Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần than do công ty kiểm toán độc lập ở việt nam thực hiện

349 1 0
  • Loading ...
1/349 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH **************** ĐẶNG THỊ HƢƠNG HỒN THIỆN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI- 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH **************** ĐẶNG THỊ HƢƠNG HỒN THIỆN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS GIANG THỊ XUYẾN HÀ NỘI- 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tác giả luận án Đặng Thị Hƣơng ii LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Giang Thị Xuyến- giáo viên hƣớng dẫn khoa học, có định hƣớng, ý kiến đóng góp, cách thức sửa chữa Luận án vô quý báu; đồng thời sát sao, động viên giúp đỡ nghiên cứu sinh nghiên cứu sinh gặp khó khăn từ giúp nghiên cứu sinh hồn thành luận án hạn Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành quý báu nhà khoa học, hỗ trợ nhiệt tình cơng ty kiểm tốn, kiểm tốn viên hành nghề, Hội kế toán kiểm toán Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trình nghiên cứu sinh thu thập tài liệu cho luận án Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Học viện Tài chính, Bộ mơn kiểm toán đồng nghiệp khoa Kế toán tạo điều kiện vật chất tinh thần, giúp đỡ nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Cuối cùng, nghiên cứu sinh xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ nghiên cứu sinh suốt trình nghiên cứu hồn thành luận án NGHIÊN CỨU SINH Đặng Thị Hƣơng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU x DANH MỤC PHỤ LỤC xi MỞ ĐẦU Chƣơng 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP KHAI KHOÁNG DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 27 1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP KHAI KHOÁNG 27 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp khai khoáng 27 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp khai khống ảnh hƣởng đến báo cáo tài doanh nghiệp khai khoáng 32 1.2 KÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHAI KHỐNG DO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 36 1.2.1 Các phƣơng pháp tiếp cận kiểm tốn báo cáo tài doanh nghiệp khai khoáng 36 1.2.2 Các loại rủi ro kiểm tốn báo cáo tài doanh nghiệp khai khoáng 38 1.2.3 Đối tƣợng, mục tiêu, nội dung kiểm tốn báo cáo tài doanh nghiệp khai khống 41 1.2.4 Phƣơng pháp, kỹ thuật quy trình kiểm tốn báo cáo tài doanh nghiệp khai khống 43 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kiểm toán Báo cáo tài doanh nghiệp khai khống kiểm tốn độc lập thực 46 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP KHAI KHOÁNG THEO PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA TRÊN RỦI RO DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 53 iv 1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán 53 1.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán 68 1.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 74 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP KHAI KHOÁNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 78 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp khai khống 78 1.4.2 Bài học cho công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 83 Kết luận chƣơng 84 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 85 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN VÀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 85 2.1.1 Sự đời phát triển công ty cổ phần than Việt Nam 85 2.1.2 Đặc điểm công ty cổ phần than Việt Nam ảnh hƣởng đến báo cáo tài 88 2.1.3 Khái qt kiểm tốn báo cáo tài cơng ty kiểm tốn độc lập Việt Nam có thực kiểm tốn BCTC cơng ty cổ phần than 97 2.1.4 Sơ lƣợc thực trạng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty cổ phần than kiểm toán độc lập Việt Nam thực 107 2.2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN THEO PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TỐN DỰA TRÊN RỦI RO DO CÁC CƠNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 112 2.2.1 Thực trạng giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 113 2.2.2 Thực trạng giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 114 2.2.3 Thực trạng giai đoạn thực kiểm toán 122 2.2.4 Thực trạng giai đoạn kết thúc kiểm toán 131 v 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 134 2.3.1 Những ƣu điểm kiểm tốn báo cáo tài cơng ty cổ phần than134 2.3.2 Những hạn chế kiểm toán báo cáo tài cơng ty cổ phần than nguyên nhân hạn chế 136 Kết luận chƣơng 147 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 148 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN, NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HỒN THIỆN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN .148 3.1.1 Định hƣớng phát triển cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài cho cơng ty cổ phần than Việt Nam 148 3.1.2 Nguyên tắc yêu cầu hoàn thiện kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty cổ phần than 151 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 155 3.2.1 Hồn thiện quy trình kiểm tốn BCTC cơng ty cổ phần than theo phƣơng pháp tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro cơng ty kiểm tốn độc lập Việt Nam thực 155 3.2.2 Một số giải pháp khác kiểm tốn BCTC cơng ty cổ phần than 193 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 196 3.3.1 Về phía quan quản lý Nhà nƣớc 196 3.3.2 Về phía hiệp hội nghề nghiệp 198 3.3.3 Về phía kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn độc lập 199 vi 3.3.4 Về phía cơng ty cổ phần than 201 Kết luận chƣơng 202 KẾT LUẬN 203 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Chữ viết tắt ACCA Association of Chartered Certified Accountants Hội kế tốn cơng chứng Anh quốc AASC AFC Viet Nam AISC Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh AVA Cơng ty TNHH kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài BDO Audit Cơng ty TNHH Kiểm tốn BDO BGĐ Ban Giám đốc BQT Ban quản trị BTC Bộ Tài CĐKT Cân đối kế tốn CMKT Chuẩn mực kiểm tốn CPA VIETNAM Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA VIETNAM CSDL Cơ sở dẫn liệu CTCP Công ty cổ phần CTKD Chu trình kinh doanh CTKT Cơng ty kiểm toán DN Doanh nghiệp DNKK Doanh nghiệp khai khoáng GTLV Giấy tờ làm việc HĐQT Hội đồng quản trị HSKT Hồ sơ kiểm toán HTK Hàng tồn kho viii INTOSAI KH International Organization of Supreme Audit Institutions Tổ chức quốc tế quan kiểm toán tối cao Khách hàng KQKD Kết kinh doanh KSNB Kiểm soát nội KTĐL Kiểm toán độc lập KTNB Kiểm toán nội KTNN Kiểm toán Nhà nƣớc KTV Kiểm toán viên LCTT Lƣu chuyển tiền tệ NCS Nghiên cứu sinh NĐ Nghị định NV Nghiệp vụ NVKTPS NVL NY Nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nguyên vật liệu Niêm yết PKF Viet Nam Công ty TNHH PKF Việt Nam PPKTCB Phƣơng pháp kiểm toán PPKTTT Phƣơng pháp kiểm toán tuân thủ PPTCKT Phƣơng pháp tiếp cận kiểm toán QĐ Quyết định RRKD Rủi ro kinh doanh RRKS Rủi ro kiểm soát RRKT Rủi ro kiểm toán RRTT Rủi ro tiềm tàng SDTK Số dƣ tài khoản SXKD Sản xuất kinh doanh SSTY Sai sót trọng yếu THKQKS Tổng hợp kết khảo sát Phụ lục 2.22- Trích GTLV- Kiểm tra việc tính giá thành sản phẩm than CTKT BDO thực Client ABC Date 12/31/2016 Content Kiểm tra việc tính giá thành sản phẩm than Tên Prepared ĐTH Reviewed NMH Ngày BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ THAN NHẬP - XUẤT - TỒN KHO NĂM 2016 Tồn kho đầu kỳ Sản xuất - nhập kho kỳ SL than xuất kho Tồn kho cuối kỳ Chủng loại Giá bán than theo TCVN SL Giá trị theo QĐ SL TKV Giá trị theo giá Giá trị sản xuất bán SL Giá trị xuất kho SL Giá trị 7=(2+3)/(4+5) x Cục 2a.2 - 0 2,329,800 0 Cục 2b.2 471 727,053,242 96,403 2,157,700 208,007,890,020 182,929,879,514 96,706 183,338,431,485 168 318,501,271 Cục 3A - 0 2,342,400 0 0 0 Cục 3B - 0 0 0 0 Cục 4A.3 - 100,793 2,342,400 236,096,586,240 207,632,124,292 100,793 207,632,124,292 0 Cục 4B.3 - 0 2,257,600 0 0 0 Cục 5B.1 - 2,280 1,868,000 4,258,853,200 3,745,393,998 2,280 3,745,393,998 0 Cục 5B.2 - 39,983 1,795,000 71,768,767,000 63,116,124,580 39,983 63,116,124,580 0 Cục xô 1A 197 325,951,696 33,598 2,010,800 67,557,853,000 59,412,890,099 33,002 58,337,048,558 793 1,401,793,237 Cục xô 1B - 0 1,973,000 0 0 0 Cục 6A - 0 2,079,600 0 0 0 Cục 7B - 0 1,127,500 0 0 0 Cục 7C - 0 859,700 0 0 0 Cám 3A.2 - 1,247 1,981,400 2,470,409,520 2,172,570,068 1,247 2,172,570,068 0 Cám 3B.2 - 50,912 1,729,500 88,051,439,250 77,435,712,518 49,105 74,687,289,617 1,807 2,748,422,901 Cám 3C.2 - 5,679 1,628,800 9,249,792,320 8,134,611,598 5,679 8,134,611,598 0 Cám 4A.2 - 0 1,612,000 0 0 0 Cám 4B.3 - 232,524 1,444,100 335,788,486,040 295,304,891,018 232,524 295,304,891,018 0 Cám 5A.3 72,632 68,084,361,432 471,163 1,309,700 617,081,526,250 542,684,458,922 403,362 453,039,939,777 140,433 157,728,880,577 Cám 5B.3 40,783 31,433,515,187 379,488 1,087,200 412,578,810,000 362,837,159,667 346,126 324,712,618,347 74,145 69,558,056,507 Cám 6A.3 - 98,047 1,036,900 101,664,830,610 89,407,835,503 98,047 89,407,835,503 0 Cám 6B.3 - 377,416 889,900 335,862,231,430 295,369,745,459 377,046 295,080,179,323 370 289,566,136 Cám 7A 1,726 823,494,846 137,435 641,400 88,150,488,300 77,522,819,938 139,161 78,346,314,784 0 Cám 7B - 0 511,300 0 0 0 Cám 7C - 0 460,900 0 0 0 Bùn tuyển 3A 358 114,738,909 27,937 432,200 12,074,457,840 10,618,727,576 27,010 10,246,016,160 1,285 487,450,325 Bùn tuyển 3B 2,624 752,298,156 30,558 405,800 12,400,274,080 10,905,262,503 24,542 8,622,103,535 8,640 3,035,457,124 118,791 102,261,413,468 2,085,459 2,603,062,695,100 2,289,230,207,253 1,976,609 2,155,923,492,645 227,641 235,568,128,076 Tổng cộng Giá thành đơn vị 860,852 1,097,711 1,090,718 1,034,823 Phụ lục 2.23: Trích GTLV- Xem xét tình hình kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ CTKT AASC HÃNG KIỂM TOÁN AASC AASC AUDITING FIRM Khách hàng (Client): Công ty Cổ phần Than XYZ Kỳ kế toán (Period ended):Năm 2016 Khoản mục (Subject): Chi phí sửa chữa tài sản cố định Cơng việc (Work-done): Xem xét tình hình thực kế hoạch sửa chữa tài sản cố định Mục tiêu - Đảm bảo chi phí sửa chữa tài sản cố định phù hợp với kế hoạch Tập đoàn Thực Đối chiếu giá trị thực giá trị kế hoạch Giá trị sửa chữa tài sản thực tế thực Giá trị sửa chữa tài sản theo kế hoạch Tập đồn Chênh lệch >>> Chi phí thực thấp so với kế hoạch Tập đoàn Ký hiệu: Prepared by: Date: BH.16 PTHT 9/2/2017 42,628,788,843 46,460,000,000 (3,831,211,157) Đối chiếu hạng mục thực tế thực STT Hạng mục Từ làm (Sl) Thuê (Sl) 57 36 Ghi I Thiết bị công tác điện Máy cắt 6KV Phù hợp với CV 6342 Máy biến áp di động loại Phù hợp với CV 6342 Máy xúc đá hầm lò Phù hợp với CV 6342 Máng cào Skat 80 34 - Phù hợp với CV 6342 Tàu điện ác quy Phù hợp với CV 6342 Tàu điện cần vẹt 14 Phù hợp với CV 6342 Máy nén cố định -20/8 (40/8) - Phù hợp với CV 6342 Tời trục tải - Phù hợp với CV 6342 Quạt giáo (2k56:01, 2k60:01) - Phù hợp với CV 6342 10 Băng tải B1000 - Phù hợp với CV 6342 11 Băng tải B800 - Phù hợp với CV 6342 12 Khoan thăm dò - Phù hợp với CV 6342 13 Máy Combai Phù hợp với CV 6342 14 Máy khoan Tamrock Phù hợp với CV 6342 15 Tời MдK - Phù hợp với CV 6342 16 Bơm MD 500- 57 x 4+DF450-60x5 - Phù hợp với CV 6342 17 Máy cắt 35KV ( trạm 35/6 KV) Phù hợp với CV 6342 18 Khởi động mền phòng nổ 6KV Phù hợp với CV 6342 19 Khoởi động mền hạ áp Phù hợp với CV 6342 20 Biến tần loại Phù hợp với CV 6342 21 Máy cào đá P60 –P Phù hợp với CV 6342 22 Tời IK2.5/20A - Phù hợp với CV 6342 23 Tời IK2/20A - Phù hợp với CV 6342 24 Máy lật goong MLG -360 - Phù hợp với CV 6342 25 S/C nồi NH 1.0 -8 Phù hợp với CV 6342 II Thiết bị vận tải 18 Xe tải ben + hệ Phù hợp với CV 6342 Máy gạt Phù hợp với CV 6342 Máy xúc Phù hợp với CV 6342 Xe ô tô ca Phù hợp với CV 6342 Xe ô tô Phù hợp với CV 6342 Xe ô tô cẩu Phù hợp với CV 6342 Xe nâng hàng Phù hợp với CV 6342 Thiết bị khác ( tuyển) Phù hợp với CV 6342 Băng tải B800 Phù hợp với CV 6342 Băng tải B1000 Phù hợp với CV 6342 Máy đập ĐR-120/6 Phù hợp với CV 6342 Máy tuyển từ nam châm điện Phù hợp với CV 6342 Máy đập hàm PE 500x750 Phù hợp với CV 6342 IV Vật kiến trúc Sửa chữa nhà tập thể công nhân G85 số khu 314 Phù hợp với CV 6342 Sửa chữa nhà tập thể công nhân G85 số khu 314 Phù hợp với CV 6342 Sửa chữa tuyến băng 3006 băng 3B Nhà máy Tuyển Phù hợp với CV 6342 Sửa chữa Nhà ăn số Phù hợp với CV 6342 S/C cột, dầm, sàn bê tông cốt thép Nhà tuyển Phù hợp với CV 6342 III Kết luận Phù hợp với CV 6342 2 Phụ lục 2.24- Soát xét kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán công ty BDO thực Tên khách hàng: Công ty cổ phần Than ABC- Vinacomin Tên tài liệu: Phỏng vấn/ thảo luận với BGĐ kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán Ngày kết thúc niên độ kế toán: 31/12/2016 A Mục tiêu: Kiểm tra tính đầy đủ, tính trình bày kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán B Các thủ tục thực hiện: Phỏng vấn Ban Giám đốc/HĐQT đơn vị để xác định liệu có kiện xảy sau ngày kết thúc kỳ kế toán có khả ảnh hƣởng đến BCTC hay khơng Người vấn/Chức danh: Ơng PVA - Giám đốc Cơng ty Ngày vấn: 15/03/2017 Nội dung vấn: Về tình hình kinh doanh năm tới Cơng ty Kể từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán (31/12/2016) thời điểm vấn, Cơng ty có kiện sau không? Nội dung Thay đổi sách kế tốn/tài chính? Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi số vốn đăng ký, tỷ lệ vốn góp, ngành nghề kinh doanh…)? Y/N/N/A Mô tả/Ghi No No Thay đổi liên quan đến khả khoản/khả hoạt động liên tục? No Thay đổi cấu vốn góp/nợ dài hạn/vốn lƣu động? No Đã có họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Ban Giám đốc? Đề nghị cung cấp Biên họp thức dự thảo Yes Có kế hoạch dự định ảnh hƣởng đến giá trị lại đến việc phân loại lại tài sản hay nợ phải trả BCTC không? No Xem biên họp file TT Ref Có thay đổi quan trọng quy định pháp lý , đặc biệt luật thuế, liên quan đến hoạt động kinh doanh đơn vị khơng? No Có kiểm tra/thanh tra quan quản lý Nhà nƣớc không? Đề nghị cung cấp Biên kết kiểm tra thức dự thảo Yes Các biến động kinh tế, xã hội… (lãi suất, tỉ giá ngoại tệ, lạm phát…) gần có ảnh hƣởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh đơn vị khơng? No 10 Cơng ty có cam kết, khoản vay hay bảo lãnh đƣợc ký kết không? No 11 Cơng ty có dự kiến/hoặc mua, bán tài sản cố định có giá trị lớn khơng? No 12 Cơng ty có dự kiến/hoặc thực việc tăng vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu) phát hành cơng cụ nợ (trái phiếu) hay có thỏa thuận sáp nhập giải thể không? No 13 Cơng ty có tài sản bị Chính phủ trƣng dụng bị tổn thất (thiên tai, hoả hoạn, lụt bão…) không? No 14 Các khoản đầu tƣ vốn góp liên doanh, khoản đầu tƣ vào cơng ty liên kết Cơng ty có bị sụt giảm giá trị thị trƣờng không? N/A 15 Công ty nhận đƣợc thông báo chia cổ tức năm 2017 từ đơn vị nhận vốn góp chƣa? N/A 16 Cơng ty có vụ kiện tụng ảnh hƣởng nghiêm trọng khơng? Cơng ty tốn thuế đến năm 2015 No C Kết luận: Kết luận dựa kết vấn BGĐ/HĐQT Qua vấn Ông PVA, chức danh Giám đốc, vào ngày 15/02/2017, thành viên cho biết không nhận thấy có kiện phát sinh giai đoạn kể từ sau ngày kết thúc niên độ ngày vấn mà cần điều chỉnh thuyết minh BCTC Cập nhật đến ngày phát hành báo cáo kiểm toán: Ngày 10/03/2018 Phụ lục 2.25- GTLV-Xem xét đánh giá khả hoạt động liên tục CTKT PKF Viet Nam Khách hàng: Công ty cổ phần Than XYZ – Vinacomin Tên tài liệu: Hỏi/Thảo luận với BGĐ khả hoạt động liên tục Niên độ báo cáo: 31/12/2016 Mục tiêu: Đánh giá tính hợp lý sở hoạt động liên tục đƣợc sử dụng lập BCTC Công việc: Phỏng vấn BGĐ để xác định đánh giá họ sử dụng sơ HĐLT để lập BCTC thảo luận có kiện, dấu hiệu gây ảnh hƣởng đến khả hoạt động liên tục doanh nghiệp không Người vấn/Vị trí : Ơng BTH - Giám đốc Ngày vấn 15/02/2017 Nội dung: Các kiện phát sinh ảnh hưởng đến khả hoạt động liên tục STT Chủ đề Comments BGĐ có đánh giá khả hoạt động liên tục 12 Có tháng theo sở quy định không? a) Tên vị trí ngƣời đảm nhiệm Kế tốn trƣởng: NTD b) Tên vị trí ngƣới sốt xét nhƣ phê duyệt kết công việc ngƣời chịu trách nhiệm Tổng giám đốc: THH c) Mức độ thƣờng xuyên xem xét giả định hoạt động liên tục Hàng năm d) Tài liệu BGĐ việc đƣa giả định Dự báo dòng tiền/phân hoạt động liên tục tích tài e) Thời gian nằm đánh giá Ban giám đốc 12 tháng f) Liệu có dấu hiệu gây nghi ngờ khả hoạt động liên tục hay không, kế hoạch BGĐ để giải chúng Khơng Nếu Dự báo dòng tiền phân tích đƣợc sử dụng BGĐ để đánh giá khả HĐLT báo cáo đƣợc phê duyệt Hội đồng quản trị? a) Đánh giá độ tin cậy thông tin đƣợc sử Báo cáo đƣợc lập theo dụng để tạo nên báo cáo, dự báo PL, chuẩn mực, chế b) Xác định xem có sở hỗ trợ đầy đủ cho giả độ kế tốn hành định dự báo dòng tiền Cân nhắc liệu có nhân tố hay thơng tin trở nên có ảnh hƣởng vào dự báo dòng tiền kể từ ngày chuển bị Không phê duyệt Kết luận: Dựa đánh giá trên, khơng có dầu hiệu nghi ngờ khả HĐLT đơn vị Phụ lục 3.1: Bảng đánh giá rủi ro gian lận CTCP than Thủ tục Lập kế hoạch kiểm tốn: trao đổi với nhóm kiểm tốn vùng nghi ngờ có sai sót gian lận, xem xét yếu tố sau: 1.1 Xác định vùng nghi ngờ có gian lận 1.2 Các tiêu thức mà Ban Giám đốc dùng để quản lý thu nhập thù lao 1.3 Thái độ Ban Giám đốc thông lệ kế tốn tối thiểu hóa thuế phải nộp 1.4 Trong việc lập sử dụng dự báo cho ngân hàng, chủ nợ, có áp lực phi lý từ bên bên lợi nhuận dự báo, khả tốn đòn cân nợ 1.5 Áp lực nhân tố bên bên làm cho Ban Giám đốc phải gian lận 1.6 Xem xét rủi ro Ban Giám đốc bỏ qua kiểm soát 1.7 Các thay đổi bất thƣờng tƣ cách đạo đức lối sống Ban Giám đốc nhân viên 1.8 Xem xét lý để gian lận phƣơng pháp xử lý vấn đề Các xem xét chung khác 2.1 Xác định tài sản nghi ngờ có gian lận biển thủ 2.2 Cấu trúc đơn vị có phức tạp phi lý khơng? 2.3 Có nghiệp vụ bất thƣờng với bên liên quan, đối tác kinh doanh quan trọng nhà tƣ vấn chuyên nghiệp không? 2.4 Có thƣ từ giao dịch đơn vị nhà tƣ vấn chuyên nghiệp để tƣ vấn cho đơn vị đối phó với vụ kiện tụng khơng? Các thủ tục đánh giá rủi ro cụ thể 3.1 Xem xét hoạt động Ban Giám đốc để nhận biết đối phó với rủi ro gian lận hệ thống kiểm soát nội mà Ban Giám đốc thiết lập để ngăn chặn phát rủi ro 3.2 Các trao đổi Ban Giám đốc với bên liên quan trình nhận biết xử lý rủi ro gian lận 3.3 Cách thức Ban Giám đốc việc nhận biết đối phó với rủi ro gian lận bao gồm rủi ro cụ thể mà Ban Giám đốc nhận Nhận xét biết đƣợc số dƣ tài khoản, loại nghiệp vụ, công bố mà rủi ro gian lận tồn 3.4 Các trao đổi Ban Giám đốc cho nhân viên quan điểm kinh doanh hành vi đạo đức 3.5 Tiến hành thăm dò nhân viên đơn vị trƣờng hợp gian lận đơn vị cách thức xử lý vấn đề 3.6 Các mối quan hệ bất thƣờng không mong đợi phát việc thực thủ tục phân tích sơ Khi kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dƣ tài khoản cần nhận định loại nghiệp vụ, số dƣ tài khoản công bố BCTC nghi ngờ có gian lận Kết luận: (Nguồn: Hướng dẫn Hãng kiểm toán AASC) Phụ lục 3.3: Bảng xác định yếu tố độ tin cậy Mức độ tin cậy Yếu tố độ tin cậy 50% 0,7 55% 0,8 60% 0,9 65% 1,1 70% 1,2 75% 1,4 80% 1,6 85% 1,9 90% 2,3 95% 3,0 98% 3,7 99% 4,6 (Nguồn: Tài liệu cập nhật kiến thức KTV năm 2018 VACPA) Phụ lục 3.2: Tổng hợp đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ BCTC cấp độ sở dẫn liệu giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Đánh giá Đánh giá RRTT cấp độ BCTC Mức ảnh hƣởng Mức độ Mức ảnh hƣởng đánh giá Cao BGĐ đƣợc đánh giá lực trung bình, có khả lãnh đạo, xáo trộn thành phần BQT gây ảnh hƣởng đến BCTC Khiếm khuyết từ mơi trƣờng kiểm sốt BGĐ đƣợc đánh giá thiếu lực, có xáo trộn thành phần BQT gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến BCTC Trình độ chuyên mơn nhân máy kế tốn Bộ máy kế tốn kinh nghiệm, nhân có biến động hai Áp lực lên BGĐ kế tốn trƣởng cao tình hình kinh tế khó khăn buộc phải lập BCTC khơng trung thực Cao Chi phí, nhu cầu đầu vào biến động mạnh, cạnh tranh cao với doanh nghiệp ngành Cao Các áp lực thời lên BGĐ kế toán trƣởng Sự biến động mơi trƣờng kinh doanh Cao Bộ máy kế tốn có kinh nghiệm nhƣng nhân có biến động Áp lực lên BGĐ kế toán trƣởng buộc họ phải lập BCTC khơng trung thực thấp (khơng tính áp lực phải nỗ lực không ngừng chuyên môn) Chi phí, nhu cầu đầu vào biến động tƣơng đối thấp, có cạnh tranh cao với doanh nghiệp ngành Mức độ Mức ảnh hƣởng đánh giá Trung BGĐ đƣợc đánh giá có bình lực, khả lãnh đạo, kiểm sốt tốt, khơng có xáo trộn thành phần BQT gây ảnh hƣởng đến BCTC Trung Bộ máy kế tốn có kinh bình nghiệm, nhân kế tốn biến động Trung Hầu nhƣ khơng có áp lực bình lên BGĐ kế tốn trƣởng buộc họ phải lập BCTC không trung thực (không tính áp lực phải nỗ lực khơng ngừng chun mơn) Trung Chi phí, nhu cầu đầu vào bình biến động tƣơng đối thấp, có cạnh tranh với doanh nghiệp ngành Mức độ đánh giá Thấp Thấp Thấp Thấp Sự phức tạp thay đổi môi trƣờng pháp lý Đánh giá chung Môi trƣờng kiểm sốt Quy trình đánh giá rủi ro Hệ thống thơng tin Đánh giá chung Bản chất khoản mục, nghiệp vụ Có thay đổi chế độ kế Cao Có thay đổi chế độ kế Trung Khơng có thay đổi chế tốn, thơng tƣ hƣớng dẫn tốn, thơng tƣ hƣớng dẫn bình độ kế tốn, thơng tƣ làm ảnh hƣởng tƣơng đối ảnh hƣởng tƣơng đối đến hƣớng dẫn ảnh hƣởng đến hoạt động kế toán hoạt động kế toán đơn tƣơng đối đến hoạt động đơn vị vị kế toán đơn vị Tùy mức độ ảnh hưởng hay nhiều nhân tố, KTV đánh giá chung RRTT cao, trung bình thấp Có vi phạm tính Cao Khơng có vi phạm Trung Khơng có vi phạm tính trực, liêm khiết BGĐ tính trực, liêm khiết bình trực, liêm khiết hay việc thiếu tham gia BGĐ, nhƣng tham BGĐ hay tham gia của BQT vào công tác giám gia BQT vào công tác BQT vào công tác giám sát, sát, điều hành giám sát, điều hành điều hành Thiếu văn quy định Cao Có văn quy định Trung Có văn quy định về quy trình đánh giá rủi ro quy trình đánh giá rủi ro bình quy trình đánh giá rủi ro quy trình đƣợc KTV nhƣng KTV đánh giá chƣa KTV đánh giá phù hợp, hiệu đánh giá không phù hợp, thực phù hợp, hiệu quả, kiểm soát đƣợc rủi ro hiệu đơn vị Thiếu rõ ràng, minh bạch, Cao Tƣơng đối rõ ràng, chi tiết, Minh bạch, rõ ràng, chi tiết chi tiết cho KTV KTV hiểu phân quy trình đánh giá tích thơng tin HTKSNB Tùy mức độ ảnh hưởng hay nhiều nhân tố, KTV đánh giá chung RRKS cao, trung bình thấp BCTC đơn vị chứa Cao BCTC đơn vị chứa Trung BCTC đơn vị không đựng khoản mục đựng khoản mục bình chứa đựng khoản mục trọng yếu mang tính chất mang tính chất đặc thù trọng yếu mang tính chất đặc đặc thù ngành nghề kinh ngành nghề kinh doanh thù ngành nghề kinh doanh doanh hàm chứa yếu tố hàm chứa yếu tố không hàm chứa yếu tố không không chắn tiềm chắn tiềm ẩn chắn tiềm ẩn chứa ẩn chứa đựng nhiều sai sót chứa đựng nhiều sai sót đựng nhiều sai sót Thấp Thấp Thấp Thấp Kết lần kiểm toán trƣớc Các khoản mục lần kiểm tốn trƣớc có chứa đựng sai phạm Các khoản mục lần kiểm tốn trƣớc khơng chƣa đựng sai phạm Thấp Các nghiệp vụ kinh tế không thƣờng xuyên HTKSNB không đƣợc thiết Cao Trung HTKSNB đƣợc thiết kế kế không thiết kế chi bình nhƣng phù hợp tối đa cho tiết không phù hợp cho nghiệp vụ kinh tế không nghiệp vụ không thƣờng thƣờng xuyên xuyên Các tài khoản có số dƣ lớn, Thƣờng biến động bất thƣờng cao Tùy mức độ ảnh hưởng hay nhiều nhân tố, KTV đánh giá chung RRKS cao, trung bình thấp Đơn vị khơng xác định Cao Đơn vị xác định đƣợc mục Trung Đơn vị xác định đƣợc trọng mục tiêu kiểm soát tiêu kiểm sốt nhƣng chƣa bình tâm mục tiêu kiểm sốt trọng tâm Thấp Quy mô, biến động số dƣ TK Đánh giá chung Mục tiêu kiểm sốt nhóm giao dịch, số dƣ tài khoản, thông tin thuyết minh chu trình KD Các kiểm sốt đặc thù tƣơng ứng mục tiêu kiểm soát Đánh giá chung Lựa chọn khoản mục kiểm tra sau đánh giá Cao Các khoản mục lần kiểm tốn trƣớc chứa đựng sai phạm sai phạm không trọng yếu HTKSNB đƣợc thiết kế nhƣng chƣa phù hợp tối đa cho nghiệp vụ kinh tế không thƣờng xuyên Trung bình Thấp Đơn vị thực khơng Cao Đơn vị thực kiểm Trung Đơn vị thực không Thấp thiếu kiểm soát với kiểm sốt đặc bình đầy đủ kiểm sốt sốt đặc thù quan trọng thù quan trọng nhƣng chƣa đặc thù quan trọng tƣơng tƣơng ứng mục tiêu đầy đủ tất ứng mục tiêu kiểm soát kiểm soát Tùy mức độ ảnh hưởng hay nhiều nhân tố, KTV đánh giá chung RRTT cao, trung bình thấp Nếu rủi ro có SSTY đƣợc đánh giá mức cao, KTV thu thập nhiều chứng với khoản mục đƣợc đánh giá trọng yếu Nếu rủi ro có SSTY mức thấp, KTV dựa vào xét đốn để giới hạn phạm vi kiểm tra với khoản mục đơn vị Phƣơng pháp kiểm tra Nếu rủi ro có SSTY cao, kiểm tra chi tiết khoản mục, đặc biệt khoản mục KTV cho có ảnh hƣởng lớn đến việc đánh giá rủi ro có SSTY cao, cụ thể KTV đặc biệt tập trung vào kiểm tra chốt kiểm soát mà cho có khiếm khuyết, chƣa chặt chẽ dẫn đến rủi ro cao (Nguồn: Tác giả tổng hợp) ... VỀ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 85 2.1.1 Sự đời phát triển công ty cổ phần than Việt. .. PHÁP HỒN THIỆN KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 155 3.2.1 Hồn thiện quy trình kiểm tốn BCTC công ty cổ phần than theo... TRẠNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THAN DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN 134 2.3.1 Những ƣu điểm kiểm toán báo cáo tài cơng ty cổ phần than1 34 2.3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần than do công ty kiểm toán độc lập ở việt nam thực hiện , Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần than do công ty kiểm toán độc lập ở việt nam thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay