƣời đầu tƣ ngƣời lao động tiếp tục giải phóng triệt để tiềm sức lao động có hiệu chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội Cơ sở phù hợp với chế sách pháp luật Nhà nƣớc tạo môi trƣờng kinh tế phát triển vững tảng việc làm điều kiện hỗ trợ để ngƣời lao động tự tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm ngƣời lao động Việc sử dụng lao động đƣợc hƣớng vào mục tiêu tăng cho cho ngƣời khác theo quy định pháp luật, phát huy đến trƣởng kinh tế trở thành yếu tố quan trọng tăng trƣởng kinh tế Để mức cao nhân tố ngƣời đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế cần thiết phải định hƣớng lựa chọn công Thứ hai, ngƣời, ngành, thành phần kinh tế tham gia tạo nghệ Việc lựa chọn công nghệ cao, công nghệ mũi nhọn sử dụng lao động có việc làm cho ngƣời lao động Tạo việc làm nghiệp tồn dân, thực kỹ thuật góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế Đồng thời phải lựa phƣơng châm tự lo việc làm cho thành phần kinh tế chính, chọn áp dụng công nghệ sử dụng nhiều lao động để đáp ứng nhu cầu việc khắc phục tâm lý ỷ lại trơng chờ vào Nhà nƣớc Nhà nƣớc có trách nhiệm tổ làm xã hội chức quản lý, tạo việc làm cho ngƣời lao động nhƣ tạo môi trƣờng làm việc, Tạo việc làm phải hƣớng vào mục tiêu hạn chế thất nghiệp, khắc khuyến khích bảo trợ cho ngƣời lao động tự tạo việc làm, xây dựng kế hoạch, phục tình trạng thiếu việc làm nâng cao hiệu việc làm, tăng thu nhập dự án tạo việc làm Trên sở đó, ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động có Về mặt kinh tế, tạo nhiều việc làm, giảm thất nghiệp có nghĩa giảm quyền tự hành nghề, thuê mƣớn nhân công, đầu tƣ vào sản xuất, tạo nhiều lãng phí nguồn nhân lực Về mặt xã hội, góp phần ổn định xã hội, làm việc làm cho xã hội Đồng thời điều kiện cạnh tranh thị trƣờng lao giảm hành vi tiêu cực nảy sinh thiếu việc làm nhƣ tệ nạn xã hội động, mặt ngƣời sử dụng lao động buộc phải nâng cao không ngừng chất ma túy, mại dâm, cờ bạc … lƣợng việc làm, mức lƣơng, thƣởng để thu hút đƣợc nhiều lao động có chất Tạo việc làm phát triển kinh tế - xã hội hai nội dung có mối quan lƣợng cao Mặt khác, ngƣời lao động không đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày hệ đan xen vào hƣớng vào mục tiêu hàng đầu khai thác, sử cao thị trƣờng lao động đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ để học nghề bồi dụng tối đa tiềm lao động xã hội Tuy nhiên, cần phải ý đến dƣỡng nâng cao tay nghề Đối với ngƣời thất nghiệp tuổi lao mâu thuẫn phát triển kinh tế lựa chọn cơng nghệ cao đòi hỏi động, ốm đau cần có mạng lƣới bảo hiểm xã hội để họ trì sống tối thiểu lực lƣợng có chất lƣợng cao Điều vơ hình chung khơng thu hút thêm bƣớc tìm cơng việc Tạo việc làm trách nhiệm Nhà nƣớc, lao động xã hội mà đào thải lực lƣợng lao động khơng có tay nghề doanh nghiệp tồn xã hội Các tay nghề thấp làm tình trạng thiếu việc làm gia tăng Ngƣợc lại, 75 76 lựa chọn áp dụng kỹ thuật thủ công có khả thu hút nhiều lao Củng cố nâng cao chất lƣợng phát triển hệ thống thông tin thị động, tạo nhiều việc làm nhƣng dễ dẫn đến nguy tụt hậu kinh tế Do trƣờng lao động nhằm giải tốt quan hệ cung cầu lao động, cung vậy, việc lựa chọn công nghệ đòi hỏi cần phải có tính tốn để dung hòa cấp kịp thời đầy đủ thơng tin thu nhập, nhu cầu thị trƣờng để ngƣời hai nội dung phát triển việc làm thời điểm lao động biết lựa chọn đăng ký làm việc 3.3.Một số giải pháp nâng cao hiệu thực thi sách tạo việc làm 3.3.2 Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo nhiệm vụ tạo việc làm cho cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp thành phố Hà Nội Nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng việc làm 3.3.1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo pháp luật nông thơn, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển nơng tạo việc làmcho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp thôn Quán triệt sâu sắc chủ trƣơng, sách Đảng Tăng cƣờng phối hợp chặt chẽ sở giáo dục - đào tạo, Nhà nƣớc nhằm tăng cƣờng công tác tạo việc làm, tạo thống cao tổ chức khoa học công nghệ với phƣơng tiện thông tin đại chúng để nhận thức hành động cấp ủy Đảng, quyền, ngành, tuyên truyền chủ trƣơng, sách, pháp luật tạo việc làm Đảng, đoàn thể, sở giáo dục - đào tạo Nhà nƣớc địa phƣơng Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền lực Trƣớc tiên, sau sách đƣợc thực thi, cần tổ chức giới thiệu, đào tạo sở đào tạo hội việc làm cho ngƣời lao động từ phổ biến rộng rãi cơng khai hố nội dung sách để cán bộ, nhân doanh nghiệp dân biết thực Sau triển khai vào đời sống, nội dung Tập trung triển khai thực Nghị số 18-NQ/TU ngày sách phải trở thành văn kiện có tính chất pháp lý làm sở cho hoạt động 11/4/2008 Ban Thƣờng vụ Thành ủy, Nghị số 04/2008/NQ-HĐND tạo việc làm địa bàn huyện Chủ tịch UBND huyện trực tiếp đạo ngày 22/4/2008 Hội đồng nhân dân thành phố số chủ trƣơng, giải triển khai, tổ chức kiểm tra, giám sát thực Các cấp uỷ Đảng thông qua pháp chủ yếu đáp ứng u cầu hội nhập cơng nghiệp hóa, đại hóa thành hệ thống cần phải có đủ thông tin để kịp thời phát vấn đề có phố đến năm 2010, định hƣớng 2020 ý kiến đạo HĐND cấp đại diện cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân Phối hợp hoạt động tƣ vấn nghề nghiệp sở đào tạo, dạy dân tham gia giám sát phản hồi việc thực sách Chỉ đạo xây nghề doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên lựa chọn dựng chi tiết kế hoạch thực nội dung, chủ yếu tập trung xây nghề phù hợp, đồng thời có nhiều thơng tin cần thiết việc làm tốt dựng biện pháp thực định hƣớng phát triển ngành nghiệp Chú trọng tuyên truyền đối tƣợng học sinh gia đình huyện để tạo nhiều hội việc làm cho ngƣời lao động em độ tuổi học trung học sở, trung học phổ thơng để có Đổi nâng cao chất lƣợng hoạt động quan tham mƣu, giúp nhận thức đắn nghề nghiệp, chủ động lựa chọn loại hình việc việc cơng tác tổ chức, cán bộ, trọng nâng cao phẩm chất làm phù hợp với điều kiện hồn cảnh lực, kiện tồn đội ngũ cán bộ,công chức làm công tác tổ chức Phân định 77 78 rõ thẩm quyền trách nhiệm quản lý Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng sản hàng hóa theo nhóm sản phẩm sở dự báo nhu cầu nƣớc xuất ban, đơn vị việc theo dõi, dự báo, xây dựng kế hoạch để tạo việc làm Lựa chọn hiệu tối ƣu đơn vị diện tích Đƣa khoa học cơng nghệ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi thu hút vốn đầu vào sản xuất nơng nghiệp, nâng cao trình độ quản lý sản xuất, chọn lọc ứng tƣ, triển khai nhanh dự án lớn địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội dụng nhanh tiến công nghệ sinh học, hƣớng tới nông qua kích cầu, tạo mơi trƣờng thu hút nhân lực địa bàn nghiệp Phát triển ngành trồng trọt theo hƣớng chuyển đổi cấu trồng Tập trung phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ lĩnh vực trọng tâm nhƣ: sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản dịch vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế để đạt mục có giá trị kinh tế cao, chuyển tình trạng chăn ni theo phƣơng pháp ni trồng truyền thống sang chăn nuôi theo phƣơng pháp công nghiệp Phát triển mơ hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ, hình thành tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến xuất Từng 3.3.3 Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế tạo mở việc bƣớc chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp theo làmcho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp hƣớng chuyển dần sang ngành công nghiệp - xây dựng dịch vụ Phát triển kinh tế - xã hội mục tiêu định việc tăng Khuyến khích nông dân làm giàu thông qua việc khai thác, sử dụng có giảm việc làm Do cần tập trung đạo thực số chƣơng trình hiệu nguồn vốn, phát triển trồng, vật ni có hiệu kinh tế, áp phát triển kinh tế trọng điểm, đẩy mạnh chuyển dịch cấu ngành nghề sản dụng mạnh tiến khoa học kỹ thuật nhằm tạo nguồn hàng hoá phục xuất, chuyển dần lao động nông nghiệp sang phát triển ngành nghề thủ công vụ nƣớc xuất Phát triển mạnh ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp dịch vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn Phát triển mạnh thôn, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho nông dân, giảm bớt hộ nông nâng cao chất lƣợng ngành công nghiệp, dịch vụ ngành sử dụng nghiệp tuý, tăng hộ nông dân kiêm ngành nghề dịch vụ Nâng cao nhiều lao động sử dụng lao động có trình độ kĩ thuật cao khu trình độ dân trí nơng dân, xây dựng nông thôn theo hƣớng văn công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi minh, đại  Ngành nông nghiệp:  Ngành công nghiệp – xây dựng: Phát triển tồn diện nơng- lâm-ngƣ nghiệp có lực sản xuất cao, đáp Công nghiệp phải tạo vƣợt trội cấu kinh tế cấu lao ứng đƣợc nhu cầu CNH-HĐH phát triển bền vững, bảo vệ môi trƣờng, sinh động theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa Khai thác tiết kiệm, có hiệu thái, góp phần vào việc nâng cao mức sống, dân cƣ, chuyển đổi mặt nông nguồn tài nguyên, phát huy tiềm lợi để đẩy mạnh phát thôn Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn từ kinh tế nông sang kinh tế triển công nghiệp tạo chuyển dịch mạnh mẽ kinh tế theo nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ, đồng thời chuyển dịch theo hƣớng giảm hƣớng cơng nghiệp hố - đại hố lao động nông nghiệp, tăng lao động dịch vụ, sản xuất, cung cấp lực lƣợng lao động cho ngành phi nông nghiệp Tập trung sản xuất nông 79 Tập trung đầu tƣ mở rộng sản xuất, củng cố phát triển sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ cơng nghiệp dƣới hình thức có tham gia 80 thành phần kinh tế địa bàn Tập trung đầu tƣ trì phát triển triển mạnh ngành du lịch với loại hình: tham quan, du lịch sinh thái, lễ ngành nghề truyền thống nhƣ: mộc dân dụng, sản xuất đồ nội thất trang hội Đầu tƣ mở rộng dự án du lịch đƣợc xây dựng theo hƣớng đồng trí, khí đại; bên cạnh cần đầu tƣ mạnh để tạo nhiều loại hình du lịch Phát triển nhanh sở trang bị kỹ thuật đại với quy mơ thích nhiều sản phẩm du lịch để thu hút khách quốc tế khách nội hợp, đảm bảo tính bền vững hiệu quả, phát triển phải đôi với bảo vệ mơi địa, bƣớc thể đƣợc vai trò điểm du lịch lịch sử, trƣờng Góp phần quan trọng chuyển kinh tế huyện từ chƣa cân đối sang văn hóa lớn Thủ kinh tế có phát triển đồng ngành dịch vụ, công nghiệp - 3.3.4 Đẩy mạnh thu hút đ u tư tạo nguồn vốn lĩnh vực tạo việc tiểu thủ công nghiệp làmcho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp Gắn việc phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp với việc phát Bằng giải pháp đồng huy động tối đa nguồn lực cho đầu tƣ triển ngành, lĩnh vực khác trọng đến tạo nguồn phát triển Khuyến khích thu hút nguồn vốn đầu tƣ, loại hình xã nguyên liệu chỗ thực cơng nghiệp hố nơng thơn thúc đẩy giao lƣu hội hóa, lĩnh vực ngân sách Nhà nƣớc không đủ điều kiện đầu tƣ kinh tế, phát triển thƣơng mại, dịch vụ Chú trọng thị trƣờng nƣớc, đồng thời hƣớng mạnh xuất để tận dụng lợi so sánh lao động Kế thừa phát triển ngành nghề truyền thống nhằm thu hút lao động nâng cao thu nhập ngƣời dân Tiếp tục cải thiện môi trƣờng kinh doanh, cải cách thủ tục hành theo hƣớng cơng khai, minh bạch Chú trọng thu hút nhà đầu tƣ có lực tài chính, cơng nghệ kinh nghiệm quản lý tham gia đầu tƣ phát triển huyện Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu, cụm công nghiệp, tạo mặt Chú trọng đầu tƣ đổi thiết bị, dây truyền công nghệ theo hƣớng cho nhà đầu tƣ.Tăng cƣờng thu hút đầu tƣ nƣớc FDI tiên tiến, đại nhằm tăng suất lao động hạ giá thành sản phẩm, đảm ODA, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn cam kết; có định hƣớng bảo chất lƣợng cao đáp ứng theo yêu cầu thị trƣờng thu hút đầu tƣ vào vùng, lĩnh vực ƣu tiên cách hợp lý Huy động Đẩy mạnh việc xây dựng số khu, cụm công nghiệp địa bàn tối đa nguồn nội lực, trọng nguồn thu từ đấu giá quyền sử nhƣ: khu công nghiệp Bắc Thăng Long, cụm công nghiệp Nguyên Khê, khu dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tƣ thực dự án có sử dụng đất để cơng nghiệp Đông Anh đầu tƣ phát triển sở hạ tầng  Ngành dịch vụ: Tăng cƣờng huy động nguồn vốn doanh nghiệp, tổ chức, cá Phấn đấu tốc độ tăng trƣởng ngành dịch vụ thời kì 2016- 2020 nhân để tăng vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn; đầu tƣ bình qn hàng năm từ9%- 11%, góp phần phân bổ lại lao động ngân sách thỏa đáng để mở rộng mạng lƣới dạy nghề, phổ cập nghề, hỗ trợ vốn ngành kinh tế huyện cho doanh nhân nơng thơn Có sách, chế ƣu đãi đất đai, thuế Xây dựng chƣơng trình phát triển dịch vụ, du lịch huyện phù hợp với chƣơng trình phát triển du lịch thành phố Tiếp tục đầu tƣ để phát 81 nguồn lực khác để khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tƣ sản xuất, kinh doanh, đầu tƣ đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp cho xã hội 82 cho sở dạy nghề, đặc biệt nghề kỹ thuật cao Đầu tƣ phát triển sách xuất lao động Nhà nƣớc, làm rõ lợi ích việc xuất kết cấu hạ tầng dịch vụ thị trƣờng lao động, tín dụng ƣu đãi cho ngƣời lao lao động vấn đề tạo việc làm tăng thu nhập cho ngƣời dân động vay vốn tạo việc làm Tạo mơi trƣờng thuận lợi khuyến khích Đồng thời, chuẩn bị đủ nguồn lao động đảm bảo chất lƣợng đáp ứng yêu cầu thành phần kinh tế đầu tƣ vào khu vực nông thôn để phát triển sản xuất, tạo thị trƣờng xuất Nâng cao chất lƣợng nguồn lao động, tăng khả việc làm mới, tăng thu nhập cho ngƣời lao động nông thôn cải thiện đời cạnh tranh với địa phƣơng khác để đẩy mạnh xuất lao động sống thời gian tới Tiếp tục hồn thiện sách ƣu đãi thuế, hỗ trợ tài đối 3.3.5 Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với doanh nghiệp tham gia xuất lao động Cải cách thủ tục hành sở đào tạo nghề hệ thống bậc học phổ thông huyện nhằm tạo thơng thống giảm phiền hà cho ngƣời lao động Chủ động triển khai định hƣớng ƣu tiên giáo dục Bộ, doanh nghiệp Tiến hành kiểm tra thƣờng xuyên chất lƣợng doanh ngành Trung ƣơng, Thành phố hình thức liên kết hợp tác với nghiệp xuất lao động, tạo cầu nối ngƣời lao động trƣờng đại học để tiếp tục mở rộng quy mơ đào tạo trình độ đại học, cao doanh nghiệp đẳng, trung học chuyên nghiệp địa bàn Xây dựng đầu tƣ nâng cấp 3.3.7 Hồn thiện chun mơn kỹ đội ngũ cán bộ, công chức mở rộng trƣờng dạy nghề có chất lƣợng Chú trọng nâng cao trình độ q trình thực thi sách giáo viên trang thiết bị dạy nghề phù hợp với yêu cầu tạo việc làm Chủ thể thực thi sách cán bộ, cơng chức máy Đổi chƣơng trình giảng dạy, nâng cao chất lƣợng giáo dục hành Đội ngũ có ảnh hƣởng quan trọng q trình thực thi Duy trì phổ cập bậc trung học nghề với quy mô học sinh ổn định Trong năm qua, quan tâm đến việc tăng cƣờng cấp học Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trƣờng học đạt chuẩn quốc gia Tăng lực cho hệ thống tổ chức quan quản lý hành cấp, cƣờng liên kết quan quản lý nhà nƣớc, quan tổ chức ngành có chức năng, nhiệm vụ thực sách chƣa trọng đến doanh nghiệp Trung ƣơng, thành phố địa bàn huyện để hỗ trợ vấn hệ thống đơn vị nghiệp cấp sở Trong giai đoạn tới để bảo đảm thực đề đào tạo, cung ứng sử dụng nhân lực có hiệu thi tốt sách cần quan tâm thực giải pháp sau: Khai thác hiệu chƣơng trình, đề án phát triển nhân lực Tăng cƣờng số lƣợng cán đảm bảo đủ ngƣời làm công tác trợ giúp Thành phố việc góp phần thúc đẩy cơng tác tạo việc làm huyện xã hội Việc tăng cƣờng gồm nâng cao trình độ chun mơn số lƣợng 3.3.6 Đẩy mạnh xuất lao động cán bộ, cán sở Tập trung nâng cao chất lƣợng cán chủ chốt Xuất lao động giải pháp quan trọng giải việc làm, thực sách nhân tố định tạo chuyển biến đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần tăng thu nhập, nâng cao trình độ tay nghề sâu sắc hoạt động triển khai sở Do đó, quan tâm đến bồi dƣỡng cho ngƣời lao động Để đẩy mạnh hoạt động xuất lao động cần tăng cƣờng đào tạo đội ngũ cán chủ chốt có trình độ cấp huyện, xã tạo công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho ngƣời lao động bƣớc phát triển tổ chức triển khai thực sách 83 84 địa bàn Đồng thời, sách đƣợc triển khai xuống cấp huyện 3.3.8 Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra giám sát trình xuống cấp xã đội ngũ cán bộ, cơng chức lực lƣợng nòng cốt việc tổ thực thi sách, có chế hen thưởng kỷ luật thích hợp chức triển khai thực sách có ý nghĩa định đến kết hiệu sách Luật pháp sách cụ thể Nhà nƣớc có tác động lớn đến vấn đề tạo việc làm cho ngƣời lao động Hoạt động tra, kiểm tra đƣợc Đồng thời, phải quy định cụ thể sách cán xã tiến hành thƣờng xuyên giúp cho việc thực thi sách phát kịp thời hội, từ có hệ số lƣơng, phụ cấp đặc biệt Chính phủcần quy định danh sai xót để từ đƣa định kịp thời, khơng ảnh hƣởng đến mục nghề cơng tác xã hội, có mã nghề đào tạo, vị trí làm việc tiêu chuẩn mục tiêu sách đề Vì vậy, huyện cần xây dựng chế kiểm tra, nghiệp vụ, có hệ thống thang bảng lƣơng phù hợp với trình độ đào tạo giám sát hợp lý, minh bạch Hàng năm, quan chức cần tổ chức kiểm tra tính chất cơng việc Đối với số lĩnh vực đặc biệt cần có chế độ phụ cấp khoảng 30% số xã theo chuyên đề, công tác kiểm tra thực thơng qua ƣu đãi Giải tình trạng yếu cán sở, cán cấp xã, kênh thông tin đại chúng Cùng với kiểm tra, công tác giám sát đánh huyện cách tiếp tục tăng cƣờng đào tạo ngắn hạn thông qua việc tổ giá xây dựng tiêu báo cáo, địa phƣơng thực thống kê đối chức tập huấn theo chuyên đề, tập huấn triển khai thực sách, tƣợng, kết thực sách, có phân cơng trách nhiệm cấp, thăm quan mơ hình ngành huy động đƣợc tham gia tổ chức đoàn thể việc giám Đây giải pháp cấp thiết phù hợp thời gian ngắn, sát thực sách Tuy nhiên, có tiêu báo cáo thống kê số nhằm đáp ứng nâng cao lực cán sở Đội ngũ cần hoàn thiện lƣợng đối tƣợng, kết thực trợ cấp, chƣa có tiêu đánh giá chất chun mơn kỹ q trình thực thi Chính việc lƣợng, mức độ sách, tác động sách địa phƣơng làm cao khả hiểu biết hệ thống pháp luật, đặc biệt luật có chƣa thƣờng xuyên, chất lƣợng số liệu báo cáo chƣa cao, thiếu thông tin Để liên quan trực tiếp đến sách tạo việc làm Nắm bắt rõ ràng tình hình nâng cao hiệu thực sách, cơng tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực thi sách tạo việc làm huyện để từ thực thi công cần bƣớc đổi phù hợp, cụ thể: việc, quyền hạn phù hợp với yêu cầu sách Kỹ thực thi - Phải có đƣợc hệ thống số, thơng tin báo cáo hợp lý cấp sách yếu tố cần thiết, khả thuyết trình, phổ biến có phƣơng pháp thu thập thơng tin khoa học để thu thập đầy đủ thơng giải thích nội dung sách đến ngƣời dân, cho ngƣời dân biết đƣợc tin cách trung thực Chỉ tiêu cảnh báo cho cấp, ngành nội dung sách đồng thuận tham gia Ngồi kỹ làm địa phƣơng hiểu rõ chất lƣợng hiệu việc thực sách việc nhóm, kỹ định cần đƣợc bồi dƣỡng Những vấn đề đo lƣờng mức độ tiến hệ thống sách ngƣời cán bộ, công chức thực thi sách cần ln ln trau dồi - Tăng cƣờng tham gia ngƣời dân vào trình tổ chức thực hiện, việc xác định đối tƣợng hƣởng vay vốn, ƣu tiên bảo đảm tính khơng ngừng học hỏi cơng khai minh bạch q trình tổ chức thực 85 86 KẾT LUẬN - Đổi phƣơng thức theo dõi giám sát, xác định đối tƣợng, cần đơn giản, phân cấp triệt địa phƣơng Duy trì chế độ thơng tin báo cáo trung thực đầy đủ Cần thiết lập chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý hàng năm xã với huyện; chế báo cáo hàng quý, tháng, năm huyện với cấp thành phố Để hồn thiện đƣợc quy trình quản lý đòi hỏi cần tăng cƣờng cán cho cấp sở, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ đặc biệt bƣớc đầu tƣ trang thiết bị máy tính cho cấp huyện, xã Đồng thời, xây dựng thực chế khen thƣởng thích hợp nhằm động viên kịp thời cá nhân, tổ chức có thành tích triển khai thực sách tạo việc làm cho ngƣời lao động Song song với đó, phát sai phạm cần biện pháp xử lý, kỷ luật thích đáng để ngăn chặn hành vi sai phạm, làm giảm hiệu sách thực tiễn Tạo việc làm sách đóng vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống ngƣời lao động Là giải pháp giúp xố đói, giảm nghèo, thơng qua tạo việc làm ngƣời lao động có cơng việc ổn định, tạo thu nhập cho thân xã hội Tạo việc làm ln vấn đề trị - kinh tế xã hội cấp bách Tạo việc làm cho ngƣời lao động phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, để kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội Con ngƣời mục tiêu, động lực phát triển đồng thời chủ thể sáng tạo đổi hồn thiện q trình phát triển kinh tế - xã hội Mối quan hệ vừa đòi hỏi khách quan q trình phát triển vừa đòi hỏi chủ quan xúc quản lý kinh tế - xã hội kinh tế thị trƣờng có quản lý Nhà nƣớc thông qua việc triển khai sách Việc làm thay đổi tích cực đời sống ngƣời dân, góp phần chuyển dịch cấu lao động, hình thành thị trƣờng lao động, nâng cao chất lƣợng đời sống, góp phần tích cực vào mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Với tính chất quan trọng, vấn đề việc làm tạo việc làm cho ngƣời lao động đƣợc Đảng Nhà nƣớc đạođầu tƣ, xây dựng triển khai chiến lƣợc, sách, chƣơng trình Trên sở đó, Đảng quyền huyện Đơng Anh đẩy mạnh việc thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn Mỗi năm bình qn huyện tạo việc làm cho hàng nghìn lao động Góp phần quan trọng vào trình phát triển kinh tế, phát triển cộng đồng cải tạo mặt huyện, bƣớc đầu hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng, xố đói, giảm nghèo, nâng cao rõ rệt đời sống ngƣời dân Đồng thời, việc triển khai thực thi sách tạo việc làm thời gian qua để lại nhiều học kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý Làm để tạo đƣợc nhiều việc làm cho ngƣời lao động khai thác đƣợc hết tiềm sức lao động 87 88 trình phát triển kinh tế- xã hội câu hỏi cần đƣợc nghiên cứu phạm pháp luật sách tạo việc làm, xây dựng thiết chế hỗ trợ trả lời tồn q trình thực thi sách ngƣời lao động tự tạo việc làm, thành lập sử dụng Quỹ quốc gia tạo Xuất phát từ mục tiêu yêu cầu, luận văn “Thực thi sách tạo việc làm, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, phát huy cải tiến sản việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện phẩm truyền thống đặc sắc làng nghề tổ chức xuất lao động Đông Anh, thành phố Hà Nội” giải đƣợc nội dung sau: cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp Đã góp phần quan trọng huy động Luận văn hệ thống đƣợc vấn đề lý luận việc làm, tạo việc làm, sách tạo việc làm, thực thi sách tạo việc làm,sự cần thiết phải thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, sở lý luận khoa học để đề giải pháp Đồng thời, đƣa thực tiễn, kinh nghiệm địa phƣơng thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất tham gia cấp, ngành toàn xã hội tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp Tuy nhiên tiến trình phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa nên diện tích đất canh tác bị thu hồi ngày tăng nên đặt yêu cầu lớn hơn, đòi hỏi phải có nỗ lực cao cấp ủy Đảng, quyền ngƣời lao động để đạt đƣợc kết cao nơng nghiệp Mỗi địa phƣơng có đặc trƣng riêng với cách thực nhƣ mạnh riêng cơng tác triển khai thực sách Vì vậy, việc học hỏi, tiếp thu có chọn lọc để áp dụng vào thực tiễn Đông Anh điều hoàn toàn cần thiết Để đánh giá thực trạng thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất địa bàn Đông Anh, thành phố Hà Nội, tác giả tập trung phân tích thực trạng nội dung sách về: sách đào tạo nghề, sách chuyển đổi cấu kinh tế, sách phát triển làng nghề, sách hỗ trợ ngƣời lao động làm việc nƣớc Đây sở để luận văn đƣa đánh giá nhận xét hoạt động thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất địa bàn Đông Anh Hoạt động thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn Đơng Anh thời gian qua có nhiều thành tựu Việc triển khai sách đƣợc thực đồng bộ, với nhiều hoạt động thiết thực để tạo việc làm cho ngƣời lao động sau diện tích đất canh tác nông nghiệp Đồng thời, huyện chủ động thực văn quy 89 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Phƣơng Anh (2012), Phát triển nguồn nhân lực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nước ta, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Khoa học xã hội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2005), Thực trạng thu nhập, đời sống, việc làm, người có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhu cầu cơng cộng lợi ích quốc gia Nguyễn Kim Cam (2009), Giải việc làm cho lao động nông nghiệp bị đất bốn huyện phía Tây Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Trần Thị Minh Châu, Vũ Văn Phúc, (2010), Chính sách hỗ trợ nhà nước ta nông dân điều kiện Hội nhập WTO, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Xuân Cầu (2013), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Hữu Chung, Nguyễn Hữu Dũng, (1997), Chính sách giải việc làm Việt Nam, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VII, VIII, IX, X), Nxb Chính trị quốc gia, 2007 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia – thật, Hà Nội, 2011 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia – thật, Hà Nội, 2016 10 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng phát triển nơng nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 11 Đảng huyện Đông Anh (2015), Báo cáo trị Ban chấp 12 Đinh Văn Định (2004), Một số vấn đề lao động, việc làm đời sống người lao động Việt Nam nay, Nxb Lao động 13 Lâm Thị Mỹ Dung, Đặng Hồng Sơn (2005), Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu khảo cổ học huyện Đơng Anh, Sóc Sơn thực đề án "Nghiên cứu Khảo cổ học địa bàn thành Thành phố Hà Nội năm 2004" Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, tƣ liệu thƣ viện Bảo tàng Nhân học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 14 Nguyễn Hữu Dũng (2005), Thị trƣờng lao động định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời lao động, Nxb Lao động - xã hội 15 Nguyễn Hữu Hải (2008), Giáo trình hoạch định phân tích sách cơng, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội; 16 Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa (2013), Đại cương sách cơng, Nxb trị quốc gia 17 Hồ Chí Minh tồn tập (1996), Nxb Chính trị quốc gia 18 Hồ Chí Minh tồn tập (2000), Nxb Chính trị quốc gia 19 Học viện Hành (2013), Giáo trình Hoạch định thực thi sách cơng, Nxb Chính trị Quốc gia 20 Hội đồng nhân dân Huyện Đông Anh (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh giai đoạn 2010 -2014, định hướng đến năm 2020 21 Bùi Thị Thu Hiền (2015), Quản lý Nhà nước tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Luận án thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia 22 Phạm Văn Khơi (2007), Giáo trình phân tích sách nơng nghiệp, nơng thơn, Nxb Đại học kinh tế quốc dân hành Đảng huyện khóa XXVII 91 92 23 Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách sách công, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 24 Nguyễn Văn Nhƣờng (2011), Chính sách an sinh xã hội với người nông dân sau thu hồi đất để phát triển khu công nghiệp (nghiên cứu Bắc Ninh), Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 25.Lê Quang Phi (2007), Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia 26.Nguyễn Minh Phong (2011), “Chính sách lao động - việc làm nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mơ”, Tạp chí Tài điện tử, số 96 ngày 15/6/2011 27 Hoàng Phê (2002), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 28.Nguyễn Ngọc Phú (ch.b) (2010), Thực trạng nguồn nhân lực, nhân tài đất nước nay: Những vấn đề đặt - giải pháp, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 35 Văn Tất Thu (2016), “Năng lực thực sách cơng – vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, đăng ngày 29/11/2006 trang wed http://tcnn.vn 36 Nguyễn Sơn Tùng (1998), Cơ sở lý luận thực tiễn cho số sách giải pháp nhằm giải việc làm nơng thơn q trình cơng nghiệp hóa, Viện quản lý kinh tế trung ƣơng 37 Thủ tƣớng Chính phủ (2006), Chỉ thị số 11/2006/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/3/2006 giải pháp hỗ trợ nghề việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đất 38 Thủ tƣớng Chính phủ (2008), Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/7/2008 việc phê duyệt Đề án hỗ trợ niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 39 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg 29.Chu Tiến Quang (2011), Việc làm nông thôn – thực trạng giải pháp, Nxb Nơng nghiệp Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/11/2009 việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho niên nông thôn đến năm 2020 30 Quốc hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai 40 Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/11/2012 sách hỗ trợ giải việc 31 Quốc hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012) Bộ luật Lao động làm đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 41 Tổng cục Thống kê (2010), Niên giám thống kê Hà Nội giai đoạn 2010- 32.Nguyễn Đức Thắng (2011), “Những yếu tố ảnh hƣởng đến thực thi sách cơng cấp sở”, Nội san hành học, số 33.Bùi Ngọc Thanh cộng (1996), Nghiên cứu sách xã hội nơng thơn Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Nguyễn Đình Tuấn (2012), Giải việc làm cho người nơng dân bị thu hồi đất q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa tỉnh Thanh Hóa 2014, Nxb Thống kê 42 Tổng cục Thống kê (2011), Niên giám thống kêHà Nội giai đoạn 20112015, Nxb Thống kê 43 Nguyễn Tiệp (2011), “Việc làm cho lao động nông nghiệp q trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất”, Tạp chí Cộng sản, đăng ngày 22/12/2011 trang http://www.tapchicongsan.org.vn 44 Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 93 94 45 Ủy ban nhân dân huyện Đơng Anh (2011), Báo cáo tình hình lao động huyện Đông Anh giai đoạn 2011 -2015 46.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2015), Quyết định số 6630/QĐUBND ngày 2/12/2015 việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài 47 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI (2011), Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật 95 ... thực thi sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Qua nghiên cứu kinh nghiệm thực tế thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu. .. hóa sở lý luận tạo việc làm, sách tạo việc làm, thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất Nam tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 5.2 nông nghiệp Phương... tạo việc làm, thực thi sách tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 1.1.1 Các khái niệm 1.1.1.1 Việc làm, ngƣời lao động, tạo việc làm  Khái niệm việc làm trình thực thi sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện đông anh, thành phố hà nội , Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện đông anh, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay