ĐỀ thi HSG huyện năm 2018 2019 (12)

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:25

PHỊNG GD & ĐT HẠ HỒ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP THCS NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi có 04 trang) I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm) Câu 1: Cho các liệu sau: ASEAN thành lập Diễn đàn khu vực (ARF); Hiệp ước thân thiện hợp tác kí kết; Việt Nam gia nhập ASEAN; Hiệp hội các quốc gia ASEAN thành lập Sắp xếp theo trình tự thời gian quá trình hình thành phát triển Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: A 4, 1, 2, B 4, 2, 3, C 4, 3, 2, D 4, 2, 1, Câu 2: Kết lớn phong trào đấu tranh nhân dân các nước Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai? A Đánh đổ chế độ thực dân mới, giành độc lập dân tộc B Giải phóng dân tộc, thành lập các nhà nước tư chủ nghĩa C Lật đổ chính quyền độc tài tay sai thân Mĩ, thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ D Giành độc lập dân tộc, thành lập các nhà nước dân tộc dân chủ nhân dân Câu 3: Nguyên nhân khác biệt Nhật Bản so với các nước Tây Âu giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai gì? A Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật B Chú trọng chiến lược phát triển người C Tận dụng tốt các yếu tố bên để phát triển D Chi phí cho quốc phòng thấp Câu 4: Nguyên nhân làm bùng nổ Cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 40 thế kỉ XX? A Do yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội người B Các nước tư muốn mở rộng việc xâm lược thuộc địa C Nền tảng từ thành tựu Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII D Khởi nguồn từ phát triển nhanh chóng các nước Tây Âu Câu 5: Lựa chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống Toàn quyết định (a) cùng thỏa thuận sau (b) đã trở thành khuôn khổ (c) thường gọi .(d) A (a) Hội nghị Ianta; (b) trật tự thế giới mới; (c) ba cường quốc; (d) trật tự hai cực Ianta B (a) Hội nghị Ianta; (b) ba cường quốc; (c) trật tự thế giới mới; (d) trật tự hai cực Ianta C (a) Hội nghị Ianta; (b) ba cường quốc; (c) trật tự hai cực Ianta; (d) trật tự thế giới Trang 1/4 D (a) Hội nghị Ianta; (b) trật tự thế giới mới; (c) trật tự hai cực Ianta; (d) ba cường quốc Câu 6: So với khai thác thuộc địa lần thứ (1897-1914), khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) Pháp có điểm đây? A Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn B Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa C Đầu tư vào ngành giao thông vận tải ngân hàng D Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ Câu 7: Giai cấp công nhân Việt Nam có nguồn gốc chủ yếu từ đâu? A Giai cấp tư sản bị phá sản B Nông dân bị tước đoạt ruộng đất C Thợ thủ công bị thất nghiệp D Tiểu tư sản bị chèn ép Câu 8: Nguyễn Ái Quốc rút “muốn giải phóng, các dân tộc chỉ trơng cậy vào lực lượng thân mình” từ kiện: A 1919, gửi đến hội nghị Vécxai, yêu sách nhân dân An Nam B 1920, đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê-nin C 1920, gia nhập Quốc tế cộng sản tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp D 1921, sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa Câu 9: Biểu không phản ánh đúng phát triển phong trào công nhân nước ta giai đoạn 1926-1929? A Trở thành nòng cốt phong trào dân tộc B Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu kinh tế chủ yếu C Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu kinh tế chính trị D Phong trào phát triển mạnh có đồn kết các ngành, các địa phương Câu 10: Sự khác tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Tân Việt Cách mạng đảng là: A Địa bàn hoạt động B Phương pháp, hình thức đấu tranh C Thành phần tham gia D Khuynh hướng cách mạng lúc thành lập Câu 11: Đến tháng 9-1929, hoạt động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Việt Nam có thay đổi thế nào? A Thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam B Tiếp tục xây dựng phát triển lực lượng cách mạng C Phân hóa thành hai nhóm để thành lập các tổ chức cộng sản D Tiếp tục thực phong trào vô sản hoá ở các nhà máy, xí nghiệp Câu 12: Vai trò Nguyễn Ái Quốc Hội nghị hợp các tổ chức cộng sản (1930) thể thế nào? A Thông qua Luận cương chính trị B Thông qua Cương lĩnh chính trị C Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin D Thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương Câu 13: Số nhà 5D - Phố Hàm Long - Hà Nội nơi đã diễn kiện nào? A Đảng Cộng sản Việt Nam đời B Hội nghị lần thứ Đảng C Chi cộng sản đầu tiên đời D Phát lệnh Tổng khởi nghĩa Trang 2/4 Câu 14: Điểm khác biệt lớn phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với các phong trào đấu tranh trước gì? A Nổ đồng loạt khắp nước B Có tham gia đơng đảo quần chúng nhân dân C Có ủng hộ phong trào cách mạng thế giới D Có lãnh đạo thống chính đảng cộng sản Câu 15: Nội dung sau phản ánh đúng ý nghĩa phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam: A Đội ngũ cán đảng viên rèn luyện thử thách trưởng thành B Tập hợp các lực lượng chính trị hùng hậu mặt trận giải phóng dân tộc C Quần chúng nhân dân trưởng thành qua các khởi nghĩa D Là diễn tập lần thứ hai Đảng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Câu 16: Sự kiện đánh dấu Đảng Cộng sản Đơng Dương đã hồn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam? A Hội nghị Trung ương lần thứ (tháng 11/1939) B Hội nghị Trung ương lần thứ (tháng 5/1941) C Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945) D Đại hội quốc dân Tân Trào (16-18/8/1945) Câu 17: Vai trò Mặt trận Việt Minh Cách mạng tháng 8/1945? A Là hình ảnh nước Việt Nam thu nhỏ B Chuẩn bị lực lượng cho cách mạng C Là tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam D Xây dựng địa cho cách mạng Câu 18: Nhận định sau không tác động kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 09/3/1945 đến cách mạng nước ta? A Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính nhân dân Đông Dương B Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi C Cuộc đảo chính đã tạo nên thời chín muồi D Đánh đuổi phát xít Nhật nhiệm vụ hàng đầu nhân dân Đông Dương Câu 19: Sự kiện đã đánh dấu Tổng khởi nghĩa năm 1945 ở nước ta thắng lợi hoàn toàn? A 19/8/1945, Hà Nội giành chính quyền B 23/8/1945, Huế giành chính quyền C 30/8/1945, Vua Bảo Đại thoái vị D 02/9/1945, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập Câu 20: Tính chất cách mạng tháng năm 1945 ở Việt Nam là: A Cuộc cách mạng vô sản B Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu C Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân D Cuộc cách mạng tư sản Trang 3/4 II PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm) Câu 1: (4,0 điểm) Khái quát tình hình kinh tế, tài chính Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai Những nguyên nhân đã dẫn tới phát triển kinh tế Mĩ? Câu 2: (2,0 điểm) Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có giai cấp, tầng lớp nào? Phân tích thái độ chính trị giai cấp Đảng ta xác định động lực chính cách mạng? Câu 3: (3,5 điểm) Vì lại khẳng định: Phong trào công nhân Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930, chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác hoàn toàn? Câu 4: (2,5 điểm) Vì đầu năm 1945, Nhật đảo chính Pháp ở Đơng Dương? Đảng ta đã có chủ trương phát động khởi nghĩa từng phần thế nào? Ý nghĩa phong trào khởi nghĩa từng phần? Hết Họ tên thí sinh: .SBD: Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 ... trào công nhân Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930, chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác hoàn toàn? Câu 4: (2,5 điểm) Vì đầu năm 1945, Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương? Đảng... gửi đến hội nghị Vécxai, yêu sách nhân dân An Nam B 1920, đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê-nin C 1920, gia nhập Quốc tế cộng sản tham gia thành lập Đảng cộng sản... xít Nhật nhiệm vụ hàng đầu nhân dân Đông Dương Câu 19: Sự kiện đã đánh dấu Tổng khởi nghĩa năm 1945 ở nước ta thắng lợi hoàn toàn? A 19/8/1945, Hà Nội giành chính quyền B 23/8/1945, Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ thi HSG huyện năm 2018 2019 (12) , ĐỀ thi HSG huyện năm 2018 2019 (12)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay