Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam.

16 11 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:05

A. MỞ ĐẦU2B. NỘI DUNG3I. Hình thức pháp luật31.Khái niệm hình thức pháp luật32. Văn bản quy phạm pháp luật3II. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam:6III. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam.71. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật72. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật :12C. KẾT LUẬN14 TÀI LIỆU THAM KHẢO :16 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Hình thức pháp luật 1.Khái niệm hình thức pháp luật .3 Văn quy phạm pháp luật .3 II Hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam: .6 III Hiệu lực văn quy phạm pháp luật nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật Việt Nam Hiệu lực văn quy phạm pháp luật Nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật : 12 C KẾT LUẬN .14 TÀI LIỆU THAM KHẢO : 16 A MỞ ĐẦU Trong trình hoạt động quan hành nhà nước tổ chức trị - xã hội, văn bản, đặc biệt văn quy phạm pháp luật (QPPL) luôn đóng vai trò quan trọng Khi muốn ban hành văn quy phạm pháp luật, quan ban hành văn phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm văn quy phạm pháp luật ban hành trái với quy định văn văn đó; trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung phải xác định rõ văn danh mục văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm văn quy phạm pháp luật mà ban hành trái với quy định văn quy phạm pháp luật có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước văn quy phạm pháp luật có hiệu lực nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật Việt Nam Chính từ đó, tơi tìm hiểu làm rõ hiệu lực văn quy phạm pháp luật nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật Việt Nam B NỘI DUNG I Hình thức pháp luật 1.Khái niệm hình thức pháp luật Nếu pháp luật ý chí nâng lên thành quy tắc xử chung quyền ban hành, hình thức pháp luật hiểu hình thức pháp lý dùng để thể ý chí nhà nước Bằng hình thức này, nhà nước làm cho ý chí có đặc tính tính quy phạm, tính bắt buộc chung…và vậy, ý chí thể pháp luật khơng ý chí riêng cá nhân hay quan cụ thể mà ý chí chung, ý chí nhà nước Từ cho thấy, hình thức pháp luật khái niệm để ranh giới pháp luật với quy phạm xã hội, phương thức thể tồn pháp luật (ý chí nhà nước thể dạng quy tắc xử chung quyền nhà nước ban hành) Hình thức pháp luật xem xét bên (hay gọi hình thức cấu trúc pháp luật) hình thức bên ngồi (dưới góc độ nguồn) pháp luật Hình thức bên ngồi pháp luật cách thức dùng để nâng ý chí nhà nước lên thành pháp luật Dựa vào hình thức bên ngồi người ta phân biệt pháp luật với khơng phải pháp luật Nếu xét góc độ phương thức để nhà nước nâng ý chí lên thành pháp luật tương ứng với ba phương thức nhà nước tạo pháp luật có ba hình thức pháp luật là: Tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn quy phạm pháp luật Trong phạm vi vấn đề thảo luận này, tập trung xem xét hình thức văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật Là hình thức pháp luật hình thành việc nhà nước ban hành văn có chứa quy phạm pháp luật (quy tắc xử chung) Nói cách khác, văn quy phạm pháp luật văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành đảm bảo thực theo trình tự, thủ tục định, có quy tắc xử chung, có hình thức, nội dung phù hợp với thẩm quyền quan ban hành, thực nhiều lần để điều chỉnh quan hệ xã hội lợi ích cộng đồng Văn quy phạm pháp luận hình thức pháp luật nhà nước (thơng qua quan nhà nước có thẩm quyền) soạn thảo ban hành Cũng có số văn quy phạm pháp luật hình thành đường nhà nước phê chuẩn văn quy phạm tổ chức xã hội khác thành văn quy phạm pháp luật Vì có chứa quy phạm pháp luật nên văn quy phạm pháp luật có đầy đủ đặc điểm quy phạm pháp luật, nghĩa là, văn quy phạm pháp luật: + Gắn liền với nhà nước, nhà nước ban hành (thông qua quan nhà nước người có chức vụ nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo thực Đây thuộc tính quan trọng pháp luật nói chung (pháp luật nhà nước ban hành bảo đảm thực hiện) Pháp luật quy định cho số quan, người có chức vụ nhà nước quyền ban hành văn quy phạm pháp luật định quan, cơng chức ban hành văn quy phạm pháp luật vấn đề phù hợp với thẩm quyền (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn) luật quy định Trong số trường hợp văn quy phạm pháp luật ban hành có phối hợp quan tổ chức trị - xã hội Tuy vậy, xét đến văn pháp luật gắn liền với nhà nước, riêng quan tổ chức trị - xã hội không quyền ban hành văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật nhà nước đảm bảo thực nhiều biện pháp khác nhau, biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc + Có chứa quy phạm pháp luật, quy tắc xự ban hành cho trường hợp cụ thể mà cho tất trường hợp tổ chức hay cá nhân cụ thể mà cho tất trường hợp tất tổ chức hay cá nhân dự liệu phải thực Cũng vậy, văn quy phạm pháp luật thực nhiều lần sống xảy tình mà pháp luật dự liệu Đây đặc điểm thể khác biệt văn quy phạm pháp luật với văn khác nhà nước văn áp dụng pháp luật, văn giao dịch hành chính…là văn khơng chứa quy phạm pháp luật nên văn quy phạm pháp luật + Ngoài hai đặc điểm pháp luật nhà nước đại quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, nội dung văn quy phạm pháp luật phép ban hành cho quan cá nhân có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật Như khẳng định có nhà nước đại quy định cụ thể vấn đề trình tự, thủ tục, hình thức,…do vậy, khơng phải dấu hiệu quan trọng, dấu hiệu bắt buộc văn quy phạm pháp luật Mỗi nhà nước thường ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật khác nhau, song quan trọng văn pháp luật Loại văn quan quyền lực cao nhà nước ban hành, có hiệu lực pháp lý cao, có trình tự, thủ tục ban hành, sửa đổi chặt chẽ…các văn luật ban hành phù hợp với văn pháp luật, chi tiết, cụ thể hóa quy định văn pháp luật không trái với quy định văn luật Văn quy phạm pháp luật hình thức pháp luật nhà nước đại sử dụng chủ yếu ưu điểm sau: - Thứ nhất, văn quy phạm pháp luật hình thức pháp luật thành văn, đó, dễ hiểu, dễ sử dụng, áp dụng thống thực tế loại chủ thể khác khả đem lại hiệu pháp luật cao - Thứ hai, văn quy phạm pháp luật hình thành trực tiếp từ hoạt động sáng tạo pháp luật, vậy, khả phù hợp với thực tiễn khách quan, khả cụ thể hóa ý chí nhà nước cách thuận lợi sát thực - Thứ ba, văn quy phạm pháp luật có q trình hình thành, sửa đổi, hủy bỏ nhanh so với tập quán pháp, từ đáp ứng kịp thời nhu cầu điều chỉnh quan hệ xã hội Văn quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng tạo sở pháp lí cho việc tổ chức hoạt động máy nhà nước, hoạt động tổ chức trị xã hội cá nhân Tuy vậy, văn quy phạm pháp luật có hạn chế việc ban hành, sửa đổi phải trải qua nhiều trình tự, thủ tục phức tạp với tham gia nhiều tổ chức, cá nhân nên tốn thời gian, cơng sức chi phí khác Chưa kể tính khái quát cao nên số văn quy phạm pháp luật lại đòi hỏi phải có văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có khả thực thực tế II Hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam: Các văn quy phạm pháp luật Việt Nam nhiều quan có thẩm quyền ban hành vào nhiều thời điểm khác nhau, chúng ln có mối liên hệ, ràng buộc lẫn xếp theo trật tự thang bậc hiệu lực pháp lí chúng tạo thành hệ thống văn quy phạm pháp luật Các văn quy phạm pháp luật Việt Nam trật tự theo hiệu lực pháp luật có hình tháp mà đỉnh Hiến pháp (văn có hiệu lực pháp lí cao nhất), thấp Hiến pháp luật, luật, thấp văn luật văn luật gồm có pháp lệnh Ủy ban thường vụ Quốc hội, tiếp đến văn có hiệu lực pháp lí thấp Hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam theo luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 gồm có: Hiến pháp Bộ luật, luật (sau gọi chung luật ), nghị Quốc hội Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lệnh, định Chủ tịch nước Nghị định Chính phủ; nghị liên tịch Chính phủ với Đồn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyết định Thủ tướng Chính phủ Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Thơng tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ; thông tư liên tịch Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiếm sát nhân dân tối cao; định Tổng Kiểm toán nhà nước Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) 10 Quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 11 Văn quy phạm pháp luật quyền địa phương đơn vị hành – kinh tế đặc biệt 12 Nghị Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp huyện) 13 Quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện 14 Nghị Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) 15 Quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã Trong hệ thống văn quy phạm pháp luật kể trên, có Hiến pháp khơng thuộc đối tượng điều chỉnh Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 III Hiệu lực văn quy phạm pháp luật nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật Việt Nam Hiệu lực văn quy phạm pháp luật Hiệu lực văn quy phạm pháp luật hiểu phạm vi thời gian, không gian đối tượng mà văn có tác động tới, nói cách khác, phạm vi thời gian, khơng gian mà quy định văn quy phạm pháp luật trở thành điều bắt buộc phải thực tổ chức cá nhân định Hiệu lực văn quy phạm pháp luật bao gồm: Hiệu lực thời gian, không gian đối tượng áp dụng a) Hiệu lực thời gian * Khái niệm: Là phạm vi (khoảng thời gian mà văn có tác động (các quy o định văn trở thành điều bắt buộc phải thực hiện, nghĩa là, văn chưa có hiệu lực chưa thực hiện, văn hết hiệu lực khơng phải thực nữa) o Khoảng thời gian có hiệu lực văn xác định thời điểm văn bắt đầu có hiệu lực thời điểm văn hết hiệu lực * Nội dung: o Theo Điều 78 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008, thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật quan nhà nước trung ương quy định văn không sớm bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố ký ban hành o Văn quy phạm pháp luật phải đăng Công báo; văn quy phạm pháp luật không đăng Cơng báo khơng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn có nội dung thuộc bí mật nhà nước o Trường hợp văn quy phạm pháp luật quy định biện pháp thi hành tình trạng khẩn cấp, văn ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố ký ban hành o Theo Ðiều 51 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004:  Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực sau mười ngày, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn  Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện có hiệu lực sau bảy ngày, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn  Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có hiệu lực sau năm ngày, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn  Ðối với văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân quy định biện pháp nhằm giải vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp quy định ngày có hiệu lực sớm o Hiệu lực trở trước văn quy phạm pháp luật Chỉ trường hợp thật cần thiết, văn bàn quy phạm pháp luật quy định hiệu lực trở trước, văn hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân không quy định hiệu lực trở trước Lưu ý: Không quy quy định hiệu lực trở trước trường hợp sau:  Quy định trách nhiệm pháp lý hành vi mà vào thời điểm thực hành vi pháp luật khơng quy định trách nhiệm pháp lý;  Quy định trách nhiệm pháp lý nặng o Điều 153 quy định việc tạm ngưng hiệu lực văn quy phạm pháp lực sau:  Văn quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực tồn phần có định xử lý quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp sau đây:  Bị đình việc thi hành theo quy định khoản Điều 164, khoản Điều 165, khoản khoản Điều 166, khoản khoản Điều 167 Luật Trường hợp quan nhà nước có thẩm quyền định bãi bỏ văn hết hiệu lực; không định bãi bỏ văn tiếp tục có hiệu lực;  Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật định ngưng hiệu lực văn thời hạn định để giải vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh  Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực văn hết hiệu lực văn phải quy định rõ văn quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền  Quyết định đình việc thi hành, định xử lý văn quy phạm pháp luật phải đăng Công báo, đưa tin phương tiện thông tin đại chúng chậm 03 ngày kể từ ngày định o Điều 154 quy định trường hợp văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực sau: Văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn phần trường hợp sau đây:  Hết thời hạn có hiệu lực quy định văn bản;  Được sửa đổi, bổ sung thay văn quan nhà nước ban hành văn đó;  Bị hủy bỏ bãi bỏ văn quan nhà nước có thẩm  Văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn hết hiệu quyền; lực đồng thời hết hết lực với văn đóm trừ trường hợp giữ lại toàn phần phù hợp với quy định văn quy phạm pháp luật Ví dụ 1: + Thông tư 28/2009/TT-BTC 10/02/2009 việc sửa đổi mức thuế suất TNKhẩu ưu đãi số nhóm mặt hàng biểu thuế nhập ưu đãi Có hiệu lực kể từ ngày ký áp dụng cho Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập đăng ký với quan Hải quan kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2009 Ví dụ : 10 + Thông tư 13/2009/TT-BTC ban hành ngày 22-01-2009 hướng dẫn thực giảm thuế GTGT số hàng hóa, dịch vụ DN kinh doanh gặp khó khăn Có hiệu lực “sau 45 ngày kể từ ngày ký” (08/03/2009) áp dụng hàng hóa, dịch vụ từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009 Ví dụ 3: + Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên Pháp lệnh sửa đổi , bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định b) Hiệu lực không gian đối tượng áp dụng: - Hiệu lực không gian đối tượng áp dụng văn quy phạm pháp luật phạm vi (khoảng) khơng gian mà văn có tác động (các quy định văn trở thành điều bắt buộc phải thực đối tượng định) Hiệu lực không gian thường xác định theo thẩm quyền quan ban hành văn quy phạm pháp luật đó, hiệu lực đối tượng áo dụng phụ thuộc vào nội dung tính chất văn quy phạm pháp luật * Hiệu lực không gian quy định điều 155 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 sau: - Văn quy phạm pháp luật quan nhà nước trung ương có hiệu lực phạm vi nước áp dụng quan, tổ chức, công dân Việt Nam, trừ trường hợp văn có quy định khác; - Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân đơn vị hành có hiệu lực phạm vi đơn vị hành đó, trừ trường hợp văn có quy định khác; - Văn quy phạm pháp luật có hiệu lực quan, tổ chức người nước Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam điều 11 ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kí kết tham gia quy định khác Trường hợp có thay đổi địa giới hành hiệu lực khơng gian đối tượng áp dụng văn quy phạm pháp luật quyền địa phương xác định sau: a) Trường hợp đơn vị hành chia thành nhiều đơn vị hành cấp văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đơn vị hành chia có hiệu lực đơn vị hành Hội đơng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đơn vị hành ban hành văn quy phạm pháp luật thay thế; Ví dụ: Huyện A tách thành huyện B C văn quy phạm pháp luật huyện A có hiệu lực Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện B C ban hành văn quy phạm pháp luật thay b) Trường hợp nhiều đơn vị hành nhập thành đơn vị hành cấp văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành nhập có hiệu lực đơn vị hành Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành ban hành văn quy phạm pháp luật thay thế; Ví dụ: Xã A, xã B xã C sát nhập vào xã D văn quy phạm pháp luật xã A, xã B xã C có hiệu lực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã D ban hành văn quy phạm pháp luật thay c) Trường hợp phần địa phận dân cư đơn vị hành quyền điều chỉnh đơn vị hành khác văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đơn vị hành mở rộng có hiệu lực phần địa phận phận dân cư điều chỉnh Ví dụ: Thơn A thuộc xã B quyền điều chỉnh xã C văn quy phạm pháp luật xã C có hiệu lực thơn A 12 Nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật : - Văn quy phạm pháp luật áp dụng từ thời điểm có hiệu lực Văn quy phạm pháp luật áp dụng hành vi xảy thời điểm mà văn có hiệu lực Trong trường hợp văn có quy định hiệu lực trở vè trước áp dụng theo quy định - Trong trường văn quy phạm pháp luật có quy định khác vấn đề áp dụng văn có hiệu lực pháp lí cao - Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật vấn đề quan ban hành mà có quy định khác áp dụng quy định văn ban hành sau - Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp có quy định khác vấn đề áp dụng văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân - Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lí quy định trách nhiệm phái lí nhẹ hành vi xảy trước ngày văn có hiệu lực áp dụng văn Ví dụ 4: Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC quy định: “Điều chỉnh mức thuế suất xuất mặt hàng sắt, thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 thuộc nhóm 7206 7207 từ 10% lên mức thuế xuất 20% Mức thuế suất thuế xuất áp dụng cho Tờ khai hải quan hàng hóa XK đăng ký với Hải quan kể từ ngày 10/08/2008 Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo (ngày đăng công báo 14/08/2008) Ví dụ : *Thơng tư 28/2009/TT-BTC 10/02/2009 việc sửa đổi mức thuế xuất nhập ưu đãi số nhóm mặt hàng biểu thuế nhập ưu đãi 13 *Có hiệu lực kể từ ngày ký áp dụng cho Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập đăng ký với quan Hải quan kể từ ngày 16/02/2009 Ví dụ : *Thơng tư 13/2009/TT - BTC ban hành ngày 22/01/2009 hướng dẫn thực giảm thuế GTGT số hàng hóa, dịch vụ Doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn *Có hiệu lực " sau ngày 45 ngày kể từ ngày ký " ( 08/3/2009) áp dụng hàng hóa, dịch vụ từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009 Ví dụ : *Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 quy định chi tiết Thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên *Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký *Bộ Tài thi hành Nghị định C KẾT LUẬN Có thể nào, hiệu lực văn quy phạm pháp luật nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật Việt Nam thực cách cơng minh, khách quan, xác phù hợp với pháp luật Tuy nhiên, nhà làm luật cần: Thứ nhất, thực nghiêm túc quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiến độ cơng tác đề nghị, xây dựng sách, thẩm định VBQPPL theo quy định Luật Nghị định hướng dẫn để từ đưa hiệu lực VBQPPL ban hành thực hiện.Thứ hai, thường xuyên rà soát, hệ thống hóa VBQPPL để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền,kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền đình việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản, quy định trái pháp luật khơng phù hợp để từ tn thủ nguyên tắc áp dụng VBQPPL chuẩn xác , tránh sai lầm nghiêm trọng.Và cuối cùng, bảo đảm điều kiện cần thiết cho cơng tác xây dựng sách, soạn thảo văn quy phạm pháp luật; trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin cần thiết để đáp ứng kịp thời, hiệu yêu cầu tiếp cận, nghiên cứu xử lý thông tin nhằm phục vụ tốt công tác soạn thảo, thẩm 14 định, thẩm tra, rà sốt, hệ thống hóa xử lý, cập nhật văn quy phạm pháp luật quan, đơn vị Câu hỏi tập : Câu hỏi : Hiệu lực văn quy phạm pháp luật bao gồm ??? A Hiệu lực thời gian B Hiệu thực không gian C Hiệu lực không gian thời gian D Hiệu lực thời gian, không gian đối tượng áp dụng Câu hỏi : Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp có quy định khác vấn đề áp dụng văn pháp luật quan ??? A Uỷ ban nhân dân B Hội đồng nhân dân C Uỷ ban nhân dân Hội đồng nhân dân D Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân Câu hỏi : Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp có hiệu lực sau 10 ngày ??? A Cấp huyện 15 B Cấp xã C Cấp trung ương D Cấp tỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO: *Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội, giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Hà Nội , 2017; *Trường Đại học Luật Hà Nội, giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội , 2016; *Trường Đại học Luật Hà Nội, giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2010; *Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2015; *Trường Đại học Luật Hà Nội, giáo trình Luật so sánh , Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2009; *Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân , Uỷ ban nhân dân Luật số : 31/2004/QH11 16 ... quy phạm pháp luật có hiệu lực nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật Việt Nam Chính từ đó, tơi tìm hiểu làm rõ hiệu lực văn quy phạm pháp luật nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật Việt. .. Hiến pháp khơng thuộc đối tượng điều chỉnh Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 III Hiệu lực văn quy phạm pháp luật nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật Việt Nam Hiệu lực văn quy phạm pháp. .. B quy n điều chỉnh xã C văn quy phạm pháp luật xã C có hiệu lực thơn A 12 Nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật : - Văn quy phạm pháp luật áp dụng từ thời điểm có hiệu lực Văn quy phạm pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam., Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay