Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

166 71 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUYỄN XUÂN THỌ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : KINH TẾ PHÁT TRIỂN : 9310105 NGƯỜI HƯỚNG DẪN : PGS.TS BÙI TẤT THẮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN TRỌNG THỪA HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài luận án “Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả Cơng trình nghiên cứu học tập Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch đầu tư Các tài liệu, số liệu mà tác giả sử dụng có nguồn trích dẫn hợp lí, khơng vi phạm quy định pháp luật Tác giả xin cam đoan điều thật, sai, tác giả hoàn toàn xin chịu trách nhiệm Tác giả luận án Nguyễn Xuân Thọ LỜI CẢM ƠN Luận án thực hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Bùi Tất Thắng, TS Nguyễn Trọng Thừa Xin trân trọng cảm ơn thầy nhiệt tình bảo hướng dẫn NCS suốt q trình học tập cơng tác Viện ii Nghiên cứu sinh xin gửi lơi cảm ơn đến thầy, cô giáo Viện chiến lược phát triển tạo điều kiện thuận lợi để NCS hoàn thành tốt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh xin cảm ơn thầy, cô giáo hội đồng chia sẻ đóng góp ý kiến thiết thực để luận án bước hoàn thiện Nghiên cứu sinh xin gửi lơi cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hiệp hội dệt may Việt Nam, gia đình bạn bè nhiệt tình giúp đỡ để NCS hồn thành luận án Trân trọng cảm ơn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………ii MỤC LỤC…………………………………… .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU ii 1 Tính cấp thiết đề tài luận án Mục tiêu nghiên cứu luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu quốc tế 1.2 Nghiên cứu nước 15 1.3 Một số nhận xét khoảng trống nghiên cứu hướng nghiên cứu Luận án 21 iv CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY 24 2.1 Một số khái niệm 24 2.1.1 Cạnh tranh 24 2.1.2 Năng lực cạnh tranh 26 2.1.4 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm 30 2.2 Đặc điểm liên quan đến lực cạnh tranh sản phẩm dệt may 2.2.1 Đặc điểm ngành dệt may 31 2.2.2 Đặc điểm chuỗi giá trị dệt may 2.2.3 Đặc tính sản phẩm dệt may 33 31 31 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh sản phẩm dệt may 2.3.1 Các nhân tố bên 2.3.2 Các nhân tố nước 35 35 36 2.4 Các tiêu chí nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may 38 (1) Thị phần sản phẩm dệt may 38 (2) Chất lượng nguồn nhân lực dệt may 39 (3) Công nghệ thiết bị dệt may 39 (4) Thương hiệu sản phẩm dệt may 40 (5) Thời gian sản xuất sản phẩm dệt may 40 2.5 Kinh nghiệm số nước giới nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may 41 2.5.1 Kinh nghiệm quốc gia 2.5.2 Bài học cho Việt Nam 46 41 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM DỆT MAY VIỆT NAM 49 3.1 Khái quát phát triển ngành Dệt may Việt Nam 49 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam 52 3.2.1 Thị phần sản phẩm Dệt May Việt Nam 52 3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực dệt may Việt Nam 67 v 3.2.3 Công nghệ thiết bị ngành Dệt May Việt Nam 70 3.2.4 Thương hiệu sản phẩm Dệt May Việt Nam72 3.2.5 Thời gian sản xuất sản phẩm dệt may Việt Nam 72 3.2.6 Chi phí lao động dệt may Việt Nam74 3.2.7 Chính sách nhà nước tác động đến sản phẩm dệt may 75 3.3 Đánh giá chung nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 78 3.3.1 Điểm mạnh nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may 78 3.3.2 Hạn chế nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may 80 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 82 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 87 4.1 Bối cảnh quốc tế nước ảnh hưởng đến cung cầu thị trường dệt may 87 4.1.1 Bối cảnh quốc tế 87 4.1.2 Bối cảnh nước 91 4.1.3 Dự báo phát triển thị trường dệt may 94 4.2 Quan điểm mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 4.2.1 Quan điểm 99 4.2.2 Mục tiêu tổng quát 4.2.3 Mục tiêu cụ thể 99 100 100 4.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 101 4.3.1 Nâng cao suất, hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm 101 4.3.2 Đẩy mạnh thị trường hàng dệt may nội địa 102 4.3.3 Tăng cường xúc tiến thương mại,đa dạng hóa thị trường xuất 103 4.3.4 Đào tạo nhân lực dệt may chất lượng cao 105 4.3.5 Phát triển công nghiệp phụ trợ Dệt May Việt Nam bền vững 4.3.6 Sản xuất thông minh với công nghệ số 4.0 108 4.3.7 Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Dệt May Việt Nam 111 106 vi 4.3.8 Hồn thiện sách quản lý điều hành nhà nước 112 KẾT LUẬN 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CMT CPTPP Tiếng Việt Gia cơng xuất Hiệp định đối tác tồn diện tiến xuyên Thái Bình Dương vii Từ viết tắt DMVN Tiếng Việt Dệt May Việt Nam DN EU Doanh nghiệp Liên minh Châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nuớc FOB Xuất trực tiếp FTA Hiệp định Thuơng mại Tự GDP Tổng sản phẩm quốc nội KNXK NCS Kim ngạch xuất Nghiên cứu sinh NLCT Năng lực cạnh tranh OBM Sản xuất theo thương hiệu riêng ODM OEM Sản xuất theo thiết kế riêng SHTT Sở hữu trí tuệ UNIDO VCCI VINATEX VITAS Sản xuất theo tiêu chuẩn khách hàng Tổ chức Phát triển Cơng nghiệp Liên Hợp Quốc Phòng Thuơng mại Cơng nghiệp Việt Nam Tập đồn Dệt may Việt Nam Hiệp hội Dệt may Việt Nam Tập đoàn Dệt may Việt Nam WEF Diễn đàn kinh tế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang 3.1 Số liệu khái quát ngành dệt may Việt Nam năm 2017 50 3.2 So sánh hiệu kinh tế doanh nghiệp dệt may với 51 viii Bảng 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 4.1 4.2 4.3 4.4 Nội dung Trang doanh nghiệp ngành công nghiệp Tổng mức tiêu thụ thị trường may mặc nội địa Việt Nam 53 giai đoạn 2010 – 2017 Kim ngạch xuất sản phẩm dệt may Việt Nam giai 55 đoạn 2010-2017 So sánh chi phí thời gian vận chuyển sợi bán nước 58 xuất sang Trung Quốc So sánh chi phí sản xuất sợi 58 Cung cầu vải nước năm 2016 59 Tình hình xuất, nhập vải năm 2016 60 Kim ngạch xuất số mặt hàng chủ lực 66 hàng may mặc Việt Nam năm 2016 Số liệu so sánh tương đối suất lao động nguồn nhân lực dệt may tăng trưởng xuất dệt may giai 68 đoạn 2010 – 2017 Số lượng học sinh, sinh viên dệt may tuyển giai đoạn 69 2010 – 2017 Thời gian sản xuất hàng may mặc số quốc gia châu 73 Á năm 2010 Tác động CM 4.0 đến chuỗi giá trị Dệt May Việt Nam 90 Dự báo thị trường hàng may mặc giới giai đoạn 98 2020-2030 Dự báo thị trường theo chủng loại sản phẩm dệt may giai 98 đoạn 2020- 2030 Các mục tiêu cụ thể sản phẩm ngành dệt may giai đoạn 100 2020- 2030 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Nội dung Trang 1.1 Sơ đồ kim cương M Porter 10 1.2 Khung phân tích lực cạnh tranh ngành UNIDO 11 2.1 Chuỗi giá trị dệt may tồn cầu Gereffi 2.2 Mơ hình chuỗi giá trị đường cong nụ cười Stan Shih 32 33 Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất dệt may tăng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 51 trưởng GDP giai đoạn 1986 – 2017 Kim ngạch xuất dệt may top quốc gia/vùng lãnh thổ 54 giới 2001-2017 Kim ngạch xuất Sợi Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017 56 Các thị trường xuất Sợi Cotton lớn Việt Nam năm 56 2016 Tỷ trọng kim ngạch xuất quốc gia xuất Sợi 57 cotton lớn năm 2016 Kim ngạch xuất Vải Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017 59 Kim ngạch xuất hàng may mặc Việt Nam giai đoạn 2010 60 – 2017 Tỷ trọng xuất hàng may mặc Việt Nam năm 2017 Kim ngạch xuất hàng may mặc Việt Nam năm 2017 phân theo tính chất mặt hàng 61 61 Tỷ trọng nhập hàng may mặc Mỹ theo quốc gia xuất 62 giai đoạn 2010 -2016 Tỷ trọng nước xuất dệt may lớn sang EU năm 2016 Tỷ trọng nước xuất dệt may lớn sang Nhật giai đoạn 63 64 2010-2016 Tỷ trọng nước xuất dệt may lớn sang Hàn Quốc giai 65 Các nước nhập Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Haiti - Sudan - Bermuda 51 Myanmar Lao People's Democrati c Republic Afghanista n Palestine, State of - Congo Libya, State of - Vanuatu Montenegr o United Arab Emirates 45 - 8.924 3.481 2.797 4.768 10.799 21.479 22.505 23.988 12 453 585 36 51 45 85 109 157 279 84 79 9.073 11 43 30 12 163 29 584 371 566 744 722 971 969 1.244 129.126 179.543 245.347 158.302 154.768 - - - 4.914 77 214 3.136 - 3.056 50 7.605 248 4.884 - 4.345 81 4.422 - 2.314 60 3.303 - 82 7.473 - - 5.299 - 79 - 49.674 - - - 34.992 506 5.046 - 616 - 59 450 Bhutan Netherland s Antilles TimorLeste 263 Năm 2017 - 185 - Năm 2016 - 20 20.399 Năm 2015 - Kiribati Yemen Nepal Năm 2014 16.508 Palau Angola Năm 2013 - - - - 70 2.189 15.523 8.249 6.905 14.175 8.279 12.486 3.432 448 385 443 1.647 626 636 873 15 Các nước nhập Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 871 Pakistan Sierra Leone 226 2.213 7.094 7.204 5.797 - Suriname - Mongolia - Ghana 862 Guinea Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 85 4.609 1.369 348 528 642 21.475 28.820 41.998 27.568 28.866 31.422 32.616 47 - 280 43 Năm 2016 Năm 2017 26.922 101 10 27 169 39 24 106 119 48 152 - - - - 10 - - - - - - - 91 62 - - - 29 10 24 45 214 357 669 919 502 104 2.459 2.019 658 855 2.127 2.898 6.903 4.576 2.435 24 465 578 1.946 23 113 578 117 51 11.258 99 193 3.028 - - - - - 2.573 12 16 42 - - - 95 - 121 387 Tonga - - - Lesotho Papua New Guinea Brunei Darussala m - - - 37 - 426 135 111 272 235 160 351 283 161 2.014 2.236 3.200 4.817 4.931 6.838 7.180 199 289 245 337 459 889 Mauritania - - - 61 - - Togo Burkina Faso 26 124 175 181 321 73 202 - - Andorra Năm 2012 342 - Kuwait Năm 2011 - Fiji Micronesia , Federated States of Zimbabwe Serbia and Montenegr o 880 Năm 2010 941 - 1.785 295 1.743 1.410 3.388 1.271 - - - - - 1.478 3.274 518 3.248 184 339 8.621 8.887 1.237 1.511 287 669 - - 9.005 8.016 16.711 191 379 302 342 318 12.711 21.956 25.863 32.579 30.565 26.984 1.652 2.113 1.616 2.521 2.780 24 194 18 - 85 2.307 2.149 1.492 3.310 359 151 120 99 116 289 264 4.745 2.644 6.565 4.512 921 7.065 295 3.818 40.098 Các nước nhập Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Comoros - - - - - Seychelles Sudan (before 2012) - - - - - - Swaziland Macedonia , The Former Yugoslav Republic of - - 20 Saint Lucia Mali Solomon Islands Macao, China Banglades h Iran, Islamic Republic of Albania Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 - - - - 18 375 117 - 70 - - - - - 40 18 42 83 275 - - - - - - 12 10 11 - - 169 537 410 2.965 3.750 - - 878 Năm 2012 Năm 2013 25 - - - - 12 134 334 1.924 6.534 11 141 145 - - 1.022 543 419 399 316 3.822 4.108 7.921 9.299 10.725 25 79 106 113 - - 15 Năm 2014 - Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 12 343 578 656 339 86 1.742 1.706 2.817 2.506 2.203 4.476 - 1.859 - Năm 2011 - 1.024 - 109 Năm 2010 - - - 6.983 - 1.645 4.780 3.085 378 388 826 799 13.308 17.045 31.561 16.582 36.953 47.706 100 269 783 888 546 338 264 32 - 86 65 53 47 19 253 132 488 759 1.440 2.242 124 3.708 84.731 741 Algeria 56 110 74 189 108 982 1.629 1.663 1.638 2.227 4.155 7.533 9.198 9.233 Azerbaijan 6 20 235 113 235 437 2.812 Bahrain 28 61 63 178 290 215 476 1.348 809 786 1.222 1.751 2.594 8.367 9.476 7.963 Armenia Bolivia, Plurination al State of - - - - 65 192 413 357 847 1.228 1.715 2.164 2.234 2.305 1.869 18 29 16 119 83 251 361 306 1.268 618 563 816 887 1.902 2.284 Các nước nhập Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Botswana - - - - - - Burundi - - - - 587 Belarus 232 69 164 101 3.218 8.672 14.339 233 Cambodia Cameroon Cabo Verde Sri Lanka - - Năm 2008 Năm 2009 42 - - 99 607 151 - - 449 74 300 967 1.218 1.480 18.512 13.812 19.806 32.878 36.741 8 404 5.752 - - - Năm 2007 - Năm 2010 Năm 2011 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 13 - - 6.089 3.042 1.738 22 13 43 2.228 2.680 1.758 2.511 17 2.199 4.157 40.002 77.909 98.174 88.699 99.926 116.945 197.006 296.625 2.923 370 44.071 1.007 730 1.113 5.241 6.860 - - - Năm 2012 - - - - - 4.422 1.414 2.922 3.826 2.187 3.385 3.732 6.204 5.227 12.212 19.907 18.746 29.566 52.232 58.350 63.255 16.104 21.280 40.625 39.840 54.655 77.277 101.065 187.880 311.980 539.903 862.473 1.106.61 1.563.86 2.154.74 2.534.86 2.987.85 Costa Rica Dominican Republic 23 21 40 69 394 876 1.577 995 1.508 2.059 3.720 5.498 5.678 4.908 5.959 28 10 - 350 442 149 441 567 1.995 2.287 3.960 2.005 2.616 2.951 2.721 Gambia - - - - - - - - - 875 1.862 235 5.004 Greenland - - 479 - - 352 58 127 205 282 353 352 300 Guatemala - 20 163 48 626 1.869 1.193 1.688 11.104 6.767 7.462 9.551 Guyana - - - - 79 27 43 145 59 50 146 Honduras - - - 17 - - 34 14 263 493 China Indonesia Côte d'Ivoire - 223 112 141 206 8.298 4.898 12.525 10.692 72 86 638 978 1.632 2.194 2.925 3.435 - 1.359 1.264 1.284 1.807 2.348 3.470 7.814 53.748 63.723 111.202 169.016 171.484 202.417 205.429 228.278 237.149 314 84 364 989 1.360 1.204 784 6.569 2.171 21.713 10.888 7.126 1.970 27.672 1.872 3.497 Jamaica 37 28 33 53 1.348 85 96 326 549 433 318 734 Jordan 21 47 187 308 600 480 822 754 608 961 2.422 5.363 5.177 6.270 8.326 13.076 729 962 726 1.035 1.009 1.626 2.469 3.764 4.815 6.123 7.468 10.417 13.915 15.497 15.150 14.060 Lebanon Maldives Các nước nhập Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 - - - 26 12 52 22 13 22 32 192 189 92 481 Mauritius Moldova, Republic of 87 63 157 146 588 115 385 194 235 1.101 2.770 4.049 3.772 3.874 3.937 6.256 15 11 10 11 63 272 488 743 756 779 844 911 1.117 713 748 Morocco 111 362 444 796 793 1.266 1.506 3.934 7.249 5.109 9.086 12.328 9.601 14.134 15.649 15.548 Oman 233 441 - 598 - 299 195 657 334 170 341 342 591 478 709 Namibia - - - - 322 720 334 78 793 144 - - 74 Niger - 243 - 242 10.036 2.594 613 1.163 4.425 643 - 76 81 502 103 2.854 Panama Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 100 3.982 6.021 11.091 9.502 13.598 25.794 33.872 42.601 24.537 34.332 26.748 Peru 383 317 408 3.820 3.274 1.927 2.989 4.487 5.969 8.205 8.630 12.696 14.969 20.687 24.996 24.200 Qatar 171 229 244 223 388 5.203 843 1.506 3.510 5.445 6.691 7.121 13.842 16.922 22.637 21.830 - 13 121 - 20 3.761 31.649 78 2.407 18.337 9.822 139 Rwanda Saudi Arabia 5.102 4.021 5.645 4.984 5.901 13.127 17.571 20.362 28.160 20.740 29.888 44.641 62.689 68.610 111.700 106.352 Senegal 500 749 476 1.007 2.767 1.037 2.562 1.900 10.997 3.839 3.283 1.353 1.456 11.046 1.869 1.554 Tunisia 202 85 378 141 318 483 485 730 815 1.265 1.793 2.132 1.949 2.878 1.481 1.575 Uganda Tanzania, United Republic of 124 130 299 1.121 1.628 2.007 1.987 1.369 2.428 6.663 22 3.490 30.328 6.277 4.635 20.983 25 - - 617 164 260 507 461 76 249 28 190 214 236 6.677 Samoa French Polynesia - - - - - - - - 70 115 114 110 136 207 167 195 179 110 159 224 248 189 253 - - - - 228 1.017 1.262 2.908 367 239 3.775 616 487 293 315 354 455 473 664 717 757 799 900 1.021 1.280 1.393 1.187 1.000 Malawi New Caledonia - Các nước nhập Nicaragua Trinidad and Tobago Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 - 16 20 17 232 571 320 373 254 616 727 773 1.071 1.350 19 107 200 291 243 546 149 569 694 403 270 548 716 826 1.195 2.011 3.133 2.545 1.843 5.463 5.975 8.192 17.250 11.435 10.596 19.442 27.215 20.423 20.895 13.558 Kenya Saint Kitts and Nevis 169 441 733 - 3.932 10.266 2.195 542 1.157 2.124 2.657 1.665 4.818 18.933 - - - - - - 13 12 Dominica Venezuela, Bolivarian Republic of Syrian Arab Republic - - - - - - - - 643 324 168 137 500 2.671 5.662 8.791 1.409 2.539 2.319 1.197 1.052 25 14 50 92 102 152 158 - - - - - 402 468 Ukraine Mayotte Faroe Islands - Gabon Grenada Cuba 1.256 - 1.913 - 10.230 11.656 5.616 498 2.580 1.940 83 45 10 191 283 355 378 - 60 1.056 - - 2.956 - - - - 7.888 - Năm 2016 Năm 2017 - 4.481 4.285 Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ Trademap.org, Tổng cục thống kê, Vinatex Phụ lục 4: Chính sách thương mại chiến tranh Mỹ - Trung Quốc Tên rủi ro Ảnh hưởng bất lợi từ chiến tranh TM Mỹ - Trung Diễn giải rủi ro Hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ bị đánh thuế 10% có SHS Dệt May lớn (từ ngày 01/10/2018) Nguy bị đánh thuế 25% (từ ngày 1/1/2019) Mỹ tiếp tục tuyên bố đánh thuế lên 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lại Trong có gần 40 tỷ USD hàng dệt may Nguy Trung QUốc phá giá đưa hàng sang thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc sang nội địa Việt Nam, đầu tư sang Việt Nam để lấy xuất xứ Rủi ro hàng hóa xuất từ Việt Nam có sử dụng tỷ lệ cao nguyên liệu Trung Quốc bị xem xét, đánh thuế Nguyên nhân cốt lõi Thâm hụt thương mại Mỹ -Trung lớn (xấp xỉ 400 tỷ USD) làm Mỹ định áp thuế để cải thiện cán cân thương mại Các hoạt động vi phạm quyền, sở hữu trí tuệ Nguồn : Tởng hợp kết nghiên cứu sinh từ China Chemical & Fiber Economic Information Network Phụ lục 5: So sánh thời gian vận chuyển thuế suất nhập sợi cotton Việt Nam, Pakistan, Ấn Độ thị trường Trung Quốc Quốc gia Thuế nhập Thời gian vận chuyển Việt Nam 0% - 15 ngày Pakistan 5% 15 - 30 ngày Ấn Độ 3% 15 - 30 ngày Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ báo cáo ngành Dệt May FPT Securities Phụ lục 6: Bảng tóm tắt yêu cầu xuất xứ ưu đãi thuế quan thị trường xuất quan trọng dệt may Việt Nam Thị trường FTA Tình trạng Mỹ Hiệp định thương mại Việt Mỹ Hiệu lực từ 2001 EVFTA Chưa có hiệu lực Châu Âu Nhật Hàn Quốc VJEPA VKFTA Hiệu lực từ 2009 Hiệu lực từ 2015 Yêu cầu xuất xứ Từ vải trở Từ vải trở Cắt May Sản phẩm Thuế nhập từ Việt Nam Thuế nhập từ Trung Quốc Sợi 10% 10% May mặc 17.5% 17.5% Sợi 4% 4% May mặc Sợi 12% 12% 0% 5% 0% 8.4%-10.9% 0% 8% 0% 13% May mặc Sợi May mặc Nguồn :Tởng hợp kết nghiên cứu sinh từ phòng thương mại công nghiệp Việt Nam Phụ lục 7: Tổng sản phẩm nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế chia theo Năm, Chỉ tiêu Khu vực kinh tế Giá trị (Tỷ đồng) Năm 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tổng số 599,00 2.870,00 15.420,00 28.093,00 41.955,00 76.707,00 110.532,00 140.258,00 178.534,00 228.892,00 272.036,00 313.623,00 361.017,00 399.942,00 441.646,00 481.295,00 535.762,00 613.443,00 715.307,00 914.001,00 1.061.565,00 1.246.769,00 1.616.047,00 Nông, lâm nghiệp thuỷ sản 228,00 1.164,00 7.139,00 11.818,00 16.252,00 31.058,00 37.513,00 41.895,00 48.968,00 62.219,00 75.514,00 80.826,00 93.073,00 101.723,00 108.356,00 111.858,00 123.383,00 138.285,00 155.992,00 176.402,00 198.797,00 232.586,00 329.886,00 Công nghiệp xây dựng 173,00 814,00 3.695,00 6.444,00 9.513,00 18.252,00 30.135,00 40.535,00 51.540,00 65.820,00 80.876,00 100.595,00 117.299,00 137.959,00 162.220,00 183.515,00 206.197,00 242.126,00 287.616,00 348.519,00 409.602,00 480.151,00 599.193,00 Dịch vụ 198,00 892,00 4.586,00 9.831,00 16.190,00 27.397,00 42.884,00 57.828,00 78.026,00 100.853,00 115.646,00 132.202,00 150.645,00 160.260,00 171.070,00 185.922,00 206.182,00 233.032,00 271.699,00 389.080,00 453.166,00 534.032,00 686.968,00 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng số 1.809.149,00 2.157.828,00 2.779.880,00 3.245.419,00 3.584.262,00 3.937.856,00 4.192.862,00 4.502.733,00 Nông, lâm nghiệp thuỷ sản 346.786,00 396.576,00 543.960,00 623.815,00 643.862,00 696.969,00 712.460,00 734.830,00 Công nghiệp xây dựng 676.408,00 693.351,00 896.356,00 1.089.091,00 1.189.618,00 1.307.935,00 1.394.130,00 1.473.071,00 Dịch vụ 785.955,00 797.155,00 1.021.126,00 1.209.464,00 1.388.407,00 1.537.197,00 1.665.962,00 1.842.729,00 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 270.746,00 318.438,00 323.049,00 362.375,00 395.755,00 420.310,00 452.103,00 (*) Bắt đầu từ năm 2010 giá trị tăng thêm khu vực kinh tế tính theo giá Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ Tổng cục thống kê Phụ lục : Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc phân theo ngành kinh tế chia theo Ngành, Phân tổ Năm Tổng số (Nghìn người) TỔNG SỐ Nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Khai khống Cơng nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Vận tải, kho bãi Dịch vụ lưu trú ăn uống Thông tin truyền thơng Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bất động sản Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ Hoạt động Đảng Cộng sản, tổ chức trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an 2005 42.77 4,90 23.56 3,20 256,5 5.031, 20 135,4 121,0 1.979, 90 4.593, 10 1.290, 40 824,5 151,4 185,9 2007 45.20 8,00 23.93 1,50 298,8 5.665, 00 121,3 108,2 2.371, 90 4.929, 50 1.341, 60 1.096, 40 180,5 191,6 2008 46.46 0,80 24.30 3,40 291,4 5.998, 80 132,7 2009 47.74 3,60 24.60 6,00 291,5 6.449, 00 131,6 94,20 2.468, 40 5.100, 40 1.433, 30 1.307, 40 204,8 204,3 95,40 2.594, 10 5.150, 70 1.426, 10 1.573, 70 228,0 230,3 19,00 157,5 119,5 1.679, 53,90 158,3 147,7 1.665, 51,50 183,1 158,1 1.650, 65,20 218,5 171,8 1.596, 2010 49.04 8,50 24.27 9,00 275,6 6.645, 80 130,2 117,4 3.108, 00 5.549, 70 1.416, 70 1.711, 00 257,4 254,5 101,3 217,5 185,5 1.569, 2011 50.35 2,00 24.36 2,90 279,1 6.972, 60 139,7 106,3 3.221, 10 5.827, 60 1.414, 40 1.995, 30 269,0 301,1 119,0 220,2 197,9 1.542, 2012 51.42 2,40 24.35 7,20 285,5 7.102, 20 129,5 107,8 3.271, 50 6.313, 90 1.498, 30 2.137, 40 283,6 312,5 148,1 248,8 229,3 1.582, 2013 52.20 7,80 24.39 9,30 267,6 7.267, 30 133,7 108,7 3.308, 70 6.562, 50 1.531, 80 2.216, 60 297,7 335,1 150,0 249,2 245,6 1.631, 2014 52.74 4,50 24.40 8,70 253,2 7.414, 70 138,6 109,1 3.313, 40 6.651, 60 1.535, 40 2.301, 10 317,9 352,1 158,1 250,6 262,1 1.697, 2015 52.84 0,00 23.25 9,10 237,6 8.082, 80 146,0 119,8 3.431, 80 6.709, 80 1.592, 30 2.441, 30 338,0 364,7 165,7 251,8 279,6 1.706, 2016 53.30 2,80 22.31 5,20 236,1 8.866, 60 158,7 137,5 3.800, 10 6.735, 80 1.614, 30 2.482, 30 342,7 376,3 179,5 252,3 283,7 1.701, 2005 90 1.258, 00 349,9 ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc Giáo dục đào tạo Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Nghệ thuật, vui chơi giải trí Hoạt động dịch vụ khác Hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình Hoạt động tổ chức quan quốc tế 82,20 781,8 189,9 4,70 2007 90 1.513, 50 384,6 129,7 737,9 175,6 4,50 2008 60 1.492, 70 365,6 180,4 673,8 163,4 2,50 2009 90 1.583, 90 364,7 210,8 569,0 183,3 3,20 2010 60 1.673, 40 437,0 232,4 687,3 196,7 2,50 2011 20 1.731, 80 480,8 250,1 734,9 183,1 2,80 2012 70 1.767, 10 482,4 256,0 731,9 173,9 2,80 2013 00 1.813, 30 490,8 271,6 749,5 174,9 2,90 2014 20 1.860, 40 492,8 285,7 764,4 175,0 2,40 2015 80 1.896, 20 539,7 295,2 799,8 179,2 2,80 2016 50 1.901, 70 568,6 305,1 848,2 194,1 2,50 Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ Tổng cục thống kê Phụ lục : Thiết bị Dệt thoi Vinatex STT Loại máy Máy dệt Máy hồ Kiếm Khí Thoi Đồng loạt Phân băng Tổng cộng Cơ cấu máy móc thiết bị dệt thoi Tổng số 22 inch) Máy đan tròn đường kính trung bình (6 - 22 inch) Tổng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay