Quản lý nhà nước về đầu tư công thành phố hà nội

142 4 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN QUỐC KHÁNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN QUỐC KHÁNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUANG HỒNG HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan thực nghiên cứu luận văn cách nghiêm túc, tuân thủ quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Học viện Hành Quốc gia hƣớng dẫn giáo viên đƣợc Trƣờng phân công Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên lớp cao học HC20.B2 Nguyễn Quốc Khánh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chƣơng Cơ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 13 1.1 Những khái niệm đầu tƣ công 13 1.2 Quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 31 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công 31 1.2.2 Sự cần thiết quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công 31 1.2.3 Nguyên tắc quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công 32 1.2.4 Nội dung quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công 34 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công 44 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công 48 Tiểu kết chƣơng 52 Chƣơng Thực trạng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016 53 2.1 Khái quát chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016 53 2.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016 56 2.3 Đánh giá chung quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016 75 Tiểu kết chƣơng 79 Chƣơng Giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 80 3.1 Bối cảnh đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 80 3.2 Mục tiêu, quan điểm, định hƣớng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội đến năm 2020 87 3.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn từ đến năm 2020 95 Tiểu kết chƣơng 108 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC Tổng hợp hạn chế văn pháp quy Trung ƣơng 112 PHỤ LỤC Tiêu chí phân loại dự án đầu tƣ công 117 PHỤ LỤC Danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ theo hình thức PPP địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 (đợt 1) 127 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Vốn đầu tƣ phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 20112016 Bảng 2.2 Một số tiêu đầu tƣ công thành phố Hà Nội Bảng 2.3 Tỷ trọng vốn đầu tƣ công/tổng vốn đầu tƣ xã hội thành phố Hà Nội Bảng 2.4 Chi đầu tƣ phát triển XDCB NSĐP thành phố Hà Nội Bảng 2.5 Cơ cấu đầu tƣ chi đầu tƣ XDCB theo lĩnh vực theo ngành thành phố Hà Nội kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 2016-2020 53 60 60 61 62 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Hình Trang Hình 1.1 Các nội dung chi đầu tƣ cơng theo thơng lệ quốc tế Hình 1.2 Các nội dung chi đầu tƣ phát triển theo Luật Ngân sách Việt Nam 13 18 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Sau đƣợc mở rộng năm 2008, thủ đô Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.324 km2, dân số đến 7,26 triệu ngƣời, so với Thủ đô số nƣớc châu Á thành phố Hồ Chí Minh, diện tích thủ Hà Nội lớn Với thủ đô rộng lớn diện tích đơng dân nhƣ Hà Nội, vấn đề đầu tƣ phát triển đƣợc coi trọng đặc biệt trình độ phát triển vùng miền chƣa đồng đều, Hà Nội có điểm xuất phát từ phát triển thấp Thực tế năm qua cho thấy, nhu cầu vốn đầu tƣ công Thủ đô dành cho đầu tƣ phát triển lớn Tuy nhiên, hạn chế quản lý nhà nƣớc (QLNN) Thành phố, việc quản lý, sử dụng nguồn vốn chƣa hiệu quả, thất thốt, lãng phí đầu tƣ, đặc biệt đầu tƣ xây dựng (XDCB) Tăng cƣờng công tác QLNN đầu tƣ công Thành phố, đảm bảo yêu cầu đầu tƣ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải gắn với tái cấu đầu tƣ công; kiểm soát chặt chẽ sử dụng hiệu nguồn vốn; trọng giám sát, đánh giá hiệu đầu tƣ vấn đề thiết đặt Xuất phát từ lý nêu trên, mạnh dạn chọn đề tài “Quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 2.1 Các công trình nghiên cứu cơng bố tác giả liên quan đến đề tài luận văn khoảng trống nghiên cứu Tính đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu công bố tác giả liên quan đến đề tài luận văn, tiêu biểu cơng trình sau: - Đề tài “Định hƣớng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách thành phố Hà Nội quản lý giai đoạn 2004-2010” Tác giả Nguyễn Thị Nhƣ Thuần - Sở Kế hoạch Đầu tƣ Hà Nội làm chủ nhiệm thực hiện, công bố năm 2003 Đề tài không nghiên cứu trọng tâm vào QLNN mà nghiên cứu sở lý luận đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ XDCB Thành phố Thời gian nghiên cứu giai đoạn 2004-2010 - Đề tài “Quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc (NSNN) thành phố Hà Nội” - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế trị Tác giả Lê Tồn Thắng bảo vệ công bố năm 2012 Đại học Quốc gia Hà Nội Đề tài không đặt trọng tâm vào nghiên cứu QLNN mà nghiên cứu quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN - Đề tài khoa học cấp Thành phố “Tái cấu trúc đầu tƣ công thành phố Hà Nội phục vụ tăng trƣởng cao, bền vững giai đoạn 2011-2020” TS Nguyễn Đình Dƣơng thực hiện, bảo vệ công bố năm 2012 Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Đề tài nghiên cứu có liên quan đến đầu tƣ công thành phố Hà Nội, song không đặt trọng tâm vào nghiên cứu QLNN - Đề tài “Quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội” - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Tác giả Hồ Thị Hƣơng Mai bảo vệ công bố năm 2015 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đề tài đặt trọng tâm nghiên cứu vào QLNN nhƣng nghiên cứu phạm vi hẹp thuộc ngành giao thông - Báo cáo nghiên cứu “Đầu tƣ công, thực trạng tái cấu” Tác giả Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái, Viện Kinh tế Việt Nam công bố năm 2011, Nhà xuất Từ điển Bách Khoa Hà Nội Đề tài vừa nghiên cứu đầu tƣ công, vừa nghiên cứu QLNN đầu tƣ công, song phạm vi nghiên cứu quốc gia - Báo cáo nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ XDCB tập trung từ NSNN thành phố Hà Nội quản lý” Tác giả Cấn Quang Tuấn công bố năm 2009 Mặc dù phạm vi nghiên cứu đề tài thành phố Hà Nôi, song đề tài nghiên cứu hiệu sử dụng vốn đầu tƣ XDCB - Báo cáo nghiên cứu “Tái cấu đầu tƣ nông nghiệp bối cảnh đổi mơ hình tăng trƣởng tái cấu trúc kinh tế Việt Nam” Tác giả Đặng Kim Sơn công bố năm 2010 Hội thảo tái cấu đầu tƣ Ủy ban kinh tế Quốc hội Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Huế tháng 12/2010 Đề tài có nghiên cứu đầu tƣ cơng, song khơng tập trung vào QLNN phạm vi nghiên cứu ngành nơng nghiệp lãnh thổ Việt Nam 2.2 Tóm tắt khoảng trống nghiên cứu cơng trình nêu vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải 2.2.1 Tóm tắt khoảng trống nghiên cứu cơng trình nêu - Về mặt thời gian Đa số đề tài, báo cáo nghiên cứu nêu cơng bố cách nhiều năm, Luật Đầu tƣ cơng chƣa đời Cơng trình cơng bố gần nghiên cứu lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không nghiên cứu đầu tƣ công giác độ tổng thể lĩnh vực - Về mặt nội dung Đối với đề tài, đƣa đƣợc số nội dung chủ yếu sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn QLNN đầu tƣ công Tuy nhiên, có khác biệt phạm vi nghiên cứu, đối tƣợng nghiên cứu; sở khoa học phƣơng pháp luận đầu tƣ công đƣợc kế thừa, vận dụng từ trƣờng phái nghiên cứu, học thuyết nƣớc ngoài, thời điểm nghiên cứu đề tài, hệ thống lý luận đầu tƣ công Việt Nam giai đoạn phơi thai, chƣa phát triển Đối với báo cáo nghiên cứu, tích chất báo cáo ngắn gọn, tập trung, thẳng vào vấn đề, nên báo cáo nghiên cứu chƣa xây dựng đƣợc cho (hoặc trọng) sở lý luận thực tiễn QLNN đầu tƣ công, đặc biệt đầu tƣ công thành phố Hà Nội mà tập trung vào phân tích thực trạng, nguyên nhân, kiến nghị số giải pháp, cá biệt có cơng trình nghiên cứu phạm vi hẹp theo ngành dọc quản lý 2.2.2 Những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải Một là, làm rõ hệ thống sở lý luận QLNN đầu tƣ công cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng đặt bối cảnh Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 đƣợc Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 18/6/2014 Hai là, sở phân tích, đánh giá thực trạng QLNN đầu tƣ công thành phố Hà Nội, tác giả đề xuất giải pháp tăng cƣờng QLNN đầu tƣ công thành phố Hà Nội theo hƣớng phát triển bền vững, nhằm thực Nghị Đại hội Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVI phát triển Thủ đô năm (2015 - 2020) Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích 10 PHỤ LỤC Danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ theo hình thức PPP địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 (đợt 1) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14/7/2016 UBND thành phố Hà Nội phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020) Tên cơng trình/ T T dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy thức hợp đồng mơ đầu tƣ TMĐT Địa điểm (tỷ đồng) TỔNG SỐ (52 dự án) A LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (35 dự án) 338.725 331.955 I 305.013 Danh mục trọng điểm Giai đoạn 2016-2020 (20 dự án) quỹ đất toán Xã Tân Đƣờng vành đai 3,5: Đoạn từ cầu Thƣợng Cát đến Quốc lộ 32 Xây dựng nút giao khác mức đƣờng vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long Hoàn thiện tuyến đƣờng vành đai 3,5 phục vụ nhu cầu phát triển đô thị kinh tế - xã hội Kết nối đoạn tuyến đƣờng vành đai 3,5 phục vụ nhu cầu lại phát triển kinh tế - xã hội Kết nối khu vực Cầu Tứ Liên hồ Tây khu đƣờng từ cầu Tứ vực Cổ Loa, Liên đến cao tốc Hà thúc đẩy du lịch Nội - Thái Nguyên phát triển đô thị khu vực Cầu (hầm chui) Tăng lực 127 B=60m Lập, huyện Đan Phƣợng 1.594 phƣờng Thƣợng Cát, quận Bắc Từ Liêm đảo xoay Khu thị La 2.555 Phù, huyện Hồi Đức 3,8km BT Cầu vƣợt BT (03 tầng) Cầu 3,0km B=29,5 BT Đƣờng 9kmx60 m BT m 3km Xã Yên 17.000 Thƣờng, huyện Gia Lâm 7.000 Xã Tên cơng trình/ T T dự án Quy thức hợp đồng mô đầu tƣ Trần Hƣng Đạo qua thông hành Sông Hồng khu nội đô lịch sử khu vực phát triển thị quận Long Biên Hồn thiện B=20m tuyến đƣờng vành đai theo quy hoạch; Tăng lực thông hành qua sông Hồng Kết nối tuyến 3,5km Cầu Vĩnh Tuy Mục tiêu đầu tƣ Hình Giai đoạn vành đai với Cầu Giang Biên tuyến cao tốc đƣờng nối hai đầu hƣớng tâm phía cầu (Nối cầu Vĩnh Bắc; Kết nối Tuy, Vành đai đến khu vực nội tiếp giáp Ninh Hiệp, đô với khu vực Bắc Ninh) phát triển đô thị quận Long Biên Gia Lâm BT B=19,2 5m 8,0km BT B=40m TMĐT Địa điểm (tỷ đồng) quỹ đất toán Quỳnh Đơ, huyện Thanh Trì Xã Tiên Dƣơng, 2.500 huyện Đơng Anh Xã Đình Xuyên, 8.000 Phù Đổng, huyện Gia Lâm Các ô đất Thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội khu vực hai bên Trục dọc sông Hồng sông Hồng; Kết đoạn từ cầu Thƣợng nối tuyến Cát đến cầu Thanh đƣờng vành đai, Trì (bờ phải) đƣờng trục hƣớng tâm, cầu qua sông Hồng 128 BT 29,08k m B=60m ô quy hoạch A6, A-7 phân khu đô thị S1 huyện 29.000 Đan Phƣợng Quỹ đất khai thác sau lập quy hoạch hai bên sơng Hồng Tên cơng trình/ T T dự án Thúc đẩy phát triển du lịch, Trục dọc sông Hồng kinh tế - xã hội khu vực hai bên đoạn từ cầu Thƣợng sông Hồng; Kết Cát đến cầu Thanh nối tuyến Trì đƣờng vành đai, (bờ trái) đƣờng trục hƣớng tâm, cầu qua sông Hồng Từng bƣớc xây Trục Hồ Tây - Ba Mục tiêu đầu tƣ Vì: Đoạn từ Vành đai (Hồng Quốc Việt) đến Quốc lộ 32 dựng tuyến trục hƣớng tâm; Góp phần phát triển thị phục vụ nhu cầu giao thơng khu vực Hồn thiện Hình Quy thức hợp đồng mô đầu tƣ 23,6km BT 3,26km BT tuyến trục hƣớng tâm phía Bắc; nâng cao lực thông hành qua sông BOT Đuống; Kết nối khu vực phát triển đô thị Long Biên thị trấn Yên Viên 129 (tỷ đồng) quỹ đất toán Xã Kim Chung, Đại Mạch, huyện 22.619 Đông Anh xã Đức Thƣợng, huyện Hoài Đức Xã tuyến vành đai Cầu Thƣợng Cát 3,5 kết nối 10 (bao gồm đƣờng hai khu vực phát BOT đầu cầu) triển đô thị, công nghiệp hai bên sơng Hồng Hồn thiện Cầu Đuống 11 đƣờng nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh B=60m TMĐT Địa điểm B=50m Khánh, La Phù, 3.600 huyện Hoài Đức 4,5km B=60m 16.000 Cầu 0,5kmx 33m Đƣờng Bắc: 4,2kmx 48m An 6.000 Tên cơng trình/ T T dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy TMĐT Địa điểm thức hợp đồng mô đầu tƣ (tỷ đồng) quỹ đất toán Xây dựng tuyến vành đai liên vùng; Kết nối tuyến đƣờng quốc lộ Vành đai 4: Từ cao cao tốc tốc Hà Nội - Lào 12 hƣớng tâm; BOT Cai (Km3+650) đến Góp phần phân QL32 (Km19+500) bố giảm lƣu lƣợng giao thông liên tỉnh qua khu vực nội đô Xây dựng tuyến Vành đai 4: Từ Quốc lộ 32 đến cao 13 tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ Nâng cấp, mở rộng 14 QL21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc Xuân Mai vành đai liên vùng; Kết nối tuyến đƣờng quốc lộ cao tốc hƣớng tâm; BOT Góp phần phân bố giảm lƣu lƣợng giao thông liên tỉnh qua khu vực nội đô Kết nối đô thị vệ tinh phía Tây tuyến quốc lộ, cao tốc hƣớng tâm phía Tây; BOT tăng lực thơng hành, đáp ứng nhu cầu vận tải; Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 130 GĐ1: 20kmx1 7m Cầu Hồng Hà B=18m 9.981 GĐ1: 34kmx1 7m04 nút giao khác mức liên thơng 9.709 29,3km 7.570 B=44m Tên cơng trình/ T T dự án Cải tạo, nâng cấp 15 Quốc lộ (đoạn Chúc Sơn - Xuân Mai) Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy thức hợp đồng mơ đầu tƣ Hồn thiện trục đƣờng hƣớng tâm theo quy hoạch; Kết nối BOT tuyến quốc lộ nối với tỉnh phía Tây Bắc TMĐT Địa điểm (tỷ đồng) quỹ đất toán 16km B=5060m 5.000 Quỹ Đƣờng vành đai 16 đoạn Hồng Cầu Voi Phục Hồn thiện trục đƣờng thị hƣớng Đông Tây qua khu vực nội đô lịch sử; Góp phần giảm ùn tắc giao thơng khu vực nội đô 2,3km BT B=50m khai thác hai bên đƣờng sau quy hoạch phần xã Tân Lập, 7.971 huyện Đan Phƣợng phƣờng Thƣợng Cát, quận Bắc Từ Liêm Phát triển mạng lƣới đƣờng sắt Tuyến đƣờng sắt đô đô thị; Phục vụ 17 thị Hà Nội số nhu cầu vận tải PPP (Đoạn từ Ga Hà Nội hành khách khu - Hoàng Mai) vực nội đô; giảm ùn tắc giao thông Nâng cao lực vận tải khu 18 Tuyến đƣờng sắt đô vực đô thị trung PPP thị Hà Nội số tâm thị vệ tinh Hòa Lạc; Thúc đẩy phát 131 km (3km ngầm), 07 ga 38,4km đất 28.175 65.572 Tên cơng trình/ T T dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy thức hợp đồng mơ đầu tƣ TMĐT Địa điểm (tỷ đồng) quỹ đất toán triển đô thị vệ tinh khu vực hai bên Đại lộ Thăng Long Đề Phục vụ nâng cao lực đáp ứng nhu cầu lại Trung tâm Hà Nội Cảng Đƣờng sắt đô thị hàng không tuyến số (từ Trung 19 quốc tế Nội PPP tâm Hà Nội đến sân Bài; Thúc đẩy bay Nội Bài) phát triển đô thị khu vực Bắc sông Hồng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 132 47km, đƣờng đơi 1435m m xuất bố trí vào đất lại (do chƣa xác định đƣợc quy mô):Một phần ô quy hoạch I thuộc QHPK N7 xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh 14.282 (27,70ha) - Các ô quy hoạch G1, G-2, F-2, F-3, F-4 thuộc QHPK S2 xã huyện Hồi Đức (141ha) Một phần quy hoạch C3 thuộc QHPK S5 xã Tên cơng trình/ T T dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy thức hợp đồng mô đầu tƣ TMĐT Địa điểm (tỷ đồng) quỹ đất tốn Khánh Vân, huyện Thanh Trì (326ha) Phục vụ nhu Tuyến đƣờng sắt đô 20 thị số giai đoạn I (từ Liên Hà - Vĩnh Tuy) cầu lại 18km khu vực PPP (6km phát triển đô thị ngầm) đô thị trung tâm II Dự án ngồi danh mục cơng trình trọng điểm (15 dự án) 40.885 26.942 Xử lý chất thải Nhà máy xử lý rác 21 thải công nghệ cao Sóc Sơn rắn theo cơng nghệ cao, đại; giảm ô nhiễm môi BLT/ trƣờng, giảm BOT chôn lấp rác theo công nghệ truyền thống; tái tạo lƣợng Xử lý chất thải rắn theo công Khu xử lý Đồng Ké, nghệ cao, đại; giảm ô huyện Chƣơng Mỹ nhiễm môi BOO/ (CTR sinh hoạt, 22 trƣờng, giảm phân bùn bể phốt, BOT chôn lấp rác rác y tế thông theo công nghệ thƣờng) truyền thống; tái tạo lƣợng 23 Hệ thống thu gom Cải thiện môi BLT/ xử lý nƣớc thải trƣờng đô thị; BOT 133 4.000 tấn/ngđ 9.000 1.500 tấn/ngà y; 19ha 1.800 20.000 3.800 m3/ngđ Tên cơng trình/ T T dự án thị khu vực quận Hà Đông thị xã Sơn Tây Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy TMĐT Địa điểm thức hợp đồng mô đầu tƣ (tỷ đồng) quỹ đất tốn Hồn thiện hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải theo quy hoạch Cải thiện môi 9.000 m3/ngđ Hệ thống thu gom trƣờng thị; Hồn thiện hệ BLT/ nƣớc thải Nhà 24 thống thu gom máy xử lý nƣớc thải BOT xử lý nƣớc Yên Sở thải theo quy hoạch Xây dựng hệ thống Cải thiện môi thu gom nƣớc thải lƣu vực sông Cầu 25 Bây Nhà máy XLNT Phúc Đồng, quận Long Biên trƣờng thị; Hồn thiện hệ thống thu gom BOT xử lý nƣớc thải theo quy hoạch Xử lý chất thải rắn theo công nghệ cao, Khu xử lý chất thải đại; giảm ô Phù Đổng, Gia Lâm nhiễm môi BLT/ 26 (xử lý phân bùn bể trƣờng, giảm BOT phốt xử lý rác chôn lấp rác sinh hoạt) theo công nghệ truyền thống; tái tạo lƣợng Góp phần hồn Trạm trung chuyển 27 Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì 28 Trạm trung chuyển thiên quy trình thu gom, phân BOO/ loại vận BOT chuyển rác thải đến nhà máy xử lý Góp phần hoàn BOO/ 134 3.000 40.00055.000 m3/ng.đ êm 3.500 8001200 tấn/ngà y 1.200 8001.000 tấn/ngà y; 1,5ha 750- 150 150 Tên cơng trình/ T T 29 dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy thức hợp đồng mơ đầu tƣ rác thải Thanh Lâm, thiên quy trình BOT huyện Mê Linh thu gom, phân loại vận chuyển rác thải đến nhà máy xử lý Góp phần hồn 1.000 tấn/ngà y; 1,5ha thiện quy trình thu gom, phân BOO/ loại vận BOT chuyển rác thải đến nhà máy xử lý Góp phần hồn 500-700 thiên quy trình thu gom, phân BOO/ loại vận BOT chuyển rác thải đến nhà máy xử lý Hoàn thiện 500-700 Trạm trung chuyển rác thải Quốc Oai Trạm trung chuyển 30 rác thải Chúc Sơn, huyện Chƣơng Mỹ Xây dựng đƣờng Vành đai 2,5 đoạn từ đƣờng Nguyễn 31 Trãi đến Đầm Hồng, quận Thanh Xuân Xây dựng tuyến đƣờng Tây Thăng Long (đoạn từ 32 đƣờng Phạm Văn Đồng đến đƣờng Văn Tiến Dũng) quận Bắc Từ Liêm tuyến đƣờng theo quy hoạch; kết nối đoạn tuyến đầu tƣ xây dựng; Góp phần giảm ùn tắc giao thơng khu vực Xây dựng đoạn tuyến đƣờng hƣớng tâm; Kết nối đoạn tuyến xây dựng; Giảm ùn ắc giao thông khu vực 135 tấn/ ngày, 1,5ha tấn/ ngày, 1,5ha B=40m 2,43km BT (tỷ đồng) quỹ đất toán 100 100 Quỹ đất 1,76km BT TMĐT Địa điểm B=60,5 m xã Sơn Đồng, 1.422 Đắc Sở, Yên Sở, huyện Hoài Đức Quỹ đất Khu 1.400 La Phù, huyện Hồi Đức Tên cơng trình/ T T dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy TMĐT Địa điểm thức hợp đồng mô đầu tƣ (tỷ đồng) quỹ đất toán Xây dựng hệ thống 33 chiếu sáng sử dụng đèn LED tiết kiệm điện Phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị; BLT Thực tiết kiệm lƣợng Bãi phế thải xây dựng X4A xã Vân Côn, Hoài 34 Đức; X4B xã An Thƣợng, Hoài Đức; X3 xã Trung Châu, Đan Phƣợng Đáp ứng nhu cầu chôn lấp phế thải xây dựng, bùn sau xử lý nƣớc sạch; Góp phần cải thiện mơi trƣờng thị 35 B Bãi phế thải xây dựng X16B xã Chƣơng Dƣơng, Đáp ứng nhu cầu chôn lấp phế thải xây dựng, bùn sau X16C xã Thống xử lý nƣớc Nhất, sạch; Góp phần huyệnThƣờng Tín cải thiện môi trƣờng đô thị BOO/ BOT BOO/ BOT 1.000 19 20 CÁC DỰ ÁN NƢỚC SẠCH NÔNG THÔN (12 dự án) Đầu tƣ xây Xây dựng trạm cấp nƣớc liên xã 36 Hợp Thanh, Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 34.600 BOO ngƣời dân thuộc xã huyện Mỹ Đức; nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng 136 130 190 1.823 6000 m3/ngđ 199 Tên cơng trình/ T T dự án Đầu tƣ xây dựng nhà máy cung cấp nƣớc liên xã Thụy Phú, Hồng 37 Thái, Nam Phong, Vân Nhân, Nam Triều, huyện Phú Xuyên Dự án cấp nƣớc liên xã Hiền Giang, Tiền Phong, 38 Nguyễn Trãi, Tân Minh, Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến huyện Thƣờng Tín Dự án cấp nƣớc liên xã Viên An, Viên Nội, Sơn 39 Công, Cao Thành, Hoa Sơn - huyện Ứng Hòa Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy TMĐT Địa điểm thức hợp đồng mô đầu tƣ (tỷ đồng) quỹ đất toán Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 26.000 BOO ngƣời dân thuộc xã huyện Phú Xuyên; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 46.100 BOO ngƣời dân thuộc xã huyện Thƣờng Tín; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 28.500 BOO ngƣời dân thuộc xã huyện Ứng Hòa; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng 137 5000 m3/ngđ 192 7500 m3/ngđ 265 5000 m3/ngđ 171 Tên cơng trình/ T T dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy TMĐT Địa điểm thức hợp đồng mô đầu tƣ (tỷ đồng) quỹ đất toán Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp Dự án cấp nƣớc ứng nhu cầu sử liên xã Phƣơng dụng nƣớc 40 Trung, Kim Thƣ, 33.100 BOO Đỗ Động, Kim An - ngƣời dân thuộc huyện Thanh Oai xã huyện Thanh Oai; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng Đầu tƣ xây Dự án cấp nƣớc liên xã Cổ Đô, 41 Phong Vân, huyện Ba Vì Dự án cấp nƣớc liên xã Hiệp 42 Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 14.100 O&M ngƣời dân thuộc xã huyện Ba Vì; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 20.200 O&M ngƣời dân thuộc xã huyện Phúc Thọ; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng 138 6500 m3/ngđ 281 2800 m3/ngđ 82 2950 m3/ngđ 93 Tên cơng trình/ T T dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy TMĐT Địa điểm thức hợp đồng mô đầu tƣ (tỷ đồng) quỹ đất toán Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp Dự án cấp nƣớc ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 43 xã Hƣơng Sơn, O&M 22.700 huyện Mỹ Đức ngƣời dân thuộc xã Hƣơng Sơn; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng Đầu tƣ xây Dự án cấp nƣớc liên xã Tam 44 Hƣng, Thanh Thuỳ, huyện Thanh Oai Dự án cấp nƣớc liên xã Liên 45 Phƣơng, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thƣ Phú, huyện Thƣờng Tín dựng hệ thống NSNT liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 24.600 O&M ngƣời dân thuộc xã huyện Thanh Oai; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc O&M 45.700 ngƣời dân xã h Thƣơng Tín; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng 139 3500 m3/ngđ 90 3300 m3/ngđ 94 5200 168 m3/ngđ Tên cơng trình/ T T dự án Dự án cấp nƣớc 46 liên xã Trung Hoà, Trƣờng Yên, huyện Chƣơng Mỹ Dự án cấp nƣớc liên xã Thanh 47 Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng, huyện Mê Linh Mục tiêu đầu tƣ Hình thức hợp đồng Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo nhu cầu sử dụng nƣớc O&M 23.100 ngƣời dân thuộc xã h Chƣơng Mỹ; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng Đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc liên xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc O&M 20.000 ngƣời dân thuộc xã huyện; Nâng cao điều kiện vệ sinh, môi trƣờng Quy TMĐT mô đầu tƣ (tỷ đồng) 3600 98 m3/ngđ 2900 m3/ngđ C LĨNH VỰC Y TẾ (5) 4.947 Đáp ứng nhu cầu khám, chữa Xây dựng bệnh viện bệnh ngƣời 48 đa khoa 600 giƣờng dân; Giảm tải PPP Mê Linh bệnh viện lớn khu vực nội đô Đáp ứng nhu Xây dựng Bệnh 49 viện đa khoa Xanh Pôn sở II 90 cầu khám, chữa bệnh ngƣời PPP dân; Giảm tải bệnh viện lớn khu 140 600 giƣờng 200 giƣờng 2.697 500 Địa điểm quỹ đất tốn Tên cơng trình/ T T dự án Mục tiêu đầu tƣ Hình Quy TMĐT Địa điểm thức hợp đồng mô đầu tƣ (tỷ đồng) quỹ đất tốn vực nội Đáp ứng Xây dựng Bệnh 50 viện Tim Hà Nội Cơ sở Xây dựng Bệnh 51 viện Mắt Hà Đông 52 Xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội nhu cầu khám, chữa bệnh ngƣời dân; Giảm tải PPP bệnh viện lớn khu vực nội đô Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngƣời dân; Giảm tải PPP bệnh viện lớn khu vực nội đô Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngƣời dân; Giảm tải PPP bệnh viện lớn khu vực nội đô 141 300 giƣờng 700 250 giƣờng 450 250 giƣờng 600 ... 53 2.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016 56 2.3 Đánh giá chung quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016 ... điểm, định hƣớng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội đến năm 2020 87 3.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công thành phố Hà Nội giai đoạn từ đến... phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 20112016 Bảng 2.2 Một số tiêu đầu tƣ công thành phố Hà Nội Bảng 2.3 Tỷ trọng vốn đầu tƣ công/ tổng vốn đầu tƣ xã hội thành phố Hà Nội Bảng 2.4 Chi đầu tƣ phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đầu tư công thành phố hà nội , Quản lý nhà nước về đầu tư công thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay