Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh tại trường tiểu học

20 1 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 15:01

MỤC LỤC NỘI DUNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU: 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3.Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận SKKN 2.2 Thực trạng 2.3 Các giải pháp thực để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn 2.3.1 Tuyển chọn, bổ nhiệm, bồi dưỡng lực đội ngũ Tổ TRANG 01 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 trưởng chuyên môn 2.3.2.Coi trọng sinh hoạt tổ chuyên môn đảm bảo chất lượng, hiệu 2.3.3.Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 12 2.3.4 Công tác tăng cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Danh mục SKKN Hội đồng Khoa học Ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, tỉnh đánh giá xếp loại C trở lên 14 16 17 19 20 1.MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Hoạt động chuyên môn trường Tiểu học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, tổ chun mơn tổ chức đảm nhận chức thực thi nhiệm vụ chuyên môn Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học có nêu rõ nhiệm vụ tổ chuyên môn sau: “Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực chương trình, kế hoạch dạy học hoạt động giáo dục; Thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu giảng dạy, giáo dục quản lí sử dụng sách, thiết bị thành viên tổ theo kế hoạch nhà trường; Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học giới thiệu tổ trưởng, tổ phó” [5] Tổ chun mơn tổ chức sở máy quyền nhà trường trực tiếp quản lí giáo viên mặt tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch giáo dục giảng dạy, kết đào tạo học sinh Là nơi tổ chức thực chương trình theo nội dung, phương pháp biên chế qui định; nơi triển khai toàn hoạt động giáo dục tới học sinh Tổ chuyên môn nơi triển khai, thực chủ trương chuyên môn cấp trên, đồng thời đơn vị sở quản lý trực tiếp hoạt động giáo viên Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hoạt động vừa mang tính chất quản lý hành chính, vừa mang đậm tính sư phạm Nếu tổ chun mơn hoạt động hiệu chủ trương nhà trường, việc thực đổi phương pháp giảng dạy, dừng lại khâu nhận thức, vào thực tiễn “Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn” [2] Để thực nhiệm vụ đó, tổ chuyên môn phải không ngừng đổi nâng cao chất lượng hoạt động” Xuất phát từ lí trên, chọn sáng kiến: “Một số giải pháp đạo thực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh trường Tiểu học Nga Thái.” 1.2 Mục đích nghiên cứu Trong sáng kiến này, tơi tìm số biện pháp xây dựng tập thể tổ chuyên môn vững mạnh góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục đạt kết cao - Xây dựng tổ chun mơn có khả quản lý, điều hành hoạt động tổ theo chức năng, phát huy tính tích cực sinh hoạt tổ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi Nếu thực đồng biện pháp xây dựng tổ chuyên môn trường Tiểu học nâng cao lực lãnh đạo tổ trưởng chuyên môn, tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn đổi mới, hiệu quả, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm ý thức tự giác, tích cực, xây dựng tập thể vững mạnh nâng cao lực thành viên tổ,… xây dựng tổ chun mơn trường tiểu học hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hiệu đào tạo nhà trường tiểu học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Giải pháp đạo thực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh trường tiểu học Nga Thái-Nga Sơn 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu nhằm hoàn thiện sở lý luận - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động tổ chuyên môn, đặc biệt điều hành Tổ trưởng họp tổ chuyên môn, chuyên đề, hội giảng,… - Phương pháp vấn trực tiếp: Tìm hiểu nguyện vọng, tâm tư tổ trưởng thành viên tổ việc xây dựng tổ chun mơn vững mạnh - Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm giáo dục: Phân tích cơng văn, kế hoạch đạo cấp có liên quan, tổng hợp kinh nghiệm cá nhân, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, đơn vị bạn để làm hoạt động NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1.Cơ sở lí luận Tổ chun mơn phận cấu thành máy tổ chức quản lý nhà trường Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định điều 18 tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chun mơn có tổ trưởng, có từ thành viên trở lên có tổ phó Nhiệm vụ tổ chuyên môn: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực chương trình, kế hoạch dạy học hoạt động giáo dục b) Thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu giảng dạy, giáo dục quản lí sử dụng sách, thiết bị thành viên tổ theo kế hoạch nhà trường c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học giới thiệu tổ trưởng, tổ phó Tổ chun mơn sinh hoạt định kì tuần lần sinh hoạt khác có nhu cầu cơng việc [5] Như khẳng định: Tổ chuyên môn tổ chức quản lý, thực hoạt động dạy học nhà trường Tổ chuyên môn xem nút thông tin hệ thống thơng tin trường học, nơi tiếp nhận, xử lí đồng thời nơi truyền phát thơng tin Tổ chun mơn có nhiệm vụ tổ chức hoạt động để nắm vững thực chương trình giảng dạy, giúp giáo viên thực hóa q trình giáo dục đào tạo Ngồi việc thưc nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, tổ chuyên môn nơi tổ chức hoạt động khác sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, phổ biến tài liệu, viết sáng kiến kinh nghiệm có liên quan Do đó, chất lượng hoạt động Tổ chuyên mơn có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục toàn đơn vị 2.2.Thực trạng - Trường Tiểu học Nga Thái nằm địa bàn xã xa trung tâm huyện Nơi đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Mặc dù vậy, đạo Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, chun mơn nhà trường đồn kết tập thể sư phạm nhà trường, năm qua chất lượng giáo dục trường ổn định Trường phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ năm 2013 - Lực lượng giáo viên nhà trường độ chín để phát huy lực công tác Với tổng số 23 giáo viên, 14 nữ, số lượng học sinh 545 em 18 lớp Tuy nhiên, thành viên tổ khối thường không cố định mà thay đổi hàng năm, mặt khác đa số giáo viên có nhỏ có khoảng cách nhà xa trường Do việc thực đầu tư thời gian cho chuyên môn phương pháp giáo viên có phần hạn chế, số giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy số khối lớp - Nhà trường có tổ chun mơn: Tổ 1,2,3 Tổ 4,5 Số lượng thành viên tổ từ 11- 12 thành viên Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, tổ phó Các tổ chuyên môn chịu quản lý đạo trực tiếp Ban giám hiệu Mọi hoạt động tổ chuyên môn đưa bàn bạc, thống thành viên, kế hoạch hóa cơng việc trình lãnh đạo duyệt - Tổ chun mơn sinh hoạt tuần/1lần theo quy định Điều lệ trường Tiểu học Nội dung họp rút kinh nghiệm hoạt động chuyên môn tuần qua, bàn sâu phương pháp dạy học, chia sẻ kinh nghiệm q trình dạy học cơng tác chủ nhiệm - Ban Giám Hiệu trường thường xuyên đến dự họp tổ chun mơn để có đạo kịp thời; tổ chức chuyên đề nhằm giới thiệu phương pháp hình thức dạy học như: chuyên đề đổi công tác kiểm tra đánh giá,….để giáo viên học tập - Ban giám hiệu nhà trường thực tốt công tác quản lý đạo hoạt động tổ chuyên môn Lực lượng tổ trưởng chun mơn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuẩn, có nhiều kinh nghiệm dạy học chưa qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục nên thực nhiệm vụ sở chấp hành phân công với vốn kinh nghiệm thân phải tự học qua đồng nghiệp Do vậy, tổ chức xây dựng, điều hành hoạt động tổ gặp nhiều khó khăn 2.3 Các giải pháp tổ chức thực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn 2.3.1 Tuyển chọn, bổ nhiệm, bồi dưỡng lực đội ngũ tổ trưởng chuyên môn: Để xây dựng bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, từ đầu năm học, với tư cách Phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn Chủ tịch Cơng đồn, tơi tham mưu với Hiệu trưởng thực đồng việc làm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao lực quản lí, lực chuyên môn, giao trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi để tổ trưởng chuyên môn thể hết khả * Việc tuyển chọn, bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học cần theo tiêu chuẩn chung người cán theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo - Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học Ban giám hiệu nhà trường xem xét, tuyển chọn bổ nhiệm chức danh tổ trưởng chuyên môn dựa vào sở cụ thể sau: - Tổ trưởng chun mơn phải có phẩm chất tốt - Bản thân gia đình giáo viên ln chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nhà nước, tham gia thực tốt quy định địa phương, ngành nhà trường; có mối quan hệ nhân thân tốt lành mạnh - Có tinh thần trách nhiệm cơng việc, có thái độ phục vụ tận tình, biết chia sẻ với học sinh, đồng nghiệp người xung quanh - Được phụ huynh tin yêu, học sinh bạn bè đồng nghiệp quý mến - Tổ trưởng chun mơn phải có lực chuyên môn vững vàng: Năng lực chuyên môn giáo viên biểu rõ qua kinh nghiệm giảng dạy, am hiểu nội dung chương trình, sách giáo khoa, có kiến thức chun mơn, xã hội; biểu qua chất lượng soạn giảng, hiệu giáo dục học sinh; qua công tác bồi dưỡng học sinh khiếu; qua kết kì thi mà giáo viên tham gia như: Giáo viên dạy giỏi, thiết bị dạy học tự làm, viết chữ đẹp, phong trào viết áp dụng sáng kiến kinh nghiệm,… Hội nghị giới thiệu bỏ phiếu tín nhiệm tổ chun mơn Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức hội nghị giới thiệu thăm dò bỏ phiếu tín nhiệm tổ trưởng chun mơn dựa cập nhật kết thi đua, kết thi, phong trào theo năm học Nếu giáo viên chuyển trường, trao đổi, tìm hiểu q trình cơng tác đơn vị cũ để làm xét bổ nhiệm chức danh tổ trưởng chuyên môn - Nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn giúp Hiệu trưởng điều hành hoạt động chuyên môn trực tiếp quản lý thành viên tổ theo quy định Do đó, tổ trưởng chun mơn cần phải có tố chất người “Thủ lĩnh” Một số biểu người “Thủ lĩnh chuyên môn” [2] là: + Nắm đặc điểm, tình hình tổ phụ trách + Có lực chun mơn vững vàng + Biết xây dựng kế hoạch hoạt động tổ, bồi dưỡng chuyên môn cho tổ viên + Có khả phân tích, tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm từ vấn đề có liên quan đến chun mơn + Biết lắng nghe chia sẻ, có khả tập hợp thành viên, tạo sức mạnh đồn kết, phấn đấu mục tiêu chung tổ + Gương mẫu, khách quan, công đánh giá đề xuất khen thưởng giáo viên tổ + Nhẹ nhàng, khéo léo giao tiếp, ứng xử + Bản lĩnh, tự tin trước đám đông Như vậy, lựa chọn bổ nhiệm người giữ chức vụ tổ trưởng chun mơn việc làm quan trọng, có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chuyên môn toàn đơn vị, kéo theo thay đổi biểu đồ chất lượng giáo dục tồn trường Do đó, hiệu trưởng với nghiên cứu kĩ, phối hợp với phận có liên quan, thăm dò ý kiến quần chúng, cập nhật thơng tin có liên quan làm sở để bổ nhiệm * Ban giám hiệu cần có kế hoạch chiến lược việc phát bồi dưỡng lực lượng tổ trưởng chuyên môn kế thừa cho đơn vị - Bồi dưỡng tư tưởng trị, đạo đức cho tổ trưởng chun mơn - Bồi dưỡng lực quản lí cho lực lượng tổ trưởng chuyên môn: Tổ trưởng chuyên môn người có vai trò điều hành quản lí hoạt động tổ chun mơn Ngồi tố chất sẵn có cá nhân, Ban giám hiệu coi trọng trang bị thêm cho người tổ trưởng chuyên môn kiến thức kĩ có liên quan đến cơng việc quản lí như: + Tìm hiểu, nắm tình hình đội ngũ giáo viên tổ mặt Nắm hoàn cảnh toàn diện giáo viên: Lịch sử, q trình đào tạo, khả cơng tác trình độ chun mơn, hồn cảnh gia đình, sở trường nguyện vọng qua việc: Xem hồ sơ công tác, lý lịch giáo viên; Qua trao đổi trực tiếp, gián tiếp; Qua lắng nghe phân tích dư luận; Qua chất lượng công việc + Sắp xếp phân công việc tổ: Đây khâu quan trọng công tác phân cơng việc hợp lí tạo điều kiện cho người phát huy tài năng, nâng cao hiệu xuất, chất lượng giáo dục Để phân công công việc đạt hiệu cao: người tổ trưởng chuyên môn phải nắm mặt mạnh, mặt yếu giáo viên từ phân cơng hợp lí kết hợp bồi dưỡng sử dụng lâu dài - Bồi dưỡng cách tổ chức sinh hoạt tổ, sinh hoạt chuyên đề Ví dụ: Cách xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, cách thực loại hồ sơ sổ sách theo quy định, xử lí số liệu báo cáo,… - Bồi dưỡng việc tổ chức làm việc theo quy định Ví dụ: Giới thiệu văn đạo chuyên môn như: Thông tư 30 đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học, Thông tư 22 cách đề kiểm tra định kỳ, Quyết định 14 chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tiết dạy giáo viên, … để tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu, nắm vững Phó Hiệu trưởng giới thiệu văn đạo chun mơn đến tồn thể giáo viên - Tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tổ chun mơn với trường bạn - Ngồi ra, trình tiếp xúc hàng ngày, với đồng chí Hiệu trưởng, tơi ln gần gũi, thân thiện với giáo viên, quan sát việc xử lí tình tổ trưởng chuyên môn để bàn bạc, tư vấn thêm nhằm hồn thiện lực quản lí người tổ trưởng Tổ trưởng chun mơn người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động giáo viên học sinh tổ, người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh tổ Có thể nói tổ trưởng chun môn cánh tay đắc lực Hiệu trưởng việc quản lý chun mơn.Vì vậy, việc xây dựng bồi dưỡng lực lượng tổ trưởng chun mơn có lực quản lí tốt việc cần làm quan trọng Hiệu trưởng nhà trường * Bồi dưỡng lực chuyên môn cho lực lượng tổ trưởng chuyên môn: Trong suốt năm qua, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho lực lượng tổ trưởng cách: + Nâng cao công tác tự học, tự bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn + Cùng với Hiệu trưởng đạo tổ trưởng chuyên môn áp dụng thực chuyên đề cấp trường, cấp huyện để chia sẻ hội đồng sư phạm Phó hiệu trưởng Bồi dưỡng cách tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho tổ trưởng, tổ phó tổ chun mơn * Bồi dưỡng lực kiểm tra đánh giá tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra kĩ cần thiết tổ trưởng chức quan trọng cơng tác quản lí gắn liền với chức lập kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra đánh giá Vì vậy, tơi bồi dưỡng, đạo tổ trưởng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để nâng cao trách nhiệm ý thức tự giác giáo viên tổ, nội dung hoạt động giáo viên Nội dung kiểm tra: Xây dựng, tổ chức đạo thực kế hoạch năm học cá nhân; Đạo đức tác phong, lối sống nhà giáo; Kiểm tra nội dung hoạt động kế hoạch tổ; Công tác dự giờ, xây dựng kế hoạch giảng dạy, dạy, hoạt động chủ nhiệm lớp,… Công tác tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu, nâng cao tay nghề giáo viên, …Việc kiểm tra tiến hành định kỳ hàng tháng thời điểm đầu năm, cuối học kỳ, cuối năm học,… 2.3.2.Coi trọng sinh hoạt tổ chuyên môn đảm bảo chất lượng, hiệu Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thực thường xuyên theo định kỳ nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thơng qua dự phân tích học Sinh hoạt tổ chuyên môn công việc thiếu nhà trường Căn vào điều kiện cụ thể, lên kế hoạch xin ý kiến Hiệu trưởng xếp lịch sinh hoạt chuyên môn thích hợp cho tổ để giáo viên tham gia đầy đủ, có chất lượng Trong đặc biệt quan trọng đồng chí tổ trưởng Hiệu trưởng dựa vào tổ trưởng để phân công giáo viên phụ trách khối lớp theo khả năng, nguyện vọng người, vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy nhà trường Hàng tháng vào tuần thứ thứ tổ chuyên môn lại sinh hoạt chuyên môn, thời gian sinh hoạt từ đến tiếng/ lần sinh hoạt chuyên môn Ban giám hiệu phổ biến công tác tháng vào tuần đầu Tổ khối trưởng lên chương trình phân cơng cơng việc cho tổ viên BGH dự đạo sinh hoạt chuyên môn tổ Ban giám hiệu kiểm tra đợt theo lịch chung nhà trường Làm tốt công việc biện pháp hữu hiệu để củng cố nâng cao khả chuyên môn cho giáo viên, giai đoạn cần tiếp cận với yêu cầu đổi phương pháp chương trình thay sách giáo khoa Để buổi sinh hoạt chuyên môn diễn có chất lượng, thân tơi ln yêu cầu tổ chuyên môn sinh hoạt cần đảm bảo đầy đủ nội dung sau: Đánh giá việc thực chương trình - Tình hình thực phân phối chương trình lớp (thuận lợi, khó khăn, nhanh, chậm, biện pháp khắc phục) - Chất lượng dạy học: + Những kinh nghiệm hay dạy học tuần + Góp ý cho chương trình sách (dựa vào sổ ghi chép hàng ngày) + Những vấn đề (Kiến thức, phương pháp) khó thực + Tình hình tiếp thu khả thực hành học sinh Thống kế hoạch dạy học tuần tới - Việc chuẩn bị bài, trình bày thảo luận nội dung khó: Soạn đủ môn dạy học theo quy định: Tổ chức, đạo lập kế hoạch dạy trao đổi theo nhóm cách thức thiết kế hệ thống câu hỏi, hệ thống hoạt động, thao tác học tập cho học sinh, cách thức tạo tình dạy học, thống hình thức dạy học cho môn học, dạy - Thực đổi phương pháp: Tổ chức trao đổi nội dung có liên quan đến việc đổi phương pháp dạy học như: Các hình thức tổ chức dạy học phù hợp; cách sử dụng phần mềm, cách thiết kế giáo án điện tử, cách sử dụng thiết bị kỹ thuật đại phục vụ việc dạy học vừa tiết kiệm thời gian tự học cho cá nhân, đồng thời góp phần làm tăng hiệu cơng tác tự bồi dưỡng - Sử dụng hiệu đồ dùng dạy học: Tổ chức trao đổi kinh nghiệm sử dụng thiết bị dạy học, kinh nghiệm việc tự sáng tạo đồ dùng dạy học nguyên vật liệu sẵn có, dễ kiếm, rẻ tiền - Thơng qua trọng tâm kiểm tra kiến thức kỹ - Giải vấn đề nảy sinh soạn giảng Ví dụ: Trong tuần có nghỉ lễ thống lên lịch dạy bổ sung cho kịp chương trình - Tổ chức, đạo việc dạy thể nghiệm theo chuyên đề, thao giảng, hội thi, tổng kết kinh nghiệm theo chuyên đề môn học Triển khai áp dụng sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao trình độ đội ngũ nâng cao chất lượng giảng dạy - Thông qua kế hoạch dự giờ, thao giảng cá nhân, tổ Rút kinh nghiệm dự tổ Rút kinh nghiệm dự tổ hay gọi thảo luận học sau dự tiết dạy đồng nghiệp tổ, giáo viên thảo luận học Đây hoạt động có ý nghĩa quan trọng đến chất lượng hiệu buổi sinh hoạt chuyên môn Để rút kinh nghiệm đạt hiệu quả, người dự cần tham gia tích cực chia sẻ ý kiến với tinh thần xây dựng Tổ trưởng cần điều hành, dẫn dắt buổi sinh hoạt cách linh hoạt để đảm bảo trọng tâm hướng tạo nên bầu khơng khí thân thiện, cởi mở, gắn bó thành viên tổ Người góp ý cần vào mục tiêu học để hiến kế đưa giải pháp để giúp người dạy khắc phục hạn chế cho tạo hội cho tất học sinh tham gia hoạt động học tập cách chủ động, linh hoạt sáng tạo, đạt lại hiệu cao học 10 Mỗi người dự tự tìm ưu điểm yếu tố tích cực tiết dạy để học tập nhìn nhận điểm hạn chế tiết dạy trước đưa nhận xét góp ý cho đồng nghiệp Như giúp cho tất đồng nghiệp soi vào tiết dạy tự điều chỉnh để tự hồn thiện học sau Trong trình góp ý dạy, khơng nên áp đặt ý kiến chủ quan thân người góp ý cho tiết dạy, người đưa giải pháp khác nhau, nhiên, giáo viên tự lựa chọn cho giải pháp tốt phù hợp với lực giáo viên đối tượng học sinh điều kiện sở vật chất nhà trường Các giáo viên tổ thảo luận để thiết kế lại dạy dựa thực tế từ góp ý đồng nghiệp, phù hợp với điều kiện cụ thể học sinh, trường, lớp để kiểm chứng cho giải pháp đưa Cơng tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên - Triển khai nội dung tự bồi dưỡng Sở Phòng GDĐT hướng dẫn: Cơng tác học bồi dưỡng thường xuyên theo quy định bộ; công tác tự học tự bồi dưỡng theo Thông tư 14 chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Nghiên cứu văn đạo chuyên môn cấp, bàn biện pháp thực hiện: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; Thông tư 30 đánh giá học sinh tiểu học; thông tư 22 đề kiểm tra định kỳ… - Thảo luận vấn đề bật chuyên môn: Việc dự giờ, thăm lớp, tổ chức chuyên đề, thực (lưu ý việc sử dụng đồ dùng dạy học tiết, đổi phương pháp dạy học tiểu học): Ưu điểm, nhược điểm, hướng khắc phục - Đánh giá công tác bồi dưỡng theo kế hoạch trường, tổ Qua việc thường xuyên tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm dự chun đề Phòng, đồng chí giáo viên nắm vững việc đổi phương pháp mơn từ có đạo tiết dạy có hiệu Các cơng việc khác tổ Ví dụ: - Trước vào năm học có nội dung giới thiệu tổ trưởng, tổ phó - Đầu năm có nội dung xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần - Theo thời điểm năm học tùy chất lượng học sinh có nội dung bàn biện pháp bồi dưỡng học sinh khiếu, giúp đỡ học sinh chưa HT - Nội dung đề xuất kiểm tra, xếp loại giáo viên tổ - Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục giáo viên tổ - Cuối học kỳ cuối năm học có nội dung tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn NNGV TH 2.3.3.Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: 11 * Ý nghĩa công tác bồi dưỡng: Quá trình đào tạo trường sư phạm dù hoàn hảo đến đâu đem lại cho người giáo viên vốn tối thiểu để dạy học giáo dục Trình độ tài sư phạm đạt tiến hành hoạt động sư phạm cách tự giác, độc lập, thường xuyên rút kinh nghiệm hoạt động sư phạm thân đồng nghiệp, không ngừng học tập Những thay đổi không ngừng diễn đời sống kinh tế - xã hội đất nước, tiến to lớn khoa học cơng nghệ, tất điều đòi hỏi người phải học, học nữa, học Điều lại với người giáo viên tiểu học đối tượng lao động trẻ em với tất tiềm vô tận phát triển nhanh mặt Không phải ngẫu nhiên mà K.D.U-sin-xki nhận xét rằng: "Người giáo viên sống chừng học; ngừng học tập lúc người giáo viên chết anh ta"[6] * Nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn người giáo viên: - Nâng cao cập nhật hoá công tác tự học, tự bồi dưỡng tất lĩnh vực - Rèn luyện kỹ thực phương pháp dạy học - Tham dự chuyên đề cấp trường, cấp huyện cách đầy đủ Chuyên đề bồi dưỡng đề KTĐK theo Thông tư 22 Tồn thể giáo viên tiểu học có nhiệm vụ tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề bồi dưỡng quy định chương trình bồi dưỡng thường xuyên Coi bồi dưỡng nhiệm vụ quan trọng, xây dựng tổ chuyên môn thành đơn vị tự học, tự bồi dưỡng 12 Chuyên đề bồi dưỡng tin học cho toàn thể giáo viên * Bồi dưỡng xây dựng mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí chân thành thành viên tổ Phối hợp với Cơng Đồn tăng cường việc xây dựng mối quan hệ thành viên tập thể từ nhân cách người: lòng yêu nghề, yêu mến tôn trọng đồng nghiệp, học sinh; quan tâm hợp tác giáo dục, lo lắng công việc chung tổ, trường, trách nhiệm với xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tơn trọng lãnh đạo Dân chủ hố hoạt động tổ Tạo điều kiện cho thành viên tổ tham gia vào công việc chung tích cực đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh Biết lắng nghe, phân tích dư luận quần chúng, giải kịp thời mâu thuẫn, thắc mắc, tạo hoà hợp thống nhất, gắn bó thành viên tổ Tổ trưởng thành viên tổ thực đồn kết, đấu tranh phê bình tự phê bình Thực vô tư, công xử sự, tạo tin yêu tập thể 2.3.4 Công tác tăng cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn - Để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, với hiệu trưởng, đạo sâu sát nội dung sinh hoạt chuyên môn, giảm nội dung mang tính hành chính, vụ, tăng cường nội dung sinh hoạt chun mơn, nghiệp vụ mang tính sư phạm Tổ chức, đạo việc học tập, nghiên cứu, thảo luận chuyên đề dạy học nhằm đổi phương pháp dạy học cho môn 13 học; giải đáp thắc mắc giáo viên họp để đảm bảo đồng thuận giáo viên việc thực sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên thảo luận khó khăn gặp phải để tìm phương án giải Ban giám hiệu có kế hoạch tổ chức chuyên đề cách khoa học, có chất lượng, xếp thời gian để giáo viên trường dự, sau tổ chức thảo luận để rút kinh nghiệm để đến thống hướng lựa chọn phương pháp giảng dạy, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học vv Ngồi ra, Ban giám hiệu ý nắm kế hoạch triển khai chuyên đề huyện để thông báo kịp thời cho giáo viên dự Qua học hỏi thêm kinh nghiệm trường bạn, áp dụng điều tiếp thu vào giảng dạy Hoạt động tổ chun mơn có triển khai kế hoạch, có chất lượng hay khơng, phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực thành viên, nhiệt tình lực tổ chức, quản lý tổ trưởng Vì vậy, để tạo động lực cho hoạt động tổ, với hiệu trưởng giao quyền cho tổ trưởng, hướng dẫn họ việc tổ chức, đạo, kiểm tra thành viên tổ thực tốt nhiệm vụ; giao quyền, nhiệm vụ đồng thời với tạo điều kiện (tài chính, trang thiết bị, kỹ thuật, ) để tổ hoạt động Xây dựng phát huy nhân tố tích cực để làm đầu tàu hoạt động tổ đồng thời có kế hoạch đào tạo cán kế cận, đề bạt với cấp để bổ nhiệm họ cương vị cao hơn, khen thưởng xứng đáng công lao mà họ cống hiến cho tập thể Trên sở kế hoạch chung trường, Ban giám hiệu u cầu khối chun mơn cần có kế hoạch năm học, học kỳ, tháng tuần, có hệ thống tiêu phấn đấu rõ ràng, phân công trách nhiệm cho cá nhân tổ, hiệu trưởng ký duyệt Từ quy định việc đổi phương pháp dạy học, cụ thể hoá thành văn quy định nội hoạt động tổ chuyên môn với nội dung: + Về thực nề nếp, kỷ cương dạy học thực chương trình, kế hoạch giảng dạy, lập kế hoạch học, sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra chấm chữa bài, đánh giá kết học tập học sinh theo hướng đổi phương pháp giảng dạy + Về nề nếp sinh hoạt chuyên môn tổ khối, cần quy định cụ thể số lượng chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy thực năm học, học kỳ + Về quyền hạn trách nhiệm tổ trưởng việc kiểm tra, giám sát việc thi hành quy định Cùng với Hiệu trưởng tơi ln dự họp định kỳ (ít 1lần/tháng) với tổ chuyên mơn để trực tiếp thu nhận khó khăn vướng mắc giáo viên, khối từ đề biện pháp tháo gỡ; hiểu thêm lực quản lý khối trưởng Qua đó, góp ý thêm vấn đề thích hợp, cần thiết Cơng việc đòi hỏi Ban giám hiệu phải làm thường xuyên nhằm mục đích xây dựng đội ngũ kế cận cho trường Sinh hoạt chuyên môn phải thể cụ thể sổ sinh hoạt chuyên môn Việc sử dụng quản lý sổ: 14 + Các nội dung sinh hoạt tổ phải thể đầy đủ biên sinh hoạt chuyên môn định kì + Nội dung sinh hoạt chun mơn tổ phải Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng phụ trách thơng qua + Sổ quản lý văn phòng loại hồ sơ sổ sách khác nhà trường - Để kịp thời uốn nắn lệch lạc, chấn chỉnh sinh hoạt tổ chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra kế hoạch nội dung sinh hoạt tổ chun mơn; tìm hiểu ngun nhân việc thực chưa tốt, có biện pháp đạo, uốn nắn, khắc phục kịp thời Kết đánh giá cần công khai, đồng thuận, ủng hộ tập thể giáo viên Đồng thời với việc tăng cường kiểm tra thường xuyên hoạt động tổ chuyên môn, tiến hành kiểm tra việc thực kỷ cương, nề nếp dạy học giáo viên Phó hiệu trưởng kiểm tra, góp ý kế hoạch tháng cho tổ trưởng chuyên môn + Cách kiểm tra: Tùy theo nội dung, cách kiểm tra Ban giám hiệu bao gồm: Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất Cùng với việc kiểm tra hồ sơ, Hiệu trưởng kiểm tra việc điều hành tổ chuyên môn, quản lý tổ chun mơn tổ trưởng Việc tiến hành thơng qua lắng nghe ý kiến, tìm hiểu đội ngũ giáo viên, qua xem xét cách xử lí cơng việc, điều hành tổ chun mơn tổ trưởng + Xây dựng tiêu chuẩn kế hoạch kiểm tra: Cần xác định nội dung kiểm tra, mục đích kiểm tra, tiêu chuẩn kiểm tra Định kế hoạch kiểm tra: Kiểm tra 15 ai? Kiểm tra nào? Bắt đầu từ đâu? Hình thức nào? Thời gian địa điểm kiểm tra,… + Tiến hành kiểm tra: Cần thông báo cho tổ trưởng chuyên môn biết trước yêu cầu kiểm tra, nội dung kiểm tra (Trừ trường hợp đột xuất khơng báo trước) để tổ trưởng chun mơn có chuẩn bị Thơng qua việc kiểm tra báo trước đánh giá cố gắng cao tổ trưởng giáo viên Bên cạnh đó, kiểm tra đột xuất góp phần đánh giá tổ trưởng chun mơn cách tồn diện xác, đồng thời tạo cho tổ trưởng chuyên môn tinh thần phải sẵn sàng với cơng việc Tóm lại, tăng cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy Vì Ban giám hiệu phải định hướng nội dung sinh hoạt chuyên môn theo ý đồ nhà trường, theo thời điểm định cố gắng phát huy hết tác dụng việc sinh hoạt tổ chuyên mơn Tránh tình trạng tiến hành sinh hoạt cách chiếu lệ; cần phải tập trung giải vấn đề khó khăn mà tự thân giáo viên khơng thể giải được, từ thống chung cách giải tổ khối 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua thời gian đạo thực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh giải pháp trên, tổ chuyên môn trường tiểu học Nga Thái năm học 2017-2018 có bước chuyển biến tích cực đạt hiệu cao công tác nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Cụ thể là: Năng lực chuyên môn lực quản lý tổ trưởng ngày được nâng cao, tạo tự tin, vững vàng cơng tác Từ đó, uy tín vị người tổ trưởng nâng lên Lực lượng tổ trưởng chuyên môn thể vai trò nhiệm vụ mình, xứng đáng cánh tay đắc lực cho Hiệu trưởng hoạt động chuyên môn nhà trường sợi dây kết nối khối đoàn kết nội giáo viên, thắt chặt tình cảm phụ huynh học sinh với nhà trường Việc sinh hoạt tổ chuyên môn trở thành nếp với nội dung phong phú, phù hợp đặc biệt mang lại hiệu thiết thực phục vụ việc đổi nội dung, phương pháp dạy học đổi giáo dục tình hình Tổ chun mơn nơi người học tập, trao đổi kinh nghiệm bày tỏ quan điểm nội dung giáo dục,…Từ chất lượng kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ tay nghề giáo viên ngày nâng cao, hiệu giáo dục học sinh tăng vượt bậc Đồng thời nề nếp, tinh thần trách nhiệm tinh thần tự giác giáo viên tổ phát huy tích cực tạo tiền đề tốt việc giáo dục toàn diện nhà trường 16 Tổ khối 1-2-3 sinh hoạt chuyên môn tháng Với biện pháp thực mang tính đồng bộ, tổ chuyên môn trường Tiểu học Nga Thái hoạt động ngày hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Chất lượng học sinh ngày nâng cao; uy tín vị trí nhà trường nâng lên, xứng đáng đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ ngành Giáo dục Nga Sơn KẾT LUẬN Tăng cường đạo quản lý hoạt động tổ chuyên môn để tổ chuyên môn hoạt động đạt hiệu cao biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban giám hiệu phải định hướng nội dung sinh hoạt chuyên môn theo đạo nhà trường, cố gắng phát phát huy hết tác dụng việc sinh hoạt tổ chuyên môn phù hợp với thời điểm năm học đối tượng giáo viên Trong sinh hoạt tổ chuyên môn cần phải tập trung giải vấn đề khó khăn mà tự thân giáo viên giải được, từ thống chung cách giải tổ khối Xây dựng tập thể tổ vững mạnh cần thiết K.D.U-sin-xki nói: "Khơng nghi ngờ gì, kỉ cương nhà trường có vai trò to lớn Nhưng điều chủ yếu nhân cách người giáo viên trực tiếp với học sinh Nhân cách nhà giáo dục có sức mạnh to lớn học sinh đến mức thay sách giáo khoa, lời khuyên bảo đạo đức, 17 hệ thống khen thưởng, kỉ luật cả”[6] Nhân cách người giáo viên thực định chất lượng giảng dạy giáo dục Một tập thể tốt thành viên tốt Nhiều thành viên tốt xây dựng tập thể vững mạnh Tổ trưởng chuyên môn người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động giáo viên khối lớp, người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh tổ Nâng cao lực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn việc làm cần thiết nhà trường giai đoạn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đảm bảo mục tiêu giáo dục đề Vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường phải xác định vị trí vai trò quan trọng lực lượng tổ trưởng chuyên môn máy quản lý trường học Thực phân cấp quản lý, giao việc rõ ràng, tin tưởng lực lượng tổ trưởng trình điều hành hoạt động tổ Ban giám hiệu đạo, theo dõi, giám sát, tư vấn kịp thời tế nhị Điều đặc biệt không để tổ trưởng chuyên mơn uy tín trước thành viên tổ lý khách quan, ngồi ý muốn Tạo mơi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tôn trọng biết lắng nghe, học hỏi Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm, gắn bó với hoạt động chun mơn kịp thời đạo để tổ chuyên môn phát huy thực tốt nhiệm vụ nhà trường tiểu học Trên số giải pháp tổ chức đạo thực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn trường tiểu học Nga Thái năm học 2017-2018 mà thấy mang lại hiệu thiết thực nhằm xây dựng tập thể tổ chuyên môn vững mạnh Rất mong nhận góp ý đồng nghiệp cấp quản lý để công tác đạo sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường tiểu học đạt kết tốt Tôi xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Sơn, ngày 10 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết: Nguyễn Văn Đại 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Xây dựng đội ngũ giáo viên tập thể sư phạm trường tiểu học Tiến sỹ : Vũ Văn Dụ Công tác xây dựng tập thể tổ - Nguyễn Chi Gợi ý nội dung sinh hoạt chun mơn nhà trường tiểu học - Phòng tiểu học Sở GD – ĐT Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm- Bộ Giáo dục Đào tạo, chương trình đảm bảo chất lượng trường học Các Điều lệ, Quyết định + Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo + Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo - Quyết định ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học + Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo - Quyết định ban hành Quy định đạo đức nhà giáo K.D.Usinxki: Ích lợi sách báo sư phạm- Tuyển tập Tiếng NgaTập 19 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Nguyễn văn Đại Chức vụ đơn vị cơng tác: Phó Hiệu trưởng- Trường Tiểu học Nga Thái TT Tên đề tài SKKN Một số kinh nghiệm dạy toán trung bình cộng cho học sinh lớp Một số kỹ hướng dẫn học sinh khối học tốt phân môn Luyện từ câu Chỉ đạo công tác dạy học giúp học sinh học tập đạt hiệu dạng câu Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấphuyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Huyện B 2007 - 2008 Huyện A 2012 – 2013 Huyện A 2014 - 2015 Tỉnh B 2014 - 2015 kể phân môn Luyện từ câu lớp Chỉ đạo công tác dạy học giúp học sinh học tập đạt hiệu dạng câu kể phân môn Luyện từ câu lớp 20 ... kinh nghiệm Qua thời gian đạo thực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh giải pháp trên, tổ chuyên môn trường tiểu học Nga Thái năm học 2017-2018 có bước chuyển... tổ chun mơn phải không ngừng đổi nâng cao chất lượng hoạt động Xuất phát từ lí trên, tơi chọn sáng kiến: Một số giải pháp đạo thực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, xây dựng tổ chuyên. .. tiểu học Trên số giải pháp tổ chức đạo thực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn trường tiểu học Nga Thái năm học 2017-2018 mà thấy mang lại hiệu thiết thực nhằm xây dựng tập thể tổ chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh tại trường tiểu học , Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh tại trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay