Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản dồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên

70 1 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 10:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HÀ VĂN BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 31 TỶ LỆ 1:1000 XÃ YÊN TRẠCH, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HÀ VĂN BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 31 TỶ LỆ 1:1000 XÃ YÊN TRẠCH, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa mơi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 GVHD : PGS.TS Phan Đình Binh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lƣợng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Qua sinh viên trƣờng hồn thiện kiến thức lý luận, phƣơng pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Đƣợc giúp đỡ Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Ban giám đốc công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý dồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1:1000 xã Yên Trạch, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên Trong suốt trình thực tập em nhận đƣợc giúp đỡ thầy cô giáo cán bộ, kỹ thuật viên nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, thầy, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên đặc biệt thầy giáo Phan Đình Binh ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán kỹ thuật viên công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long giúp đỡ em hồn thành khóa luận Do trình độ có hạn cố gắng song khóa luận tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến bảo thầy giáo, đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tóm tắt vài thông số phân mảnh đồ 12 Bảng 2.2: Các tiêu kỹ thuật đƣờng chuyền kinh vĩ 15 Bảng 4.1: Hiện trạng dung đất xã Yên Trạch năm 2017 34 Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lƣới đƣờng chuyền địa 35 Bảng 4.3: Lịch đo GPS Xã Yên Trạch năm 2017 39 Bảng 4.4: Số liệu điểm gốc 42 Bảng 4.5: Bảng tọa độ trắc địa sau bình sai hệ tọa độ trắc địa wgs84 ellipsoid qui chiếu: wgs-84 42 Bảng 4.6: Bảng trị đo gia số tọa độ tiêu sai số 43 Bảng 4.7: Kết đo số điểm chi tiết 46 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Lƣới chiếu GAUSS-KRUGER Hình 2.2: Phép chiếu UTM Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 13 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử 17 Hình 2.5: Trình tự đo 19 Hình 2.6: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 25 Hình 3.1.Sơ đồ đo vẽ chi tiết 29 Hình 4.1: Cơ cấu dụng đất xã Yên Trạch năm 2017 33 Hinh 4.2: Hình ảnh số liệu thiết kế thành lập lƣới khống chế xã Yên Trạch 38 Hình 4.3: Cấu trúc file liệu t máy đo điện tử 47 Hình 4.4: Phần mềm đổi định dạng file số liệu 48 Hình 4.5: File số liệu sau đổi 48 Hình 4.6: Phần mềm đổi định dạng file số liệu Hình 4.7: file số liệu sau đổi 49 Hình 4.8: Nhập số liệu famis 50 Hình 4.9: Triển điểm chi tiết lên vẽ 51 Hình 4.10: Tạo mơ tả trị đo 52 Hình 4.11: Một góc tờ đồ q trình nối 53 Hình 4.12: Bản đồ sau tạo topology 53 Hình 4.13: Bản đồ sau sửa lỗi 54 Hình 4.14: đất sau đƣợc tạo tâm 55 Hình 4.15: Thao tác để đánh số 56 Hình 4.16: Vẽ nhãn 57 Hình 4.17: Tạo khung đồ 58 Hình 4.18: Tờ đồ sau đƣợc biên tập hoàn chỉnh 58 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL : Cơ sở liệu TNMT : Tài nguyên & Môi trƣờng TT : Thông tƣ QĐ : Quyết định TCĐC : Tổng cục Địa CP : Chính Phủ QL : Quốc lộ UTM : Lƣới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 : Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐĐC : Bản đồ địa v MỤC LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu Error! Bookmark not defined 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.5 Cơ sở toán học đồ địa 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.3 Các phƣơng pháp thành lập đồ địa 12 2.3.1 Các phƣơng pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 12 2.3.2 Đo vẽ đồ địa phƣơng pháp tồn đạc 13 2.4 Thành lập lƣới khống chế trắc địa 14 2.4.1 Khái quát lƣới tọa độ địa 14 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lƣới đƣờng chuyền kinh vĩ 14 2.4.3 Thành lập đƣờng chuyền kinh vĩ 16 2.5 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 16 2.5.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 16 2.5.2 Phƣơng pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 17 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 20 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 20 2.6.2 Phần mềm famis 21 2.7 Giới thiệu sơ lƣợc máy toàn đạc điện tử 26 2.7.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 26 2.7.2 Đo tọa độ, độ cao đƣờng truyền kinh vi 26 vi 2.7.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 26 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung 27 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Yên Trạch 27 3.3.2 Thành lập lƣới khống chế đo vẽ 28 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã t số liệu đo chi tiết 28 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 28 3.4.2 Phƣơng pháp đo vẽ chi tiết 29 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên nhân lực 30 4.1.2 Thực trạng quản lý sử dụng đất đai xã Yên Trạch 32 4.2 Thành lập lƣỡi kinh vĩ 35 4.2.1 Công tác ngoại ngiệp 35 4.2.2 Công tác nội nghiệp 37 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation, Famis 45 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 45 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai yếu tố sống, đất khơng có sản xuất khơng có tồn ngƣời Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng Trong sống đất đai đóng vai trò tƣ liệu sản xuất đặc biệt thiếu đƣợc sống hàng ngày với hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp sinh hoạt mình, ngƣời tác động trực tiếp vào đất đai, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên làm giảm dần tính bền vững đất đai Ngồi tƣợng xói mòn đất, thối hố đất sa mạc hoá ngày diễn nghiêm trọng phạm vi tồn cầu nói chung Việt Nam nói riêng Ngồi đất đai thành cách mạng Đảng, Nhà nƣớc Nhân dân ta Cho nên, thế hệ hôm hệ mai sau phải đoàn kết để sử dụng hợp lý hiệu nguồn tài nguyên đất đai nhƣ bảo vệ chúng khỏi nguy thoái hoá ngày rõ rệt nhƣ Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản lý Nhà nƣớc đất đai đƣợc quy định Luật Đất đai năm 2013 Đây chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc, nhu cầu cấp bách ngành Địa nƣớc nói chung tỉnh Thái Nguyên nói riêng Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tƣ liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Cơng tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân địa bàn tỉnh Thái Nguyên phần dự án nêu Để bảo vệ quỹ đất đai địa phƣơng nhƣ để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho ngƣời quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Để phục vụ mục đích trên, đƣợc đồng ý Sở Tài ngun Mơi trƣờng tỉnh Thái Ngun, Phòng quản lý dự án đo đạc đồ - cơng ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn: Đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Xã Yên Trạch, huyện Phú Lƣơng, Tỉnh Thái Nguyên, tiến hành xây dựng hệ thống đồ địa cho địa xã, phƣờng địa bàn tỉnh có Xã Yên Trạch, huyện Phú Lƣơng, Tỉnh Thái Nguyên, Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho toàn khu vực xã Yên Trạch, với phân công, giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long với hƣớng dẫn thầy giáo PGS.TS Phan Đình Binh em tiến hành nghiên cứu đề tài “ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý đồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1:1000 xã yên trạch, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lƣới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa tỉ lệ 1:1000 Xã Yên Trạch 48 - Xử lý số liệu Sau số liệu đƣợc trút t máy toàn đạc điện tử sang máy vi tính file số liệu có tên (1-11.gsi) nhƣ ví dụ file số liệu có tên 1-11 ( có nghĩa số liệu đo vào ngày tháng 11) Sau có file nhƣ hình ta phải sử dụng phần mềm để chuyển đổi định dạng file sang “.dat” thay “.gsi” Hình 4.4 Phần mềm đổi định dạng file số liệu Sau đổi định dạng “.dat” ta có file số liệu nhƣ sau: Hình 4.5: File số liệu sau đổi 49 Sau có file “.dat” ta phải tiếp tục đổi đuôi định dạng “.txt” qua phần mềm Hình 4.6 Phần mềm đổi định dạng file số liệu Sau đổi định dạng “.txt” có dạng Hình 4.7: file số liệu sau đổi 50 Sau có file nhƣ ta đổi định dạng sang “.txt” để tiến hành phun điểm đo chi tiết lên vẽ phần mềm FAMIS 4.3.2.1 Nh p số liệu đo Khi xử lý đƣợc File số liệu điểm chi tiết có “.txt” ta tiến hành chuyển điểm lên vẽ Khởi động Microstation, tạo file vẽ chọn ( Select ) file chuẩn có đầy đủ thơng số cài đặt, gọi ứng dụng Famis - Làm việc với Cơ sở liệu trị đo  Nh p số liệu  Import Tìm đƣờng dẫn đến ổ, thƣ mục, file chứa số liệu cần triển điểm lên vẽ : Hình 4.8: Nhập số liệu famis Chọn đƣờng dẫn chứa file số liệu chi tiết có “.txt” ta đƣợc file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định ngồi thực địa đƣợc tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 51 Hình 4.9:Ttriển điểm chi tiết lên vẽ 4.3.2.2 Hiển thị số liệu đo - Hiển thị trị đo T menu Cơ sở liệu trị đo  Hiển thị  Tạo mô tả trị đo  chọn thông số hiển thị DX = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục X = ) DY = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục Y = ) Chọn kích thƣớc chữ = lớn tuỳ theo để thụân tiện cho việc nối điểm chi tiết với cho rõ nét rễ nhìn số thứ tự điểm Chọn màu chữ số thứ tự điểm cho chữ số so với màu Microstation, ví dụ nhƣ màu Microstation màu đen ta lên chọn màu chữ số thứ tự điểm chi tiết màu trắng chọn xong ta ấn chấp nhận 52 Hình 4.10: Tạo mơ tả trị đo Vậy ta đƣợc vẽ có hiển thị điểm đo chi tiết 4.3.2.3 Thành l p vẽ T điểm chi tiết vẽ sơ hoạ thực địa ta sử dụng công cụ vẽ đƣờng thẳng Place Smartline chọn lớp cho t ng đối tƣợng chƣơng trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lƣợt thực công việc nối điểm sơ đồ tờ đồ khu vực phƣờng Quang Trung, ta thu đƣợc vẽ khu vực đo vẽ nhƣ hình minh hoạ dƣới Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trƣng khu đo 53 Hình 4.11 : góc tờ đồ q trình nối 4.3.2.4 Kết nối với sở liệu đồ T menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ nhƣ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo đƣợc tâm ( topology) Hình 4.12 :bản đồ sau tạo topology 54 4.3.2.5 Sửa lỗi Topology mơ hình lƣu trữ liệu đồ ( khơng gian ) đƣợc chuẩn hóa Nó không lƣu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thƣớc, hình dạng t ng đối tƣợng đồ riêng rẽ mà còn mơ tả quan hệ không gian chúng với nhƣ nối nhau, kề Chức quan trọng cơng việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ v a tạo Nhƣ nói tâm đƣợc tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor T menu phần mềm trƣớc tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) Hình 4.13 :Bản đồ sau sửa lỗi 55 Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa đƣợc lỗi thông thƣờng nhƣ : Bắt quá, bắt chƣa tới, trùng Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức nhƣ vƣơn dai đối tƣợng, cắt đối tƣợng, 4.3.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ Ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phƣơng pháp chia mảnh sau đồ đƣợc chia mảnh 4.3.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : * Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chƣơng trình tự tạo lớp tâm cho t ng đất Hình 4.14: Thửa đất sau tạo tâm 56 Một góc đất tờ đồ gốc sau đƣợc tạo tâm * Đánh số Chƣơng trình thực đánh số t xuống dƣới, t trái qua phải Hình 4.15 :Thao tác để đánh số * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bƣớc gán liệu t nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trƣớc tiến hành bƣớc thông tin đất phải đƣợc thu thập đầy đủ đƣợc gắn nằm Các lớp thông tin đất đƣợc gắn lớp bƣớc gán thơng tin t nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp .Trong bƣớc gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ) lớp 53 ta gan thông tin t nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ d Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: * Vẽ nhãn 57 Vẽ nhãn nhƣng công cụ thƣờng dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tƣợng đồ hoạ theo cách định dạng cho trƣớc Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị đƣợc tất liệu Hình 4.16 : Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chƣơng trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa đƣợc cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chƣa Có nhƣng trƣờng hợp thơng tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật đƣợc thộng tin vào nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thông tin bảng đầy đủ chƣa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin nhƣ (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin đƣợc cập nhật đầy đủ 58 * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Hình 4.17 tạo khung đồ Hình 4.18: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 59 Khi ta ấn vào nút „ Chọn đồ „ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ lên Đây toạ độ đƣợc tính dựa tham số tỷ lệ Sau hồn tất q trình nêu Đã hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa t số liệu đo chi tiết 4.3.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ đƣợc in thử , tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thƣớc dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Nhƣ vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.3.2.9 In đồ Khi đồ đƣợc kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tiến hành đo vẽ chỉnh lý lại tồn diện tích xã n Trạch, sau đo vẽ chỉnh lý thu đƣợc kết nhƣ sau: - Thành lập lƣới đo vẽ bao gồm: 10 điểm địa 50 điểm lƣới kinh vĩ có độ xác tƣơng đối cao - Tổng số tờ đồ địa tồn xã: 109 tờ tỷ lệ 1: 1000 - Đã thành lập đƣợc mảnh đồ địa tờ soos31 tỷ lệ 1:1000 thuộc xã Yên Trạch, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái ngun với tổng diện tích 12,6 đó: Đất nông thôn (ONT) : 3,10 Đất trồng lúa (LUC) là: 2,10 Đất trồng hàng năm là: 0,80 Đất trồng hàng năm là: 0,76 Đất lâm nghiệp là: 4,3 Đất chƣa dụng là: 1,54 tờ đồ đƣợc đo đạc, xử lý, biên tập phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt Bên cạnh điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội có số ảnh hƣởng tớ công tác thành lập đồ địa 5.2 Kiến nghị - Nhà trƣờng cần hợp tác liên kết với doanh nghiệp công ty địa bàn nƣớc để nhằm đào tạo tạo hội sinh viên đƣợc trải nhiệm thực tế , nâng cao tay nghề, học hỏi kinh nghiệm nắm vứng kiến thức trâu dồi kỹ cho sinh viên trƣớc trƣờng 61 -Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội đại đặc biệt nhà tuyển dụng theo tiêu chí làm đƣợc việc kỹ ngành địa nói chung cơng tác quản lý nói chung - Nâng cao uy tín nhà trƣờng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề vững , Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ng ng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lƣu trữ, quản lý khai thác - Nhà nƣớc cần tập trung kinh phí đầu tƣ xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nƣớc cần quan tâm bồi dƣỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài ngun Mơi trƣờng, (2013), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia HN Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Bộ TN & MT Tổng cục địa chính, Hƣớng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Tổng cục địa Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb TT25-2014 ngày 30/12/2013 quy định thành lập BĐĐC Bộ N&MT Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi hƣớng dẫn luật đất đai Bộ tài nguyên muôi trƣờng năm 2015 ban hành Thông tƣ 75/2015/TTBTNMT quy định kỹ thuật sở liệu đất đai Bộ tài nguyên môi trƣờng năm 2017 ban hành Thông tƣ 48/2017/TTBTC quy định chế độ Tài hoạt động đấu giá tài sản 10 Thơng tƣ 05/2017/TT-BTNMT quy định quy trình xây dựng sở liệu đất đai ... tài ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý đồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1: 1000 xã yên trạch, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên 1. 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HÀ VĂN BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 31 TỶ LỆ 1: 1000 XÃ YÊN TRẠCH, HUYỆN... đốc công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý dồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1: 1000 xã Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản dồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản dồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay