QUY TRÌNH điều TRA KHẢO sát và lập PHƯƠNG án bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:11

QUY TRÌNH ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VÀ LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai Giới thiệu sơ lược tổ chức chức hoạt động tổ chức nơi học viên công tác Tên tổ chức : Trung tâm pháp triển quỹ đất quận Hoàng Mai Địa : Khu trung tâm hành quận Hồng Mai Loại hình tổ chức : Đơn vị hành nghiệp Chức chính: Giải phóng mặt bằng, tạo dựng quản lý quỹ đất phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng địa bàn quận Hoàng Mai ( Chủ đầu tư GPMB ) Mơ tả quy trình tác nghiệp “ Điều tra khảo sát lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư” cơng tác giải phóng mặt Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai ( Chủ đầu tư GPMB) TT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực thực Kê khai tỏ chức điều tra TT PTQĐ hướng dẫn Tổ công trạng, xác minh nội dung kê khai: tác GPMB Phường niêm yết số liệu tổng hợp kết điều tra xác minh nội dung kê a b c khai kết xác nhận Họp công khai với người bị thu hồi 05 ngày Tổ công tác GPMB phường, đất để Tổ công tác phát tờ khai theo Công an phường Chủ đầu mẫu giải đáp thắc mắc, hướng tư dẫn tổ chức hộ gia đình kê khai Các hộ gia đình có trách nhiệm nộp 05 ngày UBND tờ khai theo mẫu nộp cho tổ GPMB chủ đầu tư Tổ CT công tác GPMB Tổ chức điều tra trạng xác Theo khối Tổ công tác GPMB phường, minh nội dung kê khai d Phường, lượng Công an phường Chủ đầu thực tế Các quan liên quan xác nhận 15 ngày tư UBND văn phường, Phòng Kinh tế quận, - UBND Phường xác nhận nguồn gốc đất phường, Cơng an Phòng LĐTB&XH quận, Chủ đầu tư - Công an phường xác nhận nhân - Phòng kinh tế xác nhận sản lượng, hoa mầu - Phòng LĐTB&XH xác nhận e đối tượng sách Niêm yết số liệu tổng hợp kết ngày UBND Phường Chủ đầu tư xác minh nội dung kê khai kết xác nhận Lập niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chi a tiết dự thảo Căn kết điều tra Theo KL Chủ đầu tư, Tổ thẩm định, niêm yết công khai, chủ đầu tư phối hồ sơ hợp với Tổ thẩm định quận lập phương án dự thảo bồi thường hỗ UBND Phường b trợ tái định cư chi tiết Công khai phương án dự thảo 20 ngày Chủ đầu tư, Tổ thẩm định, tiếp nhận ý kiến đóng góp UBND người bị thu hồi đất Hồn chỉnh thẩm định phương phường Phường, MTTQ án bồi thường chi tiết Hết thời hạn niêm yết công khai tổ 15 ngày Tổ thẩm định, tổ công tác công tác GPMB tổng hợp ý GPMB phường chủ đầu tư kiến đóng góp văn gửi Tổ hồn chỉnh hồ sơ trình Hội thẩm định quận để hồn chỉnh đồng phương án trình Hội đồng phê duyệt Phê duyệt phương án bồi thường 10 ngày Tổ thẩm định lập tờ trình hỗ trợ tái định cư chi tiết, quy chế định phê duyệt phương bốc thăm tái định cư Niêm yết công khai phương án 03 ngày án trình hội đồng Tổ cơng tác GPMB phường, UBND quận phê duyệt, Công an phường Chủ đầu thông báo thời gian nhận tiền tư bàn giao mặt Bất cập nhược điểm quy trình, giải pháp đề xuất Trên quy trình tác nghiệp cơng tác giải phóng mặt Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai Với mục tiêu cải cách thủ tục hành tinh thần cắt bớt thủ tục hành không phù hợp, nâng cao hiệu hoạt động tổ chức, tránh lãng phí thời gian tiền bạc nhận dân thực tế công việc triển khai, quy trình có số bất cập cần phải sửa đổi Thứ : Tại khoản mục công việc (1a) việc hướng dẫn kê khai cho người dân phát tờ khai họp làm người dân thời gian họp khơng hiệu Cơng việc thay việc giao tờ khai hướng dẫn kê khai chi tiết cho tổ trưởng dân phố phát cho người dân Các chủ trương sách thông báo qua hệ thống phát phường, đồng thời tập huấn cho Tổ trưởng khu phố chủ trương sách để Tổ trưởng phổ biến giải đáp thắc mắc người dân trực tiếp thực tế Để công việc đảm bảo hiệu tránh thắc mắc khiếu kiện người dân chưa hiểu biết sách chế độ nhà nước nên nâng thời gian khoản mục công việc từ 05 ngày thành 15 ngày Thứ hai : Tại khoản mục công việc (1b) quy trình, người dân phải nộp tờ khai vòng ngày cho Tổ công tác GPMB Điều đẫn tới việc người dân lần phải thời gian UBND Phường để nộp tờ khai, đồng thời Tổ Cơng tác phải bố trí người trực ngày để tiếp nhận tờ khai Quy trình thay việc Tổ công tác kết hợp thu tờ khai trình điều tra xác minh trường theo khoản mục công việc ( 1c ) Thứ ba : Tại khoản mục công việc ( 1d) thời gian 15 ngày không cần thiết, có hồ sơ quản lý việc trích lục áp dụng quy định để xác nhận cần 05 ngày tối đa, trường hợp đặc thù không đủ xác nhận cần xin ý kiến đạo cần thời gian dài cần bổ sung thêm vào quy trình cho trường hợp đặc thù Thứ tư : Tại khoản mục ( 1e) việc niêm yết công khai UBND phường cần bổ sung việc gửi kết xác minh đến trực tiếp hộ dân Thời gian niêm yết ngày ngắn để người dân kiểm tra đối chiếu lại kết xác nhận đóng góp ý kiến, nâng thời gian lên 10 ngày Thứ năm : Tại khoản mục ( 2b ) việc niêm yết công khai dự thảo phương án tới 20 ngày khơng hợp lý thực chất dự thảo phương án chi tiết lập dựa kết xác minh niêm yết mục (1e) việc niêm yết trùng nhiều thời gian Việc cần niêm yết gửi kết tới người dân cần ngày Thứ sáu : Thời gian công việc (4) (5) nên rút ngắn ngày cho cơng việc họp lý Đối với cơng việc mang nặng tính chất cơng việc hành chính, tiêu chí để đánh giá hiệu công việc lợi nhận hay thị trường đơn vị hạch toán kinh doanh mà hiệu công việc đánh giá dựa khối lượng cơng việc hồn thành Để có khối lượng cơng việc hồn thành quỹ thời gian định việc xếp cơng việc cho khơng bị chồng chéo lãng phí thời gian mục tiêu cần hướng tới Trong môn học Quản trị hoạt động với lý thuyết tiếp cận nghiên cứu nhận thấy lý thuyết LEAN loại bỏ lãng phí (7 loại lãng phí) có nhiều tác dụng q trình cơng tác thực tế cơng việc Tuy lý thuyết áp dụng cho tổ chức doanh nghiệp vận dụng cho cơng tác hành có nhiều tác dụng ví dụ việc xác định cơng việc thừa khơng cần thiết quy trình cơng việc khoảng thời gian đợi chờ công việc quy trình để từ xây dựng quy trình hợp lý mang tính chuyển tiếp liên tục Các khoản mục lãng phí lưu kho vận chuyển hay gia công công tác hành tưởng chừng khơng có liên quan xét giác độ sản phẩm cơng việc hành sản phẩm dịch vụ vận dụng khoản mục để tìm lãng phí có giải pháp hạn chế lãng phí Bên cạnh ngun tắc –S hữu dụng việc vận hành công việc hành tổ chức nơi tơi cơng tác Ngun tắc thứ khơng cần dùng đến bỏ chuyển chỗ khác, quy trình giải phóng mặt tơi áp dụng triệt để nguyên tắc để rà soát xem cơng việc khơng cần thiết loại bỏ khỏi quy trình Ngun tắc thứ hai cơng cụ dụng cụ phải bố trí theo phương pháp, khơng có cơng cụ dụng cụ hữu đơn vị sản xuất với công việc quy trình tơi tiến hành phân loại cơng việc theo tiêu chí để phân nhóm cơng việc để từ phân cơng xếp cơng việc cho người cách họp lý Nguyên tắc thứ làm môi trường hàng ngày, nguyên tắc áp dụng cho việc dọn dẹp giải dứt điểm công việc triển khai, tránh để công việc dây dưa tồn đọng ảnh hưởng tới công việc Nguyên tắc thứ loại bỏ biến động trình sản xuất, q trình triển khai cơng việc hành khơng tránh khỏi việc phát sinh dự kiến, phát sinh việc cần có giải pháp cụ thể tập trung giải quyết, tránh để công việc phát sinh ảnh hưởng tới tiến độ tồn cơng việc chung lên kế hoạch Nguyên tắc thứ trì công việc thực nhận diện phát triển, với nguyên tắc không ngừng học hỏi áp dụng thực tế để tìm điểm không hợp lý công việc triển khai để từ hồn thiện quy trình tác nghiệp nâng cao hiệu hoạt động tổ chức cá nhân Có thể nói nghiên cứu mơn học quản trị hoạt động áp dụng lý thuyết vào thực tế cơng việc đơn vị cơng tác giúp ích cho tơi nhiều việc nâng cao hiệu hoạt động cá nhân tập thể Lý thuyết quản trị hoạt động giúp cho tơi định hướng việc tìm bất cập quy trình xử lý cơng việc để từ đề xuất giải pháp nhằm rút ngắn thời gian cắt bớt thủ tục rườm rà không cần thiết cách khoa học hiệu Hà nội, ngày 30/04/2011 Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị tác nghiệp –Chương trình MBA Đại học Quốc gia - GRIGGS Bài giảng môn Quản trị tác nghiệp – Chương trình MBA Đại học Quốc giaGRIGGS ... hồ sơ trình Hội thẩm định quận để hồn chỉnh đồng phương án trình Hội đồng phê duyệt Phê duyệt phương án bồi thường 10 ngày Tổ thẩm định lập tờ trình hỗ trợ tái định cư chi tiết, quy chế định phê... nhận Lập niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chi a tiết dự thảo Căn kết điều tra Theo KL Chủ đầu tư, Tổ thẩm định, niêm yết công khai, chủ đầu tư phối hồ sơ hợp với Tổ thẩm định. .. sơ hợp với Tổ thẩm định quận lập phương án dự thảo bồi thường hỗ UBND Phường b trợ tái định cư chi tiết Công khai phương án dự thảo 20 ngày Chủ đầu tư, Tổ thẩm định, tiếp nhận ý kiến đóng góp
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH điều TRA KHẢO sát và lập PHƯƠNG án bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư , QUY TRÌNH điều TRA KHẢO sát và lập PHƯƠNG án bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay