Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai giai đoạn 2012 2017

98 13 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO XUÂN THU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2012- 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO XUÂN THU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2012- 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Văn Hùng THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực Các số liệu sơ cấp kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Đào Xuân Thu ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, nỗ lực phấn đấu thân, tơi nhận giúp đỡ, động viên, bảo thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Văn Hùng Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tỉnh Lào Cai người ln theo sát, tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai, cán Phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tất bạn bè giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Cuối xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình động viên, tạo điều kiện vật chất tinh thần suốt q trình tơi thực đề tài Một lần xin chân trọng cảm ơn cảm tạ! Lào Cai, tháng 09 năm 2018 Tác giả Đào Xuân Thu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.1.1 Khái quát bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.1.2 Đặc điểm trình bồi thường giải phóng mặt 1.1.3 Vai trò việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất 1.2 Cơ sở khoa học sở pháp lý 1.2.1 Cơ sở khoa học 1.2.2 Cơ sở pháp lý 1.3 Cơ sở thực tiễn công tác bồi thường giải phóng mặt 12 1.3.1 Chính sách bồi thường GPMB số nước giới 12 1.3.2 Khái quát thực trạng công tác giải phóng mặt nước 18 1.4 Một số nghiên cứu liên quan đến giải phóng mặt 23 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 29 2.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin sơ cấp: 30 2.2.3 Phương pháp chuyên gia 31 2.2.4 Phương pháp xử lý, phân tích thơng tin, số liệu 31 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội thành phố Lào Cai 32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 40 3.2 Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất đai nhà nước địa bàn thành phố Lào Cai 41 3.2.1 Công tác quản lý Nhà nước đất đai 41 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất cấu sử dụng đất thành phố Lào Cai 44 3.3 Đánh giá kết bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án lựa chọn nghiên cứu 46 3.3.1 Khái quát dự án 46 3.3.2 Bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất dự án 48 3.3.3 Bồi thường tài sản đất 55 3.3.4 Chính sách hỗ trợ hai khu tái định cư 60 3.4 Đánh giá tác động sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án tiểu khu đô thị số 17 số 19 tới người bị thu hồi đất 63 3.4.1 Tác động tới kinh tế 66 3.4.2 Tác động tới xã hội 68 3.4.3 Tác động tới môi trường 72 3.5 Đề xuất phương án giải cho công tác bồi thường GPMB 73 3.5.1 Giải pháp sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất 73 v 3.5.2 Giải pháp tổ chức thực 74 3.5.3 Các giải pháp cụ thể 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 Kết luận 77 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 84 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Giải thích CP Chính phủ CT Chỉ thị CV Công văn NĐ Nghị định NQ Nghị QĐ Quyết định QLNN Quản lý nhà nước QPPL Quy phạm pháp luật QSDĐ Quyền sử dụng đất 10 TT Thông tư 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 GPMB Giải phóng mặt vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Lào Cai năm 2017 45 Bảng 3.2: Bảng tổng hợp diện tích, loai đất thu hồi dự án tiểu khu đô thị số 17 tiểu khu đô thị số 19 50 Bảng 3.3: Tổng hợp đơn giá bồi thường thu hồi loại đất hai tiểu khu đô thị số 17 tiểu khu đô thị số 19 53 Bảng 3.4: Tổng hợp chi phí bồi thường thu hồi loại đất hai tiểu khu đô thị số 17 tiểu khu đô thị số 19 54 Bảng 3.5: Tổng hợp đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc thực thu hồi đất tiểu khu đô thị số 17 số 19 56 Bảng 3.6: Tổng hợp chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc thực thu hồi đất tiểu khu đô thị số 17 số 19 57 Bảng 3.7: Đơn giá bồi thường cối, hoa màu thực thu hồi đất tiểu khu đô thị số 17 số 19 59 Bảng 3.8: Tổng số tiền bồi thường cho cối hoa màu hai khu đô thị số 17 số 19 - thành phố Lào Cai 59 Bảng 3.9: Đơn giá hỗ trợ hai tiểu khu đô thị số 17 số 19 – khu đô thị Lào Cai - Cam Đường 61 Bảng 3.10: Tổng chi phí hỗ trợ loại hình hỗ trợ hai tiểu khu đô thị số 17 số 19 – khu tái định cư Lào Cai – Cam Đường 62 Bảng 3.11: Tổng hợp chung thông tin 100 hộ gia đình điều tra 63 Bảng 3.12: Tổng hợp thông tin hộ điều tra, vấn chi tiết thu hồi bồi thưỡng, hỗ trợ tiểu khu đô thị số 17 số 19 64 Bảng 3.13: Ý kiến người dân có đất bị thu hồi việc thực bồi thường sách hỗ trợ tiểu khu đô thị số 17 số 19 65 Bảng 3.14: Tình hình thu nhập hộ sau bị thu nhập hồi đất tiểu khu đô thị số 17 số 19 66 viii Bảng 3.15: Thu nhập bình quân người dân tiểu khu đô thị số 17 số 19, thành phố Lào Cai 67 Bảng 3.16: Trình độ văn hóa, chun mơn số người độ tuổi lao động tiểu khu đô thị số 17 số 19, thành phố Lào Cai 68 Bảng 3.17: Tình hình lao động việc làm hộ dân bị thu hồi đất tại tiểu khu đô thị số 17 số 19, thành phố Lào Cai 69 Bảng 3.18: Tình hình trật tự an ninh, xã hội người dân sau thu hồi đất tiểu khu đô thị số 17 số 19, thành phố Lào Cai 71 Bảng 3.19: Tình hình phát triển cơng trình cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội người dân sau thu hồi đất 72 Bảng 3.20: Tình hình mơi trường khu vực sống người dân sau thu hồi đất tiểu khu đô thị số 17 số 19 73 73 Bảng 3.20: Tình hình mơi trường khu vực sống người dân sau thu hồi đất tiểu khu đô thị số 17 số 19 Chỉ tiêu điều tra Tổng số Tỷ lệ Số hộ 100 100,0 Vấn đề môi trường tốt 38 38,0 Vấn đề môi trường không đổi 49 49,0 Stt Vấn đề môi trường 13 13,0 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ dân) 3.5 Đề xuất phương án giải cho công tác bồi thường GPMB Trên sở kết nghiên cứu đề tài tác giả đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện việc thực sách bồi thường giải phóng mặt hướng tới mục tiêu thực mang lại sống tốt cho người nông dân - đối tượng coi chịu tác động lớn q trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất 3.5.1 Giải pháp sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất - Cần bổ sung sách hỗ trợ chuyển đổi nghề tăng mức hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, có sách hỗ trợ giáo dục cho em hộ gia đình bị thu hồi đất - Việc bồi thường GPMB đất nông nghiệp, lâm nghiệp cần xem xét phân hạng cụ thể thời điểm thu hồi - Thành lập quỹ hỗ trợ giải việc làm ổn định đời sống cho người dân có đất bị thu hồi cấp; dùng để hỗ trợ lâu dài cho người dân khoảng từ - năm cụ thể như: trợ cấp thất nghiệp, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm,… cho người bị thu hồi đất - Cần thiết lập quan nghiên cứu quản lý thị trường BĐS, việc quản lý thị trường thể chức quản lý Nhà nước vừa sử dụng công cụ để Nhà nước điều tiết lại thị trường theo cách định hướng 74 chiến lược Nhà nước Trong công tác quản lý đất đai BT-GPMB, việc quản lý thị trường BĐS có tác dụng cức kỳ to lớn - Bổ sung, hoàn thiện chế xác định giá đất cụ thể để thực bồi thường cho dự án sát với giá chuyển nhượng điều kiện bình thường nhằm bảo đảm quyền lợi người bị thu hồi đất - Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề: Người dân hỗ trợ tiền đào tạo trường, trung tâm dạy nghề để làm việc dự án thu hồi đất họ 3.5.2 Giải pháp tổ chức thực - Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức buổi tập huấn cho người dân ảnh hưởng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất như: tầm quan trọng việc thu hồi đất, tư vấn định hướng nghề nghiệp chuyển đổi cấu ngành nghề - Phối hợp với phòng Lao động thương binh xã hội phối hợp thành lập tổ chuyên trách để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm chuyển đổi nghề nghiệp xếp việc làm cho người dân có đất bị thu hồi Tổ chuyên trách có chức năng: + Tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu, cung cấp thông tin việc làm mơ hình sản xuất kinh doanh để áp dụng địa phương cho người dân + Liên hệ với Trường dạy nghề để giới thiệu người dân đến học doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… nơi có đào tạo nghề gắn với làm việc để người dân vừa học làm việc - Thành lập tổ chức có chức tư vấn, hướng dẫn người dân cách quản lý tài chính, lập kế hoạch chi tiêu để sử dụng tiền đền bù cách thiết thực có hiệu (đầu tư vào giáo dục, sản xuất, kinh doanh, ) tùy theo điều kiện gia đình số tiền đền bù mà họ nhận 75 3.5.3 Các giải pháp cụ thể - Sự quan tâm thống đạo sát Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành đoàn thể thành phố công tác bồi thường GPMB quan trọng, đặc biệt việc tổ chức triển khai thực cấp xã, phường, thị trấn thôn Đây lực lượng gần gũi bám sát đối tượng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất - Kiên trì giáo dục, thuyết phục nhân dân vận động quan tâm hỗ trợ đáng doanh nghiệp với hộ dân công tác bồi thường GPMB cần thiết, đặc biệt việc quan tâm giải việc làm cho người lao động Đối với đối tượng bồi thường thỏa đáng, sách thuyết phục nhiều lần mà khơng phải có biện pháp xử lý kiên the o pháp luật (có thể dùng biện pháp cưỡng chế để thực hiện) - Công tác bồi thường GPMB việc khó khăn, trực tiếp, tiếp xúc với nhân dân để tuyên truyền chủ trương sách, pháp luật cần phải cân nhắc kỹ càng, xác, thống nhất, điều hứa với nhân dân phải thực cho được, để tạo niềm tin đồng tình ủng hộ nhân dân Muốn thực việc thuận lợi khâu chuẩn bị phải cụ thể, chu đáo công phu - Khi thực việc phân cấp, đơn vị thành lập tổ cơng tác bao gồm có thành phần tỉnh địa phương để thường trực giải vướng mắc công tác bồi thường, đồng thời giai kịp thời tình phát sinh, tránh tình trạng số d oanh nghiệp tự ý vào nhà dân để trả tiền bồi thường, gây trật tự khu vực - Vai trò cán bộ, Đảng viên Chi Đảng, tổ chức quần chúng chiếm vị trí quan trọng đến hiệu công tác bồi thường GPMB Thực tế cho thấy nơi cán bộ, Đảng viên đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm nhiệt tình, lực tốt, nơi việc bồi thường GPMB đạt kết cao 76 - Cần quan tâm, đạo liệt việc giải lao động việc làm, xây dựng hạ tầng, khu đô thị - dịch vụ, vệ sinh mơi trường, kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng, cơng trình phúc lợi xã, phường thị trấn nơi phải thu hồi nhiều đất - Công tác quy hoạch, tái định cư phải trước bước Có làm hiệu công tác bồi thường GPMB đạt kết cao - Khắc phục tình trạng “dự án treo”, đất thu hồi không triển khai dự án theo tiến độ, chủ đầu tư nhận đất không triển khai xây dựng dẫn đến dân đất khơng có việc làm, doanh nghiệp khơng thu hút lao động vào làm việc - Lựa chọn cán đủ phẩm chất đạo đức; nêu cao tinh thần trách nhiệm người cán công việc đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong q trình “Đánh giá cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất để xây dựng số dự án khu đô thị địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012- 2017” thu kết sau: + Đã tổng hợp khái quát thông tin (phạm vi, ranh giới, mục đích,…): hai tiểu khu đô thị số 17 số 19 thuộc dự án khu đô thị Lào Cai – Cam Đường + Đánh giá kết thực cơng tác giải phóng mặt hai tiểu khu đô thị số 17 số 19 bao gồm: - Kết bồi thường, hỗ trợ hà nước thu hồi đất hai tiểu khu đô thị số 17 số 19 có tổng số tiền đền bù loại đất 19.665.214.000 đồng với tổng diện tích thu hồi GPMB 598.334 m2 loại đất; - Bồi thường tài sản đất (bao gồm tài sản, cơng trình, vật kiến trúc): Đã xác định tổng giá trị bồi thưởng tài sản, cơng trình, vật kiến trúc hai tiểu khu đô thị số 17 số 19 29.985.970.750 đồng; - Bồi thường cối hoa màu, tại hai tiểu khu đô thị số 17 số 19 chia nhóm xác định bồi thường cối hoa màu 26.209.441.400 đồng - Xác định sách hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Hỗ trợ đào tạo nghề hướng nghiệp; Hỗ trợ di chuyển nhà; Hỗ trợ điện, nước sinh hoạt, điện thoại; Hỗ trợ thuê nhà (6 tháng); Hỗ trợ ổn đinh đời sống sản xuất; Hỗ trợ đất nông nghiệp ranh giới phường là 49.948.400.000 đồng + Đề tài đánh giá ảnh hưởng hai tiểu khu đô thị số 17 số 19, ảnh hưỡng kinh tế, xã hội, môi trường cụ thể: 78 - Thu nhập bình quân người/ tháng trước thu hồi 1.988.095 đồng, sau thu hồi tăng lên 2.178.571 đồng; - Số người lao động nông nghiệp sau thu hồi đất giảm so với trước thu hồi đất: giảm từ 51,4% xuống 34,5% tổng số người độ tuổi lao động điều tra Tỷ lệ người buôn bán nhỏ dịch vụ tăng từ 8,8% trước thu hồi lên 14,2% sau thu hòi đất; số lượng người tham gia vào ngành nghề khác tăng lên đáng kể từ 13,9% lên 15,2% - Xác định 67 phiếu (chiếm 67% tổng số phiếu thu được) đánh giá tình hình trật tự an ninh, xã hội khơng đổi; có 30 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu được) đánh giá tình hình an ninh xã hội tốt + Từ ảnh hưởng tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác GPMB như: giải pháp sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất; giải pháp tổ chức thực hiện; giải pháp cụ thể Kiến nghị Cần trọng xây dựng đội ngũ cán có chun mơn, trình độ cao, áp dụng cơng nghệ vào khâu quản lý, hoạt động bồi thường, giải phóng mặt nhằm hạn chế sai sót nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến nhận thức nhân dân lĩnh vực đất đai để người sử dụng đất hiểu hết quyền hạn nghĩa vụ cơng tác quản lý nhà nước đất đai Khi tiến hành bồi thường cần thực sách bồi thường hợp lý, phù hợp với giá trị thiệt hại cuả người bị thu hồi đất Việc xác định diện tích đất bị thu hồi phải xác để đảm bảo cho người dân khơng bị thiệt thòi, tránh khiếu nại người dân liên quan đến diện tích đất khơng với thực tế sử dụng Chính sách bồi thường giải phóng mặt cần thơng thống linh hoạt hơn, giúp tạo điều kiện cho trình tiến hành bồi 79 thường nhanh giảm bớt thủ tục, bám sát với thực tế người dân Tiếp thu ý kiến người dân, lắng nghe nguyện vong người dân để đưa phương án bồi thường hợp lý quy định Đối với hộ gia đình sách, hộ nghèo, gia đình neo đơn, hộ đơng cần có thêm khoản hỗ trợ cần có quan tâm đặc biệt từ phía quyền hộ đễ bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hành vi gây rối cản trở cơng tác thu hồi đất giải phóng mặt 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Hùng (2015), Thực trạng giải pháp công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt địa bàn tỉnh Thanh Hố, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa Luật Đất đai (2013), NXB Bản đồ, Hà Nội Lê Minh (2012), Thực trạng công tác giải phóng mặt thành phố Đơng Hà, tỉnh Quảng Trị, Báo Quảng Trị Lê Anh Quân (2014), Tháo gỡ khó khăn cơng tác giải phóng mặt bằng, Báo Kinh tế Đô thị Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ, Về bồi thường thiệt hại tái định cư Nhà nước thu hồi đất Nghị định 197/2004/NĐ-CP bồi thường tái định cư Nhà nước thu hồi đất Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ, Quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Mai Chiến Thắng (2017), Đánh giá tác động cơng tác giải phóng mặt đến kinh tế, xã hội, môi trường số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”, Luận văn thạc sỹ Quản lý đất đai, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 Thông tư số 116/2004/TT- BTC hướng dẫn thực Nghị định 197/2004/NĐ-CP bồi thường tái định cư Nhà nước thu hồi đất 81 11 Thơng tư số 116/TT/-BTC ngày 7/12/2004 Bộ tài hướng dẫn Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ 12 Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 Bộ Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ 13 Thơng tư số 69/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 Bộ tài việc bổ sung số điều Thông tư số 116/TT/-BTC ngày 7/12/2004 Bộ tài chính.Văn số 13 Văn số: 1601/XDCB-PTĐT ngày 23/7/2015 Bộ trưởng Xây Dựng Về việc ý kiến chấp thuận đầu tư dự án Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 14 Đồng Thị Thúy (2011), Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường GPMB địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 15 Dương Thị Thu Thủy (2016), Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt để thực số dự án địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Luận văn thạc sỹ Quản lý đất đai, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 16 Hà Thanh Tùng (2013), Một số đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng thời gian qua địa bàn tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường Phú Thọ 17 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, mục đích phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Lào Cai 18 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 UBND tỉnh Lào sửa đổi bổ sung số điều quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, mục đích phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 UBND tỉnh Lào Cai 82 19 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, mục đích phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Lào Cai 20 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 9/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai 21 Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai việc quy định Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 địa bàn tỉnh Lào Cai; 22 Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai việc Ban hành quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại nhà, cơng trình gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai 23 Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai việc Ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại trồng, vật nuôi thủy sản Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai 24 Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu lựa chọn chủ đầu tư thực dự án: Khu đô thị tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị Lào Cai Cam Đường 25 Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai 26 Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường nhà nước thu hồi đất dự án: Tiểu khu thị số 17, phường Bình Minh phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 83 27 Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 chủ tịch UBND thành phố Lào Cai Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cơng trình: Tiểu khu thị số 17, khu đô thị Lào Cai - Cam Đường thành phố Lào Cai 28 Quyết định số: 4544/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án: Khu đô thị mới, Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai 29 Thông báo số 79/ TB-UBND chủ tịch UBND thành phố Lào Cai ngày 07/6/ 2012 Về chủ trương thu hồi đất để thực dự án: Tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị Lào Cai - Cam Đường 30 Thông báo số 154/TB-SXD ngày 05/9/2011 Sở Xây dựng Lào Cai việc thông báo giới thiệu địa điểm đất lập quy hoạch cơng trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị Lào Cai- Cam Đường; 31 Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 UBND tỉnh Lào Cai việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị Lào Cai- Cam Đường; 32 Công văn số: 1780/UBND- TNMT ngày 03/7/2012 UBND tỉnh Lào Cai việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; 33 Công văn số: 2562/UBND-QLĐT ngày 06/9/2012 UBND tỉnh Lào Cai việc thực GPMB dự án Tiểu khu đô thị số 19 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai; 34 Quyết định số: 888/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 UBND tỉnh Lào Cai việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai; 35 Quyết định số: 104/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 UBND tỉnh Lào Cai việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai; 84 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Địa đất: - Họ tên chủ sử dụng đất: - Tuổi: .; Nghề nghiệp: ; Trình độ văn hóa: - Thôn (bản): .; Xã (thị trấn): ; - Số nhân khẩu: .; Số lao động: ; Số sổ hộ khẩu: Vị trí đất: - Bám đường: ; Độ rộng đường: m - Trong ngõ: ; Cách giới lưu không đường: m - Vị trí: ; Về nhà cửa cơng trình phụ trợ: - Năm xây dựng: ; Cấp nhà: .; số tầng: ; Diện tích: m2 - Loại đất: .; Nguồn gốc đất: - Tình trạng pháp lý quyền SD đất: Mức giá bồi thường đất tài sản đất: - Giá bồi thường đất: Hợp lý: Không hợp lý: - Giá bồi thường vật kiến trúc, trồng, hoa màu, mồ mả: Hợp lý: Không hợp lý: Các sách hỗ trợ: - Hỗ trợ di chuyển, thuê nhà: Hợp lý: Không hợp lý: - Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp: Hợp lý: Không hợp lý: - Di chuyển đến nơi Đồng ý: Không đồng ý: Việc lập khu tái định cư, bố trí đất sở hạ tầng tái định cư công bằng, phù hợp chưa: 85 Sau thu hồi đất, thu nhập sống hộ gia đình, cá nhân so với trước đây: Tăng lên: Giữ nguyên: Giảm xuống: Kế hoạch sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: - Làm vốn kinh doanh buôn bán: - Xây dựng sửa chữa nhà cửa: - Mua sắm đồ dùng: - Học nghề, đầu tư cho học hành: - Kế hoạch khác: Trình tự thực tránh nhiệm cấp, ngành tuân thủ theo nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai chưa: 10 Ý kiến khác gia đình: Lào Cai, ngày tháng năm 2018 TM Hộ gia đình 86 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ CHUYÊN MÔN Họ tên Ông (bà)………… Tuổi: Chức vụ:……………………………………………… Đơn vị cơng tác:……………………………………… Trình độ văn hóa:…………………………………… Bồi thường a) Công tác tổ chức thực Câu 1: Khi công trình phê duyệt Ơng (bà) có tham gia lớp tập huấn công tác bồi thường GPMB khơng? Có  Khơng  Câu 2: Cơng tác tun truyền, vận động người dân hiểu mục đích lợi ích mà cơng trình đem lại Ơng ( bà) có thấy đầy đủ ban, ngành tham gia? Có  Khơng  Câu 3: Theo Ơng (bà) vấn đề công tác bồi thường GPMB người dân quan tâm nhất? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 4: Việc áp dụng sách số văn có gặp khó khăn, vướng mắc khơng ? Có   Khơng Tại sao…………………………………………………………………… Câu 5: Ơng (bà) thấy phản ứng người dân nhận thông báo thu hồi đất? Ủng hộ Ủng hộ phần Không ủng hộ  Câu 6: Thưa ông (bà) Với tiến độ bồi thường triển khai thực cơng trình có kịp bàn giao mặt không cho chủ đầu tư không? Có  Khơng b) Giá bồi thường  Khơng thể kết luận  87 Câu 7: Theo Ông (bà) người dân bị ảnh hưởng phải GPMB hiểu biết sách bồi thường GPMB chưa? Hiểu biết Khơng hiểu biết   Câu 8: So với số công trình khu vực Ơng (bà ) thấy người dân hài lòng đơn giá bồi thường, hỗ trợ? Hài long  Khơng hài lòng  c) Khen thưởng xử phạt Câu 9: Xin Ông (bà) cho biết hộ gia đình,cá nhân chấp hành thực tốt bồi thường GPMB quan, cấp quyền địa phương có sách khen thưởng khơng? Có  Khơng  Cơng tác hỗ trợ Câu 10: Xin Ông (bà) cho biết hộ gia đình, cá nhân khơng đủ điều kiện bồi thường nhà nước có sách đề hỗ trợ ? Hỗ trợ di chuyển nhà Hỗ trợ điện, nước sinh hoạt, điện thoại Hỗ trợ tiền thuê nhà (6 tháng) Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất Hỗ trợ đất nông nghiệp RG phường Công tác tái định cư Câu 11: Xin Ông(bà) cho biết trước thu hồi đất, cơng trình có bố trí khu tái định cư hay khơng? Có   Khơng Câu 12: Ý thức chấp hành tái định cư người dân nào? Rất tốt  Tốt   Xin chân thành cảm ơn Ông (bà)! Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) ... XUÂN THU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2012- 2017. .. nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất để xây dựng số dự án khu đô thị địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012- 2017 làm đề tài... giá kết bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án tiểu khu đô thị số 17 số 19 tới người bị thu hồi đất - Đánh giá tác động sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án tiểu khu đô thị số 17 số 19 tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai giai đoạn 2012 2017 , Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai giai đoạn 2012 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay