TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2018_2019

23 5 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 08:23

TÀI LIỆU ƠN THI KIỂM TỐN NỘI BỘ NGÂN HÀNG-HƯỚNG DẪN ƠN TẬP MƠN KIỂM TỐN NỘI BỘ 2018-2019 Nội dung gồm có: Những lưu ý trắc nghiệm lý thuyết Ích lợi HTKSNB: Cơng cụ hữu hiệu để giảm thiểu gian lận rủi ro Hạn chế tiềm tàng HTKSNB Lịch sử hình thành phát triển HTKSNB (chỉ đề cập nét giai đoạn) Quy trình soạn thảo Bcao COSO gồm giai đoạn Khái niệm HTKSNB theo COSO: Trách nhiệm quản lý: Các thành phần HTKSNB Bài tập BT tình Nhận xét Những lưu ý trắc nghiệm lý thuyết Ích lợi HTKSNB: Công cụ hữu hiệu để giảm thiểu gian lận rủi ro - Giúp đạt mục tiêu lợi nhuận - Ngăn ngừa mát nguồn lực (Tài chính, nhân sự…) - Đảm bảo BCTC đáng tin cậy - Đảm bảo tuân thủ pháp luật Giúp tổ chức đến đâu muốn tránh cạm bẫy nguy hiểm rủi ro đường Hạn chế tiềm tàng HTKSNB - Quan hệ lợi ích- cp: lựa chọn quy trình KS TTKS phải xxet LI-CP để chọn pp hiệu hơn-> tính đến CP lợi ích kéo dài nhiều năm; chấp nhận số RR nhìn thấy đc ko trọng yếu - Sự thông đồng - Gian lận quản lý: thân người định gian lận -> cấp phát ko dám đưa ý kiến ý kiến ko tới cấp QL cao - Những tình ngồi dự kiến - Vấn đề người Lịch sử hình thành phát triển HTKSNB (chỉ đề cập nét giai đoạn) - Giai đoạn sơ khai: thuật ngữ KSNB đề cập lần 1929: theo FED, KSNB -> Công cụ bảo tiền TS khác Phục vụ lấy mẫu thử nghiệm KTV - Giai đoạn hình thành: đề cập đến Kế tốn Quản lý mơ hồ 1949, AICPA (Hiệp hội Kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ), KSNB -> Các yếu tố cấu thành & tầm quan trọng đvoi việc quản trị DN đv kiểm toán viên độc lập 1958: Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP) – báo cáo thủ tục kiểm toán 29 “ Phạm vi xem xét KSNB KTV”, lần phân biệt KSNB quản lý KSNB kế toán 1962, CPA ban hành SAP 33, giới hạn nghiên cứu KSNB kế tốn, khơng bị buộc đánh giá KSNB quản lý => khái niệm mơ hồ - Giai đoạn phát triển: 1985: COSO (Committee of Sponsoring Organization) Bảo trợ tổ chức: AICPA, AAA, FEI, IMA, IIA 1992: Báo cáo COSO 1992 -> báo cáo nghiên cứu định nghĩa đầy đủ KSNB, mang tính hệ thống cao - Giai đoạn đại: 1992 -> (Hậu COSO) 2004: ERM 2004 2006: COSO Guidance 2006 -> hdan ad cho DN vừa & nhỏ, mối qhe Lợi ích – CP 1998: Báo cáo Basel 1998 giám sát ngân hàng 2008: COSO Guidance 2008 Quy trình soạn thảo Bcao COSO gồm giai đoạn Cấu trúc Bcao COSO gồm phần: Tóm tắt dành cho nhà điều hành Khn mẫu KSNB Bcao đối tượng bên ngồi Cơng cụ đánh giá HTKSNB Khái niệm HTKSNB theo COSO: Là trình chi phối bởi: - HĐQT - Ban điều hành - Các mem khác DN Được thiết kế nhằm ccap đbao hợp lý để đạt mtieu: - Hoạt động hiệu & hữu hiệu - BCTC đáng tin cậy - Tuân thủ luật pháp & qdinh hành Trách nhiệm quản lý: HĐQT: Quản lý mang tính gián tiếp, đạo sách mục tiêu NQL: quản lý trực tiếp KTNB: trực tiếp quyền QL GĐ Ban KS: trực tiếp quyền QL HĐQT Ban kiểm Soát Ðại Hội Hội Nghị toàn thể Hội Viên bầu miễn nhiệm, có tối thiểu 03 thành viên, tối đa không 05 thành viên Trưởng Ban Kiểm Soát người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đại Hội toàn thể Hội Viên Ban Thường Trực Hội Ban Kiểm sốt có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ Ban Chấp Hành bầu bổ sung có nhu cầu Ban Kiểm Sốt hoạt động độc lập với Ban Chấp Hành, theo quy chế riêng Ðại Hội Hội Nghị tồn thể Hội Viên thơng qua Các thành phần HTKSNB a Môi trường KS: tạo bầu khơng khí chung KS tồn đơn vị -> phản ánh quan điểm nhận thức NQL Tính trung thực giá trị đạo đức -> quan điểm HĐQT b Đánh giá RR: Nhận dạng RR: xác định mtieu thiết lập chế nhận dạng RR Đánh giá RR: thiệt hại xác suất xảy Các biện pháp đối phó RR: tránh né (thấy RR ko quan tâm) chuyển giao RR (nhận thấy có RR-> yêu cầu KTNB KTV ĐL công an điều tra xử lý) chấp nhận RR: KH trả thừa 10d-> NV lấy 10d => chấp nhận NV lấy giảm RR: cách xem xét quản trị RR c Hoạt động KS: sách + thủ tục nhằm cho thị NQL thực -> đối phó RR Có loại Theo mục đích: phòng ngừa, phát hiện, bù đắp (bổ sung, thay HTKS khác, vd: gác thi, “bù đắp” việc bổ sung giám thị hành lang…) Theo chức (chú ý chức bất kiêm nhiệm, KS q trình xử lý thơng tin phân tích rà sốt) Bất kiêm nhiệm: Ko để cá nhân nắm all khâu ngiệp vụ Ko cho phép NV kiêm nhiệm số chức năng: + thu tiền& theo dõi SSKT Npthu -> lấy $ ghi xóa sổ Npthu bù đắp Khoản Pthu KH khác + mua NVL & sd cho SX -> mua SL > nhu cầu thực tế để có hoa hồng ko mua hàng tốn tiền hàng d HTTT & truyền thơng Thơng tin: ý chế thu thập thông tin Truyền thông: phận: bên bên e HT giám sát & thẩm định Giám sát thường xuyên định kỳ Công ty CP, quan cao Đại hội đồng CĐ 10 Tam giác gian lận (Fraud Triangle) Mơ hình Donald R Cressey: Gian lận xảy hội tụ yếu tố: - Áp lực: học hành, thi cử, $ - Cơ hội: thi, GV gác dễ, bạn bè quay cóp…; kế tốn thu tiền, thủ quỹ… - Thái độ, cá tính: nghiêm chỉnh & đắn -> vượt qua cám dỗ, không gian lận; cảm thấy chấp nhận đc việc gian lận -> tạo thói quen 11 Xem lại lại kiểm toán (Chương slide 39) 12 Xem lại đánh giá RR DN (Chương slide 8) 13 Công trình nghiên cứu gian lận ACFE (Hiệp hội nhà điều tra gian lận Hoa Kỳ): Giáo trình tr36 -> sau Các loại GL: Liên quan TS Tham ô loại mang tính cá nhân nhiều GL BCTC -> mang tính tổ chức - Người thực GL - GL theo Lọai hình qui mơ tố chức - Người phát GL - Biện pháp ngăn ngừa phát GL Ngăn ngừa Phát loại -> HTKSNB Trừng phạt -> NQL, BQT, Nhà nước Những pp GL phổ biến BCTC: GL TS: ý Skimming: tiền bị đánh cắp trước vào sổ Cash larceny: tiền bị đánh cắp sau ghi vào sổ GL BCTC 14 Điều lệ mẫu (ad cty niêm yết SGDCK/TTGDCK, QĐ 15/2007/QĐ-btc 19/03/2007) -> 21 chương 57 điều 15 Quy chế quản trị cty (ad cty niêm yết SGDCK/TTGDCK, ban hành kèm QĐ 12 ngày 13/03/2007) -> chương 33 điều 16 Cơ chế kiểm soát theo chiều dọc xác lập qua chế kiểm soát cấu tổ chức & phân công phân nhệm, thể qua loại quy chế : => Khi loại quy chế thực tốt, có nghĩa chế kiểm soát vận hành 17 Cơ chế kiểm soát theo chiều ngang thiết lập theo quy trình nghiệp vụ 18 Chuẩn bị thiết lập hay hoàn thiện HTKSNB: 15 bước 19 Thuyết phục nhân viên: sở lợi ích nhân viên sau đến lợi ích cơng ty lợi ích chủ doanh nghiệp 20 mục tiêu bắt buộc phát triển bền vững: tăng trưởng, hiệu kiểm soát 21 Nguyên tắc hoạt động KTNB: khách quan, độc lập, chuyên trách 22 Quy trình, thủ tục KTNB: bước chủ yếu Lập kê hoạch KT: Kế hoạch kiểm toán nội hàng năm Kế hoạch kiểm toán nội - Chuẩn bị kiểm tốn - Tìm hiểu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội - Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm sốt - Chương trình kiểm tốn Thực hiện: phương pháp kiểm toán Phương pháp kiểm toán - Phương pháp phân tích đánh giá tổng quát - Phương pháp cân đối - Phương pháp kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư tài khoản Phương pháp kiểm toán tuân thủ Phương pháp thực nghiệm (trắc nghiệm) - Các thử nghiệm chi tiết kiểm soát - Phương pháp kiểm tra, đối chiếu - Phương pháp quan sát - Phương pháp thẩm tra xác nhận - Phương pháp vấn - Phương pháp tính tốn Lập BC: BC bất thường: trhop có vđe phức tạp phát sinh năm nhằm sửa sai kịp thời -> loại BC nhạy cảm BC kiểm toán nội bộ: Sau kết thúc kiểm toán, gửi BGĐ & Đvị đc Kiểm toán - BC kiểm tốn nội hàng năm: Khơng muộn tháng 01 hàng năm, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết thực kế hoạch kiểm toán nội năm trước kế hoạch kiểm toán nội năm lên Hội đồng Quản trị Kiểm tra việc thực kiến nghị KTNB: Nhằm đảm bảo kết kiểm toán sử dụng báo cáo việc thực kiến nghị lên cấp 23 Các công việc sau kiểm tốn: Đánh giá cơng việc kiểm tốn - Hồ sơ Kiểm toán nội - Quản lý chất lượng kiểm toán nội 24 Đơn đặt hàng - Khách hàng phát hành Ít chữ ký: Khách hàng (xác nhận việc đặt hàng) & Người có thẩm quyền (phê duyệt việc bán) - liên: liên gốc lưu để theo dõi thực việc bán hàng & liên chuyển phận sản xuất để lên kế hoạch sản xuất 25 PXK Bộ phận bán hàng phát hành - chữ ký: • Người lập (ký để xác nhận việc lập phiếu) • Trưởng phận (ký để kiểm tra bán đúng, bán đủ, bán kịp thời, số tiền) • Giám đốc (ký để phê duyệt việc xuất bán) • Thủ kho (ký để xác nhận việc xuất kho) • Khách hàng (ký để xác nhận việc nhận đủ hàng) - liên: • liên gốc lưu BP bán hàng để theo dõi doanh thu công nợ phải thu • liên thủ kho giữ lại để xem lệnh xuất kho • liên chuyển cho kế tốn để theo dõi doanh thu, cơng nợ, hàng tồn kho… • liên khách hàng giữ để làm sở đối chiếu nhập kho kho khách hàng 26 Hóa đơn BTC: Bộ phận kế tốn viết - chữ ký: • Người viết hố đơn (ký để xác nhận việc viết hố đơn) • Thủ trưởng : (ký & đóng dấu để phê duyệt/xác nhận việc bán hàng với cq nhà nước – giúp cho người mua chứng minh việc mua hàng hồn tồn hợp pháp) • Khách hàng : (ký để xác nhận việc mua hàng – giúp cho người bán có sở để chứng minh việc bán hàng) - liên: • liên gốc (liên tím) lưu phận kế tốn để theo dõi doanh thu cơng nợ (kế tốn thuế) • liên (liên đỏ) giao cho khách hàng • liên (liên xanh) chuyển cho Bộ phận bán hàng để theo dõi doanh thu & công nợ phải thu 27 Phiếu thu - BP KT phát hành - chữ ký: • Người lập phiếu (ký để xác nhận việc lập phiếu) • Kế tốn trưởng (ký để kiểm tra phiếu thu : thu đúng, thu đủ, thu kịp thời) • Khách hàng (ký để xác nhận việc trả tiền – giúp cơng ty có để xác minh thu tiền đối tượng - liên: • liên gốc lưu kế toán để hạch toán giảm cơng nợ phải thu • liên thủ quỹ giữ để xem lệnh thu tiền • liên giao cho khách hàng để thay cho giấy biên nhận nhận tiền Bài tập Cho biết tình sau thuộc liên quan bphan HTKSNB Kế toán kho kiêm nhiệm thủ kho => Đánh giá RR (b) Hoạt động KS (c) -> trhop phân công phân nhiệm (c) ko phải tổ chức (a) Các nhân viên thờ vs hiệu hoạt động cơng ty chế độ khen thưởng bình qn => Mơi trường KS (a) Thiếu sơ đồ hạch toán thống nên nhiều nghiệp vụ tương tự lại hạch toán khác => HTTT & truyền thông (d) HT giám sát & thẩm định (e) -> đối chiếu ktra lẫn (e) Khơng có chương trình đánh giá định kỳ hoạt động nên tồn yếu kéo dài => HT giám sát & thẩm định (e) Giám đốc thường tự định tuyển dụng nhân viên quy định công ty trường hợp tuyển dụng phải qua phòng nhân => Mơi trường KS (a) -> môi trường quản lý: NQL ko tôn quy định đề đơn vị Dạng xem thêm tập Chương III HTKSNB, Sách “Bài tập Kiểm tốn” BT tình A Carter NV lâu năm phòng kế tốn cty Marston Trách nhiệm Carter gồm: - Theo dõi chi tiết khoản phải thu KH(1) Lập chứng từ KT toán, chứng từ tài liệu liên quan -> chuyển cho John Marston chủ cty(2) - Được đưa định hàng trả lại & giảm giá hàng mua đv KH mua trả chậm lập hồ sơ việc cho KH(3) Các hồ sơ chuyển cho Smith – người phụ trách NKC & SC cty John – chủ cty, tự thực việc KS cách Lập bcao giải thích khác biệt SD TGNH theo bcao NH vs SD TK TGNH cty hàng tháng(1) Lập bảng cân đối SD hàng tháng từ TK SC & điều chỉnh TK Phải thu tổng hợp SC vs TK phải thu SCT(2) - Lập hóa đơn hàng tháng vào thơng tin từ Tk Chi tiết để gửi cho Kh tìm hiểu all ý kiến KH sai sót hóa đơn Rà sốt all chứng từ & tài liệu liên quan trước ký séc toán(3) Carter ốm nặng & xin nghỉ hưu, sau time, ông chết Tuy nhiên, ông ta cho biết biển thủ > $300.000 Ông ta trì tk NH & địa hòm thư theo tên Marston Ông ta trực tiếp tiếp xúc vs KH có khoản nợ cty hạn đưa đề nghị chiết khấu 20% toán vòng ngày Ơng ta hướng dẫn Kh chuyển $ vào tk ông NH John ko tin Carter làm việc ko có kiến thức & trợ giúp Smith- người giữ NKC SC Marston lập luận Carter phải ghi giảm khoản phải thu TK chi tiết KHƠNG CĨ KH phàn nàn vs ơng việc ko đc thông báo giảm trừ khoản phải toán Hẳn Smith ghi giảm Tk SC để giữ cho tk cân => định kiện Smith Hãy nhận xét HTKSNB cty Marston có chứng chứng minh cho Smith vô tội ko vs giả sử Carter ko có quyền tiếp xúc vs NKC & SC Nhận xét HTKSNB Npthu: • Phân tích điểm yếu: Đối với ông Carter: (1)(2)(3) (1)(2): Vi phạm quy tắc bất kiêm nhiệm, người thực hiên công việc từ lập chứng từ theo dõi tình hình công nợ khách hàng (1)(2)&(3): Việc vừa theo dõi hợp đồng, vừa có định sách bán hàng lập hồ sơ sách kẽ hở hệ thống kiểm sốt Ý kiến: a Mơi trường kiểm sốt: khơng chặt chẽ hợp lý, tạo kẽ hở làm phát sinh gian lận b Đánh giá rủi ro: Về Carter: người vừa thực công việc lập hợp đồng, chứng từ công nợ, lại theo dõi chi tiết khoản phải thu khách hàng, sách bán hàng tự định; giao dịch trực tiếp & thường xuyên vs Kh => tự làm đc nhiều việc Về Smith: vừa thực ghi sổ NKC sổ cái, nhận số từ Carter chuyển lên=> khả thông đồng nhân viên, hợp thức hóa số liệu, chứng từ thành phù hợp Về Jonh: theo dõi số phát sinh ghi sổ, khơng kiểm sốt thực tế phát sinh c Hoạt động kiểm soát: Bất kiêm nhiệm: Carter vừa lập CT vừa thu tiền, vừa kiểm tra – đối chiếu -> người làm từ A>Z Ko có thủ tục phòng ngừa phát hiện: khơng có q trình ký duyệt kiểm tra, kiểm soát khoản giảm trừ, hàng bán trả lại, Phân công ko hợp lý: Cartet liên lạc, điều chỉnh hồ sơ liên lạc KH Smith ko biết thực tế công nợ phát sinh bao nhiêu, thông tin đến tay John đc xử lý khớp vs SSKT Yếu khâu quan hệ vs khách hàng Jonh kiểm soát số liệu mà nhân viên cung cấp, không nắm rõ số liệu thực tế phát sinh d Hệ thống truyền thông thông tin Các số liệu từ cấp ( Smith, Carter) chuyển lên cấp (John) khơng Bố trí nhiêm vụ nhân viên không phù hợp, vi phạm nguyên tắc bản, thể rõ yếu quản lý chủ động nắm bắt thông tin từ nhà quản lý ( John) Liên lạc khách hàng không thực tốt, việc phân nhiệm cho nhà quản lý (John) liên lạc với bên ngồi ( khách hàng) thiếu trách nhiệm e Giám sát thẩm định Việc John Lập bcao giải thích khác biệt SD TGNH theo bcao NH vs SD TK TGNH cty hàng tháng -> Do hồ sơ đến tay John đc hợp thức hóa nên John ko phát đc Việc lập hóa đơn hàng tháng vào thông tin từ Tk Chi tiết để gửi cho Kh tìm hiểu all ý kiến KH sai sót hóa đơn này… -> Do hóa đơn thể số tiền phải tốn, ko fai số $ toán => ko phát Luận điểm John chưa đầy đủ để chứng minh - Người định Carter, Smith có vai trò ghi sổ, ko có vai trò ktra – đối chiếu Ko có đồng ý Smith, Carter thực GL: dựa chứng từ phát sinh Carter thực thủ đoạn gian lận chiếm đoạt tài sản công ty: lấy bớt số tiền bán hàng, lập hóa đơn với số tiền đó, tự tạo hồ sơ KH hưởng CK đưa Smith, Smith ko có quyền ktra, thắc mắc…) Chưa có chminh Smith có liên quan Nếu có Smith chuyện dể dàng ko có, Carter tự làm Đánh giá HTKSNB: John đánh giá ko đầy đủ RR, tạo kẻ hở cho nhân viên lợi dụng Giải pháp đưa ra: Phân công rõ trách nhiệm quyền hạn cho nhân viên công ty, cụ thể Carter: theo dõi sổ chi tiết công nợ, thu tiền khách hàng Smith: ghi sổ NKC, sổ cái, lập chứng từ thu chi John:các chứng từ cần thiết (lập hóa đơn, lập hợp đồng…), hàng kỳ đối chiếu công nợ, định sách bán hàng, ký định thu chi tiền, UNT,UNC Kiểm soat chu trình mua hàng Có thể chia làm chu trình kiểm sốt nhỏ việc kiểm soat chu trình mua hàng: Kiểm soat từ việc xử lý đơn đặt hàng hợp đồng mua bán vd: phải có kế hoạch mua -> giấy đề nghị mua hàng phải phê duyệt lãnh đạo > đơn đặt mua hàng (slượng, clượng, mục đích ) có phê duyệt lãnh đạo đánh số liên tục Bên mua hàng phải độc lập với người làm đơn đặt hàng điều quan trọng Kiểm soát khâu nhận vật tư hàng hoá kiểm nghiệm Kiểm soát khâu ghi nhận khoản nợ phải trả người bán Kiểm soát khâu xử lý, toán tiền mua hàng ghi sổ Nguyên tắc "tam đầu" có nghĩa là: người duyệt giá, người thực mua hàng người ghi sổ theo dõi người khác Kiểm sốt qui trình mua hàng Kiểm sốt Mua hàng 3.1 Chỉ người có thẩm quyền lập phiếu đề nghị mua hàng 3.1.1 Rủi ro Người khơng có thẩm quyền đề nghị mua hàng 3.1.2 Giải pháp Công ty nên chuẩn hoá đánh số trước phiếu đề nghị mua hàng phòng ban đề nghị mua hàng biện pháp kiểm soát phiếu đề nghị mua hàng để đảm bảo hàng đề nghị mua đặt hàng hàng nhận xác Phiếu phải người có thẩm quyền ký duyệt phải đối chiếu đến tài khoản sổ để người đề nghị mua hàng có trách nhiệm ngân sách chi Việc mua hàng tiến hành trình phiếu đề nghị mua hàng uỷ quyền 3.2 Ngăn chặn gian lận việc đặt hàng nhà cung cấp 3.2.1 Rủi ro Nhân viên mua hàng gian lận việc đặt hàng chẳng hạn đặt hàng mà nhân viên sử dụng cho mục đích riêng trình hố đơn để toán liên quan đến khoản mua hàng hư cấu 3.2.2 Giải pháp Nên tách biệt chức đề nghị mua hàng chức đặt hàng Nói cách khác, việc mua hàng phòng thu mua tiến hành phòng thu mua phải độc lập với phòng khác Phòng thu mua nên đặt hàng nhà cung cấp nhận phiếu đề nghị mua hàng tiêu chuẩn người có thẩm quyền ký duyệt Đơn đặt hàng phải đánh số trước tham chiếu đến số phiếu đề nghị mua hàng, cung cấp thông tin liên quan đến hàng hoá/dịch vụ, số lượng, giá cả, quy cách, v.v… Các liên đơn đặt hàng nên chuyển đến phòng nhận hàng, phòng kế tốn phòng đề nghị mua hàng để giúp kiểm tra nhận hàng tốn sau 3.3 Kiểm sốt việc nhận tiền hoa hồng không phép từ nhà cung cấp 3.3.1 Rủi ro Nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp mà khơng bán hàng hố/dịch vụ phù hợp mức giá thấp nhân viên nhận tiền hoa hồng không phép từ nhà cung cấp 3.3.2 Giải pháp Công ty nên áp dụng cách thức đòi hỏi ba báo giá từ ba nhà cung cấp độc lập đối mua hàng với khoản mua hàng mức Cơng ty nên hốn đổi vị trí nhân viên mua hàng để tránh tình trạng người có quan hệ với số nhà cung cấp định thời gian dài Ngoài ra, cơng ty nên áp dụng sách kỷ luật chặt chẽ phát nhân viên nhận tiền hoa hồng không phép nên định kỳ tiến hành kiểm tra việc Công ty nên áp dụng cách thức mà phòng đề nghị mua hàng định kỳ cho ý kiến phản hồi hoạt động phòng thu mua 3.4 Nhận hàng 3.4.1 Rủi ro Nhân viên nhận hàng nhận sai hàng - chẳng hạn hàng hoá sai số lượng, chất lượng hay quy cách 3.4.2 Giải pháp Nên tách biệt chức nhận hàng với chức đề nghị mua hàng, được, chức đặt hàng Nhân viên nhận hàng, thường thủ kho số công ty, nên nhận hàng nhận đơn đặt hàng hợp lệ phòng thu mua gửi đến Những biên nhận hàng đánh số từ trước nên lập nhận hàng từ nhà cung cấp Nhân viên nhận hàng nên thực biện pháp thích hợp để đo lường hàng hố nhằm đảm bảo hàng hoá thực nhận đồng với đơn đặt hàng quy cách Một nhân viên kiểm tra chất lượng độc lập nên hỗ trợ việc nhận hàng quy cách phức tạp mà nhân viên nhận hàng khơng thể đánh giá xác Biên nhận hàng nên có mục rõ kiểm tra chất lượng, thấy phù hợp Một liên biên nhận hàng sau hồn thành ký xong nên gửi cho phòng kế toán để làm chứng từ hạch toán gửi cho phòng đề nghị mua hàng để làm chứng quy trình mua hàng hồn thành 3.5 Ngăn chặn hoá đơn đúp hoá đơn giả nhà cung cấp phát hành 3.5.1 Rủi ro Nhà cung cấp phát hành gửi hố đơn ghi sai số lượng, giá trị phát hành hoá đơn đúp 3.5.2 Giải pháp Khi cơng ty nhận hố đơn nhà cung cấp, tất hoá đơn nên đánh số theo thứ tự để việc sau việc kiểm tra tính liên tục số hố đơn giúp xác định việc tất hóa đơn nhận được hạch tốn Một biện pháp kiểm sốt tốt bao gồm việc đóng dấu lên hoá đơn để ghi rõ số tham chiếu đơn đặt hàng biên nhận hàng, mã tài khoản, phù hợp, tên viết tắt nhân viên thực việc kiểm tra Việc giúp ích cho q trình đối chiếu chứng từ Kế toán nên kiểm tra chi tiết hoá đơn so với đơn đặt hàng biên giao hàng liên quan lưu giữ chung chứng từ Việc đảm bảo tất hoá đơn, vốn sở để toán cho nhà cung cấp, liên quan đến giao dịch mua hàng hợp lệ nhận hàng 3.6 Thanh toán mua hàng xác 3.6.1 Rủi ro Khi tốn séc, uỷ nhiệm chi phiếu chi tiền mặt có tốn nhầm nhà cung cấp, với chữ ký uỷ quyền không đúng, đề xuất toán khoản giả mạo cho người giả mạo hoá đơn bị toán hai lần liền 3.6.2 Giải pháp phòng kế tốn, số công ty phận công nợ phải trả phòng kế tốn, nên lưu giữ danh sách ngày đến hạn toán Khi đến hạn, kế tốn phải trình khơng hố đơn mà đơn đặt hàng biên nhận hàng cho người có thẩm quyền ký duyệt tốn Phòng mua hàng nên có trách nhiệm thơng báo cho phòng kế tốn thay đổi liên quan đến việc mua hàng mà dẫn đến thay đổi toán, chẳng hạn thời hạn toán, chiết khấu, hàng mua bị trả lại, v.v… Ngoài ra, thay đổi cần uỷ quyền thích hợp trước thay đổi việc tốn Tất séc, uỷ nhiệm chi phiếu chi tiền mặt nên đánh số trước Hoá đơn tốn nên đóng dấu “Đã tốn” số thứ tự séc, uỷ nhiệm chi phiếu chi tiền mặt nên ghi lại Tia sáng ct nhỏ sx đồ gia dụng.CT có 25 nhân viên làm việc nhà máy số người làm việc văn phòng gồm có ơng Minh chủ doanh nghiệp, kế toán viên A làm kt tiền, thư kí B, người theo dõi công nợ C cô Thu ghi sổ viên Cô Thu làm việc cho công ty 12 năm đc ơng Minh tín nhiệm làm việc có hiệu tin cậy, ơng chủ dn định thuê thêm người làm việc bán thời gian để giúp đỡ Thu phải làm việc tải thời gian Một số thông tin sau liên quan đến nghiệp vụ trả tiền Ct: 1.Tất khoản dùng cho văn phòng Thu đặt hàng.CT có số lượng nhỏ nhà cung cấp Nếu nhận hóa đơn bán hàng chuyển tới mà cô Thu ko nhớ đặt hàng thơng báo lại cho ông Minh để kiểm tra lại (1) Các séc toán cho khoản nợ tới hạn cô thu viết tay.tất séc cần hai chữ kí ơg chủ tất hóa đơn sau đánh dấu trả tiền ngày trả số séc ghi lại sau hóa đơn đưa vào hồ sơ theo thứ tự abc (2) 3.nghiệp vụ trả tiền ghi vào nhật kí quỹ chuẩn Thu lưu vào máy tính nhật ký đánh dấu vào sổ (3) cô Thu đưa séc chuẩn bị cho ông Minh ký chuyển lại cho sau kẹp tờ séc với giấy báo nợ nhà cung cấp chuyển cho cô thư ký để gửi qua bưu điện (4) cuối tháng cô Thu làm bảng liệt kê khoản nợ phải trả làm bảng đối chiếu với ngân hàng cho ông minh (5) yêu cầu Hãy xác định điểm mạnh hạn chế kiểm sốt nội cơng ty tia sáng đối vs nghiệp vụ trả tiền hạn chế đưa kiến nghj cải tiến hệ thống kiểm soát nội Nhận xét: a (1) Tất khoản dùng cho văn phòng Thu đặt -> có trhop Thu đặt mặt hàng ko cần thiết SL cần để hưởng riêng sách KM Hoa hồng (Vì có số ncc, nên Thu KH quen) b (2) Các séc toán cho khoản nợ tới hạn cô thu viết tay => Thu Kt công nợ C thơng đồng tốn sớm để hưởng riêng phần CK tốn (Cơ Thu liên hệ trực tiếp vs ncc để hưởng phần CK này) c (3) -> ko thấy Rro, vấn đề phân công công việc cho Thu nhiều d (4) cô Thu đưa séc chuẩn bị cho ông Minh ký chuyển lại cho -> Ơng Minh ko kiểm tra lại GBN NCC mà ký -> RR séc bị sửa đổi số e (5) -> RR thông đồng cô Thu Kt công nợ, số liệu bảng đối chiếu đc làm khớp trước đưa ông Minh (Do giả sử trhop Thu gặp riêng ncc để lấy $ CK nên ko ảnh hưởng TGNH) phân công phân nhiệm chưa hợp lý, nhân viên (Thu) làm nhiều việc người khác, không tận dụng tốt nguồn nhân lực, Quá tin tưởng nhân viên dẫn tới khả xảy nhiều rủi ro Trong kiểm toán anh chị doanh nghiệp sản xuất có quy mơ trung bình, Ơng Tám giám đốc cơng ty có giải thích cách ông thực việc phân công phân nhiệm công ty để tránh không cho phép người kiểm soát phương diện nghiệp vụ sau: Cô Lan đảm trách việc mua hàng, nhận hàng giữ hàng Anh Tiến có trách nhiệm ghi chép sổ sách nợ phải thu thu tiền khách hàng Cơ Ngọc có trách nhiệm theo dõi sổ sách nhân viên, chấm công, lập bảng lương phát lương Ông Tám hỏi ý kiến anh chị cấu tổ chức công ty Anh chi trình bày ý kiến đưa giải pháp cải tiến cần thiết => Cô Lan đảm trách việc mua hàng, nhận hàng giữ hàng + đảm trách việc mua hàng -> mua SL> cần mua hàng ko cần (tăng SL mua) => hưởng CK, hoa hồng + nhận hàng chiếm dụng => lấy hàng phẩm chất hưởng lợi, chiếm dụng hàng time => Anh Tiến có trách nhiệm ghi chép sổ sách nợ phải thu thu tiền khách hàng + lấy $ ghi xóa sổ Nphthu + lấy $ bù đắp Kpthu KH khác, + chiếm dụng time ghi sổ => Cơ Ngọc có trách nhiệm theo dõi sổ sách nhân viên, chấm công, lập bảng lương phát lương + Ghi +/- SL MV time tùy mục đích (ghi tăng cách ghi thêm tên NV nghi việc, người làm thời vụ , làm bán time-> khó QL hơn) + chậm trả lương để chiếm dụng Tại Công ty TNHH sản xuất Huỳnh Quang có thủ tục hoạt động mơ tả sau: (a) Khi đặt hàng mua nguyên vật liệu, liên đơn đặt hàng gửi cho phận nhận hàng Khi nhận hàng, nhân viên phận nhận hàng ghi số thực nhận vào liên đơn đặt hàng gửi cho phận kế tốn để ghi sổ Vật liệu sau nhập vào kho => Bên nhan hang se ghi < SL thuc nhan roi dua cho ke toan ghi so, vụ phải đợi kiểm tra dchieu KT kho - thủ kho phát (b) Một chi nhánh bán hàng công ty bao gồm cửa hàng trưởng hai nhân viên Chi nhánh mở tài khoản giao dịch Ngân hàng địa phương Các khoản tiền thu chi nhánh nộp vào Các sec rút tiền tài khoản phải có chữ ký Cửa hàng trưởng Giám đốc tài cơng ty Sổ phụ gửi cho Cửa hàng trưởng, ông đối chiếu với sổ sách lưu sổ phụ Định kỳ, Cửa hàng trưởng lập bảng kê khoản chi kỳ nộp Công ty cửa hàng trường vừa có quyền ký, định thu chi Sổ sách đc người kiểm tra & đối chiếu, lập bảng kê Tồn hoạt động dòng tiền ng này thực hiện, ko có giám sát hay kiểm tra – đối chiếu Rủi ro xảy ra: người ghi giảm khoản thu, tăng khoản chi để tham ô, chiếm dụng ts công ty, chi cho nhu cầu riêng ghi vào cp cty Yêu cầu : Đối với tình kể trên, cho biết điểm yếu kiểm soát nội loại gian lận sai sót xảy Sau cho biết thủ tục kiểm sốt điều chỉnh điểm yếu kiểm soát nội Dưới số thủ tục kiểm soát liên quan đến chu trình nghiệp vụ mua hàng, cho biết thử nghiệm kiểm sốt mà kiểm tốn viên sử dụng cho thủ tục kiểm sốt đó: Các thủ tục kiểm soát chủ yếu bao gồm: - Lập, kiểm tra, so sánh phê duyệt số liệu, tài liệu liên quan đến đơn vị; - Kiểm tra tính xác số liệu tính tốn; - Kiểm tra chương trình ứng dụng mơi trường tin học; - Kiểm tra số liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết; - Kiểm tra phê duyệt chứng từ kế toán, tài liệu kế toán; - Đối chiếu số liệu nội với bên ngoài; - So sánh, đối chiếu kết kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán; - Giới hạn việc tiếp cận trực tiếp với tài sản tài liệu kế toán; a Tất nghiệp vụ mua hàng phải lập đơn đặt hàng b Đơn đặt hàng phải đánh số trước cách liên tục c Đơn đặt hàng phải lập sở Phiếu đề nghị mua hàng phận có nhu cầu d Bộ phận nhận hàng tổ chức độc lập với phận mua hàng e Các hóa đơn người bán phải kiểm tra số lượng, đơn giá, tính tốn ký duyệt trước chuyển cho phận tài vụ để toán f Hàng tháng, phận kế toán toán, phận mua hàng phận nhận hàng tiến hành đối chiếu số liệu để phát khoản chênh lệch, lập biên giải trình lý cách xử lý CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Điều sau khơng với khái niệm kiểm sốt nội => d a Không cá nhân giao vừa nhiệm vụ bảo quản tài sản, vừa nhiệm vụ ghi chép sổ sách kế toán tài sản b Các nghiêp vụ phải ủy quyền cách đắn c Bởi mối quan hệ lợi ích chi phí, đơn vị tiến hành thủ tục kiểm soát sở chọn mẫu để kiểm tra d Các thủ tục kiểm sốt bảo đảm khơng có thơng đồng nhân viên đơn vị Trong trình xem xét kiểm sốt nội bộ, kiểm tốn viên khơng có nghĩa vụ phải :=> c a.Tìm kiếm thiếu sót quan trọng hoạt động kiểm soát nội b Hiểu biết mơi trường kiểm sốt hệ thống thông tin c Xác định thủ tục kiểm sốt liên quan đến kế hoạch kiểm tốn có hiệu lực khơng? d Thực thủ tục để tìm hiểu thiết kế kiểm soát nội Sau hoàn thành việc nghiên cứu đá nh giá ban đầu kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên tiến hành thử nghiệm kiểm soát : => a a Các thủ tục kiểm soát mà kiểm toán viên dự định dựa vào b Các thủ tục kiểm soát xác định yếu nghiêm trọng c Các thủ tục kiểm sốt có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài d Một mẫu ngẫu nhiên thủ tục kiểm soát xem xét Mục đích cuối việc đánh giá rủi ro kiểm soát giúp cho kiểm toán viên đánh giá về: => b a Các nhân tố làm tăng rủi ro khả kiểm toán báo cáo tài b Hiệu lực hoạt động thủ tục sách kiểm sốt nội c Rủi ro tồn sai sót trọng yếu báo cáo tài d Khả giảm bớt nội dung phạm vi thử nghiệm Kiểm toán viên độc lập tiến hành xem xét kiểm soát nội đơn vị kiểm tốn nhằm mục đích: => b a Tn thủ yêu cầu chuẩn mực kiểm toán b Đánh giá hiệu công việc quản lý c Duy trì thái độ độc lập với vấn đề liên quan đến kiểm toán d Xác định nội dung, thời gian phạm vi công việc kiểm toán Kiểm soát nội thiết lập đơn vị chủ yếu để : => c a Phục vụ cho phận kiểm toán nội b Thực chế độ tài kế toán nhà nước c Thực mục tiêu người quản lý đơn vị d Giúp kiểm toán viên độc lập lập kế hoạch kiểm toán Nói chung, kiểm sốt nội coi yếu nghiêm trọng sai sót gian lận trọng yếu thường không phát kịp thời : => c a Kiểm toán viên q trình nghiên cứu đánh giá kiểm sốt nội b Kế tốn trưởng q trình đối chiếu, kiểm tra số liệu sổ c Các nhân viên trình thực cách bình thường chức giao d Giám đốc tài q trình kiểm tra báo cáo tài kỳ Mục đích thử nghiệm kiểm soát là: => d a Thu thập chứng kiểm toán làm sở cho ý kiến kiểm toán viên báo cáo tài b Thu thập chứng yếu kiểm soát nội c Thu thập bảo đảm hợp lý việc thực đầy đủ hữu hiệu thủ tục kiểm sốt d Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán ... cảm BC kiểm toán nội bộ: Sau kết thúc kiểm toán, gửi BGĐ & Đvị đc Kiểm toán - BC kiểm tốn nội hàng năm: Khơng muộn tháng 01 hàng năm, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết thực kế hoạch kiểm toán nội năm... tìm hiểu thi t kế kiểm sốt nội Sau hoàn thành việc nghiên cứu đá nh giá ban đầu kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên tiến hành thử nghiệm kiểm soát : => a a Các thủ tục kiểm soát mà kiểm toán viên... hợp sổ kế toán chi tiết; - Kiểm tra phê duyệt chứng từ kế toán, tài liệu kế toán; - Đối chiếu số liệu nội với bên ngoài; - So sánh, đối chiếu kết kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán; - Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2018_2019, TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2018_2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay