Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo của việt nam

204 1 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 06:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế) Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Văn Hoa PGS.TS Hồ Đình Bảo HÀ NỘI – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 10 1.1 Các nghiên cứu tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo trình hội nhập kinh tế quốc tế 10 1.1.1 Các nghiên cứu lợi ích xuất yếu tố tác động đến xuất 10 1.1.2 Các nghiên cứu tác động hiệp định thương mại đến xuất 13 1.1.3 Các nghiên cứu xuất gạo tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo 21 1.2 Khoảng trống nghiên cứu 25 TIỂU KẾT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ THÍCH ỨNG VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO 28 2.1 Cơ sở lý luận tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo 28 2.1.1 Lý luận hiệp định thương mại 28 2.1.2 Xuất gạo tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo 33 2.2 Kinh nghiệm quốc tế thích ứng với tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo 50 2.2.1 Kinh nghiệm Thái Lan 51 2.2.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 54 2.2.3 Kinh nghiệm Ấn Độ 57 2.2.4 Bài học kinh nghiệm tác động hiệp định thương mại xuất gạo Việt Nam 60 TIỂU KẾT CHƯƠNG 64 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 65 3.1 Khái quát tình hình phát triển ngành gạo Việt Nam 65 3.1.1 Tình hình sản xuất xuất gạo Việt Nam từ năm 1981 đến 1999 65 3.1.2 Tình hình sản xuất xuất gạo Việt Nam từ năm 2000 đến 2017 68 iii 3.2 Thực trạng tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 70 3.2.1 Tổng quan hiệp định thương mại Việt Nam tham gia 70 3.2.2 Thực trạng tác động hiệp định thương mại có hiệu lực đến xuất gạo Việt Nam 78 3.2.3 Đánh giá tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo Việt Nam 107 3.3 Thuận lợi, hạn chế nguyên nhân hạn chế xuất gạo Việt Nam chịu tác động hiệp định thương mại 115 3.3.1 Thuận lợi 115 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 118 TIỂU KẾT CHƯƠNG 120 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐẾN NĂM 2030 121 4.1 Xu hướng xuất khẩu, nhập gạo giới tác động đến xuất gạo Việt Nam 121 4.1.1 Biến động cung, cầu gạo giới 121 4.1.2 Sự thay đổi sách xuất nhập gạo nước tác động đến xuất gạo Việt Nam 126 4.1.3 Ảnh hưởng chiến tranh thương mại 127 4.2 Khả tác động hiệp định thương mại chưa có hiệu lực hiệp định thương mại đàm phán xuất gạo Việt Nam 129 4.3 Xu tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo Việt Nam 139 4.3.1 Hiệp định thương mại rào cản thuế quan gạo Việt Nam xuất 139 4.3.2 Hiệp định thương mại rào cản phi thuế xuất gạo Việt Nam 140 4.3.3 Hiệp định thương mại biến đổi khí hậu sản xuất lúa gạo Việt Nam 141 4.4 Một số giải pháp xuất gạo Việt Nam nhằm thích ứng với tác động hiệp định thương mại 143 4.4.1 Thích ứng với nội dung quy tắc xuất xứ, rào cản kỹ thuật kiểm dịch động, thực vật hiệp định thương mại 143 iv 4.4.2 Thích ứng với nội dung cạnh tranh kinh doanh hiệp định thương mại 148 4.4.3 Thích ứng với cam kết thuế quan, chống bán phá giá chế giải tranh chấp hiệp định thương mại 154 4.4.4 Thích ứng với nội dung phát triển bền vững hiệp định thương mại 158 4.5 Một số kiến nghị 160 4.5.1 Đối với Chính phủ 160 4.5.2 Đối với Bộ, ngành 161 4.5.3 Đối với Hiệp hội Lương thực Việt Nam 163 TIỂU KẾT CHƯƠNG 164 KẾT LUẬN 165 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 168 TÀI LIỆU THAM KHẢO 169 PHỤ LỤC 181 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ nguyên nghĩa tiếng Anh Từ nguyên nghĩa tiếng Việt ASEAN- Australia -New Hiệp định thương mại tự ASEAN – Úc Zealand Free Trade Agreement New Zealand ASEAN-China Free Trade Hiệp định thương mại tự ASEAN – Agreement Trung Quốc AEC ASEAN Economic Community Cộng đồng kinh tế ASEAN AFTA ASEAN Free Trade Agreement Hiệp định khu vực mậu dịch tự ASEAN AHKFTA ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự ASEAN – Hồng Kông AIFTA ASEAN-India Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự ASEAN – Ấn Độ AJCEP ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản AKFTA ASEAN-Korea Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự ASEAN – Hàn Quốc ASEAN Associtation of South East Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á AANFTA ACFTA ASEAN Gồm Brunei, Thái Lan, Singapo, Indonesia, Malaysia, Philippin ASEAN+6 Hiệp định thương mại mà bên ASEAN, bên nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc New Zealand BFTAs Bilateral Free Trade Agreements Central America Free Trade CAFTA-DR CECA CEPA Hiệp định thương mại tự song phương Hiệp định thương mại tự Mỹ - Agreement - Dominican Republic Cộng hòa Dominica Trung Mỹ Cooperation Economic Comprehensive Agreement Hiệp định hợp tác Kinh tế toàn diện Cooperation Economic Partner Agreement Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện vi Từ viết tắt Từ nguyên nghĩa tiếng Anh Từ nguyên nghĩa tiếng Việt CEPT Common Effective Preferential Tariff Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung CGE Computable General Equilibrium Cân tổng thể CM Common Market Thị trường chung Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương CPTPP Agreement for Trans-Pacific Partnership CU Customs Union Liên minh thuế quan EAEU Eurasian Economic Union Liên minh kinh tế Á Âu EFTA European Free Trade Association Hiệp định mậu dịch tự châu Âu EU European Union Liên minh Châu Âu EVFTA EU – Vietnam Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU GSTP Global System of Trade Preferences among Developing Countries Hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu G2G Government to Government Hợp đồng Chính phủ - Chính phủ FAO Food and Agricilture Organization of United Nations Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự MAV Minimum Approach Volume Khối lượng tiếp cận tối thiểu MERCOSUR MOU NAFTA Khối thị trường chung Nam Mỹ Memorandum of Understanding North American Free Trade Agreement Bản ghi nhớ Hiệp định thương mại tự Bắc Mỹ Region Comprehensive Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Economic Partnership khu vực ROW Remain Of World Phần lại giới RoO Rule of Origin Quy tắc xuất xứ RTAs Region Trade Agreements Hiệp định thương mại khu vực RCEP vii Từ viết tắt Từ nguyên nghĩa tiếng Anh Từ nguyên nghĩa tiếng Việt PTA Preferential Trade Agreement Thỏa thuận thương mại ưu đãi SAARC South Asian Association for Regional Cooperation Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á SAFTA South Asia Free Trade Agreement Hiệp định thương mại Nam Á SPSs Sanitary and Phytosanotary Kiểm dịch động thực vật TBTs Technical Barriers to Trade Hàng rào kỹ thuật thương mại TPP Trans-Pacific Partnership Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương USDA United States Department of Agriculture Service Sở Nông nghiệp Hoa Kỳ Vietnam – Chile Free Trade Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Agreement Chi lê Vietnam Customs Union Free Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Trade Agreement Liên minh Hải quan Vietnam Japan Economic Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Partner Agreement Nhật Bản VKFTA Vietnam – Korea Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Hàn Quốc WB World Bank Ngân hàng giới WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới VCFTA VCUFTA VJEPA viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 2.1 Bảng 2.2: Tóm tắt yếu tố tác động đến xuất 13 Tóm tắt nghiên cứu theo mơ hình mục tiêu nghiên cứu 20 Quá trình phát triển lý thuyết thương mại 35 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả tác động Hiệp định thương mại 47 Bảng 3.1 Lĩnh vực hội nhập hiệp định thương mại 75 Bảng 3.2 Lượng, giá trị gạo xuất Việt Nam tỷ trọng lượng gạo xuất sang nước nhóm nước so với tổng lượng gạo xuất (theo hiệp định) 77 Bảng 3.3 Tiến trình tham gia thực cam kết thuế quan hiệp định thương mại có hiệu lực Việt Nam (theo thời gian loại hình hiệp định) giai đoạn 2000 – 2015 79 Bảng 3.4 Quy mô nước thành viên AFTA so với giới (thời điểm AFTA có hiệu lực) 80 Bảng 3.5 So sánh mức sống cấu sản xuất nông nghiệp Việt Nam, ASEAN nước thành viên với ASEAN (khi hiệp định thương mại có hiệu lực - giai đoạn 2005 – 2010) 86 Bảng 3.6 Lượng gạo xuất Việt Nam sang nước thành viên theo hiệp định thương mại với ASEAN giai đoạn 2000-2015 (tấn) 88 Bảng 3.7 Kết ước lượng mô hình lực hấp dẫn cấu trúc cho tồn mẫu (xem xét nhóm hiệp định song phương hiệp định hỗn hợp) 102 Bảng 3.8 Kết ước lượng mơ hình lực hấp dẫn cấu trúc cho tồn mẫu với biến tương tác (xem xét nhóm hiệp định song phương hiệp định hỗn hợp) 103 Bảng 3.9 Kết ước lượng mơ hình lực hấp dẫn cấu trúc có biến tương tác cho tồn mẫu (xem xét hiệp định hỗn hợp) 105 Bảng 3.10 Kết ước lượng mơ hình lực hấp dẫn cấu trúc cho nhóm nước (các hiệp định hỗn hợp) 106 Bảng 3.11 Tổng hợp tác động hiệp định thương mại hỗn hợp đến xuất gạo Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 133 Bảng 4.1 Lượng xuất gạo Việt Nam sang nước thành viên hiệp định EFTA giai đoạn 2000 – 2015 (tấn) 133 Bảng 4.2 Kết ước lượng mô hình lực hấp dẫn cấu trúc cho nhóm nước thành viên tham gia hiệp định thương mại 138 178 [110] Onaran Z A T Y Ozturk (2008), the Effects of Economic Policies and Export Promotion on Export Revenues in Developing Countries", Tạp chí Journal of Naval Science and Engineering, Số 4, tập 1, tr 60-75 [111] Panagariya A Krishna P (2002), On Necessarity Welfare-Enhancong Free Trade Area, Tạp chí Journal of International Economics, Số 57, tr 353-367 [112] PC (2010), An Econometric analysis of the links between the fomation of trade agreements and merchandise trade, FTA Modelling Workshop paper [113] Peter G W J Wollmer Frances (1995), International Demand for Thailand's Rice Export, soạn) [114] Petri P A M G Plummer (2016), The Economic Effects of the TransPacific Partnership: New Estimate, Nhà xuất Peterson Institute for International Economics, Washington DC [115] Petri P A., Plummer M G F Zhai (2012), The Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: A Quantitative Assessment, Nhà xuất Peterson Institute fo International Economics, Washington [116] Phạm Duy Liên (2012), Giáo trình Giao dịch thương mại quốc tế, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [117] Phạm Thái Quốc (2013), Trung Quốc Ấn Độ trỗi dậy: Tác động đối sách nước Đông Á, Nhà xuất Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội [118] Piermartini R Y V Yotov (2016), Estimating trade policy effects with structural gravity, WTO-Economic Research and Statistics Division [119] Plummer M G., D Cheong S Hamanaka (2010), Methodology for impact Assessment of Free Trade Agreements, Nhà xuất Asian Development Bank, Philippines [120] Poramacom Nongnooch (2014), Rice Production and Related Policy in Thailand, Tạp chí Journal of Business and Social Science, Số 5, tập 10(1), tr 201 - 210 [121] Poyhonen P (1963), A tentative model for the volume of trade between countries, Tạp chí Weltwirtschaftliches Archive, Số 90, tập 1, tr 93-100 [122] Ramakrishna B Chaya K Degaonkar (2016), Rice Export from India: trends problems prospects Tạp chí Nationnal Journal of Research Granthaalayah, Số 4, tr 122-136 179 [123] Romer P M (1990), Endogenous technological change, Tạp chí Journal of Political Economy, Số 98, tr 71-102 [124] Ruzitta M A., Z Hamid N M D Saad (2009), Economic Integration Among ASEAN countries: Evidence from Gravity Model Nhà xuất EADN Working Paper, Malaysia [125] Sandberg H M (2004), The Impact of Historical and Regional Linkages on Free Trade in the Americas: A Gravity Model Analysis Across Sectors, American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Denver, Colorado [126] Santos Silva J M C S Tenreyro (2006), The Log of Gravity, Tạp chí The Review of Economics and Statistics, Số 88, tập 4, tr 641-658 [127] Soo K T (2014), International trade and the division of labour, Lancaster University, United Kingdom [128] Sorhun E (2014), 'What kind of trade integration would the SCO's further FTA be?', Trong Globalization and Governance in the International Polotical Economy, H Dincer U Hacioglu (Biên soạn), Nhà xuất Hershey PA., United State: Information Science Reference, IGI Global [129] Syropoulos C (1999), Customs Unions and Comparative Advantage, Tạp chí Oxford Economic Papers, Số 51, tr 239-266 [130] Tạp chí Cộng sản (2009), “Tìm hiểu khái niệm Hiệp định thương mại tự do”, Tạp chí Cộng sản, truy cập 22 tháng năm 2018 từ: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2009/3380/Timhieu-khai-niem-quotHiep-dinh-thuong-mai-tu-doquot.aspx [131] Thrilwall A P (2000), Alternative Approaches to the Analysis of Economic Growth, Nhà xuất National University, Mexico [132] Thursby M C J G Thursby (1985), The Uncertainty Effects of Floating Exchange Rates: Empirical evidence on international trade flows, Nhà xuất Ballinger, Cambridge [133] Tinbergen J (1962), Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy, Nhà xuất Twentieth century fund, New York 180 [134] Todsadee A., H Kameyama P Lutes (2012), The implication of trade liberalization on TPP countries' livestock product sector, Nhà xuất Technical Bullentin of Faculty of Agricuture, Kagawa University [135] Trần Hoa Phượng (2013), Lợi xuất nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, [136] Trần Thọ Đạt Quang Cảnh Lê (2015), Giáo trình ứng dụng số lý thuyết nghiên cứu kinh tế Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [137] Từ Thúy Anh Đào Nguyên Thắng (2008), Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại Việt Nam với Asean+3, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu sách [138] Vergano P D Linnote (2009), Impact Assessment of AFTA on Vietnam's Economy, MUTRAP III, Hanoi [139] Viner J (1950), The Custom Union Issue, Nhà xuất Carnegie Endowment for International Peace, New York [140] Vũ Thanh Hương (2016), Đánh giá khả đem lại lợi ích kinh tế Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU, đề tài cấp trường, Đại học Quốc gia Hà Nội [141] Vũ Văn Phúc Trần Thị Minh Châu (2010), Chính sách hỗ trợ nước ta nông dân điều kiện hội nhập WTO, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội [142] Wei G., J Huang J Yang (2012), “The impact of food safe standards on China tea export”, Tạp chí China Economy Review, Số 21, tập 2, tr 253-264 [143] Winters P K Stamoulis (1997), The Role of Agriculture in Economic Development: Visible and invisible Surplus Transfers, Agricultural Experiment Station, California [144] WTO (2005), The future of the WTO, Genevo: World Trade Organization [145] Yin H (2010), Trade Creation and Diversion Effects of ASEAN Free Trade Area (AFTA), Hong Kong Baptist University 181 PHỤ LỤC 182 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Diện tích sản lượng lúa, lượng giá trị xuất gạo Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2017 1833 Phụ lục Lộ trình cắt giảm thuế nhập gạo nước thành viên hiệp định thương mại 1844 Phụ lục Định nghĩa, đo lường biến nguồn liệu 1888 Phụ lục So sánh tiêu kinh tế nước nhóm nước thành viên hiệp định thương mại 19090 183 Phụ lục Diện tích sản lượng lúa, lượng giá trị xuất gạo Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2017 1989 Diện tích lúa (Triệu ha) 5,90 Sản lượng lúa (Triệu tấn) 19,00 Lượng xuất gạo (Triệu tấn) 1,37 Giá trị xuất gạo (Triệu USD) 310,28 1990 6,04 19,23 1,48 275,39 1991 6,30 19,62 1,02 229,86 1992 6,48 21,59 1,96 405,13 1993 6,56 22,84 1,62 335,65 1994 6,60 23,53 1,93 420,86 1995 6,77 24,96 2,02 538,84 1996 7,00 26,40 3,05 868,42 1997 7,10 27,52 3,68 891,34 1998 7,36 29,15 3,79 1005,48 1999 7,65 31,39 4,56 1008,96 2000 7,67 32,53 3,39 615,82 2001 7,49 32,11 3,53 544,11 2002 7,50 34,45 3,25 608,12 2003 7,45 34,57 3,92 693,53 2004 7,45 36,15 4,06 859,18 2005 7,33 35,83 5,21 1279,27 2006 7,32 35,85 4,69 1194,63 2007 7,21 35,94 4,53 1338,13 2008 7,40 38,73 4,68 2663,44 2009 7,44 38,95 6,05 2464,30 2010 7,49 40,01 6,75 2911,64 2011 7,66 42,40 7,13 3519,29 2012 7,76 43,74 7,72 3449,56 2013 7,90 44,04 6,68 2893,49 2014 7,82 44,97 6,32 2789,00 2015 7,84 45,04 6,57 2680,00 2016 7,74 43,17 4,89 2128,00 2017 7,71 42,76 5,79 2620,00 Năm Nguồn: Tổng cục Thống kê (https://www.gso.gov.vn/) 184 Phụ lục Lộ trình cắt giảm thuế nhập gạo nước thành viên hiệp định thương mại STT Hiệp định AFTA Lộ trình đàm phán 1992 1995 Lộ trình giảm thuế nước Việt Nam (từ mức thuế hành) - Thuế nhập gạo giảm từ 20-40% xuống 10% vào năm 2003 – 2004, tiếp tục giảm xuống 5% vào năm 2005 – 2006 Indonesia Philippin áp dụng nghị định thư đặc biệt với gạo đường từ năm 2007 ATIGA 2009 - Brunei (gạo thuộc danh mục A-PIS+): 0% (chưa áp dụng nghị định thư) - Indonesia (gạo thuộc danh mục E-original HSL): mức khoảng 30%, giảm xuống 25% 1/1/2015 - Philippin (E – original HSL): giữ mức 35-40% Indonesia Philippin áp dụng nghị định thư đặc biệt với gạo đường (2007) Nghị định thư sửa đổi (2010) - Malaysia (E - original HSL): mức 20% (chưa áp dụng nghị định thư) - Việt Nam (danh mục A): 5% từ 1/1/2009 đến hết năm 2014 0% từ 1/1/2015 - Lào Myanma (Danh mục D - SL): mức 0-5% - Campuchia (Danh mục A-IL): mức 5% từ 1/1/2009 - Thái Lan (danh mục F): xóa hạn ngạch từ năm 2010, 0% từ 1/1/2012 ACFTA 2002 2004 - Các nước ASEAN với Trung Quốc: + Brunei: giảm xuống 0% từ 1/1/2009 + Indonesia: hạn ngạch + Malaysia, Thái Lan: không đưa gạo vào danh mục + Philippin: đưa vào danh mục HSL (nhạy cảm cao): không đưa vào danh mục giảm thuế + Lào, Myanma: trì mức 5% đến 2025 + Campuchia: mức 5% xuống 0% từ 2015 - Trung Quốc với nước ASEAN Việt Nam: giảm thuế nhập số loại gạo từ mức 65% (trong có gạo tám) xuống 50% 20% từ sau năm 2015 số loại xuống mức 5% vào năm 2018 185 STT Hiệp định Lộ trình đàm phán Lộ trình giảm thuế nước Việt Nam (từ mức thuế hành) - Việt Nam: giảm xuống 0% từ 1/1/2015 (nước không hưởng ưu đãi: ID, LA, MY, MM, PH, TH, CN) AKFTA 2005 - - Các nước ASEAN với Hàn Quốc: 2007 + Brunei: giảm xuống 0% từ 1/1/2009 + Indonesia, Malaysia: không đưa gạo vào danh mục + Thái Lan: Giảm dần thuế năm trung bình 3,3%, mức 0% từ 1/1/2016 (trong hạn ngạch) + Philippin: đưa vào danh mục HSL (nhạy cảm cao): không đưa vào danh mục giảm thuế + Lào, Myanma: trì mức 5% đến 2025 + Campuchia: mức 5% xuống 0% từ 2015 - Hàn Quốc nước ASEAN Việt Nam: gạo thuộc danh mục thông thường, cắt giảm thuế nhập gạo từ 1/1/2007 từ mức hành 0% từ 1/1/2010 - Việt Nam: giảm xuống 0% từ 1/1/2015 (nước không hưởng ưu đãi: ID, LA, MY, MM, PH, TH, KR) AJCEP 2005 - - Các nước ASEAN với Nhật Bản: 2008 + Brunei (A): Loại bỏ thuế quan từ ngày hiệp định có hiệu lực (1/12/2008) + Indonesia, Malaixia, Philippin, Thái Lan (X): thuế nhập gạo loại bỏ + Lào (C), Myanma (C): trì mức 5% + Campuchia (B): mức 7% loại bỏ sau - Nhật Bản nước ASEAN Việt Nam: gạo loại trừ khỏi cam kết thuế quan - Việt Nam Nhật Bản: thuế loại bỏ hàng năm thành 16 phần nhau, xuống 0% từ 1/1/2025 VJEPA 2007 2008 - Nhật Bản: gạo loại trừ khỏi cam kết thuế quan - Việt Nam (B15): thuế cắt giảm hàng năm theo 16 phần từ mức thuế suất sở xóa bỏ thuế nhập từ năm thứ 16 AIFTA 2003 2009 - Các nước ASEAN với Ấn Độ: 186 STT Hiệp định Lộ trình đàm phán Lộ trình giảm thuế nước Việt Nam (từ mức thuế hành) + Brunei (A): Loại bỏ thuế quan từ ngày hiệp định có hiệu lực (1/12/2008) + Indonesia (danh mục loại trừ - EL): thuế theo hạn ngạch + Malaixia, Philippin (danh mục loại trừ - EL): trì mức thuế 40 – 50% + Lào (ST): trì mức thuế 5% + Myanma (danh mục loại trừ - EL): trì mức 5% + Campuchia (B): mức 7% loại bỏ từ 1/1/2019 + Thái Lan (danh mục loại trừ - EL): thuế giữ mức 30% - Ấn Độ nước ASEAN (danh mục loại trừ - EL): trì thuế mức 70-80% - Việt Nam Ấn Độ (NT-1): giảm dần xuống 0% từ năm 1/1/2019 AANZFTA 20052009 - Các nước ASEAN với Úc Newzeland: + Brunei: 0% + Indonesia: theo hạn ngạch không 450Rp/kg, + Lào: (nhạy cảm thông thường – SL) trì mức 5% giảm xuống 0% từ 2024 + Myanma: trì mức 5% + Malaixia, Philippin (danh mục loại trừ - EL): trì mức thuế 40 – 50% Myanma (duy trì mức 5%) + Campuchia: trì 7% đến hết năm 2018, 5% năm 20182019, giảm xuống 0% từ 1/1/2021 + Thái Lan (danh mục loại trừ - EL): giữ mức 30% - Úc Newzeland nước ASEAN: trì 0% từ Việt Nam gia nhập WTO - Việt Nam với Úc New Zealand: giảm dần từ 1/1/2009 trung bình năm giảm 3-5% 0% đến năm 2020 (gạo Thai Hom Mali gạo nếp năm 2018) VCFTA 2008 2011 - Chile giữ mức thuế nhập 6% 10 năm - Việt Nam: gạo nếp, gạo Thai Hom Mali (100630) (thuộc danh mục P1): giảm 20% mức thuế suất sở từ năm thứ 11 187 STT Hiệp định Lộ trình đàm phán Lộ trình giảm thuế nước Việt Nam (từ mức thuế hành) (2025); lại thuế cắt giảm hàng năm theo 11 phần từ mức thuế suất sở xóa bỏ thuế nhập từ năm thứ 11 (2025) 10 11 VKFTA VN-EAEU 2012 2015 2014 2016 Đã bị loại bỏ (0%) - Thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu dành cho Việt Nam lượng hạn ngạch tổng 10.000 gạo, hạn ngạch: 15% không 0.045 euro/kg - Việt Nam: từ 2016, B10 (giảm trung bình năm khoảng 4% 10 năm) đến năm 2025 12 AHKFT A 2014 - - Các nước ASEAN với Hongkong 2017 + Brunei: 0% + Campuchia: giảm dần từ 7% 1/1/2019 xuống 0% từ năm 1/1/2026 + Indonesia: không 450Rp/kg + Lào, Myanma: (danh mục loại trừ - EL) trì mức 5% + Malaixia, Philippin (danh mục loại trừ - EL): trì mức thuế 40 – 50% + Thái Lan (danh mục loại trừ - EL): trì mức 52% - Hongkong với nước ASEAN: loại bỏ thuế quan từ ngày hiệp định có hiệu lực (dự kiến 1/1/2019) - Việt Nam với Hongkong (danh mục loại trừ - EL) Nguồn: Tổng hợp tác giả từ thông tin trang: http://www.trungtamwto.vn/fta 188 Phụ lục Định nghĩa, đo lường biến nguồn liệu Ký hiệu Tên biến (Tiếng Anh) Định nghĩa biến Nguồn Dấu giá trị kỳ vọng BIẾN PHỤ THUỘC THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG Bil_Rice Bilateral export Rice Tổng giá trị kim ngạch xuất gạo Việt Nam Tổng cục Thống kê https://www.gso.gov.vn/xnk hh/ BIẾN ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA GDPim Real import country GDP GDP thực tế nước đối tác quy đổi sang đồng USD năm 2010 World Bank http://www.worldbank.org/ +/ - GDPvn Vietnam Real GDP GDP thực tế Việt Nam quy đổi sang đồng USD năm 2010 World Bank http://www.worldbank.org/ +/ - EXP Final consumption expenditure Chi tiêu tiêu dùng cuối nước đối tác tính theo đồng USD năm 2010 World Bank http://www.worldbank.org/ +/ - BilRER Bilateral Real Exchange Rate Tỷ giá hối đoái thực tế song phương (Đồng ngoại tệ/đồng nội tệ) hiệu chỉnh theo lạm phát Việt Nam nước đối tác http://data.imf.org/?sk=4C51 4D48-B6BA-49ED-8AB952B0C1A0179B&sId=1390 030341854 +/ - BIẾN KIỂM SỐT CHI PHÍ THƯƠNG MẠI DIST Distance from Capital Simple distance between capitals (capitals, km) - contig Contiguous = Việt Nam nước đối tác có giao dịch biên mậu + landlock Landlocked = quốc gia đối tác khơng tiếp giáp biển colony Colony = Việt Nam nước đối có mối quan hệ thuộc địa http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_ modele/bdd.asp + BIẾN GIẢ THƯƠNG MẠI HÓA SONG PHƯƠNG WTO World Trade Organization = sau Việt Nam thức gia nhập WTO năm 2007 http://www.trungtamwto.vn/fta + GSTP Global System = quốc gia đối tác áp dụng DESTA + 189 Ký hiệu Tên biến (Tiếng Anh) Định nghĩa biến Nguồn Dấu giá trị kỳ vọng of Trade Preferences among Developing Countries sách ưu đãi thương mại hàng hóa có xuất xứ từ Việt nam AFTA ASEAN Free Trade Agreement = quốc gia đối tác tham gia vào AFTA http://www.trungtamwto.vn/fta + AIFTA ASEAN-India Free Trade Agreement = quốc gia đối tác tham gia vào AIFTA tính từ thời điểm có hiệu lực quốc gia http://www.trungtamwto.vn/fta + ACFTA ASEAN-China Free Trade Agreement = quốc gia đối tác tham gia vào AIFTA tính từ thời điểm có hiệu lực quốc gia http://www.trungtamwto.vn/fta + AKFTA ASEAN-Korea Free Trade Agreement = quốc gia đối tác tham gia vào AIFTA tính từ thời điểm có hiệu lực quốc gia http://www.trungtamwto.vn/fta + AJCEP ASEAN-Japan Free Trade Agreement = quốc gia đối tác tham gia vào AIFTA tính từ thời điểm có hiệu lực quốc gia http://www.trungtamwto.vn/fta + AANZFTA ASEAN-ÚcNewZealand Free Trade Agreement = quốc gia đối tác tham gia vào AIFTA tính từ thời điểm có hiệu lực quốc gia http://www.trungtamwto.vn/fta + = quốc gia đối tác tham gia vào hiệp định ASEAN+6 tính từ thời điểm có hiệu lực quốc gia http://www.trungtamwto.vn/fta + = quốc gia đối tác tham gia có ký kết FTA song với với Việt Nam tính từ thời điểm có hiệu lực quốc gia http://www.trungtamwto.vn/fta + ASEANplus BFTAs Bilateral Free Trade Agreements Nguồn: tổng hợp tác giả 190 Phụ lục So sánh tiêu kinh tế nước nhóm nước thành viên hiệp định thương mại Quốc gia GDP/POP (USD) Tỷ trọng nông nghiệp (%) 2014 2015 2016 ASEAN 3872.45 4003.22 4141.56 11.10 10.77 10.37 Việt Nam 1565.02 1651.23 1735.29 16.75 16.08 15.35 33313.83 32661.86 31430.96 0.80 0.86 0.84 972.98 1024.87 1078.21 28.07 26.28 24.92 Indonesia 3692.94 3827.55 3974.73 13.18 13.04 12.83 Lào 1470.50 1556.67 1642.73 18.42 17.78 17.07 Malaysia 10398.23 10751.54 11038.87 9.19 8.87 8.07 Myanma 1266.12 1342.26 1408.01 29.87 28.87 27.15 Philippin 2505.82 2615.66 2752.11 10.63 10.03 9.27 Singapo 52244.44 52785.31 53353.84 0.04 0.03 0.03 Thái Lan 5591.11 5739.76 5910.45 10.29 9.36 8.84 Hongkong 35717.68 36260.60 36816.15 0.05 0.04 0.04 Israel 32661.29 32993.31 33677.46 1.33 1.19 1.19 EUEA 10997.11 10689.28 10635.05 3.93 4.13 4.27 Armenia 3827.34 3935.29 3932.55 18.07 17.22 16.39 Belarus 6817.29 6545.78 6372.40 8.80 8.90 9.49 Kazakhstan 10646.03 10617.47 10582.70 4.27 4.37 4.55 Kyrgyzstan 1003.51 1021.16 1043.95 15.03 15.36 15.15 11865.04 11507.29 11461.88 3.58 3.79 3.92 6653.88 6913.47 7166.85 5.98 5.84 5.75 54546.20 55017.25 55731.50 2.06 2.04 1.86 1645.33 1758.84 1862.43 15.30 14.23 14.12 Hàn Quốc 24323.57 24870.77 25484.04 2.06 1.99 1.88 New Zealand 36142.52 37038.85 37528.46 9.43 9.45 9.11 Nhật Bản 46484.16 47163.49 47660.89 1.05 0.99 0.85 6108.24 6496.62 6894.46 8.20 7.97 7.72 Brunei Campuchia Nga RCEP Úc Ấn Độ Trung Quốc 2014 2015 2016 191 Quốc gia GDP/POP (USD) Tỷ trọng nông nghiệp (%) 2014 2015 2016 EFTA 80760.77 81108.92 81368.00 1.19 1.12 1.08 Iceland 44775.64 46221.93 48995.17 6.22 6.24 5.78 179384.28 168141.59 167590.61 7.00 6.80 6.70 Liechtenstein 2014 2015 2016 Nauy 89274.96 90104.05 90316.97 1.64 1.52 1.48 Thụy Sĩ 76410.86 76472.46 76682.64 0.69 0.64 0.62 EU 33607.35 34305.45 34900.64 1.59 1.57 1.54 Áo 47922.34 47905.54 48077.88 1.28 1.26 1.28 Ireland 54052.95 67229.19 69892.32 1.10 0.92 0.99 Ba Lan 14093.56 14644.36 15099.35 2.33 2.05 2.05 Bỉ 44676.66 45052.37 45457.90 0.63 0.71 0.64 7309.42 7611.55 7966.88 4.02 3.62 3.67 Cộng hòa Séc 20343.68 21381.70 21894.11 1.65 1.65 1.76 Cộng hòa Síp 20110.22 20351.62 21164.35 1.81 1.79 1.78 Croatia 13668.22 14112.16 14713.58 2.82 2.86 2.96 Đan Mạch 59437.93 59967.74 60670.24 1.28 1.16 1.12 Đức 45022.57 45412.56 45923.01 0.50 0.57 0.55 Estonia 17453.37 17733.96 18094.59 3.06 3.11 2.55 Hà Lan 50497.24 51410.49 52267.73 1.72 1.71 1.70 Hi Lạp 22565.68 22648.77 22687.60 3.84 3.74 3.42 Hungary 14119.07 14629.24 14997.20 3.45 3.20 3.44 Latvia 13758.96 14284.29 14733.84 3.77 4.12 4.01 Litva 14935.54 15383.46 15945.52 3.03 3.13 2.90 107152.91 107648.61 108600.93 0.19 0.24 0.22 Bulgaria Luxembourg Malta 23676.03 25342.02 26064.17 1.14 1.10 1.06 Phần Lan 45239.37 45151.51 45983.31 2.60 2.59 2.61 Pháp 41374.76 41642.31 41968.98 1.65 1.64 1.46 Bồ Đào Nha 21533.49 22016.84 22444.07 2.08 2.14 1.96 9306.24 9712.14 10236.86 5.76 4.91 4.87 Rumani 192 Quốc gia GDP/POP (USD) Tỷ trọng nông nghiệp (%) 2014 2015 2016 Tây Ban Nha 29496.38 30532.45 31505.61 2.58 2.44 2.52 Thụy Điển 53561.89 55395.06 56473.02 1.37 1.38 1.35 Slovak Republic 18003.54 18678.93 19275.09 4.06 3.38 3.46 Slovenia 23224.40 23731.17 24460.40 1.95 2.00 1.90 Ý 33615.97 33968.70 34318.50 1.81 1.88 1.87 CP-TPP 28475.81 28753.89 28978.92 1.88 1.86 1.76 Úc 54546.20 55017.25 55731.50 2.06 2.04 1.86 Brunei 33313.83 32661.86 31430.96 0.80 0.86 0.84 Canada 50221.84 50303.84 50407.34 1.37 1.41 1.44 Chile 14681.33 14893.88 14958.56 3.26 3.39 3.39 Nhật Bản 46484.16 47163.49 47660.89 1.05 0.99 0.85 Malaysia 10398.23 10751.54 11038.87 9.19 8.87 8.07 9532.80 9715.68 9867.93 3.12 3.09 3.11 36142.52 37038.85 37528.46 9.43 9.45 9.11 5825.20 5937.29 6094.74 6.23 6.28 6.14 Mexico New Zealand Peru Singapo 2015 2016 53353.84 0.04 0.03 0.03 Nguồn: số liệu từ World Bank (http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-developmentindicators 52244.44 52785.31 2014 ... VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO 28 2.1 Cơ sở lý luận tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo 28 2.1.1 Lý luận hiệp định thương mại 28 2.1.2 Xuất gạo tác động. .. cứu lợi ích xuất yếu tố tác động đến xuất 10 1.1.2 Các nghiên cứu tác động hiệp định thương mại đến xuất 13 1.1.3 Các nghiên cứu xuất gạo tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo ... hiệp định thương mại chưa có hiệu lực hiệp định thương mại đàm phán xuất gạo Việt Nam 129 4.3 Xu tác động hiệp định thương mại đến xuất gạo Việt Nam 139 4.3.1 Hiệp định thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo của việt nam, Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo của việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay