Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai

76 3 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ TUẤN ANH ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ TUẤN ANH ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản ly đất đai Mã số: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Nhuận THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu trung thực, kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác Các thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Lào Cai, ngày tháng năm 2018 Tác gia luận văn Đỗ Tuấn Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, tìm tòi, nghiên cứu thân, tơi nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo nhà khoa học, thầy cô giáo giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo quan, đồng nghiệp nhân dân địa phương Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới giảng viên hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Đức Nhuận tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Quản lý Tài Nguyên – Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, cán Phòng Tài Nguyên Môi trường thành phố Lào Cai tạo điều kiện mặt cho tơi q trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Lào Cai, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Tuấn Anh MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 1.1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.2 Khái quát sách giải phóng mặt Nhà nước Việt Nam 1.2 Cơ sở pháp lý đề tài công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 15 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 16 1.4 Tình hình thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa bàn tỉnh Lào Cai 22 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 26 2.2.1 Thời gian nghiên cứu đề tài 26 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu đề tài 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 26 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 27 2.4.2 Phương pháp chuyên gia 28 2.4.3 Phương pháp thống kê phân tích, xử lý số liệu 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Sơ lược dự án nghiên cứu thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 29 3.1.1 Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp công an tỉnh Lào Cai vụ 29 3.1.2 Dự án Kè sông Hồng, di dân bố trí tái định cư khu vực Cánh Chín xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai (đoạn từ cầu Phố Mới đến xã Vạn Hòa) .30 3.2 Kết bồi thường giải phóng mặt dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 32 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Lào Cai 32 3.2.2 Kết bồi thường giải phóng mặt 38 3.2.3 Kết bồi thường, hỗ trợ đất 39 3.2.4 Bồi thường tài sản gắn liền với đất 41 3.2.5 Chính sách hỗ trợ, tái định cư 42 3.2.6 Tổng hợp kinh phí phê duyệt giải phóng mặt 47 3.3 Đánh giá tác động việc thu hồi đất dự án đến việc làm đời sống người dân 48 3.3.1 Tình hình lao động việc làm hộ dân sau thực dự án 48 3.3.2 Đánh giá chung tình trạng sống so với trước có dự án .50 3.3.3 Tác động đến việc phát triển cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 51 3.3.4 Tác động đến mối quan hệ gia đình 52 3.4 Kết đạt được, khó khăn, tồn kinh nghiệm đạo cơng tác bồi thường giải phóng mặt dự án 52 3.4.1 Kết đạt 52 3.4.2 Những khó khăn, tồn cơng tác giải phóng mặt dự án 54 3.4.3 Đề xuất phương án giải rút học kinh nghiệm cơng tác bồi thường giải phóng mặt cho 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Kết luận 58 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ BT Bồi thường GCN Giấy chứng nhận GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân HSĐC Hồ sơ địa HSKT Hồ sơ kỹ thuật HT Hỗ trợ MTTQ Mặt trận tổ quốc QSDĐ Quyền sử dụng đất TĐC Tái định cư UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Lào Cai năm 2017 33 Bảng 3.2 Phân bố đất đai theo đơn vị hành thành phố Lào Cai năm 2017 37 Bảng 3.3 Tổng hợp diện tích đất thu hồi xây dựng dự án 38 Bảng 3.4: Tổng hợp kết thực công tác GPMB dự án: 39 Bảng 3.5: Giá đất tính bồi thường vị trí thuộc dự án nghiên cứu: 40 Bảng 3.6: Kết bồi thường đất 41 Bảng 3.7: Kết bồi thường tài sản đất 41 Bảng 3.8: Kết việc thực Hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi chuyển đổi nghề nghiệp đào tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất dự án nghiên cứu 47 Bảng 3.9: Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường giải phóng mặt dự án nghiên cứu: 47 Bảng 3.10: Tình hình lao động việc làm hộ dân bị không bị đất chịu ảnh hưởng dự án 48 Bảng 3.11 Tình hình lao động việc làm hộ dân 30% - 70% đất 49 Bảng 3.12 Tình hình lao động việc làm hộ dân 70% đến 100% đất 49 Bảng 3.13 Đánh giá chung tình trạng sống so với trước có dự án 50 Bảng 3.14 Đánh giá tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ dân sau bị thu hồi đất 51 Bảng 3.15 Đánh giá tác động Dự án đến mối quan hệ gia đình hộ dân sau bị thu hồi đất 52 Bảng 3.16 Tổng hợp kết di chuyển tiếp nhận hộ di dân TĐC dự án 53 Bảng 3.17 Tình hình thu nhập hộ dân tái định cư 53 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Vị trí xây dựng dự án trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Lào Cai 30 Hình 3.2: Vị trí xây dựng dự án: Kè sơng Hồng, di dân bố trí tái định cư khu vực Cánh Chín xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai (đoạn từ cầu Phố Mới đến xã Vạn Hòa) 32 Hình 3.3: Cơ cấu sử dụng đất Thành Phố Lào Cai năm 2017 34 10 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực nguồn vốn to lớn đất nước; quyền sử dụng đất đất hàng hóa đặc biệt [Nghị hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành trung ương khóa IX] Trong q trình hội nhập phát triển, đất nước ta trải qua 20 năm đổi mới, đặc biệt năm gần đây, việc xây dựng phát triển sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị mới, mở rộng giao thơng, thủy lợi phát triển nhanh chóng, phục vụ cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước với mục tiêu nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Tuy nhiên, quỹ đất công hầu hết giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài nên để phục vụ cho trình phát triển đất nước khơng thể tránh khỏi việc Nhà nước thu hồi đất người sử dụng Việc thu hồi diễn diện rộng nhiều năm qua diễn tác động lớn tới đời sống nhân dân tình hình kinh tế - xã hội khu vực có đất bị thu hồi hai khía cạnh tích cực tiêu cực Chính sách bồi thường Nhà nước, việc thực thi pháp luật địa phương cách chưa thực thỏa đáng nguyên nhân gây nên bất hợp lý, nhiều vụ khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, kéo dài tạo điểm nóng trị, xã hội Một sách hợp lý phải đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư người có đất bị thu hồi, đồng thời phải ngăn chặn người lợi dụng nhu cầu thiết Nhà nước để đưa đòi hỏi bất hợp lý Thành phố Lào Cai có vị trí địa lý nằm đường Cao tốc Nội Bài Lào Cai - tuyến giao thông huyết mạch nước, địa bàn thành phố có điểm mỏ apatit, mỏ đồng với trữ lượng cực lớn, cửa quốc tế Lào Cai thông thương với Trung Quốc Để phục vụ lợi ích cơng cộng quốc gia toàn thành phố, địa bàn thành phố năm trở lại thực nhiều dự án lớn, vốn diện tích thu hồi thuộc vào dạng trọng điểm tỉnh việc thu hồi đất địa bàn thành phố đặc biệt quan trọng, không ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển đất nước mà ảnh hưởng đến đời sống nhiều hộ dân Xuất phát từ tầm quan trọng dự án việc nghiên cứu phương án thu hồi đất đền bù hỗ trợ tái định cư công việc vô cấp thiết Thông qua việc vấn thực tế, việc thu nhập tăng đến từ số nguyên nhân bản: - Sau chuyển đổi việc làm, người dân có thu nhập cao làm nơng từ cơng việc mới, thu nhập ổn định, chịu rủi ro giá bấp bênh, thiên tai dịch hại - Chủ động nguồn vốn xuất phát từ tiền đền bù để đầu tư sản xuất, kinh doanh với đối tượng chuyển đổi nghề nghiệp không chuyển đổi nghề nghiệp - Thu tiền hàng tháng thông qua việc gửi tiết kiệm tiền đền bù ngân hàng Và số lĩnh vực đầu tư khác Ngồi có phận thiểu số hộ dân có thu nhập chủ yếu số hộ có em, người thân mắc tệ nạn xã hội nghiện ma túy, cờ bạc dẫn đến việc sử dụng không hợp lý nguồn tiền có, chí gây thêm nợ nần sau có tiền đền bù 3.3.3 Tác động đến việc phát triển cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ dân thể qua bảng số liệu đây: Bang 3.14 Đánh giá tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ dân sau bị thu hồi đất Chỉ tiêu STT Số hộ đánh giá tốt Số hộ đánh giá không thay đổi Số hộ đánh giá Tổng số hộ đánh giá Kết qua Tổng số (hộ) Tỷ lệ (%) 75 83.33 5.00 10 11.67 90 100 (Nguồn: Tổng hợp kết từ phiếu điều tra hộ gia đình) Qua khảo sát hộ dân cho thấy đại phận người dân (83.33%) bị ảnh hưởng từ trình thu hồi đất sau ổn định sống đánh giá tốt việc tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội Do việc tái định cư bố trí hợp lý, khơng xa khu vực cũ Cơ sở hạ tầng khu tái định cư đầu tư đại, đồng bộ, hoàn thiện, theo quy hoạch hợp lý, đầy đủ cơng trình điện, nước, chiếu sáng, đến y tế, giáo dục vệ sinh môi trường Các hộ dân bị thu hồi phần đất mà tái định cư hưởng lợi dự án triển khai giúp cải thiện sở hạ tầng khu vực 3.3.4 Tác động đến mối quan hệ gia đình Bang 3.15 Đánh giá tác động Dự án đến mối quan hệ gia đình hộ dân sau bị thu hồi đất Chỉ tiêu STT Kết qua Tổng số (hộ) 63 Tỷ lệ (%) 70.00 Số hộ đánh giá tốt Số hộ đánh giá không thay đổi 15 16.67 Số hộ đánh giá 12 13.33 90 100 Tổng số hộ đánh giá (Nguồn: Tổng hợp kết từ phiếu điều tra hộ gia đình) Thực tế cho thấy, có nhà mới, nguồn thu nhập tăng lên với việc có sống thuận tiện dễ dàng tiếp cận với sở hạ tầng đại phúc lợi xã hội, dẫn đến việc phần lớn hộ dân ( 70 %) đánh giá mối quan hệ gia đình hòa thuận, hạnh phúc, có chuyển biến tích cực sau q trình thu hồi đất để thực dự án Một số nhỏ hộ gia đình đánh giá mối quan hệ gia đình chuyển biến xấu giàu lên nhanh nghèo nhanh sau nhận tiền đền bù Từ cho thấy tầm quan trọng công tác hỗ trợ chuyển đổi việc làm, sinh kế vận động tuyên truyền người dân tránh xa tệ nạn xã hội trình thực đền bù GPMB 3.4 Kết qua đạt được, khó khăn, tồn kinh nghiệm đạo cơng tác bồi thường giai phóng mặt dự án 3.4.1 Kết đạt 3.4.1.1 Thực trạng việc triển khai công tác tái định cư dự án Có thể nói, giai đoạn kể từ 2005 đến nay, thành phố Lào Cai có nâng cao vượt bậc sở hạ tầng xuất phát từ việc nhiều dự án trọng điểm trung ương địa phương triển khai địa bàn thành phố Kết đội ngũ thực công tác đền bù, GPMB thành thục, chuyên nghiệp, phần lớn dự án bao gồm dự án nghiên cứu đạt kết tốt trình tái định cư * Kết di chuyển dân tái định cư dự án nghiên cứu Bảng 3.16 Tổng hợp kết qua di chuyển tiếp nhận hộ di dân TĐC dự án DỰ ÁN Điểm tới tái định cư Năm Năm Năm Năm Tổng 2015 2016 2017 2018 số 15 - 20 14 06 Khu tái định cư Đơng Hà Dự án thuộc phường Bình Minh, Lào Cai Dự án Khu tái định cư Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, Lào Cai 20 (Nguồn: Ban BT HT&TĐC thành phố Lào cai) Qua số liệu ban đền bù, hỗ trợ tái định cư cung cấp, cho thấy Ban hoạt động hiệu trình vận động người dân giao đất, nhận tiền đền bù bố trí tái định cư, thể qua việc gần tất hộ dân tái định cư sau năm từ ngày bắt đầu q trình thực cơng tác thu hồi đất Điều làm giảm gánh nặng công, chi phí cho quyền, mà có tác động to lớn giúp cho nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống sản xuất sau thời gian biến động lớn Chỉ có hộ dân dự án số chưa nhận đất tái định cư tiền đền bù khiếu nại đơn giá đền bù diện tích xác định để thu hồi, Ban Bồi thường hỗ trợ tái định cư tích cực tuyên truyền, vận động giải thích tìm cách xử lý * Thực trạng thu nhập hộ dân tái định cư Nhìn chung khu vực triển khai hai dự án nghiên cứu thuộc vùng ven Lào Cai, có kinh tế - xã hội phát triển so với mặt chung, nhiên sau thực công tác tái định cư thu nhập hộ dân có chuyển biến tích cực, biểu qua tỷ lệ hộ nghèo có thu nhập 40 triệu/ năm giảm từ 5% xuống 2,5 % sau tái định cư Tỉ lệ hộ có thu nhập 100 triệu/năm tăng rõ rệt từ 30% lên 35% tỉ lệ hộ có thu nhập từ 80 – 100 triệu/Năm tăng 5% sau tái định cư Qua thể công tác hỗ trợ, tái định cư thể khía cạnh tích cực, giúp người dân nâng cao sống vật chất tinh thần Bang 3.17 Tình hình thu nhập hộ dân tái định cư Trước thu hồi đất STT Chỉ tiêu điều tra Tỷ lệ Số hộ % Sau thu hồi đất Số hộ Tỷ lệ % Thu nhập < 40/năm 5,0 2,5 Thu nhập từ 40-60/năm 10,0 12,5 Thu nhập từ 60-80/năm 20,0 15,0 Thu nhập từ 80-100/năm 14 35,0 16 40,0 Thu nhập > 100/năm 12 30,0 14 35,0 40 100 40 100 Tổng số (Nguồn: Tổng hợp kết từ phiếu điều tra hộ gia đình) 3.4.2 Những khó khăn, tồn cơng tác giải phóng mặt dự án Trong q trình tìm hiểu, làm việc với phòng TN&MT thành phố Lào Cai q trình điều tra thực địa tơi xin đưa số ý kiến khó khăn, tồn cơng tác giải phóng mặt hai dự án nghiên cứu sau: - Đơn giá bồi thường đất tài sản gắn liền với đất thấp, chưa sát với giá thị trường, dẫn đến khó khăn cơng tác đền bù GPMB, đơi không nhận đồng thuận nhân dân, đòi hỏi phải có thay đổi kịp thời - Các khung, sách hỗ trợ người dân sau thu hồi đất thấp, chưa đảm bảo cho đời sồng nhân dân khu vực thành phố có chi phí đắt đỏ so với mặt chung - Hiện trạng đất sử dụng thực tế khác so với Giấy CNQSDĐ dẫn đến việc nhân dân khiếu nại kéo dài thực thống kê đền bù - Tình trạng quản lý lỏng lẻo dẫn đến sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, xây dựng không so với giấy phép Một số trường hợp định chuộc lợi từ trình đền bù,GPMB - Nguồn kinh phí chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân nhiều thiếu hụt, khơng kịp thời dẫn đến chậm chễ q trình thu hồi đất, bàn giao mặt - Các khu tái định cư tập trung đầu tư xây dựng, dàn trải, nhiều dự án tái định cư, dẫn đến việc chậm tiến độ, khơng có quỹ đất tái định cư bố trí cho hộ dân châm 3.4.3 Đề xuất phương án giải rút học kinh nghiệm cho công tác bồi thường giải phóng mặt 3.4.3.1 Về chế, sách Hệ thống sách, pháp luật đất đai nói chung, sách bồi thường, hỗ trợ TĐC nói riêng thiếu đồng bộ, số điểm mâu thuẫn, thiếu thống Các văn quy định bồi thường, hỗ trợ, TĐC Nhà nước thu hồi đất không ổn định, thay đổi, bổ sung liên tục theo chiều hướng mức hỗ trợ ngày tăng Vì làm phát sinh khiếu nại dự án thực dở dang, người bị thu hồi đất đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ theo quy định mới, gây khó khăn, phức tạp cho cơng tác GPMB Do cần tập trung đầu tư, nghiên cứu, điều chỉnh sách pháp luật đất đai đảm bảo tính khoa học, kế thừa, đồng phù hợp với thực tiễn phải giải mối quan hệ đất đai 3.4.3.2 Giải pháp tổ chức thực trình tự, thủ tục thực bồi thường, hỗ trợ Công tác lập hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC bước đầu phải đảm bảo trình tự, thủ tục quy định pháp luật quy định cụ thể văn pháp lý hành Quá trình lập hồ sơ phải xác, chặt chẽ đảm bảo cơng khai, minh bạch không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bị thu hồi đất Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sách pháp luật quy hoạch, GPMB phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, qua tổ chức đồn thể… để nhân dân nắm vững sách, chủ trương Nhà nước Tăng cường đối thoại, chất vấn lãnh đạo cấp, ngành, quan chuyên mơn với người bị thu hồi đất để giải thích chế độ, sách ý kiến thắc mắc, kiến nghị người dân Nghiêm khắc xử lý đơn vị, nhân vi phạm việc làm sai lệch hồ sơ, thiếu trách nhiệm việc điều tra, xác minh làm ảnh hưởng đến quyền lợi nhân dân Nhà nước 3.4.3.3 Giải pháp chế bồi thường Về bản, sách bồi thường hỗ trợ tài sản phần lớn người bị thu hồi đất chấp nhận Việc bồi thường hỗ trợ tài sản tính theo mức thiệt hại thực tế, xem xét giá trị xây dựng Tuy nhiên cần thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản đất bị thu hồi cho sát với thị trường để tránh chênh lệch Áp dụng quán chế bồi thường, hỗ trợ: Trên địa bàn thường xuyên có nhiều dự án đầu tư triển khai nên vận dụng không quán phát sinh khiếu kiện, thắc mắc dân, gây lúng túng cho chủ đầu tư quyền cấp Xúc tiến lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TĐC, đẩy mạnh việc xây dựng khu TĐC tập trung để phục vụ cho tái định cư nhiều dự án Khi có sẵn khu TĐC dự án thu hồi đất khơng phải lo quy hoạch khu TĐC cho hộ bị thu hồi đất ở, tiến độ GPMB nhanh 3.4.3.4 Giải pháp chế hỗ trợ Không dừng lại việc bố trí TĐC, giao đất dân cư dịch vụ hay hỗ trợ tiền, việc khôi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần đặc biệt quan tâm, điều không trách nhiệm chủ đầu tư mà trách nhiệm quyền địa phương Một mặt phải bảo đảm cho người dân bị ảnh hưởng bị thu hồi đất có sống tốt trước lúc di chuyển Do vậy, cần có sách, biện pháp khơi phục sống cho họ như: Hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế, hỗ trợ đào tạo chuyển nghề, tuyển dụng lao động, đặc biệt lao động trẻ 3.4.3.5 Các giải pháp khác Nguyên tắc công khai, dân chủ cơng tác GPMB cấp Chính quyền quan tâm hơn, nhiên để thực nguyên tắc thực có hiệu nữa, cần quan tâm tiếp tục hồn thiện chế, quy trình thực công khai, dân chủ để người dân nắm rõ chế sách, lợi ích dự án quyền lợi bị thu hồi đất Củng cố, hoàn thiện tổ chức máy chuyên trách công tác GPMB Tạo đầy đủ cá điều kiện phương tiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức máy chuyên trách có khả nắm bắt được, tổng hợp nhanh nhạy kịp thời tình hình địa bàn, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc tham mưu cho lãnh đạo, đạo thị xã tỉnh Tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tra, kiểm tra kiên xử lý nghiêm trường hợp sử dụng đất, xây dựng cơng trình khơng quy hoạch, nhanh chóng khắc phục tồn tại, yếu cơng tác quản lý đất đai địa bàn Xây dựng, triển khai dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề để thu hút lao động chỗ, đặc biệt lao động khơng có có khả chuyển đổi nghề nghiệp Tăng cường xây dựng sở hạ tầng nơng thơn cách ngồi bồi thường, hỗ trợ cho hộ bị thu hồi đất có sách ưu tiên, hỗ trợ đầu tư cho địa phương có đất bị thu hồi nâng cấp sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương, làm tăng thu nhập cho người có đất bị thu hồi Tăng cường cơng tác khuyến nông, khuyến lâm nhằm sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sử dụng đất nơng nghiệp hiệu sử dụng đất cao đảm bảo cho lao động nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình thực đề tài hai dự án nhận thấy: - Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thực theo quy định hành Chính phủ UBND tỉnh Lào Cai Hồn thành thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 47/48 hộ ( Dự án 1) 223/230 hộ (dự án 2) , đạt tỉ lệ 97% - Việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 100% số hộ gia đình có đất nơng nghiệp đất trí với cách xác định đối tượng bồi thường Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Giá đất để tính bồi thường: giá đất tính bồi thường, hỗ trợ 02 dự án chưa đảm bảo quyền lợi người bị thu hồi đất chưa sát với giá thị trường hộ phải di chuyển chỗ Tỷ lệ giá đất chuyển nhượng thực tế so với giá bồi thường phổ biến gấp từ 2,0 lần đến 2,4 lần Dẫn đến việc khiếu nại kéo dài số hộ dân dự án nghiên cứu giá đất để tính bồi thường - Giá bồi thường tài sản: Nhìn chung mức giá bồi thường tài sản áp dụng 02 dự án phù hợp với giá thực tế thời điểm thu hồi đất - Chính sách hỗ trợ 02 dự án góp phần bù đắp thiệt hại cho người bị thu hồi đất 53% hộ dân diện bị ảnh hưởng có thu nhập tốt trước Tỉ lệ lao động nông nghiệp giảm, phận lớn người dân chuyển sang làm việc, kinh doanh ngành nghề khác có thu nhập cao ổn định - Về tái định cư: UBND thành phố thực việc tái định cư cho tổng số 40 hộ dân dự án nghiên cứu khu tái định cư Đông Hà khu tái định cư số xã Vạn Hòa khu tái định cư nói xây dựng hoàn chỉnh với sở hạ tầng đại, đồng giúp người dân có sống tốt sau q trình giải phòng mặt Qua khảo sát, 80% người dân đánh giá việc tiếp cận sở hạ tầng phúc lợi xã hội tốt sau di chuyển đến chỗ Chính sách tái định cư có nhiều ưu điểm song có nhược điểm tạo nên thiếu cơng bằng, chí thiệt thòi số trường hợp Việc giải kiến nghị người dân lĩnh vực tái định cư chưa thực linh hoạt thuận lợi cho người dân - Về tổ chức thực hiện: Việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giao cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Ủy ban nhân dân thành phố quan chức thực Song trình tổ chức thực để xảy thiếu sót làm chậm tiến độ giải phóng mặt thực dự án chủ yếu đến từ việc thiếu nguồn kinh phí giải phóng mặt Bên cạnh đó, tác động tổng hợp nhiều yếu tố, cơng tác giải phóng mặt trình vận động phát triển Luận văn nghiên cứu sở phương án cụ thể tập trung vào số nội dung Do vậy, cần có đề tài để nghiên cứu vấn đề mà luận văn đặt cách kỹ lưỡng chuyên sâu Kiến nghị Để giải pháp mà luận văn đề xuất có tính khả thi, tơi xin kiến nghị số nội dung: Nhà nước cần hồn thiện sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Trong trọng công tác hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề tái định cư Đẩy nhanh công tác lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp; đặc biệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp sở Thực công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất duyệt theo quy định Luật Đất đai để cấp, ngành toàn thể nhân dân thống thực tham gia vào trình kiểm tra, giám sát Chính quyền tỉnh Lào Cai quan tâm, đạo trình lập dự án, trọng bố trí kinh phí giải phóng mặt Sát việc lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; trọng kiện tồn máy tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; đặc biệt quan tâm tới cán sở, quan tâm đầu tư kinh phí để trang bị phương tiện vật chất cho công tác quản lý đất đai địa phương Thường xuyên khảo sát giá đất khu vực hay biến động để có kiến nghị trình UBND tỉnh Lào Cai làm để xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nhằm bám sát giá thị trường, thể quan tâm quyền đồng thời mang lại quyền lợi cho nhân dân TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên & Môi trường (2014), “Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất”, Hà Nội Bộ Tài nguyên & Môi trường (2014), “Thông tư số: 30/2014/TT-BTNMT Quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất”, Hà Nội Chính Phủ (2014), “Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai” , Hà Nội Chính Phủ (2014), “Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất” , Hà Nội Đào Trung Chính, Đặng Hùng Võ, Nguyễn Thanh Trà (2013) , Đánh giá thực tiễn triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật, Tạp chí Khoa học Phát triển 2013, tập 11, số 3: 328-336 Hiến pháp 2013 Luật đất đai 2003 Luật đất đai 2013 Hoàng Phê (1988) , Từ điển Tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học 10 Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2006), Giáo trình “Định giá đất” 11 Ngô Quyền (2017), Một số vấn đề việc thu hồi đất dự án phát triển kinh tế - xã hội, http://www.laocai.gov.vn/HDND , ngày 25/2/2017 12 Nguyễn Thanh Trà (2007), Giáo trình “Thị trường bất động sản”, NXB Nông Nghiệp 13 Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Thị Thu Hương (2010), Ảnh hưởng sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm thu nhập nghiên cứu phường Vân Dương – TP Bắc Ninh 14 Phạm Phương Nam (2011), Bài giảng Bồi thường giải phóng mặt 15 UBND phường Bình Minh (2017), “Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội phường Bình Minh 2017” 16 UBND thành phố Lào Cai, (2018), “Báo cáo tổng kết công tác GPMB dự án địa bàn quận thành phố Lào Cai”, Lào Cai 17 UBND thành phố Lào Cai, (2013), “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020”, Lào Cai 18 UBND tỉnh Lào Cai (2009), “Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, mục đích phát triển kinh tế”, Lào Cai 19 UBND tỉnh Lào Cai (2017), “Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; khai thác tận dụng lâm sản để giải phóng mặt địa bàn tỉnh Lào Cai”, Lào Cai 20 UBND tỉnh Lào Cai (2015), “Quyết định Số 13/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai”, Lào Cai 21 UBND tỉnh Lào Cai (2015), “Quyết định 39/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung đính Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lào Cai”, Lào Cai PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA HỘ DÂN TẠI KHU VỰC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Tên Chủ hộ:…………………………………… Sinh năm Thôn, tổ:…………………… Xã, phường: , Lào Cai Cơng trình: TÌNH HÌNH CHUNG Hiện trạng nhân khẩu, lao động: Chỉ tiêu điều tra Trước thu Sau thu hồi đất hồi đất năm Tổng số nhân hộ, + Chưa đến tuối lao động +Trong tuổi lao động * Nghề nghiệp: + Lao động nông nghiệp địa phương + Lao động làm doanh nghiệp tỉnh + Cán nhà nước + Buôn bán nhỏ, dịch vụ + Lao động khác * Tình trạng: + Số lao động đủ việc làm + Số lao động thiếu việc làm + Số lao động khơng có việc làm THƠNG TIN VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ Diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi Trong (đánh dấu x vào ô tương ứng) + Thu hồi hết đất nông nghiệp + Thu hồi 70% đất nông nghiệp + Thu hồi từ 30- 70% đất nông nghiệp + Thu hồi 30% đất nông nghiệp năm Biện pháp sử dụng tiền bồi thường (đánh dấu x vào ô tương ứng) Mua đất, thuê lại đất để tiếp tục sản xuất NN: Đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ phi NN; Gửi tiết kiệm: Xây dựng sửa chữa nhà cửa: Mua sắm tài sản, máy móc: Học nghề, cho học nghề: Ý kiến hộ hiệu sử dụng tiền bồi thường vào mục đích (chủ hộ khoanh tròn vào đáp án sau) Mua đất, thuê lại đất để tiếp tục sản xuất NN: + Hiệu cao + Hiệu trung bình + Kém hiệu Đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp: + Hiệu cao + Hiệu trung bình + Kém hiệu Tín dụng (bao gồm gửi tiết kiệm cho vay) + Hiệu cao + Hiệu trung bình + Kém hiệu Xây dựng, sửa chữa nhà cửa: + Hiệu cao + Hiệu trung bình + Kém hiệu Mua sắm tài sản, máy móc: + Hiệu cao + Hiệu trung bình + Kém hiệu + Hiệu trung bình + Kém hiệu e Học nghề + Hiệu cao MỨC GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: Đối với đất ở: Gia đình ông (bà) bồi thường, hỗ trợ với mức giá thời điểm hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: Đối với đất nơng nghiệp: Gia đình ông (bà) bồi thường, hỗ trợ với mức giá hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: Đối với nhà vật kiến trúc (cơng trình xây dựng): Nhà ông (bà) bồi thường, hỗ trợ với mức so với giá thị trường Hợp lý: Chưa hợp lý: Đối với cối, hoa màu: Theo ông (bà) giá bồi thường, hỗ trợ hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: Ông (bà) thuộc đối tượng hỗ trợ: Hỗ trợ di chuyển : Thưởng di chuyển kế hoạch Hỗ trợ gia đình sách Hỗ trợ ổn định đời sống Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp Hỗ trợ mua sắm công cụ lao động Hỗ trợ hộ nghèo: Hỗ trợ khác: Thu nhập bình quân/năm hộ gia đình trước sau thu hồi đất: Trước thu hồi đất + Bình quân hộ/ năm + Bình quân khẩu/ năm Sau thu hồi đất + Bình quân hộ/ năm + Bình quân khẩu/ năm QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ HỘ Ý kiến chủ hộ tình hình đời sống sau bị thu hồi đất nông nghiệp Đời sống kinh tế tốt Đời sống kinh tế không thay đổi Đời sống kinh tế Về tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội Tốt Không thay đổi Kém Về quan hệ nội gia đình Tốt Khơng thay đổi Kém Về an ninh trật tự xã hội: Tốt Không thay đổi Kém Chú ý: Chủ hộ chọn đánh dấu vào vng chọn Những kiến nghị nhà nước Hỗ trợ Đào tạo Cho Tăng giá Hỗ trợ vốn, kỹ Tư vấn Thứ tự cần ưu tiên đào tạo nghề nghề vay đất nơng thuật, sách giới trực vốn ưu nghiệp ưu đãi phát triển thiệu Cần ưu tiên cần ưu tiên thứ hai cần ưu tiên thứ ba Những kiến nghị ông bà công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để công tác bồi thường GPMB tốt ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………… Ngày…… tháng………năm 2018 Cán điều tra Chủ hộ/Người trả lời ... tác bồi thường, giải phóng mặt số dự án địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt cơng tác tái định cư số dự án địa bàn thành phố. .. ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ TUẤN ANH ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản ly đất đai Mã số: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC... thành phố Lào Cai (đoạn từ cầu Phố Mới đến xã Vạn Hòa) .30 3.2 Kết bồi thường giải phóng mặt dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 32 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Lào
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai , Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay