Đánh giá công tác cho doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai giai đoạn 2014 2017

70 2 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI NÔNG LÂM BÙI ANH TUẤN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHO DOANH NGHIỆP THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI NÔNG LÂM BÙI ANH TUẤN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHO DOANH NGHIỆP THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Bùi Anh Tuấn LỜ I CẢM ƠN Trong trình thực đề tài ngồi nỗ lực thân, tơi nhận hướng dẫn tận tâm, chu đáo thầy giáo giúp đỡ nhiệt tình, ý kiến đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể để hoàn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn - Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý thầy, giáo Khoa Quản lý Tài ngun phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho thực khóa học Tơi xin chân thành cảm ơn Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai, Chi cục Thuế, Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Lào Cai doanh nghiệp giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực luận văn địa phương Tơi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, cán bộ, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho tơi q trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Anh Tuấn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜ I CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH M ỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận công tác cho thuê đất để thực dự án đầu tư 1.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 1.2 Khái quát cho thuê đất 1.2.1 Khái niệm chất cho thuê đất 1.2.2 Các quy định nhà nước cho thuê đất dự án đầu tư 10 1.2.3 Trình tự, thủ tục cho thuê đất 13 1.2.4 Mối quan hệ công tác cho thuê đất dự án đầu tư hiệu sử dụng đất 16 1.2.5 Các tiêu đánh giá công tác cho thuê đất để thực dự án 17 1.3 Tổng quan nghiên cứu cho thuê đất giới Việt Nam 18 1.3.1 Những nghiên cứu cho thuê đất thê giới 18 1.3.2 Những nghiên cứu cho thuê đất nước 22 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 27 2.4.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu 28 2.4.3 Phương pháp so sánh, đánh giá 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Thực trạng công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017 29 3.1.1 Quy trình cho thuê đất doanh nghiệp địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017 29 3.1.2 Kết cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017 31 3.2 Đánh giá tình hình sử dụng quản lí đất doanh nghiệp Nhà nước cho thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017 39 3.2.1 Tình hình chấp hành pháp Luật Đất đai doanh nghiệp Nhà nước cho thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai 39 3.3.2 Cơng tác quản lí việc sử dụng đất doanh nghiệp sau Nhà nước cho thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2017 41 55 3.3 Đánh giá hiệu công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017 42 3.3.1 Hiệu kinh tế công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2017 42 3.3.2 Hiệu xã hội công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2017 43 3.3.3 Hiệu môi trường công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2017 44 3.4 Tồn tại, nguyên nhân giải pháp tăng cường việc quản lý, nâng cao hiệu sử dụng đất doanh nghiệp địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017 45 3.4.1 Những tồn tại, hạn chế công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017 45 3.4.2 Giải pháp tăng cường việc quản lý công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 Kết luận 50 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 66 DANH M ỤC TỪ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường CP : Cổ phần GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất GDP : Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) GPMB : Giải phóng mặt MTV : Một thành viên NĐ : Nghị định TNHH : Trách nhiệm Hữu hạn TNMT : Tài nguyên Môi trường UBND : Ủy ban nhân dân XD : Xây dựng WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organnization DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai năm 2014 31 Bảng 3.2 Kết cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai năm 2015 32 Bảng 3.3 Kết cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai năm 2016 33 Bảng 3.4 Kết cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai năm 2017 34 Bảng 3.5 Tổng hợp kết cho thuê đất thực dự án đầu tư địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017 36 Bảng 3.6 Tình hình sử dụng đất Nhà nước cho thuê giai đoạn 2014-2017 40 Bảng 3.7 Tình hình sử dụng đất theo mục đích thuê tổ chức giai đoạn 2014-2017 40 Bảng 3.8 Kết tra, kiểm tra việc sử dụng đất tổ chức thuê đất giai đoạn 2014 -2017 41 Bảng 3.9: Đánh giá hiệu kinh tế công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2017 43 Bảng 3.10 Số lao động thu nhập bình quân số doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai năm 2017 44 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Cơ cấu diện tích đất thuê giai đoạn 2014 - 2017 37 45 mang lại hiệu tích cực Việc cho thuê đất để thực dự án môi trường ưu tiên, đẩy nhanh thực đem lại hiệu cao, cụ thể: Tỷ lệ hộ dân cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 99,20%, tỷ lệ dân số đô thị cung cấp nước đạt 99,31%, tỷ lệ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xử lý đạt 100%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom đạt 97%, tỷ lệ chất thải y tế xử lý đạt 100% 3.4 Tồn tại, nguyên nhân giải pháp tăng cường việc quản lý, nâng cao hiệu sử dụng đất doanh nghiệp địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017 3.4.1 Những tồn tại, hạn chế công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017 * Những tồn tại, hạn chế phía nhà nước: Hệ thống văn quy phạm pháp luật thời gian qua số bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu việc thực thủ tục hành cho thuê đất Chưa có chế tài đủ mạnh, có tác dụng răn đe trường hợp nhà nước cho thuê đất không sử dụng sử dụng lãng phí, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất Riêng cơng tác giải phóng mặt bằng, sách nhiều bất cập ln thay đổi, việc đan xen sách mới, sách cũ gây xúc nhân dân Nhiều phát sinh từ thực tiễn chưa cụ thể hố chế sách tỉnh, cụ thể như: giá vật tư, nhân công tăng, đơn giá bồi thường tải sản chưa điều chỉnh kịp thời; giá đất nhiều khu vực chưa quy định cụ thể Đối với công tác quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất chủ yếu dựa vào quy hoạch phát triển ngành quy hoạch ngành chưa thực ổn định; Chưa có thống quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển nông thôn quy hoạch sử dụng đất, gây khó khăn cho công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, việc giao đất Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhìn chung có hạn chế 46 Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư quan nhà nước địa phương gặp nhiều khó khăn việc đánh giá lực nhà đầu tư nên có số chủ đầu tư lực tài hạn chế khơng có khả huy động vốn, đăng ký đầu tư với mục đích giữ đất Việc xem xét nhu cầu sử dụng đất tính khả dự án trình chấp thuận đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư coi nhẹ, dẫn đến số dự án sau chấp thuận đầu tư không triển khai thực hiện, triển khai chậm tình trạng thuê đất để giữ chỗ, chuyển nhượng dự án thu lợi Đối với cơng tác quản lý đất sau cho th nói việc tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai sau giao cho thuê dù được quan tâm chưa đáp ứng hết nhu cầu công việc Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm đất đai địa bàn thực chưa nhiều, chủ yếu Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện, cấp thành phố chưa tổ chức tra, kiểm tra việc sử dụng đất tổ chức, doanh nghiệp Việc xử lý vi phạm quy định đất đai hạn chế, hiệu chưa cao * Những tồn tại, hạn chế phía doanh nghiệp sử dụng đất: + Nhiều tổ chức đưa đất vào sử dụng chậm; + Một số tổ chức sử dụng đất sai mục đích, khơng sử dụng đất, cho th, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái phép, quản lý đất lỏng lẻo để bị lấn, bị chiếm; + Một số tổ chức sử dụng đất lịch sử để lại sử dụng khơng hiệu quả, đất để hoang hóa khơng xác định diện tích, đất tổ chức có nguồn gốc đất từ doanh nghiệp nhà nước Nông lâm trường quốc doanh trước + Một số doanh nghiệp lợi dụng quyền chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, hình thức liên doanh, liên kết chuyển giao dự án đầu tư thực tế bán đất, chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ trường hợp 47 * Nguyên nhân tồn tại, hạn chế - Cơ chế, sách lĩnh vực đất đai liên tục có thay đổi có nhiều điểm bất cập Các văn Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị quản lý đất đai có mâu thuẫn chồng chéo gây khó khăn cơng tác triển khai thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cho thuê đất - Công tác quy hoạch sử dụng đất chưa trọng đến việc tích hợp đất đai Chưa có phối hợp ngành để thống xây dựng quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp - Việc xem xét lựa chọn chủ đầu tư có lực tài bị coi nhẹ - Quy định pháp luật đất đai việc xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai bất cập, chưa đủ mạnh; việc xử lý tài diện tích đất thu hồi vi phạm gặp khó khăn khơng có nguồn, cho chủ sử dụng đất không hợp tác - Nguồn kinh phí tỉnh dành cho cơng tác quản lý nhà nước đất đai có hạn, chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu quản lý - Sự phối hợp quan, ban ngành hạn chế Cơng tác cho th đất cơng tác có liên quan đến nhiều quan ban ngành Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nhiều ngành có liên quan khác 3.4.2 Giải pháp tăng cường việc quản lý công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017 - Về phía nhà nước: Cần có quy định cụ thể việc lập quy hoạch đảm bảo thống quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển nơng thơn Nên có điều khoản quy định cụ thể cho: Quy hoạch sử dụng đất phải sở quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng quy hoạch phát triển nông thôn phải dựa sở quy hoạch sử dụng đất Điều chỉnh quy hoạch phải đồng thời với việc điều chỉnh quy hoạch khác cho phù hợp mang tính đồng 48 Cần xây dựng hệ thống sách pháp luật đất đai ổn định, đảm bảo công lợi ích Nhà nước, người bị thu hồi đất chủ đầu tư Cần tăng cao tiền thuê đất để tránh việc nhà đầu tư thuê đất không sử dụng sử dụng lãng phí có chế tài mạnh để xử lý trường hợp cho thuê đất không sử dụng trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất Đẩy mạnh tăng cường cơng tác cải cách thủ thục hành nội dung quan trọng khâu đột phá cải cách hành Trên thực tế cải cách thủ tục hành lĩnh vực tài nguyên mơi trường nói quan trọng, số lớn thủ tục hành rườm rà, chồng chéo, khơng hợp lý, rễ bị lạm dụng rà soát loại bỏ sửa đổi, bổ sung theo hướng công khai, minh bạch hướng tới xây dựng hành phục vụ chuyên nghiệp, đại, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đất đai, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp Xây dựng ban hành sách chung nhiệm vụ phát triển bền vững tỉnh, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; khai thác, sử dụng hợp lý Tài nguyên bảo vệ mơi trường Ban hành chế, sách khuyến khích, hỗ trợ vốn ưu đãi thuế sở áp dụng công nghệ sản xuất sạch, chất thải, phân loại, tái chế, tái sử dụng, thu gom, xử lý chất thải xã hội hóa thành phần kinh tế tham gia quản lý bảo vệ mơi trường Xây dựng sách, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, trợ giá hoạt động bảo vệ mơi trường - Về phía tổ chức sử dụng đất: Các doanh nghiệp thuê đất cần nắm quyền lợi nghĩa vụ đơn vị Nhà nước cho thuê đất thông qua việc nghiên cứu sách pháp luật đất đai thơng qua phương tiện thông tin đại chúng Nâng cao trách nhiệm tổ chức sử dụng đất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu Các doanh nghiệp thuê đất cần sử dụng đất mục đích, diện tích, ranh giới đất thuê tiến độ thực dự án 49 - Giải pháp tài chính: Nhà nước cần bố trí đủ kinh phí cho công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung cho cơng tác giao đất, cho th đất nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ, đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, xây dựng cập nhật sở liệu địa chính, tra kiểm tra việc sử dụng đất chấp hành pháp luật đất đai Ngoài cần bố trí đủ ngân sách để thực bồi thường giải phóng mặt khu đất có quy hoạch chưa có dự án đầu tư để đồng thời tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư giải trước vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian giao đất cho tổ chức thực dự án Để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải pháp hữu hiệu cần triển khai thực đấu giá thuê đất, tập trung vào quỹ đất thực giải phóng mặt bằng, quỹ đất có lợi kinh doanh để tăng nguồn thu từ đất 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017, kết cho thuê đất tổ chức địa bàn thành phố Lào Cai là: Có 112 tổ chức thuê đất, với tổng diện tích 171,98 Việc giải thủ tục thông qua “một cửa liên thông” bước đột phá công tác cải cách hành tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho tổ chức việc thực thủ tục hành Việc thực thủ tục ln đảm bảo sách pháp luật đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tổ chức Một số tổ chức sau cho thuê đất chưa phát huy hiệu sử dụng đất như: Không sử dụng sử dụng đất sai mục đích, thực dự án chậm tiến độ, không thực đầy đủ nghĩa vụ tài chính, khơng thực quy định bảo vệ môi trường gây lãng phí đất xúc nhân dân Công tác tra, kiểm tra việc sử dụng đất sau cho thuê đất tiến hành thường xuyên có hiệu tích cực Trong giai đoạn 2014 - 2017 tổ chức tra, kiểm tra phát 43 tổ chức vi phạm sử dụng đất đó: 25 trường hợp sử dụng đất chậm tiến độ, trường hợp không sử dụng đất, 15 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai với số tiền 42.000.000 đồng, truy thu tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước 490.000.000 đồng Tuy nhiên công tác chưa đáp ứng nhu cầu quản lý, cần tiếp tục phát huy tăng cường để nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước cho thuê đất 51 Đề nghị - Xây dựng hệ thống sách pháp luật đất đai ổn định, đảm bảo công lợi ích Nhà nước, người bị thu hồi đất chủ đầu tư - Tiếp tục rà soát quy định pháp luật quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội để đảm thống nâng cao chất lượng công tác dự báo, chất lượng phương án quy hoạch Có chế tài đủ mạnh chế tài phù hợp bảo đảm tính khả thi dự án đầu tư, xử lý dứt điểm tình trạng “quy hoach treo” - Đề nghị tăng tiền thuê đất đơn vị (doanh nghiệp) thuê đất cho phù hợp với giá đất địa phương - Nâng cao mức phạt số hành vi như: sử dụng đất sai mục đích, lấn, chiếm… nhằm hạn chế hành vi vi phạm pháp luật đất đai - Bố trí kinh phí kịp thời cho nghiệp quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số Điều Luật đất đai năm 2013; Chính phủ, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định giá đất; Chính phủ, Nghị định 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Cục Thống kê tỉnh Lào Cai (2014), Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2014 Cục Thống kê tỉnh Lào Cai (2015), Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2015 Cục Thống kê tỉnh Lào Cai (2016), Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2016 Cục Thống kê tỉnh Lào Cai (2017), Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2017 Ngô Văn Học (2014), Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2010 2013, Luận văn thạc sỹ, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ngô Thị Hồng gấm (2012), Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất thu hồi đất địa bàn phường Túc Duyên - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2011, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 Nguyễn Thị Yến (2014), Đánh giá công tác quản lý giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 -2013, Luận văn thạc sỹ, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 11 Quốc hội nước CHXHCNVN (2013), Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia 12 Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai (2014), Báo cáo kết kiểm tra, xử lý vi phạm pháp Luật Đất đai tổ chức nhà nước giao đất, cho thuê đất; 53 13 Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai (2015), Báo cáo Kết giao đất, cho thuê đất kết rà soát, kiểm tra, xử lý tổ chức vi phạm quản lý, sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 54 14 Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai (2016, Báo cáo Kết giao đất, cho thuê đất kết rà soát, kiểm tra, xử lý tổ chức vi phạm quản lý, sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 15 Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai (2017), Báo cáo Kết giao đất, cho thuê đất kết rà soát, kiểm tra, xử lý tổ chức vi phạm quản lý, sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 16 Sở Tài nguyên Môi trường (2013), Báo cáo thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; 17 Sở Tài nguyên Mơi trường (2013), Báo cáo tình hình quản lý nhà nước tài nguyên môi trường địa bàn tỉnh Lào Cai; 18 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, Quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 55 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Thực trạng hiệu sử dụng đất tổ chức Nhà nước cho thuê đất I THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC Tên tổ chức: Địa trụ sở chính: Thông tin liên hệ người điền phiếu Họ tên: …………………………………… ……………… Chức vụ: ……………………………………………… ……………… II THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT 1- Hình thức sử dụng đất: NN cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 56 NN cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê m2 2- Diện tích sử dụng: 3- Địa điểm: 4- Mục đích sử dụng: 5- Thời gian thuê đất .năm 6- Đơn vị kí hợp đồng thuê đất chưa? Đã kí Chưa kí 7- Đơn vị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chưa? Đã cấp Chưa cấp 8- Tình hình sử dụng đất: Khơng mục đích thuê Cho đơn vị khác thuê sử dụng tồn phần diện tích Đúng mục đích cho thuê Chưa đưa vào sử dụng 9- Đơn vị có gặp khó khăn việc thực thủ tục xin th đất khơng? Rất khó khăn Có chút khó khăn Khó khăn Khơng gặp khó khăn 10- Theo ơng (bà), khó khăn đơn vị việc xin thuê đất đâu? Do trình tự, thủ tục rườm rà Do sách pháp luật đất đai ln thay đổi Do phải có phối hợp nhiều Do khó khăn cơng tác bồi ban, ngành thường GPMB Do quỹ đất hạn chế Quy hoạch không đồng Do cán thụ lý hồ sơ gây khó Khác (xin vui lòng nêu cụ thể) Nguyên nhân khác: 11- Đơn vị ông (bà) có thực đủ quy định bảo vệ môi trường thực dự án không ? Đã có BC đánh giá tác động mơi trường Thực tốt Đề án BVMT chi tiết (ĐTM) Thực chưa tốt Đã có cam kết bảo vệ mơi trường đề Thực tốt án bảo vệ môi trường đơn giản(BVMT) Thực chưa tốt Chưa thực thủ tục BVMT theo quy định 12- Đại diện UBND cấp Sở Tài nguyên Môi trường có thường xuyên kiểm tra, tra việc sử dụng đất đơn vị ông (bà) không? Không Thỉnh thoảng Hiếm Thường xuyên Luôn 13- Đơn vị ông (bà) bị tra kiểm tra việc sử dụng đất lần giai đoạn 2014-2017 ? lần 14- Ông (bà) tự đánh giá hiệu sử dụng đất đơn vị: Rất hiệu Ít hiệu 57 56 Hiệu Khơng có hiệu 15- Theo ơng (bà) hiệu sử dụng đất đơn vị : Đạt mục tiêu dự án Tăng doanh thu cho đơn vị Góp phần phát triển KT - XH Thu hút lao động địa phương Đảm bảo quy định bảo Nâng cao đời sống cho cán bộ, vệ môi trường công nhân viên Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu Khác (xin vui lòng nêu cụ thể) Hiệu khác: 16- Theo ông (bà), Nhà nước nên ưu tiên làm để nâng cao hiệu công tác cho thuê đất ? Giảm bớt thủ tục hành Tạo quỹ đất Đào tạo, nâng cao chất lượng cán Tăng cường công tác thanh, kiểm tra Tuyên truyền phổ biến pháp luật Ổn định sách pháp luật Lựa chọn, đánh giá kỹ lực Tạo điều kiện để người dân tham chủ dự án gia giám sát dự án đầu tư Tăng cường phối hợp Quy hoạch đồng quan ban, ngành Khác (xin vui lòng nêu cụ thể) Phương án khác: 17- Ngồi khu đất nêu trên, đơn vị ơng (bà) khu đất Nhà nước cho thuê ? khu 57 56 18- Sắp tới đơn vị ơng (bà) có kế hoạch xin th thêm đất khơng? Có Khơng Chưa có kế hoạch 19- Ơng (bà) đánh sách giao đất, cho thuê đất tỉnh (thang điểm 1- 10 ; 1: hợp lý, 10: không hợp lý ) điểm 20- Theo ông (bà) thời gian giải thủ tục hành giao đất, cho thuê đất (thang điểm 1- 10 ; 1: nhanh chóng, 10: chậm) điểm Xin trân trọng cảm ơn Ơng/ Bà cung cấp thơng tin Ngày tháng năm 2017 Người điều tra ... hiệu công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014- 2017 42 3.3.1 Hiệu kinh tế công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn. .. cứu: Đánh giá công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 -2017 Mục tiêu đề tài Đánh giá thực trạng công tác cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành. .. cho thuê đất doanh nghiệp địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017 29 3.1.2 Kết cho doanh nghiệp thuê đất địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017 31 3.2 Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cho doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai giai đoạn 2014 2017 , Đánh giá công tác cho doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn thành phố lào cai, tỉnh lào cai giai đoạn 2014 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay