Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (5)

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:29

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019 UBND HUYỆN THANH SƠN PHÒNG GD&ĐT ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: Địa lí Thời gian làm 150 phút không kể thời gian giao đề (Đề thi có trang) I Phần trắc nghiệm khách quan (8,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời ghi vào tờ giấy thi Câu Biển Việt Nam có đặc điểm là? A Biển lớn, mở nóng quanh năm B Biển nhỏ, tương đối kín nóng quanh năm C Biển lớn, tương đối kín mang D Biển lớn, mở, mang tính chất nhiệt đới gió tính chất nhiệt đới gió mùa mùa Câu Để hạn chế lũ lụt, biện pháp hữu hiệu là: A Trồng bảo vệ rừng đầu nguồn B Xử lý nước thải, chất thải công nghiệp C Khai thác tốt nguồn lợi từ sông D Đắp đê ngăn lũ Câu Nội thủy là: A Vùng biển rộng 24 hải lí tính từ đường B Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia sở biển rộng 12 hải lí tính từ đường sở C Vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính D Vùng nước tiếp giáp với đất liền, từ đường sở phía đường sở Câu Ngun nhân hình thành nên dãy núi có hướng vòng cung phía Bắc nước ta do: A Khối cổ Việt Bắc lớn có hình dáng tương đối tròn C Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đơng Nam B Sơng ngòi chảy theo hướng vòng cung D Do sụt lún, đứt gãy địa hình theo hướng vòng cung Câu Điểm cực Nam lãnh thổ phần đất liền nước ta 8034’ Bắc thuộc: A Xã Đất Mũi, huyện Vạn Ninh, tỉnh B Xã Ngọc Hiển, huyện Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Cà Mau C Xã Vạn Thanh, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Cà Mau D Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Câu Địa hình đồi núi thấp nước ta phân bố tập trung ở: A Vùng Tây Bắc B Vùng Đông Bắc Trường Sơn Bắc C Vùng Tây Nguyên Đông Bắc D.Vùng Đông Bắc, Tây Bắc Trường Sơn Bắc Câu Hướng chảy sơng ngòi nước ta Tây Bắc – Đơng Nam vòng cung tác động của: A Vị trí địa lý B Địa chất C Đia hình D Lượng mưa Câu Miền chịu ảnh hưởng gió Tây khơ nóng nước ta là: A Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ B Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ C Nam Bộ D Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ Câu Đâu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sơng ngòi nước ta: A Trong sản xuất nông nghiệp sử dụng B Chất thải sinh hoạt từ khu dân cư phân bón vi sinh đông đúc C Rừng bị chặt phá nhiều D Chất thải từ nhà máy xí nghiệp Câu 10 Nhiệt độ khơng khí nước ta giảm dần từ Nam Bắc do: A Phía Bắc có mùa đơng lạnh B Càng phía Bắc xa xích đạo,, chịu ảnh hưởng gió Đơng Bắc lớn C Phía Nam nóng quanh năm D Phía Bắc có nhiều núi, cao nguyên Câu 11 Đặc trưng trình đổi kinh tế nước ta A Tăng quyền quản lí thị trường nhà nước B Chuyển dịch cấu kinh tế C Nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp D Mở rộng kinh tế đối ngoại Câu 12 Nhân tố quan trọng tạo nên thành tựu to lớn nông nghiệp nước ta A Điều kiện tự nhiên - xã hội B Điều kiện tự nhiên C Điều kiện kinh tế - xã hội D Điều kiện tự nhiên kinh tế Câu 13 Nguyên nhân quan trọng làm cho cấu công nghiệp nước ta thay đổi A Tay nghề lao động ngày nâng cao B Sự phân bố tài nguyên thiên nhiên C Sự phát triển phân bố dân cư D Sức ép thị trường nước Câu 14 Hiện ngành dịch vụ Việt Nam phát triển nhanh A Thu nhập người dân ngày tăng B Nền kinh tế Việt Nam mở cửa C Hệ thống giao thông vận tải ngày mở rộng D Trình độ dân trí ngày cao Câu 15 Có khác hoạt động thương mại vùng nước ta A Định hướng phát triển kinh tế khác B Vốn đầu tư nước ngồi, sức mua, qui mơ nhà nước vùng dân số vùng C Sự phát triển hoạt động kinh tế, sức mua, qui mô dân số vùng D Trình độ phát triển kinh tế phân bố dân cư vùng Câu 16 Việc phát triển kinh tế - xã hội, vùng trung du - miền núi Bắc Bộ cần kết hợp A Nâng cao mặt dân trí kết hợp trồng B Giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phân bố lại bảo vệ rừng dân cư C Khai thác chế biến khoáng sản, phân bố lại dân cư D Khai thác mạnh tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường Câu 17 Để phát triển ngành dịch vụ nước ta cần phải có điều kiện: A Trình độ cơng nghệ cao, lao động lành nghề, sở hạ tầng kĩ thuật tốt B Trình độ công nghệ cao, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngồi C Lao động lành nghề, nhiều máy móc D Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, sơ đại, giao thông phát triển sở hạ tầng kĩ thuật tốt Câu 18 Xây dựng thủy lợi biện pháp hàng đầu thâm canh nông nghiệp nước ta nhằm: A Thay đổi cấu mùa vụ, cải tạo đất, nâng cao xuất B Phát triển đa dang trồng, nâng cao xuất C Nâng cao xuất trồng, mở rộng diện tích đất canh tác D Cung cấp nước tưới - tiêu, cải tạo đất, mở rộng diện tích đất canh tác Câu 19 Rừng phòng hộ có chức năng: A Cung cấp nguyên liệu cho cơng nghiệp, B Phòng chống thiên tai bảo vệ môi bảo vệ môi trường trường C Bảo vệ hệ sinh thái, chống xói mòn đất D Bảo vệ giống lồi q hiếm, phòng chống thiên tai Câu 20 Cơ cấu mùa vụ lúa nước ta thay đổi vì: A Có nhiều loại phân bón B Thời tiết thay đổi thất thường C Lai tạo nhiều giống lúa D Nhiều đất phù sa màu mỡ II Phần tự luận (12,0 điểm) Câu (2,0 điểm) a) Tại việc làm vấn đề xã hội gay gắt nước ta nay? b) Hãy nêu giải pháp chủ yếu để giải vấn đề việc làm nước ta ? Câu ( 3.5 điểm) a) Phân tích điều kiện thuận lợi để phát triển ngành giao thông vận tải nước ta? b) Tại để phát triển kinh tế - xã hội miền núi nước ta, giao thông vận tải phải trước bước? Câu (3.0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam kiến thức học: Hãy phân tích mạnh hạn chế việc phát triển công nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? Câu (3.5 điểm) Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm nước phân theo ngành kinh tế nước ta (Đơn vị: nghìn tỉ đồng) Ngành Tổng số Nông - Lâm Ngư nghiệp Công nghiệp Xây dựng Dịch vụ 2000 441,7 108,4 162,2 171,1 2015 2.545,9 462,5 982,4 1.101,2 Năm Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015 a) Vẽ biểu đồ thể quy mô, cấu tổng sản phẩm nước theo ngành kinh tế nước ta năm 2000 năm 2015 b) Nhận xét giải thích thay đổi quy mô, cấu tổng sản phẩm nước theo ngành kinh tế từ năm 2000 - 2015 nước ta Thí sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam Hết Họ tên thí sinh SBD Cán coi thi khơng giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 - 2019 Mơn: Địa lí Thời gian làm 150 phút I Phần trắc nghiệm khách quan (8 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,4 điểm Câu 10 Đáp án C A D A D B C D A B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B C D B C D A D B C II Phần tự luận (12 điểm) Câ u Nội dung cần đạt Điểm a Việc làm vấn đề kinh tế- xã hội gay gắt nước ta, vì: - Nguồn lao động dồi điều kiện kinh tế chưa phát triển, chất lượng nguồn lao động thấp tạo sức ép vấn đề giải việc làm nước ta - Ở nơng thơn: Do tính chất mùa vụ sản xuất nông nghiệp phát triển ngành nghề nơng thơn hạn chế nên tỉ lệ thiếu việc làm nông thôn 22,3 % (năm 2003) - Ở thành thị: Tỉ lệ thất nghiệp cao khoảng %, thiếu lao động có trình độ kĩ thuật ngành cơng nghiệp, dịch vụ, KHKT 0,25 0,25 0,25 b Giải pháp - Đẩy mạnh cơng tác kế hoạch hố gia đình - Phân bố lại dân cư lao động (chuyển từ ĐBSH, DHMT đến Tây Bắc Tây Nguyên), xây dựng vùng kinh tế - Đa dạng hố hoạt động kinh tế nơng thơn, phát triển công nghiệp, dịch vụ thành thị Chú ý hoạt động công nghiệp vừa nhỏ để thu hút lao động - Đa dạng hoá loại hình đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề - Có sách xuất lao động hợp lí 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a Những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành giao thơng vận tải * Vị trí địa lí: - Việt Nam nằm phía đơng bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông 0,25 Nam Á, vừa gắn với đất liền, vừa thông với đại dương giúp cho nước ta đẩy mạnh ngành giao thơng vận tải với đầy đủ loại hình - Nằm gần tuyến đường hàng hải quốc tế từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, lại có đường bờ biển kéo dài 3260 km, có nhiều vũng vịnh nước sâu, thuận lợi cho việc xây dựng phát triển GTVT đường biển - Nằm vị trí gần trung chuyển nhiều tuyến đường bay quốc tế, nên có nhiều điều kiện để phát triển GTVT hàng khơng * Điều kiện tự nhiên: - Địa hình: Ở phần đất liền, lãnh thổ nước ta kéo dài theo hướng bắc – nam, có dải đồng gần liên tục ven biển bờ biển kéo dài 3260km nên việc giao thông miền Bắc, Trung, Nam dễ dàng Dọc bờ biển nước ta lại có nhiều sơng, vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng nước sâu - Khí hậu: Nhiệt cao quanh năm cho phép hoạt động ngành vận tải nước ta diễn sôi động suốt tháng năm - Sơng ngòi: Mạng lưới sơng ngòi nước ta dày đặc thuận lợi cho GTVT đường sông phát triển, đặc biệt Đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long * Điều kiện KT – XH: - Nước ta trình đổi mới, giao thông vận tải đầu tư trước bước - Dân cư đông, nhu cầu lại lớn - Mạng lưới thị hóa ngày phát triển thúc đẩy phát triển ngành giao thông vận tải 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 b Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giao thông vận tải phải trước bước - Các vùng núi thường nơi cư trú dân tộc người Họ sống chủ yếu dựa vào ngành trồng trọt, chăn nuôi, khai thác chế biến lâm sản, đời sống nhiều khó khăn - Nền kinh tế miền núi phần lớn tình trạng chậm phát triển, mang tính chất tự cung, tự cấp chủ yếu Cơ sở hạ tầng đặc biệt giao thông vận tải tiềm lớn - Vì vậy, phát triển giao thông vận tải miền núi thúc đẩy giao lưu địa phương miền núi, miền núi với đồng bằng, từ thúc đẩy kinh tế hàng hóa - Khai thác tài nguyên mạnh to lớn miền núi, hình thành nông - lâm trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đô thị, tăng cường thu hút dân cư từ đồng lên miền núi - Thúc đẩy phân cơng lao động theo lãnh thổ, hình thành cấu kinh tế miền núi Các hoạt động dịch vụ (kể văn hóa, y tế, giáo dục) có điều kiện phát triển, giảm bớt chênh lệch vùng, tăng tiềm lực quốc phòng cho đất nước 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Thế mạnh hạn chế việc phát triển công nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ *Thế mạnh: - Vị trí: giáp Trung Quốc, Lào, Đồng sơng Hồng, Bắc Trung Bộ biển Đông nên thuận lợi cho việc giao lưu xuất, nhập nguyên liệu 0,4 tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tiếp thu khoa học kĩ thuật, nguồn lao động lành nghề - Khoáng sản: giàu tài nguyên khoáng sản nước, phong phú chủng loại (than, sắt, thiếc ), đặc biệt than có trữ lượng lớn, phân bố tập trung =>phát triển công nghiệp khai thác, công nghiệp lượng - Thủy điện: dồi (sông Đà, sông Chảy, sông Gâm) => Phát triển công nghiệp thủy điện - Đất đai: khí hậu, thuận lợi cho cơng nghiệp chăn nuôi gia súc lớn phát triển, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm - Vùng biển giàu tiềm thủy sản, sở để phát triển ngành chế biến thủy, hải sản * Hạn chế: - Tài nguyên bị cạn kiệt khai thác mức - Hạn chế sở hạ tầng, làm cho việc giao lưu ngồi vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới - Là vùng sinh sống nhiều dân tộc người, trình độ dân trí thấp - Thiếu lao động có trình độ chun mơn 0,4 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 a Vẽ biểu đồ thể quy mô, cấu tổng sản phẩm nước theo ngành kinh tế nước ta năm 2000 năm 2015 - Xử lý số liệu (%) Bảng số liệu thể cấu tổng sản phẩm nước phân theo ngành kinh tế nước ta (Đơn vị: %) Ngành Tổng số Nông - Lâm Ngư nghiệp Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ 2000 100 24,6 36,7 38,7 2015 100 18,2 38,6 43,2 Năm - Vẽ hai biểu đồ hình tròn có bán kính khác nhau, R năm 2015 > 2000 Có tên biểu đồ, giải, số liệu…(Mỗi ý thiếu trừ 0,25 điểm) 0,5 1,5 b Nhận xét giải thích thay đổi quy mô, cấu tổng sản phẩm nước theo ngành kinh tế từ năm 2000 – 2015 nước ta - Nhận xét: + Quy mô tổng sản phẩm nước theo ngành kinh tế tăng nhanh, tăng 2.104,2 nghìn tỉ đồng gấp 5,7 lần + Cơ cấu tổng sản phẩm theo ngành có thay đổi mạnh: ngành nông – lâm – ngư nghiệp giảm 6,4%; ngành công nghiệp – xây dựng tăng chậm 1,9%, dịch vụ tăng 4,5% - Giải thích: Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2015 có thay đổi quy mô, cấu tổng sản phẩm theo ngành kinh tế đất nước ta bước vào công đổi mới, chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công 0,25 0,75 0,5 nghiệp, kinh tế ngày phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Hết - ... 162,2 171,1 2015 2.545 ,9 462,5 98 2,4 1.101,2 Năm Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015 a) Vẽ biểu đồ thể quy mô, cấu tổng sản phẩm nước theo ngành kinh tế nước ta năm 2000 năm 2015 b) Nhận xét... HUYỆN NĂM HỌC 2018 - 20 19 Mơn: Địa lí Thời gian làm 150 phút I Phần trắc nghiệm khách quan (8 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,4 điểm Câu 10 Đáp án C A D A D B C D A B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... tế từ năm 2000 - 2015 nước ta Thí sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam Hết Họ tên thí sinh SBD Cán coi thi khơng giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (5) , Đề thi HSG lớp 9 năm học 2018 2019 (5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay