Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ ở các sinh cảnh khác nhau tại xã thành công khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc – phia đén tỉnh cao bằng

79 0 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 10:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG TRỌNG ĐẠT NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN THỰC VẬT THÂN GỖ Ở CÁC SINH CẢNH KHÁC NHAU TẠI XÃ THÀNH CÔNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHIA OẮC PHIA ĐÉN TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa : 2014 – 2018 Thái Nguyên – năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NƠNG TRỌNG ĐẠT NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN THỰC VẬT THÂN GỖ Ở CÁC SINH CẢNH KHÁC NHAU TẠI XÃ THÀNH CÔNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHIA OẮC PHIA ĐÉN TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 – QLTNR – N02 Khoa : Lâm nghiệp Khóa : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Văn Mạn Thái Nguyên – năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điểu tra thực địa hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu, nêu có sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm! Thái Nguyên, ngày….tháng….năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng Người viết cam đoan khoa học (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ThS Nguyễn Văn Mạn Nông Trọng Đạt XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Lâm Nghiệp Trường Học Nông Lâm Thái Nguyên đồng ý Thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Văn Mạn thực đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ sinh cảnh khác xã Thành Công Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén, tỉnh Cao Bằng” Để hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Văn Mạn tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi thực khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực khóa luận cách hồn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên không tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Tơi mong góp ý quý Thầy, Cô giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng… Năm 2018 Sinh viên Nông Trọng Đạt DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng tổng hợp phân loại thực vật 20 Bảng 4.2 Đa dạng họ thực vật 21 Bảng 4.3 Đa dạng loài thực vật 22 Bảng 4.4 Một họ có số lượng lồi lớn 23 Bảng 4.5 : Số lượng loài thực quý phân cấp phân theo IUCN 24 Bảng 4.6 : Đa dạng dạng sống 25 Bảng 4.7: Đa dạng giá trị thực vật thân gỗ 27 Bảng 4.8 Các loài thân gỗ thường b ị khai thác khu vực nghiên cứu 28 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa VQG Vườn quốc gia ĐDSH Đa dạng sinh học BTTN Bảo tồn thiên nhiên OTC Ô tiêu chuẩn KBT Khu bảo tồn MỤC LỤC MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Những nghiên cứu giới 2.1.1 Nghiên cứu thảm thực vật 2.1.2 Nghiên cứu thực vật thân gỗ 2.1.3 Các nghiên cứu thực vật núi đá vôi 2.2 Những nghiên cứu Việt Nam 2.2.1 Nghiên cứu thảm thực vật 2.2.2 Nghiên cứu thực vật thân gỗ 2.2.3 Các nghiên cứu thực vật núi đá vôi 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính đa dạng thực vật 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 2.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên 2.3.2 Khái quát điều kiện dân sinh, kinh tế - xã hộ i kết cấu hạ tầng PHẦN ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 12 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 12 3.3 Nội dung nghiên cứu 12 3.4 Phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 13 3.4.2 Phương pháp chuyên gia 14 3.4.3 Phương pháp điều tra 14 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 17 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Đặc điểm lớp quần hệ thảm thực vật khu vực nghiên cứu 20 4.2 Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ khu bảo tồn 20 4.2.1 Đa dạng ngành 20 4.2.2 Đa dạng họ 21 4.2.3 Đa dạng loài 22 4.2.4 Đa dạng dạng sống 24 4.2.5 Đa dạng giá trị thực vật thân gỗ 26 4.3 Đánh giá tác động người dân tới tài nguyên rừng Khu BTTN Phia Oắc – Phia Đén, tỉnh Cao Bằng 27 4.3.1 Tác động người dân địa phương tới thực vật rừng 27 4.3.2 Tổng hợp mối đe dọa đến thảm thực vật hệ thực vật 29 4.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển thực vật thân gỗ khu BTTN Phia Oắc – Phia Đén, tỉnh Cao Bằng 30 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 32 5.1 Kết luận 32 5.2 Đề nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 33 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng việc trì chu trình tự nhiên cân sinh thái Đó sở sống thịnh vượng lồi người bền vững thiên nhiên trái đất Vấn đề Bảo tồn Đa dạng sinh học (ĐDSH) có ý nghĩa chiến lược thời đại Hội nghị thượng đỉnh Rio de Janeiro ngày tháng năm 1992 tiếng chng thức tỉnh tồn giới “Hãy cứu lấy trái đất”, Đa dạng sinh học liên quan đến sống trái đất Việt Nam trung tâm đa dạng sinh học cao giới, nên vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học yêu cầu cấp bách, từ lâu, Đảng Nhà nước ta quan tâm tới điều Nước ta nước có đa dạng sinh học cao trung tâm đa dạng sinh học cao giới, Đảng Nhà nước ta trọng tới vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học yêu cầu cấp bách từ lâu.Một số thành tựu đạt sau: Theo số liệu Bộ NN&PTNT Đến nước ta có tới 32 Vườn Quốc gia (VQG) hàng trăm khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Nhà nước cơng nhận Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có định phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 thực công ước đa dạng sinh học Nghị định thư Caitagena an toàn sinh học” Một mục tiêu cụ thể kế hoạch phê duyệt từ đến năm 2010 củng cố hoàn thiện phát triển hệ thống rừng đặc dụng, bảo vệ có hiệu loài động vật, thực vật quý hiếm, nguy cấp có nguy bị tuyệt chủng, phục hồi hệ sinh thái bị suy thoái Hệ sinh thái núi đá vôi Việt Nam tập trung chủ yếu số tỉnh phía Bắc Bắc Trung Bộ, với diện tích 1.147.000 ha, hệ sinh thái núi đá vơi chiếm 6,1% tổng diện 195 196 197 198 199 200 201 Blume Ficus vasculosa Wall Ex Miq Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner Streblus ilicifolius (Vidal) Corner Trophies scandens (Lour.) Hook & Arn 41 Myrsinaceae Ardisia gigantifolia Stapf Ardisia sylvestris Pitard Maesa indica Wall ex DC Maesa perlarius 202 (Lour.)Merr 203 204 205 206 207 208 209 42 Myrtaceae Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr & Perry Cleistocalyx nervosum(DC.) Kost Eucalyptus camaldulensis Dehnh Eucalyptus exserta F.Muell Syzygium wightianum Wight et Arn Syzygium odoratum (Lour.) DC 43 Olacaceae Erythropalum scandens Blume 44 Oleaceae Jasminum coarctatum Roxb Đa Mi Gỗ Mỏ quạ Me Quả Duối núi Mi Thuốc Duối leo Mi Nhự sáp Cơm nguội to Mi Thuốc Cơm nguội rừng Mi Thuốc Đơn nem ấn Mi Thuốc Mi Thuốc, thực phẩm Vối Mi Gỗ Bạch đàn trắng Mg Gỗ, thuốc Bạch đàn liễu Me Gỗ Trâm trắng Mi Gỗ Trâm thơm Mi Gỗ Mi Thuốc Mi Gỗ Họ Đơn nem Đơn nem nhỏ Họ Sim Họ Dương đài Rau bù khai Họ Nhài Nhài bắc 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 Jasminum lanceolaria Roxb Jasminum microcalyx Hance 45 Opiliaceae Melientha suavis Pierre 46 Pandacae Mircodesmis casaeraeflolia Planch ex hook 47 Proteaceae Helicia cochinchinensisLour Helicia tonkinensis Leucomte 48 Rhamanaceae Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir Rhamnus crelatus Sie & Zucc var cambidiana (Pierre ex Pitrad) Tardieu Ziziphus oenoplia (L.) Mill 49 Rosaseae Duchesnea indica (Andr.) Focke Eriobotrya deflexa (Hemsl.) nakai Eriobotrya serrata Vidal Prunus arborea (Blume) kalkman Rhaphiolepis indica (L.) Lindl ex Ker 50 Rubiaceae Adina cordifolia (Roxb.)Hook f Ixora coccinea L Nhài mác Mi Gỗ Nhài đài nhỏ Mi Gỗ Họ Rau sắng Rau sắng Mi VU Thực phẩm Họ Chẩn Chẩn Mi Gỗ Me Gỗ Me Thuốc Táo na nhiều nhánh Mi Thuốc Trầm, bút mèo Mi Gỗ Táo ta dại Mi Thuốc Dâu đất Mi Thuốc Sơn tra lớn Me Gỗ Sơn tra cưa Me Quả Xoan đào Me Gỗ Đào bánh xe Me Gỗ Gáo Mi Gỗ Trang sơn Mi Thuốc Họ mạ sưa Chẹo thui nam Mã sưa bắc Họ táo Họ Hoa hồng Họ Cà phê 226 Ixora henryi Levl Lansianthus chinensis 227 (Champ ex Benth.) Benth 228 Morinda citrifolia L Psychotria rubra 229 (Lour.) Poit Psychotria silvestris 230 Pitard Randia spinosa 231 (thunb.) Poir Wendlandia glabrata 232 DC 51 Rutaceae Clausena excavata 233 Burm.f Clausena lansium 234 (Lour.)Skeels Glycosmis parviflora 235 (Sims) Little Glycosmis stenocarpa 236 (Drake) Guillaumin Micromelum 237 hirsutum Oliv Zanthoxylum 238 avicenniae (Lam.) DC 52 Sabiaceae 239 240 241 242 243 Meliosma henryi Diels 53 Salicaceae Salix tetrasperma Roxb 54 Sapindaceae Dimocarpus fumatus (Blume) Leenh Nephelium cuspidatum Blume Nephelium lappaceum L Trang henry Mi Xú hương trung quốc Mi Thuốc Nhàu chanh Mi Thuốc Lấu đỏ Mi Thuốc Lấu rừng Mi Thuốc Găng gai Mi Gỗ Chà hươu nhẵn Mi Gỗ Hồng bì dại Mi Quả Hồng bì Mi Quả Bưởi bung Mi Thuốc Cơm rượu trái hẹp Mi Thuốc Mắt trâu Me Thuốc Muồng truồng Mi Thuốc Mi Gỗ Mi Gỗ Nhãn rừng Me Quả, gỗ Chôm chôm rừng Mi Quả, gỗ Vải guốc Mi Gỗ Họ Cam chanh Họ Thanh phong Phiên hạch Họ Liễu Liễu hạt Họ Bồ 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 Pometia pinnata J.R.Forst & G.Forst Xerospermum noronhianum (Blume) Blume 55 Sapotaceae Eberhardtia tonkinensis Lecomte Madhuca pasquieri (Dubard) H J Lam 57 Simaroubaceae Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 58 Sonneratiaceae Duabanga grandiflora (Roxb ex DC) Walp 59 Sterculiaceae Helicteres hirsuta Lour Helicteres viscida Blume Pterospermum Heterophyllum Hance Pterospermum lancaefolum Roxb Sterculia lanceolata Cav Sterculia parviflora Roxb 60 Styracaceae Styrax tonkinenss (Pierre) Craib ex Hartw 61 Symplocaceae Symplocos dolichotrichaMerr Symplocos glauca (Thunb.) Koidz Symplocos longifoliaFletcher Sâng Mg Vải rừng Me Gỗ Họ Hồng xiêm Mắc niễng bắc Me Gỗ Sến mật Mg Thuốc, gỗ Me Thuốc Me Gỗ Tháu kén lông Mi Thuốc Thao ken dinh Mi Gỗ Mang khác Me Thuốc Mang mác Me Gỗ Trôm mác Mi Thuốc Trôm hoa thưa Me Thuốc Me Gỗ Dung lông dài Mi Gỗ Dung mốc Me Gỗ Dung dài Me Gỗ Họ Thanh thất Thanh thất Họ Bần Phay Họ Trôm Họ Bồ đề Bồ đề Họ Dung 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 62 Theaceae Adinandra caudata Gagn Eurya groffii Merr Eurya japonica Thunb Schima wallichii (DC) Choisy ex Zoll 63 Tiliaceae Hainania Trichosperma Merr Excentrodendron Tonkinense H.T.chang et R.H.Miau Grewia asiatica L 64 Ulmaceae Celtis japonica Planch Gironniera cuspidata (Blume) Kurz Gironniera subaequalis Planch 65 Urticaceae Pilea hookerana Wedd 66 Verbenaceae Callicarpa arborea Roxb Callicarpa candicans (Burm.F.) Hochr Callicarpa macrophyllaVahl Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.var simplex (Moldenke)S.L.Chen Clerodendrum cyrtophyllum turcz Clerodendrum japonicum (Thunb.) Họ Chè Dương đồng đuôi Sơn trà grô Me Gỗ Mi Thuốc Sơn trà nhật Me Vối thuốc Me Thuốc Nghiến giả Me Gỗ Nghiến Me Gỗ Cò ke châu Họ Du Mi Thuốc Sếu đông Me Gỗ Ngát trơn Me Gỗ Ngát vàng Mg Gỗ Mi Gỗ Tu hú gỗ Me Gỗ Tử châu chồi trắng Me Thuốc Tu hú to Me Thuốc Bạch đồng nữ Mi Thuốc Mò, Đăng cảy Mi Thực phẩm Xích đồng Mi Thuốc Họ Đay Họ Gai Nan ông hooker Họ co roi ngựa 277 278 279 280 281 Sweet Gmelina arborea Roxb Gmelina lecomtei Dop Vitex quinatsa (Lour.) F.N Williams Vitex tripinnata (Lour.)Merr 67 Viscaceae Viscum ovalifolium Wall exDC Lõi thọ Mi Gỗ Lõi thọ trắng Mi Gỗ Me Gỗ Mi Gỗ Mi Gỗ Ngũ chảo năm Ngũ chảo kép ba Họ Ghi Ghi xoan Phụ lục BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN VỀ CÁC LOÀI CÂY GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ Phần 1: Thông tin xác định chung Ngày Phỏng vấn (ngày/tháng/năm): ……………………………………………… Người vấn: 3.Thôn: .4 … Huyện: … 6.Tên người vấn: .7 Dân tộc:… .8 Tuổi: 9.Trình độ văn hóa người vấn: 10 Nghề nghiệp chính: .11 Số nhân gia đình: 12 Kinh tế gia đình: [ ] Giầu ; [ ] Khá ; [ ] Trung bình; [ ] Nghèo; [ ] Rất nghèo Phần 2: Nội dung phỏng vấn Ông (bà) cho biết rừng có ý nghĩa quan trọng đời sống người dân xã? Hiện nay, xã có loại rừng gì? Trạng thái chiếm chủ yếu? Rừng tự nhiên địa phương phân bố khu vực nào? Các trạng thái rừng quản lý sử dụng? Hình thức quản lý có hiệu khơng? Trên trạng thái rừng trước rừng tự nhiên rừng phục hồi sau canh tác nương rẫy/sau khai thác? Hiện trạng rừng có thay đổi so với 10 năm trước? Ơng bà có dự đoán tương lai rừng 10 năm tới? So với 10 năm trước đây, việc tìm kiếm lồi/nguồn tài ngun rừng có khó khơng? Mức độ? Cuộc sống gia đình có bị thay đổi nguồn tài nguyên rừng bị thay đổi không? Thay đổi nào? Nguồn thu nhập người dân khu vực từ nguồn nào? Việc sử dụng rừng địa phương từ trước tới có khác khơng? Khác nào? Gia đình có khai thác nguồn tài nguyên từ rừng tự nhiên khơng? Nếu có, ơng bà sử dụng/khai thác từ rừng tự nhiên? 10 Ai người sử dụng tài nguyên rừng thường xuyên nhất? (người nghèo/người giàu? Nhóm dân tộc thiểu số? nam giới/phụ nữ? khác?) Tại sao? 11 Trong trạng thái rừng tự nhiên trạng thái bị tác động người dân nhiều nhất? Những tác động thường xuyên? Tại sao? Ai tác động? Mức độ tác động? Phạm vi tác động? Phần 3: Thông tin lồi gỗ 12 Các lồi gỗ có khu vực thơn/xã mà Ơng/bà thu hái/bắt gặp: Tên loài lấy gỗ…………………… -Tên loài thường lấy bán -Tên lồì gỗ hay khai thác Khu vực xuất hiện: - Tần suất bắt gặp: [ ] Nhiều; [ ] Trung bình; [ ] í t; [ ] Hiếm; [ ] Rất 13 Các lồi gỗ q Ơng/bà thu hái/bắt gặp có khu vực thơn/xã ? - Tên Lồi…………………… - Số lượng (tâp chung/cá thể): …………………… - Khu vực xuất hiện: Sinh cảnh rừng (nguyên động): sinh/đã bị tác 14 Mùa vụ khai thác gỗ Tên loài thường hay khai thác…………………… - Mùa thu hái: [ ] Xuân ; [ ] Hạ ; [ ] Thu; [ ] Đông, Quanh năm [ ] 15 Ơng/bà cho biết lồi LSNG quý trước có mà khơng bắt gặp/khơng còn? 16 Ông/bà có sử dụng/khai thác từ rừng tự nhiên hay khơng? [ ] Có; [ ] Khơng 17 Khi nhà nước chuyển khu vực rừng tự nhiên thành KBT, thu nhập gia đình Ơng/bà chịu ảnh hưởng nào? [ ] Tăng lên; [ ] Không thay đổi; [ ] Giảm Tại sao? …………………………………………………………………………………… Phần 4: Thơng tin lồi LSNG khu vực 18 Các lồi LSNG có khu vực thơn/xã mà Ơng/bà thu hái/bắt gặp: - Tên loài làm thuốc……… -Tên loài làm thực phẩm/lương thực -Tên lồi làm che bóng mát/cảnh - Khu vực xuất hiện: - Tần suất bắt gặp: [ ] Nhiều; [ ] Trung bình; [ ] ít; [ ] Hiếm; [ ] Rất 19 Các lồi LSNG q Ơng/bà thu hái/bắt gặp có khu vực thơn/xã ? - Tên Lồi…………………… - Số lượng (tâp chung/cá thể): …………………… - Khu vực xuất hiện: -Sinh cảnh rừng (nguyên sinh/đã bị tác động): 20 Mùa vụ thu loài LSNG Tên loài làm thuốc……… -Tên loài làm thực phẩm/lương thực -Tên lồi che bóng mát/cảnh - Mùa thu hái: [ ] Xuân ; [ ] Hạ ; [ ] Thu; [ ] Đông, Quanh năm [ ] 21 Ơng/bà cho biết lồi LSNG q trước có mà khơng bắt gặp/khơng còn? 22 Ơng/bà có sử dụng/khai thác từ rừng tự nhiên hay khơng? [ ] Khơng Có; [ ] 23 Khi nhà nước chuyển khu vực rừng tự nhiên thành rừng cấm, thu nhập gia đình Ơng/bà chịu ảnh hưởng nào? [ ] Tăng lên; [ ] Không thay đổi; [ ] Giảm Tại sao? ……………………………………………………………………………… 24 Theo ý kiến Ông/bà hoạt động khơng nhà nước cho phép thực có khu vực rừng thôn/xã ? [ ] Cây hoa cảnh (phong lan, hoa [ ] Khai thác củi [ ] Trồng ăn [ ] Trồng loại khác (lúa, rau, cây…) [ ] Nuôi gia súc [ ] Khai thác quặng, đất, cát, sỏi đá/ [ ] Cây thuốc [ ] Khai thác mật ong (tự nhiên)/ [ ] 10 Thức ăn từ rừng (quả, rễ, hạt) [ ] 11 Thu lượm côn trùng/ Insect collecting [ ] 12 Săn bắt thú lớn (gấu, hươu, khỉ, cầy hương….)/ [ ] 13 Săn bắt loại rùa, kỳ nhông, [ ] 14 Săn bắt loại chim trà) [ ] 15 Khai thác gỗ từ rừng tự nhiên [_] Măng Tại sao? …………………… 24 So với 10 năm trước đây, việc tìm kiếm lồi gỗ LSNG rừng có khó khơng? [ ] Có; [ ] Khơng; [ ] Không ý kiến Tại sao? …………………… 25 Ông/bà nghĩ tương lai loài gỗ LSNG rừng tự nhiên sau 10 năm nữa? [ ] Tốt hơn; [ ] Không thay đổi; [ ] Xấu đi; [ ] Không ý kiến Tại sao? …………………… 26 Ơng/bà có biết đường ranh giới thơn với rừng tự nhiên khơng? [ ] Có; [ ] Khơng; [ ] Không ý kiến Tại sao? …………………… 27 Ơng/bà có biết dự án/chương trình liên quan đến bảo vệ rừng/LSNG xã? [ ] Có; [ ] Khơng 28 Nếu có, tên dự án? 29 Nếu có, hoạt động họ? 30 Ơng/bà có đề xuất hỗ trợ để thay đổi/bù đắp cho nguồn thu nhập không vào rừng khai thác gỗ LSNG? …………………… 31 Ơng/bà có gợi ý vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ gỗ LSNG quý khu rừng tự nhiên? …………………… 32 Ơng/bà có gợi ý vấn đề bảo vệ loài gỗ LSNG …………………… 33 Anh/chị cho biết điểm mạnh, điểm yếu nguy thách thức cơng tác quản lý bảo vệ lồi gỗ LSNG địa phương? …………………… 34 Anh/chị có đề xuất cho giải pháp bảo tồn sử dụng bền vững tài nguyên địa phương? …………………… Trân thành cám ơn Ông/bà Người phỏng vấn Người phỏng vấn Nông Trọng Đạt ... TRỌNG ĐẠT NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN THỰC VẬT THÂN GỖ Ở CÁC SINH CẢNH KHÁC NHAU TẠI XÃ THÀNH CÔNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHIA OẮC PHIA ĐÉN TỈNH CAO BẰNG KHÓA... Văn Mạn thực đề tài Nghiên cứu tính đa dạng đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ sinh cảnh khác xã Thành Công Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén, tỉnh Cao Bằng Để hồn thành khóa... tơi thực khóa luận Nghiên cứu tính đa dạng đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ sinh cảnh khác xã Thành Công Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén, tỉnh Cao Bằng góp phần bảo tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ ở các sinh cảnh khác nhau tại xã thành công khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc – phia đén tỉnh cao bằng , Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ ở các sinh cảnh khác nhau tại xã thành công khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc – phia đén tỉnh cao bằng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay