Đề án Định hướng và giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

126 2 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:49

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH NGHỀ NƠNG THƠN 1.1 Ngành nghề nơng thôn 1.2 Nghề truyền thống 1.2.1 Khái niệm đặc trưng 1.2.2 Phân loại 1.2.3 Tiêu chí cơng nhận nghề truyền thống 1.3 Làng nghề 1.3.1 Khái niệm đặc trưng 1.3.2 Tiêu chí phân loại làng nghề 1.3.3 Tiêu chí cơng nhận làng nghề 1.4 Làng nghề truyền thống 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Tiêu chí cơng nhận làng nghề truyền thống 1.4.3 Tiêu chuẩn công nhận nghệ nhân 1.5 Làng nghề 10 1.6 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nước phát triển ngành nghề nông thôn 11 1.6.1 Kinh nghiệm phát triển ngành nghề nông thôn giới 11 1.6.1.1 Ấn Độ .11 1.6.1.2 Nhật Bản 11 1.6.1.3 Thái Lan 13 1.6.1.4 Indonesia 14 1.6.1.5 Hàn Quốc 15 1.6.2 Kinh nghiệm phát triển ngành nghề số địa phương nước .15 1.6.2.1 Kinh nghiệm xây dựng quản lý cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Bắc Ninh 15 1.6.2.2 Kinh nghiệm tỉnh Thừa Thiên - Huế 17 1.6.2.3 Kinh nghiệm tỉnh Quảng Nam 18 1.6.2.4 Kinh nghiệm phát triển làng nghề tỉnh Quảng Bình .19 1.6.3 Bài học kinh nghiệm cho Đà Nẵng .20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Tổng quan nông nghiệp, nông thôn ngành nghề nông thôn thành phố Đà Nẵng 22 2.1.1 Một số đặc điểm thành phố Đà Nẵng .22 2.1.2 Thực trạng phát triển ngành nông nghiệp: (Bổ sung số liệu 2012 Done) 24 2.1.3 Thực trạng hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp 25 2.2 Thực trạng ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng 28 i 2.2.1 Tổng quan thực trạng ngành nghề nông thôn .28 2.2.2 Kết khảo sát số ngành nghề nông thôn Đà Nẵng 32 2.2.2.1 Giới thiệu khảo sát 32 2.2.2.1 Kết khảo sát 33 2.2.3 Công tác quản lý ngành nghề nông thôn 45 2.2.3.1 Bộ máy quản lý ngành nghề nông thôn 45 2.2.3.2 Cơ chế sách ngành nghề nơng thơn 46 2.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn Đà Nẵng 49 2.3.1 Kết đạt 49 2.3.2 Tồn tại, hạn chế .49 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020 3.1 Chủ trương định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Đà Nẵng 52 3.1.1 Các chủ trương, sách 52 3.1.2 Định hướng phát triển ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng 53 3.2 Xây dựng định hướng phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Đà Nẵng 55 3.2.1 Quan điểm phát triển 55 3.2.2 Mục tiêu phát triển 56 3.2.3 Định hướng phát triển ngành nghề nông thôn 56 3.2.3.1 Ưu tiên lựa chọn ngành nghề nông thôn cần phát triển 56 3.2.3.2 Định hướng phát triển theo ngành nghề 60 3.2.3.3 Định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ 61 3.3 Các giải pháp chung phát triển ngành nghề nông thôn 61 3.3.1 Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm 61 3.3.2 Tăng cường vệ sinh an toàn sản phẩm 62 3.3.3 Chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 62 3.3.4 Tăng cường gia nhập hợp tác xã, liên minh hợp tác xã ngành nghề .63 3.3.5 Tăng cường liên kết khác 65 3.4 Một số giải pháp quan quản lý 65 3.4.1 Tăng cường lực tiếp thị, văn minh thương mại cho CSSX 65 3.4.2 Tổ chức hội chợ, triển lãm, gian hàng lưu động 66 3.4.3 Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm 67 3.4.4 Khuyến khích mơ hình liên kết 68 3.4.5 Phát động phong trào làng nghề .68 3.4.6 Khuyến khích dùng hàng địa phương 69 3.4.7 Giải pháp vốn mặt 69 a) Về vốn 69 b) Về mặt 70 ii 3.4.8 Giải pháp nguyên vật liệu 70 a) Phát triển tối đa nguồn nguyên liệu địa phương .71 b) Hỗ trợ thu mua nguyên liệu từ bên 71 3.4.9 Giải pháp nguồn nhân lực 72 a) Khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động sản xuất 72 b) Đào tạo, truyền nghề 72 c) Thăm quan, học hỏi kinh nghiệm 73 3.4.10 Giải pháp công nghệ 73 3.4.11 Giải pháp môi trường đầu tư 74 a) Cơ sở hạ tầng 74 b) Cơ chế sách .75 3.5 Một số giải pháp riêng cho huyện Hòa Vang 77 3.5.1 Thành lập HTX Đá chẻ quy hoạch làng nghề Đá chẻ 77 3.5.2 Phát triển mạnh nghề trồng nấm 78 3.5.3 Quy hoạch vùng chuyên canh hoa 78 3.5.3 Xây dựng sản phẩm làng du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn làng nghề 79 3.6 Một số giải pháp riêng cho quận nội thành 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 PHỤ LỤC THÔNG TIN KHẢO SÁT 82 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT .83 PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐỀ ÁN 102 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH CSHT CSSX ĐH, CĐ HTX KHKT KT-XH LN LNTT NTTS PTNT QHTND QSDĐ THT TTCN UBND USD Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa Chính sách hỗ trợ Cơ sở sản xuất Đại học, cao đẳng Hợp tác xã Khoa học kỹ thuật Kinh tế - xã hội Làng nghề Làng nghề truyền thống Nuôi trồng thủy sản Phát triển nông thôn Quỹ hỗ trợ nông dân Quyền sử dụng đất Tổ hợp tác Tiểu thủ công nghiệp Ủy ban nhân dân Đô la Mỹ iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng Tình hình phát triển số ngành nghề nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2011-2012 .28 Bảng Số lượng lao động số ngành nghề 30 Bảng 3: Dự báo nhu cầu thị trường số sản phẩm NNNT 56 Bảng 4: Thuận lợi, khó khăn giải pháp kiến nghị phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn quận, huyện 57 Bảng 5: Trật tự ưu tiên phát triển số ngành nghề nông thôn quận .59 Bảng 6: Dự báo quy mô số ngành nghề nông thôn quận huyện 60 Bảng Cơ cấu phiếu khảo sát 82 Bảng Cơ cấu người lao động phân theo ngành nghề độ tuổi 82 Bảng Cơ cấu người dân phân theo ngành nghề, giới tính độ tuổi 82 Bảng 10: Ý kiến quan quản lý quận, huyện phát triển ngành nghề nông thôn 98 Bảng 11: Dự báo quy mô số ngành nghề nông thôn quận huyện 101 Biểu Tỷ lệ sở sản xuất theo ngành nghề .33 Biểu Tình hình hoạt động doanh nghiệp 34 Biểu Nguyên nhân tình trạng thua lỗ 34 Biểu Dự báo nhu cầu thị trường sản phẩm sở sản xuất 35 Biểu Khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm 37 Biểu Mẫu mã sản phẩm sản xuất 38 Biểu Vốn kinh doanh sở sản xuất 40 Biểu Khó khăn mở rộng mặt sản xuất kinh doanh 41 Biểu Khó khăn thu mua nguyên liệu .41 Biểu 10 Thu nhập bình quân người lao động phân theo ngành nghề 42 v MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết xây dựng đề án Phát triển ngành nghề nông thôn nội dung lớn Đảng Nhà nước ta chiến lược phát triển kinh tế xã hội nơng thơn nhằm thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghị Đại hội X Đảng nhấn mạnh: Phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ nơng thơn; hình thành khu vực tập trung công nghiệp, điểm công nghiệp nông thôn, làng nghề gắn với thị tr ường nước xuất khẩu; chuyển phần công nghiệp gia công chế biến nông sản thành phố nông thôn, có sách ưu đãi để thu hút đầu tư thành phần kinh tế vào phát triển công nghiệp dịch vụ nông thôn Trong năm qua, ngành nghề nơng thơn Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng có bước phát triển mạnh, làng nghề với sở sản xuất (CSSX) ngành nghề nơng thơn có đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuy vậy, làng nghề ngành nghề nông thôn thành phố Đà Nẵng thời gian qua phát triển nhiều bất cập: quy mơ sở sản xuất nhỏ, phân tán, manh mún; thiết bị cơng nghệ lạc hậu, suất lao động thấp, chất lượng mẫu mã sản phẩm chưa đáp ứng thị hiếu ngày khắt khe người tiêu dùng Việc nghiên cứu giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn thành phố việc làm cần thiết nhằm phát huy tối đa lợi địa phương, khai thác tốt hội xuất bối cảnh tồn cầu hóa, đồng thời đảm bảo phát triển cân đối, thống hài hoà quy hoạch tổng thể chung thành phố Đề án đánh giá thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố, nghiên cứu kinh nghiệm nước, địa phương khác để đưa định hướng giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát đánh giá thực trạng ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xây dựng quan điểm, mục tiêu, định hướng đề xuất giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 - Xây dựng Đề án «Định hướng giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020» 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: định hướng phát triển ngành nghề nông thôn; cá nhân, sở sản xuất (CSSX), hợp tác xã (HTX) sản xuất sản phẩm ngành nghề nông thôn, người lao động sở người dân sống xung quanh khu vực sản xuất - Phạm vi nghiên cứu: Đề án nghiên cứu ngành nghề nông thôn (bao gồm ngành nghề, làng nghề huyện Hòa Vang, nghề mỹ nghệ, thủ cơng, làng nghề quận thành phố Đà Nẵng) 1.4 Kết cấu báo cáo Nội dung nghiên cứu trình bày thành chương phụ lục, gồm: Chương 1: Một số vấn đề lý luận ngành nghề nông thôn Chương 2: Thực trạng ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng tới năm 2020 Phụ lục 1: Thông tin khảo sát Phụ lục 2: Kết khảo sát Phụ lục 3: Nội dung Đề án CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH NGHỀ NƠNG THƠN 1.1 Ngành nghề nơng thơn Theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ ngành nghề nơng thơn bao gồm: - Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản - Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, khí nhỏ - Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ - Gây trồng kinh doanh sinh vật cảnh - Xây dựng, vận tải nội xã, liên xã dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn - Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; tư vấn sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thơn Hoạt động theo loại hình tổ chức sản xuất sau: + Cơ sở ngành nghề nông thôn bao gồm: - Doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; - Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; - Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo quy định pháp luật đăng ký kinh doanh + Làng nghề (LN), cụm sở ngành nghề nông thôn Ngành ngành nghề nơng thơn nơng thơn có đặc điểm sau: - Ngành ngành nghề nông thôn nông thôn hoạt động sản xuất phi nông nghiệp nông thôn - Sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thủ cơng kết hợp với nửa khí có thống hồ đồng cơng nghiệp phát triển thành thị với TTCN nông thôn - Lao động nông nghiệp ngành ngành nghề nông thôngắn kết chặt chẽ với nhau: nông dân vừa làm nông nghiệp vừa tranh thủ làm TTCN ngành nghề nông thôn tách khỏi nông nghiệp không tách khỏi nông thôn - Công cụ kỹ thuật sản xuất thường thủ cơng sản phẩm sản xuất mang tính đơn - Sản phẩm có tính hàng hố cao Tóm lại, ngành ngành nghề nơng thơn hình thành kết q trình phân cơng lao động lâu dài nơng thơn Nó tồn đan xen, tương hỗ với nghề khác, nghề nơng q trình phát triển nơng thơn, đặc biệt q trình thị hố diễn nhanh 1.2 Nghề truyền thống 1.2.1 Khái niệm đặc trưng Truyền thống thuật ngữ dùng để giá trị, yếu tố, quan niệm cộng đồng người hay xã hội lưu giữ thời gian dài từ hệ qua hệ khác Truyền thống thể tính kế thừa chủ yếu, nhiên có phát triển theo lịch sử Truyền thống biểu hình thức truyền thống học tập, lễ hội truyền thống, truyền thống dòng họ, nghề truyền thống Theo Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn thì: “Nghề truyền thống nghề hình thành từ lâu đời, tạo sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, lưu truyền phát triển đến ngày có nguy bị mai một, thất truyền.” Đặc trưng nghề truyền thống là: phải có kỹ thuật cơng nghệ truyền thống, đồng thời có nghệ nhân đội ngũ thợ lành nghề Sản phẩm làm phải có tính hàng hố, đồng thời có tính nghệ thuật mang đậm sắc văn hoá dân tộc Những nghề truyền thống thường truyền gia đình, dòng họ, làng, vùng Trong làng nghề truyền thống, đa số người dân hành nghề truyền thống Ngồi ra, họ phát triển nghề khác, nghề chiếm tỷ lệ nhỏ so với nghề truyền thống Ngày nay, việc sản xuất sản phẩm có tính truyền thống hỗ trợ quy trình cơng nghệ với nhiều loại ngun vật liệu Do khái niệm nghề truyền thống nghiên cứu mở rộng 1.2.2 Phân loại Hiện nước ta tồn nhiều nghề truyền thống khác nhau, phân bố khắp nơi nước, tập trung nhiều đồng sông Hồng Việc phân loại nhóm nghề tương đối khó khăn, mang ý nghĩa tương đối, số người vừa thuộc nhóm song vừa thuộc nhóm khác Mặt khác, số nghề địa phương coi nghề truyền thống, phạm vi vĩ mơ chưa gọi nghề truyền thống Có nhiều cách phân loại nghề, nhiên xem xét số cách sau: a) Phân loại theo trình độ kĩ thuật: - Loại nghề có kĩ thuật đơn giản, sản phẩm nghề có tính chất thông dụng, phục vụ nhu cầu ngày dân cư nơng thơn - Loại nghề có kĩ thuật phức tạp: Các nghề khơng có kĩ thuật cơng nghệ phức tạp mà đòi hỏi nhiều người thợ sáng tạo khéo léo Sản phẩm có giá trị kinh tế, vừa mang tính văn hóa; khơng tiêu thụ nước mà xuất nhiều nước giới b) Phân loại theo tính chất kinh tế: - Loại nghề thường phụ thuộc vào kinh tế nông nghiệp tự nhiên, nghề phụ hầu hết gia đình nơng dân, sản phẩm mang tính chất hàng hóa, chủ yếu phục vụ nhu cầu chỗ như: chế biến nông sản, sản xuất công cụ cày bừa, liềm hái… - Loại nghề mà hoạt động độc lập với q trình sản xuất nơng nghiệp, nghề phát triển tiến trình độ kĩ thuật cơng nghệ trình độ tay nghề người thợ, sản phẩm thể tài sáng tạo khéo léo người thợ, đặc biệt sản phẩm tạo trở thành hàng hóa, đem lại thu nhập cao cho người sản xuất, tiêu biểu là: nghề dệt, gốm sứ, kim hoàn Tuy nhiên, cách phân loại phụ thuộc điều kiện trước đây, ngày kinh tế thị trường, nhiều nghề phát triển mạnh Dựa vào giá trị sử dụng sản phẩm, phân loại ngành nghề truyền thống theo nhóm sau: + Các ngành nghề sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ gốm sứ, chạm khảm gỗ, chạm khắc đá, thêu, vàng bạc… + Các ngành nghề phục vụ cho sản xuất đời sống như: nề, mộc, hàn, đúc đồng, gang, nhôm, sản xuất vật liệu xây dựng, công cụ… + Các ngành nghề sản xuất mặt hàng tiêu dùng như: dệt vải, dệt chiếu, khâu nón… + Các ngành nghề chế biến lương thực thực phẩm như: xay xát, làm bún bánh, nấu rượu, nấu đường mật, chế biến thủy sản… 1.2.3 Tiêu chí công nhận nghề truyền thống Nghề công nhận nghề truyền thống (theo Thông tư 116/2006/TT- BNN Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) phải đạt 03 tiêu chí sau: - Nghề xuất địa phương từ 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận; - Nghề tạo sản phẩm mang sắc văn hố dân tộc; quy mơ nhà xưởng rộng rãi, riêng biệt để đầu tư máy móc khí phục vụ sản xuất Mơ hình chủ yếu đa số sở NNNT thành phố Đà Nẵng người chủ gia đình vừa làm chủ vừa làm thợ, cháu làm thợ thuê thêm vài người thợ bên ngoài, quy mô khoảng từ - người làm chủ yếu làm theo thời vụ Các sở lớn thường xuyên có khoảng 10-20 lao động I.2 Về nguyên liệu Đối với số NNNT sản xuất với quy mơ nhỏ, nguồn ngun liệu tận dụng khai thác chỗ thu mua địa bàn thành phố đáp ứng nhu cầu sản xuất Ví dụ nghề sản xuất nem tré, bánh tráng, chả nguyên liệu mua thành phố ổn định quy mô sản xuất nhỏ Riêng nghề đá chẻ Hồ Sơn, quy mơ sản xuất ngành nghề tương đối lớn nguyên liệu sản xuất chủ yếu khai thác từ mỏ đá thành phố Đối với đa số NNNT khác thu mua nguyên liệu thành phố, CSSX phải thu mua mua thêm nguyên liệu từ tỉnh khác phải mua từ nước Chẳng hạn nghề sản xuất nước mắm, nguyên liệu cá phụ gia muối thành phố không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nên hộ sản xuất phải chủ động thu mua tỉnh, thành phố khác Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hồ…Hay nghề sản xuất đá mỹ nghệ Non Nước, việc khai thác đá núi Ngũ Hành Sơn bị cấm nên đá chủ yếu mua từ tỉnh khác Thanh Hoá, Nghệ An…; chí nhập từ nước ngồi Pakistan Nghề gây trồng sinh vật cảnh thành phố có tình trạng tương tự, Trung tâm Cơng nghệ Sinh học hoạt động cung cấp đủ nhu cầu giống hoa, cảnh nên chủ yếu giống hoa nhập từ Đà Lạt, Hà Nội… I.3 Về vốn lao động Hầu hết CSSX có nhu cầu vay thêm vốn lại có tâm lý sợ khơng trả nên nguồn vốn cho sản xuất chủ yếu vốn tự có huy động từ người thân gia đình Ở số ngành nghề, chủ doanh nghiệp/chủ sở vay vốn tín dụng vay vốn sách nhà nước thơng qua hội, đồn thể Hội Phụ nữ, Hội Nông dân Đội ngũ người lao động NNNT có chung số đặc điểm sau: lao động ngành nghề chủ yếu lao động phổ thông, không cần đào tạo nghề lâu dài Hình thức đào tạo nghề chủ yếu người chủ “cầm tay việc” cho thợ Riêng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, CSSX có từ 1-2 thợ có tay nghề chịu trách nhiệm khâu điêu khắc Bên cạnh đó, có số lao động chịu trách nhiệm vận hành máy cắt đá, lại đa số lao động thủ công làm công đoạn thô sơ mài tượng 107 Một số nghề nghề sản xuất nước mắm Nam Ô, bánh tráng, bánh khô mè, mắm ruốc, người lao động đa số ngành nghề chủ yếu người già phụ nữ Đối với, người làm thuê họ xem nghề làm nghề phụ, nghề làm thêm vào dịp tết Nguyên Đán nhu cầu tiêu thụ mặt hàng cao I.4 Về sản phẩm thị trường tiêu thụ sản phẩm Về chủng loại sản phẩm, địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhóm sản phẩm nghề sản xuất tiêu thụ thị trường: nước mắm, nem tré, chả, bánh tráng, bánh khô mè, đá chẻ, đá mỹ nghệ, sinh vật cảnh, nấm, mây tre đan Một số sản phẩm nước mắm Nam Ô, nem, tré, bánh khô mè…đã chủ CSSX HTX đầu tư mẫu mã, bao bì đóng gói nhìn chung chưa có đa dạng, sáng tạo Đặc biệt việc thiết kế mẫu mã cho bao bì sản phẩm nghèo nàn, thiếu hấp dẫn chưa xem nhân tố quan trọng khơng chất lượng cho sản phẩm Riêng thương hiệu tập thể nước mắm Nam Ơ, chưa có phân biệt rõ ràng sản phẩm hộ sản xuất Điều dễ dẫn đến việc khó truy xuất nguồn gốc xảy tình trạng phẩm chất hộ gây ảnh hưởng uy tín HTX Thị trường tiêu thụ sản phẩm NNNT chủ yếu thành phố số tỉnh lân cận Cũng có mặt hàng đá mỹ nghệ Non Nước bán nước nhờ đối tác mua CSSX đóng gói gửi sang nước ngồi Tuy nhiên, mặt hàng bị cạnh tranh cao sản phẩm loại với giá rẻ nhiều Chẳng hạn như, nước mắm Nam Ô bị cạnh tranh sản phẩm nước mắm tạo thương hiệu thị trường nước mắm Chin Su, nước mắm Phú Quốc, Nha Trang v.v đá mỹ nghệ Non Nước bị cạnh tranh hàng Trung Quốc chất lượng bày bán tràn lan làng nghề Riêng nghề mây tre đan, sản phẩm chủ yếu xuất Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hồng Kông Châu Âu thông qua đầu mối trung gian Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nghề nông thôn chưa chủ sở quan tâm, chủ yếu xây dựng uy tín sở biết phạm vi nhỏ Cho đến nay, có làng nghề nghề nước mắm Nam Ơ, bánh khô mè Bà Liễu xây dựng thương hiệu nấm HTX SXKDTH Hoà Tiến chuẩn bị triển khai Bên cạnh đó, phương pháp quảng bá, tiếp thị cho sản phẩm chưa nhìn nhận đắn tầm quan trọng nên chủ yếu “hữu xạ tự nhiên hương” Do đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm nghề nơng thơn hạn chế, chủ yếu thành phố, CSSX, HTX chưa triển khai hoạt động tìm hiểu thị trường, khảo sát thẩm mỹ, thị hiếu nhu cầu người tiêu dùng Việc quảng bá sản phẩm trang thông tin điện tử chưa quan tâm 108 I.5 Về quy trình ứng dụng cơng nghệ, khoa học kỹ thuật Nhìn chung nay, NNNT TP Đà Nẵng tồn hai quy trình làm nghề bản: tuý thủ công kết hợp thủ cơng máy móc Đa số nghề sản xuất theo phương pháp thủ công nước mắm, bánh khô mè, bánh tráng, mây tre đan Một số nghề áp dụng số công đoạn giới hố bánh khơ mè, chả, đá mỹ nghệ v.v Tuy nhiên việc giới hố mang tính hỗ trợ số khâu xay khơ bột, xay thịt, mài đá, lại nhìn trình sản xuất chủ yếu theo phương pháp thủ công Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nghề chênh lệch phụ thuộc vào đặc điểm nghề Việc áp dụng kỹ thuật vào công đoạn sản xuất chưa đồng nên chưa tạo chuyển biến quy trình sản xuất I.6 Về mơi trường Đối với nhóm ngành nghề sản xuất mặt hàng thực phẩm, hầu hết CSSX với quy mơ hộ gia đình khơng gây nhiễm mơi trường Riêng số nghề có gây nhiễm mơi trường đá mỹ nghệ Non nước, đá chẻ Hoà Sơn người dân mong muốn chuyển nghề vào cụm công nghiệp, làng nghề tập trung để xử lý Nghề đá mỹ nghệ Non Nước, sản xuất gây nên bụi, nước thải chảy tự đường chưa có hệ thống cống thu gom nước Bên cạnh đó, việc dùng hoá chất axit để tẩy rửa tượng gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường Mặc dù, thành phố có chủ trương xây dựng cụm cơng nghiệp để di chuyển làng nghề vào tiến độ triển khai tương đối chậm Quá trình sản xuất, chế biến đá chẻ gây ô nhiễm nghiêm trọng, bụi bặm, tiếng ồn, gây hư hỏng đường giao thơng Các CSSX có đầu tư vào việc làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống mức sơ sài phun nước, tưới nước để giảm bụi Đa số người dân xung quanh sở kiến nghị nên đưa vào khu ngành nghề tập trung Hay nghề mây tre đan Thanh Khê gây rác thải, tiếng ồn bụi bặm HTX quan tâm đến việc giảm ô nhiễm cách sử dụng rác thải tạo nhiệt để xử lý (luộc) số nguyên liệu đầu vào (mây) I.7 Về sở hạ tầng - Về đường giao thơng: Nhìn chung, đa số NNNT đường giao thông khu vực sản xuất đảm bảo cho việc vận chuyển nguyên liệu sản phẩm tiêu thụ Có thể thấy rằng, nguyên liệu sản phẩm số ngành nghề có kích thước nhỏ, gọn nên dễ vận chuyển Tuy nhiên, số ngành nghề khác khu vực làm đá chẻ, ngành nghề khu dân cư chưa ổn định nước mắm Nam Ơ, đá mỹ nghệ Non Nước đường giao thông bị xuống cấp, hệ thống thu gom nước thải khơng có…do khu vực nằm diện giải toả, di dời 109 - Về điện phục vụ sản xuất: Đa số ngành nghề sản xuất thủ công (bánh tráng, cảnh.v.v ) nên yêu cầu điện sản xuất khơng cao, đó, điện khơng phải mối quan tâm lớn CSSX/hộ sản xuất Trong đó, số nghề có sử dụng thiết bị điện vào sản xuất, nghề trồng hoa.v.v đòi hỏi đủ điện cho sản xuất việc cung cấp điện thời gian qua chưa đảm bảo Nguyên nhân vùng sản xuất tự phát nên hệ thống điện chủ yếu người dân tự đầu tư chưa có quy hoạch Thành phố Qua phân tích thực trạng, thấy phát triển NNNT Đà Nẵng có số tồn tại, hạn chế sau: Phần lớn CSSX có quy mơ nhỏ, chủ yếu hộ gia đình, thiếu vốn, thiếu mặt để sản xuất, chưa hình thành CSSX có quy mơ lớn Phần lớn sản xuất thủ công chưa sử dụng nhiều máy móc thiết bị Còn có cơng nghệ lạc hậu, dây chuyền sản xuất chắp vá; mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng nên khả cạnh tranh thị trường thấp Các sở nghề phân bố rời rạc, hoạt động manh mún chưa có liên kết, hợp tác sản xuất Chỉ có vài ngành nghề có hợp tác xã liên kết CSSX nhỏ lẻ, nhiên hoạt động hợp tác xã mờ nhạt, chưa kể số bị giải thể quản lý yếu Các sở chưa quan tâm nhiều đến việc cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng quảng bá thương hiệu Trình độ quản lý chủ sở hạn chế nên chưa đưa kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài hạn Các sản phẩm ngành nghề tham gia xuất hàng mây tre đan phụ thuộc vào đơn đặt hàng khách, chủ yếu xuất gián tiếp thông qua đơn vị trung gian nên giá trị xuất thu thấp Các sở chưa am hiểu luật pháp quốc tế Nguồn nguyên liệu sản xuất ngày cạn kiệt thu hẹp Cạnh tranh thu mua nguyên liệu diễn gay gắt Để trì phát triển sản xuất, làng nghề buộc phải tìm kiếm nguồn liệu xa hơn, làm tăng giá thành sản phẩm, giảm hiệu sản xuất kinh doanh Trình độ tay nghề người lao động sở thấp, chủ yếu lao động phổ thơng thời vụ, trình độ yếu Khi nhận vào làm việc sở phải đào tạo lại Thu nhập người lao động số nghề chưa cải thiện, chưa đảm bảo sống người làm nghề Đội ngũ lao động chủ yếu người trẻ trình độ thấp nên thường có xu hướng vào làm việc khu công nghiệp ly hương làm việc thành phố lớn khác nước 110 Ngoài đá mỹ nghệ Non Nước, nghề lại chưa khai thác lợi thành phố du lịch, chưa sẵn sàng chưa chủ động liên kết với doanh nghiệp du lịch để tăng doanh số bán hàng tăng giá trị lợi ích sản phẩm NNNT II Các chủ trương, sách Nhà nước, Thành phố triển khai tác động sách đến hoạt động NNNT thời gian qua - Hỗ trợ đầu tư hạ tầng: Ngày 26/12/2006, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 9138/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng phát triển làng nghề TP Đà Nẵng đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Cho đến nay, làng nghề quy hoạch tập trung, đầu tư xây dựng đồng giao thông, hạ tầng kỹ thuật bao gồm san nền, thoát nước, giao thông cấp nước, cấp điện, xanh, vệ sinh mơi trường với tổng diện tích 374.156m2 nằm địa bàn phường Hòa Hải Hòa Quý, đồng thời tách hoàn toàn việc sản xuất kinh doanh đá mỹ nghệ - Chương trình hoạt động khuyến cơng: + Đào tạo nghề xây dựng mơ hình: Năm 2010, hỗ trợ dự án “Quản lý nhà nước môi trường cấp tỉnh” (VPEG), tổ chức lớp tập huấn “Sản xuất bảo vệ môi trường làng nghề” cho gần 100 CSSX làng nghề địa bàn tham gia Xây dựng mơ hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bánh khô mè, nghề phát triển mạnh trước có nguy bị mai một, hầu hết sở thuộc khu vực di dời giải toả q trình thị hố Hiện nay, CSSX bánh khô mè Cẩm Lệ phát triển trở thành sản phẩm đặc trưng thành phố phục vụ du lịch + Xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm: Hướng dẫn hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá kiểu dáng cơng nghiệp cho làng mắm Nam Ơ Doanh nghiệp tư nhân Phong Bắc (gồm 17 nhãn hiệu hàng hố 03 kiểu dáng cơng nghiệp) Năm 2012, Trung tâm hỗ trợ đăng ký 05 thương hiệu cho sở công nghiệp nông thôn địa bàn huyện Hoà Vang Hàng năm, tổ chức cho CSSX NNNT tham gia đợt hội chợ, triển lãm tỉnh, thành phố nước, thơng qua giúp CSSX giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương cách hiệu quả, thiết thực - Chính sách hỗ trợ thành phố, quận/huyện: Đến nay, hầu hết địa bàn thành phố, thành phố địa phương có sách hỗ trợ cụ thể, lồng ghép hỗ trợ cho số CSSX tham gia tham quan học tập kinh nghiệm chưa nhiều Riêng quận Liên Chiểu xây dựng Đề án “Bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô địa bàn quận Liên Chiểu” Ngồi chương trình hỗ trợ ngành cơng thương triển khai thời gian qua, hoạt động NNNT địa bàn thành phố sở, ngành địa phương lồng ghép từ chương trình: khuyến nơng, phát triển khoa học cơng nghệ, hỗ trợ dạy nghề hội, đồn thể, vay tín dụng… 111 Phần III QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NNNT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ I Quan điểm phát triển Phát triển NNNT địa bàn thành phố Đà Nẵng trước hết phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố quận, huyện, quy hoạch, chủ trương phát triển ngành nơng nghiệp, du lịch, theo “phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn theo hướng gắn với vùng nguyên liệu thị trường, đa dạng hoá ngành nghề, dịch vụ nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn Hỗ trợ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển làng nghề nơng thơn, tổ chức, củng cố loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ ổn định, bền vững”4 Bên cạnh đó, phát triển NNNT phải góp phần thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động theo hướng công nghiệp hố đại hố nơng nghiệp nơng thơn, thúc đẩy hình thành vùng sản xuất hàng hố tập trung Tập trung khôi phục, phát triển làng nghề cũ hình thành nhanh làng nghề mới; chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành nghề Công nghiệp, TTCN Phát triển NNNT phải dựa sở khai thác tiềm năng, lợi thành phố, gắn với sản xuất nông sản, thuỷ sản đặc biệt vùng nguyên liệu tập trung; gắn với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giữ gìn bẳn sắc văn hố truyền thống, bảo đảm phát triển bền vững Phát triển NNNT sở huy động nguồn lực, thành phần kinh tế tham gia; nhiên cần ưu tiên phát triển loại ngành nghề chế biến nông sản, thuỷ sản ngành nghề truyền thống, khai thác nguyên vật liệu chỗ, sử dụng nhiều lao động yêu cầu vốn Lựa chọn công nghệ tiên tiến, đại, kết hợp với công nghệ truyền thống tinh xảo để tạo sản phẩm có chất lượng cao, nét độc đáo riêng, đủ sức cạnh tranh thị trường nước quốc tế Phát triển bền vững tài nguyên môi trường Trên sở phát triển kinh tế để tạo nguồn lực bảo vệ môi trường, kế hoạch phát triển hàng năm dự án đầu tư phải gắn với bảo vệ môi trường Xác định định hướng phát triển lĩnh vực NNNT quan điểm khai thác tối đa tiềm tự nhiên gắn với giải pháp bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu “sản xuất hơn” Tập trung phát triển ngành nghề nơng thơn có khả hỗ trợ, kết hợp với phát triển du lịch Trích từ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng đến năm 2020 112 II Mục tiêu + Tạo chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế cấu lao động khu vực nông thơn, góp phần giải bất cập vấn đề tam nông + Tăng thu nhập cho CSSX người lao động làm việc NNNT thông qua mở rộng ngành chế biến hàng nông-thủy-lâm sản, đầu tư sở chế biến quy mô vừa nhỏ Duy trì phát triển nghề có nguy mai dệt chiếu, thêu, thảm len, tơ lụa Phát triển sở cưa, xẻ, chế biến gỗ, phát triển CSSX khác sản xuất gạch, ngói, vật liệu xây dựng, ngư lưới cụ, vật tư nông nghiệp Mở ngành nghề làm sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch + Xây dựng phát triển nghề, hợp tác xã, cụm sở ngành nghề tập trung, tổ hợp tác dịch vụ NNNT Phát triển dịch vụ thương mại, hỗ trợ hình thành HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh làm dịch vụ cung ứng vật tư đến hộ sản xuất thực cung ứng đầu vào bao tiêu sản phẩm đầu cho hộ NNNT + Xây dựng đội ngũ nghệ nhân thợ kỹ thuật lành nghề phục vụ trì phát triển NNNT địa bàn thành phố + Gắn phát triển làng nghề với khai thác tốt tiềm du lịch bảo vệ môi trường thông qua việc xây dựng khai thác gói du lịch sinh thái kết hợp thăm quan làng nghề III Định hướng Hướng phát triển NNNT Duy trì nghề dệt chiếu Cẩm Nê, nghề dệt, thêu, tơ lụa phục vụ cho mục đích bảo tồn du lịch làng nghề cần thiết Tạm thời trì số lượng quy mô CSSX nghề: bánh tráng, đá mỹ nghệ, nghề đá chẻ, mây tre đan, nghề trồng hoa cảnh Mở rộng sản xuất sản xuất nghề làm nước mắm, mắm ruốc, cá khô, bánh khô mè, sản xuất chả, nem tré, trồng nấm Mở nghề làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch, đặc biệt sản phẩm có giá trị kinh tế cao có nhiều thuận lợi để phát triển như: chạm khắc tranh tượng gỗ, sản xuất loại sản phẩm lưu niệm loại vật dụng từ vỏ ốc, sò Hướng phân bố NNNT địa bàn thành phố - Vùng khu vực đô thị gồm quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê: trì phát triển tăng cường đầu tư cho ngành nghề truyền thống có đan lát mây tre, sản xuất nem, tré, chả, với số ngành nghề sản phẩm lưu niệm Đa dạng hoá sản phẩm, xúc tiến thương mại; tạo điều kiện cho CSSX ngành nghề thăm quan, tìm hiểu quy trình sản xuất tiên tiến, đại Đầu tư, nâng cấp 113 nhà máy chế biến thuỷ sản để đẩy mạnh xuất khẩu, hình thành trung tâm nghề cá đại khu vực phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - Vùng ven nội thành thành phố, gồm quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn: Ưu tiên phát triển ngành nghề mạnh chế biến nước mắm, mắm ruốc, cá khơ, bánh khơ mè, sản xuất đá mỹ nghệ Hồn thiện sở hạ tầng đưa vào sử dụng khu sản xuất đá mỹ nghệ tập trung - Khu vực huyện Hòa Vang phát triển ngành chế biến nông sản, thực phẩm, trồng nấm, trồng hoa cảnh, thủ cơng mỹ nghệ khí Ổn định sản xuất nghề mây tre đan, nghề làm bánh tráng, khai thác, sản xuất đá chẻ, ngành mộc vật liệu xây dựng khác Phát triển chuẩn hóa số ngành nghề phục vụ phát triển du lịch sinh thái - làng nghề - làng quê Phần IV GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NNNT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG I Các giải pháp phát triển Trên sở thực trạng phát triển NNNT địa bàn thành phố Đà nẵng, dự báo nhu cầu sản phẩm NNNT, vào quy định, chủ trương sách nhà nước (Thông tư số 46/2012/TT-BCT Bộ Công Thương ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 21 tháng năm 2012) thành phố, số giải pháp đề xuất sau I.1 Giải pháp tăng cường đầu Các CSSX cần nghiên cứu sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm thể qua số màu sắc, mùi, vị, độ bổ dưỡng, độ bền, mức độc hại, tính linh hoạt Các số cần phải ghi đúng, rõ bao bì sản phẩm Đảm bảo độ đồng sản phẩm CSSX HTX Chú ý đa dạng hóa sản phẩm, kiểu dáng, bao bì, đáp ứng thị hiếu, túi tiền nhiều đối tượng khách hàng Sở Công thương thành phố tổ chức thi thiết kế mẫu cho sản phẩm làng nghề, NNNT phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nước Các HTX tiến hành thủ tục cần thiết để đề nghị quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm thành viên HTX sản xuất, đồng thời tăng cường kiểm tra nguyên vật liệu sản phẩm trước đưa tiêu thụ Duy trì phát huy chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sở kịp thời đề nghị cấp giấy chứng nhận giấy cũ hết hiệu lực 114 Thành lập HTX, tổ hợp tác tất NNNT, tăng cường lực quản lý cho chủ nhiệm HTX Khuyến khích CSSX gia nhập hợp tác xã nghiêm cầm hành vi bán phá giá Khuyến khích thành lập liên minh HTX ngành nghề để tăng khả cạnh tranh Bên cạnh thành phố khuyến khích hỗ trợ việc thành lập hiệp hội ngành nghề, hỗ trợ cho Hội phát triển, nâng cao lực sản xuất-kinh doanh cho Hội Viên Hội Khuyến khích liên kết CSSX hay HTX với doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, siêu thị, nhà hàng, doanh nghiệp du lịch để hình thành kênh tiêu thụ sản phẩm thơng qua hình thức đặt hàng, thu mua, bao tiêu sản phẩm hệ thống đại lý bán hàng trung tâm thương mại Trước mắt hình thành đầu mối làm dịch vụ đầu vào đầu cho sản phẩm Đây phương thức phù hợp tỉnh khác áp dụng có hiệu CSSX, doanh nghiệp gia đình NNNT Tăng cường lực tiếp thị, quảng bá, văn minh thương mại cho CSSX, đặc biệt CSSX tham gia phục vụ khách du lịch Tạo điều kiện thuận lợi cho sở tiếp cận thị trường nước cách ưu tiên quảng cáo miễn phí tạp chí, tờ rơi, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể (HTX), nhãn hiệu riêng (của CSSX), dẫn địa lý theo Chương trình xúc tiến thương mại Tăng cường hoạt động quảng bá giới thiệu mơ hình sản xuất, sản phẩm thủ cơng, làng nghề NNNT đài truyền hình Thành phố Trung ương Khai thác cổng giao tiếp thương mại điện tử thành phố để xây dựng gian hàng ảo xây dựng Website cho làng nghề, sản phẩm NNNT, cập nhật thường xuyên nội dung giới thiệu sản phẩm NNNT website Ưu tiên sản phẩm NNNT thành phố hội chợ, triển lãm, lễ hội ẩm thực, gian hàng lưu động Dành khu vực riêng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế thành phố cho việc giới thiệu quảng bá sản phẩm làng nghề, NNNT Xây dựng tour du lịch làng nghề gắn với du lịch sinh thái, làng quê Dành phần kinh phí Chương trình phát triển sản phẩm du lịch thành phố giai đoạn từ đến 2020 nhằm kết hợp phát triển làng nghề với loại hình sản phẩm du lịch lễ hội văn hóa truyền thống dân gian Kết hợp quảng bá tiêu thụ sản phẩm làng nghề với danh thắng, di tích lịch sử di tích văn hóa Khuyến khích tiêu dùng sản phẩm Đà Nẵng Có chương trình giới thiệu đặc sản Đà Nẵng, sản phẩm NNNT Đà Nẵng đài truyền hình Thành phố, nêu bật đặc tính trội sản phẩm so với sản phẩm cơng nghiệp nhập loại Khuyến khích người dân Đà Nẵng chung sức phát triển thành phố thông qua việc tiêu dùng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm NNNT Đà Nẵng I.2 Giải pháp hỗ trợ đầu vào a) Về vốn 115 Triển khai thực quy định Chính phủ hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người dân tộc thiểu số có hồn cảnh khó khăn, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp họ có nhu cầu tham gia sản xuất sản phẩm NNNT Dành phần kinh phí khuyến cơng Thành phố Trung ương năm giai đoạn theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 Chính phủ khuyến cơng, vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giải việc làm, vốn vay tín dụng theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn để hỗ trợ vốn cho CSSX, HTX Xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển làng nghề nghề tiểu thủ công nghiệp b) Về mặt sản xuất Khi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu ngành nghề tập trung cần bố trí diện tích phù hợp cho việc phát triển NNNT Nhanh chóng ổn định sản xuất cho hộ diện di dời Hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí diện tích đất phù hợp cho việc di dời dân cư Thực tốt sách đất đai, ưu tiên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản hình thành đất, tạo điều kiện cho CSSX NNNT thuận lợi việc chấp vay vốn c) Về nguyên liệu Khai thác, tận dụng tiềm nguyên liệu sẵn có địa phương, sử dụng hợp lý có hiệu nguồn tài nguyên Khôi phục phát triển vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa Thực lập quy hoạch chi tiết NNNT quy hoạch chi tiết vùng nguyên liệu phục vụ NNNT địa bàn thành phố Khi quy hoạch vùng nguyên liệu cần tạo mối quan hệ gắn kết việc đầu tư phát triển nguyên liệu với CSSX NNNT Có chế, sách hỗ trợ người dân phát triển vùng nguyên liệu phù hợp yêu cầu sản xuất NNNT Tăng cường liên kết với địa phương khác, tỉnh lân cận việc khai thác phát triển vùng nguyên liệu tập trung để đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất d) Về đào tạo nguồn nhân lực Thực tốt Quyết định 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 Thường xuyên mở lớp đào tạo nghề chỗ cho lao động NNNT cũ, mở khóa đào tạo tăng cường lực cho chủ nhiệm HTX Chú trọng nghề thủ công truyền thống phù hợp với điều kiện phát triển thành phố Vận động nguồn tài trợ đầu tư từ tổ chức nước để khai thác nguồn vốn hỗ trợ đào tạo nghề Tăng cường đào tạo kiến thức kỹ thuật thiết kế sản phẩm cho thợ thủ công CSSX hàng thủ cơng mỹ nghệ Có biện 116 pháp khuyến khích nghệ nhân ngồi thành phố bồi dưỡng, truyền nghề cho lực lượng lao động trẻ thông qua lớp đào tạo, tập huấn Thường xuyên tổ chức số đợt tham quan học hỏi kinh nghiệm cho CSSX HTX đ) Về khoa học cơng nghệ Khuyến khích CSSX ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ vào trình sản xuất sản phẩm NNNT để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã đảm bảo bảo tồn chất lượng truyền thống, độc đáo, phù hợp với xu phát triển văn hóa lịch sử thành phố Thành phố hỗ trợ làng nghề, CSSX NNNT nội dung thông tin, truyền thông, xây dựng mơ hình chuyển giao khoa học cơng nghệ, bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo tư vấn dịch vụ Phân bổ nguồn kinh phí thực đề tài nghiên cứu khoa học thành phố để hỗ trợ ứng dụng cơng nghệ mới, hồn thiện sản phẩm nghiên cứu có khả thương mại hóa Khuyến khích sinh viên trường kỹ thuật địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia chế tạo máy, đề xuất ý tưởng cải tiến quy trình sản xuất sản phẩm NNNT Thường xuyên tổ chức thi sáng tạo máy phục vụ nông nghiệp, nông thôn e) Về sở hạ tầng làng nghề, cụm ngành nghề tập trung Đối với khu làng nghề đá mỹ nghệ Non nước cần có phương án tổ chức quản lý sử dụng, đồng thời lập kế hoạch tu, bảo dưỡng sửa chữa để đảm bảo sử dụng lâu dài hiệu Cần có quy hoạch ngành nghề cụm ngành nghề tập trung địa bàn thành phố, trọng ưu tiên đầu tư hạ tầng nghề có triển vọng phát triển nghề thủ công gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời Tùy theo điều kiện thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân quận, huyện cần tiến hành lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư hạ tầng để kêu gọi tổ chức, cá nhân tham gia thực đầu tư xây dựng kế hoạch để dược hỗ trợ vốn đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư hạ tầng làng nghề, vốn chương trình khuyến công quốc gia hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp f) Về môi trường Giải tốt vấn đề xã hội phát sinh thời kỳ phát triển kinh tế góp phần quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao Xác định khu tái định cư cho hộ diện giải tỏa, sở khuyến cáo ngành nghề tiềm tổ chức đào tạo nghề trước di dân 117 Tăng cường nhận thức cho người dân mơi trường, vệ sinh an tồn thực phẩm, hướng dẫn kỹ thuật cho CSSX việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thực tế so với giấy phép cấp Tăng cường giám sát tiêu chất lượng sản phẩm, tiêu vệ sinh môi trường Minh bạch việc kiểm tra quan quản lý hành Giá trị cho phép số mơi trường phải rõ ràng, tránh tình trạng gây khó dễ cho HTX, CSSX II Tổ chức thực Để tổ chức thực đề án Định hướng giải pháp phát triển NNNT địa bàn thành phố Đà Nẵng tới năm 2020 UBND quận huyện Sở ban ngành, địa phương cần phối hợp để thực tốt công việc sau: 2.1 UBND quận huyện chịu trách nhiệm việc triển khai thực Đề án; quán triệt, tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân thấy rõ lợi ích họ việc trì phát triển NNNT làng nghề để nhân dân địa phương tích cực tham gia thực Đề án; chủ động phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan việc triển khai thực Đề án 2.2 Sở Công thương làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở, ngành địa phương liên quan, tập trung nguồn lực triển khai thực Đề án hiệu quả; xây dựng tổ chức triển khai thực quy hoạch chi tiết phục vụ NNNT, đề án hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống, thương hiệu sản phẩm đặc thù Thành phố Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực sau phê duyệt; định kỳ năm tổng hợp báo cáo kết quả, kịp thời kiến nghị khó khăn vướng mắc để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải 2.3 Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu UBND thành phố xây dựng ban hành chế, sách mặt bằng, thuế để hỗ trợ cho phát triển làng nghề NNNT Xem xét bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho làng nghề, cụm ngành nghề tập trung 2.4 Sở Tài phân bổ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ chương trình Khuyến công xúc tiến thương mại làng nghề NNNT để Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai thực Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng NN PTNT, Ngân hàng Đầu tư Phát triển cho vay vốn sản xuất CSSX HTX có nhu cầu vay vốn 2.5 Sở Lao động Thương binh Xã hội phân bổ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu dạy nghề lao động nơng thơn năm cho Trung tâm Đào tạo nghề triển khai thực 118 2.6 Sở Tài nguyên Môi trường bổ sung quy hoạch diện tích đất để phục vụ phát triển làng nghề NNNT, cụm ngành nghề tập trung vùng nguyên liệu tương ứng Thanh tra, kiểm tra định kỳ vấn đề môi trường CSSX, làng nghề 2.7 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu ổn định bền vững phục vụ chế biến nông sản, làm nấm, trồng hoa, khôi phục vùng ngun liệu mây tre, cói để trì nghề truyền thống đan lát, dệt chiếu Phối hợp thực lồng ghép chương trình, dự án đầu tư ngành thuộc lĩnh vực phát triển NNNT địa bàn thành phố 2.8 Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với địa phương, làng nghề CSSX tiến hành làm phim tư liệu, giới thiệu quảng bá sản phẩm NNNT tiêu biểu đài truyền hình thành phố 2.9 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với địa phương xây dựng khai thác gói du lịch làng nghề gói du lịch sinh thái – làng quê kết hợp tham quan làng nghề 2.10 Liên minh HTX Đà Nẵng hỗ trợ Sở Cơng thương rà sốt, xem xét hỗ trợ thành lập HTX NNNT ngành nghề chưa có HTX Liên minh HTX Đà Nẵng hỗ trợ Sở Công thương việc thiết lập số điểm trưng bày lựa chọn sản phẩm NNNT tiêu biểu có tính thương mại cao để trưng bày 2.11 Các Sở ban ngành khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương Thành phố thực nội dung Đề án III Một số dự án trọng điểm thời gian thực TT Tên chương trình, dự án Tổ chức thực Ước vốn (triệu đồng) Thời gian Lập quy hoạch phát triển NNNT địa bàn thành phố Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng 300 2014-2015 Lập quy hoạch vùng nguyên liệu NNNT Sở NN PTNT 350 2014-2015 Lập quy hoạch ngành nghề cụm ngành nghề tập trung Sở TN MT 300 2014-2015 Tổ chức thi thiết kế mẫu số sản phẩm NNNT Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp 200 Hai năm lần Lập điểm trưng bày, giới thiệu bán sản phẩm thủ Sở Công thương, Liên minh hợp tác 500 2014-2015 119 TT Tên chương trình, dự án Tổ chức thực Ước vốn (triệu đồng) Thời gian công, đặc sản Đà Nẵng xã Đà Nẵng Tổ chức khóa tập huấn cho chủ CSSX vệ sinh an tồn sản phẩm, vệ sinh mơi trường, hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Công thương phối hợp với Sở Y tế 100 Hằng năm cho ngành nghề Tổ chức khóa tập huấn tăng cường lực sản xuất, tiếp thị cho chủ CSSX, lực quản lý cho chủ nhiệm HTX Sở Công thương 200 Hằng năm Xây dựng tour du lịch làng nghề (bánh tráng, dệt chiếu)sinh thái xã Hòa Phong Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển KT - XH Đà Nẵng 500 2014-2015 Rà sốt, hỗ trợ thành lập HTX Sở Cơng thương, Liên minh HTX Đà Nẵng 100 Hằng năm 10 Xây dựng phim tư liệu, quảng cáo NNNT sản phẩm NNNT Sở công thương phối hợp với Sở Truyền thông 100 Hằng năm 11 Khôi phục số làng nghề: làng chiếu, dệt, thêu phục vụ du lịch Sở Cơng thương phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 100 2014-2015 12 Lập gian hàng truyền thống lên kế hoạch ẩm thực phố du lịch sau hình thành tuyến phố du lịch Sở Cơng thương phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 500 2015 13 Hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất cho CSSX, HTX có nhu cầu Sở Tài phối hợp với Ngân hàng sách xã hội, Ngân hàng NN PTNT, Ngân hàng đầu tư phát triển 5.000 Hằng năm 120 121 ... xuất giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 - Xây dựng Đề án Định hướng giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 ... .49 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020 3.1 Chủ trương định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Đà Nẵng 52 3.1.1 Các... chung thành phố Đề án đánh giá thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn thành phố, nghiên cứu kinh nghiệm nước, địa phương khác để đưa định hướng giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án Định hướng và giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Đề án Định hướng và giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay