Trách nhiệm kỷ luật của công chức – Thực trạng và hướng hoàn thiện

16 1 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:25

A.MỞ ĐẦU:1B.NỘI DUNG2I.TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC.21.Định nghĩa công chức:22. Phân tích trách nhiệm kỷ luật công chức.2II. ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRÊN THỰC TẾ.91. Thực trạng việc truy cứu trách nhiệm kỷ luật công chức trên thực tế:92. Nguyên nhân của thực trạng truy cứu trách nhiệm kỷ luật của công chức113. Giải pháp kiến nghị nhằm cải thiện hiệu quả việc truy cứu trách nhiệm kỷ luật công chức:13C.KẾT BÀI:15DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:16 MỤC LỤC A.MỞ ĐẦU: .1 B.NỘI DUNG .2 I TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC Định nghĩa công chức: 2 Phân tích trách nhiệm kỷ luật cơng chức II ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRÊN THỰC TẾ Thực trạng việc truy cứu trách nhiệm kỷ luật công chức thực tế: Nguyên nhân thực trạng truy cứu trách nhiệm kỷ luật công chức11 Giải pháp kiến nghị nhằm cải thiện hiệu việc truy cứu trách nhiệm kỷ luật công chức: 13 C.KẾT BÀI: .15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 16 A MỞ ĐẦU: Đội ngũ cơng chức làm việc máy hành nhà nước Việt Nam có vai trò vơ quan trọng trình Nhà nước thực nhiệm vụ quản lý mặt đời sống kinh tế - trị - văn hóa - xã hội Đó người làm việc hoạt động lĩnh vực quản lý nhà nước Những người chủ yếu thực nhiệm vụ tham mưu hoạch định sách chấp hành, giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật Nhờ mà máy hành nhà nước hồn thành chức năng, nhiệm vụ mình, điều hành hoạt động xã hội trạng thái ổn định, trật tự theo chiều hướng phát triển Để thực nhiệm vụ quan trọng này, cần phải xây dựng, phát triển đội ngũ cơng chức có phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển đất nước Để có đặc trưng phải thực nhiều biện pháp khác giáo dục, tổ chức, xây dựng chế độ hợp lý cán cơng chức Nhưng dù biện pháp trách nhiệm kỷ luật không thiếu Nó biện pháp cưỡng chế nhà nước cuối áp dụng cán bộ, công chức để trì trật tự hoạt động máy nhà nước B I NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CƠNG CHỨC Định nghĩa cơng chức: Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức định nghĩa sau: Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Cơng an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Phân tích trách nhiệm kỷ luật công chức 2.1 Định nghĩa trách nhiệm kỷ luật, thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật: Định nghĩa trách nhiệm kỷ luật: Trách nhiệm kỷ luật xác định trách nhiệm pháp lí quan, đơn vị có thẩm quyền áp dụng cán bộ, cơng chức, vi phạm quy định nghĩa vụ, đạo đức văn hóa giao tiếp, vi phạm quy định việc cán bộ, công chức không làm vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội bị quan thẩm quyền kết luận văn hành vi vi phạm pháp luật Thời hiệu xử lý kỷ luật: Khoản Điều 80 Luật cán bộ, công chức 2008: Thời hiệu xử lý kỷ luật thời hạn Luật quy định mà hết thời hạn cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm khơng bị xem xét xử lý kỷ luật ‘‘Thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm’’ pháp luật thời điểm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thơng báo văn việc xem xét xử lý kỷ luật Khi phát hành vi vi phạm pháp luật công chức, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xửlý kỷ luật theo quy định điều 15, nghị định số 34/2011 NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật công chức Phải thông báo văn việc xem xét xử lý kỷ luật thông bảo phải nêu rõ thời điểm cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật thời hạn xử lý kỷ luật Thời hạn xử lý kỷ luật: Khoảng Điều 80 Luật cán bộ, công chức: Thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức khoảng thời gian từ phát hành vi vi phạm kỷ luật cán bộ, cơng chức đến có định xử lý kỷ luật quan, tổ chức có thẩm quyền Thời hạn xử lý kỷ luật không 02 tháng; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lý kỷ luật kéo dài tối đa khơng q 04 tháng 2.2 Các hành vi bị xử lý kỷ luật công chức: Theo quy định Điều Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính phủ hành vi công chức bị xử lý kỷ luật bao gồm: “Vi phạm việc thực nghĩa vụ, đạo đức văn hóa giao tiếp cơng chức thi hành công vụ, việc công chức không làm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 Thứ nhất, nghĩa vụ công chức thi hành công vụ quy định cụ thể Điều Luật cán bộ, cơng chức năm 2008, là: “Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đồn kết quan, tổ chức, đơn vị Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao Chấp hành định cấp Khi có cho định dó trái pháp luật phải báo cáo kịp thời văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải thi hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định ” Khi thi hành công vụ, công chức vi phạm nghĩa vụ kể trên, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật Thứ hai, đạo đức văn hóa giao tiếp cơng chức quy định Luật cán bộ, cơng chức năm 2008, theo đó: “Cán bộ, công chức cần phải thực cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư hoạt động cơng vụ Trong giao tiếp công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tơn trọng đồng nghiệp ; ngôn ngữ giao tiếp cần phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; công bằng, khách quan, vô tư nhận xét, đánh giá; thức dân chủ đồn kết nội Khi thi hành cơng vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu thẻ cơng chức; có tác phong lịch sự, giữ gìn uy tín cho quan, tổ chức, đơn vị đồng nghiệp Cán bộ, công chức cần phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc Cán bộ, công chức không hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân thi hành công vụ” Trong thi hành công vụ, công chức vi phạm việc thức chuẩn mực đạo đức văn hóa giao tiếp kể bị xem xét xử lý kỷ luật Thứ ba, việc công chức không làm, bao gồm: “Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc tham gia đình cơng Sử dụng tài sản nhà nước nhân dân trái pháp luật Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tơn giáo hình thức Khơng tiết lộ thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cơng chức làm việc ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thời hạn 05 năm, kể từ có định nghỉ hưu, thơi việc, không làm công việc liên quan đến ngành, nghề mà trước đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân nước, tổ chức, cá nhân nước ngồi liên doanh với nước ngồi Khơng làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, cơng tác nhân quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thức hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền” Thứ tư, vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật việc cơng chức vi phạm pháp luật đến mức truy cứu trách nhiệm hình bị Tòa án tun án phạm vào tội cụ Thứ năm, vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 2.3 Hình thức kỷ luật cơng chức: Điều 79 Các hình thức kỷ luật công chức Theo Điều 79 Luật cán công chức năm 2008 Điều Nghị định số 34/2011/NĐCP có 06 hình thức kỷ luật cơng chức: Cơng chức vi phạm quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: a Hình thức kỷ luật khiển trách : Được áp dụng cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Có thái độ hách dịch, cửa quyền gây khó khăn, phiền hà quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thi hành công vụ; Không thực nhiệm vụ giao mà khơng có lý đáng; Gây đoàn kết quan, tổ chức, đơn vị; Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến 05 ngày làm việc tháng; Sử dụng tài sản công trái pháp luật; Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến cơng tác b Hình thức kỷ luật cảnh cáo: Được áp dụng cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; Sử dụng thông tin, tài liệu quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi; không chấp hành định điều động, phân công công tác quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; sử dụng giấy tờ không hợp pháp để tham gia đào tạo, bồi dưỡng; dự thi nâng ngạch công chức; tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến 07 ngày làm việc tháng; sử dụng trái phép chất ma túy bị quan công an thông báo quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác; bị phạt tù cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức thành khẩn kiểm điểm trình xem xét xử lý kỷ luật c Hình thức kỷ luật hạ bậc lương: Được áp dụng cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Không thực nhiệm vụ chuyên môn giao mà lý đáng, gây ảnh hưởng đến cơng việc chung quan, tổ chức, đơn vị; lợi dụng vị trí cơng tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi; vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến cơng chức d Hình thức kỷ luật giáng chức: Được áp dụng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân cơng mà khơng có lý đáng, để xảy hậu nghiêm trọng; vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức thành khẩn kiểm điểm trình xem xét xử lý kỷ luật; người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị để xảy hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng phạm vi phụ trách mà khơng có biện pháp ngăn chặn đ Hình thức kỷ luật cách chức: Được áp dụng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để bổ nhiệm chức vụ; khơng hồn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân công mà khơng có lý đáng, để xảy hậu nghiêm trọng; bị phạt tù cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ; vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến cơng chức Việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức công chức giữ chức danh tư pháp thực theo quy định Nghị định quy định pháp luật chun ngành e Hình thức kỷ luật buộc thơi việc: Được áp dụng cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Bị phạt tù mà không hưởng án treo; Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để tuyển dụng vào quan, tổ chức, đơn vị; nghiện ma túy có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên tháng từ 20 ngày làm việc trở lên năm mà quan sử dụng công chức thông báo văn 03 lần liên tiếp; vi phạm mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm quy định khác pháp luật liên quan đến công chức Theo nghị định 34/2011 NĐ-CP quy định vê xử lý kỷ luật công chức Theo quy định văn này, công chức vi phạm kỷ luật bị xử lý hình thức sau: Đối với cơng chức khơng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý áp dụng hình thức sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc việc Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý áp dụng hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thơi việc Cơng chức bị kỷ luật hình thức khiên trách, cảnh cáo bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm tháng; bị giáng chức, cách chức, thời gian bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực nâng bậc lương thêm tháng; bị giáng chức, cách chức, thời gian bị kéo dài 12 tháng, kế từ ngày định kỷ luật có hiệu lực Công chức bị kỷ luật từ khiến trách đến cách chức khơng thực việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm thời hạn 12 tháng, kế từ ngày định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn cơng chức khơng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật tiếp tục thực nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm Công chức thời gian bị xem xét kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử, khơng ứng cử, để cử, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải nghỉ hưu việc Công chức bị kỷ luật cách chức tham nhũng khơng bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý Quyết định kỷ luật: Quyết định kỷ luật phải ghi rõ thời điếm có hiệu lực thi hành Sau 12 tháng kế từ ngày định xứ ly kỷ luật có hiệu lực, cơng chức khơng tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật định kỷ luật chấm dứt hiệu lực mà khơng cần có văn việc chấm dứt hiệu lực Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật định kỷ luật phải lưu giữ hồ sơ cơng chức Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch công chức II ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRÊN THỰC TẾ Thực trạng việc truy cứu trách nhiệm kỷ luật công chức thực tế: Thực trạng vi phạm kỷ luật công chức vấn đề giành nhiều quan tâm dư luận Trong năm vừa qua phát xử lí kỉ luật nhiều sai phạm lớn nhỏ khác Điều góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức nói riêng cán bộ, cơng chức, viên chức nói riêng Việc thẳng tay xử lí vi phạm cơng chức, vi phạm nghiệm trọng tham nhũng cải thiện nhiều hình ảnh cơng chức lòng nhân dân vụ việc “đình đám” trở thành gương răn đe trước hành vi vi phạm trách nhiệm kỉ luật người thi hành cơng vụ Cơng tác xử lí kỉ luật cơng chức nói riêng cải thiện chất lượng Việc xử lí kỉ luật nghiêm minh hơn, trường hợp diễn móc nghèo quan nhằm “chạy án” Hàng năm việc xử lí kỉ luật thu cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ đồng, xử lí hàng trăm cán vi phạm từ lỗi lớn đến lỗi nhỏ Cụ thể bắt xử lí kỉ luật với cán tham nhũng Năm 2015, ngành tra phát 100 vụ tham nhũng, 172 đối tượng có hành vi tham nhũng liên quan đến tham nhũng với’số tiền 40,7 tỷ đồng Theo thống kê sơ bộ-của Tòa án nhân dẫn cấp cao, Trong nhiệm kỳ vừa qua (20112016), TAND cấp phát hiện, xử lý kỷ luật 205 cán bộ, công chức TAND địa phương vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế chuyển quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình 33 trường hợp; bồi thưởng hàng chục tỷ đồng Cũng theo đó, năm qua (2011- 2015), Kiểm tốn Nhà nước xử lý kỷ luật 53 cơng chức, buộc thơi việc nhân, cách chức nhân, cảnh cáo nhân, khiển trách 32 nhân, kéo dài thời hạn nâng lương cá nhân, phê bình 13 cơng chức tập thể Bên cạnh thành tự đảng tự hảo trên, việc truy cứu trách nhiệm kỳ luật đôi với cơng chức có hạn chế định Một sơ quy định Luật chưa rõ ràng, chồng chéo gây lúng túng cho quan có thẳm quyền áp dụng Trong thực tế, nhiều hành vi vi phạm kỷ luật bị nhắc nhở, tự kiềm điểm mà không tiến hành lập biên vi phạm chuyển hồ sơ cho người có thấm quyền xứ lý nên tỉnh răn đe hạn chế, khơng bảo đảm nguyên tắc hành vi vi phạm phát phải xử lý kịp thời Số lượng người tham gia lực lượng tra hạn chế chưa đáp ứng kịp thời thực tiễn đặt cơng tác tra, kiểm tra Vì vậy, cơng tác xử lý vi phạm chưa đạt hiệu số ngành Bên cạnh đó, tính hiệu lực việc chấp hành định xử phạt thấp, chế tải áp dụng cưỡng chế vừa thiếu, vừa bắt cập Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành định theo quy định thực tế khó khăn Cơng tác phối hợp ngành, địa phương triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đôi lúc chưa chặt chẽ; tổ chức máy, đội ngũ cán tham gia vào công tác theo dõi thiếu yếu, lực lượng cán pháp chế sở ngành doanh nghiệp thiểu, phải kiêm nhiệm; lực trình độ khả phân tích, dự báo, xây dụng sách, kỹ soạn thảo văn quy phạm pháp luật hay xây dụng thiết chế thi hành pháp luật nhiều bất cập; khả tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật phận đội ngũ cán bộ, công chức quan hành nhà nước hạn chế Cơng tác xử lý vi phạm hành số đơn vị chưa quan tâm thường xuyên, mức, chưa cụ thể hóa văn quan, đơn vị mình, chưa rõ trách nhiệm cấp, ngành để kiểm tra, giám sát việc thực Nguyên nhân thực trạng truy cứu trách nhiệm kỷ luật công chức a Nguyên nhân khách quan: Nhà nước có động thái tích cực, đề sách, biện pháp tâm nâng cao hiệu công tác truy cứu trách nhiệm kỷ luật Điều đem lại thành tích định cho Nhà nước xã hội phát xử lý công chức vi phạm Tuy nhiên, hệ thông trị chậm đổi mới, trình độ quản lý lạc hậu, mức sống thấp, tạo kẽ hở cho tệ tham nhũng sinh phát triển Người sản xuất, kinh doanh có xu hướng tìm cách hối lộ công chức nhà nước để tạo lợi kinh doanh Trong kinh tế thị trường, phân hoá giàu nghèo ngày rõ rệt, người đầu phải chịu sức ép việc kiếm tiền, làm xuất tâm lý việc đến mua bản, lợi dụng chức vụ quyền hạn để kiếm tiền Tình trạng cấp “biếu xén” cấp để chạy tội bị phát vi phạm làm cho việc truy cứu trách nhiệm kỷ luật bị hạn chế Cơ chế 10 sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu quản,việc phân cấp quản lý Trung ương địa phương, phân biệt quản lý nhà nước quản lý sản xuất, kinh doanh có phần chưa rõ Một số nét văn hoá biếu nhận quà tặng… bị lợi dụng để thực hành vi tham nhũng b Nguyên nhân chủ quan: Phẩm chất đạo đức phận cán bộ, đảng viên bị suy thối, cơng tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên yếu Thích hưởng thụ, lười biếng nghĩ đến lợi ích cá nhân Cải cách hành văn chậm lúng túng, chế “xin - cho” hoạt động cơng vụ phổ biến; thủ tục hành phiền hà, nặng nề, bất hợp lý Cơ chế “xin cho” nguy tệ tham nhũng, hối lộ mà đến chưa có cách khắc phục Bên cạnh đó, chế độ cơng vụ cán bộ, cơng chức bắt đầu quan tâm xây dựng, thiếu chế kiểm tra, giám sát có hiệu Chế độ trách nhiệm cán bộ, công chức chưa rõ ràng, cụ thể, đặc biệt trách nhiệm cán lãnh đạo sai phạm, tiêu cực xảy quan, đơn vị Chế độ tiền lương đội ngũ cán bộ, cơng chức bất hợp lý, chậm cải cách Đồng lương không đủ đảm bảo nhu cầu sống động đẩy cán bộ, công chức thực hành vi tham nhũng, tiêu cực có điều kiện, hội Sự lãnh đạo, đạo cơng tác phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng số nơi chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên; việc xử lý tham nhũng chưa nghiêm Chức năng, nhiệm vụ nhiều quan nhà nước chưa rõ ràng, chồng chéo, thiếu chế phối hợp cụ thể, hữu hiệu Thiếu công cụ phát xử lý hữu hiệu Những năm quạ, hoạt động điều tra, tra, kiềm tra, kiềm toán, giảm sát thu số kết tích cực thực tế chưa đáp ứng u cầu cơng tác đấu tranh phòng chống thực trạng Việc huy động lực lượng đông đảo nhân dân tham gia lực lượng báo chí vào đầu tranh chống thực trạng chưa quan tâm mức 11 Báo chí vừa có tác dụng cảnh báo nơi có nguy tiêu cực, vừa tham gia phát đặc biệt tạo nên dư luận mạnh mẽ đòi xử lý hành vi tiêu cực Vì lý khác mà số quan e ngại trước tham gia báo chí, bao che cho cơng chức vi thân thơng tin đơi khơng xác khơng thời điềm gây khó khăn cho việc phát xử lý triệt để vụ việc Giải pháp kiến nghị nhằm cải thiện hiệu việc truy cứu trách nhiệm kỷ luật công chức: Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, phòng chông sai phạm, tiêu cực xảy quan, đơn vị cách thường xuyên liên tục Có chế độ khen thưởng, kỷ luật hợp lý kịp thời động viên cơng chức có ý thức thành tích công tác, đồng thời xử lý nghiêm minh công chức vi phạm pháp luật, ngăn chặn tượng tiêu cực gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng đội ngũ cơng chức Có chế độ tiền lương phù hợp với trình độ suất làm việc người Nên thường xuyên phổ biên, tuyên truyền giáo dục pháp luật quan, đơn vị, tổ chức đồn thể Coi trọng cơng tác tư tưởng, làm cho công chức thông suốt từ tưởng, thống nhận thức tự giác, vừa làm tốt việc động viên khuyến khích tỉnh tự giác cơng chức vừa yêu cầu công chức nghiêm chỉnh chấp hành định kỷ luật định quan trọng khác tổ chức Nhà nước Trong công tác cấp ủy Đảng, người đứng đầu quan làm công tác cán phải khéo dùng người, sửa chữa khuyết điểm cho công chức, phát huy lực ưu điểm họ Đặc biệt người đứng đầu phải người có đủ đức đủ tài, liêm chính, nghiêm minh, nói làm được, khơng thiên vị kỉ luật khen thưởng Công tác kiểm tra cán bộ, công chức phải coi trọng tính tồn diện, kịp thời, tư tưởng trị đạo đức, vế kết hoạt động công tác chuyên môn, sinh hoạt tư tưởng, quản lý kiếm tra chế độ học tập rèn luyện cán bộ, kết hợp với chế độ kiếm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất Quản lý trị, nâng cao lực cán bộ, công chức: Nắm trình độ lý luận trị, trình độ chun môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, sở trường, kinh nghiệm, lực lãnh đạo, Đảm bảo cho việc bố trí, sử dụng cơng chức người, việc, sở trường để phát huy kết qủa làm việc; hạn chế 12 kẻ hở hoạt động tổ chức Cần thưc trẻ hóa đội ngũ cơng chức chủ chốt quan tổ chức, kết hợp độ tuổi để tồ chức quan máy nhà nước hoạt động linh hoạt Hoàn thiện pháp luật cán bộ, cơng chức, việc hồn thiện pháp luật cán bộ, công chức theo hướng pháp điển hóa mức cao ban hành luật công chức, đồng thời theo hướng chuyên biệt hóa, điều chỉnh cán bộ, cơng chức, viên chức Nhà nước Đi đôi với trình hồn thiện pháp luật q trình đổi hoạt động thực tiễn quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương công tác cán bộ, khâu tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá khen thưởng, kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt tới khâu quy hoạch cán bộ, công chức 13 C KẾT BÀI: Trong điều kiện xây dựng phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, việc xây dựng đội ngũ cơng chức vừa có phẩm chất, vừa có lực, sạch, chun nghiệp vơ quan trọng Nhưng để có đội ngũ cơng chức vậy, nhà nước cần đổi hoàn thiện thể chế quản lý công chức cho phù hợp với yêu cầu Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ máy làm công việc quản lý công chức đảm bảo chất lượng chuyên nghiệp, thạo việc để triển khai thể chế quản lý công chức vào thực tiễn cách hiệu xác, đảm bảo thực tốt nội dung quản lý hồn thiện Để góp phần vào việc hồn thiện thể chế quản lý cơng chức làm sở pháp lý xây dựng đội ngũ công chức đủ lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Các quy chế pháp lý hành chí cán bộ, cơng chức ngày cụ thể hồn thiện, chương trình cải cách pháp luật, cải cách hành cải cách tư pháp đẩy mạnh cho thấy rõ tâm Đảng ta: tâm xử lý vi phạm cán bộ, cơng chức, người ai, giữ chức vị cao phải có trách nhiệm Quyết tâm Đảng nhằm củng cố, xây dựng lại máy nhà nước, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân, hết lòng nước dân, không tham nhũng Bài tiểu luận đánh giá quan điểm cá nhân em dựa sở nghiên cứu thân vấn đề: Trách nhiệm kỷ luật công chức – Thực trạng hướng hồn thiện Trong thực khơng tránh sai sót, kính mong q thầy góp ý thêm để hoàn chỉnh 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình luật Hành Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc Gia – Sự Thật, Hà Nội, 2014 Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức, Nxb Lao Động, 2008 https://text.123doc.org/document/3722062-trach-nhiem-ki-luat-cua-cong-chuc.htm https://baomoi.com/tu-vu-ki-luat-ong-nguyen-xuan-anh-nghi-ve-cong-tac-can- bo/c/23488718.epi https://www.neu.edu.vn/data/CacPhongBan/VienSDH/LA_TranAnhTuan.pdf 15 ... xử lý kỷ luật định kỷ luật phải lưu giữ hồ sơ cơng chức Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch công chức II ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRÊN THỰC TẾ Thực trạng. .. trách nhiệm kỷ luật, thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật: Định nghĩa trách nhiệm kỷ luật: Trách nhiệm kỷ luật xác định trách nhiệm pháp lí quan, đơn vị có thẩm quyền áp dụng cán bộ, công chức, vi... Hình thức kỷ luật cơng chức: Điều 79 Các hình thức kỷ luật công chức Theo Điều 79 Luật cán công chức năm 2008 Điều Nghị định số 34/2011/NĐCP có 06 hình thức kỷ luật công chức: Công chức vi phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm kỷ luật của công chức – Thực trạng và hướng hoàn thiện, Trách nhiệm kỷ luật của công chức – Thực trạng và hướng hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay