Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh giai đoạn từ 2015 2017

63 0 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG CAO CƯỜNG ÐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN TỪ 2015-2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa Mơi Trường Lớp : K45 - ĐCMT - N03 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2013 - 2017 Thái Nguyên - Năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG CAO CƯỜNG ÐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN TỪ 2015-2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa Mơi Trường Lớp : K45 - ĐCMT - N03 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2013 - 2017 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nông Thu Huyền Thái Nguyên - Năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực phương châm “Học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế” Thực tập tốt nghiệp thời gian để sinh viên sau học tập, nghiên cứu trường có điều kiện củng cố vận dụng kiến thức học vào thực tế Đây giai đoạn thiếu sinh viên trường đại học nói chung sinh viên Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Với lòng kính trọng biết ơn, em xin cảm ơn cô giáo Th.S Nông Thu Huyền tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lí tài nguyên, thầy giáo, cô giáo, cán khoa truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu trình học tập rèn luyện trường Em xin chân thành cảm ơn Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Đầm Hà, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cán cơng tác Phòng tài nguyên môi trường huyện Đầm Hà tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập Em gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè ln bên cạnh khích lệ, động viện em suốt trình học tập thời gian em thực khóa luận tốt nghiệp Trong trình thực tập làm chuyên đề, em cố gắng kinh nghiệm thiếu kiến thức hạn chế nên chuyên đề chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn bè để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Đầm Hà, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đồng Cao Cường ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Một số tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 – 2017 23 Bảng 4.2 Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Đầm Hà năm 2015 – 2017 24 Bảng 4.3 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Đầm Hà 24 giai đoạn 2015 – 2017 24 Bảng 4.4 Diện tích, dân số mật độ dân số huyện Đầm Hà năm 2015 26 Bảng 4.5: Hiện trạng sử dụng đất huyện Đầm Hà năm 2016 31 Bảng 4.6: Kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất 36 huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 36 Bảng 4.7: Kết tặng cho quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 20152017 38 Bảng 4.8: Kết thừa kế quyền sử dụng đất 39 huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 39 Bảng 4.9: Kết chấp giá trị quyền sử dụng đất 40 huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 4.10: Tổng hợp kết chuyển quyền sử dụng đất 42 huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 theo số trường hợp 42 Bảng 4.11: Tổng hợp kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 theo diện tích 43 Bảng 4.12: Sự hiểu biết cán quản lý huyện Đầm Hà 45 chuyển quyền sử dụng đất 45 Bảng 4.13: Đánh giá người sử dụng đất 46 huyện Đầm Hà chuyển quyền sử dụng đất 46 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT DỊCH NGHĨA VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý GCN Giấy chúng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QSDĐ Quyền sử dụng đất TTHC Thủ tục hành TTHCC Trung tâm hành cơng UBND Ủy ban nhân dân VPĐK Văn phòng đăng ký v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Error! Bookmark not defined 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Error! Bookmark not defined 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lý đề tài 2.1.2 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Các nội dung chuyển quyền sử dụng đất 2.2.1 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.2.1.1 Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất 2.2.1.2 Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2.2.1.3 Quyền cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 2.2.1.4 Quyền thừa kế quyền sử dụng đất 2.2.1.5 Quyền tặng cho quyền sử dụng đất 2.2.1.6 Quyền chấp giá trị quyền sử dụng đất 10 2.2.1.7 Quyền góp vốn giá trị quyền sử dụng đất 10 2.2.2 Một số quy định chung chuyển quyền sử dụng đất 10 2.2.3 Những quy định trình tự thủ tục chuyển quyền sử dụng đất phòng tài nguyên môi trường 12 vi 2.2.4 Sơ lược tình hình chuyển quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh 19 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 31.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 20 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 21 3.4.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp 21 3.4.4 Phương pháp phân tích, so sánh 21 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tình hình quản lý sử dụng đất huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 22 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 23 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện 29 4.1.4 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 30 4.2 Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đầm Hà – tỉnh Quảng Ninh 35 4.2.1 Đánh giá kết chuyển đổi quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 35 4.2.2 Đánh giá kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 36 4.2.3 Đánh giá kết công tác tặng cho quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 37 4.2.4 Đánh giá kết công tác thừa kế quyền sử dụng đất 38 4.2.5 Đánh giá kết công tác cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 39 vii 4.2.6 Đánh giá kết công tác chấp giá trị quyền sử dụng đất 40 4.2.7 Đánh giá kết cơng tác góp vốn giá trị quyền sử dụng đất 41 4.3 Tổng hợp đánh giá kết thực hình thức chuyển quyền sử dụng đất tị trấn Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 42 4.3.1 Tổng hợp kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 theo số trường hợp 42 4.3.2 Tổng hợp kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 20152017 theo diện tích 42 4.3.2.1 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất cán làm công tác chuyển quyền 44 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác chuyển quyền sử dụng đất nguyên nhân giải pháp khắc phục 47 4.4.1 Thuận lợi 47 4.4.2 Khó khăn 47 4.4.3 Nguyên nhân giải pháp khắc phục 47 4.4.3.1 Nguyên nhân: 47 4.4.3.2 Giải pháp khắc phục: 48 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA 52 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai loại hàng hóa đặc biệt Q trình thị hóa diễn mạnh mẽ, xã hội ngày phát triển làm cho giá trị đất tăng lên nguồn tài nguyên đất ngày cạn kiệt người khai thác sử dụng chưa hợp lý Trong q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta việc sử dụng đất quản lý đất đai đề mà đảng nhà nước quan tâm hàng đầu Chuyển quyền sử dụng đất nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai có quan hệ mật thiết với nội dung khác Việc chuyển quyền sử dụng đất thực với hình thức như: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp Điều tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực quyền liên quan đến đất đai Thúc đẩy quan hệ mua bán hợp tác kinh doanh tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội Đầm Hà huyện miền Đông tỉnh Quảng Ninh Phía tây bắc giáp huyện Bình Liêu, phía đơng bắc giáp huyện Hải Hà, phía tây nam giáp huyện Tiên n phía đơng nam giáp biển Trong năm qua, việc thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu – Nhà nước chủ sử dụng đất đai quản lý sử dụng đất đai đạt số thành tích định xong gặp nhiều khó khăn q trình thực Luật Đất đai Do vậy, để thấy mặt tồn yếu cơng tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung việc đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ nhà nước chủ sử dụng trình quản lý sử dụng đất đai, ta cần đánh giá cách khách quan kết đạt được, từ rút học, kinh nghiệm nhằm quản lý sử dụng đất đai cách hiệu Xuất phát từ đề trên, trí ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nghiệm khoa Quản lý Tài nguyên, hướng dẫn cô giáo TS Nông Thu Huyền, em tiến hành nghiên cứu đề tài :“Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ 2015-2017 ” 1.2 Mục tiêu đề tài - Điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Đầm Hà - Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017 huyện Đầm Hà - Đánh giá hiểu biết người dân địa phương chuyển quyền sử dụng đất đánh giá hiểu biết theo nhóm đối tượng - Đánh giá nguyên nhân từ đưa kiến nghị đề xuất giải pháp cho cấp có thẩm quyền phải phù hợp với thực tế địa phương phù hợp với luật pháp Nhà nước quy định nhằm đẩy mạnh công tác địa phương 1.3 Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa học tập: Giúp sinh viên vận dụng kiến thức học vào thực tế - Ý nghĩa thực tiễn: Từ trình nghiên cứu rút kinh nghiệm công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung cơng tác chuyển QSD đất nói riêng Đề xuất ý kiến nhằm giúp quan chức địa phương có phương hướng việc giải khó khăn, vướng mắc địa phương 41 diễn với tổng diện tích 182,52 ha, trường hợp đăng ký hoàn thành thủ tục theo quy định Luật Đất đai 2013 Có lẽ hoạt động diễn sơi động tất hình thức chuyển QSD đất, có kết do: + Nền kinh tế toàn huyện đà phát triển, hoạt động kinh doanh, buôn bán diễn ngày sơi động nhiều người có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển Đất đai tài sản đặc trưng người dân mang chấp, mà hoạt động chấp giá trị QSD đất địa bàn huyện sôi động + Hơn năm qua tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế ngành địa bàn huyện chuyển dịch dần theo hướng tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ dẫn đến tăng nhu cầu chấp giá trị QSD đất để vay vốn đầu tư 4.2.7 Đánh giá kết cơng tác góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Quyền góp vốn giá trị QSD đất việc người sử dụng đất có quyền coi giá trị QSD đất tài sản dân đặc biệt để góp với người khác hợp tác sản xuất kinh doanh Việc góp xảy hay nhiều đối tác linh động, đối tác góp đất, góp tiền, góp khác sức lao động, cơng nghệ, máy móc theo thoả thuận Quy định tạo hội cho sản xuất hàng hố phát triển Đồng thời, đối tác phát huy sức mạnh riêng mình; từ thành sức mạnh tổng hợp dễ nâng cao hiệu sử dụng đất nói riêng sản xuất, kinh doanh nói chung Tuy nhiên thời gian qua, kể từ Luật Đất đai năm 2003 ban hành có hiệu lực hình thức chuyển quyền chưa phát triển Trên địa bàn huyện Đầm Hà chưa có trường hợp tham gia đăng ký góp vốn giá trị QSD đất Nguyên nhân hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh địa bàn huyện tư nhân khơng góp vốn tiền mặt; ngồi hình thức góp vốn giá trị QSD đất chưa biết đến nhiều, hiểu biết vấn đề hạn chế 42 4.3 Tổng hợp đánh giá kết thực hình thức chuyển quyền sử dụng đất tị trấn Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 4.3.1 Tổng hợp kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 theo số trường hợp Quá trình thu thập tài liệu, số liệu, phân tích đánh giá cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đầm Hà tổng hợp thể bảng sau: Bảng 4.10: Tổng hợp kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 theo số trường hợp STT Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất Chuyển đổi QSD đất Chuyển nhượng QSD đất Tặng cho QSD đất Thừa kế QSD đất Năm Tổng 2015 2016 2017 - - - - 66 84 174 324 42 12 78 132 12 12 48 72 Cho thuê,cho thuê lại QSD đất Thế chấp giá trị QSD đất - - - - 296 329 361 985 Góp vốn giá trị QSD đất - - - - (Nguồn: Phòng tài nguyên & Mơi trường huyện Đầm Hà) Từ bảng thấy hình thức chuyển QSD đất diễn địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 có tất 1315 trường hợp chuyển quyền sảy ra, hình thức chấp giá trị quyền sử dụng đất diễn sôi động với 985 trường hợp chiếm 65% Hình thức chuyển nhượng QSD đất diễn tương đối qua năm cao năm 2017 xảy 174 trường hợp, Hình thức thừa kế QSD đất năm khơng nhiều có 72 trường hợp Cũng hình thức thừa kế QSD đất, hình thức tặng cho QSD đất năm có 132 trường hợp 4.3.2 Tổng hợp kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 theo diện tích Kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 theo diện tích thể bảng sau: 43 Bảng 4.11: Tổng hợp kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 theo diện tích Năm STT Các hình thức chuyển quyền Tổng (ha) 2015 2016 2017 ( ) ( ) ( ) - - - - Chuyển nhượng QSD đất 5,82 6,96 16,08 28,86 Tặng cho QSD đất 2,04 0,24 7,62 9,54 Thừa kế QSD đất 0,18 0,18 2,76 3,06 Cho thuê, cho thuê lại QSD đất - - - - Thế chấp giá trị QSD đất 59,04 61,56 61,92 182,52 Góp vốn giá trị QSD đất - - - - sử dụng đất Chuyển đổi QSD đất (Nguồn: Phòng tài ngun & Mơi trường huyện Đầm Hà) Qua bảng 4.11, thấy hoạt động chuyển quyền diễn địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017, nhìn chung hình thức chuyển quyền sử dụng đất biến động qua năm với tổng diện tích 223,98 Hình thức tặng cho QSD đất biến động qua năm với tổng diện tích 9,54 Hình thức thừa kế QSD đất biến động qua năm với tổng diện tích 3,06 Sơi động hẳn so với hình thức khác, hình thức chấp giá trị QSD đất biến động nhiều với tổng diện tích 182,52 ha, năm 2015 chiếm , ha, năm 2016 chiếm 61,56 ha, đến năm 2017 chiếm 61,92 Hình thức chuyển nhượng QSD đất diễn khơng sơi động với diện tích 28,86 - Có kết nguyên nhân chủ yếu sau: + Nền kinh tế huyện đà phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh trở nên sôi động hơn, tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế dịch chuyển dần theo hướng tiểu thủ công nghiệp dịch vụ người dân có nhu cầu vay vốn để sản xuất, mà hoạt động chấp trở nên sôi động 44 + Huyện Đầm Hà trình quy hoạch, phát triển, từ thúc đẩy thị trường đất đai trở nên sôi động hoạt động chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất + Tuy nhiên có nhiều hoạt động chuyển QSD đất diễn không qua quản lý nhà nước hoạt động cho thuê, cho thuê lại QSD đất Đây khó khăn cơng tác quản lý đất đai, thời gian tới cần phải có biện pháp nhanh chóng khắc phục tình trạng trên, để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất tăng cường công tác quản lý đất đai địa phương + Huyện Đầm Hà huyện miền núi, trình độ dân trí chưa cao, hiểu biết quy định chuyển QSD đất người dân hạn chế, hơ lượng cán hạn chế nên nhiều thủ tục chưa giải kịp thời, gặp nhiều vướng mắc 4.3.2.1 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất cán làm công tác chuyển quyền a Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán làm công tác chuyển quyền Qua bảng 4.12 thấy hiểu biết nhóm CBQL huyện Đầm Hà chuyển QSD đất cao, cán có trình độ đại học/cao đẳng, có hiểu biết quy định chung chuyển QSD đất 100% Về hình thức chuyển quyền, cán trình độ Đại học/Cao đẳng có hiểu biết 100% hai hình thức chuyển nhượng chấp QSD đất, có lẽ hai hoạt động diễn sôi động địa bàn, cán cần phải nắm quy định hai quyền này, hình thức lại có hiểu 90% 45 Bảng 4.12: Sự hiểu biết cán quản lý huyện Đầm Hà chuyển quyền sử dụng đất ĐVT: Tỷ lệ trả lời (%) Cán quản lý Nội dung câu hỏi STT đất đai trình độ đại học/ cao đẳng Sự hiểu biết cán quản lý quy định chung chuyển QSD đất 100,00 Sự hiểu biết hình thức chuyển đổi QSD đất 90,00 Sự hiểu biết hình thức chuyển nhượng QSD đất 100,00 Sự hiểu biết hình thức cho thuê, cho thuê lại QSD 90,00 đất Sự hiểu biết hình thức thừa kế QSD đất 90,00 Sự hiểu biết hình thức tặng cho QSD đất 90,00 Sự hiểu biết hình thức chấp, bảo lãnh giá 100,00 trị QSD đất Sự hiểu biết hình thức góp vốn QSD đất 90,00 TB 93,75 (Nguồn: Số liệu điều tra) Từ kết thấy CBQL đất đai huyện Đầm Hà có hiểu biết quy định chuyển QSD đất cao, từ CBQL có hiểu biết từ thực trình tự thủ tục đất đai, nâng cao công tác quản lý nhà nước đất đai địa phương, nhiên số quy định mà cán chưa nắm vững, thời gian tới cần phải có biện pháp nâng cao hiểu biết nhóm CBQL quy định pháp luật đất đai nói chung chuyển quyền sử dụng đất nói riêng để thực tốt công tác quản lý nhà nước đất đai địa phương b Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất 46 Bảng 4.13: Đánh giá người sử dụng đất huyện Đầm Hà chuyển quyền sử dụng đất ĐVT: Tỷ lệ trả lời (%) Ý kiến trả lời có Nội dung đánh giá STT Số lượng (người) Được cấp giấy chứng nhận QSD đất 50 Có hiểu biết thủ tục chuyển quyền 37 sử dụng đất Khó khăn vướng mắc gặp phải việc thực chuyển quyền sử dụng đất: - chưa hiểu rõ quy định hồ sơ 19 chuyển quyền - Ghi hồ sơ sai, bị sửa lại nhiều lần - Phải lại nhiều lần mà không giải Kết chuyển quyền sử dụng đất 36 trả lời thời hạn Được tham gia buổi tuyên truyền 38 pháp luật cho dân Được thông báo trình giải hồ sơ mà cán chuyên môn 41 phát hồ sơ bị sai sót Được cán chun mơn hướng dẫn 48 làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất Hài lòng thái độ, hành vi cán chuyên môn thực chuyển 39 quyền sử dụng đất địa phương (Nguồn: số liệu điều tra) Ý kiến trả lời không Số Tỷ lệ Tỷ lệ (%) lượng (%) (người) 100 0 74 13 26 38 31 62 72 14 28 76 12 24 82 18 96 78 11 22 Nhìn chung hầu hết người sử dung đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Liên quan đến quy định, trình tự thủ tục chuyển quyền sử dụng đất phần lớn người dân đồng ý họ chưa am hiểu pháp luật, chưa hiểu rõ trình tự thủ tục Nguyên nhân phần lớn người sử dụng phải lo cho cơng việc thường ngày họ mà khơng có thời gian để tham gia buổi tuyên truyền, tập huấn pháp luật tham gia vào hoạt động chuyển quyền họ gặp phải nhiều khó khăn như: ghi hồ sơ sai, bị sửa nhiều phải lại nhiều lần Tuy nhiên công tác giải hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất 28% ý 47 kiến người sử dụng cho kết chuyển quyền sử dụng đất chưa trả thời hạn, ngun nhân khối lượng cơng việc cán cuyên môn nhiều,trang thiết bị nghèo nàn nhiều việc phải làm thủ công Đối với nghiệp vụ cán chuyên môn đánh giá cao, đa số ý kiến người sử dụng đồng ý họ cán chun mơn hướng dẫn tận tình làm thủ tục chuyển quyền, hồ sơ sai sót thơng báo để sửa lại họ hài lòng hành vi thái độ cán 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn cơng tác chuyển quyền sử dụng đất nguyên nhân giải pháp khắc phục 4.4.1 Thuận lợi Trong năm gần đây, với phát triển vượt bậc kinh tế - xã hội nói chung phần kéo theo thơng thống sách Nhà nước, đồng thời với quan tâm cấp, ngành, cơng tác quản lý Nhà nước có thay đổi lớn Các thủ tục rườm rà không cần thiết loại bỏ khiến cho công tác quản lý dễ dàng không gây phiền hà cho người dân Huyện thành lập văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất điều giúp cho công việc giải nhanh,gọn đạt hiệu 4.4.2 Khó khăn Do Đầm Hà huyện miền núi, trình độ dân trí chưa thực phát triển, người dân chưa thực hiểu luật pháp, chưa nắm bắt thủ tục, giấy tờ cần thiết thực nội dung chuyển quyền Trong q trình làm thủ tục chuyển nhượng, chấp, tặng cho hay thừa kế QSD đất, người dân nộp hồ sơ chậm, thiếu sót, sai sót khiến cho việc thẩm định khó khăn, Ngồi người dân chậm trễ việc thực nghĩa vụ tài Do khơng tích cực hợp tác trình làm thủ tục người dân dẫn đến q trình làm thủ tục khơng giải nhanh chóng 4.4.3 Nguyên nhân giải pháp khắc phục 4.4.3.1 Nguyên nhân: Do người dân chưa thực hiểu luật pháp, chưa nắm bắt thủ tục, giấy tờ cần thiết thực nội dung chuyển quyền Trong q trình làm thủ tục, cán thẩm định phải trả lại hồ sơ phải chờ người dân cung cấp đủ giấy tờ cần thiết tiến hành theo trình tự pháp luật Ngồi ngun nhân khác người dân chậm trễ việc thực nghĩa vụ tài 48 Một lý khác phòng thực q nhiều công việc, việc thẩm định hồ sơ chuyển quyền lại có cán làm nên khơng tránh khỏi khó khăn tồn 4.4.3.2 Giải pháp khắc phục: - Đối với người dân: Tuyên truyền rộng rãi pháp luật đất đai cho người dân thông hiểu quy định hoạt động quản lý nhà nước nói chung cơng tác chuyển QSD đất nói riêng Phổ biến cho người dân thời gian thực trình tự, thủ tục cần thiết tham gia vào hình thức chuyển QSD đất Chỉ cho người dân nơi mà họ cần đến để làm thủ tục chuyển quyền theo nhu cầu họ để tránh việc phải lại nhiều lần - Trong trình làm thủ tục: Cán cần tư vấn nhiệt tình giúp người dân hiểu trình tự hồn thành thủ tục, giúp đỡ người dân hiểu dõ trình làm thủ tục, nộp hồ sơ đầy đủ xác nhanh chóng để tránh kéo dài thời gian - Nhắc nhở người dân thực nghĩa vụ tài đầy đủ nhanh chóng - Đối với cán phòng Tài ngun Mơi trường: Cần có xếp công việc cách hợp lý, khoa học để rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ Cần tuyển dụng thêm cán chuyên môn để chia nhỏ cơng việc, tránh tình trạng người đảm nhận nhiều cơng việc khiến việc hồn thành kết khó khăn Với phòng ban có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đất đai với phòng Tài ngun Mơi trường văn phòng đăng ký QSD đất cần có phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho cơng việc hồn thành với hiệu cao Hoàn thiện nâng cao sách pháp luật, thuế để cơng tác quản lý nhà nước đất đai thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian trình thực 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian tìm hiểu cơng tác chuyển QSD đất địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017, đề tài rút số kết sau: - Kết chuyển QSD đất huyện Đầm Hà thực được: Trong hình thức chuyển quyền sử dụng đất quy định luật đất đai 2013 có hình thức chuyển đổi, cho th, cho thuê lại, góp vốn giá trị QSD đất khơng có trường hợp đăng kí, tất trường hợp lại đăng kí thực theo trình tự thủ tục quy định Trong năm địa bàn thị trấn có tất 1513 trường hợp chuyển quyền sử dụng đất Trong đó: + Hình thức chuyển nhượng QSD đất có 324 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 28,86 giải 100% + Hình thức tặng cho QSD đất có 132 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 9,54 + Hình thức thừa kế QSD đất có 72 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 3,06 giải 100% + Hình thức chấp giá trị QSD đất có 985 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 182,52 giải hết 100% Công tác chuyển QSD đất huyện Đầm Hà qua ý kiến cán phòng tài nguyên người dân thấy được: Công tác chuyển QSD đất địa phương đảm bảo theo trình tự pháp luật, đáp ứng nhu cầu người dân Tuy nhiên người dân thực trao tay với khơng thơng qua Nhà nước, cán văn phòng, cán sở cập nhật thông tin cách xác, đầy đủ được, cơng tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn 50 5.2 Kiến nghị Để thúc đẩy hoạt động hình thức chuyển QSD đất địa bàn huyện Đầm Hà ban lãnh đạo, ban quản lý cần có biện pháp cụ thể thời gian tới Cần khắc phục tình trạng thiếu nhân lĩnh vực đất đai địa bàn huyện, nhằm đảm bảo việc nắm tình biến động đất đai địa bàn huyện, tránh hoạt động ngồi luồng khơng nằm kiểm sốt quyền địa phương Để hồn thiện công tác chuyển quyền sử dụng đất cơng tác quản lý nhà nước địa phương thì: Phòng TN & MT cần phối hợp với quyền địa phương tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật đất đai cho nhân dân địa bàn huyện, tuyên truyền pháp luật Đất đai Đài truyền huyện Đầm Hà Đồng thời, xác định người dân người trực tiếp thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nên việc tìm hiểu pháp luật Đất đai để phục vụ lợi ích hợp pháp người sử dụng đất 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ TNMT (2005) Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 “Hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh giá trị QSDĐ, tài sản gắn liền với đất” Bộ TNMT (2004) Thông tư 29/2004/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, chỉnh lý quản lý hồ sơ địa Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 phủ thi hành luật đất đai năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia Phòng TNMT huyện Đầm Hà (2017) Sổ theo dõi đăng ký chuyển nhượng, tặng cho QSD đất năm 2015, 2016, 2017 Phòng TNMT huyện Đầm Hà (2017) Sổ theo dõi đăng ký chấp, bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017 Nguyễn Thị Lợi (2008), Bài giảng đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên UBND huyện Đầm Hà (2016) Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2016 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 UBND huyện Đầm Hà (2017) Đề án xây dựng phát triển huyện Đầm Hà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 10 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản lý nhà nước đất đai, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 11 Nguyễn Khắc Thái Sơn ( 2015), Bài giảng pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 52 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Sự hiểu biết cán quản lý công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) Họ tên người vấn:……………………………………………… Trình độ chun mơn:……………………………………………… Nơi cơng tác nay:…………………………… Chức vụ:………………… Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi Khoanh tròn vào phương án mà ơng (bà) cho đúng): Những hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Có hình thức chuyển QSD đất? Câu 2: Đất tham gia chuyển QSD đất có cần điều kiện khơng? A Khơng cần điều kiện B Chỉ cần đất khơng có tranh chấp C Có điều kiện nhà nước quy định D Có đầy đủ điều kiện nhà nước quy định Câu 3: Những khoản tiền pháp luật quy định có liên quan đến chuyển QSD đất? A Thuế chuyển quyền sử dụng đất B Lệ phí trước bạ C Lệ phí địa D Cả ý Câu 4: Người chuyển QSD đất phải có nghĩa vụ với nhà nước? A Khai báo chuyển quyền B Làm đầy đủ thủ tục C Khai báo đầy đủ thông tin D Làm đầy đủ thủ tục làm lệ phí trước bạ Câu 5: Người nhận chuyển QSD đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? A Khơng có nghĩa vụ B Làm đầy đủ thủ tục 53 C Làm đầy đủ thủ tục nộp lệ phí D Khai báo đầy đủ thông tin Những hiểu biết hình thức chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển đổi QSD đất hiểu nào? 1.A Là việc đổi đất lấy đất 1.B Là việc nhường quyền sử dụng đất cho chủ thể khác 1.C Là việc bán đất 1.D Là việc đổi đất lấy đất chủ thể Câu 2: Chuyển nhượng QSD đất hiểu nào? A Là việc chuyển quyền sử dụng đất cho người khác sở có giá trị B Là việc bán đất C Là việc cho thuê đất D Là việc nhượng QSD đất cho người khác thời gian định Câu 3: Cho thuê cho thuê lại hiểu nào? A Là việc người sử dụng đất cho người khác sản xuất đất thu tiền họ theo thỏa thuận B Là việc người sử dụng đất cho người khác trọ phần đất gia đình thu tiền theo thỏa thuận C Là việc người sử dụng đất nhường QSD đất cho người khác theo thỏa thuận thời gian định hợp đồng theo quy định pháp luật D Là việc người sử dụng đất cho người khác sử dụng đất mình không dùng đến Câu 4: Quyền thừa kế QSD đất hiểu nào? A Là việc người sử dụng đất nhường QSD đất cho bố, mẹ, anh, chị, em B Là việc người sử dụng đất nhường QSD đất cho C Là viêc người sử dụng đất chết để lại QSD đất cho người khác theo di chúc theo pháp luật Câu 5: hình thức tặng cho QSD đất hiểu ? A Là việc bố mẹ chuyển QSD đất cho B Người sử dụng đất chuyển nhượng QSD đất cho anh, chị, em 54 C Người sử dụng đất nhường QSD đất cho người khác thời gian định D Người sử dụng đất chuyển QSD đất cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất khơng thu lại tiền vật Câu 6: Thế chấp giá trị QSD đất hiểu ? A Là việc người sử dụng đất cho người khác mượn QSD đất thời gian nhât định B Là việc người sử dụng đất cho người thuê đất thời gian định C Là việc người sử dụng đất mang QSD đất đến chấp cho tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế cá nhân theo quy định pháp luật để vay tiền mua chịu hàng hóa thời gian định theo thỏa thuận D Là việc người sử dụng đất mang QSD đất đến ngân hàng chấp để vay tiền thời gian theo thỏa thuận Câu 7: Góp vốn giá trị QSD đất hiểu ? A Là việc người sử dụng đất mang QSD đất đặt cọc công ty để mua sản phẩm B Là việc người sử dụng đất coi giá trị QSD đất tài sản dân đặc biệt để góp vốn với người khác hợp tác sản xuất kinh doanh C Là việc người sử dụng đất mang QSD đất cho mở cửa hàng hay công ty thu lợi D Là việc anh chị em nhà sản xuất chung mảnh đất ông bà, cha mẹ để lại 55 PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất thông qua ý kiến người sử dụng đất Họ tên: … Địa chỉ: … Nghề nghiệp:……………………………… Xin Ông(Bà) cho biết ý kiến cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi đây: Câu 1: Ơng ( Bà) có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Có Khơng Câu 2: Ông ( bà) có hiểu biết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất? Có Khơng Câu 3: Những khó khăn vướng mắc gặp phải việc thực chuyển quyền sử dụng đất? A chưa hiểu rõ quy định hồ sơ chuyển quyền B Ghi hồ sơ sai, bị sửa lại nhiều lần C Phải lại nhiều lần mà không giải Câu 4: Kết chuyển quyền sử dụng đất trả lời thời hạn Có Khơng Câu 5: Ơng ( bà) có tham gia buổi tuyên truyền pháp luật cho dân? Có Khơng Câu 6: Ơng ( bà) có thơng báo q trình giải hồ sơ mà cán chuyên môn phát hồ sơ bị sai sót? Có Khơng Câu 7: Ơng (bà) có cán chun mơn hướng dẫn làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất khơng? Có Khơng Câu 8: Ơng ( bà) có hài lòng thái độ, hành vi cán chuyên môn thực chuyển quyền sử dụng đất địa phương? Có Không ………ngày tháng… năm 2018 Người điều tra Người điều tra ... công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đầm Hà – tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017 - Đánh giá công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà - Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền. .. quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà - Đánh giá công tác chấp giá trị quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà - Đánh giá cơng tác góp vốn giá trị quyền sử dụng đất 3.3.3 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất. .. quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà - Đánh giá công tác tặng cho quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà - Đánh giá công tác thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà - Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh giai đoạn từ 2015 2017 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh giai đoạn từ 2015 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay