Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

221 1 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN THU HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN THU HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1.TS VŨ THỊ LỢI PGS.TS HÀ MINH SƠN HÀ NỘI - 2019 Chữ viết tắt ACB AIRB ALCO BĐS BIDV CAGR CAR CHXHCN CEO CIC CNTT DNVVN DVTT DPRR ĐKKD ĐT EAG EL Eximbank FDI FIRB GDP GTCG HĐ HĐQT HSRR KH KKH KPI KSNB LDR LGD LNST LLR MB MB Ageas Life MB AMC MBS MB AMC MHCB DANH MỤC VIẾT TẮT Nguyên ngữ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Phương pháp tiếp cận xếp hạng nội nâng cao Ủy ban quản lý tài sản – vốn Bất động sản Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Tỷ lệ tăng trưởng bình qn kép Hệ số an tồn vốn tối thiểu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Công nghệ thông tin Doanh nghiệp vừa nhỏ Dịch vụ tốn Dự phòng rủi ro Đăng ký kinh doanh Đầu tư Số dư nợ rủi ro Tổn thất dự kiến Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Vốn đầu tư trực tiếp nước Phương pháp tiếp cận xếp hạng nội Tổng sản phẩm quốc nội Giấy tờ có giá Hoạt động Hội đồng quản trị Hồ sơ rủi ro Khách hàng Không kỳ hạn Chỉ số đánh giá thực cơng việc Kiểm sốt nội Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi Tỷ lệ tổn thất dự kiến Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Ngân hàng Quân đội Công ty chứng khốn Ngân hàng Qn đội Cơng ty quản lý tài sản Ngân hàng Quân đội Ngân hàng trách nhiệm hữ hạn Mizuho MIC MSB NCS NHNN NHTW NHTM NIM NSNN PD QLRR ROA ROE RWA SCB SCIC SHB RRTD TCTD TCKT TGTK Techcombank TPCP TSBĐ TSC TSCĐ TT UL VAMC VaR VCB VCSH VietinBank Viettel VPBank WTO Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam Nghiên cứu sinh Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng trung ương Ngân hàng thương mại Chênh lệch lãi suất Ngân sách Nhà nước Xác suất không trả nợ Quản lý rủi ro Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Tổng tài sản điều chỉnh theo hệ số rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Tổ chức kinh tế Tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Trái phiếu Chính phủ Tài sản bảo đảm Tài sản có Tài sản cố định Thị trường Tổn thất ngồi dự kiến Cơng ty quản lý tài sản quốc gia Việt Nam Giá trị rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Tập đồn viễn thơng Qn đội Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Tổ chức Thương mại Thế giới Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Bảng 2.24 DANH MỤC BẢNG Tỷ lệ LDR theo quy định số nước Tốc độ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu VCB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập từ hoạt động phi tín dụng VCB giai đoạn 2011 – 2017 Hoạt động huy động vốn thị trường MB giai đoạn 2011 - 2017 Hoạt động tín dụng thị trường MB giai đoạn 2011 – 2017 Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế MB giai đoạn 2011 – 2017 Cơ cấu tài sản MB giai đoạn 2011 – 2017 Cơ cấu khoản tín dụng MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu MB giai đoạn 2011 – 2017 Cơ cấu thu nhập từ hoạt động phi tín dụng MB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối MB giai đoạn 2011 – 2017 Chi phí cho hoạt động phi tín dụng MB giai đoạn 2011 – 2017 Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối MB giai đoạn 2011 – 2017 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng MB giai đoạn 2011 – 2017 Cam kết ngoại bảng MB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập trung bình nhân viên hiệu quản trị nhân công MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ ROE MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ ROA MB giai đoạn 2011 – 2017 Vốn chủ sở hữu, cấu vốn chủ sở hữu MB giai đoạn 2011 – 2017 Nợ hạn, nợ xấu MB giai đoạn 2011 – 2017 Nợ xấu xử lý DPRR thu từ khoản nợ xử lý MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ LLR MB số NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017 Giá trị khoản đầu tư theo chất lượng tín dụng MB Một số tiêu khoản MB giai đoạn 2011 – 2017 Dư nợ dư nợ xấu ngành ngân hàng giai đoạn 2011 – 2017 Số lượng người lao động người lao động tăng thêm MB giai đoạn 2011 – 2017 Lãi/lỗ từ cơng cụ tài phái sinh tiền tệ kinh doanh ngoại hối MB giai đoạn 2011 – 2017 42 61 63 70 73 76 79 84 86 89 90 95 96 97 99 100 106 107 109 112 114 115 117 118 119 121 130 Biểu đồ 1.1 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ 2.10 Biểu đồ 2.11 Biểu đồ 2.12 Biểu đồ 2.13 Biểu đồ 2.14 Biểu đồ 2.15 Biểu đồ 2.16 Biểu đồ 2.17 Biểu đồ 2.18 Biểu đồ 2.19 Biểu đồ 2.20 Biểu đồ 2.21 Biểu đồ 2.22 Biểu đồ 2.23 Biểu đồ 2.24 Biểu đồ 2.25 Biểu đồ 2.26 Biểu đồ 2.27 Biểu đồ 2.28 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Tỷ lệ nợ xấu DBS giai đoạn 2007 – 2017 Cơ cấu dư nợ cho vay theo chủ thể vay vốn MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ trọng dư nợ theo chất lượng tín dụng MB Giá trị hoạt động đầu tư MB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập, tốc độ tăng trưởng thu nhập tế MB giai đoạn 2011 – 2017 Cơ cấu thu nhập MB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập, tốc độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng MB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập từ hoạt động đầu tư tế MB giai đoạn 2011 – 2017 Cơ cấu hoạt động đầu tư MB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập, tốc độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng MB giai đoạn 2011 – 2017 Chi phí, tốc độ gia tăng chi phí MB giai đoạn 2011 – 2017 Cơ cấu loại chi phí MB giai đoạn 2011 – 2017 Chi phí lãi tốc độ tăng trưởng chi phí lãi MB giai đoạn 2011 – 2017 Nguồn vốn huy động thị trường thị trường 22 MB giai đoạn 2011 – 2017 Chi phí hoạt động MB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập từ lãi MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ NIM MB giai đoạn 2011 – 2017 Thu nhập lãi MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ CIR MB giai đoạn 2011 – 2017 Lợi nhuận sau thuế MB giai đoạn 2011 – 2017 Vốn chủ sở hữu MB giai đoạn 2011 – 2017 Tài sản MB giai đoạn 2011 – 2017 Hệ số tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ an toàn vốn MB giai đoạn 2011 – 2017 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ trọng loại thu nhập MB giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ ROA MB số NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017 Tỷ lệ ROE MB số NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017 59 74 75 77 79 81 83 87 88 89 92 92 93 94 100 102 103 104 104 105 107 108 109 110 120 121 122 124 124 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 0.1 Thiết kế nghiên luận án Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức MB Sơ đồ 3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Sơ đồ 3.2 Mơ hình định giá khoản vay Sơ đồ 3.3 Quy trình kiểm tốn nội dựa vào rủi ro 14 68 145 148 175 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Lý luận hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 1.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn Ngân hàng thương mại 1.1.3.3 Hoạt động phi tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.3 Nội dung hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Khả sinh lời 1.2.3.2 An tồn 1.2.3.3 Đóng góp cho phát triển xã hộ 1.2.4 Tiêu chí phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2.4.1 Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lời ngân hàng 1.2.4.2 Chỉ tiêu phản ánh an toàn hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.4.3 Chỉ tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh xét phương diện xã hội 1.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2.5.1 Nhân tố khách quan 1.2.5.2 Nhân tố chủ quan 1.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh số NHTM học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh số NHTM nước 1.3.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng Siam – Thái Lan 1.3.1.2 Kinh nghiệm ngân hàng DBS – Singapore 1.3.1.3 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM cổ phần Quân đội Kết luận chương Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 18 18 18 19 20 20 21 24 25 25 26 27 27 28 29 30 30 37 43 43 43 49 53 53 54 57 61 64 66 67 67 67 67 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Hoạt động huy động vốn Hoạt động tín dụng Hoạt động đầu tư Hoạt động phi tín dụng Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 2.2.1 Thực trạng khả sinh lời Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 2.2.1.1 Tình hình thu nhập 2.2.1.2 Tình hình chi phí 2.2.1.3 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 2.2.1.4 Khả sinh lời 2.2.2 Thực trạng đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 2.2.2.1 Thực trạng đảm bảo an tồn tài 2.2.2.2 Thực trạng đảm bảo khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 2.2.3 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội giác độ xã hội 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 2.3.1 Kết đạt 2.3.2 Hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan Kết luận chương Chương 3:Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.1 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.1.1 Cơ hội, thách thức Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2025 3.1.1.1 Cơ hội 3.1.1.2 Thách thức 3.1.2 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2025 3.1.3 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm gia tăng thu nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng tài sản có sinh lời 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.2 69 69 72 76 77 78 78 78 92 102 105 109 109 117 119 122 122 129 130 130 131 135 136 136 136 136 136 137 139 141 141 141 Nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng Nhóm giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.2.2.1 Nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn 3.2.2.2 Tiết kiệm chi phí hoạt động mà đạt mục tiêu kinh doanh 3.2.3 Nhóm giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.2.3.1 Giải pháp đảm bảo an toàn vốn 3.2.3.2 Nâng cao lực quản trị rủi ro khoản 3.2.3.3 Nâng cao lực quản trị rủi ro lãi suất 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.2.4.1 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 3.2.4.2 Thường xuyên lấy ý kiến khách hàng chất lượng sản phẩm, dịch vụ 3.2.4.3 Chuẩn hóa quy trình giao dịch 3.2.4.4 Đa dạng hóa kênh phân phối thực phân phối có hiệu 3.2.4.5 Nâng cao lực quản trị thay đổi lãnh đạo ngân hàng 3.2.4.6 Nâng cao lực kiểm toán nội 3.2.4.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.4.8 Nâng cao chất lượng hoạt động marketing 3.2.4.9 Duy trì tăng cường văn hóa doanh nghiệp 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.1.1 Ổn định mơi trường kinh tế, trị, xã hội 3.3.1.2 Hồn thiện môi trường pháp lý 3.3.1.3 Phát triển hệ thống xếp hạng tín nhiệm 3.3.1.4 Tăng cường tính minh bạch thơng tin 3.3.1.5 Hình thành phát triển thị trường mua bán nợ xấu 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Điều hành sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nhịp nhàng 3.3.2.2 Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng 3.3.2.3 Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho ngân hàng trình áp dụng Basel 3.3.2.4 Tăng cường cơng tác tra, giám sát ngân hàng 3.3.2.5 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia 3.3.3 Kiến nghị với sở đào tạo nguồn nhân lực ngân hàng Kết luận chương KẾT LUẬN 3.2.1.2 3.2.2 153 157 157 158 158 158 163 166 168 168 168 170 171 172 174 175 179 180 181 181 181 181 182 182 183 184 184 184 185 185 186 187 188 189 71 Lê Văn Tề (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 72 Nguyễn Văn Tiến (2015), Toàn tập Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao Động 73 Nhật Trung (2010), Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động thơng lệ quốc tế, Tạp chí Ngân hàng số 17 (2010) 74 Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sáu (2009), Marketing ngân hàng, NXB Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh 75 Nguyễn Đức Tú (2012), Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân 76 Phan Thị Hoàng Yến (2016), Quản trị tài sản nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng Tài liệu tiếng Anh 77 Analysis: JP Morgan tobe haunted by change risk modal (2013), Reuters May 78 Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A revised framework, 2005 79 Blaschke, W., Jones, M.T., Majnoni, G., Peria, S.M., 2001, ‘Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences’, IMF Working Paper, June 2001, WP/01/88 80 Boriboon Pinprayong (2012), Restructuring for organizational efficiency in the bank sector in me: A case of Siam commercial bank 81 Collins (2011), Collins English Dictionary, Collins Dictionaries 82 PhD FCA David Griffiths, (2006), Risk Based Internal Auditing – Three views on implementation 83 DBS, Annual risk mangement report, (2007 – 2016) 84 Dawood, U (2014) Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009 – 2012), International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 3, March 2014 85 Deloitte, (2009), Improving Efficiency The new high ground for banks, The Deloitte Center for Banking Solutions 86 Devinaga Rasia, Tan Tek Ming Abd Halim Bin, Mergers Improve Efficiency of Malaysian Commercial Banks 87 ECB (2006), Definition of Banking Business and cross – border business 88 Firm’s Chief Investment Office (CIO) (2012), Report of JP Morgan Chase and Co Management Task Force Regarding 2012 CIO Losses 89 Gupta, V., K and Aggarwal, M năm 2012, Performance Analysis of Banks in India – Pre and Post World Trade Organization (General Agreement on Trade in Services) 90 Johnson P.F aand Johnson D.R (1984), Commercial Bank Managemnent, ISBN 0-03-063582-9, Printed in United State of America, Copyright 1986 CNS College Publishing 91 KPMG (2013), Developing a strong risk appetite program Challenges and solution 92 Mangeli George M (2014), E-business and operating efficiency of commercial bank in Kenya 93 Moody’s (2012), Moody’s Consolidated Methodology, Moody’s Investor Service Global Bank Rating 94 Judijanto, L and Khamaladze, E.,V (2003), Analysis of Bank Failure Using Published Financial Statements: The Case of Indonesia (part 1) 95 Peter S Rose (2008), Bank Management and Financial Services, 7th Edition, Richard D Irwin, Inc 96 Petria, N Capraru, B and Ihnatov, I., (2015), “Determinants of banks’ profitability: evidence from EU 27 banking system, Procedia Economics and Finance 20 (2015) 518 - 524 97 Podviezko, A and Ginevicius, R (2010), Economic Criteria Characterising Bank Soundness And Stability 98 Rose, S.P and Hudgins, C.S (2008), Bank Management & Financial Services, Published by Mc Graw – Hill/Irwin, a business unit of The Mc Graw – Hill Companies, ISBN 978-0-07-304623-5 99 Thomas P.Fitch, (2012), Dictionary of Banking Term, Fifth Edition, Barron’s Business guide 100 Siam, Annual report, (2010 – 2017) 101 Syafri, (2012), Factors affecting bank profitability in Indonesia”, The 2012 International conference on Business and Management 102 Vittas, D (1991), Measuring commercial bank efficiency – use and misuse of bank operating ratios, Working papers, Financial policy and systems, The World Bank Các website 103 Các sản phẩm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp MB https://mbbank.com.vn 104 Các sản phẩm khách hàng cá nhân, doah nghiệp VCB http://www.vietcombank.com.vn 105 Dữ liệu thống kê NHTM Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/dntddvnkt 106 Các số tài Ngân hàng Siam Thái Lan http://www.scb.co.th/en/about-scb/investor-relations/financial-highlight 107 Các số tài Ngân hàng DBS - Singapore https://www.dbs.com/investor/index.html 108 Từ điển Tiếng Việt online – Viện từ điển học Bách khoa toàn thư Việt Nam http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/timkiem.a spx?TuKhoa=ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng&ChuyenNga nh=13&DiaLy=0 109 Bài viết “DBS bank opens branch in Ho Chi Minh city, Vietnam” https://www.dbs.com/newsroom/DBS_Bank_opens_branch_in_Ho_Chi_Minh _City_Vietnam_MIGRT PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI DBS Hội đồng quản trị Ủy ban khác Ủy ban điều hành Ủy ban QLRR Ủy ban kiểm tốn Ủy ban mơ hình RRTD Các đơn vị kinh doanh Ủy ban phê duyệt tín dụng Ủy ban rủi ro tín dụng Ủy ban RR thị trường khoản Ủy ban tín dụng Nguồn: [83] PHỤ LỤC 1.2 THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI VCB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Chỉ tiêu Thu nhập từ KD ngoại hội Thu nhập từ HĐ phi tín dụng Tỷ trọng TN từ KD ngoại hối/Thu nhập từ HĐ phi TD 2011 1.179 2012 1.488 2013 1.427 2014 1.517 2015 1.873 2016 1.850 2017 2.042 13.443 11.694 11.526 12.637 15.851 18.939 22.394 43,85 43,93 35,85 32,50 35,00 31,11 29,12 Nguồn: [46] PHỤ LỤC 2.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI MB Nguồn: [43] - Đại hội đồng cổ đơng: quan có thẩm quyền định cao MB - Hội đồng quản trị: quan có thẩm quyền định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi MB bao gồm chiến lược, kế hoạch trung hạn, hàng năm vấn đề khác theo quy định pháp luật điều lệ MB - Ban kiểm soát: quan đại diện cổ đơng, có trách nhiệm kiểm tra giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành, hoạt động tài MB; Giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, đảm bảo an toàn hoạt động MB;Thực kiểm toán nội hoạt động thời kỳ, lĩnh vực nhằm đánh giá xác hoạt động kinh doanh thực trạng tài MB, đảm bảo ngân hàng hoạt động hiệu quả, pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đơng Cơ quan kiểm tốn nội quan giúp việc cho Ban kiểm sốt thực chức năng, nhiệm vụ - Các ủy ban cao cấp: Các ủy ban cao cấp giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm: Ủy ban vấn đề nhân sự; Ủy ban ALCO; Ủy ban quản trị rủi ro Các ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị mảng công việc cụ thể nhằm đảm bảo định chiến lược Hội đồng quản trị xây dựng triển khai có hiệu theo quy định Pháp luật - Văn phòng Hội đồng quản trị: Là quan chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, thường trực Hội đồng quản trị triển khai thực chức năng, nhiệm vụ phù hợp quy định pháp luật điều lệ MB Với vai trò quan trọng cầu nối Hội đồng quản trị Ban điều hành, văn phòng Hội đồng quản trị kênh truyền tải thông tin từ Hội đồng quản trị, thường trực Hội đồng quản trị đến ban điều hành ngược lại đảm bảo thông suốt kịp thời - Ban điều hành: Là quan điều hành hàng ngày hoạt động MB, tổ chức triển khai chiến lược kinh doanh, chiến lược hoạt động nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua - Các quan quản lý hệ thống: Bao gồm Khối phòng/ban làm nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ cho ban điều hành việc quản lý hệ thống theo mảng chuyên môn riêng biệt Các quan có nhiệm vụ xây dựng, triển khai nguyên tắc chế quản lý với mục tiêu hỗ trợ mạnh mẽ khối kinh doanh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh toàn Ngân hàng Các quan quản lý hệ thống bao gồm Khối: Kiểm tra Kiểm soát nội bộ, Tài Kế tốn, Quản trị rủi ro, Tổ chức Nhân sự; Văn phòng triển khai chiến lược văn phòng CEO, Ban Xây dựng phòng trị MB NHTM Cổ phần có phòng Chính trị mơ hình tổ chức mình, quan có nhiệm vụ chăm lo cho cơng tác Đảng, cơng tác trị tồn ngân hàng - Các Khối Kinh doanh: tổ chức chuyên sâu theo phân khúc khách hàng thị trường, bao gồm Khối Nguồn vốn kinh doanh tiền tệ, Khối doanh nghiệp lớn, Khối doanh nghiệp vừa nhỏ Khối khách hàng cá nhân Các khối kinh doanh có trách nhiệm xây dựng sách sản phẩm, chương trình kinh doanh theo mảng khách hàng chuyên biệt hỗ trợ chi nhánh việc triển khai chương trình hành động Khối hoạt động kinh doanh hàng ngày có liên quan đến phân khúc khách hàng thuộc khối Các Khối kinh doanh hội sở thực chức quản lý theo trục dọc, kiểm tra giám sát việc thực kế hoạch kinh doanh đơn vị kinh doanh - Các Khối hỗ trợ kinh doanh: Bao gồm khối vận hành, khối mạng lưới phân phối Khối cơng nghệ thơng tin Các khối có chức xây dựng “hạ tầng” để triển khai hoạt động kinh doanh hàng ngày, xây dựng trì quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ MB với chất lượng cao, đảm bảo phòng ngừa rủi ro, phát triển mạng lưới kênh phân phối Ngân hàng hoạt động hành quản trị - Chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch: Là đầu mối cung cấp trọn gói giải pháp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, theo địa sở sách chiến lược MB thời điểm khác PHỤ LỤC 2.2 TỶ TRỌNG TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN/TỔNG TIỀN GỬI TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Chỉ tiêu MB VCB VietinBank BIDV ACB SHB Sacombank 2011 45,5 26,9 21,8 18,2 15,0 12,8 17,1 2012 44,9 24,7 21,9 18,5 11,3 8,0 13,2 2013 46,3 27,3 20,4 19,0 14,2 9,8 14,5 2014 40,5 27,5 18,2 18,2 14,6 10,9 15,4 Đơn vị tính: % 2015 2016 41,1 39,2 29,4 28,4 17,9 16,3 19,1 17,9 16,3 16,3 14,1 12,2 13,0 13,5 Nguồn: [43],[45],[46],[47],[48],[49],[50] 2017 39,7 30,1 16,1 19,3 16,7 9,6 14,2 PHỤ LỤC 2.3 TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI MB VÀ CÁC NHTM VN Đơn vị tính: % 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 27,90% MB 26,1% 17,8% 14,6% 20,7% 24,2% 22,2% Tốc độ tăng trưởng tín dụng 10,90% NHTMVN 8,91% 12,52% 14,16% 17,26% 18,25% 18,24% Nguồn: [43],[105] PHỤ LỤC 2.4 CƠ CẤU NGÂN QUỸ TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 Tiền mặt 917 Tiền gửi KKH 640 TCTD khác Tiền gửi NHNN 6.029 2012 865 410 2013 1.035 2.660 2014 1.233 3.097 2015 1.236 6.793 2016 1.520 3.752 2017 1.842 17.759 6.239 3.616 6.067 8.182 10.002 6.684 Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.5: LÃI SUẤT CẤP TÍN DỤNG TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Cấp tín dụng TT1 SXKD thơng thường L/vực ưu tiên USD Cho vay TCTD khác TG CKH TCTD 2011 NH TDH 18,0 - 19,019,0 20,0 2012 NH 12,015,0 2013 NH TDH 9,5 – 12,011,5 13,0 2014 NH TDH 8,0 – 10,09,0 11,0 2015 NH 7,89,0 8,0 – 11,09,0 12,0 5,0 – 6,56,0 7,0 4,0 – 12,0 7,0 10,011,0 4,5 – 6,0 – 6,0 7,0 3,5 – 5,0 7,0 10,010,5 4,25,04,8 6,0 5,0 – 5,2 7,0 10,010,5 4,2 – 5,0 – 4,8 6,0 4,65,8 7,0 1,0 – 4,0 9,0 – 15,0 0,5 – 2,0 4,9 – 5,3 1,5 – 2,0 3,2 – 4,9 1,2 - 4,75,4 - 1,02,5 4,7 – 5,9 1,7 – 2,6 1,5 – 4,3 – - 1,0 – 6,7 0,4 – 2,7 0,2 – 1,0 0,9 – 2,4 1,7 – 2,3 TDH 16,017,5 VND 17,019,0 6,57,5 N/A 18,011,020,0 12,0 7,5 - 5,5 – 9,0 7,0 4,6 – 14,0 USD N/A - VND 11,016,0 - USD 3,0 5,0 – - 2,7 5,5 15,016,5 6,5 – 8,5 - TDH 10,011,0 2016 NH 7,89,0 Nguồn: [43] TDH 10,011,0 2017 NH 7,89,0 TDH 10,011,0 10,010,5 4,0 – 5,0 – 4,8 6,0 1,5 – 4,9 PHỤ LỤC 2.6: TỶ LỆ NỢ PHẢI TRẢ/VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 14,0 13,3 12,6 11,1 10,9 12,0 10,0 9,6 8,5 8,6 2015 2016 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2017 Nguồn:[43] PHỤ LỤC 2.7: TỶ LỆ CIR CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM 300 250 200 150 100 50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 38,33 39,82 40,27 39,65 39,18 39,99 40,35 VietinBank 46,2 48,64 47,13 46,72 45,49 42,96 40,57 BIDV 43,16 39,83 38,71 39,37 44,87 40,1 39,74 ACB 41,16 73,19 66,54 63,79 64,65 61,86 54,35 SHB 50,49 57,12 78,58 49,87 52,79 50,5 51,2 sacombank 53,13 60,62 55,33 54,07 255,13 86,96 85,87 VCB Nguồn: [43],[45],[46],[47],[48],[49],[50] PHỤ LỤC 2.8 TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính:% Chỉ tiêu Cổ đơng tổ chức Trong nước Nước ngồi Cổ đơng cá nhân Trong nước Nước 2011 67,03 65,52 1,51 32,97 32,967 0,003 2012 72,29 63,74 8,55 27,71 27,62 0,09 2013 74,34 64,39 9,95 25,66 25,61 0,05 2014 72,44 62,48 9,96 27,56 25,52 0,04 2015 80,56 70,58 9,98 19,44 19,42 0,02 2016 84,62 64,76 19,86 15,38 15,24 0,14 Nguồn: [43] 2017 81,50 61,63 19,87 18,50 18,37 0,13 PHỤ LỤC 2.9 TÀI SẢN CÓ NỘI BẢNG THEO MỨC ĐỘ RỦI RO TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Tài sản Ngân quỹ TPCP TP TCTD khác Tín dụng cho TCTD khác Tín dụng bảo đảm BĐS Tín dụng bảo đảm hình thức khác Trái phiếu TCKT Đầu tư dài hạn khác TSCĐ Tín dụng kinh doanh BĐS Tín dụng đầu tư Chứng khốn Trọng số RR 0% 0% 20% 2011 ST 7.586 10.170 7.177 T.trọng 5,46 7,33 5,17 2012 ST 7.514 36.501 2.898 T.trọng 4,2 20,79 1,65 2013 ST 7.311 43.674 3.155 T.trọng 4,05 24,21 1,75 2014 ST 10.397 53.111 2.894 T.trọng 5,19 26,49 1,44 2015 ST 16.211 40.692 3.587 T.trọng 7,33 18,41 1,62 2016 ST 15.274 39.453 8.207 T.trọng 5,96 15,40 3,20 2017 ST 26.285 37.176 9.557 T.trọng 8,37 11,84 3,04 20% 41.027 29,55 42.694 24,31 24.319 13,48 18.760 9,36 22.135 10,01 23.201 9,05 35.738 11,39 50% 23.242 16,74 26.004 14,81 30.166 16,72 33.362 16,64 40.374 18,27 51.124 19,95 61.662 19,65 100% 34.864 25,11 42.427 24,16 51.364 28,48 61.958 30,90 74.980 33,92 90.887 35,47 114.514 36,48 100% 100% 3.719 1.782 2,68 1,28 3.244 1.603 1,85 0,91 3.323 1.617 1,84 0,90 4.547 1.460 2,27 0,73 2.716 1.606 1,23 0,73 4.564 843 1,78 0,33 7.143 984 2,28 0,31 100% 250% /150% (*) 250%/ 150% (*) 9.153 6,59 7.559 5.482 4,30 3,12 9.526 5.747 5,28 3,19 8.751 4.254 4,36 2,12 12.746 4.599 5,77 2,08 13.979 6.437 5,46 2,51 12.807 5.397 4,08 1,72 939 0,68 566 0,32 465 0,26 996 0,50 1.396 0,63 2.291 0,89 2.615 0,83 Nguồn: [43] (*) Từ năm 2011 đến tháng 2/2015, MB thực phân loại rủi ro tài sản theo quy định Thông tư 13/2010/TT – NHNN, theo tỷ trọng rủi ro cho khoản cho vay để kinh doanh BĐS đầu tư chứng khoán 250% Từ tháng 2/2015 trở đi, thực phân loại rủi ro tài sản theo quy định Thông tư 36/2014/TT – NHNN, theo tỷ trọng rủi ro cho khoản vay 150% PHỤ LỤC 2.10 CAM KẾT NGOẠI BẢNG THEO MỨC ĐỘ RỦI RO TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Loại cam kết Cam kết giao dịch hối đoái Cam kết L/C Bảo lãnh khác Cam kết khác BL vay vốn Trọng 2011 số RR 2%/5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 16.375 36.433 88.652 50% 62.736 52.063 33.028 49.827 36.520 27.892 25.280 50% 13.059 21.222 18.765 27.933 33.754 46.232 57.845 50% 0 0 2.757 4.603 15.516 100% 0 317 237 149 37 53 Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.11: NỢ QUÁ HẠN TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng nợ 3.413 hạn 4.647 6.642 5.712 4.757 4.191 5.765 Nợ 3.026 4.313 2.774 2.555 2.249 3.596 Nợ hạn từ 287 91 đến 180 ngày 291 642 462 403 872 713 Nợ hạn từ 400 181 đến 360 ngày 412 670 895 421 456 642 Nợ hạn 398 360 ngày 918 1.017 1581 1.378 614 814 hạn 2.348 90 ngày Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.12: TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Chỉ tiêu Chứng khoán kinh doanh Giá trị DPRR (tỷ (tỷ đồng) đồng) Chứng khoán đầu tư DPRR/Giá Giá trị (%) trị DPRR (tỷ (tỷ đồng) đồng) Đầu tư dài hạn khác Lãi/lỗ từ DPRR/Giá Giá trị DPRR DPRR/Giá HĐ đầu trị (%) trị (%) (tỷ (tỷ đồng) đồng) tư (tỷ đồng) 2011 1.194 368 30,8 19.872 459 2,3 1.732 105 6,1 (113) 2012 490 261 53,2 42.044 657 1,6 1.695 93 5,5 130 2013 3.994 132 3,3 46.198 186 0,4 1.727 110 6,4 11 2014 10.545 89 0,8 48.828 324 0,6 1.633 173 10,6 358 2015 3.614 145 4,0 43.536 822 1,9 1.827 221 12,1 244 2016 1.061 135 12,7 51.502 562 1,1 975 133 13,6 171 2017 2.840 35 1,2 51.037 360 0,7 1.114 130 11,7 43 Nguồn: [43] (Số liệu chứng khoán đầu tư mà NCS đưa vào bảng số liệu không bao gồm khoản Trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành mà MB nắm giữ giai đoạn 2014 – 2017) PHỤ LỤC 2.13: TỶ TRỌNG DƯ NỢ TÍN DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Tỷ trọng dư nợ cho vay/ Tổng tài sản Tỷ trọng Trái phiếu Chính phủ/Tổng TS 2011 42,5 2012 42,4 2013 48,6 2014 50,2 2015 54,9 2016 58,8 2017 58,7 7,33 20,79 24,21 26,49 18,41 15,40 11,84 Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.14 HỆ SỐ CAR CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 2011 - 2017 Đơn vị tính: % Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VCB 11,14 14,63 13,13 11,61 11,04 11,30 11,63 VietinBank 10,57 10,33 13,20 10,4 10,60 10,40 10,22 BIDV 11,07 9,04 10,23 9,27 9,10 9,25 9,32 ACB 9,25 13,5 14,70 14,08 12,80 13,10 11,20 VPBank 11,94 12,50 12,50 11,30 12,20 13,20 14,40 Techcombank 11,9 12,6 14,03 15,65 14,7 13,10 12,68 VIB - 19,14 17,33 17,71 18,04 13,25 13,10 Sacombank - 9,53 10,22 9,87 9,51 9,61 11,30 Nguồn: [43],[45],[46],[47],[48],[49],[50] PHỤ LỤC 2.15: SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Số lượng thẻ Số lượng tài khoản eMB 534,8 680,1 919,9 1.622,5 2.522,5 3.472,4 4.112,6 41,4 49,7 67,5 81,7 118,5 177,8 284,4 Nghìn thẻ Nghìn tài khoản Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.16: SỐ LƯỢNG MÁY ATM, POS TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính: Chỉ tiêu Máy ATM Máy POS 2011 327 594 2012 388 1.106 2013 446 1.357 2014 489 1.711 2015 525 2.079 2016 581 2.281 2017 600 2500 Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.17: HỆ SỐ TỔNG TÀI SẢN/ VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI MB VÀ MỘT SỐ NHTM GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: % Chỉ tiêu MB VCB VietinBank BIDV ACB SHB Sacombank 2011 14,4 12,5 16,7 16,7 25,0 12,5 9,9 2012 13,7 10,0 14,3 20,0 14,3 12,5 11,3 2013 2014 2015 2016 2017 11,9 12,1 9,5 9,6 10,6 11,1 12,5 14,3 16,7 19,6 11,1 12,5 13,9 15,7 17,2 16,7 20,0 20,0 22,8 24,5 12,5 14,3 16,6 16,6 17,7 14,3 16,7 20,0 17,6 19,4 9,6 10,6 13,1 15,1 15,9 Nguồn: [43],[45],[46],[47],[48],[49],[50] ... pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.1 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 3.1.1 Cơ hội, thách thức Ngân. .. luận hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân. .. doanh Ngân hàng thương mại 1.1 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay