Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam thái nguyên

113 8 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHỬ THỊ LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHỬ THỊ LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Phương Hảo THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Phương Hảo không trùng lặp với luận văn cơng trình khác Các tư liệu số liệu sử dụng luận văn thu thập từ nguồn gốc đáng tin cậy Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Chử Thị Lan 22 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, Khoa, Phòng trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn tận tìn h TS Nguyễn Thị Phương Hảo Ngồi ra, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Ban Lãnh đạo, đồng nghiệp công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin cần thiết cho tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Xin cảm ơn động viên, hỗ trợ gia đình, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn./ Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Chử Thị Lan 33 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Lý luận rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng bán lẻ 10 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bán lẻ 12 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng bán lẻ 13 1.3 Lý luận Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ hoạt động ngân hàng 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 15 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 16 44 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 23 1.4 Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTM 25 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế 25 55 1.4.2 Kinh nghiệm nước 27 1.4.3 Bài học rút cho Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Thái Nguyên 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Quy trình nghiên cứu 29 2.2 Câu hỏi nghiên cứu 29 2.3 Phương pháp thu thập liệu 30 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 30 2.3.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 30 2.4 Phương pháp phân tích số liệu 32 2.4.1 Cơng cụ phân tích 33 2.4.2 Các phương pháp phân tích liệu 33 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 2.5.1.Các tiêu phản ánh hoạt động tín dụng 35 2.5.2.Các tiêu phản ánh nợ hạn quản trị nợ hạn 35 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 37 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 37 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 3.1.2 Mô hình tổ chức nhân BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 39 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 42 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 49 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 49 3.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 54 3.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 56 66 3.3.1 Thực trạng thực quy định quản trị rủi ro tín dụng 56 3.3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Thái Nguyên 57 3.4 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 74 3.4.1 Kết đạt 74 3.4.2 Một số tồn tại, hạn chế 75 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 76 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 80 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 80 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng 80 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 81 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Nam Thái Nguyên 82 4.2.1 Nhóm giải pháp sách tín dụng, quy trình tín dụng 82 4.2.1.1 Về sách tín dụng 82 4.2.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 89 4.2.3 Nhóm giải pháp kỹ thuật 90 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 100 77 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BIDV CBQLKH Cán quản lý khách hàng CBQLRR Cán quản lý rủi ro CBQTTD Cán quản trị tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro 10 QTRRTDBL Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 11 RRTDBL Rủi ro tín dụng bán lẻ 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TMCP Thương mại cổ phần 14 TSBĐ Tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam 88 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thang đánh giá Likert 31 Bảng 3.1: Cơ cấu nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2017 BIDV - Nam Thái Nguyên 41 Bảng 3.2 Kết kinh doanh BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 43 Bảng 3.3 44 Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tổng dư nợ giai đoạn 2015 - 2017 Bảng 3.4 47 Chất lượng hoạt động tín dụng chi nhánh năm 2015 - 2017 Bảng 3.5 Phân loại rủi ro nợ hạn chi nhánh năm 2015 - 2017 47 Bảng 3.6: Tỷ trọng cấu tín dụng bán lẻ theo thời gian 50 Bảng 3.7 Tỷ trọng cấu tín dụng bán lẻ theo tài sản đảm bảo 51 Bảng 3.8 Tỷ trọng cấu tín dụng bán lẻ theo hoạt động sử dụng 53 Bảng 3.9 Nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2017 54 Bảng 3.10 Phân loại nhóm nợ tín dụng bán lẻ BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 55 Bảng 3.11 Kế hoạch kiểm soát nợ hạn BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn từ 2015 - 2017 58 Bảng 3.12 Kết thẩm định cho vay BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 62 Bảng 3.13 Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 65 Bảng 3.14 Thang điểm xếp hạng KHCN theo HTXHTD nội BIDV 67 Bảng 3.15 Tổng hợp phiếu điều tra từ cán QLKH, cán QLRR cán QTTD BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên 79 + Đề nghị với quan bảo vệ pháp luật quyền địa phương tiếp tục phối hợp thu hồi khoản nợ tồn đọng, nợ khó đòi nguyên nhân khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, chây ì (kể việc khởi kiện) + Sử dụng biện pháp động viên, phối hợp, tiếp tục hỗ trợ để khôi phục lực sản xuất người vay, để họ trả nợ cho ngân hàng Sau phân tích, đánh giá khoản nợ xấu làm việc trực tiếp với khách hàng, nhiều khách hàng trả nợ phần xây dựng kế hoạch trả nợ dần tương lai + Việc phân loại nợ cần thực theo phương pháp định lượng để giảm bớt công việc phát sinh cho cán phòng khách hàng cán phòng liên quan, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ quy định Nhà nước Bên cạnh đó, việc làm minh bạch việc phân loại nợ, khắc phục tượng khách hàng ngân hàng bắt tay để che dấu nhóm nợ thực khoản vay mục đích riêng khác Từ đó, tránh rủi ro cho ngân hàng cấp tín dụng sở tham khảo thơng tin khơng xác từ Trung tâm thơng tin tín dụng CIC + CBQLKH BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên phải thường xuyên bám sát khách hàng, yêu cầu khách hàng trả nợ giám sát việc thực kế hoạch trả nợ khách hàng, khách hàng xuất nguồn thu, CBQLKH phải yêu cầu khách hàng trả nợ ngân hàng - Đối với khoản cho vay có tài sản chấp Ngân hàng kết hợp với quan pháp luật tiến hành kê biên tài sản chấp để phát mại cho thuê, tự khai thác để thu hồi nợ Đối với dây chuyền, dự án bị phá sản tích cực tìm khách hàng mua lại nhiều hình thức chuyển giao nợ, mua đứt, mua phần… Nếu trường hợp giá trị tài sản chấp đem lý không đủ để thu hồi nợ lãi buộc khách hàng phải trả tiếp phần lại, cần mạnh dạn xiết nợ tài sản chấp nhà quyền sử dụng đất - Đối với cho vay khơng có tài sản bảo đảm: BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên cần đề nghị khách hàng thắt chặt ngân quỹ, khuyên bán bớt tài sản có giá trị, lý tài sản khơng sử dụng…để trả nợ ngân hàng Ngồi ra, kết hợp với quan bảo vệ pháp luật để thu hồi nợ 4.2.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực Như phân tích chương 3, chất lượng nguồn nhân lực BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên đánh giá yếu tố tác động lớn tới hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng Do đó, giải pháp nguồn nhân lực đóng vai trò cốt yếu việc nâng cao hiệu QTRRTDBL BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên - Với đội ngũ lãnh đạo: lãnh đạo ngân hàng cần nhận thức đắn RRTDBL, khả dẫn tới RRTDBL, nhân tố ảnh hưởng, dấu hiệu nhận biết tiêu đo lường đưa chiến lược quản trị hợp lý Do đó, ban lãnh đạo phải thường xuyên tham gia đợt tập huấn QTRR QTRRTDBL Cần bố trí đủ phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Với CBQLKH: cần phải tăng cường công tác đào tạo, đào đạo lại, thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đào tạo phải theo định hướng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày - Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng từ phòng sang phòng khác để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý cơng việc nhanh chóng Chi nhánh cần gắn kết kế hoạch luân chuyển, bổ nhiệm cán việc xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ Lãnh đạo chi nhánh cần gắn kết kế hoạch cán đào tạo hàng năm với vị trí cơng tác mà cán đảm trách Ngoài việc cử cán tham dự lớp cập nhật nghiệp vụ theo chương trình Trung tâm đào tạo BIDV thông báo, Chi nhánh nên chủ động đề xuất với Trung tâm đào tạo nhu cầu đào tạo xuất phát từ yêu cầu định hướng hoạt động chi nhánh Như vậy, hiệu công tác đào tạo cao biện pháp tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận - Có kế hoạch trung dài hạn đào tạo nghiệp vụ bổ sung cho cán gắn với tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc cán luân chuyển nhận cơng tác mới, bổ nhiệm vị trí cơng tác nói chung riêng cán phòng khách hàng - Lựa chọn cán có lực, có trình độ chun mơn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Cần tiêu chuẩn hóa CBQLKH theo tiêu chí chun môn, đạo đức rõ ràng, làm sở để chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm việc môi trường đầy rủi ro Đồng thời cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới, quy mô kinh doanh BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên tương lai - Bố trí đủ phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng cơng việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu cơng việc mà cán thực Các quy định phải thống toàn hệ thống phải thực nghiêm túc triệt để Nhờ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán 4.2.3 Nhóm giải pháp kỹ thuật 4.2.3.1 Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo, đo lường rủi ro tín dụng bán lẻ theo thơng lệ quốc tế BIDV Việt Nam - Xây dựng thông tin hoạt động QTRRTDBL: Giải pháp đòi hỏi BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên cần áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng thông tin sử dụng hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Theo chi nhánh cần hoàn thiện nâng cao hiệu hệ thống xếp hạng tín dụng: đánh giá dựa nhiều nguồn thông tin khác cần bảo đảm xác thơng tin đánh giá, số biện pháp nâng cao chất lượng thông tin Đặc biệt cần ý: + Đảm bảo trung thực, xác thơng tin thu thập được: Hiện nay, thiếu đồng tín hiệu lực văn pháp lý nên hầu hết thông tin mà khách hàng quan chức cung cấp hầu hết thiếu xác Do vậy, cần thu thập xác thơng tin liên quan đến hoạt động tín dụng, bảo đảm trung thực, xác thơng tin để giúp nâng cao hiệu cơng tác tín dụng hạn chế rủi ro + Xử lý thông tin khoa học, kịp thời, phù hợp với nhu cầu cho vay: thẩm định dự án giai đoạn định an toàn khoản tín dụng, CBQLKH phải nắm bắt thơng tin tài thơng tin phi tài khách hàng để định cho vay bảo đảm có hiệu Để đạt điều đó, CBQLKH cần thu thập từ nhiều kênh khác Hiện nay, CBQLKH lấy thơng tin từ trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN Những thơng tin chưa kịp thời quan trọng cần thiết Đồng thời CBQLKH cần phải tự thu thập thơng tin từ khách hàng, bạn hàng, đối tác khách hàng, phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan quan thuế, công an, sở Kế hoạch đầu tư, sở Công thương - Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo RRTDBL Việc xây dựng áp dụng hệ thống cảnh báo sớm RRTDBL cần đặc biệt quan tâm Hệ thống phải bao gồm thủ tục quy trình thích hợp để xây dựng hệ thống cảnh báo tồn diện Một quy trình cảnh báo sớm điển hình bao gồm nhiều yếu tố bản, tính đầy đủ, cập nhật xác thông tin yếu tố then chốt Khi xây dựng hệ thống cảnh báo sớm RRTDBL cần ý nội dung là: xây dựng hệ thống kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm khoản nợ có vấn đề; xác định nhiệm vụ máy từ CBQLKH đến lãnh đạo BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên, thực kế hoạch hành động khoản nợ có vấn đề… - Xây dựng áp dụng công cụ đo lường RRTDBL BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên phải xây dựng phương pháp QTRRTDBL tính tốn đưa thơng số (lượng hóa) cách xác, phù hợp thay cho phương pháp cảm tính Phương pháp bao gồm kỹ định giá, đánh giá, đo lường điều kiện mơi trường có biến động liên tục công nghệ, pháp luật yếu tố vĩ mô Phương pháp QTRR phải đáp ứng yêu cầu sau: đa dạng thích hợp (do tính đa dạng rủi ro, đòi hỏi cách thức quản trị rủi ro phải thay đổi thích ứng với loại rủi ro khác nhau); khả thi (có khả áp dụng vào thực tế); đem lại hiệu cao (có tính đến yếu tố phát triển, đảm bảo hiệu cao với chi phí thấp nhất), mền dẻo, linh hoạt (phù hợp với thời điểm hồn cảnh khác nhau) Tích cực hồn thiện cơng cụ hỗ trợ phục vụ cho việc đo lường đánh giá rủi ro cách đầy đủ đáp ứng kịp thời nhu cầu QTRRTDBL theo thông lệ quốc tế như: Mơ hình phân tích định tính chất lượng 6C, phương pháp đo lường rủi ro RAROC, mơ hình điểm số Z Hiện theo đạo BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên triển khai hệ thống QTRRTD (FIRB) theo chuẩn mực Basel II, giúp BIDV chi nhánh Nam Thái Nguyên bước kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng từ mơ hình tổ chức, quy trình cấp quản trị tín dụng, công cụ đo lường rủi ro dựa chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt với tảng cơng nghệ đại 4.2.3.2 Đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm Việc đa dạng hóa danh mục cho vay biện pháp nhằm phòng ngừa, phân tán RRTDBL Trong hoạt động tín dụng cần ý đa dạng hóa danh mục cho vay thể hình thức: cho vay khách hàng, cho vay nhiều ngành nghề kinh tế, cho vay nhiều khu vực kinh tế, phối hợp với nhiều ngân hàng vay đối tượng (cho vay đồng tài trợ), cho vay hợp vốn…Đa dạng danh mục cho vay góp phần giảm thiểu RRTDBL Ngân hàng thực đa dạng danh mục cho vay theo hướng như: đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hình thức bảo đảm Căn vào q trình phân tích nguồn lực sẵn có mà ngân hàng xem xét, định lựa chọn đối tượng tín dụng giai đoạn để tập trung mở rộng tín dụng theo tiêu chí sau: (i) Theo ngành, chuyên ngành sản phẩm mũi nhọn; (ii) Theo đối tượng khách hàng: KH cá nhân, hộ gia đình, nhóm khách hàng Theo loại tín dụng, sản phẩm tín dụng: lựa chọn loại hình tín dụng sản phẩm tín dụng phù hợp thời kỳ như: Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn; Tín dụng tiêu dùng; Các sản phẩm tín dụng ngân hàng đại: thấu chi tài khoản, bảo lãnh… 4.2.3.3 Mua bảo hiểm cho khoản vay có mức độ rủi ro cao Trên nguyên tắc chấp nhận rủi ro mức cho phép để mong muốn có thu nhập tối ưu hoạt động nghiệp vụ tín dụng, xuất phát từ quan điểm: RRTDBL hữu khách quan vốn có, khơng thể loại bỏ hồn tồn Đối với loại rủi ro khơng có khả điều tiết cần phải san sẻ RRTDBL cách hợp lý sang công ty bảo hiểm Để thực biện pháp này, BIDV Nam Thái Nguyên cần chủ động mua bảo hiểm để phòng ngừa, hạn chế RRTDBL khơng có khả điều tiết như: (i) cho vay phương án, dự án có tỷ suất lợi nhuận cao đồng thời mức độ mạo hiểm rủi ro cao có thời gian thu hồi vốn dài; (ii) loại TSBĐ tiền vay pháp luật không quy định bắt buộc đăng ký quyền sở hữu; (iii) loại TSBĐ tiền vay dễ bị tác động môi trường 4.2.3.4 Sử dụng nghiệp vụ phái sinh tín dụng để phòng ngừa rủi ro tín dụng Phái sinh tín dụng cho phép ngân hàng tổ chức tín dụng chuyển rủi ro tín dụng sang tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro khác a) Hợp đồng quyền chọn tín dụng (Credit Options) Hợp đồng quyền chọn tín dụng cơng cụ bảo vệ ngân hàng trước tổn thất giá trị tài sản tín dụng, giúp bù đắp mức chi phí vay vốn cao chất lượng tín dụng ngân hàng giảm sút Khi ngân hàng lo lắng chất lượng khoản cho vay, ngân hàng ký hợp đồng quyền chọn tín dụng với tổ chức kinh doanh quyền chọn tín dụng Hợp đồng đảm bảo tốn tồn khoản cho vay khoản cho vay giảm giá đáng kể khơng thể tốn Nếu khách hàng vay vốn trả nợ kế hoạch ngân hàng thu khoản toán dự tính hợp đồng quyền chọn tín dụng khơng sử dụng Như vậy, ngân hàng toàn phí trả hợp đồng quyền Phí trả cho hợp đồng quyền chọn Ngân hàng Tổ chức kinh doanh hợp đồng tín dụng Thực tốn chi phí tín dụng tăng mức thỏa thuận hay chất lượng tín dụng giảm mức thỏa thuận Hình 4.1 Sơ đồ hợp đồng quyền chọn tín dụng b) Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro Một loại cơng cụ tín dụng phái sinh thơng dụng khác hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro Những NH muốn ngăn chặn tổn thất giá trị tài sản giảm thường sử dụng hợp đồng Thông qua người môi giới, NH mua hợp đồng quyền bán phận danh mục cho vay hay danh mục đầu tư NH tìm số tổ chức đảm bảo thực cho khoản cho vay trường hợp thu hồi vốn Tổ chức đảm bảo (có thể ngân hàng khác) cam kết toán cho BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên số tiền định hay tỷ lệ định khoản vay BIDV Nam Thái Nguyên thu hồi nợ Ngân hàng A Các khoản phí phải trả Ngân hàng B (Ngân hàng đảm bảo) (Bên thụ hưởng) Vay Trả gốc vốn lãi Thanh tốn khoản cho vay khơng thể thu hồi Khách hàng vay vốn Hình 4.2: Sơ đồ hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro c) Hốn đổi tín dụng (Credit swaps) Cơng cụ hốn đổi tín dụng có đặc điểm tốn bất ngờ gần giống với đặc điểm hợp đồng bảo hiểm Trong quan hệ này, người phải trả cố định bảo hiểm RRTD cách chi trả khoản toán định kỳ theo tỷ lệ % cố định mệnh giá khoản tín dụng Nếu RRTD dự kiến xảy ra, ví dụ người vay vỡ nợ, người phải trả bất ngờ chi trả khoản tốn để bù đắp cho phần tổn thất tín dụng bảo hiểm Ngược lại, người phải trả bất ngờ trả khoản tiền Các khoản phí phải trả Người phải trả bất ngờ Người phải trả cố định Thanh tốn có RRTD Khơng tốn khơng có RRTD Hình 4.3 Sơ đồ mơ tả hốn đổi tín dụng Ngồi có cơng cụ phái sinh khác hốn đổi tổng thu nhập (total return swaps) Tại Việt Nam nay, nghiệp vụ phái sinh tín dụng nghiệp vụ lẫn sản phẩm cung ứng không khách hàng mà với cán ngân hàng Phái sinh tín dụng đánh giá tương đối khó mặt nghiệp vụ, kỹ thuật, thực có ý nghĩa lớn với ngân hàng thương mại q trình QTRRTDBL Trong đó, thị trường phái sinh toàn cầu phát triển mạnh mẽ số lượng hợp đồng giá trị hợp đồng giao dịch Vì vậy, cần nghiên cứu áp dụng thực tiễn sớm tốt KẾT LUẬN Rủi ro tượng song hành với hoạt động tín dụng, hình thành từ nguyên nhân chủ quan khách quan RRTDBL xảy không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận mà ảnh hưởng đến tồn tại, phát triển ngân hàng thương mại Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên” làm luận văn Qua q trình nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến QTRRTDBL, phân tích thực trạng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên, luận văn cho thấy thực trạng công tác QTRRTDBL BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên đạt kết định: dư nợ tăng trưởng qua năm; nợ xấu kiểm soát mức 3%; quy trình tín dụng chặt chẽ để phòng ngừa nhận diện sớm rủi ro; mơ hình QTRRTDBL chi nhánh có tính độc lập tương đối việc quản lý khách hàng, quản trị rủi ro kiểm tra, giám sát tín dụng; áp dụng số công cụ QTRRTDBL bản… Mặc dù công tác QTRRTDBL trọng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên số hạn chế như: nợ hạn tăng nhanh, nợ xấu chiếm tỷ lệ cao nợ hạn; quy trình cấp tín dụng bất cập; chưa áp dụng phương pháp đo lường rủi ro theo phương pháp định lượng hướng theo tiêu chuẩn quốc tế; chất lượng đội ngũ cán BIDV - Chi nhánh Nam Thái Ngun có bất cập mà cơng tác thẩm định, kiểm sốt tín dụng chưa tốt… Vì vậy, để kiểm sốt RRTDBL tốt hơn, luận văn cho BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên cần thực đồng số giải pháp như: tn thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng; nâng cao chất lượng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay; phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phòng quan hệ khách hàng phòng quản trị rủi ro; đa dạng hóa danh mục cho vay; sử dụng nghiệp vụ phái sinh để phòng ngừa RRTD… Hi vọng với số giải pháp vậy, công tác QTRRTDBL BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên ngày hoàn thiện Luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên, trình độ thời gian có hạn, luận văn khơng tránh khỏi hạn chế định Mặc dù vậy, tác giả cho từ hạn chế sở cho nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Em mong đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học, thầy cô giáo bạn để luận văn hồn thiện có tính thực tiễn cao hoạt động quản trị RRTDBL BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên thời gian tới Em xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 2015, 2016, 2017 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm BIDV 2014, 2015, 2016, 2017 Báo cáo tài qua năm Phan Thị Thu Hà (2014), Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân Dương Ngọc Hào (2015), Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước (2013), Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội Ngân hàng Nhà nước, 2014 Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi ban hành kèm theo thông tư 09/2014/TT-NHNN Hà Nội Luật tổ chức tín dụng (2010) Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Thu Nga (2017), Tăng cường Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam Hội thảo khoa học: Áp dụng Basel II quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại Việt Nam: Cơ hội, thách thức lộ trình thực hiện, trang 228 - 245 Trường Đại học kinh tế Quốc dân, năm 2017 Nguyễn Đức Tú (2012), Quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 10 Lê Minh Trung (2016), Quản trị rủi ro tín dụng NHTM Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc tế Hồng Bàng Tiếng Anh 11 Basel Committee on Banking Supervision, 1994 Risk management guidelines for deravatives, Bank for international settlement 12 Basel Committee on Banking Supervision, 2000 Principal for the management of credit risk 13 Gestel, T.V and Baesens, B., 2009 Credit Risk Management: Basic Concepts Oxford: Oxford University Press 14 Gup, B.E and Kolari, J.W, 2005 Commercial Banking - The management of risk USA: Wiley 15 Konovalova, N., Kristovska, I., Kudinska, M., 2016 Credit Risk Management in Commercial Banks Polish Journal of Management Studies, 13: 90 - 100 16 Nyathi, K.T., Ndlovu, S., Moyo, S., and Nyathi, T., 2014 Opimisation of the Linear Probability Model for Credit Risk Management International Journal of Computer anh Information Technology, 03: 1340 - 1345 17 Rose, P.S and Hudgins, S.C, 2012 Bank management and Financial Services 8th Edition New York: McGraw-Hill Irwin 18 Wang, Y., Wang, W., Wang, J., 2017 Credit Risk Management Framework for Rural Commercial Banks in China Journal of Financial Risk Management, 6: 48 - 55 Website: 19 http://www.bidv.com.vn 20 http://www.sbv.gov.vn 21 http://www.cafef.vn 22 http://chinhphu.vn PHỤ LỤC Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên” học viên Chử Thị Lan thuộc lớp cao học K12 - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Họ tên: Giới tính Nam Nữ Độ tuổi bạn Dưới 25 tuổi Từ 25-30 tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Từ 30-35 tuổi Bằng cấp chuyên môn bạn PTTH Trung cấp, Cao đẳng Đại học Trên đại học Thời gian làm việc ngân hàng Dưới năm Từ - năm Từ - 10 năm Trên 10 năm II CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Xin vui lòng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Khơng xảy ; Rất xảy ; 3.Ít xảy ra; Thường xảy ra; Rất phổ biến a Phương thức quản trị rủi ro tín dụng - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội chưa phù hợp 5 - Quy trình tín dụng bất cập b Hệ thống sở liệu thông tin KH - Thông tin CIC hệ thống ngân hàng chưa đầy đủ - Thông tin bên thứ cung cấp thiếu xác 5 c Nguồn nhân lực - Trình độ cán hạn chế - Công tác thẩm định, kiểm tra, kiểm sốt tín dụng chưa tốt 5 - Khối lượng công việc tải - Công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu quản lý Tôi xin trân trọng cảm ơn! PHỤ LỤC LUỒNG QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Luồng quy trình chấm điểm đối khoản cấp tín dụng KHCN cần phải qua thẩm định rủi ro: Luồng quy trình chấm điểm khoản cấp tín dụng KHCN khơng phải qua thẩm định rủi ro: ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHỬ THỊ LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN Ngành: Quản trị. .. Quản trị rủi ro 10 QTRRTDBL Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 11 RRTDBL Rủi ro tín dụng bán lẻ 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TMCP Thương mại cổ phần 14 TSBĐ Tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ. .. động rủi ro tín dụng bán lẻ 13 1.3 Lý luận Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ hoạt động ngân hàng 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 15 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam thái nguyên , Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay