QUẢN lý HOẠT ĐỘNG đào tạo THEO PHƢƠNG THỨC LIÊN kết ở các TRUNG tâm GIÁO dục THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI BÌNH

55 3 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 08:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÂM THANH VĨNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO PHƢƠNG THỨC LIÊN KẾT Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÂM THANH VĨNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO PHƢƠNG THỨC LIÊN KẾT Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Quốc Thành HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội, lãnh đạo khoa quản lý giáo dục thầy giáo, cô giáo trườngĐại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu làm luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn, quý trọng sâu sắc tới PGS.TS.Trần Quốc Thành - người tận tình hướng dẫn, bảo ân cần với kiến thức kinh nghiệm quý báu giúp tác giả vượt qua khó khăn suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Bình; Ban Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDTX Hướng nghiệp huyện, thành phố, cán quản lý, giảng viên, giáo viên đơn vị phối hợp liên kết đào tạo đóng góp ý kiến cho tác giả trình nghiên cứu Tác giả xin cảm ơn tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm GDTX Hướng nghiệp Tiền Hải tỉnh Thái Bình, đồng nghiệp gia đình, cộng tác viên tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng q trình nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên không tránh khỏi hạn chế Tác giả mong ý kiến bảo thầy, cô, nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Lâm Thanh Vĩnh i CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo BTVH Bổ túc văn hóa CBGV Cán giáo viên CBVC Cán viên chức CBQL Cán quản lý CĐ - ĐH Cao đẳng – Đại học CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDCQ Giáo dục quy GDKCQ Giáo dục khơng quy GDTX Giáo dục thường xun HTCĐ Học tập cộng đồng KH&CN Khoa học công nghệ KT - XH Kinh tế - xã hội KHTN Khoa học tự nhiên KHXH Khoa học xã hội KHKT Khoa học kỹ thuật LKĐT Liên kết đào tạo SPMN Sư phạm Mầm non THCS Trung học sở THCN Trung học chuyên nghiệp THPT Trung học phổ thông TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TCN Trung cấp nghề UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa XHHT Xã hội học tập ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục sơ đồ, biểu đồ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠOTHEO PHƢƠNG THỨC LIÊN KẾTỞ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 1.1 Sơ lược tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 11 1.2.1 Khái niệm quản lý quản lý giáo dục .11 1.2.2 Quản lý Trung tâm GDTX 15 1.2.3 Đào tạo, liên kết đào tạo 17 1.3 Quản lý trình đào tạo .20 1.4 Xu phát triển GDTX số quốc gia Việt Nam 21 1.4.1 Xu phát triển GDTX số quốc gia giới 21 1.4.2 Xu phát triển GDTX Việt Nam 24 1.5 Chức năng, nhiêṃ vu ̣và quyền hạn trung tâm GDTX quản lý hoạt động liên kết đào tạo 28 1.5.1 Đặc trưng liên kết đào taọ ởtrung tâm Giáo dục thường xuyên 28 1.5.2 Chức trung tâm GDTX quản lýhoaṭđông ̣ liên kết đào tạo 29 1.5.3 Nhiêṃ vu, ̣quyền hạn Trung tâm GDTX phối hơp ̣ quản lý hoạt động liên kết đào tạo 31 1.6 Các nội dung quản lý hoạt động đào tạo theo phương thức liên kết Trung tâm GDTX 34 1.6.1 Thu thập nhu cầu đào tạo xã hội để phối hợp tuyển sinh .34 iii 1.6.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo theo hình thức liên kết 35 1.6.3 Quản lý tổ chức liên kết đào tạo 36 1.6.4 Quản lý kiểm tra, nhận xét đánh giá kết học viên, học sinh đánh giá giáo viên, giảng viên 37 1.6.5 Quản lý điều kiện hỗ trợ phục vụ đào tạo theo hình thức liên kết 38 Tiểu kết chương 40 CHƢƠNG 2: THƢCC̣ TRANGC̣ QUẢN LÝ HOAṬ ĐÔNGC̣ ĐÀO TAỌ ́ THEOPHƢƠNG THỨC LIÊN KÊT Ở TRUNG TÂM GIÁO DUCC̣ THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN, TỈNH THÁI BÌNH 43 2.1 Tình hình kinh tế, xã hội vàgiáo duc ̣ đào taọ tinhh̉ Thái Bình 43 2.1.1 Khái quát địa lý, kinh tếcủa tinhh̉ Thái Bình 43 2.1.2 Khái quát chung tinh̀ hinh̀ giáo duc ̣ vàđào taọ tinhh̉ Thái Bình .43 2.1.3 Đinḥ hướng phát triển trung tâm GDTX tỉnh trung tâm GDTX Hướng nghiệp cấp huyện tinhh̉ Thái Bình 44 2.2.1 Thực trạng phát triển số lượng hình thức học Trung tâm GDTX tỉnh Thái Bình từ năm 2013 đến 2015 46 2.2.2 Tình hình chung Trung tâm GDTX Hướng nghiệp Tiền Hải 48 2.2.3 Thực trạng phát triển hình thức đào tạo Trung tâm GDTX Hướng nghiệp Tiền Hải tỉnh Thái Bình 49 2.2.4 Quy mô phát triển liên kết đào taọ Trung tâm GDTX Hướng nghiệp Tiền Hải .52 2.2.5 Tình hình đội ngũ cán quản lí, giáo viên nhân viên Trung tâm 55 2.2.6 Cơ cấu tổ chức Trung tâm GDTX Hướng nghiệp Tiền Hải .56 2.2.7 Cơ cấu tổ chức, trình độ đội ngũ Trung tâm 57 2.2.8 Đánh giá đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm 58 2.2.9 Cơ sở vật chất, điều kiện hỗ trợ phục vụ đào tạo trung tâm 59 2.3 Thưc ̣ trang ̣ quản lýhoaṭđông ̣ liên kết đào taọ ởTrung Tâm GDTX Hướng nghiệp Tiền Hải tỉnh Thái Bình 60 iv 2.3.1 Thu thập nhu cầu đào taọ xã hội, khảo sát nguyện vọng xã hội để phối hợp tuyển sinh 60 2.3.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo theo phương thức liên kết để phối hơp ̣ tuyển sinh 62 2.3.3 Quản lý tổ chức liên kết đào tạo 64 2.3.4 Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết học viên, học sinh nhận xét đánh giá giáo viên, giảng viên 67 2.3.5 Quản lý điều kiện hỗ trợ phục vụ đào tạo theo hình thức liên kết 68 2.4 Đánh giáchung: 70 2.4.1 Măṭmanḥ 70 2.4.2 Măṭyếu 72 2.4.3 Cơ hội 73 2.4.4 Thách thức 74 Tiểu kết chương 76 CHƢƠNG : BIÊṆ PHÁP QUẢN LÝ HOAṬ ĐÔNGC̣ ĐÀO TAỌ ́ THEO PHƢƠNG THỨC LIÊN KÊT Ở TRUNG TÂM GDTX CẤP HUYỆNTỈNH THÁI BÌNH 80 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 80 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tinh́ ̣thống cấu trúc 80 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tinh́ khảthi 80 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tinh́ khách quan hiệu 80 3.2 Đề xuất biêṇ pháp quản lýcụ thể 80 3.2.1 Trung tâm GDTX cần phải đổi cách thức điều tra nhu cầu học tập, thu thập nguyện vọng xã hội để lập kế hoạch tuyển sinh .80 3.2.2 Trung tâm GDTX cần phải bổ sung quy chế phối hợp quản lý hoạt động liên kết đào tạo 83 3.2.3 Trung tâm GDTX cần phải thống quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên, giảng viên hoạt động học học sinh học viên 85 v 3.2.4 Trung tâm GDTX cần phải củng cố, điều kiện hỗ trợ phục vụ đào tạo theo hình thức liên kết ởtrung tâm GDTX 89 3.2.5 Trung tâm GDTX cần phải tăng cường vai trò chủ động Trung tâm việc tìm kiếm đối tác liên kết .91 3.2.6 Trung tâm GDTX cần phải tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý lớp liên kết đào tạo 95 3.2.7 Mối quan ̣giữa biêṇ pháp 97 3.3 Khảo sát mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 97 3.3.1 Mục đích khảo sát 97 3.3.2 Nôịdung khảo sát 97 3.3.3 Đối tượng khảo sát 98 3.3.4 Thời gian khảo sát .98 3.3.5 Kết quảkhảo sát 99 Tiểu kết chương 105 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 106 Kết luận 106 Khuyến nghị 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHỤ LỤC 116 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.2 Mơ hình liên kết đào tạo 39 Bảng 2.1 Thống kê số lượng hình thức đào tạo liên kết năm Trung tâm GDTX HN Tiền hải từ năm 2012 đến năm 2015 50 Bảng 2.2 Bảng thống kê số lượng học viên đào tạo Trung tâm GDTX HN Tiền Hải tinhh̉ Thái Bình từ năm 2013 đến tháng 12/ 2015 54 Bảng 2.3 Đội ngũ cán quản lý 55 Bảng 2.4 Cơ cấu số lượng cán quản lý giáo viên Trung tâm GDTX Hướng nghiệp Tiền Hải tỉnh Thái Bình 57 Bảng 2.5 Cơ cấu, trình độ đội ngũ Trung tâm 57 Bảng 2.6 CSVC TT GDTX HN Tiền Hải năm học 2014-2015 60 Bảng: 3.1 Kết quảkhảo sát sư ̣cần thiết biêṇ pháp 99 Bảng: 3.2 Kết khảo sát tính khả thi biêṇ pháp 102 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đủ số lượng, hợp lý cấu giáo dục quy đóng vai trò then chốt.Tuy nhiên, khơng thể phủ nhận vai trò quan trọng hệ thống giáo dục thường xuyên hệ thống Giáo dục quốc dân - Ở xin đề cập đến Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) Bởi vì, GDTX hệ thống giáo dục có hình thức đào tạo đa dạng, phù hợp với đối tượng có nhu cầu học, tạo điều kiện cho người học, học thường xuyên, học suốt đời; hình thức đào tạo đa dạng phù hợp với đối tượng có nhu cầu học tập bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thân Giáo dục thường xuyên phận hệ thống giáo dục quốc dân Trong luật giáo dục năm 2005, luật Giáo dục sửa đổi năm 2009 quy định: " Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục quy GDTX; GDTX giúp người vừa học, vừa làm, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm thích nghi với đời sống xã hội ".Nhà nước có sách phát triển GDTX, thực giáo dục cho người, xây dựng xã hội học tập Nghị số: 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương đảng trí cao Hội nghị trung ương khóa XI quan điểm đạo đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo Chuẩn hóa, đại hóa giáo dục đào tạo Ở mục tiêu tổng quát Nghị nêu xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; Ở mục tiêu cụ thể GDTX đảm bảo hội cho người, vùng nông thôn, b Xác định địa điểm đặt lớp: Đối với khóa liên kết đào tạo cấp tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải trường, Trung tâm GDTX cấp tỉnh Đối với khóa liên kết đào tạo cấp tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt phải trường, Trung tâm GDTX cấp huyện c Đảm bảo yêu cầu sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo mơi trường sư phạm, có đội ngũ cán quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo khóa học Việc bảo quản lưu giữ hồ sơ liên kết đào tạo a Hồ sơ bảo quản lưu trữ đơn vị chủ trì đào tạo, gồm có: Hồ sơ mở lớp liên kết b Hồ sơ tuyển sinh; hố sơ quản lý khóa đào tạo; kế hoạch giảng dạy; sổ lên lớp hàng ngày; sổ đăng ký học sinh, sinh viên (tập lý lịch trích ngang có dán ảnh học sinh, sinh viên); loại hố sơ có liên quan (thi, kiểm tra học phần, tốt nghiệp); sổ cấp phát văn bằng, chứng c Hồ sơ bảo quản lưu trữ đơn vị phối hợp đào tạo gồm: Các văn giao nhiệm vụ quan quản lý có liên quan đến liên kết đào tạo khóa học; hồ sơ quản lý đào tạo; loại hố sơ có liên quan 1.5.3 Nhiêṃ vụ, quyền hạn Trung tâm GDTX trongphối hơpg̣ quản lý hoạt động liên kết đào tạo * Quyền haṇ trung tâm giáo dục thường xuyên Thứ nhất, chủ động điều tra nhu cầu nguồn nhân lực thị trường lao động, nhu cầu đào tạo người học tìm hiểu, lựa chọn đối tác để liên kết đào tạo đủ điều kiện quy định Thứ hai, đề nghị quan có thẩm quyền nghiên cứu, chấp thuận việc liên kết đào tạo, có đủ điều kiện quy định Thứ ba, thống mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, tài liệu, giáo trình phí bảo hiểm (tự nguyện) theo quy định bảo hiểm 31 Thứ tư, chủ động trực tiếp ký hợp đồng liên kết đào tạo không thông qua đối tác trung gian * Quyền hạn đơn vị chủ trì đào tạo Thứ nhất, đơn vị chủ trì đào tạo hồn tồn chủ động việc tổ chức trình đào tạo bao gồm: Xây dựng chương trình, chuẩn bị điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên, sở vật chất, thiết bị); lập kế hoạch đào tạo; tổ chức tuyển sinh; phân công giảng dạy; hợp đồng thỉnh giảng; đề, chấm thi/ kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện, xét công nhận kết cấp tốt nghiệp cho người học Thứ hai, đơn vị phối hợp đào tạo quyền đề xuất đơn vị chủ trì đào tạo bổ sung vào chương trình đào tạo nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động; cử đại diện tham gia quản lý, nhận xét, đánh giá người dạy người học theo thỏa thuận theo hợp đồng liên kết đào tạo * Quyền Trách nhiệm bên tham gia liên kết Đơn vị chủ trì đào tạo chịu trách nhiệm tồn diện liên kết đào tạo: Xây dựng tiêu, tổ chức tuyển sinh, tổ chức trình đào tạo phù hợp với lực đào tạo đơn vị mình, điều kiện đảm bảo thực chương trình, đánh giá công nhận kết cấp tốt nghiệp cho người học; thực quy định hành nhà nước nhu cầu học phí, lệ phí, chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo lớp liên kết; chịu kiểm tra, giám sát quan quản lý nhà nước giáo dục địa bàn đặt lớp tất hoạt động liên kết đào tạo Cụ thể: + Về tổ chức tuyển sinh, gồm: Thông báo công khai đầy đủ thông tin kỳ thi tuyển sinh phương tiện thông tin đại chúng về: Số lượng, đối tượng, vùng tuyển, hình thức, lệ phí, địa điểm, lịch thơng tin có liên quan như: Ngành nghề, thời gian, hình thức, học phí, tiền mua tài liệu phí bảo hiểm; tổ chức tuyển sinh theo quy định hành công tác tuyển sinh trình độ đào tạo 32 + Tổ chức đào đạo gồm: Xây dựng chương trình hợp với mục tiêu đào tạo, đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên giảng viên, cán quản lý, giáo trình tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học); lập kế hoạch thực hiện, phân công giảng dạy, đánh giá, công nhận kết rèn luyện, cấp phát văn bằng, chứng + Chịu kiểm tra, giám sát quan quản lý nhà nước giáo dục địa phương hoạt động tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thu học phí, lệ phí, cấp tốt nghiệp + Quản lý người học suốt trình đào tạo theo quy định hành Bộ Giáo dục Đào tạo, đảm bảo quyền lợi học tập đáng cho người học Đơn vị phối hợp đào tạo (các trung tâm GDTX) chịu trách nhiệm: + Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo để chuẩn bị đầy đủ điều kiện sở vật chất: Phòng học, máy móc, thiết bị, học liệu, sở thực hành cho hoạt động dạy học; bố trí ăn thuận tiện cho người dạy học; + Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực kế hoạch đào tạo, nề nếp dạy - học lớp liên kết đặt sở phản ánh kịp thời với đơn vị chủ trì đào tạo biểu sai phạm để kịp thời chấn chỉnh + Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo để thực hiên chế độ sách người học (nếu có), quản lý người học suốt trình đào tạo theo quy chế hành + Duy trì việc đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh lớp học mơi trường xung quanh có trách nhiệm liên hệ với đơn vị y tế có cố xảy đe dọa đến sức khỏe người dạy người học + Cơ sở vật chất yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo Ứng với ngành nghề dù đơn giản hay phức tạp cần có trang thiết bị, phương tiện cần thiết chuyên dùng phục vụ cho giảng dạy học tập Trang thiết bị đào tạo giúp cho học sinh có điều kiện thực hành để hoàn chỉnh kỹ năng, điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học 33 tốt đại theo sát với phát triển khoa học kỹ thuật người học thích ứng, vận dụng nhanh chóng với thực tiễn công việc đảm nhiệm đơn vị nhiêu Chất lượng trang thiết bị, CSVC đòi hỏi phải theo kịp tốc độ đổi đại khoa học kỹ thuật phù hợp với thực tiễn sở Trong thực tế với sở hạ tầng tốt để phát triển quản lý, đào tạo cao cần có chi phí học tập học viên tương xứng Hai bên tham gia liên kết đào taọ cótrách nhiêṃ thưc ̣ hiêṇ cam kết hơp ̣ đồng liên kết vàcác thỏa thuâṇ khác hai bên , phối hơp ̣, theo dõi giám sát lẫn vềcác vấn đềthưc ̣ hiêṇ quy chếtuyển sinh , đào taọ, thưc ̣ hiêṇ chương trinh̀ , quản lý trình daỵ học, đảm bảo chất lương ̣ đào tạo, đảm bảo quyề n lơị cho người daỵ vàngười hoc ̣ vàviêc ̣ thưc ̣ hiêṇ hơp ̣ đồng liên kết suốt quátrinh̀ thưc ̣ hiêṇ khóa đào taọ 1.6 Các nội dung quản lý hoạt động đào tạo theo phƣơng thức liên kết Trung tâm GDTX 1.6.1 Thu thập nhu cầu đào tạo xã hội để phối hợp tuyển sinh Thứ nhất, phải dựa vào tiêu kế hoạch đào tạo đơn vị chủ trì đào tạo thơng báo đến Trung tâm qua kênh thông tin phương tiện truyền thơng đa phương tiện Thứ hai, phân tích nhu cầu đào tạo, nguyệnvọng người học dựa thực tế tổng hợp kết thăm dò, khảo sát mà trung tâm xây dựng kế hoạch Thứ ba, chủ động điều tra nhu cầu nguồn nhân lực thị trường lao động, nhu cầu đào tạo người học tìm hiểu, lựa chọn đối tác để liên kết đào tạo đủ điều kiện quy định Thứ tư, đề nghị quan có thẩm quyền nghiên cứu, chấp thuận việc liên kết đào tạo, có đủ điều kiện quy định Thứ năm, thống mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, tài liệu, giáo trình phí bảo hiểmtheo quy định bảo hiểm 34 Thứ sáu, chủ động trực tiếp ký hợp đồng liên kết đào tạo không thông qua đối tác trung gian Việc xác định mở lớp đào tạo dựa sở khảo sátthu thập thông tin, nhu cầu người học qua việc trao đổi trực tiếp đặc biệt tiêu trường chủ trì đào tạo giao Đơn vị tạo bước khởi đầu việc khảo sát thăm dò nhu cầu học tập đáp ứng phần nhu cầu người học địa phương Theo cấu tổ chức máy trung tâm có.Tổ phong trào GDTX sở LKĐT phân cơng tìm hiểu khảo sát nhu cầu cần học địa bàn phụ trách Trao đổi, tư vấn giới thiệu hình thức học mở trung tâm kế hoạch liên kết mở lớp học theo hình thức vừa làm vừa học trình độ đào tạo, học văn hóa kết hợp học nghề TCCN; thu thập nguyện vọng học người để tổng hợp báo cáo để trung tâm phân tích bàn bạc xây dựng kế hoạch phối hợp đào tạo theo hình thức liên kết đểchủ động tìm kiếm đối tác để liên kết đào tạo phối hợp với trường chủ trì đào tạo làm công tác tuyển sinh theo nhu cầu người học 1.6.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo theo hình thức liên kết Phải vào nhu cầu thực tế người học để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đảm bảo đối tượng Tuân thủ quy chế tuyển sinh quy chế đào tạo BGD&ĐT trường chủ trì ban hành Sau thu thập tổng hợp nhu cầu học tập sở địa bàn mà trung tâm cần khảo sát, tìm hiểu nhu cầu học tập từ tổ phong trào GDTX – LKĐT trung tâm Ban giám đốc trung tâm tổ chức họp mở rộng lấy ý kiến đóng góp thành viên đơn vị để bàn bạc đưa kế hoạch đào tạo theo hình thức liên kết trình độ đào tạo cho sát với nhu cầu thực tế hiệu 35 Lập kế hoạch đào tạo: Đưa hoạt động giáo dục đào tạo vào kế hoạch với mục tiêu, biện pháp rõ ràng, bước cụ thể, ấn định tường minh điều kiện cung ứng cho việc thực mục tiêu Tổ chức đào tạo: Hình thành phát triển trình đào tạo tương ứng với mục tiêu ngắn hạn, trung hạn dài hạn Chỉ huy, điều hành trình đào tạo: Chức mang tính tác nghiệp q trình thực kế hoạch, lưu ý lấy ý kiến cách dân chủ sở điều hành, huy cách tập chung thống Kiểm tra: Việc gắn với đánh giá kết đào tạo, tổng kết kinh nghiệm liên kết đào tạo, điều chỉnh mục tiêu đào tạo Bước giám đốc trung tâm cấp phó phụ trách LKĐT với tổ trưởng tổ liên kết đào tạo phòng giáo vụ đưa phương án để xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo phối hợp tuyển sinh theo kế hoạch xây dựng theo học kỳ theo biên chế năm học nhằm đạt kết tốt 1.6.3 Quản lý tổ chức liên kết đào tạo Trung tâm GDTX tổ chức xây dựng quy chế phối hợp LKĐT hợp đồng LKĐT với đơn vị chủ trì đào tạo để ban hành nội quy, quy định quy chế học tập theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn bên tham gia liên kết sau thông báo kết tuyển sinh cho học viên để triển khai khai giảng mở lớp trung tâm đảm bảo đủ điều kiện theo quy định nhằm quản lý tốt hiệu việc dạy giáo viên, giảng viên vàviệc học học viên 1.6.3.1 Quản lý việc dạy giảng viên, giáo viên Một là, theo dõi giám sát việc thực kế hoạch đào tạo lịch lên lớp, trì nề nếp dạy – học giảng viên, giáo viên học viên; toán chế độ hợp đồng theo hợp đồng thỏa thuận; bố trí nơi ăn thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi CSVC, thiết bị đảm bảo tốt cho công việc giảng dạy, thực hành 36 Hai là, phối hợp thường xuyên cán phòng giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm lớp với giảng viên việc quản lý học viên, học sinh tham gia học khóa học LKĐT trung tâm Ba là, kết hợp với phòng đào tạo đơn vị chủ trì đào tạo nhận xét đánh giá giảng viên kết thúc mơn học khóa đào tạo 1.6.3.2 Quản lý việc học học viên, học sinh Một là, theo dõi đánh giá ý thức học tập, việc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường chủ trì đào tạo trung tâm học viên, học sinh theo học trung tâm; phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng xử lý kỷ luật học viên vi phạm Hai là, tạo điều kiện cho học viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học hoạt động phong trào khác Ba là, tuyên truyền, phổ biến tới học viên văn bản, quy chế, quy định Bộ GD&ĐT, nhà trường chủ trì đào tạo trung tâm quyền nghĩa vụ hành vi nghiêm cấm học viên không làm Bốn là, tổ chức tư vấn học tập cho học sinh, học viên, tạo điều kiện giúp đỡ học viên, học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Năm là, thực công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an tồn học đường, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội theo quy định Bộ GD&ĐT, địa phương, trung tâm Sáu là, thông báo kết tuyển sinh, kết học tập rèn luyện học viên, học sinh theo định kỳ hàng năm cuối khóa đến quan, đơn vị địa phương có người học để quan, đơn vị có người tham gia học tập tạo điều kiệnđể học viên đảm bảo yêu cầu theo quy định thực tốt nhiệm vụ người học 1.6.4.Quản lý kiểm tra, nhận xét đánh giá kết học viên, học sinhvà đánh giá giáo viên, giảng viên Trung tâm tổ chức xây dựng quy chế phối hợp LKĐT với đơn vị chủ trì đào tạo để ban hành nội quy, quy định quy chế học tập theo chức năng, 37 nhiệm vụ quyền hạn bên tham gia liên kết theo định 42/2008/QĐ - BGDĐT ngày 28/07/2008 Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo ban hành quy định liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiêp ̣ quy định rõquyền hạn trách nhiêṃ Trung tâm GDTX tham gia quản lý hoạt động liên kết đào taọ Sau lớp ổn định tổ chức vào học tập trung tâm phân cơng giáo viên phụ trách lớp, phòng giáo vụ tham gia công tác theo dõi, giám sát việc thực giấc lên lớp giảng viên, tính chuyên cần học viên; tham gia coi kiểm tra đánh giá kết học tập học viên theo kế hoạch giảng dạy đào tạo đơn vị chủ trì đào tạo xây dựng theo kỳ khóa đào tạo nhằm đảm bảo tính khách quan cơng học tập học viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lớp liên kết đơn vị Để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm giảng dạy giáo viên giảng viên ý thức chấp hành quy chế, nội quy đề trung tâm phân công cán quản lý cấp phó phụ trách quản lý theo dõi hoạt động đào tạo theo hình thức liên kết trung tâm với phòng giáo vụ phòng đào tạo đơn vị chủ trì đánh giá nhận xét giảng viên giáo viên tham gia dạy lớp liên kết đào tạo sau dạy xong phân môn giảng viên đảm nhận thực hiện; trao đổi trực tiếp kịp thời với giảng viên đơn vị chủ trì biểu tiêu cực, sai trái vi phạm quy chế phối hợp giảng viên để điều chỉnh nhắc nhở uốn nắn kịp thời tạo niềm tin uy tín cho bên tham gia phối hợp liên kết đào tạo nâng cao chất lượng giảng dạy 1.6.5.Quản lý điều kiện hỗ trợ phục vụ đào tạo theo hình thức liên kết Các điều kiện hỗ trợ để phục vụ đào tạo theo hình thức liên kết sở vật chấtgồm:phòng học, thư viện, phòng thực hành, nhà xưởng, phòng học mơn, máy móc thiết bị dạy học, y tế, an ninh trật tự, chỗ ăn sinh hoạt, môi trường cảnh quan … điều kiện quan trọng để hỗ trợ phục vụ cho hoạt động LKĐT trung tâm GDTX 38 Theo điều kiện thực tế sở vật chất có trung tâm GDTX với linh hoạt, động trung tâm đáp ứng đủ điều kiện phòng học, phòng làm việc cho giảng viên giáo viên Các phòng học trang bị đầy đủ bàn ghế, phòng học máy tính kết nối internet, máy chiếu, bảng tương tác, hệ thống quạt, ánh sáng đảm bảo việc dạy học lớp LKĐT đơn vị Trung tâm phối hợp đơn vị chủ trì đào tạo bổ sung thiết bị, máy móc công cụ, sách tham khảo tài liệu để đảm bảo cho hoạt động đào tạo liên kết Sơ đồ 1.2 Mơ hình liên kết đào tạo Trường ĐH/CĐ /TCCN/TCN Trung tâm giao dục thường xuyên ́ Bô ̣GD&ĐT/UBND tỉnh, huyện 39 Doanh nghiêp ̣ /Xã hội Tiểu kết chƣơng Từ nghiên cứu sở lý luận nêu chương tác giả xin đưa tiểu kết sau; Liên kết đào tạo hợp tác bên để tổ chức thực chương trình đào tạo cấp tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.LKĐT mơ hình giáo dục nhằm tạo hội học tập cho toàn xã hội.Nhờ cách làm này, nhiều người vùng sâu, vùng xa; nhiều người bận làm việc, khơng có thời gian có hội học tập lên cao Liên kết đào tạo hình thức ngành giáo dục ngày phát triển nhu cầu học tập cá nhân ngày cao Không có liên kết đào tạo ngành nghề hấp dẫn tài chính, kế tốn, tin học, ngoại ngữ, loại hình liên kết đào tạo mở rộng cho khối kỹ thuật, chí phát triển nhanh lĩnh vực dạy nghề LKĐT có ý nghĩa mởra hôịthuận lợi cho môṭbô ̣ phâṇ cán bô, ̣công nhân viên chức hoc ̣ tâp ̣ taịđiạ phương cócơ hôịđươc ̣ hoc ̣ tâp ̣ nâng cao k iến thức khoa hoc ̣ kỹthuâṭ ; góp phần t húc đẩy cơng cc ̣ xa h ̃ ơịhóa giáo duc ̣ , tạo điều kiện cho người , nơi tham gia xây dựng sư ̣nghiêp ̣ giáo duc ̣ nước nhàvà góp phần tạo nên nguồn lưc ̣ cán bô ̣khoa hoc ̣ taịchỗđểđáp ứng , phục vụ địa phương , cho ngành, đôịngũlao đông ̣ taịchỗnày cóthểđáp ứng nhu cầu lao đơng ̣ giai đoaṇ kinh tếthi trượ̀ng hội nhập quốc tế Liên kết đào tạo ngành nghề góp phần vào phân luồng học sinh sau THCS THPT theo luật giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Liên kết đao taọ gop phần nâng cao dân tri đăc ̣ biêṭl cho vùng ̀ ́ ́ miền xa trung tâm tỉnh , huyện, đối tượng khó khăn điều kiện kinh tế, giảm bớt bất bình đẳng xã hội giáo dục - Về chức Trung tâm GDTX quản lý hoạt động LKĐT gồm : 40 + Xác định nhu cầu đào tạo về: Số lượng, ngành nghề trình độ đào tạo; + Xác định địa điểm đặt lớp: Đối với khóa liên kết đào tạo cấp tốt nghiệp cao đẳng, đại học, TCCN Trung tâm GDTX cấp tỉnh; Trung tâm GDTX cấp huyện + Đảm bảo yêu cầu sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo mơi trường sư phạm, có đội ngũ cán quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo khóa học + Bảo quản lưu giữ hồ sơ liên kết đào tạo Các văn giao nhiệm vụ quan quản lý có liên quan đến liên kết đào tạo khóa học; hồ sơ quản lý đào tạo; loại hố sơ có liên quan - Về nhiệm vụ Trung tâm GDTX quản lý hoạt động LKĐT: + Chủ động điều tra nhu cầu nguồn nhân lực thị trường lao động, nhu cầu đào tạo người học tìm hiểu, lựa chọn đối tác để liên kết đào tạo đủ điều kiện quy định BGD&ĐT đề nghị quan có thẩm quyền nghiên cứu, chấp thuận việc liên kết đào tạo, có đủ điều kiện quy định; + Thống mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, tài liệu, giáo trình phí bảo hiểm (tự nguyện) phải thu theo quy định bảo hiểm; + Chủ động trực tiếp ký hợp đồng liên kết đào tạo không thông qua đối tác trung gian khác + Đề xuất đơn vị chủ trì đào tạo bổ sung vào chương trình đào tạo nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động; cử đại diện tham gia quản lý, nhận xét, đánh giá người dạy người học theo thỏa thuận hợp đồng liên kết đào tạo + Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo để chuẩn bị đầy đủ điều kiện sở vật chất: phòng học, máy móc, thiết bị, học liệu, sở thực hành cho hoạt động dạy học; bố trí ăn thuận tiện cho người dạy người học; 41 + Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực kế hoạch đào tạo, nếp dạy-học lớp liên kết đặt sở phản ảnh kịp thời với đơn vị chủ trì đào tạo biểu sai phạm để kịp thời chấn chỉnh; + Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo để thực chế độ sách người học (nếu có), quản lý người học suốt trình đào tạo theo quy chế hành + Duy trì việc đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh lớp học môi trường xung quanh có trách nhiệm liên hệ với đơn vị y tế có cố xảy đe dọa đến sức khoẻ người dạy người học; có trách nhiệm thực cam kết hợp đồng liên kết thỏa thuận khác hai bên; + Phối hợp, theo dõi, giám sát lẫn vấn đề thực quy chế tuyển sinh, đào tạo; thực chương trình, quản lý trình dạy-học; đảm bảo chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi cho người dạy, người học việc thực hợp đồng liên kết suốt trình thực khoá đào tạo Hiện số lượng sở liên kết đào tạo ngày tăng , viêc ̣ có biêṇ pháp tổchức liên kết mơṭcách khoa h ọc đơn vi chụh̉trìđào taọ đơn vị phối hợp đào tạo thiết thực , mang laịhiêụ quảđào taọ ngày có chất lượng, đồng thời thưc ̣ hiêṇ chủtrương lớn Đảng xây dựng XHHT, thúc đẩy sư ̣nghiêp ̣ xã hội hóa giáo dục Măc ̣ dù, loại hình ngày phát triển quy mơ chất lượng vâñ nhiều haṇ chếvềchất lương ̣ tuyển sinh đầu vào chất lượng đào taọ, chếđào taọ , chếphối hơp ̣ chưa thưc ̣ tốt, chưa linh hoaṭ, mềm dẻo điều đóđòi hỏi cần phải cónhững biêṇ pháp phùhơp ̣ đểchất lương ̣ đào taọ ngày môṭtăng , đáp ứng đươc ̣ nguồn nhân lưc ̣ qua đào tạo cần thiết cho xa h ̃ ôịvà yêu cầu quan, đơn vị sử dụng lao động./ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo(2008),Quản lý nhà nước giáo dục số vấn đề xã hội phát triển giáo dục, Đề cương giảng cho cao học chuyên ngành quản lý giáo dục, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí (2010), Đại cương khoa học quản lý, nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo(2008):Quyết định 42/2008/QĐ - BGDĐT Ban hành Quy định liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng,đại học Bộ Giáo dục Đào tạo,Quyết định số 01/2007/QĐ - BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên Bộ Chính trị, Kết luận số 242 - TB/TƯ ngày 15 - - 2009 Bộ Chính trị tiếp tục thực nghị Nghi Quyết T.Ư (khóa VIII) phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 Bộ Chính trị, Nghị số:29-NQ/TW ngày 14 tháng 01 năm 2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện GD&ĐT Đảng tỉnh Thái Bình, Nghị Đại hội đại biểu tỉnh Thái Bình lần thứ XIX tháng năm 2015 Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Đại hội đại biểu quốc lần thứ VIII, nhà xuất Quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 10 Trần khánh Đức (2010),Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, nhà xuất giáo dục, Hà Nội 11 Nguyễn Minh Đƣờng (1996),Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX 07 – 14 114 12 Đặng Xuân Hải (2008), Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, Đề cương giảng cao học chuyên ngành quản lý giáo dục 13 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Những vấn đề Quản lý sở giáo dục thường xuyên, Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý sở giáo dục thường xuyên 14 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Ngọc Quang (1989),Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục,Trường cán quản lý giáo dục trung ương I, Hà Nội 16 Quốc hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật giáo dục2005 (đã sửa đổi bổ sung năm 2009), Nhà xuất Lao động, Hà Nội 17 Quốc hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật giáo dục nghề nghiệp 18 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 19 Trung Tâm GDTX Tỉnh Thái Bình, Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 20 Trung Tâm GDTX&HN Tiền Hải tỉnh Thái Bình, Báo cáo tổng kết 04 năm thực công tác liên kết đào tạo, 2012 - 2016 21 Trung Tâm GDTX HN Tiền Hải tỉnh Thái Bình, Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 22 Trung Tâm biên soạn từ điển Bách Khoa (1995), Từ điển Bách Khoa Việt Nam 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Quyết định số1930/QĐ - UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình việc ban hành đề án xây dựng xã hội học tập hoạt động giáo dục đào tạo đến năm 2020 24 Nguyễn Nhƣ Ý (2005),Đại từ điển tiếng việt, Bộ giáo dục đào tạo, nhà xuất văn hóa thông tin 115 ... GIÁO DỤC LÂM THANH VĨNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO PHƢƠNG THỨC LIÊN KẾT Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: Quản lý giáo dục. .. sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo theo phương thức liên kết trung tâm GDTX; 3.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo theo phương thức liên kết trung tâm GDTX Tỉnh trung tâm. .. Chƣơng Cơ sở lý luận quản l hoạt động đào tạotheo phương thức liên kết trung tâm GDTX Chƣơng Thực trạng quản lý hoạt động đào tạotheo phương thức liên kết trung tâm GDTX Tỉnh trung tâm GDTX Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý HOẠT ĐỘNG đào tạo THEO PHƢƠNG THỨC LIÊN kết ở các TRUNG tâm GIÁO dục THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI BÌNH, QUẢN lý HOẠT ĐỘNG đào tạo THEO PHƢƠNG THỨC LIÊN kết ở các TRUNG tâm GIÁO dục THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay