(BTL hành chính) phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 11:11

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỂ I NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ: Cơ sở xác định: 2 Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ: 3 Những biểu nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý hành nhà nước: a Sự phụ thuộc quan hành nhà nước vào quan quyền lực nhà nước cấp: b Sự phục tùng cấp cấp trên, địa phương trung ương c Việc phân cấp quản lý: d Hướng sở: e Sự phụ thuộc hai chiều quan hành nhà nước địa phương: II Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY: C KẾT THÚC VẤN ĐỀ: 11 A ĐẶT VẤN ĐỀ: Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức hoạt động quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động quản lý hành nhà nước tổ chức thực sở tuân thủ nội dung nguyên tắc Nguyên tắc ghi nhận Điều Hiến pháp 1959, Điều Hiến pháp 1980 Điều Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) “…Quốc hội, Hội đồng nhân dân quan khác Nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ” Nguyên tắc tập trung dân chủ có ý nghĩa lý luận thực tiễn vô quan trọng công tác quản lý xã hội xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta Chính vậy, em lựac chọn đề tài: “Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ ý nghĩa nguyên tắc quản lý hành nhà nước nước ta nay” để nghiên cứu B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ: Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức hoạt động Nhà nước hoạt động quản lý hành nhà nước tổ chức thực sở tuân thủ nội dung nguyên tắc Cơ sở xác định: Cơ sở pháp lý: Nguyên tắc tập trung dân chủ quy định Điều Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001): “Quốc hội, hội đồng nhân dân quan nhà nước khác Nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ” Cơ sở khoa học: Xuất phát từ quan hệ quản lý quan hệ chủ thể quản lý đối tượng quản lý, quan hệ tồn sở chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ: Nguyên tắc bao hàm kết hợp hai yếu tố tập trung dân chủ, nghĩa vừa đảm bảo lãnh đạo tập trung sở dân chủ; vừa đảm bảo mở rộng dân chủ lãnh đạo tập trung _ Tập trung nhằm đảm bảo tập trung quyền lực vào chủ thể quản lý: Trong quản lý hành nhà nước, tập trung nhằm đảm bảo thâu tóm quyền lực nhà nước vào chủ thể quản lý để điều hành, đạo việc thực sách, pháp luật cách thống _ Dân chủ mở rộng quyền dân chủ cho đối tượng quản lý: Trong quản lý hành nhà nước, dân chủ hướng tới việc mở rộng quyền cho đối tượng quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập thể hoạt động quản lý, phát huy khả tiềm tàng đối tượng quản lý trình thực sách, pháp luật _ Tập trung sở dân chủ dân chủ phải dựa sở kiểm soát chủ thể quản lý Điều thể mối quan hệ tập trung dân chủ: Nếu có lãnh đạo tập trung mà khơng mở rộng dân chủ tạo điều kiện cho hành vi lạm quyền, tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng phát triển Ngược lại, lãnh đạo tập trung thống dẫn đến tình trạng tuỳ tiện, vơ phủ, cục địa phương Trong điều kiện lãnh đạo tập trung sở dân chủ yêu cầu khách quan việc “thực quán sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Điều 15 Hiến pháp 1992; sửa đổi, bổ sung năm 2001) Những biểu nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý hành nhà nước: Nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý hành nhà nước thể nội dung sau: a Sự phụ thuộc quan hành nhà nước vào quan quyền lực nhà nước cấp: Hiến pháp nước ta nghi nhận nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Người dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua hệ thống quan quyền lực nhà nước họ bầu để thay mặt họ trực tiếp thực quyền lực Điều Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân” Để thực chức quản lý hành nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội, hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới địa phương hình thành Trong tổ chức hoạt động quan hành nhà nước ln có phụ thuộc vào quan quyền lực nhà nước cấp Về tổ chức, quan quyền lực nhà nước có quyền hạn định việc thành lập, sáp nhập hay giải thể quan hành nhà nước cấp Ở trung ương, Quốc hội thành lập Chính phủ trao cho quyền hành pháp địa phương, uỷ ban nhân dân cấp hội đồng nhân dân cấp bầu thực hoạt động quản lý hành nhà nước địa phương Các quan khác hệ thống quan hành nhà nước bộ, quan ngang bộ… quan quyền lực nhà nước cấp trực tiếp hay gián tiếp định việc thành lập, thay đổi hay bãi bỏ Về hoạt động, quan hành nhà nước ln chịu đạo, giám sát hệ thống quan quyền lực nhà nước chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động trước quan quyền lực nhà nước cấp Tất phụ thuộc nêu nhằm mục đích đảm bảo cho hoạt động hệ thống quan hành nhà nước phù hợp với ý chí, nguyện vọng lợi ích nhân dân lao động Đồng thời việc đảm bảo tập trung quyền lực vào hệ thống quan quyền lực nhà nước- quan nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân Bên cạnh yếu tố dân chủ thể rõ nét việc quan quyền lực nhà nước trao quyền chủ động sáng tạo cho quan hành nhà nước việc đạo thực hiến pháp, luật văn khác quan quyền lực nhà nước Các quan quyền lực nhà nước không can thiệp vào hoạt động quan hành nhà nước mà tạo điều kiện thuận lợi cần thiết để quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý hành nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội b Sự phục tùng cấp cấp trên, địa phương trung ương: Sự phục tùng đảm bảo cho cấp trung ương tập trung quyền lực để đạo, giám sát hoạt động cấp địa phương Thiếu phục tùng dẫn đến việc bng lỏng lãnh đạo, quản lý tập trung trung ương cấp trên, làm nảy sinh tình trạng tuỳ tiện, vơ phủ, cục địa phương Sự phục tùng biểu hai phương diện tổ chức hoạt động Tất yêu cầu, mệnh lệnh cấp trung ương đưa cấp địa phương có nghĩa vụ phải thực Tuy vậy, cần phải nhấn mạnh phục tùng phục tùng vô điều kiện mà phục tùng mệnh lệnh hợp pháp sở quy định pháp luật Cấp trên, trung ương phải tôn trọng ý kiến cấp dưới, địa phương công tác tổ chức, hoạt động vấn đề khác quản lý hành nhà nước; phải tạo điều kiện để cấp dưới, địa phương phát huy chủ động, sáng tạo nhằm huy động khả trí tuệ, lao động… để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Có khắc phục tình trạng quan liêu, áp đặt ý chí, làm tính chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm địa phương cấp c Việc phân cấp quản lý: Phân cấp quản lý chuyển giao thẩm quyền từ cấp xuống cấp nhằm đạt cách có hiệu mục tiêu chung hoạt động quản lý hành nhà nước Khi tiến hành phân cấp quản lý, có phân định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn cấp máy hành nhà nước Mỗi cấp quản lý có mục tiêu, nhiệm vụ, thẩm quyền phương tiện cần thiết để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ cấp Trong phạm vi thẩm quyền giao cấp quản lý phép tiến hành hoạt động định nhằm phát huy tính động sáng tạo Phân cấp quản lý biểu nguyên tắc tập trung dân chủ Tuy nhiên, điều thực thực việc phân cấp quản lý đảm bảo yêu cầu định sau đây: - Việc phân cấp quản lý phải đảm bảo cho trung ương có quyền định lĩnh vực then chốt, vấn đề có ý nghĩa chiến lược nhằm đảm bảo phát triển cân đối hài hoà toàn xã hội, bảo đảm quản lý tập trung thống Nhà nước phạm vi toàn quốc - Mạnh dạn giao quyền cho địa phương, đơn vị sơ để phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo quản lý, tích cực phát huy sức người, sức của, đẩy mạnh sản xuất phục vụ đời sống, sở hồn thành nhiệm vụ trung ương cấp giao phó Mạnh dạn phân cấp cho địa phương sở biện pháp đảm bảo tập trung, tránh cho trung ương cấp phải ôm đồm công việc mang tính vụ thuộc chức trách địa phương sở - Việc phân cấp quản lý phải thật cụ thể, hợp lý sở quy định pháp luật Phân cấp quản lý cấp máy quản lý hành nhà nước cơng việc phức tạp, đòi hỏi phải xem xét từ nhiều yếu tố góc độ khác như: sở kinh tế, xã hội, trình độ phát triển đồng kinh tế, kết cấu hạ tầng, giao thông, thông tin, liên lạc, yếu tố dân tộc, trình độ dân trí, trình độ đội ngũ cán địa phương sở… Do đó, việc ban hành định phân cấp quản lý cần phải có cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, hợp lý, tránh đưa định mang tính chung, tuỳ tiện Tất nội dung việc phân cấp quản lý phải thể văn pháp luật cấp có thẩm quyền Ví dụ: Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 quy định tổ chức hoạt động phủ; luật tổ chức hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân năm 2003 quy định tổ chức hoạt động hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân, … d Hướng sở: Các đơn vị sở máy hành nhà nước nơi trực tiếp tạo cải vật chất, trực tiếp phục vụ đời sống vật chất tinh thần người dân lao động Do vậy, trách nhiệm quan nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh tế, văn hố- xã hội hồn thành tốt cơng việc Hướng sở việc quan hành nhà nước mở rộng dân chủ sở quản lý tập trung hoạt động toàn hệ thống đơn vị kinh tế, văn hoá- xã hội trực thuộc đơn vị đó, trước hết tế bào kinh tế quốc dân, nơi trực tiếp sản xuất cải vật chất, Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp, có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, đồng thời Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ vật chất, tinh thần Các đơn vị văn hoá- xã hội hệ thống đơn vị sở Nhà nước quan tâm, cung cấp trang thiết bị cần thiết để hoạt động, giúp đỡ vật chất, tinh thần nhằm tạo điều kiện tốt để đơn vị hoạt động có hiệu Song song với việc làm nêu trên, Nhà nước có sách biện pháp quản lý cách thống chặt chẽ tổ chức hoạt động hệ thống đơn vị sở Có thúc đẩy hoạt động đơn vị kinh tế, văn hoá- xã hội phát triển cách mạnh mẽ theo định hướng Nhà nước e Sự phụ thuộc hai chiều quan hành nhà nước địa phương: Các quan hành nhà nước địa phương tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều (nguyên tắc song trùng trực thuộc) Ðối với quan nhà nước có thẩm quyền chung mặt phụ thuộc vào quan quyền lực nhà nước cấp, mặt khác phụ thuộc vào quan hành nhà nước cấp Ví dụ: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mặt chịu đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo chiều ngang, mặt khác chịu đạo Chính Phủ theo chiều dọc Ðối với quan chuyên môn, mặt phụ thuộc vào quan hành nhà nước có thẩm quyền chung cấp, mặt khác phụ thuộc vào quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn cấp trực tiếp Ví dụ: Sở Tư pháp Tỉnh Phú Thọ, mặt phụ thuộc vào ủy ban nhân Tỉnh Phú Thọ mặt khác phụ thuộc vào Bộ Tư pháp Sự phụ thuộc thể hai mặt tổ chức hoạt động quan hành nhà nước địa phương pháp luật quy định cách cụ thể Về mối phụ thuộc ngang, Uỷ ban nhân dân cấp hội đồng nhân dân cấp bầu Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước hội đồng nhân dân cấp Về mối quan hệ dọc, quan hành nhà nước cấp phụ thuộc vào quan hành nhà nước có thẩm quyền chung cấp trực tiếp Luật tổ chức hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân năm 2003 quy định uỷ ban nhân dân hội đồng nhân dân cấp bầu kết bầu thành viên uỷ ban nhân dân phải chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp phê chuẩn; kết bầu thành viên uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải Thủ tướng phủ phê chuẩn Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước uỷ ban nhân dân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo cơng tác trước Chính phủ Điều Luật tổ chức hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân năm 2003: “Hội đồng nhân dân chịu giám sát hướng dẫn hoạt động Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chịu hướng dẫn kiểm tra Chính phủ việc thực văn quan nhà nước cấp theo quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội Uỷ ban nhân dân cấp chịu đạo Uỷ ban nhân dân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu đạo Chính phủ” Mối phụ thuộc ngang tạo điều kiện cần thiết cho cấp phát huy dân chủ , phát huy mạnh địa phương để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp giao phó Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp tập trung quyền lực nhà nước để đạo hoạt động cấp dưới, tạo nên hoạt động chung thống Nguyên tắc phụ thuộc hai chiều quan hành nhà nước địa phương nhằm bảo đảm thống lợi ích chung nước với lợi ích địa phương, lợi ích ngành với lợi ích vùng lãnh thổ II Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY: _ Nguyên tắc tập trung dân chủ bao hàm kết hợp hai yếu tố tập trung dân chủ, vừa đảm bảo lãnh đạo tập trung sở dân chủ, vừa đảm bảo mở rộng dân chủ lãnh đạo tập trung Tuy nhiên, khơng phải tập trung tồn diện tuyệt đối, mà vấn đề bản, yếu nhất, chất Sự tập trung bảo đảm cho quan cấp dưới, quan địa phương có sở khả thực định trung ương; đồng thời, điều kiện thực tế mình, chủ động sáng tạo việc giải vấn đề địa phương sở Cả hai yếu tố phải có phối hợp chặt chẽ, đồng Chúng có mối quan hệ qua lại, phụ thuộc thúc đẩy phát triển quản lí hành nhà nước _ Tập trung dân chủ thể quan hệ trực thuộc, chịu trách nhiệm báo cáo quan quản lý trước quan dân chủ; phân định chức năng, thẩm quyền quan quản lý cấp, bảo đảm lãnh đạo tập trung cấp trung ương quyền chủ động cấp Ngồi ra, hệ thống "song trùng trực thuộc" nhiều quan quản lý, bảo đảm kết hợp tốt lãnh đạo tập trung theo ngành với quyền quản lý tổng thể địa phương _ Có phân cấp rành mạch Quyền lực nhà nước ban phát từ cấp xuống cấp Sự phân quyền cho cấp cần thiết phải đồng thời kết hợp với việc xác định vai trò cấp hành chính: trung ương, tỉnh, huyện, xã Từ đời, cấp có "sứ mệnh lịch sử" vai trò quản lý hành nhà nước riêng, đặc thù Có chức thực cấp lại có hiệu cấp trên, có chức tất yếu phải thực cấp sở Hương ước làng xã ví dụ Hương ước "lập ra" cấp huyện, cấp mà có nhiều làng xã với tập quán lối sống khác _ Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc quản lý hành nhà nước mang tính chất đạo hoạt động nhận thức cải tạo xã hội vận dụng vào thực tế, nguyên tắc giúp cho cơng tác quản lý hành nhà nước đạt hiệu tốt việc tăng hiệu hoạt động cơng tác quản lý hành nhà nước Nguyên tắc tập trung dân chủ định hướng cho phát triển Nhà nước ta Nội dung nguyên tắc quy định đặc điểm chung, mang tính quy luật khách quan hoạt động hệ thống quản lý xã hội chủ nghĩa Đồng thời, phản ánh thống sở tư tưởng, chiến lược tổ chức xã hội xã hội chủ nghĩa _ Việc áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý hành nhà nước giúp cho việc thực quyền lực làm chủ nhân dân (thông qua quan quyền lực nhà nước trung ương địa phương) hoàn thiện hơn, người dân thực quyền giám sát cách hữu hiệu, tạo nên chế đảm bảo cho quần chúng tích cực tham gia vào cơng tác quản lý hành nhà nước Tuy nhiên, dân chủ phải gắn với trách nhiệm cá nhân cụ thể, công việc định, thời gian xác định Đồng thời việc áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý hành nhà nước tạo nên thống ý chí việc quản lý hành nhà nước, tạo nhịp nhàng, ăn khớp quan, ngành khối toàn xã hội mà bảo đảm địa phương nước có quyền tự tương đối việc định hình thức phát triển khác phù hợp với địa phương Tạo nên sức mạnh tổng thể cho đất nước _ Nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp hai yếu tố tập trung dân chủ, điều góp phần làm cho cơng tác quản lý quan hành nhà nước tránh chuyên quyền, độc đoán, tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng Đồng thời giúp cho nhân dân tham gia cách rộng rãi vào công tác quản lý nhà nước Nguyên tắc tập trung dân chủ thể chất nhà nước ta, nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân đảm bảo “Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân…”(Điều Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001) C KẾT THÚC VẤN ĐỀ: Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức hoạt động Nhà nước hoạt động quản lý hành nhà nước tổ chức thực sở tuân thủ nội dung ngun tắc Chính cần phải có phối hợp cách đồng bộ, chặt chẽ việc đảm bảo hai yếu tố tập trung dân chủ quản lý hành nhà nước Nếu có lãnh đạo mà khơng mở rộng dân chủ tạo điều kiện cho hành vi lạm quyền, tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng phát triển Hoặc ngược lại, mở rộng dân chủ mà khơng có lãnh đạo tập trung dẫn đến tiình trạng tùy tiện, vơ phủ, cục địa phương TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2003; Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001); ... lãnh thổ II Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY: _ Nguyên tắc tập trung dân chủ bao hàm kết hợp hai yếu tố tập trung dân chủ, vừa đảm... Những biểu nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý hành nhà nước: Nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý hành nhà nước thể nội dung sau: a Sự phụ thuộc quan hành nhà nước vào quan quyền lực nhà nước cấp:... hội chủ nghĩa nước ta Chính vậy, em lựac chọn đề tài: Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ ý nghĩa nguyên tắc quản lý hành nhà nước nước ta nay để nghiên cứu B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I NGUYÊN TẮC
- Xem thêm -

Xem thêm: (BTL hành chính) phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay , (BTL hành chính) phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay