Quyết đinh về PCCC

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:37

CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ PULUONG HILLSIDE LODGE Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /QĐ-PCCC Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bá Thước, ngày tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy PCCC Nội quy sử dụng điện CHỦ CƠ SỞ Căn điều 20 Luật Phòng cháy chữa cháy Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày29/6/2001 Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh cơng bố số 08/2001/L-CTN ngày12/7/2001 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001 Căn Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ công an việc quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số 79/2014/NĐCP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Căn vào tình hình thực tế an tồn PCCC sở QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay ban hành kèm theo định này: Nội quy phòng cháy chữa cháy Nội quy sử dụng điện Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành Điều 3: Toàn thể nhân viên Cơ sở chịu trách nhiệm thi hành định CHỦ CƠ SỞ Hà Thanh Lịch CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ PULUONG HILLSIDE LODGE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bá Thước, ngày NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo định số /QĐ-PCCC ngày tháng tháng năm 2018 năm 2018) Điều 1: Phòng cháy chữa cháy nghĩa vụ trách nhiệm toàn thể nhân viên khách hàng Điều 2: Cấm không sử dụng lửa, đun nấu, hút thuốc khu vực cửa hàng nơi cấm lửa Điều 3: Cấm không câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, phải kiểm tra tắt đèn, quạt thiết bị điện khác không sử dụng điện Không: - Dùng vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì - Dùng dây điện cắm trực tiếo vào ổ cắm - Để vật dễ cháy gần cầu chì, bảng điện dây điện - Để xăng dầu chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện dây dẫn điện - Sử dụng bếp điện dây Maiso, thắp hương phòng làm việc Điều 4: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện phải gọn gàng, sẽ, xếp riêng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra tra cứu cần thiết Điều 5: Khu vực để ô tơ, xe máy phải gọn gàng, có lối lại Điều 6: Không để chướng ngại vật lối đi, lối thoát nạn Điều 7: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dẽ thấy dễ lấy thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không lấy sử dụng vào việc khác Điều 8: Công nhân viên thực tốt quy định khen thưởng, người vi phạm theo mức độ mà bị xử lý theo quy định Pháp luật CHỦ CƠ SỞ Hà Thanh Lịch CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ PULUONG HILLSIDE LODGE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bá Thước, ngày NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN (Ban hành kèm theo định số /QĐ-PCCC ngày tháng tháng năm 2018 năm 2018) Điều 1: Công nhân viên sở phải thực tiết kiệm điện nơi làm việc, không sử dụng điện phải cắt điện Điều 2: Không tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, phận có nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng… phải báo cáo cho người có trách nhiệm thợ điện chuyên trách thi công lắp đặt Điều 3: Cấm dùng điện để đun nấu, sưởi, sấy nơi có nguy hiểm cháy nổ… thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh cố gây cháy nổ điện Điều 4: Khi hệ thống điện có cố chạm chập điện, không tự ý sửa chữa, phải cắt điện báo cho người có trách nhiệm sửa chữa Trên nội quy việc sử dụng điện Quán, tất nhân viên cửa hàng làm việc quan phải nghiêm túc chấp hành Ai vi phạm để xảy cố điện tuỳ theo mức độ bị xử lý theo quy định pháp luật CHỦ CƠ SỞ Hà Thanh Lịch CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ PULUONG HILLSIDE LODGE Số: /QĐ-PCCC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bá Thước, ngày tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thnh lp i PCCC c s CH C S Căn chơng IV Luật Phòng cháy chữa cháy đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 Chủ tịch nớc Cộng hoà xã héi chđ nghÜa ViƯt Nam ký lƯnh c«ng bè sè 08/2001/L- CTN ngµy 12/7/2001 cã hiƯu lùc kĨ tõ ngµy 04/10/2001 Căn Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ công an việc quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi bổ sung s iu ca Lut Phũng chỏy v cha chỏy Căn vào tình hình thực tế an toàn PCCC c s định Điều 1: Thành lập lực lợng PCCC sở: Gồm có: 05 ngời (Có danh sách kèm theo) Điều 2: Lực lợng PCCC sở có nhiệm vụ: Đề xuất việc ban hành nội quy, quy định an toàn PCCC Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định, nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy Tổ chức huấn luyện bồi dỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy Xây dựng phơng án chuẩn bị lực lợng phơng tiện thực nhiệm vụ chữa cháy có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy địa phơng, sở khác có yêu cầu Điều 3: Các ông (bà) ban huy PCCC, đội viên Phòng cháy chữa cháy có tên danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành định CH C S H Thanh Lch C SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ PULUONG HILLSIDE LODGE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bá Thước, ngày tháng DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-PCCC ngày tháng STT Họ tên Hà Thanh Lịch năm 2018 năm 2018) Chức vụ Đội Trưởng Đội Phó Đội Viên Đội viên CHỦ CƠ SỞ Hà Thanh Lịch ... PULUONG HILLSIDE LODGE Số: /QĐ -PCCC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bá Thước, ngày tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đội PCCC c s CH C S Căn chơng IV Luật... an toàn PCCC c s định Điều 1: Thành lập lực lợng PCCC sở: Gồm có: 05 ngời (Có danh sách kèm theo) Điều 2: Lực lợng PCCC sở có nhiệm vụ: Đề xuất việc ban hành nội quy, quy định an toàn PCCC Tổ... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bá Thước, ngày tháng DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ -PCCC ngày tháng STT Họ tên Hà Thanh Lịch năm 2018 năm 2018) Chức vụ Đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết đinh về PCCC, Quyết đinh về PCCC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay