bài học kỳ tố tụng hình sự đề tài i THẨM QUYỀN KHỞI tố VỤ án HÌNH sự THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

17 1 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 11:30

MỤC LỤC: I THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 1 Về khái niệm khởi tố vụ án hình Về thẩm quyền khởi tố vụ án hình 2.1 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Cơ quan điều tra .1 a; Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Cơ quan điều tra Công an nhân dân b; Thẩm quyền khởi tố vụ án Cơ quan điều tra Quân đội nhân dân c ; Thẩm quyền khởi tố Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao 2.2 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Viện kiểm sát 2.3 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Tòa án .7 2.4.Thẩm quyền khởi tố vụ án hình quan khác giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra II MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN .1 Những bất cập quy định pháp luật tố tụng hình về thẩm quyền khởi tố vụ án hình Viện kiểm sát – đề xuất hoàn thiện 10 1.1 Những điểm bất cập 10 1.2 Đề xuất hoàn thiện 11 Những bất cập quy định pháp luật tố tụng hình về thẩm quyền khởi tố vụ án hình Hội đồng xét xử - đề xuất hoàn thiện 12 2.1 Những điểm bất cập 12 2.2 Đề xuất hoàn thiện 14 Quy ước viết tắt: BLTTHS: Bộ Luật Tố tụng hình sư PLTCĐT: Pháp lệnh tổ chức điều tra Đề bài: thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự và việc hoàn thiện pháp luật về vấn đề này BÀI LÀM I THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY : Về khái niệm khởi tố vụ án hình sự Khởi tố vụ án hình sư giai đoạn mở đầu tớ tụng hình sư quan có thẩm qùn xác định có hay khơng có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố quyết định không khởi tố vụ án Khởi tố vụ án hình giai đoạn đầu tiên trình tố tụng, quan trọng giai đoạn một khởi đầu để tạo tiền đề, sở cho việc thực hiện giai đoạn tiếp sau của q trình tố tụng, hoạt đợng điều tra việc áp dụng biện pháp ngăn chặn chỉ được tiến hành sau có quyết định khởi tố trừ những trường hợp đặc biệt khẩn cấp Khởi tố vụ án hình góp phần vào việc phát hiện nhanh chóng những hành vi phạm tội, sớm đưa tội phạm trước ánh sáng pháp lý để bảo vệ trật tự xã hội, góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của xã hội từ đó loại trừ những hành vi nguy hiểm có thể sẽ xảy Từ những ý nghĩa quan trọng đó mà Nhà nước đã ghi nhận những quy định cụ thể xác định những chủ thể có thẩm quyền khởi tố vụ án hình để bảo đảm hoạt đợng thật có hiệu quả với đúng nhiệm vụ ý nghĩa của nó trình tố tụng Về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự: Thẩm quyền khởi tố vụ án hình nước ta được quy định cụ thể hai văn bản pháp luật Luật tố tụng hình năm 2003 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004 Theo đó, quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Cụ thể về thẩm quyền đó đối với quan thể hiện ro sau: 2.1 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Cơ quan điều tra Bộ luật TTHS năm 2003 Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 quy định Cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố vụ án hình bao gồm: Cơ quan điều tra Công an nhân dân, Cơ quan điều tra Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra thuộc về Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tuy nhiên, thẩm quyền khởi tố của quan được quy định khác a; Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sư Cơ quan điều tra Công an nhân dân Thứ nhất: theo quy định Điều 11 Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an nhân dân có thẩm quyền khởi tố vụ án hình về tội quy định chương từ Chương XII đến Chương XXII của BLHS, trừ tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao Cơ quan An ninh điều tra Công an nhân dân Trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an nhân dân được tổ chức cấp: Bộ công an, cấp tỉnh cấp huyện Xuất phát từ nguyên tắc chung, Cơ quan điều tra cấp sẽ khởi tố những vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp đó Theo đó: • Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện khởi tố vụ án hình về tợi tợi phạm đó tḥc thẩm qùn xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Cơ quan an ninh điều tra Cơng an nhân dân • Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh khởi tố vụ án hình về tội tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện xét thấy cần trực tiếp điều tra • Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an khởi tố vụ án hình về tợi phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh xét thấy cần trực tiếp điều tra Trong đó tội phạm đặc biệt nghiêm trọng được hiểu tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội Tội phạm phức tạp tợi phạm có nhiều tình tiết phải xác minh hoặc nhân thân vị thế xã hội của người thực hiện hành vi phạm tội có những đặc điểm khác biệt so với trường hợp bình thường vụ án có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp địa phương Đây điểm mới quy định của Bộ luật TTHS năm 2003 Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 so với quy định văn bản pháp luật trước Trước đây, theo quy định Điều Điều PLTCĐTHS năm 1989, thẩm quyền điều tra của quan Cảnh sát điều tra công an huyện bị giới hạn thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện, chỉ được điều tra, xét xử đối với tội phạm mà BLHS quy định hình phạt từ năm tù trở xuống Hiện nay, theo quy định Điều 170 Luật TTHS năm 2003, TAND cấp huyện có thẩm quyền xét xử đối với những tợi phạm ngiêm trọng, tợi phạm ngiêm trọng, tội phạm rất ngiêm trọng có mức cao nhất khung hình phạt từ 15 năm tù trở xuống Do vậy, Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 đã ghi nhận Cơ quan điều tra cấp huyện có thẩm quyền khởi tố, điều tra tương ứng với thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp huyện Thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án hình tḥc về Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp của lực lượng Cảnh sát nhân dân Thứ hai: theo quy định Điều 12 Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 Cơ quan an ninh điều tra Công an nhân dân có thẩm quyền khởi tố vụ án hình về tội phạm quy định Chương XI, chương XIV tội phạm quy định Điều 180, 181, 221, 222, 223, 230, 232, 236, 263, 264, 274, 275 của BLHS năm 1999 Trong đó: • Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an khởi tố vụ án hình đối với tợi phạm đặc biệt ngiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền của quan an ninh điều tra Công an cấp tỉnh xét thấy cần trực tiếp điều tra • Cơ quan an ninh điều tra Công an cấp tỉnh khởi tố vụ án hình đối với tợi sau đây: tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình; chống lồi người tợi phạm chiến tranh; tội quy định Điều 180 181, 221, 222, 223, 230, 232, 236, 264, 274, 275 của BLHS Trước đây, BLTTHS năm 1998 chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền khởi tố của quan an ninh điều tra Công an nhân dân nên thực tiễn đã dẫn đến tranh chấp về thẩm qùn Bợ ḷt tố tụng hình năm 2003 đã khắc phục những hạn chế việc quy định ro thẩm quyền đã nêu trên, bảo đảm quan thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của quan đó Thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án hình tḥc về Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra cấp b; Thẩm quyền khởi tố vụ án Cơ quan điều tra Quân đội nhân dân Thứ nhất: theo quy định Điều 15 Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 thì: Cơ quan điều tra hình Qn đợi nhân dân có thẩm quyền khởi tố vụ án hình đối với tội được quy định chương XII đến chương XXIII của BLHS năm 1999 tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án qn trừ tợi phạm tḥc thẩm quyền khởi tố của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân trung ương Trong đó: • Cơ quan điều tra hình khu vực có thẩm quyền khởi tố vụ án hình với những tợi phạm nói trên, tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án qn khu vực • Cơ quan điều tra hình quân khu tương đương khởi tố vụ án hình về tợi phạm tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân quân khu tương đương hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình khu vực xét thấy cần trực tiếp điều tra • Cơ quan điều tra hình Bợ quốc phòng khởi tố vụ án hình về tợi phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình quân khu tương đương xét thấy cần trực tiếp điều tra Thứ hai: theo quy định Điều 16 Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 Cơ quan an ninh điều tra Quân đợi nhân dân khởi tố vụ án hình về những tội phạm được quy định chương XI chương XXIV của BLHS năm 1999 tợi phạm đó tḥc thẩm qùn xét xử của Tòa án quân cấp, cụ thể: • Cơ quan an ninh điều tra quân khu tương đương khởi tố vụ án tội phạm đó tḥc thẩm qùn xét xử của Tòa án qn quân khu tương đương • Cơ quan an ninh điều tra Bợ quốc phòng khởi tố vụ án hình về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của quan an ninh điều tra cấp quân khu tương đương xét thấy cần trực tiếp điều tra Như vậy, có thể nhận thấy so với quy định về thẩm quyền khởi tố của Cơ quan điều tra ngành khác, ta thấy quy định về thẩm quyền khởi tố vụ án hình của Cơ quan điều tra Quân đội nhân dân có những điểm khác biệt Đó đối tượng phạm tội thuộc thẩm quyền khởi tố của Cơ quan điều tra Quân đội nhân dân gồm: Quân nhân ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, dân quân , tự vệ phối thuộc chiến đấu quân đội…; Những người không thuộc đối tượng mà phạm tợi có liên quan đến bí mật quân gây thiệt hại cho quân đội… Thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án thuộc về thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp Quân đội nhân dân c ; Thẩm quyền khởi tố Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trong xã hội, tội phạm có thể xảy mọi lĩnh vực, mọi hoạt đợng hoạt đợng tư pháp nguy thực tiễn tội phạm diễn không phải điều xa lạ Nghiêm trọng hơn, những hành vi phạm tội xảy hoạt động tư pháp khơng những xâm hại đến uy tín việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quan này, mà còn xâm hại tới quyền bản của cơng dân Do vậy, để phòng chống xử lí tợi phạm lĩnh vực pháp ḷt đã có quy định cụ thể về thẩm quyền của quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố những vụ án hình xảy hoạt động này.Tại Điều 18 Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 quy định Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền khởi tố một số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người thực hiện cán bộ thuộc quan tư pháp Và tương tự Cơ quan điều tra Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền khởi tố cứ vào thẩm quyền xét xử của Tòa án Theo đó: • Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền khởi tố vụ án về một số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán bộ thuộc quan tư pháp tội phạm đó tḥc thẩm qùn xét xử của Tòa án nhân dân • Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân trung ương có thẩm quyền khởi tố vụ án về một số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán bộ thuộc quan tư pháp tội phạm đó tḥc thẩm qùn xét xử của Tòa án qn Thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án thuộc về Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Viện kiểm sát quân trung ương Có thể thấy Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004 đã quy định thẩm quyền khởi tố của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao hẹp so với Pháp lệnh TCĐTHS năm1989, đó chỉ khởi tố vụ án hình về mợt số loại tợi phạm xâm phạm hoạt động tư pháp với điều kiện người phạm tội cán bộ quan tư pháp mà không phải bất kỳ trước Quy định xuất phát từ việc nhằm bảo đảm cho Viện kiểm sát tập trung thực hiện chức của tập trung thực hiện nhiệm vụ chỉ hệ thống hoạt động của ngành tư pháp để bảo đảm tuân thủ chặt chẽ pháp luật của những người hoạt động pháp luật, kịp thời xử lý những sai phạm của những đối tượng thuộc ngành 2.2 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Viện kiểm sát Thông qua nhiệm vụ khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân đã thực hiện chức thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật giai đoạn khởi tố vụ án hình một cách có hiệu quả nhằm bảo đảm cho mọi tội phạm được phát hiện kịp thời, tránh làm oan sai người vô tội Thẩm quyền khởi tố vụ án hình của Viện kiểm sát được quy định khoản Điều 104 BLTTHS năm 2003: “ Viện kiểm sát quyết định khởi tố vụ án hình sư trường hợp Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án các quan quy định khoản trường hợp Hội đồng xét xử yêu cầu khởi tố vụ án”, đó quy định Viện kiểm sát có quyển khởi tố vụ án hai trường hợp: Thứ nhất: Khi kiểm sát khởi tố vụ án mà có cứ để hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra, quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, lực lượng cảnh sát biển, bợ đợi biên phòng, quan hải quan quan kiểm lâm Đó những trường hợp mà quyết định không khởi tố vụ án của quan không đúng với quy định về cứ khơng khởi tố vụ án hình Điều 107 BLTTHS năm 2003 Thứ hai: trường hợp Hội đồng xét xử yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án Nhận xét: Trước phạm vi khởi tố vụ án hình của Viện kiểm sát rợng Điều 87 BLTTHS năm 1988, đó xác định được dấu hiệu tợi phạm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát quyết định khởi tố vụ án hình Quy định vậy làm cho phạm vi khởi tố vụ án bị chồng chéo làm giảm hiệu quả công tác thực hành công tố kiểm sát tư pháp của Viện kiểm sát Để khắc phục hạn chế nêu trên, BLTTHS năm 2003 đã thu hẹp phạm vi khởi tố vụ án hình của Viện kiểm sát nhằm đảm bảo cho quan tập trung vào việc thực hiện chức của thực hành qùn cơng tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật Thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án thuộc về Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 2.3 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Tòa án Thẩm qùn khởi tố vụ án của Tòa án được quy định khoản Điều 104 BLTTHS năm 2003: “ Hội đồng xét xử quyết định khởi tố yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sư nếu qua việc xét xử phiên tòa mà phát hiện tội phạm người phạm tội mới cần phải điều tra” Theo tinh thần của điều luật, thấy phạm vi được thực hiện quyền khởi tố của tòa án hẹp so với quan khác có thẩm quyền Đó Hội đồng xét xử chỉ được thực hiện quyền nếu phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra Tội phạm mới hành vi phạm tội mới được phát hiện chưa bị khởi tố vụ án hình Người phạm tợi mới người phạm tội chưa bị phát hiện hoặc có thể đồng phạm vụ án đã khởi tố Trong chuẩn bị xét xử nếu Tòa án có cứ cho bị can phạm tội mới hoặc có đồng phạm khác Thẩm phán được phân cơng chủ tọa phiên tòa qút định trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo Điều 179 BLTTHS năm 2003 Tại phiên tòa xét xử nếu xác định bị cáo có đồng phạm khác Hợi đồng xét xử quyết định yêu cầu điều tra bổ sung Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp phát hiện tội phạm mới hoặc người phạm tội mới phiên tòa Hợi đồng xét xử sẽ qút định khởi tố vụ án Nếu tội phạm mới hoặc người phạm tội mới có liên quan đến vụ án xét xử, không thể tách thành vụ án độc lập mà phải giải quyết một vụ để đảm bảo thật khách quan toàn diện đầy đủ Hợi đồng xét xử qút định trả hồ sơ để điều tra bổ sung Quyết định sẽ được thảo ḷn thơng qua phòng nghị án theo quy định khoản Điều 173 BLTTHS năm 2003 Còn những tợi phạm mới hoặc những người phạm tội mới mà Hội đồng xét xử có thể khởi tố phải những tội, những người không liên quan đến vụ án xét xử hoặc có liên quan có thể tách để giải quyết một cách độc lập Và tinh thần của Luật chỉ ro, Hội đồng xét xử có thể lựa chọn việc quyết định khởi tố hay có thể yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án mới được phát hiện phiên tòa Nhận xét: Quy định góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tợi phạm, ngăn chặn phát hiện kịp thời tội phạm để loại trừ nguy hiểm cho xã hội Đồng thời nhằm khẳng định quyền vị thế của Hội đồng xét xử phiên tòa 2.4.Thẩm qùn khởi tố vụ án hình quan khác giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Thẩm quyền khởi tố vụ án hình của quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được quy định đoạn khoản Điều 104 BLTTHS năm 2003: “ Khi xác định có dấu hiệu tợi phạm thì Cơ quan điều tra phải quyết định khởi tố vụ án hình sư Thủ trưởng đơn vị Bợ đợi biên phòng, quan Hải quan, Kiểm lâm, lưc lượng Cảnh sát biển Thủ trưởng các quan khác Công an nhân dân, Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định khởi tố vụ án trường hợp quy định Điều 111 Bộ luật này…” Điều 19, 20, 21, 22 của PLTCĐTHS năm 2004 Theo quy định quan khác có thẩm quyền khởi tố vụ án hình bao gồm: đơn vị Bợ đợi biên phòng, quan Hải quan, quan Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển quan khác Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Đây những quan thực hiện chức quản lý Nhà nước lĩnh vực khác tính chất đặc thù lĩnh vực chuyên trách địa bàn quản lý những vùng hiểm yếu dễ bị tội phạm lợi dụng để hoạt động(biên giới, hải đảo…) nên pháp luật quy định quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình để có thể nhanh chóng đưa hành vi phạm tội trước pháp luật, bảo đảm trật tự xã hội vùng trọng yếu của tổ quốc Thứ nhất: Thẩm quyền khởi tố vụ án hình của đơn vị Bợ đợi biên phòng, quan Hải quan, quan Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển Pháp luật tố tụng hình quy định thẩm quyền khởi tố vụ án hình của quan nói phạm vi hạn chế không phải những Cơ quan điều tra chuyên trách Thẩm quyền khởi tố của những quan xác định theo việc trường hợp phát hiện tội phạm, cụ thể: • Đơn vị Bợ đợi biên phòng thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực quản lý của khu vực biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo vùng biển mà phát hiện tội phạm quy định Chương XI Điều 119, 120, 153, 154, 172, 180, 181, 192, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 236, 263, 264, 273, 274 275 của BLHS năm 1999 xảy khu vực biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo vùng biển bộ đội biên phòng quản lý có qùn khởi tố vụ án hình • Cơ quan Hải quan thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực quản lý của mà phát hiện tội phạm quy định Điều 153, 154 của BLHS năm 1999 xảy khu vực kiểm sốt của Hải quan • Cơ quan Kiểm lâm khởi tố vụ án hình qua việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực quản lý của mà phát hiện hành vi phạm tội quy định Điều 175, 189,190, 191, 240, 272 của BLHS năm 1999 • Lực lượng Cảnh sát biển khởi tố vụ án thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực quản lý của mà phát hiện tợi phạm quy định Chương XI Điều 153, 154, 172, 183, 188, 194, 195, 196, 212, 213, 221, 223, 230, 231, 232, 236, 238, 273, 274 BLHS xảy vùng biển, thềm lục địa của nước Cợng hòa xã hợi chủ nghĩa Việt Nam lực lượng Cảnh sát biển quản lý Thứ hai: Thẩm quyền khởi tố vụ án hình của quan khác Cơng an nhân dân, Quân đội nhân dân quy định ro Điều 23, 24, 25 PLTCĐTHS năm 2004 Trong đó: • Các quan khác của lực lượng Cảnh sát Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra làm nhiệm vụ của mà phát hiện việc có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra quy định Điều 11 PLTCĐTHS năm 2004 có thẩm quyền khởi tố vụ án hình Theo khoản Điều 23 PLTCĐTHS năm 2004 thẩm quyền khởi tố đã được mở rộng so với quy định của PLTCĐTHS năm 1989, bao gồm: Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục cảnh sát giao thông đường thủy, Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cục cảnh sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp… • Các quan khác của lực lượng an ninh Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt đợng điều tra khởi tố vụ án hình thực hiện nhiệm vụ của mà phát hiện việc có dấu hiệu của tợi phạm Cục 10 Trưởng cục an ninh, Trưởng phòng phòng an ninh của Công an cấp tỉnh quyết định khởi tố vụ án • Các quan khác Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra người chỉ huy đơn vị qn đợi đợc lập cấp trung đồn hoặc tương đương trở lên làm nhiệm vụ của mà phát hiện việc có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Quân đội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình có quyền khởi tố vụ án hình II MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỚ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THẨM QUYỀN KHỞI TỚ VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN Những bất cập các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát – đề xuất hoàn thiện 1.1 Những điểm bất cập: Thẩm quyền khởi tố vụ án hình của Viện kiểm sát không những được quy định khoản Điều 104 BLTTHS mà khoản khoản Điều 112 BLTTHS năm 2003 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra có thể đề cập đến quyền khởi tố của quan Tại khoản Điều 112 quy định sau: “ 1.Khởi tố vụ án hình sư, khởi tố bị can; yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sư, khởi tố bị can theo quy định Bộ luật Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên theo quy định Bộ luật này; nếu hành vi Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sư.” Đọc Điều luật này, ta thấy có những điểm bất cập cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thống nhất giữa quy định của BLTTHS về thẩm quyền khởi tố vụ án của Viện kiểm sát Thứ nhất: Quy định khoản Điều 112 BLTTHS mâu thuẫn với quy định về thẩm quyền khởi tố vụ án của Viện kiểm sát Điều 104 BLTTHS Cần phải sửa đổi, 11 bổ sung quy định khoản Điều 112 theo hướng xác định cụ thể Viện kiểm sát có thẩm quyền khởi tố vụ án chỉ đối với trường hợp đã được quy định Điều 104 Thứ hai: quy định khoản Điều 112 BLTTHS mâu thuẫn với quy định về thẩm quyền khởi tố vụ án của Viện kiểm sát quy định Điều 104 BLTTHS Bởi trình điều tra, Điều tra viên có thể có những hành vi vi phạm có liên quan hoặc không liên quan đến việc giải quyết vụ án Nếu hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt đợng tư pháp theo quan điểm cá nhân em cho thẩm quyền khởi tố vụ án chỉ thuộc về Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chứ không phải thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân nói chung Do vậy, thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra, nếu phát hiện hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu của tội phạm xâm phạm hoạt đợng tư pháp Viện kiểm sát tiến hành tố tụng vụ án đó cần làm văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định khởi tố vụ án, chủn tồn bợ hồ sơ về việc có dấu hiệu tội phạm của Điều tra viên cho quan xem xét, quyết định Trường hợp hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu của tội phạm khác việc điều tra vụ án sẽ tḥc thẩm qùn của quan điều tra khác chứ không thuộc thẩm quyền điều tra của quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trong trường hợp này, nếu Viện kiểm sát phát hiện cần áp dụng quy định khoản Điều 103 BLTTHS để chuyển giao tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền kiểm tra, xác minh giải quyết 1.2 Đề xuất hoàn thiện: Từ những vướng mắc nên sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 112 BLTTHS sau: Khoản Điều 112 BLTTHS: Khởi tố vụ án hình trường hợp Bợ ḷt quy định, khởi tố bị can; yêu cầu quan điều tra khởi tố hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo quy định của Bộ luật Khoản Điều 112 BLTTHS: Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên vi phạm pháp luật quy định của Bộ luật này; nếu hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp yêu cầu Cơ quan điều tra của Viện 12 kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố về hình sự; trường hợp hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu tợi phạm khác u cầu Cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật quyết định khởi tố vụ án hình Những bất cập các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử - đề xuất hoàn thiện 2.1 Những điểm bất cập: Khi nghiên cứu quy định về thẩm quyền khởi tố vụ án hình của Hợi đồng xét xử ta thấy có những điểm bất cập sau: Thứ nhất: Trong nhiều trường hợp hội đồng xét xử không có đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh thông tin về tội phạm Để khởi tố vụ án hình sự, chưa tiến hành điều tra nên tợi phạm chỉ cần được xác định dạng chung nhất xác định dấu hiệu tội phạm mà chưa cần phải xác định đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tuy vậy, quyết định khởi tố vụ án phải đảm bảo tính có cứ đúng pháp luật Để làm được điều phải có trình kiểm tra, xác minh tình tiết có liên quan đến việc được phát hiện, có thể những tình tiết rất phức tạp, liên quan đến nhiều người, phải kiểm tra, xác minh nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí phải tiến hành mợt số hoạt đợng điều tra có tính chất cấp bách trước khởi tố vụ án Hội đồng xét xử khó có điều kiện để đảm bảo thực hiện những việc đó những lý sau đây: _ Hợi đồng xét xử không có chức khả tiến hành hoạt đợng điều tra; _ Những tình tiết có liên quan đến việc phạm tội người phạm tội mới, có nhiều trường hợp không có hồ sơ vụ án nếu tội phạm người phạm tội chỉ được phát hiện phiên tòa xét xử, thông qua hoạt động xét xử của hội đồng xét xử; _ Do bị hạn chế quy định Điều 196 BLTTHS về giới hạn xét xử là: “ Hội đồng xét xử xét xử bị cáo hành vi theo tội danh mà viện kiểm sát truy tớ tòa án qút định đưa xét xử” Vì vậy phiên tòa hợi đồng xét xử có điều kiện để kiểm tra, xác minh mợt cách đầy đủ những tình tiết có liên quan đến tội phạm mới người phạm tội mới để quyết định khởi tố vụ án một cách xác, có cứ 13 Trong mợt số trường hợp, có thể qua hồ sơ nghiên cứu hồ sơ vụ án cứ vào những tình tiết được xác minh phiên tòa có đủ cứ để khởi tố vụ án đối với tội phạm mới người phạm tợi mới việc hợi đồng xét xử khởi tố vụ án không tránh khỏi những bất cập khác Thứ hai: Việc hội đồng xét xử khởi tố vụ án không đảm bảo được yêu cầu phải nhanh chóng, kịp thời tiến hành hoạt động điều tra sau khởi tố vụ án Nếu trường hợp quan khác không phải hội đồng xét xử khởi tố vụ án, hoạt động điều tra được tiến hành sau khởi tố vụ án, cho dù quyết định đó phải gửi cho viện kiểm sát để kiểm sát khởi tố Ngay cả chưa xác định được thẩm quyền điều tra quan phát hiện tội phạm phải tiến hành những hoạt động điều tra cần thiết để kịp thời thu thập chứng cứ của vụ án Khi Hội đồng xét xử khởi tố vụ án hình sự, hội đồng xét xử không có chức điều tra nên khơng thể tự tiến hành hoạt đợng điều tra mà phải gửi cho viện kiểm sát để viện kiểm sát xem xét quyết định việc điều tra ( khoản Điều 104 BLTTHS) Trong trường hợp quyết định khởi tố của hội đồng xét xử không có cứ viện kiểm sát kháng nghị lên tòa án cấp trên( khoản Điều 104, Điều 109 BLTTHS) Thời hạn để kháng nghị phúc thẩm đối với quyết định của viện kiểm sát cấp ngày, của viện kiểm sát cấp trực tiếp 15 ngày, kể từ ngày hội đồng xét xử quyết định (khoản Điều 239 BLTTHS); thời gian hội đồng xét xử cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án kháng nghị của viện kiểm sát lên tòa án cấp phúc thẩm ngày, kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị ( khoản Điều 238 BLTTHS); thời gian tòa án cấp phúc thẩm phải quyết định giải quyết kháng nghị của viện kiểm sát đối với quyết định khởi tố vụ án của hội đồng xét xử cấp sơ thẩm bị kháng nghị 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án ( khoản Điều 253 BLTTHS) Như vậy, để quyết định khởi tố vụ án của hội đồng xét xử có hiệu lực, cần phải có thời gian tương đối dài, nhất 15 ngày (trường hợp quyết định không có kháng cáo, kháng nghị), chưa kể khoảng thời gian quyết định đó được chuyển đến quan điều tra để tiến hành điều tra Nếu khởi tố vụ án mà không tiến hành hoạt đợng điều tra khơng đáp ứng được u cầu của việc điều tra, thậm chí qút định có thể bất lợi, đối tượng phạm tội có thể được “ đánh động” có hành vi trốn tránh hoặc gây khó khăn cho việc điều tra thu thập chứng cứ 14 Thứ ba: Trong trường hợp hội đồng xét xử khởi tố vụ án hình vụ án đó được điều tra việc xác định thời điểm bắt đâu để tính thời hạn điều tra chưa được luật quy định Thời hạn tố tụng hình phải được chấp hành mợt cách nghiêm chỉnh không được vi phạm để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo qùn dân chủ của cơng dân Vì vậy, thời hạn cần phải được quy định cụ thể cách tính thời hạn phải ro ràng, hợp lý để tránh vi phạm Theo quy định Điều 97 BLTTHS thời hạn điều tra được tính từ khởi tố vụ án cho đến kết thúc điều tra Cách tính thời hạn ro ràng khơng phù hợp trường hợp hội đồng xét xử khởi tố vụ án, thời hạn điều tra được tính từ thời điểm nào: thời điểm hội đồng xét xử quyết định; thời điểm quyết định khởi tố có hiệu lực pháp luật hay thời điểm quan điều tra nhận quyết định khởi tố yêu cầu điều tra? Vấn đề chưa được quy định cụ thể BLTTHS nên gây những khó khăn thực tế áp dụng pháp luật Qua nghiên cứu ta nhận thấy việc hợi đồng xét xử khởi tố vụ án mang tính hình thức, thực tiễn xét xử rất những trường hợp hợi đồng xét xử khởi tố vụ án 2.2 Đề x́t hồn thiện: Nhìn chung, luật tố tụng hình mới chỉ quy định quyền của hội đồng xét xử được khởi tố vụ án hình mà chưa có quy định điều kiện thực hiện quyền đó Giải quyết vấn đề đòi hỏi phải sửa đổi một số điều luật hiện hành phải bổ sung thêm điều luật khác, gần phải quy định một chế định riêng về việc hội đồng xét xử khởi tố vụ án mà không thể áp dụng những quy định chung, cả về trình tự, thủ tục, về thời hạn, về mối quan hệ giữa hội đồng xét xử với viện kiểm sát quan điều tra việc giải quyết vấn đề Với chức nhất xét xử, cần tạo điều kiện để hội đồng xét xử tập trung hoàn thành tốt chức việc bỏ quy định về thẩm quyền khởi tố vụ án hình của hội đồng xét xử BLTTHS hiện hành Và những trường hợp tội phạm 15 mới người phạm tợi mới được phát hiện phiên tòa có thể giải quyết những cách có hiệu quả đơn giản như: Thứ nhất: Đối với những trường hợp tội phạm mới hoặc người phạm tội mới có liên quan đến vụ án xét xử cần phải được giải qút mợt vụ án hợi đồng xét xử quyết định trả hồ sơ yêu cầu bổ sung ( khoản Điều 199 BLTTHS); Thứ hai: Hội đồng xét xử có thể yêu cầu viện kiểm sát quyết định khởi tố vụ án (khoản Điều 104 BLTTHS); Thứ ba: Báo tin cho quan điều tra để quan điều tra giải quyết theo thủ tục chung (khoản Điều 100 BLTTHS) Khi giải quyết theo những cách trên, chúng ta sẽ không gặp vướng mắc trường hợp hội đồng xét xử khởi tố vụ án chỉ cần áp dụng quy định chung về khởi tố vụ án Như vậy, nên pháp ḷt tố tụng hình khơng nên quy định hội đồng xét xử có thẩm quyền khởi tố vụ án hình 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO : Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb.CAND, Hà Nội, 2007-2008 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 Vũ Gia Lâm, Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Viện kiểm sát Tòa án, Tạp chí ḷt học, sớ 8/2010 Phan Hồng Thủy, Những điểm xung đột pháp luật giữa chế định khởi tố vụ án hình quy định Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Bộ luật tố tụng năm 2003, Tạp chí Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 9/2005 Nguyễn Đức Hạnh, Một số ý kiến về tăng thẩm quyền khởi tố vụ án hình Viện kiểm sát, Tạp chí kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 5/2009 17 ...Đề ba i: thẩm quyền khơ i tố vụ án hình sự và việc hoàn thiện pháp luật về vấn đề này BA I LÀM I THẨM QUYỀN KHƠ I TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY. .. tố tụng hình sự về thẩm quyền khơ i tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát – đề xuất hoàn thiện 1.1 Những i m bất cập: Thẩm quyền kh i tố vụ án hình của Viện kiểm sát khơng... kh i tố vụ án Kh i tố vụ án hình giai đoạn đầu tiên trình tố tụng, quan trọng giai đoạn một kh i đầu để tạo tiền đề, sở cho việc thực hiện giai đoạn tiếp sau của q trình tố tụng,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài học kỳ tố tụng hình sự đề tài i THẨM QUYỀN KHỞI tố VỤ án HÌNH sự THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY , bài học kỳ tố tụng hình sự đề tài i THẨM QUYỀN KHỞI tố VỤ án HÌNH sự THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay