Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (9)

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:30

UBND HUYỆN THANH SƠN PHỊNG GD&ĐT ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: Lịch sử Thời gian: 150 phút khơng kể thời gian giao đề Đề thi có 04 trang I Phần trắc nghiệm khách quan (8,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời ghi vào tờ giấy thi Câu Ngay sau Chiến tranh giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc nổ mạnh mẽ nước ? A In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào B Việt Nam, Mi-an-ma, Lào C In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan D Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a Câu Tại Pháp chọn Việt Nam sách xâm lược mình? A Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi B Chế độ phong kiến thống trị Việt Nam suy yếu C Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở D Việt Nam thị trường rộng lớn Câu Vì người ta dự đoán “thế kỷ XXI kỷ châu Á” ? A Phong trào giải phóng dân tộc phát triển B Một số nước châu Á đạt tăng mạnh mẽ trưởng nhanh chóng kinh tế C Các nước châu Á giành độc lập D Các nước châu Á thoát khỏi thống trị chế độ phong kiến Câu Hậu Hiệp ước Giáp Tuất 1874 gì? A Làm chủ quyền dân tộc ta B Làm chủ quyền tỉnh Nam Kì C Làm chủ quyền ngoại giao D Làm phần quan trọng chủ Việt Nam quyền lãnh thổ, ngoại giao thương mại Việt Nam Câu Vì khởi nghĩa Yên Thế xem khởi nghĩa nơng dân? A Cuộc khởi nghĩa có nơng dân tham gia B Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu lãnh đạo văn thân, sĩ phu đòi ruộng đất cho người nơng dân C.Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo lực lượng D Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham tham gia nông dân gia chủ yếu nông dân Câu ASEAN tổ chức đời nhằm hợp tác lĩnh vực ? A Kinh tế - trị B Quân - trị C Kinh tế - quân D Kinh tế- văn hố Câu Lí khiến đề nghị cải cách năm cuối kỷ XIX không trở thành thực ? A Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với B Rập khn mơ nước thay đổi ngồi C.Điều kiện Việt Nam có điểm khác D Chưa hợp thời biệt Câu Từ năm 60 đến năm 80 kỉ XX, phong trào đấu tranh nhân dân nước Mĩ La-tinh diễn hình thức ? A Bãi cơng cơng nhân B Đấu tranh trị C Đấu tranh vũ trang D Sự dậy người dân Câu Xu hướng vận động giải phóng dân tộc đầu kỷ XX là: A cờ phong kiên B xu hướng dân chủ tư sản C.vô sản D khởi nghĩa nông dân Câu 10 Lịch sử ghi nhận năm 1960 năm châu Phi ? A Tất nước châu Phi giành B Có 17 nước châu Phi giành độc độc lập lập C Chủ nghĩa thực dân sụp đổ châu Phi D Hệ thống thuộc địa đế quốc lần lượng tan rã Câu 11 Từ cuối năm 70 kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn hình thức ? A Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ B Chủ nghĩa thực dân kiểu C Chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai) D Chế độ thực dân Câu 12 Sau Hiệp ước Nhâm Tuất triều đình nhà Nguyễn có hành động gì? A Tập trung lực lượng đàn áp khởi nghĩa nông dân Trung Bắc Kì B Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến chống Pháp C Kiên đòi Pháp trả lại tỉnh D.Hòa hỗn với Pháp để chống lại nhân chiếm đóng dân Câu 13 Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất ? A Một cách mạng giải phóng dân tộc B Một nội chiến C Một cách mạng tư sản giai cấp vô D Một cách mạng vô sản giai sản lãnh đạo cấp vô sản lãnh đạo Câu 14 Nội dung Chiếu Cần vương gì? A Kêu gọi văn thân, sĩ phu đứng lên cứu nước B Kêu gọi văn thân nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước C.Kêu gọi văn thân nhân dân chống phái D Kêu gọi văn thân, sĩ phu lãnh đạo chủ hòa kháng chiến Câu 15 Biến đổi tích cực quan trọng nước Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ hai ? A Sự đời khối ASEAN B Nhiều nước có tốc độ phát triển nhanh C Từ nước thuộc địa trở thành nước D Ngày mở rộng đối ngoại, hợp tác độc lập với nước Đông Á EU Câu 16 Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần vương khởi nghĩa nào? A Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887 B Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883-1892 C.Cuộc phản công phái chủ chiến kinh D Khởi nghĩa Hương Khê 1885-1895 thành Huế tháng 7/1885 Câu 17 Tội ác lớn chủ nghĩa A-pác-thai châu Phi ? A Bóc lột tàn bạo người da đen B Phân biệt chủng tộc kì thị chủng tộc người da đen C Tước quyền tự người da đen D Gây chia rẽ nội người Nam Phi Câu 18 Âm mưu thâm độc Pháp việc thành lập Liên bang Đơng Dương gì? A Chia rẽ dân tộc Đông Dương B Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp để thống giả tạo làm giàu cho tư Pháp C.Biến Đơng Dương thành tỉnh D Từng bước hồn thiện máy cai trị Pháp, xóa tên Việt Nam, Lào, cam-pu-chia đồ giới Câu 19 Sự kiện lịch sử mở đầu cho cách mạng Cu Ba ? A Cuộc cơng vào trại lính Mơn-Ca-đa B Nghĩa quân Cu Ba mở công (26/7/1953) (1958) C Cuộc đổ tàu "Gran-ma" lên đất D Nghĩa quân Cu Ba chiếm lĩnh thủ đô Cuba (11/1956) La-ha-ba-na (1/1/1959) Câu 20 Đầu kỷ XX nhận thức sỹ phu Việt Nam muốn đất nước phát triển phải theo đường nào? A Đi theo đường cải cách Trung B Đi theo cách mạng vô sản Pháp Quốc C Đi theo đường tân Nhật Bản D Đi theo cong đường cách mạng tháng Mười Nga II Phần tự luận (12,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Có ý kiến cho rằng: Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1884 trình triều đình Huế từ đầu hàng bước đến đầu hàng toàn trước quân xâm lược Với nội dung bốn hiệp ước mà triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp, em làm sáng tỏ ý kiến Câu (1,0 điểm) Tại từ đời, công nhân Việt Nam đấu tranh chống lại tư Pháp? Câu (4,0 điểm) Vì nói Cu-Ba "hòn đảo anh hùng"? Cơ sở xây đắp nên tình hữu nghị Việt Nam – CuBa ? Câu 4: (4,0 điểm) a) Những biến đổi to lớn Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ hai ? b) Tại Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN ? Hết (Cán coi thi khơng giải thích thêm) Họ tên thí sinh SBD HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Lịch sử Thời gian làm 150 phút I Phần trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu 0,4 điểm Câu 10 Đáp án A B,C B D C D A C B B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C A D B C D B C A C II Phần tự luận Câu Nội dung cần đạt Có ý kiến cho rằng: Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1884 trình triều đình Huế từ đầu hàng bước đến đầu hàng toàn trước quân xâm lược Với nội dung bốn hiệp ước mà triều đình Nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp, em làm sáng tỏ ý kiến Điểm * Hiệp ước Nhâm Tuất (ngày 5- -1862): - Thừa nhận quyền cai quản nước Pháp ba tỉnh miền Đơng 0,25 Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) đảo Cơn lơn Hiệp ước vi phạm chủ quyền dân tộc cắt đất cho giặc - Mở ba cửa biển: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào 0,25 buôn bán cho phép người Pháp Tây Ban Nha tự truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước -Cho phép người Pháp Tây Ba Nha tự vào truyền đạo Gia 0,25 Tô Bồi thường cho Pháp 280 vạn lạng bạc *Hiệp ước Giáp Tuất (ngày15 - 03 - 1974): Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ, triều đình thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hồn tồn thuộc Pháp (mất thêm tỉnh), cam 0,25 kết mở cửa biển thị Nại (Quy Nhơn), Ninh Hải (Hải Phòng), Hà Nội sông Hồng cho Pháp vào buôn bán 0,25 - Ngoại giao nước ta lệ thuộc vào ngoại giao Pháp * Hiệp ước Hác Măng (ngày 25-8-1883): - Triều đình Huế thức thừa nhận bảo hộ Pháp Bắc 0,25 Kì Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp Ba tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh sáp nhập vào Bắc Kì Triều đình cai quản vùng đất Trung kì việc phải thông qua viên khâm sứ Pháp Huế - Công sứ Pháp tỉnh Bắc Kì thường xun kiểm sốt 0,25 cơng việc quan lại triều đình, nắm quyền trị an nội vụ -Mọi việc giao thiệp với nước (kể với Trung Quốc) 0,25 người Pháp nắm Triều đình phải rút hết quân đội Bắc Kỳ Trung Kỳ * Hiệp ước Pa-tơ-nốt (Ngày 6-6-1884) Nhà Nguyễn đầu hàng 0,5 hoàn toàn Chấm dứt tồn triều đaị phong kiến nhà Nguyễn với tư cách quốc gia độc lập, thay vào chế độ thuộc địa nửa phong kiến Nhận xét: - Qua trình từ Hiệp ước 1862, 1873, 1883, 1884 trình cắt 0,25 phần lãnh thổ đến thừa nhận hoàn toàn thống trị Pháp đất nước ta - Các điều khoản ngày nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp ngày 0,25 nghiêm trọng Từ chỗ phần lãnh thổ cuối chấm dứt tồn triều đình Nguyễn với tư cách quốc gia độc lập thay vào chế độ nửa thuộc địa nửa phong kiến Tại từ đời, công nhân Việt Nam đấu tranh chống lại tư Pháp? Nêu hình thức đấu tranh cơng nhân Việt Nam từ hình thành đến năm 1918 - Cơng nhân Việt Nam chống lại tư Pháp vì: + Công nhân Việt Nam từ đời tiếp thu truyền 0,5 thống yêu nước, đấu tranh bất khuất dân tộc + Họ phải sống làm việc điều kiện khắc nghiệt, bị tư sản 0,5 Pháp áp bức, bóc lột nặng nề, giá lao động rẻ mạt, đời sống khó khăn nên sớm xác định tư Pháp kẻ thù giai cấp dân tộc Vì nói Cu Ba "hòn đảo anh hùng"? Cơ sở xây đắp nên tình hữu nghị Việt Nam – Cu Ba? * Cu Ba đảo anh hùng vì: - Trong chiến đấu chống chế độ độc tài Ba-ti-xta (1953 – 1959): + 1953, Mĩ giúp Batixta thiết lập chế độ độc tài quân sự, 0,5 thi hành nhiều sách phản động -> nhân dân CuBa bền bỉ đấu tranh + 26/7/1953, Phi đen lãnh đạo 135 niên cơng pháo đài 0,25 Mơn-ca-đa, mở đầu thời kì đấu tranh vũ trang + Năm 1955, Phi-đen trả tự bị trục xuất sang Mê-hi-cô 0,25 Tại Phi-đen thành lập tổ chức mang tên “Phong trào 26-7”, tập hợp chiến sỹ yêu nước chuẩn bị chiến đấu + Năm 1956, Phi- đen 81 chiến sỹ trở nước.Mặc dù lực lượng chênh lệch, gặp nhiều khó khăn nguy hiểm, từ năm 0,5 1956 – 1958, phong trào cách mạng lan rộng khắp nước chuyển sang phản công + Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ Cách mạng giành 0,25 thắng lợi, chấm dứt ách thống trị quyền tay sai CuBa cờ đầu phong trào giải phóng dân tộc Mĩ la tinh - Trong xây dựng bảo vệ tổ quốc (1959 – nay) + Từ 1959 -1961, Cu Ba tiến hành cải cách dân chủ Là nước đầu 0,5 tiên Tây bán cầu tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội (1961) vòng vây Mĩ + Từ 1961 đến nay, công xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt nhiều 0,5 thành tựu Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu sụp đổ Cu Ba kiên trì đường chủ nghĩa xã hội Như vậy, thành tựu chiến đấu xây dựng bảo 0,25 vệ tổ quốc chứng minh Cu Ba "hòn đảo anh hùng" * Cơ sở tình hữu nghị Việt Nam - Cu Ba: - Trong thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Việt Nam Cu Ba có chung kẻ thù Sau giành độc lập:Cùng mục tiêu lí 0,5 tưởng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, chung lãnh đạo cuả Đảng cộng sản - Việt Nam Cu Ba có nhiếu ủng hộ giúp đỡ 0,5 công chống kẻ thù chung, lãnh tụ Fidel Castro nói: "Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến máu mình" Ngày nay, quan hệ hai nước ngày bền chặt, thắm thiết tình anh em a Những biến đổi to lớn Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ hai? - ĐNA khu vực rộng lớn, đơng dân, giàu tài ngun, có vị trí địa 0,25 lí chiến lược Trước năm 1945 thuộc địa, phụ thuộc - Sau chiến tranh giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ Đến năm 50 kỉ XX 0,75 nước khu vực giành độc lập - Sau giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển, nhiều nước chủ trương thành lập liên minh khu vực Tháng 1967, Hiệp hội 0,5 nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập Đến cuối năm 90 kỉ XX 10 nước khu vực nhập ASEAN - Trong công xây dựng phát triển, nhiều nước có tăng trưởng cao Thái Lan, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a (Hiện nay, 0,5 Đông Nam Á khu vực hướng tới cường quốc kinh tế Mĩ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc ) b Tại Việt Nam gia nhập ASEAN? - Xu thế giới sau CTTG II bật xu liên kết khu 0, vực - ASEAN thành lập với mục tiêu hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa nước nhằm trì hòa bình, ổn định khu vực Ngun tắc ASEAN là: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, 0,75 thống tồn vẹn lãnh thổ, khơng can thiệp công việc nội nhau, giải tranh chấp hòa bình - Dân tộc Việt nam có truyền thống đồn kết, tương thân tương Trong công xây dựng đất nước, Việt Nam đứng xu phát triển giới khu vực; Nguyên tắc hoạt 0,75 động ASEAN phù hợp với nguyên tắc quan hệ quốc tế VN Gia nhập ASEAN bước quan trọng để nước ta hội nhập với giới, hội quan trọng để phát triển toàn diện -Hết - ... tổ chức ASEAN ? Hết (Cán coi thi khơng giải thích thêm) Họ tên thí sinh SBD HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2018 - 20 19 Môn: Lịch sử Thời gian làm 150 phút... độ độc tài Ba-ti-xta ( 195 3 – 195 9): + 195 3, Mĩ giúp Batixta thi t lập chế độ độc tài quân sự, 0,5 thi hành nhiều sách phản động -> nhân dân CuBa bền bỉ đấu tranh + 26/7/ 195 3, Phi đen lãnh đạo... dựng bảo vệ tổ quốc ( 195 9 – nay) + Từ 195 9 - 196 1, Cu Ba tiến hành cải cách dân chủ Là nước đầu 0,5 tiên Tây bán cầu tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội ( 196 1) vòng vây Mĩ + Từ 196 1 đến nay, công xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (9) , Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay