Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

98 1 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ THẾ HÙNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HĨA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60.34.04.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS CHU XUÂN KHÁNH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn TS Chu Xuân Khánh, số liệu trình bày luận văn có luận chứng rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khoa học Tác giả luận văn VŨ THẾ HÙNG i LỜI CẢM ƠN Như chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Học nữa, học mãi” để thấy tầm quan trọng kiến thức bao la vô tận Mà kiến thức có từ thầy cô truyền đạt giảng dạy cho Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu trường, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể để hồn thiện luận văn mình: Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới TS Chu Xuân Khánh, thầy giáo hướng dẫn khoa học cho tôi, quan tâm giúp đỡ tận tình thầy giúp tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn đến an giám đốc Học viện, cô giáo chủ nhiệm thầy cô giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu trường Cuối xin cảm ơn anh chị chun viên phòng văn hóa thơng tin huyện Tĩnh Gia đồng nghiệp giúp đỡ tơi mặt để tơi hồn thành tốt q trình học tập nghiên cứu đề tài luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Di sản văn hóa Việt Nam 1.1.2 Di tích lịch sử - văn hóa 1.1.3 Quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa .11 1.2 Sự cần thiết phải quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa .12 1.2.1 Xuất phát từ vai trò, giá trị di tích lịch sử - văn hóa .12 1.2.2 Thách thức chế thị trường trình hội nhập .13 1.2.3 Từ thực trạng quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa 15 1.2.4 Năng lực đội ngũ cán quản lý 17 1.3 Nội dung quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa 18 1.3.1 Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, bảo vệ phát huy di tích lịch sử – văn hóa 18 1.3.2 Ban hành tổ chức thực văn quy định pháp luật di tích lịch sử – văn hóa 19 1.3.3 Tổ chức, đạo hoạt động bảo vệ, bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật di tích lịch sử – văn hóa 19 iii 1.3.4 Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán chun mơn quản lý văn hóa- xã hội 23 1.3.5 Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa 24 1.3.6 Tổ chức, đạo công tác khen thưởng việc bảo vệ phát triển giá trị lịch sử - văn hóa di tích lịch sử – văn hóa 24 1.3.7 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải khiếu nại tố cáo xử lý vi phạm pháp luật tổ chức di tích lịch sử – văn hóa 25 1.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa số địa phương khác 26 1.4.1 inh nghiệm quản nhà nước di tích lịch sử – văn hóa số 26 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Tĩnh Gia 30 TIỂU KẾT CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 32 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 32 2.1.1 iều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội truyền thống văn hóa .32 2.1.2 Thực trạng hệ thống di tích Lịch sử - Văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia 35 2.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia .41 2.2.1 Xây dựng đạo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển nghiệp bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện 41 iv 2.2.2 Tổ chức, đạo hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật di tích lịch sử – văn hóa 41 2.2.3 Tổ chức thực hoạt động nghiệp vụ nhằm giữ gìn phát huy giá trị di tích 45 2.2.4 Lập kế hoạch huy động, sử dụng nguồn lực cho công tác bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa 47 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải khiếu nại, tố cáo di tích lịch sử - văn hóa 49 2.2.6 tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán chun mơn quản lý di tích lịch sử - văn hóa 50 2.2.7 an hành tổ chức thực văn quy định pháp luật di tích lịch sử – văn hóa 51 2.3 ánh giá chung .53 2.3.1 Những kết đạt 53 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 58 2.3.3 Các vấn đề đặt từ thực trạng quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia 61 TIỂU KẾT CHƢƠNG 64 CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓATRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 65 3.1 Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 65 3.1.1 Thống quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa địa bàn huyện .66 v 3.1.2 Quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa phải bảo tồn phát huy giá trị di tích địa bàn huyện, phải đàm bảo tính trung thực, tính nguyên gốc di tích 67 3.1.3 Quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa phải bảo tồn phát huy giá trị di tích gắn với cộng đồng, cộng đồng 67 3.1.4 Quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa phải bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương 68 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 69 3.2.1 Xây dựng, thực quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, giữ gìn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa địa bàn huyện 69 3.2.2 Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật di tích lịch sử – văn hóa 70 3.2.3 Tổ chức, đạo hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di tích; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật di sản văn hóa địa bàn huyện .71 3.2.4 Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán chun mơn làm cơng tác quản lý di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện 73 3.2.5 Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di tích địa bàn huyện 74 3.2.6 y mạnh công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực nâng cao chất lượng quản lý di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện 75 3.2.7 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải khiếu nại, tố cáo xử lỷ vi phạm pháp luật quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện 76 vi 3.3 Kiến nghị 76 3.3.1 Với Trung ương tỉnh Thanh Hóa 76 3.3.2 Với y ban nhân dân huyện Tĩnh Gia 77 TIỂU ẾT CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bộ VH, TT&DL BQL : : Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Ban quản lý CNH, H H : Công nghiệp hóa, đại hóa DSVH : Di sản văn hóa H ND : Hội đồng nhân dân Sở VH - TT : Sở Văn hóa - Thơng tin UBND : y ban nhân dân viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.2 Thống kê vốn ngân sách huyện cấp cho dự án đầu tư liên quan đến Di tích lịch sử văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia 48 Bảng 2.3 Thống kê nguồn vốn xã hội hóa cho dự án đầu tư liên quan đến Di tích lịch sử văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia 49 ix gia công tác nghiên cứu khoa học Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán chuyên môn di sản văn hóa: xây dựng tiêu chu n chế lựa chọn, bố trí cán quản lý có đủ lực, trình độ để đảm đương cơng việc; khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để xã hội hóa hoạt động đào tạo, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên văn hóa du lịch có chất lượng cao, có khiếu am hiểu sâu sắc lịch sử, văn hóa truyền thống huyện, tạo sức hấp dẫn khách đến tham quan; có sách khuyến khích vật chất, tinh thần để thu hút nhân tài, sử dụng chun gia có trình độ cao; chu n hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức theo chức danh, nhiệm vụ; hỗ trợ cán trẻ tự đào tạo, nâng cao lực chun mơn; cần có sách ưu đãi đặc biệt chuyên gia, cán có lực quản lý chuyên ngành di sản văn hóa đến cơng tác, phục vụ lâu dài địa phương 3.2.5 Huy đ ng, quản lý, sử dụng nguồn lực để ảo vệ, g n giữ, phát huy giá trị di tích địa àn huyện Ưu tiên tập trung đầu tư đồng dự án bảo tồn, tơn tạo di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, dự án hạ tầng giao thơng, hạ tầng du lịch xung quanh khu vực di tích y mạnh xã hội hóa hoạt động bảo tồn di tích; tạo chế huy động nguồn lực cho việc tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích Về huy động nguồn lực: tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư với sách ưu đãi đặc biệt khuyến khích, kêu gọi dự án đầu tư vào lĩnh vực văn hóa - xã hội để phát triển du lịch văn hóa, đầu tư xây dựng sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng du lịch dịch vụ Tập trung ngân sách đầu tư tỉnh để nhanh chóng hồn thiện hệ thống hạ tầng du lịch xung quanh khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia; khơi phục lễ hội truyền thống theo hướng văn minh đậm đà sắc dân tộc huyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, du lịch nhà vườn, khu vui 74 chơi giải trí tổng hợp vị trí địa lý thuận lợi gắn kết với di tích lịch sử - văn hóa quốc gia; phát triển cơng ty dịch vụ du lịch liên kết chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa, huyện tỉnh lân cận để hình thành tour du lịch liên tỉnh, liên huyện Về việc quản lý, sử dụng nguồn lực để bảo vệ, giữ gìn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa quốc gia: quan quản lý chuyên ngành cần phối hợp với quan quản lý tài hướng dẫn quản lý, sử dụng theo quy định hành Nhà nước địa phương; nâng cao tinh thần tự chủ nhân dân, phù hợp với điều kiện địa phương tránh lãng phí, sử dụng khơng mục đích nguồn lực Tổ chức phát huy giá trị di tích: tạo khơng gian di tích để người dân đến hưởng thụ giá trị, để nhân dân nhận thức người tạo có quyền làm chủ giá trị văn hóa đó; phát huy sức mạnh dư luận xã hội gắn với phong trào hành động thiết thực, tinh thần tự nguyện, tính tự quản, lực làm chủ nhân dân việc bảo vệ, giữ gìn khai thác sử dụng hiệu giá trị di tích lịch sử - văn hóa quốc gia địa bàn 3.2.6 Đ y mạnh công tác thi đua, khen thưởng tạo đ ng lực nâng cao chất lượng quản lý di tích lịch sử – văn hóa địa àn huyện ảo đảm khen thưởng theo quy chế công khai minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để tập thể cá nhân tham gia gìn giữ bảo tồn di tích phát huy hết khả ịp thời biếu dương tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động bảo vệ, gìn giữ di tích lịch sử - văn hóa địa bàn huyện; đổi hình thức thi đua khen thưởng vật chất tinh thần để ghi nhận công sức đóng góp, tạo động lực tích cực cho cá nhân, tổ chức thu hút nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn phát huy giá trị di tích Có sách khen thưởng động viên, khuyến khích người có 75 nhiều cống hiến đóng góp lớn cách khắc bia vinh danh khen thưởng xứng đáng, quan tâm ý đến nội dung văn bia phù hợp với cống hiến Công khai cụ đóng góp, cơng đức nhân dân; hướng dẫn xây dựng bia, lập sổ vàng ghi danh 3.2.7 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quy t u nại, tố cáo xử lỷ vi phạm pháp luật quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa àn huyện iểm tra, rà soát cụ thể di tích, phòng ngừa ngăn chặn nạn cắp di vật, cổ vật, đồ thờ tự, cần thiết mua sắm trang thiết bị kỹ thuật theo dõi, giám sát bảo vệ, chống trộm cắp di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Xây dựng kế hoạch phối hợp tra chuyên ngành Thanh tra phòng Văn hóa – Thơng tin huyện với ội n ninh - Công an huyện; tăng cường hoạt động tra, định kỳ kiểm tra việc chấp hành pháp luật;kiên xử lý vi phạm xây dựng, lấn chiếm sử dụng khn viên di tích, hoạt động kinh doanh, phá hoại cảnh quan, gây ô nhiễm môi truờng Tăng cuờng phối kết hợp quan chức với tổ chức trị - xã hội đồn nhân dân; kiện tồn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán tra ngành liên ngành huyện; phát huy vai trò giám sát nhân dân việc thực dự án đầu tư tu bổ, trùng tu, tơn tạo di tích lịch sử - văn hóa quốc gia địa bàn huyện 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Với Trung ương tỉnh Thanh Hóa Một , tiếp tục hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật DSVH ộ Văn hóa, Thể thao Du lịch xây dựng kế hoạch, sách kịp thòi, phù họp, cụ thể hóa Luật Di sản văn hóa lĩnh vực hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hai là, phối hợp với tỉnh Thanh Hóa cấp sở tăng cường tuyên 76 truyền phổ biến Luật Di sản văn hóa, xây dựng chế, sách phù họp hỗ trợ, khuyến khích, huy động tổ chức, cá nhân tham gia vào cơng tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ di tích Ba là, theo dõi chặt chẽ việc thực quy hoạch di tích xây dựng chế sách tài mang tính chuyên ngành liên quan đến lập dự án, thiết kế, giám sát thi cơng tu bổ di tích để thực thống nước Bốn , tăng cường kiểm tra công tác quản lý bảo vệ phát huy giá trị di tích hoạt động tu bổ di tích nước; xây dựng chế xử lý vi phạm vi phạm lĩnh vực quản lý, bảo quản, tu bổ phục hồi di tích quản lý di tích lịch sử - văn hóa 3.3.2 Với y an nhân dân huyện Tĩnh Gia iến nghị với y ban nhân dân huyện kiện toàn tổ chức máy Phòng Văn hóa - Thơng tin, thành lập Ban quản lý di sản văn hóa để hoạt động chức quản lý chuyên môn độc lập, không giao cho đơn vị nghiệp iến nghị thực quy hoạch khu vực di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Mộ, đền thờ Tiến Sĩ họ Lương, xã Thanh Thủy, Nhà thờ họ Lê Nhân, xã Mai Lâm để quản lý bảo vệ lâu dài; hồn thiện hồ sơ đề nghị ộ Văn hóa, Thể thao Du lịch trình Chính phủ định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.(Phụ lục 3) iến nghị quan quản lý chuyên ngành thực thấm định dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa quốc gia xem xét th m định kỹ, tránh phá vỡ giá trị văn hóa truyền thống, bảo quản giữ gìn nguyên trạng di tích gốc xưa cũ inh nghiệm giới, có nhiều trường hợp di tích đổ nát tiếng hấp dẫn du khách tham quan đền đài Acropolis Hy Lạp, đấu trường La Mã Colosseum người ta hồn tồn làm lại iến nghị quan chức quan tâm, tổ chức truy tìm di vật, cổ 77 vật bị di tích lịch sử - văn hóa quốc gia iến nghị lập dự án bảo tồn, tơn tạo di tích lịch sử - văn hóa quốc gia cần nghiên cứu đánh giá tác động mơi trường để có biện pháp bảo vệ phát triển cảnh quan môi trường khu vực di tích Giữ gìn mơi trường tự nhiên khơng bị nhiễm, mơi trường văn hố xã hội nhân văn lành mạnh làm tăng hấp dẫn di tích lịch sử - văn hóa khách tham quan, du lịch đem lại hiệu lớn Quy hoạch bảo tồn, tơn tạo di tích lịch sử văn hóa cần thiết phải phối hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự án ngành khác địa bàn; bố trí quy hoạch xây dựng tách biệt cơng trình phụ trợ khỏi khu vực bảo vệ di tích nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, quán ăn uống, bán hàng lưu niệm 78 TIỂU ẾT CHƢƠNG ể tăng cường quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cần quán triệt quan điểm thống quản lý nhà nước lĩnh vực Có phân công, phân cấp hợp lý, khoa học, khả thi Trung ương địa phương, có phối hợp đồng quan giao chủ trì Phòng Văn hóa – Thơng tin hyện với quan, tổ chức khác địa bàn quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa phương Quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa phải bảo tồn, tơn tạo, phát huy giá trị di tích; phải phục vụ tốt cộng đồng phát triển kinh tế – xã hội địa phương; phải huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhân dân địa bàn tổ chức quốc tế tôn tạo, trùng tu, phát huy giá trị di tích ể tăng cường cơng tác quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia, cần tập trung thực đồng giải pháp: sớm hoàn thiện quy hoạch, có kế hoạch trùng tu, tơn tạo, bảo vệ phát huy giá trị di tích; ban hành tổ chức thực tốt văn quy phạm pháp luật liên quan đến di tích lịch sử – văn hóa địa bàn; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật di sản văn hóa; hồn thiện máy, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa đkịa bàn huyện; huy động nguồn lực có nguồn lực xã hội quốc tế cho tôn tạo, trùng tu di tích; tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện Các quan hành nhà nước Trung ương địa phương cần thực tốt trách nhiệm quản lý nhà nước di sản văn hóa (di tích lịch sử – văn hóa theo quy định pháp luật 79 ẾT LUẬN Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia địa bàn huyện Tĩnh Gia có giá trị to lớn vật chất tinh thần, nguồn tài nguyên quan trọng phát triển du lịch văn hóa địa phương Nếu khơng có di sản văn hố khơng thể hình thành nên sản ph m du lịch văn hố, khơng có sản ph m du lịch văn hố đồng nghĩa với việc khơng có du lịch văn hố Tóm lại, di tích lịch sử - văn hóa quốc gia nay, việc bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị cần quan tâm mức Phát triển du lịch yêu cầu tự nhiên nhằm khai thác phát huy giá trị di sản Tuy nhiên, phát triển du lịch cần tuân theo nguyên tắc bảo tồn Việc nghiên cứu phát triển sản ph m du lịch khu vực di tích, di sản văn hóa làm tăng thêm giá trị cho di tích, di sản, làm đa dạng hóa hoạt động giao lưu văn hóa nơi này, mang lại lợi ích nhiều mặt cho cộng đồng dân cư Tìm kiếm, phát tinh hoa văn hóa quê hương, suy nghĩ việc kế thừa, phát huy giá trị văn hóa tiến trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước tự khám phá theo cách nhìn riêng tài sản quý giá cha ơng để lại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trân trọng nhũng thơng điệp hệ trước truyền lại, gửi gắm thông tin, nhắc nhở cho hệ sau, cần hiểu biết sâu sắc quê hương, truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng dân tộc, khơng qn truyền thống lịch sử vẻ vang dân tộc Tăng cường quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa quốc gia cho hơm cho ngày sau, thể biết ơn công đức người xưa vấn đề đặt phải có lãnh đạo, đạo sát cấp quyền, phối họp chặt chẽ giữ ngành hữu quan, nâng cao vai trò trách nhiệm quan quản lý nhà nước cấp việc tổ chức bảo vệ, giữ gìn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 80 quốc gia; tích cực tun truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức; phân cấp quản lý gắn với việc kiểm tra, giám sát; huy động, quản lý sử dụng nguồn lực có hiệu quả, mục đích Xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa quốc gia huyện Tĩnh Gia, Luận văn phân tích nghiên cứu để đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đưa giải pháp tăng cường quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa quốc gia địa bàn huyện Tĩnh Gia; Luận văn hệ thống hoá sở lý luận, đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp cụ thể gắn liền với thực tiễn Luận văn làm sáng tỏ ưu điểm, đồng thời rõ bất cập, hạn chế nguyên nhân từ đặt nhiều vấn đề quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa quốc gia huyện Tĩnh Gia Nội dung nghiên cứu đề tài, tự thân tác giả xác định vấn đề khó, với tâm huyết người địa phương với mong muốn tìm hiểu nghiên cúu, khám phá để tài sản vô giá dân tộc quê hương góp sức bảo vệ, gìn giữ phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa quốc gia địa bàn huyện Tĩnh Gia Tuy nhiên, thân tác giả nhận thấy tránh khỏi có khiếm khuyết, kinh nghiệm khơng nhiều, kính mong q thầy giáo, giáo bạn thông cảm 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM HẢO Duy nh (2002 , Việt Nam văn hóa sử cương, Nhà xuất Văn hóa thơng tin, Hà Nội ặng Văn ài (1995 , Vấn đề quản lý Nhà nước lĩnh vực bảo tồn di tích, tạp chí văn hóa nghệ thuật an chấp hành ảng huyện Tĩnh Gia (2010 , Lịch sử ảng nhân dân huyện Tĩnh Gia 1930 – 2010, Nhà xuất Chính trị - Hành Chính, Hà Nội an chấp hành huyện Tĩnh Gia (2013 , ại Chí huyện Tĩnh Gia (2010 , Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện phát triển bền vững vùng Trung ảo tàng tỉnh Thanh Hóa (2008 , Di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Thanh Hóa ộ Văn Hóa Thơng tin (1992 , Thập kỷ giới phát triển văn hóa, Hà Nội ộ Văn Hóa, Thể Thao Du lịch (2007 , ảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Hà Nội ộ Văn Hóa, Thể Thao Du Lịch (2009 , chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 581/Q -TTg ngày 06/05/2009 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội ộ Văn Hóa, Thể Thao Du lịch (2011 , Văn đạo cà quản lý củaảng, Nhà nước Văn hóa , thể thao du lịch 2009-2010, Hà Nội 10 ộ Văn Hóa , Thể Thao Du lịch (2011 , Văn pháp quy văn hóa, thể thao du lịch 2009-2010, Hà Nội 11 ộ Văn Hóa, Thê Thao Du lịch (2012 , Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành kèm theo 82 Quyết định số 581/Q -TTg ngày 06/5/2009 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 12 ộ Nội Vụ - Học viện Hành Quốc gia – Viện nghiên cứu hành (2002 , Thuật ngữ hành chính, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội 13 ịa chí huyện Tĩnh Gia, phần lịch sử, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện phát triển bền vững vùng trung bộ, Hà Nội 2010 14 Hoàng Vinh (1997 , Một số vấn đề bảo tồn phát triển di sản văn hóa dân tộc, Nhà xuất Chính trị Quốc Gia 15 Học viện Hành quốc gia (2001) , Giáo trình bồi dưỡng Quản lý hành nhà nước chương trình chuyên viên, Nhà xuất hoa học ỹ thuật, Hà Nội 16 Học viện Hành Quốc gia (2004 , “ Giáo trình quản lý hành nhà nước, tập 1”, Nhà xuất ại học Quốc gia Hà Nội 17 Học viện Hành quốc gia (2006 , Giáo trình quản lý Nhà nước Văn hóa, Y tế, Giáo dục, Nhà xuất Hà Nội 18 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2012 , Giáo trình học Hành (tập , Nhà xuất Chính trị - Hành 19 Hồ Thâm (2003 , ản sắc văn hóa dân tộc, Nhà xuất Vawb hóa thơng tin, Hà Nội 20 Lâm Tương ình (1996 , ảo tồn Di sản văn hóa dân tộc nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, tạp chí Văn hóa nghệ thuật 21 Lê Thị Hương Thủy (2015 , Quản lý nhà nước di tích lưu niệm danh nhân văn hóa cách mạng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ, Học Viện Hành Quốc gia, Hà Nội 22 Ngơ ức Thịnh (2001 , Tín ngưỡng văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam, Nhà xuất văn hóa thơng tin, Hà Nội 23 Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tĩnh Gia (2010 , 83 áo cáo cơng tác quản lý di tích địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2010, Tĩnh Gia 24 Phòng Văn hóa thơng tin huyện Tĩnh Gia (2011 , áo cáo cơng tác quản lý di tích địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2011, Tĩnh Gia 25 Phòng Văn hóa thơng tin huyện Tĩnh Gia (2012 , áo cáo cơng tác quản lý di tích địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2012, Tĩnh Gia 26 Phòng Văn hóa thơng tin huyện Tĩnh Gia (20150, áo cáo cơng tác quản lý di tích địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2015, Tĩnh Gia 27 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , Luật di sản văn hóa (2001 sửa đổi, bổ sung (2009 văn hướng dẫn thi hành , Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội 28 Trần Ngọc Thêm (2004 , Tìm hiểu sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, Nhà xuất ại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 29 Võ im Sơn (2002 , Giáo trình Hành Chính Cơng, Nhà xuất ại học Quốc gia Hà Nội 84 Phụ lục 1: DANH SÁCH CÁC DI TÍCH ĐƢỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA (TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2015) STT Tên di tích I Di tích c p quốc gia: 03 di tích Cụm di tích thắng cảnh Lạch Trung - ền Quang Trung - Chùa ót Tiên - ền Thanh Xuyên - ền Của Lạch ền thờ Duy Từ Lăng đền thờ quận công Lê Xã Loại hình ạng - Quang Lịch sử văn hóa ình Châu II Di tích c p tỉnh: 28 di tích ền thờ Mai Thị Triều ền thờ Lê Tướng Công ền thờ đại vương Phạm Văn oan ền thờ Trương Công Minh ường Từ đường họ Nguyễn Hữu Hồng ền thờ tiến sĩ họ Lương 10 ền thờ, mộ Phạm Nhị Lang 11 ền thờ Lê Trương Lôi - Lê Trương Chiến Hải Thanh danh lam thắng cảnh Nguyên Bình Ngọc Lĩnh LSVH LSVH kiến trúc nghệ thuật Ninh Hải Thanh Thủy Hải Hòa 12 13 14 15 ền thờ Lê Văn Xuyên Nhà thờ họ Nguyễn Duy Nịnh ền thờ Lê Nhân Trung Quần Danh thắng động Trường Lâm Trường Lâm 16 Thành hồng ơng Chưởng Hải Châu 85 Thanh Sơn LSVH LSVH LSVH LSVH LSVH LSVH LSVH LSVH LSVH LSVH LSVH Danh lam - Thắng cảnh LSVH 17 ịa điểm thành lập Chi ảng huyện Tĩnh Gia Tân Dân Di tích cách mạng 18 Nghè Ba Làng 19 Nhà thờ Quận công Lê Văn Hiểu Cụm di tích thắng cảnh Nghi Sơn 20 - ền Quan sát hải đại thần - ền Lãnh binh Tôn thất - ền thờ Trần Quý phi Triêu Dương Hải Ninh Nghi Sơn Di tích lịch sử danh lam 21 Nhóm vật điêu khắc đá Chùa Phúc Long Hải Ninh Di tích lịch sử văn hóa kiến 22 ền thờ Lê Tĩnh Án LSVH LSVH LSVH 23 Nhà thờ họ Lê Nhân Mai Lâm LSVH 24 Trúc Lâm LSVH 25 Cụm di tích đền hánh Trạch chùa Thiên Vương Bình Minh LSVH 26 ền làng Lê Hải Hòa LSVH 27 ình Làng ài ình làng Giảng Tín nh Sơn LSVH,CM 28 Phủ Tuế Thanh Thủy LSVH 29 Ngọc Lĩnh LSVH 30 Chùa Am Các Xã ịnh Hải LSVH 31 Nhà thờ thần trấn ông Thanh Sơn LSVH ền thờ họ Lương ình 86 Phụ lục : DANH SÁCH Các di tích xuống c p di tích chƣa đƣợc hỗ trợ kinh phí chống xuống c p địa bàn hu ện Tĩnh Gia STT Tên di tích Tên xã 10 11 12 13 14 15 16 17 Cụm di tích Lạch ạng - Quang Trung ền thờ Mai Thị Triều ền thờ đại vương Phạm Văn oan ền thờ, mộ Phạm Nhị Lang Lăng, đền thờ quận cơng Lê ình Châu Nhà thờ thần trấn ông Quần thể động Trường Lâm Chùa Am Các ịa điểm thành lập Chi ảng huyện Tĩnh Gia Nghè Ba Làng Nhà thờ Quận công Lê Văn Hiểu Quần thể thắng cảnh iện Sơn ình Giảng Tín ền thờ thành hồng ơng chưởng Phủ Tuế ền làng Lê ình Làng ài Hải Thanh Ninh Hải Ninh Hải Thanh Thủy Ngọc Lĩnh Thanh Sơn Trường Lâm ịnh Hải Tân Dân Triêu Dương Hải Ninh Nghi Sơn Trúc Lâm Hải Châu Thanh Thủy Hải Hòa Thanh Thủy 87 Phụ lục : DANH SÁCH Các di tích đủ tiêu chu n xếp hạng theo qu định, đề nghị xếp hạng giai đoạn 2016 -2020 STT Tên di tích I C p Quốc Gia Mộ, ền thờ Tiên sĩ họ Lương (xã Thanh Thủy Nhà thờ họ Lê Nhân (xã Mai Lâm II C p tỉnh ền Ngang Nhà thờ họ Vũ (xã Ngọc Lĩnh Nhà thờ họ Nguyễn Văn (xã Hải Thượng Nghè ản Thổ (xã Tân Dân Cụm di tích hang Cơ Tiên - đền Tam Sơn - đền Chúa Lách (xã Tân Hệ thống Nhà cổ (xã Tĩnh Hải Cụm hầm quân Nghè inh (xã Hải Nhân Nhà thờ họ ỗ (xã Thanh Sơn 88 ... dặc thù Di tích lịch sử - văn hóa phân loại sau: - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh 10 - Di tích lịch sử văn hóa cấp huyện - Di tích lịch sử văn hóa cấp... BÀN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 65 3.1 Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước di tích lịch sử - văn hóa địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 65 3.1.1 Thống quản lý nhà nước di tích lịch. .. TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HĨA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 32 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước di tích lịch sử – văn hóa địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa , Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay