Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

131 10 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 10:03

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DỖN ĐÌNH NAM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN - TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DỖN ĐÌNH NAM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN - TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM VĂN HẠNH THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc, trung thực số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Dỗn Đình Nam ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn này, nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía tập thể cá nhân: Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Phạm Văn Hạnh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn doanh nghiệp nhỏ vừatrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đơn vị, phòng ban cán nhân viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu đề tài Tác giả Dỗn Đình Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn cấp huyện 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Tiêu chí xác định DNNVV 1.1.3 Đặc điểm DNNVV 10 1.1.4 Vai trò DNNVV 11 1.1.5 Nội dung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn cấp huyện 13 1.1.6 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV địa bàn cấp huyện 19 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn cấp huyện 23 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 23 1.2.2 Bài học kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa cho huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 29 Chương 231PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 31 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số thông tin 32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá chủ trương, sách, định hướng huyện tỉnh quản lý phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 35 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý việc triển khai thực chủ trương, sách, định hướng địa phương phát triển DNNVV 35 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá công tác kiểm tra giám sát phát triển DNNVV37 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 38 3.1 Khái quát huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn-Tỉnh Bắc Kạn 42 3.2 Đặc điểm DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 45 3.2.1 Phát triển số lượng 45 3.2.2 Quy mô vốn DNNVV 48 3.2.3 Quy mô lao động DNNVV 50 3.2.4 Doanh thu DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn-Bắc Kạn 51 3.3 Nội dung phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 52 3.3.1 Xây dựng chủ trương, định hướng sách phát triển huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn 52 3.3.2 Công tác triển khai chủ trương, định hướng sách hỗ trợ phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn 56 3.3.3 Công tác kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách phát triển DNNVV huyện Chợ Đồn 71 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 75 3.4.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 75 3.4.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 81 3.5 Đánh giá chung phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 87 3.5.1 Những kết đạt 87 3.5.2 Những hạn chế 88 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 91 Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 93 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 93 4.1.1 Định hướng phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 93 4.1.2 Mục tiêu phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 94 4.2 Các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 95 4.2.1 Tăng cường triển khai chủ trương, định hướng sách phát triển DNNVV địa bàn huyện 95 4.2.2 Tăng cường công tác triển khai chủ trương, định hướng sách hỗ trợ phát triển địa phương 96 4.2.3 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách địa phương 100 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 101 4.3.1 Đối với nhà nước, phủ bộ/ban/ngành có liên quan 101 4.3.2 Đối với UBND tỉnh Bắc K ạn sở/ban/ngành có liên quan 101 4.3.3 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Chợ Đồn 103 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 109 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APEC : BCH : BVTV : CHLB : CN-TTCN : CN-XD : DN : DNNVV : DNTN : DT : GDP : GTGT : HTX : KH : KTGS : KTXH : LĐ : LĐTB&XH : LMLM : MTQG : NH : NLĐ : ODA : PCTT-TKCN : QLNN : SXKD : TM-DV : TNHH : TSCĐ : UBKT : UBND : YWAM : Mission Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Ban chấp hành Bảo vệ thực vật Cộng hòa liên bang Cơng nghiệp - Tiểu thủ cơng nghiệp Công nghiệp - Xây dựng Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp tư nhân Doanh thu Tổng thu nhập quốc nội Giá trị gia tăng Hợp tác xã Kế hoạch Kiểm tra, giám sát Kinh tế - Xã hội Lao động Lao động thương binh Xã hội Lở mồm long móng Mặt trận quốc gia Ngân hàng Người lao động Nguồn vốn hợp tác phát triển Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Quản lý Nhà nước Sản xuất kinh doanh Thương mại - Dịch vụ Trách nhiệm Hữu hạn Tài sản cố định Ủy ban kiểm tra Ủy ban nhân dân Tổ chức Thanh niên với sứ Mệnh Youth With A Xây dựng hệ thống thông tin đất đai công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch khu cơng nghiệp, khu cơng nghiệp phân tán, sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp… Đối với DNNVV hoạt động làng nghề truyền thống muốn mở rộng diện tích mặt cần mua lại quyền sử dụng đất thuê đổi đất với người dân tạo điều kiện để hộ chuyển đổi nhanh chóng thuận lợi theo quy định pháp luật Tập trung đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp phân tán theo quy hoạch cụm công nghiệp Triển khai thực nhanh chóng cơng tác đền bù, giải phóng mặt để kêu gọi động viên doanh nghiệp đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng * Chính sách hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ - Đẩy mạnh việc thực chư ơng trình hỗ trợ DN áp dụng công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn tiên tiến, đổi đại hố cơng nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất kinh doanh; chương trình Hỗ trợ DN áp dụng công nghệ hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao chất lượng hàng hoá phục vụ tiêu dùng xuất - Xây dựng ban hành chế sách khuyến khích doanh nghiệp đổi công nghệ để sớm triển khai thực - Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, xây dựngchính sách khuyến khích hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết vào lĩnh vực ưu tiên như: nghiên cứu công nghệ thiết bị bảo quản nông, lâm sản, đặc biệt công nghệ chế biến nơng sản hàng hóabảo quản rau nhằm nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm; cải tiế n đại hố cơng nghệ truyền thống nhằm tạo thay đổi chất lượng làng nghề 100 4.2.3 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách địa phương Thường xuyên mở lớp đào tạo nghiệp vụ, góp phần nâng cao lực chuyên môn, đạo đức công vụ cán tra nhằm nâng cao hiệu rút ngắn thời gian tra Ngồi có chế độ đãi ngộ cao cán tra để họ yên tâm công tác hạn chế tiêu cực, gắn chế độ đãi ngộ cao với biện pháp kỷ luật nghiêm khắc cán tra vi phạm pháp luật Cán tra làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại cho DNVVN Khắc phục tình trạng kiểm tra, giám sát chồng chéo Theo quy định hành, DNVVN phải chịu kiểm tra, giám sát nhiều quan nhà nước như: cảnh sát kinh tế, kiểm toán, hải quan, thuế, quản lý vốn, quản lý thị trường, bảo hiểm từ Trung ương đến địa phương; hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội cấp trên, cấp DNVVN Do DNVVN phải chịu kiểm tra, giám sát nhiều quan với lĩnh vực nội dung khác nên dẫn đến tình trạng chồng chéo nội dung thời gian gây khó khăn cho hoạt động DNVVN Vì vậy, việc kiểm tra giám sát quan nhà nước nên tổ chức định kỳ năm không nên có q đồn kiểm tra DNVVN, tạo điều kiện cho DNVVN yên tâm sản xuất kinh doanh Cơ quan quản lý nhà nước có chức tra, kiểm tra cần xây dựng kế hoạch tra năm Bên cạnh đó, quan cần hiệp thương, rà soát thời gian, đối tượng thanh, kiểm tra, quản lý chặt chẽ kế hoạch thanh, kiểm tra DNVVN năm, tránh chồng chéo nội dung tra Thanh tra, kiểm tra phải dựa kế hoạch duyệt, trừ trường hợp th anh tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần nhìn nhận đắn thực tốt hoạt động tra, kiểm tra DNVVN, thơng qua hướng dẫn, giúp đỡ DNVVN chấp hành pháp luật nhà nước, tạo điều kiện cho DNVVN phát triển theo hướng nâng cao hiệu sức cạnh tranh DNVVN 101 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 4.3.1 Đối với nhà nước, phủ bộ/ban/ngành có liên quan Nhà nước cần xây dựng chiến lược phát triển DNNVV chương trình tổng thể hổ trợ phát triển DNNVV làm sở để xây dựng sách, phối hợp đồng giải pháp hổ trợ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát DN việc thực pháp luật pháp luật thuế, chế độ kế toán thống kê, chế độ người lao động, cần hoàn thiện khung pháp lý để DNNVV dễ dàng thực hoạt động kinh doanh khuôn khổ luật pháp Tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận vốn tín dụng, giải minh bạch nguồn tín dụng hổ trợ lãi suất, gia hạn miễn giảm thuế đến đối tượng Doanh nghiệp 4.3.2 Đối với UBND tỉnh Bắc K ạn sở/ban/ngành có liên quan * Đối với UBND tỉnh - Nghiêm túc thực Nghị số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng năm 2016 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 2017, định hướng đến năm 2020, cụ thể hóa Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 16 tháng năm 2016 UBND tỉnh thực Nghị số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng năm 12016 đạo Thủ tướng Chính phủ Thơng báo số 66/TB-VPCP ngày 27 tháng năm 2016 tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư - Nghiêm túc thực Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 Chính phủ Chính phủ điện tử để cơng khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động quan nhà nước qua môi trường mạng; mở chuyên mục hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trang thông tin điện tử Công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh (nếu có), kết giải kiến nghị, khiếu nại doanh nghiệp trang thông tin điện tử quan, đơn vị 102 - Nghiêm túc thực Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; triển khai có hiệu Quyết định số 2121/QĐ- UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đạo đức đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, lực thực tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp - Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ba lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp địa bàn - Thành lập công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến cổng thơng tin điện tử huyện, thành phố để tiếp nhận phản ánh hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp - Quán triệt cán công chức ý thức trách nhiệm, đạo đức cơng vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu; tinh thần quyền phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp Công khai quy trình cán có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường tra công vụ; kiên xử lý cán vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp Thủ trưởng quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm vi phạm công chức, viên chức phạm vi quản lý * Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh - Tổ chức triển khai thực nghiêm túc kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/02/2017 UBND tỉnh việc thực Nghị số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 Chính phủ tiếp tục thực nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 831/QĐUBND ngày 09/6/2016 UBND tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt đề án nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020 103 - Tiếp tục tổ chức thực Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 UBND tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt Chương trình hành động thực Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp - Nghiên cứu, xây dựng thực giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện tiêu môi trường kinh doanh, lực cạnh tranh; thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý phản ánh kiến nghị doanh nghiệp - Thành lập Hội đồng Khuyến khích Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có tham gia sở, ngành, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan để thực vai trò điều phối, giám sát thực sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa phạm vi tỉnh - Rà sốt, đánh giá tình hình thực hiệu sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi sáng tạo; đề xuất biện pháp đẩy mạnh việc thực bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, quỹ khu vực tư nhân nhằm tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp đổi sáng tạo có tiềm tăng trưởng cao - Nghiên cứu việc thành lập, tổ chức vận hành mơ hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi sáng tạo khởi nghiệp theo hình thức đối tác cơng tư (PPP) với tham gia hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tỉnh - Xây dựng chế tạo điều kiện, hỗ trợ khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 4.3.3 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Chợ Đồn - Việc phát triển DNVVN cần thực sở phát huy nguồn lực, tiềm thiên nhiên hồn cảnh xã hội huyện Từ đó, doanh 104 nghiệp kết hợp sở trường, trình độ chuyên môn với nguồn nhân lực, khả tài chính, dung lượng thị trường để tăng trưởng ổn định, góp phần vào xuất gia tăng liên kết doanh nghiệp địa bàn huyện - Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp để hoạt động doanh nghiệp diễn thuận lợi, có định hướng đạt hiệu cao - Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý lao động đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp - Tạo môi trường làm việc động, sáng tạo để phát huy tiềm đội ngũ cán bộ, nhân viên Đồng thời, có chế độ đãi ngộ xứng đáng công để thu hút nguồn nhân lực 105 KẾT LUẬN DNNVV đóng vai trò to lớn nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung, lĩnh vực thương mại nói riêng, đặc biệt trình kinh tế đất nước hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế khu vực giới DNNVV chiếm tỷ trọng đáng kể GDP, làm tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, sử dụng số lượng lớn lao động, góp phần xố đói giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thực tốt đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hồn thiện sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm hỗ trợ phát triển khu vực doanh nghiệp hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung, lĩnh vực thương mại nói riêng thời điểm Luận văn phân tích đạt kết sau đây: Một là, hệ thống hóa lý luận phát triển DNNVV, sở thực tiễn học tập từ huyện Hoài Đức, Hà Nội huyện Yên Dũng, Bắc Giang, đồng thời tác giả rút học kinh nghiệm phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn học tập Hai là, đánh giá thực trạng phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, quy mô số DNNVV địa bàn huyện thống kê năm 2017 có 72 DN, đó, DNNVV có kết kinh doanh chưa tốt, lợi nhuận năm 2015, 2016 lỗ, năm 2017 tỉnh huyện triển khai nhiều sách ưu đãi nên khởi sắc, nhiên khả tiếp cận sách vốn, đất đai, KHCN, thị trường mức thấp Bên cạnh tác giả rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 106 Ba là, tác giả đề xuất giải pháp phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2023, bao gồm: Xây dựng chủ trương, định hướng sách phát triển DNNVV địa bàn huyện; Tăng cường công tác triển khai chủ trương, định hướng sách hỗ trợ phát triển địa phương; Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách địa phương; Các giải pháp khác Tác giả đưa kiến nghị Nhà nước, phủ; UBND tỉnh Bắc Kạn Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn để đưa biện pháp hỗ trợ trình hỗ trợ DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn phát triển bền vững đạt hiệu cao thời gian tới 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Tuấn Anh (2004), Thành lập phát triển doanh nghiệp, NXB Thanh niên, Hà Nội Đinh Văn Ân, Lê Hữu Nghĩa (2004), Phát triển kinh tế nhiều thành phần Việt Nam, lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia Chi cục thống kê huyện Chợ Đồn (2015), Niên giám thống kê năm 2015 Chi cục thống kê huyện Chợ Đồn (2016), Niên giám thống kê năm 2016 Chi thống kê huyện Chợ Đồn (2017), Niên giám thống kê năm 2017 Chính phủ (2018), Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết số điều Luật hỗ trợ DNNVV GS.TS Nguyễn Cúc (2000), Đổi chế sách hỗ trợphát triển DNNVV Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn (2015-2017), Niên giám thống kê năm 20152017 Hoàng Thu Hà, Vũ Quốc Tuấn (2001), Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, kinh nghiệm nước phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Đình Hương (2002), Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 11 Đàm Văn Hiệu (2006), Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nhỏ vừa, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Đinh Thị Nga (2011), Chính sách kinh tế lực cạnh tranh doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia 13 Quốc hội Việt Nam (2014), Luật Doanh nghiệp năm 2014 văn hướng dẫn thi hành, NXB Chính trị quốc gia 14 Vũ Văn Phúc (2012), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam sau năm gia nhập WTO, NXB Chính trị quốc gia 108 15 Nguyễn Hữu Thắng (2008), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, NXB Chính trị quốc gia 16 Phạm Quang Trung (2009), Tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa, NXB Đại học kinh tế quốc dân 17 Trang Thị Tuyết (2006), Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia 18 UBND huyện Chợ Đồn, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 2015 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 19 UBND huyện Chợ Đồn, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 20 UBND tỉnh Bắc Kạn, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 2015 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 21 UBND tỉnh Bắc Kạn, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2015 - 2020 22 https://dantri.com.vn/doanh-nghiep/phat-trien-doanh-nghiep-o-huyenhoai-duc-luong-gio-mang-tu-duy-moi-2017051710310342.htm 23 https://yendung.bacgiang.gov.vn/kinh-te/day-manh-ho-tro-phat-triendoanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-huyen.htm 109 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Xin chào Quý Doanh nghiệp! Tên tơi là: Dỗn Đình Nam Hiện tơi thực nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn nhằm đưa giải pháp để DNNVV phát triển có hiệu sản xuất kinh doanh bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội huyện Chợ Đồn nói riêng tỉnh Bắc Kạn nói chung Vì thế, tơi thực khảo sát này, hy vọng Quý doanh nghiệp đưa ý kiến khách quan để hỗ trợ tốt cho nghiên cứu Phần 1: Thơng tin cá nhân Q vị vui lòng cho biết thêm thơng tin Q vị: Giới tính Quý vị? □ Nam □ Nữ Quý vị nằm độ tuổi nào? □ Dưới 35 □ 35-45 □ Trên 45 Kinh nghiệm làm việc Quý vị bao nhiêu? □ Dưới năm□ 2-5 năm □ 5-10 năm □ 10 năm Vị trí làm việc Quý vị? □Lãnh đạo doanh nghiệp□ Lãnh đạo phòng/ban □ Nhân viên Phần 2: Thơng tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại: Fax: 110 Năm thành lập: Vốn Đăng ký kinh doanh: Mã số thuế: Ngành nghề hoạt động: Phần 3: Nội dung vấn Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm Quý vị theo mức độ sau: Kém Thang đo Yếu Trung bình4 Khá Câu hỏi khảo sát Đảm bảo thời gian, tiến độ nội dung chủ trương, định hướng sách phát triển DNNVV địa bàn Chủ trương, định hướng sách phát triển DNNVV địa bàn công khai, minh bạch, rõ ràng Chủ trương, định hướng sách phát triển DNNVV Chủ trương, địa bàn gắn liền với mục tiêu định hướng phát triển KT-XH địa sách phương Chủ doanh nghiệp, toàn thể lao động DNNVV nắm chủ trương, định hướng sách phát triển DNNVV địa bàn Đảm bảo thời gian, tiến độ nội dung chủ trương, định hướng sách phát triển DNNVV địa bàn 2.Triển khai Nghiêm túc, công khai thực chủ trương, triển khai chủ trương, định hướng định hướng và sách hỗ trợ phát triển sách DNNVV địa bàn Tốt 111 Văn pháp luật giúp quan quản lý tốt triển khai chủ trương, định hướng sách hỗ trợ phát triển DNNVV địa bàn Quy trình thực văn pháp luật cập nhật đầy đủ, nhanh chóng Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật triển khai chủ trương, định hướng sách hỗ trợ phát triển DNNVV địa bàn rõ ràng Công tác tra, kiểm tra việc thực chủ trương, sách phát triển DNNVV địa phương thực định kỳ, đột xuất hàng năm 3.Công tác kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách Cán làm cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách phát triển DNNVV địa phương vô tư, liêm khiết, khơng có biểu quan liệu, tham nhũng Trình tự công tác kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách phát triển DNNVV địa phương tuân thủ theo quy định pháp luật nhà nước, theo quy trình quản lý nhà nước Đã có phối hợp với quan QLNN địa bàn q trình tra, kiểm tra Cơng tác kiểm tra, giám sát việc 112 thực chủ trương, sách phát triển DNNVV địa phương Doanh nghiệp Quý vị nhận hỗ trợ sách sau đây? (vui lòng đánh dấu [x] vào lựa chọn) Chính sách Có Khơng Hỗ trợ vốn Hỗ trợ đất đai Hỗ trợ pháp lý Hỗ trợ thủ tục hành chính, mơi trường kinh doanh Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Hỗ trợ khoa học công nghệ Hỗ trợ thị trường Quý vị vui lòng đánh giá mức độ quan trọng lực nghiên cứu phát triển doanh nghiệp? □ Rất quan trọng □ Quan trọng □ Bình thường □ Khơng quan trọng □ Rất không quan trọng Những thuận lợi phát triển doanh nghiệp quý vị gì? Những khó khăn phát triển doanh nghiệp quý vị gì? 113 Những khó khăn phát triển doanh nghiệp quý vị gì? Những hội phát triển doanh nghiệp quý vị gì? 10 Những thách thức phát triển doanh nghiệp quý vị gì? 11 Quý vị có đề xuất giải pháp phát triển DN thời gian tới thếnào? 12 Quý vị có kiến nghị với cấp quyền phát triển DN thời gian tới thếnào? Xin chân thành cảm ơn Quý vị dành thời gian! ... Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; từ đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Chợ. .. 91 Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 93 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển DNNVV địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ... Phương hướng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 1.1 Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn , Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay