Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 3

1 328 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 23:10

Đề số 3 Câu 1 ( 3 điểm ) 1) Giải bất phơng trình : 42 −<+ xx 2) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x thoả mãn . 1 2 13 3 12 + − > + xx Câu 2 ( 2 điểm ) Cho phơng trình : 2x 2 – ( m+ 1 )x +m – 1 = 0 a) Giải phơng trình khi m = 1 . b) Tìm các giá trị của m để hiệu hai nghiệm bằng tích của chúng . Câu3 ( 2 điểm ) Cho hàm số : y = ( 2m + 1 )x – m + 3 (1) a) Tìm m biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A ( -2 ; 3 ) . b) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m . Câu 4 ( 3 điểm ) Cho góc vuông xOy , trên Ox , Oy lần lợt lấy hai điểm A và B sao cho OA = OB . M là một điểm bất kỳ trên AB . Dựng đờng tròn tâm O 1 đi qua M và tiếp xúc với Ox tại A , đờng tròn tâm O 2 đi qua M và tiếp xúc với Oy tại B , (O 1 ) cắt (O 2 ) tại điểm thứ hai N . 1) Chứng minh tứ giác OANB là tứ giác nội tiếp và ON là phân giác của góc ANB . 2) Chứng minh M nằm trên một cung tròn cố định khi M thay đổi . 3) Xác định vị trí của M để khoảng cách O 1 O 2 là ngắn nhất . . Câu3 ( 2 điểm ) Cho hàm số : y = ( 2m + 1 )x – m + 3 (1) a) Tìm m biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A ( -2 ; 3 ) . b) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số. Đề số 3 Câu 1 ( 3 điểm ) 1) Giải bất phơng trình : 42 −<+ xx 2) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x thoả mãn . 1 2 13 3 12 + − > +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 3, Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 3, Đề ôn thi TS vào lớp 10 (đáp án trong trang riêng) - Đề số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn