Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố thái nguyên

110 2 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– BẾ NHẬT MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– BẾ NHẬT MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Ngọc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động dạy học trường trung học sở địa bàn Thành phố Thái nguyên” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Ngọc Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Thái Nguyên, 10 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Bế Nhật Minh i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu, Cán bộ, Giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo; Cán quản lý, giáo viên, học sinh trường THCS địa bàn Thành phố Thái Nguyên quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả trình học tập, nghiên cứu thực luận văn! Luận văn thành học tập nghiên cứu tác giả tận tâm giảng dạy, giúp đỡ, động viên quý thầy cô giáo Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên Đặc biệt, tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến TS Nguyễn Thị Ngọc tận tâm hướng dẫn, bồi dưỡng cho tác giả phương pháp nghiên cứu khoa học kiến thức khoa học bổ ích Mặc dù cố gắng, song chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy giáo bạn đồng nghiệp đóng góp, giúp đỡ để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, 10 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Bế Nhật Minh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Các phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm công cụ 10 1.2.1 Quản lý giáo dục 10 1.2.2 Công nghệ thông tin 13 1.2.3 Hoạt động dạy học 14 1.2.4 Quản lý hoạt động dạy học 16 1.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin 17 1.2.6 Ứng dụng CNTT quản lý hoạt động dạy học 18 iii 1.3 Một số vấn đề ứng dụng CNTT nhà trường 19 1.3.1 Vai trò ứng dụng CNTT nhà trường 19 1.3.2 Nội dung ứng dụng CNTT hoạt động quản lí nhà trường 20 1.3.3 Một số phần mềm ứng dụng CNTT q trình quản lí nhà trường 22 1.4 Ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học trường THCS 24 1.4.1 Ý nghĩa việc ứng dụng CNTT vào quản lý HĐDH trường THCS Hiệu Trưởng 24 1.4.2 Hiệu trưởng ứng dụng CNTT lập kế hoạch quản lí hoạt động dạy học 26 1.4.3 Hiệu trưởng ứng dụng CNTT tổ chức, đạo hoạt động dạy học trường THCS 28 1.4.4 Hiệu trưởng ứng dụng CNTT để kiểm tra, đánh giá quản lí hoạt động dạy học trường THCS 30 1.4.5 Một số yếu cầu người Hiệu trưởng để ứng dụng CNTT có hiệu quản lí hoạt động dạy học 31 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT quản lý hoạt động dạy học 34 1.5.1 Yếu tố khách quan 34 1.5.2 Yếu tố chủ quan 35 Kết luận chương 37 Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 38 2.1 Một vài nét giáo dục THCS địa bàn Thành phố Thái Nguyên 38 2.2 Khảo sát thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin số trường THCS địa bàn Thành phố Thái Nguyên 40 2.2.1 Khái quát chung khảo sát 40 2.2.2 Kết khảo sát thực trạng ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học số trường THCS TP Thái Nguyên 41 Kết luận chương 66 iv Chương 3: BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 67 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 67 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 67 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 68 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 68 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 69 3.2 Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động dạy học trường THCS địa bàn TPTN 69 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức CBQL, GV, NV việc ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học 69 3.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực sử dụng CNTT cho đội ngũ CBQL, GV, NV nhà trường 71 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi việc lập kế hoạch tổ chức, đạo hoạt động dạy học theo hướng ứng dụng CNTT 73 3.2.4 Biện pháp 4: Huy động nguồn lực nhà trường để tăng cường đầu tư sở vật chất, phương tiện ứng dụng CNTT cho nhà trường 74 3.2.5 Biện pháp 5: Xây dựng hệ thống văn quy định đồng bộ, rõ ràng, cụ thể việc ứng dụng CNTT quản lý hoạt động dạy học 76 3.3 Mối quan hệ biện pháp 79 3.4 Thăm dò tính cần thiết khả thi biện pháp 79 3.4.1 Thăm dò kết thăm dò 79 3.4.2 Đánh giá kết thăm dò 81 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYỀN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CNTT Công nghệ thông tin ƯDCNTT Ứng dụng công nghệ thông tin CBQL CSVC Cán quản lý Cơ sở vật chất NV Nhân viên GD & ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh PHHS Phụ huynh học sinh QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục THCS Trung học sở DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức CBQL trường THCS khái niệm ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học 41 Bảng 2.2 Nhận thức CBQL trường THCS vai trò ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học 43 Bảng 2.3 Thực trạng CSVC phục vụ hoạt động dạy học số trường THCS TP Thái Nguyên 44 Bảng 2.4 Trình độ tin học đội ngũ CBQL, GV số trường THCS địa bàn TPTN 45 Bảng 2.5 Tần suất ứng dụng CNTT quản lí hoạt động nhà trường CBQL trường THCS Thành phố Thái Nguyên 46 Bảng 2.6 Đánh giá giáo viên, nhân viên tần suất ứng dụng CNTT quản lí hoạt động nhà trường CBQL trường THCS Thành phố Thái Nguyên 47 Bảng 2.7 Đánh giá thực trạng kỹ ứng dụng CNTT lập kế hoạch quản lí hoạt động dạy học CBQL trường THCS địa bàn TPTN 49 Bảng 2.8 Đánh giá giáo viên nhân viên thực trạng kỹ ứng dụng CNTT lập kế hoạch quản lí hoạt động dạy học CBQL trường THCS địa bàn TPTN 51 Bảng 2.9 Thực trạng kỹ ứng dụng CNTT tổ chức đạo hoạt động dạy học CBQL trường THCS địa bàn TPTN 54 Bảng 2.10 Đánh giá GV NV thực trạng kỹ ứng dụng CNTT tổ chức đạo hoạt động dạy học CBQL trường THCS địa bàn TPTN 56 Bảng 2.11 Thực trạng ứng dụng CNTT kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học CBQL trường THCS TP Thái Nguyên 59 Bảng 2.12 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học số trường THCS TP Thái Nguyên 61 Bảng 2.13 Đánh giá GV NV thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việ ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học CBQL 62 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 80 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 So sánh thực trạng kỹ ứng dụng CNTT việc lập kế hoạch hoạt động dạy học CBQL theo đánh giá CBQL GV, NV 53 Biểu đồ 2.2 So sánh thực trạng kỹ ứng dụng CNTT việc tổ chức, đạo hoạt động dạy học CBQL theo đánh giá CBQL - GV, NV 58 Cụ thể hóa văn hướng dẫn cấp trên, đặc biệt quy định yêu cầu sử dụng CNTT hoạt động dạy học GV cơng tác quản lí nhà trường CBQL Giáo viên Nhân viên cần có ý thức tự học, tự bồi dưỡng kỹ ứng dụng CNTT hoạt động chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc xu đổi phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ 4.0 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Quốc Chí (1999), Khoa học tổ chức quản lý, NXB Thống kê, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Chỉ thị 55/2008/CT-2008 tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 Bộ Giáo dục Đào tạo, Công văn số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02 tháng năm 2012, việc hướng dẫn thực nhiệm vụ CNTT năm học 2012 2013, năm 2012 Trần Hữu Cát, Đoàn Minh Duệ (1999), Đại cương khoa học quản lý, Đại học Vinh Chính phủ nước CHXHCNVN (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức, máy, biên chế, tài đơn vị nghiệp cơng lập "Chính phủ điện tử Hàn Quốc" tạp chí PCWorldVN cập nhật ngày 01/4/2008 "Cơ cấu chiến lược cho kinh tế thơng tin" Australia tạp chí PCWorldVN Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội Phạm Minh Hạc (1998), Một số vấn đề giáo dục học khoa học giáo dục, Hà Nội 10.Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục 11.Vương Lâm (2011), Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý giáo dục trường THPT - Huyện Đại Từ, Luận văn Thạc sĩ QLGD, ĐHSP - ĐHTN 87 12 Nguyễn Văn Lê (1985), Khoa học quản lý nhà trường, NXB TP HCM 13.Mác - Ăng (1993), Toàn tập (tập 4), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 14.Microsoft, Sử dụng công nghệ thông tin dạy học, NXB Giáo dục 15 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1990), Giáo dục học, tập 1-2, NXB Giáo dục 16 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Một số khái niệm quản lý giáo dục, tập giảng sau đại học, Trường CBQL giáo dục, Hà Nội 17.Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Luật CNTT, Số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 18.Dương Nam Thắng (2014), Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động dạy học trường trung học phổ thơng ngồi cơng lập thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ QLGD, ĐH Vinh 19.Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 20.Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 phê duyệt “chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” 21.Nguyễn Thị Tính (2014), Giáo trình Lý luận chung quản lí quản lí giáo dục, NXB Đại học Thái Nguyên 22.Từ điển Tiếng Việt thông dụng (1998), Nxb Giáo dục, Hà Nội 23.Ngô Văn Vinh (2014), Quản lý hoạt động dạy học trường THPT huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng ứng dụng công nghệ thông, Luận văn thạc sĩ QLGD, ĐHSP-ĐHTN 24 Https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Chi-thi-58-CTTW-day-manh-ung-dung-phat-trien-CNTT-phuc-vu-su-nghiep-CNH-HDH 25 Https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Chi-thi-29-2001CT-BGDDT-tang-cuong-giang-day-dao-tao-ung-dung-cong-nghe-thong-tinnganh-giao-duc-giai-doan-2001-2005 26 Báo Nhân dân, tháng 3/2011 27 Https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-64- 2007-ND-CP-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-Nha-nuoc 88 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS TPTN (Dành cho cán quản lí) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu thực trạng ứng dụng cntt quản lí hoạt động dạy học trường THCS TPTN, q thầy vui lòng trả lời câu hỏi Câu trả lời Thầy cô nhằm phục vụ cho mục đích NCKH Phần 1: Thơng tin cá nhân Trường: ………………………………… Là CBQL (Ghi rõ cấp trường hay cấp tổ mơn): …………………… Giới tính: ………………………………… Số năm công tác:…………………… Số năm làm CBQL:………………………………………… Phần 2: Nội dung vấn Câu 1: Đồng chí hiểu ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học? (Ghi rõ nội dung trả lời vào dòng bên dưới) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 2: Thầy cô đánh mức độ quan trọng việc ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học nhà trường (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn 01 phương án) □ Rất quan trọng □ Quan trọng □ Không quan trọng Câu 3: Thầy cho biết ý kiến vai trò cụ thể việc ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học trường THCS nơi thầy cô công tác (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn 01 đáp án) STT Ý kiến Vai trò ƯDCNTT CBQL CNTT làm cho tất thơng tin cập nhật nhanh chóng, thơng tin đơn vị công khai với cộng đồng CNTT làm cho q trình quản lý nhanh chóng, xác, kịp thời CNTT làm cho thơng tin trình học tập phấn đấu học sinh cơng khai hóa làm cho gia đình, xã hội biết nhận xét đánh giá nhà trường học sinh Ứng dụng CNTT giúp thay đổi mơ hình giáo dục, chuyển từ mơ hình dạy học truyền thống sang mơ hình giáo dục đại Câu 4: Thầy cô ứng dụng CNTT hoạt động trường thầy cô nào? (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn phương án) STT Nội dung ứng dụng Quản lý hồ sơ giáo viên; Thông tin liên lạc với giáo viên Quản lí hồ sơ sổ sách chuyên môn, hồ sơ phổ cập giáo dục THCS Quản lý hồ sơ, đánh giá xếp loại HS Quản lí bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ GV, áp dụng giảng dạy Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng sử dụng Câu 5: Thầy cô đánh kỹ ứng dụng CNTT việc lập kế hoạch quản lí hoạt động dạy học thân? (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn phương án) Mức độ sử dụng Biết TT Nội dung Thành thạo không thành thạo Sử dụng hộp thư điện tử nhà trường hộp thư cá nhân tiếp nhận văn hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học từ quan quản lí giáo dục cấp Phân tích trạng thái nhà trường (SWOT) trước lập kế hoạch cách kiểm tra lại kế hoạch lưu năm học trước báo cáo tổng kết tình hình thực hoạt động dạy học năm học file lưu máy tính Sử dụng phần mềm quản lí ứng dụng soạn thảo văn để thiết kế kế hoạch dạy học Chỉnh sửa chuẩn ý kế hoạch dạy học máy tính Khơng biết sử dụng Câu 6: Thầy cô đánh khả ứng dụng CNTT thực hoạt động sau? (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn phương án) TT Nội dung Sắp xếp, tổ chức cấu trúc đội ngũ GV lớp HS học sinh nhà trường đảm bảo thực kế hoạch dạy học lớp Phát triển đội ngũ giáo viên nhân viên nhà trường phục vụ hoạt động dạy học Xác định chế hoạt động mối quan hệ hoạt động dạy học nhà trường Tổ chức hoạt động dạy học cách khoa học, hợp lí Chỉ huy hướng dẫn triển khai nhiệm vụ dạy học Đơn đốc, động viên, khích lệ GV HS Giám sát hoạt động dạy học GD HS Thúc đẩy hoạt động dạy học nhà trường Ý kiến đánh giá CBQL Tốt Tốt Chưa tốt Câu 7: Thầy cô đánh việc ứng dụng CNTT khâu kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học nhà trường thân? (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn phương án) Mức độ ứng dụng STT Nội dung Sử dụng máy tính phần mềm hỗ trợ để xác lập quy định đánh giá kết học tập học sinh trước tiến hành thu thập thông tin thông qua kiểm tra, đánh giá Sử dụng máy tính phần mềm hỗ trợ để xây dựng quy định thực nhiệm vụ dạy học giáo viên, quy định đánh giá kết thực nhiện nhiệm vụ theo thời điểm GV Sử dụng máy tính, phần mềm hỗ trợ nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ GV, NV kết học tập HS phân loại Sử dụng phần mềm hỗ trợ để điều chỉnh hiệu hoạt động dạy học Thường xuyên Thỉnh thoảng Không sử dụng Hiệu ứng dụng Tốt Khá Trung bình Câu 8: Theo thầy cơ, có yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học nhà trường? (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn) TT Các yếu tố ảnh hưởng Hệ thống văn hướng dẫn ứng dụng CNTT dạy học quản lí nhà trường Sự quan tâm tạo điều kiện gia đình - xã hội hoạt động nhà trường Trình độ, lực Hiệu trưởng Nhận thức, trình độ kỹ CNTT giáo viên Ý kiến CBQL Điều kiện sở vật chất phương tiện CNTT nhà trường Câu 9: Thầy cô có kiến nghị nhằm nâng cao hiệu việc ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học nhà trường? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp q Thầy cơ! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS TPTN (Dành cho giáo viên nhân viên trường THCS) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu thực trạng ứng dụng cntt quản lí hoạt động dạy học trường THCS TPTN, quý thầy cô vui lòng trả lời câu hỏi Câu trả lời Thầy cô nhằm phục vụ cho mục đích NCKH Phần 1: Thơng tin cá nhân Trường: ………………………………… Giới tính: ………………………………… Số năm cơng tác: …………………… Bộ mơn giảng dạy :………………………………………… Phần 2: Nội dung khảo sát Câu 1: Thầy cô đánh tần suất sử dụng ứng dụng CNTT quản lí nội dung Hiệu trưởng tổ trưởng chuyên môn trường thầy cô? (Đánh dấu X vào ô mà thầy cô lựa chọn, chọn 01 đáp án) STT Nội dung ứng dụng Quản lý hồ sơ giáo viên; Thông tin liên lạc với giáo viên Quản lí hồ sơ sổ sách chuyên môn, hồ sơ phổ cập giáo dục THCS Quản lý hồ sơ, đánh giá xếp loại HS Quản lí bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ GV, áp dụng giảng dạy Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng sử dụng Câu 2: Thầy cô đánh kỹ sử dụng ứng dụng CNTT CBQL việc lập kế hoạch quản lí đơn vị?” (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn 01 phương án) Mức độ sử dụng Biết TT Nội dung Thành thạo không thành thạo Sử dụng hộp thư điện tử nhà trường hộp thư cá nhân tiếp nhận văn hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học từ quan quản lí giáo dục cấp Phân tích trạng thái nhà trường (SWOT) trước lập kế hoạch cách kiểm tra lại kế hoạch lưu năm học trước báo cáo tổng kết tình hình thực hoạt động dạy học năm học file lưu máy tính Sử dụng phần mềm quản lí ứng dụng soạn thảo văn để thiết kế kế hoạch dạy học Chỉnh sửa chuẩn ý kế hoạch dạy học máy tính Khơng biết sử dụng Câu 3: Thầy đánh khả ứng dụng CNTT thực hoạt động sau CBQL trường thầy cô công tác?” (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn 01 đáp án) TT Nội dung Sắp xếp, tổ chức cấu trúc đội ngũ GV lớp HS học sinh nhà trường đảm bảo thực kế hoạch dạy học lớp Phát triển đội ngũ giáo viên nhân viên nhà trường phục vụ hoạt động dạy học Xác định chế hoạt động mối quan hệ hoạt động dạy học nhà trường Tổ chức hoạt động dạy học cách khoa học, hợp lí Chỉ huy hướng dẫn triển khai nhiệm vụ dạy học Đôn đốc, động viên, khích lệ GV HS Giám sát hoạt động dạy học GD HS Thúc đẩy hoạt động dạy học nhà trường Ý kiến đánh giá CBQL Tốt Tốt Chưa tốt Câu 4: Thầy cô đánh việc ứng dụng CNTT khâu kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học CBQL trường THCS nơi thầy cô công tác? (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn, chọn phương án) Mức độ ứng dụng STT Nội dung Sử dụng máy tính phần mềm hỗ trợ để xác lập quy định đánh giá kết học tập học sinh trước tiến hành thu thập thông tin thông qua kiểm tra, đánh giá Sử dụng máy tính phần mềm hỗ trợ để xây dựng quy định thực nhiệm vụ dạy học giáo viên, quy định đánh giá kết thực nhiện nhiệm vụ theo thời điểm GV Sử dụng máy tính, phần mềm hỗ trợ nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ GV, NV kết học tập HS phân loại Sử dụng phần mềm hỗ trợ để điều chỉnh hiệu hoạt động dạy học Thường Thỉnh xuyên thoảng Không sử dụng Hiệu ứng dụng Tốt Khá Trung bình Câu 5: Theo thầy cô việc ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học CBQL nhà trường chịu ảnh hưởng yếu tố nào? (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn) TT Các yếu tố ảnh hưởng Hệ thống văn hướng dẫn ứng dụng CNTT dạy học quản lí nhà trường Sự quan tâm tạo điều kiện gia đình - xã hội hoạt động nhà trường Trình độ, lực Hiệu trưởng Nhận thức, trình độ kỹ CNTT giáo viên Ý kiến GV,NV Điều kiện sở vật chất phương tiện CNTT nhà trường Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN Thông tin người vấn - Họ tên - Trường, tổ mơn: - Cán quản lí cấp: - Số năm công tác - Số năm làm CBQL Nội dung vấn (Ghi chép theo thực tiễn vấn) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Để nâng cao chất lượng “Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động dạy học trường thcs địa bàn thành phố Thái Nguyên”, tác giả đề xuất 05 biện pháp sau Thầy (cơ), vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết khả thi biện pháp sau: (Thầy vui lòng đánh dấu X vào phương án lựa chon) Quy ước: (tính theo tỉ lệ %) - Mức độ 1: Rất cần thiết hay khả thi - Mức độ 2: Cần thiết hay khả thi - Mức độ 3: Không cần thiết hay không khả thi TT Tính cần Tính khả thiết thi Biện pháp 1 Nâng cao nhận thức CBQL, GV, NV việc ứng dụng CNTT quản lí hoạt động dạy học Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực sử dụng CNTT cho đội ngũ CBQL, GV, NV nhà trường Đổi việc lập kế hoạch tổ chức, đạo hoạt động dạy học theo hướng ứng dụng CNTT Huy động nguồn lực nhà trường để tăng cường đầu tư sở vật chất, phương tiện ứng dụng CNTT cho nhà trường Xây dựng hệ thống văn quy định đồng bộ, rõ ràng, cụ thể việc ứng dụng CNTT quản lý hoạt động dạy học Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp Thầy cô! 3 ... Chương Cơ sở lý luận việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động dạy học trường trung học sở Chương Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động dạy học trường THCS địa bàn thành. .. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 38 2.1 Một vài nét giáo dục THCS địa bàn Thành phố Thái Nguyên. .. hiệu quản lí hoạt động dạy học giáo dục trường THCS địa bàn TP Thái Nguyên Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: "Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động dạy học trường THCS địa bàn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố thái nguyên , Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay