Tìm hiểu hiệp định về rào cản kỹ thuật đối với thương mại (Hiệp định TBT) và giải quyết tình huống cụ thể.

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:15

A.ĐẶT VẤN ĐỀ.1B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.2I.TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI ( VIẾT TẮT TBT)2II.TÌNH HUỐNG41.Đánh giá quy định của Canada trong nỗ lực bảo vệ môi trường nói chung52.Quy định mới của Canada có vi phạm các quy định của WTO không? Nếu có, hãy chỉ ra cơ sở pháp lý?63.Với vụ kiện đã có phán quyết và đã có động thái thực hiện phán quyết trong thời hạn hợp lý như trên, Việt Nam có thể tiếp tục kiện Canada ra trước WTO không?104.Đánh giá ngắn gọn vai trò của WTO thông qua vụ việc trên.11C.KẾT LUẬN.12 A ĐẶT VẤN ĐỀ Tự hóa thương mại ln vấn đề trọng tâm xu hướng toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ giới Nhằm tự hóa thương mại, nước giới, với thỏa thuận song phương, khu vực đa phương, tiến hành giảm tiến tới loại bỏ nhiều rào cản thương mại Tuy nhiên, rào cản thuế quan giảm đáng kể theo lộ trình cắt giảm thuế nước, rào cản phi thuế quan, đặc biệt rào cản mang tính kỹ thuật tồn tại, chí phát triển nhiều hình thức phức tạp Các rào cản kỹ thuật cách đánh bắt thủy sản – mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam - sang số thị trường lớn bị rào cản xuất sang thị trường lớn với tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ngày khắt khe Tuy nhiên không tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đặt làm rào cản thương mại với điều đáp ứng quy định hiệp định TBT, khơng tiêu chuẩn kỹ thuật quy phạm nguyên tắc TBT Vì vậy, rào cản không đáp ứng nguyên tắc TBT doanh nghiệp nước áp rào cản không cần phải đáp ứng chứng minh yêu cầu kỹ thuật không đáp ứng nguyên tắc WTO, doanh nghiệp khơng phải tn thủ u cầu (nước áp dụng phải loại bỏ chúng theo quy định WTO) Để tìm hiểu rào cản kỹ thuật thương mại quy định WTO, thơng quan phân tích tình mà nhóm nhận phần làm rõ quy định B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI ( VIẾT TẮT TBT) Trong WTO, rào cản kĩ thuật thương mại quy định Hiệp định rào cản kĩ thuật thương mại (sau gọi ‘Hiệp định TBT’) Hiệp định TBT đời khn khổ WTO với mục đích để quy định pháp luật, tiêu chuẩn quy trình thử nghiệm cơng nhận khơng gây trở ngại không cần thiết Trong thương mại quốc tế, “rào cản kỹ thuật thương mại” (technical barriers to trade) tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà nước áp dụng hàng hố nhập và/hoặc quy trình nhằm đánh giá phù hợp hàng hoá nhập tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (còn gọi biện pháp kỹ thuật – biện pháp TBT) Các biện pháp kỹ thuật nguyên tắc cần thiết hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích quan trọng sức khoẻ người, môi trường, an ninh Vì vậy, nước thành viên WTO thiết lập trì hệ thống biện pháp kỹ thuật riêng hàng hố hàng hoá nhập Tuy nhiên, thực tế, biện pháp kỹ thuật rào cản tiềm ẩn thương mại quốc tế chúng nước nhập sử dụng để bảo hộ cho sản xuất nước, gây khó khăn cho việc thâm nhập hàng hố nước ngồi vào thị trường nước nhập Do chúng gọi “rào cản kỹ thuật thương mại” Hiệp định TBT thừa nhận đóng góp quan trọng mà tiêu chuẩn quốc tế hệ thống đánh giá hợp chuẩn đem lại việc cải thiện hiệu sản xuất tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế Tuy nhiên, Hiệp định TBT muốn đảm bảo quy chuẩn kĩ thuật tiêu chuẩn,bao gồm yêu cầu đóng gói, đánh dấu ghi nhãn, thủ tục đánh giá hợp chuẩn, hợp quy không gây trở ngại không cần thiết chothương mại quốc tế Hiệp định TBT thừa nhận thành viên có quyền áp dụng biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng hàng hố xuất mình, để bảo vệ sống hay sức khoẻ người, động vật thực vật, bảo vệ môi trường, để ngăn ngừa hành vi lừa đảo, mức độ mà thành viên xét thấy thích hợp, với điều kiện biện pháp khơng áp dụng theo cách gây phân biệt đối xử tuỳ tiện vô thành viên có điều kiện tương tự nhằm hạn chế cách trá hình thương mại quốc tế Hiệp đinh TBT luật ứng xử việc soạn thỏan, thông quan áp dụng tiêu chuẩn quan trương ương thành viên; quy định cách thức để quyền địa phương tổ chức phi phủ áp dụng quy định riêng mình; quy trình quy trình đánh giá sản phẩn tuân thủ tiêu chuẩn nước… Về vai trò TBT Để đảm bảo xu hướng tự hóa thương mại, nước cắt giảm hàng rào thuế quan, hàng rào phi thuế quan thương mại quốc tế ngày gia tăng áp dụng để bảo hộ sản xuất nước nhằm mục đích kinh tế, trị, xã hội khác Tuy vậy, tất biện pháp phi thuế quan phép sử dụng, số biện pháp sở khoa học bị WTO cấm cắt giảm cấm nhập hạn chế định lượng… hệ thống hàng rào kỹ thuật xem nhóm biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn hàng nhập Hàng rào kỹ thuật bao gồm nhiều loại khác loại hàng rào lại có vai trò định Tuy nhiên, hàng rào kỹ thuật có vai trò định: đảm bảo chất lượng hàng hóa; bảo vệ mơi trường; trách nhiệm xã hội Đối với việc đảm bảo chất lượng hàng hóa Vai trò thể hiện: quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thủ tục đánh giá phù hợp hàng hóa tác động đến nhà sản xuất phải nâng cao suất, cải tiến quy trình sản xuất để làm sản phẩm đáp ứng điều kiện Và vậy, hàng hóa sản xuất, lưu thơng thị trường đảm bảo chất lượng Những hàng rào liên quan đến vấn đề môi trường quy định việc dán nhãn sinh thái, có vai trò ngăn cản sản phẩm có ảnh hưởng xấu đến môi trường nhập vào quốc gia nhằm bảo vệ mơi trường quốc gia nói riêng bảo vệ mơi trường nói chung Hàng rào kỹ thuật thương mại thể vai trò quan trọng xã hội Thơng qua hàng rào kỹ thuật, quốc gia bảo vệ sức khỏe người, động vật, bảo vệ lợi ích khác II TÌNH HUỐNG Xét thấy việc bảo vệ mơi trường nói chung bảo vệ loại động vật hoang dã nói riêng cần thiết bối cảnh biến đổi khí hậu nay, Canada ban hành quy định nhằm bảo vệ động vật có vú biển Theo đó, động vật có vú biển nói chung, cá voi trắng cá heo nói riêng biển nhiệt đới đơng Thái Bình Dương bảo vệ thông qua việc cấm nhập cá ngừ vây xanh đánh bắt lưới gây nguy hiểm cho lồi động vật có vú biển Trong đó, ngư dân đánh bắt cá ngừ vây xanh Việt Nam chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Giả sử Việt Nam kiện Canada trước WTO Để thực thi phán DSB, Canada sửa đổi đạo luật, chấp nhận nhập cá ngừ vây xanh với điều kiện dán nhãn “an tồn động vật có vú biển” lên sản phẩm cá ngừ vây xanh Theo đó, tất cá ngừ vây xanh, khơng phân biệt nơi bắt hay quốc tịch tàu cá, phải có xác nhận chứng minh hai không sử dụng, trang bị loại lưới đánh bắt nhằm vào động vật có vú biển khơng có động vật có vú bị giết bị thương nặng cách đánh bắt Việc Canada sửa đổi quy định pháp luật nước tiến hành thời hạn hợp lý sau có phán DSB 1 Đánh giá quy định Canada nỗ lực bảo vệ môi trường nói chung Trong giai đoạn trước hoạt động người xâm phạm đến môi trường sống lồi động vật có vú biển cá voi trắng, cá heo Thông qua trình sống người làm bị suy giảm số lượng cá thể, nhiều loài đứng trước nguy bị tuyệt chủng Việc bảo vệ lồi động vật có vú biển vơ cần thiết Và nhiệm vụ khơng phải riêng quốc gia nào, mà tất quốc gia giới, nhiệm vụ toàn loài người, lẽ loại tuyệt chủng cân hệ sinh thái dẫn đến môi trường sống người cân bằng, lâu dần môi trường số người loài người bị tiêu diệt Việc sử loại lưới đánh bắt cá ngừ gây nguy hại cho lồi động vật có vú biển, có cá voi trắng cá heo hồn tồn có sở Cá ngừ phân bố vùng biển Châu Á Thái Bình Dương, lồi cá kích thước lớn, tốc độ bơi nhanh, kết thành đàn, di cư xa bờ, thuộc lồi ăn tạp thích mồi sống Tuy nhiên, theo nghiên nhà khoa học cho thấy, vùng biển nhiệt đới, cá ngừ thường bơi thành đàn phía đàn cá heo Lợi dụng mối quan hệ đặc biệt này, ngư dân tìm kiếm đàn cá heo để xác định vị trí cá ngừ Khi đánh bắt cá ngừ lưới, thường cá heo bị mắc lưới, sau dù có gỡ khỏi lưới thả lại vào biển, cá heo bị chết heo vốn bị chết Như vậy, quy định Canada việc cấm nhập cá ngừ vây xanh đánh bắt lưới gây nguy hiểm cho lồi động vật có vú biển hợp lý có ý nghĩa định việc bảo môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học Thứ nhất, giảm thiểu trường hợp cá loại động vật có vú biển cá heo, cá voi trắng bị chết, bị thương vướng phải loại lưới nguy hiểm hoạt động đánh bắt, khai thác cá ngừ Thứ hai, quy định góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm quốc gia việc bảo vệ động lồi động vật có vú biển thực hoạt động đánh bắt cá ngừ, ngăn chặn việc sử dụng phương tiện đánh bắt gây nguy hại Hướng tới việc tìm kiếm phương thức, giải pháp đánh bắt cá ngừ vừa hiệu vừa phù hợp với môi trường Quy định mới Canada có vi phạm các quy định WTO không? Nếu có, hãy chỉ sở pháp lý? Hiệp định TBT đời đưa nguyên tắc điều kiện mà nước thành viên WTO phải tuân thủ ban hành áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hay quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy hàng hóa để xem làm rào cản hợp pháp Để đánh giá xem quy định quy định quy chuẩn kỹ thuật có vi phạm quy định WTO hay khơng phải vào nguyên tắc áp dụng nó: Hiệp định TBT đưa nguyên tắc để từ để quốc gia đưa tiêu chuẩn phải tn thủ xây dựng, thơng qua áp dụng tiêu chuẩn văn pháp quy kỹ thuật (kể yêu cầu bao bì, nhãn mác) thủ tục đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn văn pháp quy kỹ thuật (các quy tắc kỹ thuật) Theo diễn biến tình sau Việt Nam kiện Canada trước WTO Để thực thi phán DSB, Canada sửa đổi đạo luật, chấp nhận nhập cá ngừ vây xanh đưa quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc cá ngừ Việt Nam xuất vào thị trường Canada phải: “ dán nhãn “an toàn động vật có vú biển” lên sản phẩm cá ngừ vây xanh Theo đó, tất cả cá ngừ vây xanh, không phân biệt nơi nó được bắt hay quốc tịch tàu cá, phải có xác nhận chứng minh rằng cả hai không sử dụng, trang bị loại lưới đánh bắt nhằm vào động vật có vú biển và không có động vật có vú đã bị giết hoặc bị thương nặng bởi cách đánh bắt này” Việc quy định Canada quy phạm quy định WTO cụ thể hiệp định TBT liên quan đến rào cản kỹ thuật thương mại lẽ: Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) loại hàng hóa thương mại quốc tế có mặt danh mục HS (mã số 030235) Vì vậy, hoạt động thương mại quốc tế mặt hàng cá ngừ phải tuân theo quy định pháp luật thương mại quốc tế WTO có hoạt động xuất nhập cá ngừ vây xanh Việt Nam Canada Trong vụ việc trên, Canada có vi phạm quy định WTO Hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Mục tiêu Hiệp định “nhằm thừa nhận sự cần thiết các biện pháp kỹ thuật đồng thời kiểm soát các biện pháp này cho chúng được các nước thành viên WTO sử dụng đúng mục đích và khơng trở thành công cụ bảo hộ” 1.Quy định Canada gây rào cản kỹ thuật không cần thiết, điều vi phạm quy định điểm 2.2 Điều (TBT) sau: “Các thành viên đảm bảo rằng các quy định kỹ thuật không được chuẩn bị, thông qua và áp dụng với mục đích tạo các cản trở không cần thiết cho thương mại quốc tế Với mục đích này, các quy định kỹ tḥt khơng được gây hạn chế cho thương mại mức cần thiết để hoàn tất một mục tiêu hợp pháp, có tính đến các rủi ro có thể nảy sinh từ sự không hoàn tất Các mục tiêu hợp pháp đó là: các yêu cầu an ninh quốc gia; việc ngăn ngừa hoạt động gian lận; bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người, động thực vật hoặc môi trường Khi đánh giá các rủi ro này, các yếu tố liên quan số các yếu tố cần được xem xét là: các thong tin khoa học và kỹ thuật hiện có, công nghệ chế biến có liên quan hoặc mục đích sử dụng ći theo dự tính các sản phẩm.” Canada cho quy định việc dán nhãn lên sản phẩm cá ngừ vây xanh nhập nhằm mục đích bảo vệ mơi trường Tuy nhiên, thấy lý bao biện cho việc Canada tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết sản phẩm cá ngừ vây xanh nhập vào nước Các “rào cản kỹ thuật thương mại” (technical barriers to trade) biện pháp kỹ thuật bao gồm quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật http://www.trungtamwto.vn/wto/hiep-dinh-ve-cac-hang-rao-ky-thuat-doi-voi-thuong-mai nước áp dụng với hàng hoá nhập và/hoặc quy trình đánh giá phù hợp hàng hoá nhập quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật mà chúng nước nhập sử dụng nhằm bảo hộ sản xuất nước, gây khó khăn, cản trở cho việc thâm nhập hàng hố nước ngồi vào thị trường nước Khi nước nhập áp dụng biện pháp kỹ thuật với mục đích coi mục đích tạo cản trở không cần thiết cho thương mại quốc tế tức hành động vi phạm quy định TBT Hiệp định TBT giải thích biện pháp kỹ thuật sau: Thứ nhất, quy định kỹ thuật tài liệu chứa đựng đặc tính sản phẩm quy trình phương pháp sản xuất có liên quan, gồm quy định hành áp dụng phương pháp sản xuất có liên quan, gồm có quy định hành áp dụng cách bắt buộc Chúng bao gồm tất liên quan riêng đến thuật ngữ chuyên môn, biểu tượng, yêu cầu bao bì, mã hiệu nhãn hiệu áp dụng cho sản phẩm, quy trình phương pháp sản xuất Thứ hai, tiêu chuẩn kỹ thuật tài liệu chấp nhận tổ chức công nhận, đề ra, để sử dụng chung nhiều lần, quy tắc, hướng dẫn đặc tính sản phẩm quy trình phương pháp sản xuất sản phẩm mà việc thực khơng bắt buộc Nó bao gồm tất liên quan riêng đến yếu tố như: thuật ngữ chuyên môn, biểu tượng, yêu cầu bao bì, mã hiệu nhãn hiệu áp dụng cho sản phẩm, quy trình phương pháp sản xuất Thứ ba, quy trình đánh giá phù hợp quy trình (các thủ tục đánh giá tính phù hợp) thủ tục nào, áp dụng trực tiếp gián tiếp để xác định xem yêu cầu có liên quan quy định tiêu chuẩn kỹ thuật có thực hay khơng Như vậy, việc Canada đặt điều kiện dán nhãn “an tồn động vật có vú biển” lên sản phẩm cá ngừ vây xanh quy chuẩn kỹ thuật Một quy chuẩn kỹ thuật cho không gây cản trở không cần thiết thương mại nhằm thực mục tiêu hợp pháp; không thắt chặt hoạt động thương mại mức cần thiết để đảm bảo thực mục tiêu sách Khi vi phạm điều kiện quy chuẩn kỹ thuật bị coi gây cản trở không cần thiết thương mại Các mục tiêu hợp pháp quy định khoản 2.2 Điều hiệp định TBT bao gồm: yêu cầu an ninh quốc gia; việc ngăn ngừa hoạt động gian lận; bảo vệ sức khỏe an toàn cho người, động thực vật môi trường Thêm vào đó, Hiệp định TBT quy định khoản 2.3 Điều 2: “Khi có yêu cầu áp dụng các quy định kỹ thuật và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đã tồn tại hoặc sắp được hoàn chỉnh, các Thành viên sử dụng chúng, hoặc mợt phần thích hợp chúng, để làm sở cho các quy định kỹ thuật trừ các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan hoặc một phần nào đó các tiêu chuẩn này là các cách thức không có hiệu quả hoặc không phù hợp cho việc thực hiện các mục tiêu hợp pháp theo đuổi, ví dụ các ́u tớ bản khí hậu hoặc địa lý hoặc các vấn đề bản công nghệ.” Áp dụng quy định quy chuẩn kỹ thuật hiểu với quy định quy chuẩn kỹ thuật, có tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế chung liên quan nước thành viên phải áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật nội địa Mà sản phẩm cá ngừ vây xanh có tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế đồng thời với tiêu chuẩn quốc khơng tạo không phù hợp cho việc thực mục tiêu Canada với mục tiêu bảo vệ môi trường mà cụ thể bảo vệ động vật có vú (cá heo) xây dựng tiêu chuẩn quốc tế sản phẩm cá ngừ vây xanh có cân nhắc đến yếu tố bảo vệ mơi trường Chính vậy, Canada phải xây dựng quy định dựa theo tiêu chuẩn quốc tế công nhận cách đánh bắt cá ngừ vây xanh Việc tự xây dựng quy định riêng việc dán nhãn “an tồn động vật có vú biển” lên sản phẩm cá ngừ vây xanh không hợp lý tạo làm thắt chặt hoạt động nhập cá ngừ vây xanh mức cần thiết điều có nghĩa quy định Canada vi phạm quy định WTO Giả sử Canada lập luận với luận điểm cho tiêu chuẩn không sử dụng tiêu chuẩn quốc tế chung tiêu chuẩn khơng hiệu khơng thích hợp để đạt mục tiêu quốc gia (có thể lý địa lý, khí hậu, cơng nghệ…) Tuy nhiên Trong trường hợp này, quy chuẩn kỹ thuật dự kiến áp dụng có ảnh hưởng rõ rệt đến thương mại (so với tiêu chuẩn quốc tế liên quan), nước thành viên có nghĩa vụ: • Cơng bố dự thảo quy chuẩn kỹ thuật; • Tạo hội để chủ thể liên quan bình luận dự thảo đó; • Cân nhắc ý kiến bình luận q trình hồn thiện thơng qua quy chuẩn kỹ thuật thức Đối với quy định Canada hồn tồn khơng có động thái công bố dự thảo quy chuẩn kỹ thuật không tạo hội để chủ thể liên quan (cụ thể Việt Nam) bình luận dự thảo Tóm lại, quy định Canada vi phạm nguyên tắc “Không gây trở ngại không cần thiết cho thương mại quốc tế” Với vụ kiện đã có phán quyết và đã có động thái thực hiện phán quyết thời hạn hợp lý trên, Việt Nam có thể tiếp tục kiện Canada trước WTO không? Với việc quy định “tất cả cá ngừ vây xanh, không phân biệt nơi nó được bắt hay quốc tịch tàu cá, phải có xác nhận chứng minh rằng cả hai không sử dụng, trang bị loại lưới đánh bắt nhằm vào động vật có vú biển và không có động vật có vú đã bị giết hoặc bị thương nặng bởi cách đánh bắt này” mà Canada sửa đổi việc thực thi phán DSB Thật chất quy định chi tiết hóa quy định “đánh bắt cá ngừ vây xanh bằng lưới gây nguy hiểm cho các loài động vật có vú biển” mà Canada ban hành nhằm bảo vệ động vật có vú biển trước có phán DSB Đây cho động thái tinh vi nước vừa đảm bảo việc thực thi phán quyết, vừa đảm bảo mục đích ban hành đạo luật Đây quy định tiếp tục quy phạm nguyên tắc WTO phân tích từ ý 2, Vì vậy, Việt Nam chuẩn bị hồ sơ, hồn thiện thủ tục để tiếp tục kiện Canada quan giải tranh chấp WTO DSB để giải vụ việc trên2 Ngồi việc giải thơng quan DSU Việt Nam Canada giải vấn đề thông qua đường ngoại giao Đánh giá ngắn gọn vai trò WTO thơng qua vụ việc Mặt tích cực WTO việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Thứ nhất, việc giải tiến hành thận trọng, qua hai bước quan trung lập (Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm), đảm bảo giải cách xác tranh chấp Đây lần chế tài phán giải tranh chấp quốc tế xuất Cơ quan Phúc thẩm với hội xem xét lại định ban đầu, đảm bảo quyền lợi bên tham gia tranh chấp Thứ hai, chế tiến hành theo quy trình chặt chẽ với thời hạn, ngắn, xác định Điều cho phép tranh chấp giải nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo ý nghĩa biện pháp giải đưa bên, đặc biệt bên thắng (bởi hội thương mại khơng ý nghĩa biện pháp giải đưa muộn màng) Thứ ba, DSU có nhiều quy định thủ tục dành riêng cho nước phát triển phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho nước tham gia thủ tục giải tranh chấp bảo vệ quyền lợi đáng hợp pháp Tạo sân chơi lành mạnh để nước tham gia giao lưu thương mại quốc tế Mặt hạn chế WTO việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Thứ nhất, Theo chế giải tranh chấp WTO, nước áp dụng biện pháp trả đũa với nước không tuân thủ định phán cuối cùng, việc thực biện pháp trả đũa không hiệu nước thực nước nhỏ phát triển Trong nhiều trường hợp, sức ép trị văn hoá - xã hội mà nước vi phạm có xu hướng Căn vào điều 21.5 Hiệp định DSU không thực phán cuối Ban giải tranh chấp Thậm chí, nước vi phạm sẵn sàng chịu biện pháp trả đũa nước thắng kiện nước nước nhỏ đối tác quan trọng Do đó, có việc thực biện pháp trả đũa lại có tác dụng tiêu cực nhiều nước nhỏ họ áp dụng chống lại nước lớn Thứ hai, phương thức đồng thuận phủ (hay đồng thuận tiêu cực) đồng nghĩa với việc báo cáo (của Ban hội thẩm Cơ quan 17 Phúc thẩm) thơng qua DSB Điều dẫn đến tình trạng báo cáo khuyến nghị thông qua dễ dàng nhiều khả thực thi lại giảm sút Thứ ba, nguyên tắc, bên vi phạm không tự nguyện thực khuyến nghị DSB bên u cầu DSB cho phép thực biện pháp trả đũa Tuy nhiên, biện pháp trả đũa khơng có ý nghĩa có hiệu nước trả đũa nước phát triển C KẾT LUẬN Trước việc tự hóa thương mại ln vấn đề trọng tâm xu hướng tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ giới Nhằm tự hóa thương mại, nước giới, với thỏa thuận song phương, khu vực đa phương, tiến hành giảm tiến tới loại bỏ nhiều rào cản thương mại Các rào cản mang tính kỹ thuật tồn tại, chí phát triển nhiều hình thức phức tạp hơn, thơng qua việc phân tích tình cho thấy tầm quan trọng việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đáp ứng quy định hiệp đinh TBT khó khăn đòi hỏi cần phải có nghiên cứu, dựa tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng Việt Nam thành viên hiệp định TBT quy định TBT, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ càn quy chuẩn quốc tế mà quốc gia áp cho Việt Nam xem có quy phạm nguyên tắc TBT hay khơng, qua có chế bảo vệ phù hợp để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quốc gia DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Hiệp định rào cản kĩ thuật thương mại - Hiệp định quy thủ tục giải tranh chấp khuôn khổ WTO - Trường Đại học Luật Hà Nội – Giáo trình Luật thương mại quốc tế NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2013 - Cơ chế giái tranh chấp WTO – Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam - http://www.trungtamwto.vn/wto/hiep-dinh-ve-cac-hang-rao-ky-thuat-doivoi-thuong-mai - TRỊNH THỊ THU HẰNG, “Hiệp định TBT WTO vấn đề pháp lý đặt Việt Nam”, luận văn thạc sĩ luật học, khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DSB Cơ quan giải tranh chấp DSU Quy tắc thủ tục giải tranh chấp TBT Hiệp định rào cản kĩ thuật thương mại WTO Tổ chức thương mại giới ...B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI ( VIẾT TẮT TBT) Trong WTO, rào cản kĩ thuật thương mại quy định Hiệp định rào cản kĩ thuật thương mại (sau gọi Hiệp định. .. Canada tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết sản phẩm cá ngừ vây xanh nhập vào nước Các rào cản kỹ thuật thương mại (technical barriers to trade) biện pháp kỹ thuật bao gồm quy chuẩn kỹ thuật, tiêu... đã bị giết hoặc bị thương nặng bởi cách đánh bắt này” Việc quy định Canada quy phạm quy định WTO cụ thể hiệp định TBT liên quan đến rào cản kỹ thuật thương mại lẽ: Cá ngừ vây xanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hiệp định về rào cản kỹ thuật đối với thương mại (Hiệp định TBT) và giải quyết tình huống cụ thể., Tìm hiểu hiệp định về rào cản kỹ thuật đối với thương mại (Hiệp định TBT) và giải quyết tình huống cụ thể.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay