Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tại việt nam

221 1 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 06:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -*** - ĐÀO LAN PHƯƠNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THANH TÂM PGS TS NGUYỄN KIM ANH HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Người hướng dẫn khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Luận án PGS.TS Lê Thanh Tâm Đào Lan Phương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH x CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Tiếp cận vấn đề nghiên cứu 1.6.2 Hệ thống liệu 1.6.3 Phương pháp nghiên cứu .10 1.7 Những đóng góp luận án 14 1.7.1 Những đóng góp mặt học thuật, lý luận 14 1.7.2 Những đề xuất từ kết nghiên cứu 17 1.8 Bố cục luận án .18 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ 19 2.1 Quá trình phát triển vai trò tổ chức tài vi mơ 19 2.1.1 Khái quát tài vi mô 19 2.1.2 Tổ chức tài vi mơ 21 2.2 Hoạt động tổ chức tài vi mơ 26 2.2.1 Các hoạt động tổ chức tài vi mơ .26 2.2.2 Mục tiêu cách tiếp cận đánh giá hoạt động tổ chức tài vi mơ 31 2.2.3 Nội dung phân tích, đánh giá hoạt động tổ chức tài vi mô .36 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức tài vi mơ .41 2.3.1 Các nhân tố thuộc tổ chức tài vi mơ 42 iii 2.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường hoạt động 50 Tiểu kết chương 60 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAM 61 3.1 Lịch sử phát triển hoạt động tài vi mơ Việt Nam 61 3.2 Hoạt động tổ chức tài vi mơ Việt Nam 65 3.3 Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức tài vi mơ Việt Nam 75 3.4 Đánh giá hoạt động TCTCVM Việt Nam .95 3.4.1 Những kết đạt 95 3.4.2 Hạn chế 96 3.4.3 Nguyên nhân 97 Tiểu kết chương 105 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ TẠI VIỆT NAM 106 4.1 Mơ hình kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ bền vững tổ chức tài vi mơ 106 4.1.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến mức độ bền vững tổ chức tài vi mơ Việt Nam 106 4.1.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 108 4.1.3 Mô tả mẫu .111 4.1.4 Kết nghiên cứu .111 4.2 Mơ hình kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận vốn vay khách hàng 117 4.2.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận vốn vay khách hàng 117 4.2.2 Mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu .122 4.2.3 Mô tả mẫu .128 4.2.4 Kết nghiên cứu .129 CHƯƠNG MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ TẠI VIỆT NAM 141 5.1 Định hướng hoạt động TCVM Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 141 5.2 Một số khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động tổ chức tài mơ Việt Nam 142 5.2.1 Khuyến nghị tổ chức tài vi mơ 143 iv 5.2.2 Khuyến nghị quan quản lý nhà nước .150 KẾT LUẬN 160 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 163 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 PHỤ LỤC 179 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt ACE ADB BTWU CAFPE BR - VT Từ/Cụm từ Tiếng Việt Từ/Cụm từ Tiếng Anh Chương trình tài vi mơ Anh Chị Em Ngân hàng phát triển Châu Á Asia Development Bank Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre Quỹ trợ vốn công nhân viên chức người lao động nghèo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu CEP Tổ chức tài vi mơ TNHH CEP CGAP Tổ chức Tư vấn hỗ trợ người nghèo Consultative Group To Assist The Poor CIC Trung tâm thông tin tín dụng Credit Information Center CP Chính phủ CTXH Chính trị xã hội 10 CWED Quỹ phát triển kinh tế phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 11 Dariu Quỹ Dariu 12 FSS Bền vững tài 13 HLHPN Hội Liên hiệp Phụ nữ 14 HPN Hội phụ nữ 15 ISS Bền vững thể chế 16 LienVietPostBank/LPB 17 M7 - ĐBP Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Quỹ phụ nữ phát triển Thành phố Điện Biên Phủ vi STT Từ viết tắt Từ/Cụm từ Tiếng Việt 18 M7 – huyện ĐB Quỹ phụ nữ phát triển huyện Điện Biên 19 M7 – MFI Tổ chức tài vi mơ TNHH M7 20 M7 – Ninh Phước Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Ninh Phước 21 M7 - STU Đơn vị đào tạo tiêu chuẩn 22 MFCDI Quỹ tài vi mơ phát triển cộng đồng 23 MFI Tổ chức tài vi mơ 24 MIS Hệ thống quản lý thông tin 25 MOM Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang 26 NGOs 27 NH Ngân hàng 28 NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội 29 NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã 30 NHNN Ngân hàng Nhà nước 31 NHNo&PTNT 32 NHPT Ngân hàng Phát triển 33 NHTM Ngân hàng thương mại 34 OSS Chỉ số bền vững hoạt động 35 PPC Trung tâm phát triển người nghèo 36 QXH Quỹ xã hội 37 QTDND Quỹ tín dụng nhân dân 38 ROA Lợi nhuận tổng tài sản Tổ chức phi phủ Từ/Cụm từ Tiếng Anh Non-governmental organization Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Return On Assets vii STT Từ viết tắt Từ/Cụm từ Tiếng Việt 39 ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu 40 TCTCVM Tổ chức tài vi mơ 41 TCTD Tổ chức tín dụng 42 TCVM Tài vi mơ 43 TCVM Tín dụng vi mơ 44 TCVM Bàn tay vàng Chương trình Bàn Tay Vàng 45 TYM Tổ chức tài vi mơ TNHH Một thành viên TYM 46 Thanh Hóa MFI Tổ chức tài vi mơ TNHH Thanh Hóa 47 UBND Ủy ban nhân dân 48 VMFWG Nhóm cơng tác tài vi mơ Việt Nam 49 WB Ngân hàng giới 50 WDF Quảng Bình Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Quảng Bình 51 WU Cần Thơ Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Cần Thơ 52 WU Hà Tĩnh Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh 53 WV Chương trình tài vi mơ tổ chức Tầm nhìn Thế giới Từ/Cụm từ Tiếng Anh Return On Equity viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: Bảng 3.8: Tổng quan Tiết kiệm vi mô thức Việt Nam 70 Các hoạt động bảo hiểm cho khách hàng thu nhập thấp (tính đến tháng 8/2015) .71 Tổng quan số lượng khách hàng dư nợ ngành TCVM Việt Nam, 2013 -2015 77 Số lượng khách hàng vay vốn TCTCVM bán thức giai đoạn (2011 – 2015) 80 Tổng giá trị dư nợ tín dụng TCTCVM bán thức giai đoạn (2011 – 2015) 81 Chỉ tiêu tự bền vững tài TCTCVM bán thức năm 2015 87 Bảng 4.1: Chất lượng khoản cho vay TCTCVM bán thức năm 2015 91 Quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu TCTCVM thức năm 2015 97 Diễn giải biến mơ hình Binary Logistic Regression giả thuyết Bảng 4.2: Bảng 4.3: Bảng 4.4: Bảng 4.5: nghiên cứu .109 Thống kê mô tả biến 111 Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến OSS 112 Chiều tác động nhân tố đến OSS 113 Các biến độc lập mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả vay Bảng 4.6: Bảng 4.7 Bảng 4.8: Bảng 4.9: vốn vay khách hàng từ TCTCVM giả thuyết nghiên cứu .124 Các biến độc lập mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến giá trị khoản vay khách hàng từ TCTCVM giả thuyết nghiên cứu 127 Thống kê mơ tả biến mơ hình 130 Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn khách hàng TCTCVM 130 Chiều tác động nhân tố đến khả vay vốn khách hàng 131 Bảng 4.10: Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến giá trị khoản vay khách hàng TCTCVM 135 Bảng 4.11: Chiều tác động nhân tố đến giá trị khoản vay khách hàng từ TCTCVM 136 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Nhu cầu dịch vụ phi tài Việt Nam 74 Biểu đồ 3.2: Quy mô mức độ tiếp cận theo chiều rộng TCTCVM Việt Nam tính đến tháng 12/2015 78 Biều đồ 3.3: Số lượng khách hàng vay vốn TCTCVM thức giai đoạn (2011 - 2016) 79 Biểu đồ 3.4: Tổng giá trị dư nợ tín dụng TCTCVM thức (2011 – 2016) 79 Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ khách hàng nữ TCTCVM thức giai đoạn (2011 – 2015) 82 Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ giá trị khoản vay trung bình GDP bình quân đầu người TCTCVM thức giai đoạn (2011 – 2015) .83 Biểu đồ 3.7 Chỉ số bền vững hoạt động (OSS) TCTCVM năm 2015 84 Biểu đồ 3.8: Chỉ số bền vững hoạt động (OSS) TCTCVM thức giai đoạn (2011 – 2015) 85 Biểu đồ 3.9: Các tiêu đánh giá bền vững tài TCTCVM thức năm 2015 86 Biểu đồ 3.10: Chỉ số khả sinh lợi tài sản (ROA) TCTCVM thức giai đoạn (2011 – 2015) 88 Biểu đồ 3.11: Chỉ số khả sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) TCTCVM thức giai đoạn (2011 – 2015) .88 Biểu đồ 3.12: Khả sinh lợi TCTCVM bán thức năm 2015 89 Biểu đồ 3.13: Chất lượng khoản cho vay TCTCVM thức năm 2015 90 Biểu đồ 3.14 Số lượng khách hàng quy mô dư nợ trung bình cán tín dụng TCTCVM Việt Nam năm 2015 .99 Biểu đồ 5.1: Tỷ lệ phần trăm người trưởng thành có tài khoản ngân hàng/tổ chức tài chính thức .155 196 Phụ lục 17: DANH SÁCH TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ CHÍNH THỨC (Đến 31/12/2017) TT TÊN TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP VỐN ĐIỀU LỆ SỐ SỐ LƯỢNG LƯỢNG CHI PHỊNG NHÁNH GIAO DỊCH Tầng Lơ A9/D5 Khu Tổ chức tài vi mơ TNHH thị Cầu Giấy, 16a/GP-NHNN 11 M7 (M7MFI) Phường Dịch Vọng ngày 13/1/2012 hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 22 Số 20 Thụy Kh, Tổ chức tài vi mơ TNHH 181/GP-NHNN phường Thụy Khê, MTV Tình thương (TYM) ngày 17/8/2010 Tây Hồ, Hà Nội Số Hàng Nan, Tổ chức tài vi mơ TNHH phường Lam Sơn, 65/GP-NHNN 33 Thanh Hóa (Thanh Hoa) Thành phố Thanh ngày 22/8/2014 15,5 11 135,8 18 24 6,1 04 03 Hóa, Thanh Hóa Số 14C đường Cách Tổ chức tài vi mơ TNHH mạng Tháng Tám, 1234/GP-HCM 44 MTV cho người lao động nghèo Quận 1, TP Hồ Chí ngày 28/10/2016 tự tạo việc làm (CEP) Minh 500 08 (Nguồn: www.sbv.gov.vn, 20181 truy cập ngày 16/6/2018 từ: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/htctctd/tctcvm?dDocName=SBV333210&_afrLoop=5604 379301925000#%40%3F_afrLoop%3D5604379301925000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3D SBV333210%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeade r%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D12caaxta6i_78 197 Phụ lục 18: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CHƯƠNG TRÌNH/ DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MƠ BÁN CHÍNH THỨC Tên viết tắt Thông tin chung Địa bàn hoạt động STT Tên TC/CT/DA Quỹ Phát triển An ANPHU Phú Địa chỉ: Xã An Phú – Mỹ Đức – Hà Nội Hà Nội Điện thoại: 02433.749.082 – 0912.364.941 Email: Quyphattrienanphu@gmail.com Trung tâm phụ nữ CWCD phát triển cộng đồng Địa chỉ: Nhà G12, Số 39, Phố Pháo Đài Vĩnh Phúc Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0243 7730135 Email: buivan0405@yahoo.com Chương trình Anh ACE Chị Em Địa chỉ: Số nhà 92, Phường Thanh Bình, Điện Biên TP Điện Biên Phủ, Điện Biên Điện thoại: 0230.6250.239 Email: luongtamtxt@gmail.com Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển huyện Điện Biên Địa chỉ: Khối đoàn thể, Xã Thanh Điện Biên Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Điện thoại: 0230.3924568 Email: M7_dienbien@yahoo.com.vn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố Điện Biên Phủ Địa chỉ: Số 838 – Tổ dân phố số – Điện Biên Phường Tân Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ Điện thoại: 0947.151.035 Email: M7_dienbienphu@yahoo.com.vn Dự án tài vi mô M&D Mỹ Đức / Trực thuộc Trung tâm Tài vi mơ & Phát triển Địa chỉ: Số 8, ngách 27, ngõ 100 Hoàng Hà Nội Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0243.629.1824 Email: nguyenbichvuong@gmail.com Trung tâm Hỗ trợ CFRC nguồn lực tài cộng đồng Địa chỉ: 29/6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Điện Biên, Hà Nội Thái Nguyên Điện thoại: 024.3852 3234 Email: cfrc.vietnam@gmail.com Website: http://www.cfrc.vn Ban Tài vi mơ – Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HEAC, 14-16 Hưng Yên, Hàm Long, Quận Hồn Kiếm, HN Thanh Hóa, Quảng Trị, Điện thoại: 0243 9439920 Quảng Nam, Email: vu_quynh_trang@wvi.org Huế Website: www.worldvision.org.vn Trung tâm Hỗ trợ SEDA phát triển doanh Địa chỉ: Số – Ngõ 31 Phương Liệt – Hà Nội, Thái Quận Thanh Xuân – Hà Nội Bình, Bắc 198 STT Tên TC/CT/DA Tên viết tắt nghiệp nhỏ Thông tin chung Điện thoại: 02438 688 900 Email: linhpd.seda@gmail.com 10 Quỹ 3PAD Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Bắc Kạn Địa bàn hoạt động Ninh, Nam Định Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Bắc Kạn Thành phố Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0985.058.767 Email: nganpn09@gmail.com 11 Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai Địa chỉ: Tầng 4, Khu 3, Phường Nam Lào Cai Cường, thành phố Lào Cai Điện thoại: 0203.660.478 Email: sathelaocai@gmail.com 12 Quỹ Tài vi mơ MFCDI phát triển cộng đồng Địa chỉ: Số nhà 15/22 Ngõ 324 Thụy Sơn La, Hà Khuê – Tây Hồ – Hà Nội Giang, Bắc Kạn, Hòa Điện thoại: 024.3759.0344 Bình, Hà Email: macdi.nhansu@gmail.com Nội, Quảng Website: http://macdivn.org Bình 13 Quỹ Hỗ trợ hộ gia VietED đình thu nhập thấp Foundation phát triển kinh tế Trụ sở chính: 8/31 Phương Liệt, Thanh Hà Nội, Bắc Xuan, Hà Nội Giang, Nghệ Điện thoại: +84-0243-629-1101 An Email: foundation@vieted.com.vn Website: http://vietedmfi.com.vn Facebook: https://fb.com/VietGiving YouTube: VietED TV 14 Quỹ trợ vốn CNVC CAFPE & NLĐ nghèo Tỉnh BR-VT Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ: số 21 Trần Hưng Đạo, phường 1, Bà Rịa TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3511.500 Email: lehain72@gmail.com 15 Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ BTV phát triển Cần Thơ (Tiền thân chương trình Bàn Tay Vàng) Địa chỉ: Cần Thơ – Văn phòng thành phố Cần Thơ (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ): Số 26, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ – Phòng tín dụng: Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Cần Thơ – ấp Thới Thuận B, TT Thới Lai, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; Điện thoại: 02926 256 056 16 Chương trình tín Địa chỉ: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phù Huyện Phù 199 STT Tên TC/CT/DA Tên viết tắt Thông tin chung Địa bàn hoạt động Yên, tỉnh Sơn La dụng - tiết kiệm Hội LHPN huyện Phù yên, tỉnh Sơn La Yên, tỉnh Sơn La 17 Quỹ Hỗ trợ Hộ gia VietED đình Thu nhập Thấp Phát triển Kinh tế Địa chỉ: Số 8/31 - Phương Liệt - Thanh Quỳnh Châu, Xuân - Hà Nội Quỳnh Thắng, Tân foundation@vieted.com.vn Thắng www.vieted.org www.vieted.com.vn 18 Quỹ DARIU Địa chỉ: 23 Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Đồng Nai, Bình, Hồ Chí Minh Vĩnh Long 19 Chương trình tín dụng Hội LHPN huyện Sóc Sơn Địa chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng trị - huyện Sóc Số nhà 11 - Đường Đa Phúc - Thị trấn Sơn - Hà Nội Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội 20 Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Sóc Trăng Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo - Phường Sóc Trăng - TP Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng 21 Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ MOM Phát triển Kinh Tế Tỉnh Tiền Giang Địa chỉ: Số - Lê Lợi - Phường - TP Tiền Giang Mỹ Tho - Tiền Giang DARIU www.dariu.org quyxahoist2011@yahoo.com.vn mom.office@mom.com.vn 22 Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế TP HCM Địa chỉ: 32 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Tp Hồ Chí Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Minh 23 Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Ninh Phước Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Phước Dân, Tỉnh Ninh Phước, Ninh Thuận Thuận 24 Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào cai qhtpnptkt@gmail.com m7_ninhphuoc@yahoo.com.vn Địa chỉ: Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào cai - Hội LHPN tỉnh Lào cai, Tầng - khối - P Nam Cường - TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai qhtpnlaocai@gmail.com 25 Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình Ninh Thanh hố, Bến Tre, Quảng Bình, Ninh Bình, Lào Cai, Hà Nội, Hải Dương Địa chỉ: Số 38 đường Trần Quang Khải, Lệ Thuỷ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Quảng Ninh, Quảng Trạch, quangbinhwdf@gmail.com Bố Trạch TP Đồng Hới 200 Phụ lục 19: PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG TÀI CHÍNH VI MƠ 2016 Chúng tơi thực nghiên cứu “Sản phẩm dịch vụ tài vi mơ: Thực trạng giải pháp phát triển” với mục tiêu hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM tốt hơn, phù hợp nhu cầu cho khách hàng Xin Ơng/Bà vui lòng hợp tác cung cấp thơng tin có liên quan Các thơng tin dành cho mục tiêu nghiên cứu khuyến nghị sách Chúng hy vọng với hợp tác Ơng/Bà, hoạt động tài vi mơ có ích ngưười nghèo cộng đồng Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG 1.1 Ngày Phỏng vấn (ngày/tháng/năm):…………… 1.2 Tỉnh:…………………………………Huyện:……………………Xã ………………… 1.3 Tên người vấn: …………………………………… 1.4 Năm sinh…………………Giới tính: Nam Nữ 1.5 Quan hệ với chủ hộ (đánh dấu X vào ô lựa chọn: Là chủ hộ Dân tộc………………… Vợ/chồng chủ hộ Khác ……… 1.6 Trình độ học vấn: Khơng biết đọc biết viết Tốt nghiệp cấp 1.7 Tốt nghiệp cấp Chuyên môn kỹ thuật: Lao động phổ thông Trung học nghề TH chuyên nghiệp 1.8 Công nhân kỹ thuật, chứng nghề khơng có Cao đẳng, đại học Sau đại học (Nếu người vấn khơng phải chủ hộ: Trình độ học vấn chủ hộ: Không biết đọc biết viết đọc biết viết chưa tốt nghiệp cấp 1.9 Biết đọc biết viết chưa tốt nghiệp cấp Tốt nghiệp cấp Chuyên môn kỹ thuật chủ hộ: Tốt nghiệp cấp Tốt nghiệp cấp Lao động phổ thông Trung học nghề TH chuyên nghiệp Biết Tốt nghiệp cấp Công nhân kỹ thuật,chứng nghề khơng có Cao đẳng, đại học Sau đại học 1.10 Tổng số nhân theo hộ ……………(người), số người độ tuổi lao động (55 nữ 60 nam) (người) 1.11 Số người sống chung khơng có sổ hộ khẩu: …………….(người) 1.12 Gia đình ơng/bà có thuộc danh sách hộ nghèo địa phương khơng? Có Khơng PHẦN 2: THƠNG TIN VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 2.1 Ông/bà khách hàng tổ chức tài vi mơ nào? 2.2 Ông/bà tham gia tổ chức từ bao giờ? (năm)…………………………………… 2.3 Ông/bà sử dụng sản phẩm tổ chức/dự án TCVM (nhiều lựa chọn – tích vào chọn) Vay vốn Khác Gửi tiết kiệm bắt buộc Gửi tiết kiệm tự nguyện Bảo hiểm nêu rõ 2.4 Ơng/bà có sử dụng sản phẩm dịch vụ tài tổ chức/đơn vị khác khơng ? Có, sử dụng Có, sử dụng, không Chưa sử dụng 2.5 Nếu có, tổ chức (đánh dấu X vào ô lựa chọn)? Ngân hàng nông nghiệp Ngân hàng thương mại khác Ngân hàng Chính sách xã hội Quỹ Tín dụng Nhân dân (cụ thể tên…………………….) Khác cụ thể………………………… 201 PHẦN 3: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC SẢN PHẨM VAY VỐN 3.1 Ông/Bà vay vốn đâu? Chi tiết khoản vay Ông/bà Số tiền vay (triệu đồng) Đơn vị Lãi suất (%/năm) Mục đích vay (1=sản xuất; 2=kinh doanh, 3= tiêu dùng; 4=chữa bệnh; = trả nợ; 6=khác, cụ thể) Thời hạn (Tháng) Hình thức trả nợ (1 = trả cuối kỳ; 2= theo tháng; 3= theo tuần; 4= trả lần không cố định) Hiện vay khơng? (1= có, 2=khơng) 1.Tổ chức TCVM (nếu có khoản vay từ TCTCVM, điền thêm thơng tin khoản vay thứ vào dòng này) 2.Quỹ TDND 3.Ngân hàng CSXH 4.Ngân hàng Nông nghiệp 5.Người thân (họ hàng, bạn bè) 6.Hụi/họ/phường Khác (nêu rõ) 3.2 Nguồn trả nợ Ông/bà (nhiều lựa chọn) Từ thu nhập Từ vay Từ tiền người khác cho 3.3 Ông/bà có khó khăn trả khoản nợ này? Có Lý 1.Điều kiện vay vốn đơn giản 2.Lãi suất phù hợp 3.Không cần tài sản bảo đảm 4.Thủ tục giấy tờ đơn giản 5.Quy trình nhanh chóng 6.Tính chun nghiệp cán tín dụng 7.Thái độ phục vụ tốt 8.Năng lực cán tốt 9.Địa điểm thuận tiện 10.Uy tín cộng đồng cao 11.Bà làng vay 12 Lý khác (cụ thể)… Tổ chức TCVM (1) NH Nông nghiệp (2) Khác Cụ thể:……………… Không Ngân hàng CSXH (3) Quỹ TDND (4) Hụi họ (5) Người thân (6) Tổ chức khác (7) 202 3.4 Theo ơng/bà, hình thức vay tiện lợi hơn? Theo tổ nhóm Cá nhân Giải thích 3.5 Tại Ông/bà lại lựa chọn vay tổ chức (nhiều lựa chọn – đánh dấu X vào ô chọn) 3.6 Nếu không vay tổ chức khác, sao: Không biết thủ tục vay Khác Không đủ điều kiện vay Chưa cần (cụ thể)………………………………………… 3.7 Ơng/bà vui lòng chấm điểm chất lượng sản phẩm vay vốn tổ chức/dự án TCVM, xếp hạng mức độ ưu tiên lựa chọn sản phẩm/tổ chức Ông/bà Chất lượng A Đặc tính sản phẩm 1.Điều kiện thủ tục vay vốn rõ ràng 2.Hệ thống tài sản chấp / bảo lãnh phù hợp 3.Mức vay đáp ứng nhu cầu 4.Đơn giản rõ ràng thủ tục -Phát vốn nhanh, tiện lợi 5.Mức cách tính lệ phí / chi phí bổ sung (nếu có) rõ ràng 6.Lãi suất rõ ràng 7.Có thể vay tối đa (nếu cần thiết) 8.Sản phẩm cho vay đa dạng (về quy mô khoản vay, thời hạn, hình thức vay, trả) 9.Thời hạn trả nợ phù hợp, linh hoạt 10.Hệ thống trả nợ tần suất Cách thức trả lãi linh hoạt (trả theo tuần, theo tháng) 11.Các biện pháp trừng phạt khách hàng bị hạn B Phương thức cung cấp 12.Có ưu đãi bạn vay tiếp 13.Chu kỳ vay vốn hợp lý (thời gian vòng vốn phù hợp với nhu cầu vay vốn) 14.Tiết kiệm / Quỹ dự phòng - Mức tiết (rất tốt) (tốt) (trung bình) (kém) (rất kém) Xếp hạng mức độ ưu tiên lựa chọn sản phẩm/tổ chức cung cấp (từ mức cao nhất) 203 kiệm bắt buộc hợp lý (số tiền đóng kỳ chấp nhận được) 15.Thông tin cán TCTCVM xác thực rõ ràng 16.Thái độ phục vụ cán tốt Dịch vụ nhanh chóng ln ln sẵn sàng giúp đỡ 17.Địa điểm phát vốn, thu lãi thuận tiện 18.Sự quan tâm, tư vấn, nhắc nhở cán nợ hạn 19.Cán người có kiến thức, lịch tạo tin tưởng 20 Sự an toàn tham gia vay vốn tổ chức 3.8 Trong thời gian tới, Ơng/bà có muốn tiếp tục vay tổ chức/dự án TCVM khơng? Có Khơng 3.9 Nếu không, sao: :…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………… ……… 3.10 Nếu có: nhu cầu vay vốn ơng/bà cụ thể nào? Chăn nuôi gia Tổng súc: (1) mua trâu, bò (2) Khởi nghiệp Mở rộng k Cho Chăn Xây, Ma (Bắt đầu Khám nuôi Trồng sửa chay, cưới inh kinh Khác học chữa chữa nhà gia trọt hỏi, doanh/Buôn doanh/buô bệnh (11) cầm (4) lễ tết n bán bán) (8) (3) (9) (10) (7) (6) (5) a Mức vay (triệu đồng) b Thời hạn (tháng) 3.11 Mong muốn ông/bà khoản vay tương lai so với Tăng lên Giữ nguyên Giảm Cuối kỳ Định kỳ Không cố định Mức vay tối đa LãI suất áp dụng Phương thức trả lãi Phương thức trả gốc 3.12 Ơng/Bà có nhu cầu sử dụng sản phẩm liên quan đến biến đổi khí hậu khơng? (Ví dụ: Vốn vay đối phó với thay đổi khắc nghiệt thời tiết, vốn vay trồng rừng, ) 3.13 Khuyến nghị ông/bà tổ chức/dự án TCVM nhằm phát triển sản phẩm cho vay tốt ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 204 PHẦN 4: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC SẢN PHẨM TIẾT KIỆM 4.1 Ơng/Bà có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm khơng? Có 4.2 Mục đích gửi tiết kiệm: Cho học Khơng Phòng ngừa rủi ro Có khoản thu nhập khơng thường xun (bán bò, bán sản phẩm nông nghiệp, ) 4.3 Khác (Nêu rõ) Ông/Bà gửi tiết kiệm đâu? Chi tiết khoản tiết kiệm Ông/bà Đơn vị Số tiền gửi (triệu đồng) Mức đóng hàng tháng (ngàn đồng) Lãi suất (%/nă m) Thời hạn gửi (Tháng) Kỳ hạn đóng tiết kiệm Hiện gửi (1= theo ngày; 2= theo tuần; 3= theo tháng) khơng? (1= có, 2=khơng) 1.Tổ chức TCVM Tiết kiệm bắt buộc Tiết kiệm tự nguyện 2.Quỹ TDND 3.Ngân hàng CSXH 4.Ngân hàng Nông nghiệp 5.Chơi hụi Để nhà (tiền mặt) Mua trang sức, vàng bạc có giá trị Mua gia súc-gia cầm để tiết kiệm Khác (nêu rõ) 4.4 Tại Ông/bà lại lựa chọn tiết kiệm tổ chức (nhiều lựa chọn – đánh dấu X vào ô chọn) Lý 1.Là điều kiện bắt buộc để vay vốn 2.Lãi suất hấp dẫn 3.Địa điểm thuận tiện, gần nhà 4.Thời hạn gửi linh hoạt, phù hợp 5.Gửi 6.Thủ tục giấy tờ đơn giản 7.Có nhiều chương trình khuyến kèm hấp Tổ chức TCVM NH Nông nghiệp Ngân hàng CSXH Quỹ TDND Hụi họ Tiết kiệm nhà Mua trang sức, vàng bạc có giá trị; gia súc-gia cầm 205 Lý Tổ chức TCVM NH Nông nghiệp Ngân hàng CSXH Quỹ TDND Hụi họ Tiết kiệm nhà Mua trang sức, vàng bạc có giá trị; gia súc-gia cầm dẫn 8.Nhiều sản phẩm để tơi lựa chọn 9.Tính chun nghiệp cán huy động vốn cao 10.Thái độ phục vụ tốt 11.Năng lực cán tốt 12.Uy tín cộng đồng cao 13.Bà làng xóm gửi 14 Lý khác (cụ thể)… 4.5 Ơng/bà vui lòng đánh giá mức độ ưu tiên - Tiêu chí quan trọng lựa chọn sản phẩm tiết kiệm (chấm điểm từ đến 5: 1- Ít quan trọng nhất; – Quan trọng nhất)  Lãi suất  Thời hạn  Thủ tục  Mức độ an toàn  Mức độ dễ dàng cần rút vốn (thanh khoản)  Cách thức nộp tiền định kỳ  Mức đóng hàng kỳ  Mức tiết kiệm tối thiểu  Sản phẩm đa dạng  Các chương trình khuyến – chăm sóc khách hàng kèm  Địa điểm  Thái độ phục vụ  Uy tín cộng đồng  Khác (Nêu rõ) 4.6 Nhu cầu ông/bà sản phẩm tiết kiệm tương lai ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 4.7 Khuyến nghị ông/bà tổ chức/dự án TCVM nhằm phát triển sản phẩm tiết kiệm tốt ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 206 PHẦN 5: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM 5.1 Ơng/ Bà có nhu cầu bảo hiểm khơng? ? Có 5.2 Mục đích bảo hiểm: Sức khỏe Khác 5.3 Không Cây trồng vật nuôi Kinh doanh Ơ tơ/xe máy (cụ thể…………………….) Các Sản phẩm bảo hiểm ơng/bà sử dụng? Mức đóng bảo Hình thức hiểm (triệu đồng) Kỳ hạn đóng (1= tuần, 2= tháng, 3= năm, 4= khác (ghi cụ thể) Số tiền đóng hàng kỳ (ngàn đồng) Tổ chức cung cấp 1.Bảo hiểm y tế 2.Bảo hiểm vốn vay 3.Bảo hiểm tương trợ 4.Bảo hiểm trồng (nông nghiệp) 5.Bảo hiểm vật nuôi 6.Bảo hiểm phương tiện (ô tô/xe máy) 7.Khác (cụ thể)……………… Khác (cụ thể)………………… 5.4 Đánh giá mức độ ưu tiên tính sản phẩm bảo hiểm Tính 1.Quy trình hồ sơ 2.Số tiền đóng hàng kỳ 3.Kỳ hạn phù hợp 4.Điều kiện thụ hưởng 5.Số tiền thụ hưởng 6.Cách thức nhận thụ hưởng, thời gian nhận 7.Khác (cụ thể)…………………… Khác (cụ thể)…………………… 5.5 Chấm điểm từ – (1- Ít nhất, – Quan trọng nhất) 207 5.6 Nhu cầu ông/bà sản phẩm bảo hiểm tương lai ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 5.7 Khuyến nghị ông/bà tổ chức/dự án TCVM nhằm phát triển sản phẩm bảo hiểm tốt ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN 6: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC SẢN PHẨM THANH TỐN 6.1 Ơng/Bà có sử dụng có nhu cầu sử dụng sản phẩm tốn khơng? (đánh dấu X vào ô lựa chọn) Sản phẩm Đang sử dụng Đã sử dụng, khơng sử dụng Có nhu cầu, chưa sử dụng Khơng có nhu cầu 1.Chuyển tiền 2.Dịch vụ toán qua điện thoại 3.Dịch vụ gửi toán qua ngân hàng Cụ thể: ngân hàng nào: ……………………………………… Dịch vụ thẻ ngân hàng Cụ thể: ngân hàng nào: ……………………………………… Dịch vụ khác (cụ thể) Dịch vụ khác (cụ thể) 6.2 Nếu sử dụng, đánh giá Ông/bà sản phẩm tốn (chấm điểm từ đến 5: 1- Ít quan trọng nhất; – Quan trọng nhất) Loại sản phẩm 1.Chuyển tiền 2.Dịch vụ toán qua điện thoại 3.Dịch vụ gửi toán qua ngân hàng Cụ thể: ngân hàng nào: ……………………………………… Dịch vụ thẻ ngân hàng Cụ thể: ngân hàng nào: ……………………………………… Dịch vụ khác (cụ thể) Dịch vụ khác (cụ thể) (rất tốt) (tốt) (Khá) (Trung bình) (không tốt) 208 6.3 Nhu cầu ông/bà sản phẩm tài khác tương lai ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 6.4 Khuyến nghị ông/bà tổ chức/dự án TCVM nhằm phát triển sản phẩm tài khác tốt ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN 7: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC SẢN PHẨM PHI TÀI CHÍNH 7.1 Ơng/bà có hỗ trợ dịch vụ khác ngồi vay vốn khơng? Có 7.2 Đánh giá mức độ cần thiết từ 1- (1- Thấp nhất, – Quan trọng nhất) nêu rõ lợi ích nhận Không hỗ trợ nội dung Nội dung Có cần thiết khơng? (Có=1; không = 2) Đánh giá mức độ cần thiết (Đánh số từ 1-5, thấp quan trọng nhất) Lợi ích (liệt kê) 1.Giáo dục dành cho trẻ em 2.Sức khỏe dinh dưỡng gia đình 3.Nhận thức vấn đề xã hội 4.Quyền phụ nữ Cơ hội việc làm Tăng thu nhập gia đình Kỹ thuật chăn ni, trồng trọt Kỹ kinh doanh Sự hiểu biết chung xã hội 7.3 Nhu cầu ông/bà sản phẩm phi tài tương lai ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 7.4 Khuyến nghị ông/bà tổ chức/dự án TCVM nhằm phát triển sản phẩm phi tài tốt ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 209 PHẦN 8: THƠNG TIN VỀ KIẾN THỨC TÀI CHÍNH 8.1 Ơng/bà có hướng dẫn/ giới thiệu cách sử dụng vốn vay định tài khơng? Có Khơng 8.2 Đánh giá mức độ cần thiết từ 1- (1- Thấp nhất, – Quan trọng nhất) nêu rõ lợi ích nhận hỗ trợ nội dung Nội dung I Cách sử dụng tiền Đánh giá tình hình tài gia đình Đặt mục tiêu tài Phân biệt thứ “cần” “muốn” II Quản lý thu chi Lập kế hoạch tài Lâp kế hoạch chi tiêu Tuân thủ kế hoạch Tiêu dùng khôn ngoan III Tạo dựng tài sản Đầu tư vào sản xuất,kinh doanh Bảo vệ tài sản IV Chuẩn bị cho kiện tốn tiền Đám cưới Sinh Giáo dục Tuổi già Đám ma V Hiểu cơng cụ tài Tiết kiệm( tổ chức tài hụi họ) Vay tiền( nên vay, rủi ro kèm, điều kiện vay, tính tốn lãi suất thực, cách quản lý tiền vay) Bảo hiểm ( hiểu ý nghĩa mức chi trả) Có cần thiết khơng? (Có=1; khơng = 2) Đánh giá mức độ cần thiết (Đánh số từ 1-5, thấp quan trọng nhất) Lợi ích (liệt kê) 210 Có cần thiết khơng? (Có=1; khơng = 2) Nội dung Đánh giá mức độ cần thiết (Đánh số từ 1-5, thấp quan trọng nhất) Lợi ích (liệt kê) VI Chuẩn bị cho kiện ko mong muốn Ốm đau người thân Cái chết người thân Mất nghề Thiên tai, dịch bệnh PHẦN 9: KIẾN NGHỊ CHUNG 9.1 Nói chung, mức độ hài lòng Ơng/bà với sản phẩm dịch vụ tổ chức/dự án TCVM Rất hài lòng 9.2 Hài lòng Bình thường Chưa hài lòng Khơng hài lòng Kiến nghị Ơng/bà với tổ chức/dự án TCVM thời gian tới: Xin trân trọng cám ơn Ông/bà ... triển hoạt động tổ chức tài vi mơ Vi t Nam 19 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ 2.1 Q trình phát triển vai trò tổ chức. .. hưởng đến hoạt động tổ chức tài vi mơ Chương 3: Thực trạng hoạt động tổ chức tài vi mơ Vi t Nam Chương 4: Mơ hình kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức tài vi mơ Vi t Nam Chương... giá hoạt động tổ chức tài vi mơ .36 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức tài vi mơ .41 2.3.1 Các nhân tố thuộc tổ chức tài vi mơ 42 iii 2.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tại việt nam, Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay