Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

269 3 0
  • Loading ...
1/269 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN THU HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN THU HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1.TS VŨ THỊ LỢI PGS.TS HÀ MINH SƠN HÀ NỘI - 2019 DANH MỤC VIẾT TẮT C h A C A I A L B Đ B IC A C A C H C E C I C N D N D V D P Đ K Đ T E A E L E xi F D FI R G D G T H Đ H Đ H S K H K K PI K S L D L G L N L L M B M B A M B M B M B M H N g N gâ P h Ủ y B ất N gâ T ỷ H ệ C ộn T ổn Tr un C ôn D oa Dị ch D ự Đ ăn Đ ầu S ố T ổn N gâ V ốn P h T ổn Gi H oạ H ội H ồK há K hô C hỉ Ki ể T ỷ T ỷ L ợi T ỷN gâ C ôn g C ôn C ôn C ôn N gâ M I M S N C N H N H N H N I N S P D Q L R O R O R W S C S C S H R R T C T C T G Te ch T P T S T S T S T T U L V A V a V C V C Vi et Vi et V P W T T ổn N gâ N gh N gâ N gâ N gâ C N gâ X ác Q uả T ỷT ỷT ổn N gâ T ổn N gâ R ủi T ổ T ổTi ền N gâ Tr T ài T ài T ài T hị T ổn C ôn Gi N gâ V ốn N gâ T ập N gâ T ổ DANH MỤC BẢNG B ản B ản gB ản B ản g B ản gB ản gB ản B ản B ản B ản gB ản g B ản gB ản gB ản g B ản B ản gB ản B ản B ản gB ản B ản g B ản gB ản B ản B ản g B ản gB ản g T ỷ T ốc đT hu H oạ t H oạ tC cấ C C T ỷ C cấ T h u C hi pC hi pC hi p C a T h uT ỷ T ỷ V ố nN ợ N ợ xấ T ỷ lệ G iá M ột D n S ố lư L ãi /l 42 61 63 70 73 76 79 84 86 89 90 95 96 97 99 10 10 10 10 11 211 11 11 711 811 12 13 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Bi ểu Bi ểu đBi ểu Bi ểu Bi ểu đ Bi ểu Bi ểu đBi ểu đ Bi ểu Bi ểu đBi ểu đ Bi ểu Bi ểu đBi ểu đ Bi ểu Bi ểu Bi ểu Bi ểu Bi ểu Bi ểu Bi ểu Bi ểu Bi ểu đBi ểu Bi ểu Bi ểu Bi ểu đ Bi ểu đBi ểu đ T ỷ C cấ T ỷG iá T h u C T h uT h u C T h uC hi p C C hi pN g u C hi T h T ỷ T hT ỷL ợi V ố T ài H ệ số T ỷT ốc T ỷT ỷ tr T ỷ lệ T ỷ lệ 59 74 75 77 79 81 83 87 88 89 92 92 93 94 10 10 10 10 410 410 510 10 10 11 012 012 112 12 12 DANH MỤC SƠ ĐỒ S S S S S T hi M ô M ô M ô Q u 14 68 14 14 17 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Lý luận hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại H 1 K o 18 h 18 Đ ặ 29 H o 20 H o 20 H o 21 H oH 42 K iệ 25 Sh 25 N ự 26 ội K 72 A h 27 Đ n 28 Ti ó 39 êC 03 C hỉ 30 C hỉ 47 hhỉ ội N th h N N h 43 hK 95 N i H Q u â 3 tr o K K in 54 in K 76 B in 61 ài chương Kết luận Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội T Q ổ 67 u Q6 u 18 66 67 2 1 2 2 69 79 27 76 cổ8 phần Quân 78 98 21 10 10 thư g 2 11 phần Quân phần Qu cổ2 phần Quân 12 12 13 13 Kế 31 t 13 C hư th ươ 1 thương m1 phần 2025 3 1 13 13 2025 3 1 thư 3 mại thư m1 ph phần Qu N N â 15 N h gN T â 15 N iế 15 h G N iả 15 N â 16 3 âN 61 H h 16 T iệ 16 C h 16 3 hĐ 71 N a 17 N â 17 N â 17 3 âN 71 D â 17 K u 18 iế 18 K iỔ 81 n 18 H o 18 P h 18 T ăH 81 ì 18 K i 18 Đ iề H 81 o 18 T B a T ăN 81 â 18 K luận i chương Kết KẾT LUẬN 188 189 Ủy ban khác Ủy ban điều hành Ủy ban QLRR Ủy ban kiểm tốn Ủy ban mơ hình RRTD Các đơn vị kinh doanh Ủy ban rủi ro tín dụng Ủy ban RR thị trường khoản Ủy ban tín dụng Nguồn: [83] PHỤ LỤC 1.2 THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI VCB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng, % C hỉ T hu nh T hu nh T ỷ tr ọ n 20 11 17 13 43 ,8 20 12 48 11 94 43 ,9 20 13 42 11 26 35 ,8 20 14 51 12 37 32 ,5 20 15 87 15 51 35 ,0 20 16 85 18 39 31 ,1 20 17 04 22 94 29 ,1 Nguồn: [46] PHỤ LỤC 2.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI MB Nguồn: [43] - Đại hội đồng cổ đông: quan có thẩm quyền định cao MB - Hội đồng quản trị: quan có thẩm quyền định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi MB bao gồm chiến lược, kế hoạch trung hạn, hàng năm vấn đề khác theo quy định pháp luật điều lệ MB - Ban kiểm soát: quan đại diện cổ đơng, có trách nhiệm kiểm tra giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành, hoạt động tài MB; Giám sát việc chấp hành chế độ hạch tốn, đảm bảo an tồn hoạt động MB;Thực kiểm toán nội hoạt động thời kỳ, lĩnh vực nhằm đánh giá xác hoạt động kinh doanh thực trạng tài MB, đảm bảo ngân hàng hoạt động hiệu quả, pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đơng Cơ quan kiểm tốn nội quan giúp việc cho Ban kiểm soát thực chức năng, nhiệm vụ - Các ủy ban cao cấp: Các ủy ban cao cấp giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm: Ủy ban vấn đề nhân sự; Ủy ban ALCO; Ủy ban quản trị rủi ro Các ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị mảng công việc cụ thể nhằm đảm bảo định chiến lược Hội đồng quản trị xây dựng triển khai có hiệu theo quy định Pháp luật - Văn phòng Hội đồng quản trị: Là quan chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, thường trực Hội đồng quản trị triển khai thực chức năng, nhiệm vụ phù hợp quy định pháp luật điều lệ MB Với vai trò quan trọng cầu nối Hội đồng quản trị Ban điều hành, văn phòng Hội đồng quản trị kênh truyền tải thông tin từ Hội đồng quản trị, thường trực Hội đồng quản trị đến ban điều hành ngược lại đảm bảo thông suốt kịp thời - Ban điều hành: Là quan điều hành hàng ngày hoạt động MB, tổ chức triển khai chiến lược kinh doanh, chiến lược hoạt động nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua - Các quan quản lý hệ thống: Bao gồm Khối phòng/ban làm nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ cho ban điều hành việc quản lý hệ thống theo mảng chuyên môn riêng biệt Các quan có nhiệm vụ xây dựng, triển khai nguyên tắc chế quản lý với mục tiêu hỗ trợ mạnh mẽ khối kinh doanh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh toàn Ngân hàng Các quan quản lý hệ thống bao gồm Khối: Kiểm tra Kiểm sốt nội bộ, Tài Kế tốn, Quản trị rủi ro, Tổ chức Nhân sự; Văn phòng triển khai chiến lược văn phòng CEO, Ban Xây dựng phòng trị MB NHTM Cổ phần có phòng Chính trị mơ hình tổ chức mình, quan có nhiệm vụ chăm lo cho cơng tác Đảng, cơng tác trị tồn ngân hàng - Các Khối Kinh doanh: tổ chức chuyên sâu theo phân khúc khách hàng thị trường, bao gồm Khối Nguồn vốn kinh doanh tiền tệ, Khối doanh nghiệp lớn, Khối doanh nghiệp vừa nhỏ Khối khách hàng cá nhân Các khối kinh doanh có trách nhiệm xây dựng sách sản phẩm, chương trình kinh doanh theo mảng khách hàng chuyên biệt hỗ trợ chi nhánh việc triển khai chương trình hành động Khối hoạt động kinh doanh hàng ngày có liên quan đến phân khúc khách hàng thuộc khối Các Khối kinh doanh hội sở thực chức quản lý theo trục dọc, kiểm tra giám sát việc thực kế hoạch kinh doanh đơn vị kinh doanh - Các Khối hỗ trợ kinh doanh: Bao gồm khối vận hành, khối mạng lưới phân phối Khối công nghệ thơng tin Các khối có chức xây dựng “hạ tầng” để triển khai hoạt động kinh doanh hàng ngày, xây dựng trì quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ MB với chất lượng cao, đảm bảo phòng ngừa rủi ro, phát triển mạng lưới kênh phân phối Ngân hàng hoạt động hành quản trị - Chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch: Là đầu mối cung cấp trọn gói giải pháp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, theo địa sở sách chiến lược MB thời điểm khác PHỤ LỤC 2.2 TỶ TRỌNG TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN/TỔNG TIỀN GỬI TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 C hỉ M B V C Vi eti BI D A C S H Sa co 04 25, 6, 11, 18, 5, 12, 7, 2 04 04 04 24, 26, 20, 4, 7, 7, 11, 10, 18, 8, 19, 18, 11 ,3 8,0 4, 9,8 4, 1 10, 3, 4, 5, 04 21, 9, 17, 19, 6, 14, 3, 03 29, 8, 16, 17, 6, 12, 3, 03 39, 0, 16, 19, 6, 9,6 4, Đơn vị tính: % Nguồn: [43],[45],[46],[47],[48],[49],[50] PHỤ LỤC 2.3 TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI MB VÀ CÁC NHTM VN Đơn vị tính: % độ tăng 27, tr 90 Tốc độ 10, t 90 n 26 ,1 8, 91 17 ,8 12, 52 14 ,6 14, 16 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2 0 20 24 22 ,7 ,2 ,2 17, 18, 18, 26 25 24 Nguồn: [43],[105] PHỤ LỤC 2.4 CƠ CẤU NGÂN QUỸ TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng C hỉ Ti ền Ti ền gử Ti ền 20 11 91 64 02 20 12 86 41 23 20 13 03 66 61 20 14 23 09 06 20 15 23 79 18 20 16 52 75 10 20 17 84 17 59 68 Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.5: LÃI SUẤT CẤP TÍN DỤNG TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Cấ p tín d ụ n g S X K D L/ vự c U S D Ch V o N v D a U y S D T V G N C D K U H S D 2011 N T H 18 D 19 ,0 ,0- 20 19 ,0 17 18 ,0- ,019 6, 20 7, 5- 7, N/ A N/ A 11 ,016 ,0 3, – 2012 N T H 12 D 16 ,0- ,015 17 ,0 ,5 11 15 ,0- ,012 5, 16 6, 5 – – 4, – 14 1, – 9, – 15 2, – 2013 N T H 9, D 12 ,0– 13 11 ,0 8, 11 ,0– 12 5, 6, 5– 7, 4, – 12 0, – 4, – 5, 1, – 2014 N T H 8, D 10 ,0– 11 9, ,0 7, 10 ,04, 11 6, – – 3, – 5, 1, – 3, – 4, 0, – 2015 N T H 7, D 10 8- ,09, 11 ,0 7, 10 ,04, 10 5, 2- 04, 5, 6, – 5, 1, 4, 75, 40, – 2016 N T H 7, D 10 8- ,09, 11 ,0 7, 10 ,04, 10 5, – – 4, 65, 81, 02, 4, – 5, 0, – 2017 N T H 7, D 10 8- ,09, 11, 0 7, 10 ,04, 10 5, 0 – – 1, – 4, 1, – 1, – 4, 1, – Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.6: TỶ LỆ NỢ PHẢI TRẢ/VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 13,3 14,0 12,6 11,1 10,9 12,0 10,0 8,5 8,6 2015 2016 9,6 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2017 Nguồn:[43] PHỤ LỤC 2.7: TỶ LỆ CIR CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM 300 250 200 150 100 50 30 V C Vi 84 46 et BI D A C S H sa c 30 40 30 30 30 40 7 6 4 24 60 5 6 5 22 15 80 45 81 5 Nguồn: [43],[45],[46],[47],[48],[49],[50] PHỤ LỤC 2.8 TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính:% C hỉ C ổ Tr oN C ổ Tr o N 06 67 51 3, 32 20 , 07 62 38 2, 27 07 , 07 64 49 2, 25 05 , 07 62 29 2, 27 05 , 08 70 09, 19 19 0, 08 64 41 19 15 05 , 80 61 19 18 80 , Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.9 TÀI SẢN CÓ NỘI BẢNG THEO MỨC ĐỘ RỦI RO TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Tà i sả Ng ân TP CP TP củ aTí n dụ Tí n dụ Tí n dụ ng Tr Đầ u tư TS C Tí n dụ ng Tí n dụ ng T r 0ọ % % 20 % 20 % 50 % 10 % 10 010 % 10 25 % /25 %/ 2011 ST T.t rọ 5, 58 10 46 7, 5, 33 17 17 741 29 ,5 27 16 23 ,7 42 25 34 ,11 64 2, 71 68 1, 78 28 29 6, 015 059 2012 ST T.t rọ 4, 51 36 220 1, ,7 89 65 842 24 ,3 94 14 26 ,8 04 24 42 ,1 27 1, 24 85 0, 60 91 37 4, 55 3, 30 48 12 93 0, 56 0, 68 32 2013 ST T.t rọ 4, 31 43 05 24 1, ,2 15 75 524 13 ,4 19 16 30 ,7 66 28 51 ,4 64 1, 32 84 0, 61 90 79 5, 52 3, 28 74 19 46 0, 26 2014 ST T.t 10 rọ 5, 53 19 26 11 1, ,4 89 44 418 9, 36 60 16 33 ,6 62 30 61 ,9 58 2, 54 27 0, 46 73 08 4, 75 2, 36 25 12 99 0, 50 2015 ST T.t 16 rọ 7, 21 40 33 18 1, ,4 58 62 722 10 ,0 35 18 40 ,2 74 33 74 ,9 80 2 1, 71 23 0, 60 73 612 5, 2, 77 59 08 0, 39 63 2016 ST T.t 15 rọ 5, 39 96 15 3, ,4 20 20 723 9, 05 01 19 51 ,9 24 35 90 ,4 87 1, 56 84 78 0, 33 13 5, 2, 46 43 51 0, 29 89 2017 ST T.t 26 rọ 8,3 37 711, 3,0 84 55 735 11, 39 38 19, 61 65 62 36, 11 48 51 47 2,2 14 98 80,3 12 4,0 1,7 39 0,8 61 Nguồn: [43] (*) Từ năm 2011 đến tháng 2/2015, MB thực phân loại rủi ro tài sản theo quy định Thơng tư 13/2010/TT – NHNN, theo tỷ trọng rủi ro cho khoản cho vay để kinh doanh BĐS đầu tư chứng khoán 250% Từ tháng 2/2015 trở đi, thực phân loại rủi ro tài sản theo quy định Thông tư 36/2014/TT – NHNN, theo tỷ trọng rủi ro cho khoản vay 150% PHỤ LỤC 2.10 CAM KẾT NGOẠI BẢNG THEO MỨC ĐỘ RỦI RO TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng L o ại C a m kế C a m B ảo lã C a m B L T r 2ọ % /5 % 50 % 50 % 50 % 10 20 20 20 20 20 20 20 11 12 13 14 15 16 17 0 0 16 36 88 75 33 52 62 52 33 49 36 27 25 0 8 36 13 63 21 28 18 27 20 33 92 46 80 57 59 22 65 33 54 32 45 15 75 60 0 31 23 714 337 16 53 7 Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.11: NỢ QUÁ HẠN TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng C 2 2 2 20 hỉ T 01 04 06 05 04 04 17 ổ 6 7 n 4 N 2 ợ 3 59 q N 2 4 71 ợ q 2 uá hạ 4 4 64 N ợ q uá hạ N 1 81 ợ q 8 Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.12: TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng, % C hỉ ti ê u 01 2 02 2 Chứng Chứng khoán khoán G D D G D D iá P P iá P P tr R R tr R R ị R R ị R R / ( ( / ( 1( 36 30,81 45 2, 93 49 26 53,24 65 1, 76 13 3, 18 0, 23 64 189 0, 32 0, 8 46 14 4, 82 1, 50 29 13 12,75 56 1, 21 235 1, 36 0, 07 Đầu tư L dài hạn ãi G D D /l iá P P ỗ tr R R t ị R R / ( 1( 10 6, ( 51 193 5, 13 11 6, 11 04 17 10,635 22 12,124 97 13 13,617 1 13 11,7 43 Nguồn: [43] (Số liệu chứng khoán đầu tư mà NCS đưa vào bảng số liệu không bao gồm khoản Trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành mà MB nắm giữ giai đoạn 2014 – 2017) PHỤ LỤC 2.13: TỶ TRỌNG DƯ NỢ TÍN DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính: % C hỉ T ỷ tr T ỷ tr 04 7, , 04 2, , 04 2, , 05 2, , 05 1, , 05 1, , 05 1, , Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.14 HỆ SỐ CAR CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 2011 - 2017 Đơn vị tính: % C 201201201201201201 hỉ V 11, 14, 13, 11, 11, 11, C 14 63 13 61 04 30 Vi 10, 10, 13, 10, 10, 10, eti 57 33 20 60 40 BI 11, 9,0 10, 9,2 9,1 9,2 D 07 23 A 9,2 13, 14, 14, 12, 13, C 5 70 08 80 10 V 11, 12, 12, 11, 12, 13, P 94 50 50 30 20 20 T 11, 12, 14, 15, 14, 13, ec 03 65 10 V - 19, 17, 17, 18, 13, IB 14 33 71 04 25 Sa - 9,5 10, 9,8 9,5 9,6 co 22 1 11 ,6 0, , 11 ,2 4, 2, 3, 11 ,3 Nguồn: [43],[45],[46],[47],[48],[49],[50] PHỤ LỤC 2.15: SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 C Đ 20 20 20 20 20 20 20 hỉ V 11 12 13 14 15 16 17 Số Ng 53 68 91 4.1 lư ợn Số lư ợn g C hỉ M áy M áy hìn thẻ Ng hìn t 20 11 32 759 4, 841 ,4 0, 149 ,7 9, 967 ,5 62 2, 81 ,7 52 2, 11 8, 47 2, 17 7, 12 ,6 28 4, Nguồn: [43] 20 12 38 81 10 PHỤ LỤC 2.16: SỐ LƯỢNG MÁY ATM, POS TẠI MB GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Đơn vị tính: 20 13 44 61 35 20 14 48 91 71 20 15 52 52 07 20 16 58 12 28 20 17 60 025 00 Nguồn: [43] PHỤ LỤC 2.17: HỆ SỐ TỔNG TÀI SẢN/ VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI MB VÀ MỘT SỐ NHTM GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 Đơn vị tính: % C hỉ M B V C Vi eti BI D A C S H Sa co 10 14 21 16 62 15 9, 10 13, 0, 24, 0, 14, 2, 11 ,3 10 1 61 12 9, 10 12 21 01 14 16 9, 15 41 23 01 26 10 9, 16 61 25 21 16 17 10 10 91 27 41 17 19 Nguồn: [43],[45],[46],[47],[48],[49],[50] ... luận hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân. .. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 20 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động. .. Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội T Q ổ 67 u Q6 u 18 66 67 2 1 2 2 69 79 27 76 cổ8 phần Quân 78 98 21 10 10 thư g 2 11 phần Quân phần Qu cổ2 phần Quân 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay