Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở việt nam hiện nay

209 1 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 20:52

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI THỊ HỒNG NƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Hà Nội, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI THỊ HỒNG NƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 38 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS VŨ THƯ Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các tài liệu trích dẫn luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Nghiên cứu sinh Bùi Thị Hồng Nương MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 12 1.1 Tình hình nghiên cứu 12 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu 21 1.3 Những vấn đề đặt tiếp tục nghiên cứu 21 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 26 2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản lý nhà nước an toàn thực phẩm 26 2.2 Nội dung quản lý nhà nước an toàn thực phẩm 41 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Việt Nam 63 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm số nước giá trị tham khảo cho Việt Nam 70 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM 80 3.1 Thực trạng an toàn thực phẩm Việt Nam 80 3.2 Thực tiễn nội dung quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Bộ Y tế .83 3.3 Đánh giá chung kết quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Việt Nam thời gian qua 114 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 136 4.1 Quan điểm nâng cao hiệu quản lý nhà nước an toàn thực phẩm 136 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Việt Nam 139 KẾT LUẬN 175 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 177 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 178 PHỤ LỤC 187 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ tiếng Việt AFTA Khu vực mẫu dịch tự ASEAN ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATTP An toàn thực phẩm BVTV Bảo vệ thực vật CBCC Cán bộ, công chức Codex Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế CQHCNN Cơ quan hành nhà nước CQQLNN Cơ quan quản lý nhà nước ĐKKD Đăng ký kinh doanh FDA Quản lý Dược phẩm Thực phẩm GHP Thực hành vệ sinh tốt GMP Thực hành sản xuất tốt HACCP Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn NĐTP Ngộ độc thực phẩm QCVN Quy chuẩn Việt Nam QLHCNN Quản lý hành nhà nước QLNN Quản lý nhà nước SPS Hiệp định An toàn thực phẩm Kiểm dịch động vật thực vật UBND Ủy ban nhân dân VBQPPL Văn quy phạm pháp luật VPHC Vi phạm hành VSATTP Vệ sinh an tồn thực phẩm WHO Tổ chức Y tế giới WTO Tổ chức thương mại giới XPVPHC Xử phạt vi phạm hành CSSXKD Cơ sở sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Số vụ, số mắc, số viện tử vong ngộ độc thực phẩm năm 2011-2017 82 Bảng 3.2 Thống kê số lượng CBCC làm cơng tác QLNN ATTP tính đến 30/6/2017 97 Bảng 3.3 Số lượng Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cấp năm 2015 2016 99 Bảng 3.4 Số lượng giấy chứng nhận sở đủ điều kiện ATTP từ năm 20132016 99 Bảng 3.5 Thống kê ngân sách cho dự án ATTP từ năm 2011-2016 101 Bảng 3.6 Đầu tư từ ngân sách nhà nước xây dựng hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng an toàn thực phẩm (ngành Y tế) 103 Bảng 3.7 Thanh tra ATTP từ năm 2011-2016 106 Bảng 3.8 Kết hoạt động tra Cục ATTP từ năm 2011-2017 110 Bảng 4.1 Cơ cấu tổ chức Cục ATTP 148 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Nội dung QLNN ATTP 55 Sơ đồ 2.2 Công cụ quản lý nhà nước ATTP 62 Sơ đồ 3.1 Tổ chức máy hành quản lý ATTP ngành y tế .93 Sơ đồ 3.2 Bộ máy quản lý nhà nước ATTP ngành Y tế cấp địa phương giai đoạn 2011-2016 .95 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An tồn thực phẩm vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với sức khỏe người xã hội Thực phẩm an tồn đóng góp to lớn việc cải thiện sức khỏe người, nâng cao chất lượng sống chất lượng giống nòi An tồn thực phẩm khơng ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe, mà liên quan chặt chẽ đến phát triển kinh tế, thương mại, du lịch an sinh xã hội Đảm bảo ATTP tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần đẩy nhanh cơng xóa đói giảm nghèo Ngộ độc thực phẩm bệnh thực phẩm gây không gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe sống người, mà gây thiệt hại lớn kinh tế, gánh nặng lớn cho chi phí chăm sóc sức khỏe giảm đáng kể khả suất lao động Vấn đề đảm bảo ATTP nhiều nước kể nước phát triển quan tâm, đặc biệt nước khu vực châu Á, nơi diễn phát triển kinh tế, xã hội Sự tập trung ngày cao khu vực dân cư đô thị, thành phố, khu cơng nghiệp đại hố mở rộng giao lưu quốc tế, đòi hỏi nước khơng phải tăng số lượng lương thực thực phẩm sản xuất mà phải đảm bảo chất lượng an toàn ngày cao đối với thực phẩm tiêu dùng nội địa xuất khẩu Từ Việt Nam thức thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO), công tác quản lý chất lượng ATTP đặc biệt quan tâm vai trò Do đó, đứng trước xu hội nhập tồn cầu hóa, Việt Nam trở thành thành viên thức WTO thực thỏa thuận AFTA nên việc sản xuất chế biến loại thực phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đặc biệt chất lượng ATTP trở nên cần thiết Trong năm qua Đảng, Chính phủ Nhà nước quan tâm đạo, lãnh đạo Bộ, ngành: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Khoa học Công nghệ (KH&CN), UBND địa phương tích cực, chủ động triển khai hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực đảm bảo ATTP cho người dân Thể chế, tổ chức tổ chức máy hành chính, đội ngũ cán bộ, tài cơng bước củng cố, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước hội nhập quốc tế bảo đảm công tác ATTP Hiện nay, Việt Nam phải đối mặt với nhiều biến động to lớn, có vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ATTP cho xã hội như: gia tăng nhanh chóng số lượng quy mô sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; đa dạng hoá mặt hàng thực phẩm; đa dạng hoá đối tượng sử dụng sản phẩm dịch vụ cung cấp thực phẩm; hội nhập kinh tế giao lưu bn bán hàng hố đa phương giới Bên cạnh đó, tình trạng số nơi rau bị nhiễm hóa chất độc hại; thịt gia súc, gia cầm, thủy sản số sở sản xuất dư lượng kháng sinh, hóc mơn; việc sử dụng hóa chất, phụ gia khơng quy định chế biến, bảo quản thực phẩm; việc kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống chợ, đường phố, khu du lịch, lễ hội, trường học, bệnh viện chưa quản lý tốt, ngộ độc thực phẩm bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học xảy làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, du lịch, văn minh đô thị Tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng, hàng thực phẩm nhập lậu qua biên giới chưa kiểm soát chặt chẽ; vi phạm pháp luật chưa xử lý kịp thời, nghiêm túc triệt để; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, ATTP chưa kiểm soát chặt chẽ Năm 2018, ngành thực phẩm tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức việc cải thiện ATTP, như: Quản lý chuỗi cung ứng; công nghệ thông tin; lãnh đạo ATTP; sở hạ tầng; thiên tai; thẩm định Đảng Nhà nước ta xác định sức khỏe tảng để phát triển người, phát triển xã hội xem việc đảm bảo quyền chăm sóc sức khỏe người dân quyền bản, cốt yếu Không ghi nhận Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, quyền chăm sóc sức khỏe người dân ghi nhận cụ thể Hiến pháp nhiều đạo luật quan trọng Quyền chăm sóc sức khỏe lần tái khẳng định Hiến pháp 2013, theo đó: “Mọi người có quyền bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng việc sử dụng dịch vụ y tế có nghĩa vụ thực quy định phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh Các hành vi đe dọa sống, sức khỏe người khác cộng đồng bị nghiêm cấm” (Điều 38) So với Hiến pháp trước đây, Hiến pháp 2013 nhấn mạnh đến quyền bình đẳng việc sử dụng dịch vụ y tế người dân: “1 Mọi người có quyền bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng việc sử dụng dịch vụ y tế có nghĩa vụ thực quy định phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh 2) Nghiêm cấm hành vi đe dọa sống, sức khỏe người khác cộng đồng” Điều cho thấy, quyền chăm sóc sức khỏe nói riêng quyền người nói chung, Hiến pháp 2013 bổ sung hồn thiện Hiện nay, tình hình ATTP vấn đề nhức nhối xã hội, khơng diễn nước phát triển, kém phát triển mà nước phát triển, có trình độ khoa học - cơng nghệ tiên tiến Ở Việt Nam, tình hình ATTP nước, khu vực đô thị, tạo nhiều lo lắng cho người dân Sức khỏe vốn quý người toàn xã hội, vấn đề ATTP ngày trở nên nóng bỏng cộng đồng quan tâm PHỤ LỤC Mẫu Phiếu khảo sát quản lý nhà nước ATTP (Dùng cho cán bộ, công chức quản lý ATTP) (n = 310) Bảng Tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2016 Bảng Tình hình ngộ độc thực phẩm theo nhóm chuyên ngành năm 2016 Bảng Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý ATTP Bảng Đầu tư từ ngân sách nhà nước xây dựng hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng ATTP (của ngành y tế) Bảng Hệ thống phòng kiểm nghiệm ATTP Bảng Kết công tác thông tin giáo dục truyền thông ATTP ngành y tế giai đoạn 2011-2016 187 PHỤ LỤC Mẫu 1: Phiếu khảo sát quản lý nhà nước ATTP (Dùng cho cán bộ, công chức quản lý ATTP) ) (n = 310) PHIẾU KHẢO SÁT Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Việt Nam nay” Xin Anh/Chị cho biết ý kiến nội dung dưới cách đánh dấu V vào thích hợp ghi thêm ý kiến cá nhân Những thông tin cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! Phần 1: Thông tin cá nhân Tuổi ………….; Giới tính: ………… Dân tộc: ……….… Câu hỏi Số năm công tác: ………………………………………… Chức vụ nay:………………………………………… Trình độ chun mơn đào tạo: …………………………… Phần 2: Phần trả lời câu hỏi (Chọn nhiều ý) (số phiếu thu 300) Nội dung câu hỏi Số phiếu trả lời Theo Anh/Chị QLNN ATTP Việt Nam thường sử dụng công cụ gì? Cơng cụ quy hoạch, kế hoạch 235 Cơng cụ sách 245 Cơng cụ pháp luật 265 Ý kiến khác 23 Xin vui lòng cho biết phương pháp QLNN ATTP chủ yếu gì? Phương pháp hành 245 Phương pháp kinh tế 236 Phương pháp điều chỉnh 364 Phương pháp lãnh đạo 243 Phương pháp quản lý trực tiếp 242 Ý kiến khác 13 Theo Anh/Chị QLNN ATTP bao gồm nội dung đây? Xây dựng ban hành sách, pháp luật ATTP 267 Tổ chức thực pháp luật ATTP 278 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo đối với 280 sở vi phạm ATTP gồm Xử phạt hành vi vi phạm pháp luật sở chế biến 256 thực phẩm 188 Tỷ lệ (%) 78,33% 81,66% 88,33% 7,66% 81.67% 78.67% 121.33% 81.00% 80.67% 4,33% 89.00% 92.67% 93.33% 85.33% Hợp tác quốc tế lĩnh vực ATTP Ý kiến khác Anh/Chị đánh việc xây dựng ban hành sách, pháp luật ATTP thời gian qua? Đáp ứng yêu cầu thực tiễn Chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Còn nhiều hạn chế Ý kiến khác Theo Anh/Chị việc tổ chức thực pháp luật ATTP gồm nội dung đây? Xây dựng máy quản lý đội ngũ CBCC thực chức quản lý ATTP Xây dựng, nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ CBCC quản lý CQHCNN đối với ATTP Tổ chức tạo lập điều kiện để sở chế biến thực phẩm thực quyền trách nhiệm theo pháp luật Tổ chức thực pháp luật ATTP Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATTP Ý kiến khác Anh/Chị đánh giá máy QLNN ATTP Việt Nam nay? Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ Còn chồng chéo nhiệm vụ Đùn đẩy trách nhiệm Ý kiến khác Anh/Chị đánh kinh phí dành cho QLNN ATTP? Kinh phí chua đáp ứng cơng việc Chưa kích thích đội ngũ CBCC Cần đầu tư thêm Ý kiến khác Theo đánh giá Anh/Chị, CQQLNN thực công tác phối hợp QLNN ATTP? Thực tốt, có hiệu cơng tác phối hợp Ít phối hợp Chưa phối hợp hiệu Ý kiến khác Theo Anh/Chị, công tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo sở vi phạm ATTP 241 00 80.33% 0.00% 262 87.33% 231 77.00% 254 84.67% 247 256 00 82.33% 85.33% 0.00% 254 264 267 00 84.67% 88.00% 89.00% 0.00% 231 221 245 20 77.00% 73.67% 81.67% 6,66% 231 257 265 00 77.00% 85.67% 88.33% 0.00% Còn nhiều tồn tại, hạn chế Chưa đạt yêu cầu đề 240 231 251 80.00% 77.00% 83.67% Theo Anh/Chị yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý nhà nước ATTP? Chủ trương Đảng Nhà nước 210 70.00% năm qua nào? Thực tốt có hiệu 10 189 11 13 14 15 Chính sách, pháp luật Nguồn lực làm cơng tác quản lý nhà nước Bộ máy quản lý Trình độ dân trí mức độ ủng hộ xã hội Trang thiết bị phương tiện Hội nhập kinh tế quốc tế Ý kiến khác Về công tác tuyên truyền ATTP, Anh/Chị đánh nào? Các hình thức tuyên truyền đa dạng Thông tin tuyên truyền phong phú Nội dung tuyên truyền phù hợp Công tác tuyên truyền đạt hiệu cao Ý kiến khác Anh/Chị có nhận xét sách nhà nước cơng tác ATTP? Chính sách phù hợp Chính sách kịp thời Chính sách có tính ổn định Ý kiến khác Anh/Chị đánh giá cơng tác tập huấn cho đội ngũ CBCC lĩnh vực ATTP thời gian qua? Thời gian lớp tập huấn phù hợp Số lượng lớp/năm phù hợp Nội dung tập huấn phù hợp Ý kiến khác Anh/Chị đánh nhân lực QLNN ATTP Việt Nam nay? 242 266 256 247 231 241 31 265 241 231 56 88.33% 80.33% 77.00% 18.67% Đội ngũ cán đáp ứng u cầu cơng việc Trình độ chun môn phù hợp với yêu cầu công việc Khả tiếp cận cơng việc nhanh chóng Mức độ hồn thành công việc tốt 256 243 241 231 65 85.33% 81.00% 80.33% 77.00% 21.67% 253 221 234 46 84.33% 73.67% 78.00% 15.33% 221 231 221 223 251 73.67% 77.00% 73.67% 74.33% 83.67% Ý kiến khác Anh/Chị đánh việc cấp giấy chứng nhận 16 ATTP Việt Nam thời gian qua? Thủ tục chưa ngắn gọn, thời gian chậm Thủ tục cấp giấy chứng nhận nhanh gọn Thời gian cấp giấy chứng nhận nhanh chóng Ý kiến khác Xin vui lòng cho biết, ý kiến nhận Anh/Chị công tác kiểm 17 tra ATTP nay? Đội ngũ cán kiểm tra có trình độ chun mơn cao Sự phối hợp đoàn liên ngành kiểm tra tốt Sự phối hợp q trình kiểm tra Cơng tác kiểm tra nhanh gọn Kết kiểm tra xác, khách quan 190 80.67% 88.67% 85.33% 82.33% 77.00% 80.33% 10.33% 221 223 232 234 41 73.67% 74.33% 77.33% 78.00% 13.67% 221 231 241 45 73.67% 77.00% 80.33% 15.00% 18 19 20 21 Công tác kiểm tra rõ ràng, minh bạch Các hình thức xử lý vi phạm nghiêm minh Ý kiến khác Anh/Chị đánh sở vật chất, trang thiết bị lĩnh vực ATTP? Đáp ứng yêu cầu công việc Chưa đáp ứng yêu cầu công việc Trang thiết bị đầy đủ, đại Các thiết bị bổ sung thường xuyên Ý kiến khác Về nội dung QLNN ATTP, Anh/Chị có đánh nào? Rất tốt Tốt Bình thường Chưa hiệu Theo Anh/Chị để nâng cao hiệu QLNN ATTP Việt Nam thời gian tới, cần thực tốt công việc đây? Giải pháp hồn thiện pháp luật Thể chế, sách Quy định hệ thống văn ATTP Ý kiến khác Giải pháp tổ chức thực (bộ máy, nhân lực, tài chính, tra, kiểm tra) Tổ chức máy quản lý nhà nước ATTP Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước ATTP Tài chính, kinh phí cho cơng tác ATTP Thanh tra, kiểm tra ATTP 243 245 69 81.00% 81.67% 23.00% 243 81.00% 245 223 45 81.67% 74.33% 15.00% 265 253 267 276 88.33% 84.33% 89.00% 92.00% 241 223 42 80.33% 74.33% 14.00% 223 241 74.33% 80.33% 256 265 247 53 85.33% 88.33% 82.33% 17.67% 287 246 265 257 95.67% 82.00% 88.33% 85.67% 23 7.67% Đẩy mạnh hội nhập hợp tác khu vực; khai thác hiệu hỗ trợ quốc tế đảm bảo ATTP 214 71.33% Áp dụng tiêu chuẩn ATTP 231 241 45 77.00% 80.33% 15.00% phạm ATTP Ý kiến khác 22 Giải pháp thông tin, giáo dục truyền thông Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông Phân công rõ trách nhiệm thực Đa dạng hóa loại hình truyền thông Nâng cao chất lượng hiệu giám sát nhân dân, báo chí, quan nhà nước Ý kiến khác 23 Một số giải pháp khác Xã hội hóa lĩnh vực ATTP Ý kiến khác 191 Mẫu 2: Phiếu khảo sát quản lý nhà nước ATTP (Dùng cho chủ sở sản xuất, người tiêu dùng thực phẩm) (n=320) PHIẾU KHẢO SÁT Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Việt Nam nay” Xin Anh/Chị cho biết ý kiến nội dung dưới cách đánh dấu V vào ô thích hợp ghi thêm ý kiến cá nhân Những thông tin cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! Phần 1: Thông tin cá nhân Tuổi ………….; Giới tính: ………… Dân tộc: …………… Là chủ sở sản xuất thực phẩm: ………………………… Loại thực phẩm:…………………………………….……… Số năm sản xuất:…………………………………….……… Phần 2: Phần trả lời câu hỏi (Chọn nhiều ý) ( phát 320 bản, thu 300 bản) Câu hỏi Nội dung câu hỏi Anh/Chị có biết hệ thống văn quy định tiêu chuẩn sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm khơng? Có Khơng Khơng quan tâm Ý kiến khác Theo Anh/Chị công tác tuyên truyền ATTP Việt Nam nay? Thường xuyên Không thường xuyên Làm theo chiến dịch, phong trào Ý kiến khác Theo Anh/Chị máy QLNN ATTP Việt Nam nay? Phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng Còn chồng chéo nhiệm vụ Đùn đẩy trách nhiệm Ý kiến khác Theo Anh/Chị nhìn chung trình độ đội ngũ CBCC làm cơng tác QLNN ATTP Việt Nam gì? Có trình độ chun mơn Chưa đáp ứng chun mơn Còn hạn chế chuyên môn Ý kiến khác Xin vui lòng cho biết, quan QLNN ATTP, CQQLNN có nhiệm vụ Thực tốt, có công tác phối hợp 192 241 231 214 65 83.10% 79.66% 73.79% 22.41% 256 201 200 65 88.28% 69.31% 68.97% 22.41% 231 265 245 15 79.66% 91.38% 84.48% 5.17% 245 253 245 23 84.48% 87.24% 84.48% 7.93% 214 73.79% Ít phối hợp Phối hợp chưa hiệu Ý kiến khác Theo Anh/Chị công tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo sở vi phạm ATTP Nhanh chóng thủ tục Còn chậm thời gian Chưa hiệu Ý kiến khác Anh/Chị đánh giá cơng tác tun truyền ATTP Các hình thức tuyên truyền đa dạng Thông tin tuyên truyền phong phú Nội dung tuyên truyền phù hợp Công tác tuyên truyền đạt hiệu cao Ý kiến khác Anh/Chị đánh giá cơng tác cấp giấy chứng nhận ATTP Thủ tục rườm rà, thời gian chậm Thủ tục cấp giấy chứng nhận nhanh gọn Thời gian cấp giấy chứng nhận nhanh chóng 10 11 12 Ý kiến khác Anh/Chị có nhận xét cơng tác kiểm tra ATTP Đội ngũ cán kiểm tra có trình độ chun mơn cao Sự phối hợp đồn liên ngành kiểm tra tốt Công tác kiểm tra nhanh gọn Kết kiểm tra xác, khách quan Cơng tác kiểm tra rõ ràng, minh bạch Các hình thức xử lý vi phạm có hiệu Ý kiến khác Anh/Chị nhận xét hình thức xử phạt ATTP CSSX, kinh doanh, chế biến sản phẩm Còn nhẹ Bình thường Chưa mang tính răn đe Hợp lý Cần xử phạt nặng Ý kiến khác Theo Anh/Chị cơng tác QLNN ATTP nhiều tồn tại, hạn chế Hệ thống VBQPPL ATTP nhiều hạn chế Tổ chức máy quản lý nhà nước ATTP Thực pháp luật ATTP Kiểm tra, tra ATTP Công tác xử lý vi phạm pháp luật ATTP Công tác tuyên truyền, giáo dục ATTP Ý kiến khác Theo Anh/Chị để nâng cao hiệu QLNN ATTP cần tăng 193 254 265 25 87.59% 91.38% 8.62% 210 230 256 25 72.41% 79.31% 88.28% 8,33% 214 213 201 214 25 73.79% 73.45% 69.31% 73.79% 8.62% 256 211 222 12 79,01% 65.12% 76.55% 4.14% 210 203 210 202 215 213 23 72.41% 70.00% 72.41% 69.66% 74.14% 73.45% 7.93% 265 243 210 213 265 16 91.38% 83.79% 72.41% 73.45% 91.38% 5.52% 245 241 213 254 200 256 23 84.48% 83.10% 73.45% 87.59% 68.97% 88.28% 7.93% cường số giải pháp sau Hỗ trợ vốn cho sở sản xuất Hỗ trợ người dân sản phẩm đầu Đơn giản thủ tục hành Ý kiến khác 256 265 241 27 88.28% 91.38% 83.10% 9.31% Đẩy mạnh hội nhập hợp tác khu vực; khai thác hiệu hỗ trợ quốc tế đảm bảo ATTP 253 87.24% Áp dụng tiêu chuẩn ATTP 267 278 25 92.07% 95.86% 8.62% 13 Một số giải pháp khác óa lĩnh vực ATTP Ý kiến khác Xin trân trọng cảm ơn! 194 Bảng Tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2016 Số vụ NĐTP Nguyên nhân vi sinh Nguyên nhân hóa Nguyên nhân không Sự vật chất, độc tố tự nhiên xác định cố Số Số Số Số Số Số Năm Ghi Số Số Số Số ATT Số Số tử Số Số tử Số tử Số tử lượn lượn lượn lượn P mắc viện von mắc viện von mắc việ von mắc việ von g g g g khác g g n g n g 2011 148 4700 3663 27 143 134 41 1606 928 53 165 139 54 21 2012 168 5541 4335 34 75 3361 2497 2013 167 5558 5020 28 83 4224 3938 2014 194 5203 4160 43 72 3064 2449 179 5552 5147 23 67 4327 4039 2015 52 563 506 30 36 368 278 27 69 620 427 38 66 383 335 21 41 161 133 48 966 804 22 53 151 128 35 46 842 773 24 2016 Tổng 151 3841 3292 1007 30395 2561 67 2331 2101 47 273 259 164 405 18913 15952 324 3646 3148 27 146 268 123 932 24 7836 6517 13 105 Nguồn: Chính phủ Báo cáo Tình hình thực thi sách, pháp luật quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016 195 Sự cố ATTP năm 2016 tính đến 30/6/2016 Bảng Tình hình ngộ độc thực phẩm theo nhóm chun ngành năm 2016 Nguyên Nguyên nhân rượu Số vụ NĐTP Năm Nguyên nhân hóa chất nhân độc tố tự nhiên Thức ăn đám cưới/giỗ, lễ hội truyền thông Số ca Tỷ Số ca Tỷ lệ % mắc lệ % mắc lệ % Thức ăn nhà Thức ăn nhà hàng/ khách sạn Thức ăn bếp ăn tập thể, trường học Thức ăn đường phố Số tử vong Số ca mắc Tỷ lệ % Số ca mắc Tỷ lệ % Số ca mắc Tỷ lệ % Số ca mắc Tỷ lệ % Số ca mắc 3663 27 35 0,7 645 13,7 794 16,9 575 12,2 805 17,1 441 9,4 2693 57,3 126 5541 4335 34 33 0,6 346 6,2 217 3,9 1218 22,0 223 4,0 1097 19,8 2835 51,1 167 5558 5020 28 36 0,6 175 3,1 193 3,5 824 14,8 314 5,6 975 17,5 2623 194 5203 4160 43 17 0,3 21 0,4 599 11,5 678 13,0 101 1,9 900 17,3 179 5552 5147 23 10 0,2 10 0,2 373 6,7 506 9,1 220 4,0 715 151 3841 3292 0,1 25 0,7 248 6,5 600 15,6 304 7,9 1007 30395 25617 164 136 0,4 1222 4,0 2424 8,0 4401 14,5 1967 6,5 Số Số Số lượng mắc viện 148 4700 168 Tỷ Số ca mắc Nguyên nhân khác Số ca mắc Tỷ lệ % 2,7 60 1,3 25 0,5 143 2,6 47,2 763 13,7 59 1,1 3217 61,8 148 2,8 159 3,1 12,9 3483 62,7 459 8,3 169 3,0 573 14,9 2122 55,2 151 3,9 91 2,4 4701 15,5 16973 55,8 1672 5,5 681 2,2 Tỷ lệ % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng Nguồn: Chính phủ Báo cáo Tình hình thực thi sách, pháp luật quản lý an tồn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016 196 Bảng : Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý ATTP Đơn vị: triệu đồng Ngân sách Trung ương Năm Kế hoạch (1) Thực Tỷ lệ giải ngân (2) (3) Nguồn thu để lại phục vụ trực tiếp cho quản lý ATTP(*) (4) Nguồn tài khác Đóng góp Nguồn Tổng vốn Hỗ trợ tổ hợp Tổng số ngân sách quốc tế chức pháp (8) (9=1+4) (5) cá khác nhân (7) (6) 522,806 522.806 469.030 2011 299.380 80.871 169.650 2012 372.810 95.294 160.406 496,227 496.227 533.216 2013 342.460 94.769 155.346 517,049 517.049 497.806 2014 141.516 51.256 181.079 520,826 520.964 322.595 2015 193.444 53.711 203.274 60,453 61.740 396.718 2016 20.160 20.160 183.465 50,019 5.999 203.625 Tổng 1.369.770 396.061 1.053.220 2,167,380 643 2.124.785 2.422.990 Nguồn: Chính phủ Báo cáo Tình hình thực thi sách, pháp luật quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016 197 643 Bảng 4: Đầu tư từ ngân sách nhà nước xây dựng hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng ATTP (của ngành y tế) Ngân sách trung ương (tỷ đồng) Tổng vốn Chuẩn hóa, nâng Chuẩn hóa, nâng Xây dựng, chuẩn Nghiên cứu khoa học, Đào tạo, tập huấn, hài hòa hoạt động tiêu chuẩn hóa Codex, ASEAN Trang thiết bị, ngân sách cấp phòng kiểm nghiệm TW KV cấp phòng kiểm nghiệm đạt ISO 17025 hóa phương pháp thử, yêu cầu kỹ thuật 2011 24,0 0,3 7,75 3,6 6,4 5,95 2012 29,4 1,6 11,18 4,65 8,17 3,8 2013 29,4 3,1 10,58 4,75 7,17 3,8 2014 11,74 1,5 4,22 1,15 4,37 0,5 2015 14,2 1,4 4,93 1,46 5,91 0,5 2016 101,44 5,0 6,59 3,025 5,825 81,0 Tổng 210,18 12,9 45,25 18,635 37,845 95,55 Năm Nguồn: Chính phủ Báo cáo Tình hình thực thi sách, pháp luật quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016 198 dụng cụ, chất chuẩn, chủng chuẩn Ghi Bảng Hệ thống phòng kiểm nghiệm ATTP Tổng số phòng kiểm nghiệm Năm định phục vụ quản lý nhà nước Phòng kiểm nghiệm thuộc nhà nước Số lượng phòng kiểm nghiệm xã hội hóa Số lượng đạt chuẩn Số lượng ISO 17025 định phục vụ QLNN định phục vụ QLNN (doanh nghiệp) 2011 19 15 16 2012 27 22 23 2013 31 28 25 2014 33 25 29 2015 35 27 27 2016 32 23 23 Nguồn: Chính phủ Báo cáo Tình hình thực thi sách, pháp luật quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016 199 Bảng Kết công tác thông tin giáo dục truyền thông ATTP ngành y tế giai đoạn 2011-2016 Tuyến trung ương TT Hình thức Số lượng/buổi Đối tượng Truyền hình Báo viết Băng rơn, khẩu hiệu Áp phích Tờ gấp 13 nội dung Phát Băng đĩa (hình, âm) Hình thức khác Số lượng/buổi Đối tượng 184.428 Số người tham dự/phạm vi bao phủ Nói chuyện 1164 lần phát sóng 400 Chương trình 83 tọa đàm (706 lượt tin bài) 130 phóng sự; 145 tin bài; 49 tọa đàm 40 chương trình 126 phim 1697 tin Tuyến tỉnh Người sản xuất chế biến; người 1.518.549 lượt kinh doanh, người tiêu dùng Người sản xuất chế biến; người 28.440 lượt kinh doanh, người tiêu dùng 248.154 tin 142.702 Người sản xuất chế biến; người kinh doanh, người tiêu dùng Người sản xuất chế biến; người kinh doanh, người tiêu dùng 655.174 36.756 2941 - 99 lớp tập huấn - 22 lớp cấp chứng - 17 loạt sổ tay Số người tham dự/phạm vi bao phủ 4.704.533 133.079 - thuộc ngành hiệp hội tham dự - cán bộ, cộng tác viên ATTP từ tuyến huyện, tỉnh - 11776 lượt đối tượng - 1199 - 1034 thi - 353.010 sách tài liệu (Nguồn: Văn phòng Cục ATTP, Bộ Y tế) 200 137.564 Bảng Đầu tư ngân sách cho QLNN ATTP từ năm 2011-2016 Đơn vị: triệu đồng Ngân sách Trung ương Năm Kế hoạch (1) Thực (2) Tỷ lệ giải ngân (3) Nguồn thu để lại phục vụ trực tiếp cho quản lý ATTP(*) (4) Nguồn tài khác Đóng góp Nguồn Tổng vốn Hỗ trợ tổ hợp Tổng số ngân sách quốc tế chức pháp (9=1+4) (8) (5) cá khác nhân (7) (6) 522,806 522.806 469.030 2011 299.380 80.871 169.650 2012 372.810 95.294 160.406 496,227 496.227 533.216 2013 342.460 94.769 155.346 517,049 517.049 497.806 2014 141.516 51.256 181.079 520,826 520.964 322.595 2015 193.444 53.711 203.274 60,453 61.740 396.718 2016 20.160 20.160 183.465 50,019 5.999 203.625 Tổng 1.369.770 396.061 1.053.220 2,167,380 643 2.124.785 2.422.990 Nguồn: Chính phủ Báo cáo Tình hình thực thi sách, pháp luật quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016 201 643 ... Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM 80 3.1 Thực trạng an toàn thực phẩm Việt Nam 80 3.2 Thực tiễn nội dung quản lý nhà nước an toàn thực phẩm... kết quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Việt Nam thời gian qua 114 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. .. luận quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Chương Thực trạng quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Việt Nam Chương Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở việt nam hiện nay, Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay