Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện hoài đức, thành phố hà nội

104 2 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PH NG TH CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG T N GIÁO TR N Đ BÀN HU ỆN HOÀI Đ C, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PH NG TH CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG T N GIÁO TR N Đ BÀN HU ỆN HOÀI Đ C, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHO HỌC PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH HÀ NỘI - NĂM 2016 T Q Q Q S P S TS V T T DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt TT ĩa Ban o công tác tôn giáo t Công giáo MTTQ M t tr n t QLNN Qu UBND Ủy ban nhân dân ND Hộ ng nhân dân CNXH Ch ĩ T qu c c Hội ch th ội MỤC LỤC MỞ ẦU ươ Ở Ề 11N Nộ ộ ộ 13 17 ộ ộ 31 ươ Ự Ở 40 21N ộ Nộ 22T 40 ộ ộ 23 ộ ươ 51 Ể 3.1 Quan 67 Q 32 ộ Q 72 72 ộ Nộ 77 Ế Ụ 89 92 Ở ế T ng, tôn giáo t a ề i nên t có giá tr “ liên quan v ” t Ầ c coi ph n c a quy n quát, không th chia c t ph u 24 Hi 2013 thuộc, có : “M i có quy n ng, tơn giáo, theo ho c không theo tôn giáo nào, m i tôn ẳ c pháp lu ; N ; c tôn tr ng b o hộ quy n t c xâm ph m t ho c l i d ng, tôn giáo vi ph m pháp lu ” Chi u theo tinh th n c a Hi n pháp, b i c nh n n kinh t N c v i máy công v c a có trách nhi m h tr ng, t ch c tôn giáo phát tri n nh m gi s ng c kh th c hi ch th t dân tộ c n u thi T gìn b n u không ất nhân quy n, thi i di n, thi t t th t c công v a dân c N c pháp quy n, s s ch c a máy công quy n V N ộ gian ấ ấ ộ – ộ ộ Q NN ấ T Nộ ấ ộ ộ T ấ Nộ ộ ỉ ộ T b ấ ộ ấ ộ ộ ; ộ ộ ộ N N ộ ộ ộ : Q NN ộ ộ ộ N ấ n ộ ộ T ĩ ộ D a ấ ộ ấ ế ề ấ ấ ộ ấ ấ : T N “ ủ 2001 ho mc N ộng tơn giáo, xây d ng hồn thi n t hoộng tôn giáo, t ộng l i d c máy qu n lý N o, tuyên truy n tr ng, pháp lu t c T cv u ki n thu n l i v sinh ho n ho ng l i c n N trái v i c T “ (2001) ộ X p N T N V “ (2001) nghiên c N i s ng hi c vào th i k vào xu th c bi is y m nh cơng nghi p hóa, hi tồn c u hóa T sách tơn giáo c T m vai trò c a tơn giáo Vi t c N ấ i hóa, ch n s vấ c ộng hội nh p v ch c N “ 2005 ủ V N Tác gi Nguy c L v i cu n “Tôn giáo – củ Đ c Vi t Nam hi n Hà Nội (2009) Nxb Chính tr - Qu c gia, ng h p, phân tích nh ng nộ sách c N T nv i v i vấ N Tấ m sách m, tơn giáo “ 2011 N ộ N V ộ N ộ T Q V N “ 2014 ộ TS Nguy n Qu c Tuấn, Nh n thức l i v tơn giáo từ ó khái ni nghiên cứu tơn giáo 2013 ỡng T p chí Nghiên c u Tôn giáo TS Nguy n Qu c Tuấn, Ti p c n h cách nhìn khác v th ng v tôn giáo 2014 th c th tôn giáo: m t T p chí Nghiên c u tơn giáo T T ộ ĩ “ 2015 QLNN Q NN ộ ộ ỉ Th.S Nguy n Thanh Tùng, Quy n t Nam hi n 2016 P ỡng, tôn giáo T p chí Khoa h c Nội v N ấ Vĩ ộ Vi t : Code ộ T sau: ộ ; ộ ộ ấ T M ộ ộ ; ộ ộ ộ ấ ộ ộ ; i ộ – ộ ộ Song song v i vi c tuyên truy n, v th c hi n sách h tr kinh phí ho c i v i ch c s c, ộ c 82 ộng, tranh th , vi c ể T ộ ĩ QLNN ộ ộ ộ V ộ ộ T ộ ĩ giáo) s i c s a ch a, xây d ng cơng trình tơn giáo (ch truy o trái phép (ch y u s iv x lý không th n tr s t t, b ộng, t ng th m nóng, gây r ch v tình hình tơn giáo t c sách c N cv c cho bên ngồi can thi p, sách c i quy n, n u m b o l i ích c ng xấu l i d N y u Ph t i an ninh tr t Vi t Nam, xuyên ng, tôn giáo, gây s n an ninh tr c ép, t o ng l i c ta ĩ ộ ấ T ng, t , xã hộ ấ n hoộng mê tín, d ộng, gây r i d ng tín n an ninh, tr t t dân tộc, vi ph m quy n t 83 ng c a công dân m b o t u ki n cho t u l giáo hộ T ch c tôn giáo sinh ho nh pháp lu t Q NN ộ ấ ấ n ộ ấ ấ ấ ấ T ộ ấ Q ộ T ộ ộ ộ ộ ộ ộ h o sát n m tình hình, xây d quy t u ki n c a t dài, ch y u u ki tình tr ng xây d vi ch c tôn giáo v i gi i pháp x ấ ng th ng ki m tra, x ,t ng ch , gây n khơng t t; ch n có hi u qu ộ c m t lâu th t trái phép, kiên quy t t i, h n ch bi tôn giáo c i s ng xấu t i tình c m ộng phòng ch ấu tranh i dân b lôi kéo b i s t ch c ph n ng gi i quy t phù h p v t c gi i quy t nhu c u sinh ho t tôn giáo ;T cấp quy i v i t ch c, cá nhân tôn giáo, ngày ph i nhanh g n, h p lý, thu n ti n, t o s 84 , th s tin ng phấn kh i cho ch c s c, ch c vi ch iv i ng, sách, pháp lu t c N c ợ p N “ ủ ẽ ộ ấ ấ ộ N ĩ ộ ấ ẽ MTTQ ấ ộ D – ộ Q NN ấ U ND – MTTQ ộ T Q NN MTTQ Q NN ộ ộ MTTQ D MTTQ ộ N 85 ộ ộ ộ N ộ ộ T ộ Phòng Nội v - a UBND huy UBND huy n th c hi n ch cv ĩ c tôn gi ho ch ki m tra công tác tôn giáo hàng tháng, hàng quý; t ch c l p t p huấn ph bi n, tuyên truy n pháp lu giáo; n m v c tôn m tôn giáo c a t k p th U ND Ban Chỉ ĩ n Ph i h p v i Ủ ; MTTQ T ng tr c o công tác tôn giáo huy n, phòng, ban chun mơn gi i quy t ng m phát tri kéo dài Ph i h p v m nóng ho liên quan t ch c bu ng quà ch c s c tôn giáo nhân d p l U ND ấ ộ U ND ấ 86 Ti ểu kế T nghiên c u th c tr ng QLNN v c, thành ph Hà Nội hi n nay, tác gi QLNN v ĩ N ươ ho ộng tôn giáo nh n thấy nhu c ng c vô c n thi t D cv ng QLNN v ho gi i pháp nh m nâng cao hi u qu mc ộng tôn giáo, tác gi công tác QLNN v ho ; ộ ĩ Huy n ng xuất ộng tôn giáo: ộ ;T Q ;T ộ ;T ấ gi i pháp v ộ Các phù h p v i th c ti n m b o tính lý lu 87 công tác qu n lý i v i ho ộng tơn giáo nói riêng cơng tác qu n lý xã hội nói chung 88 Ế V ộ N 13 ộ 37 N ấ ộ ; 24 27% 250 83 46 25 ấ ấ ấ - ộ T ộ ộ ộ ộ N ĩ ấ ấ V “ ộ ĩ ẽ ộ ộ ” ấ ộ Q NN V ộ ộ ộ T ộ Nộ 7/13 ộ ộ Q NN Nộ D ộ ; ấ MTTQ 89 ; ộ ch ; Q NN ĩ ấ ộ V ộ ấ N ộ ấ ộ S Q NN : v ộ ộ ộ N ộ ấ ộ ộ ; Q NN D ộ T N ấ ộ ộ ; ộ ấ ộ ộ 90 ộ 91 ộ Ụ W Mê tín, https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AA_t%C3%ADn (Wikipedia), ỡ https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_ng %C6%B0%E1%BB%A1 ng t ấ T 2003 Ban Chấ ( ó ấ T Nộ 2009 ụ ủ B ứ ( ứ ó T B ấ Nộ P 2013 Tơn tr ng t sách qn củ Đ ỡng, tôn giáo – c ta, http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/1080/Ton_trong_tu_d o_tin_nguong_ton_giao_chinh_sach_nhat_quan_cua_Dang_va_Nha_nu oc_ta T 2013 Quy n t ỡng, tôn giáo Hi n pháp Vi t Nam, http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/4881/Quyen_tu_do_ti n_nguong_ton_giao_trong_Hien_phap_Viet_Nam T 2013 b n pháp lu t v ỡng, tôn giáo – K t qu q trình th ch hóa Ngh quy công tác tôn giáo, http://btgcp.gov.vn/Plus.asp x/vi/News/38/0/240/0/4654/Van_ban_phap_luat_ve_tin_nguong_ton_gi ao_Ket_qua_cua_qua_trinh_the_che_hoa_Nghi_quyet_Trung_uong_VI I 92 T 2013 ỡ ợ http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/1766/Moi_quan_he_g iua_tin_nguong_va_hien_tuong_ton_giao_moi_ ộ ộ Nộ 2015), 868/ Đ-BNV ( 9/ Đ-B / / ủ ụ ụ, Hà Nôi ủ B 10 T ộ 2015 ỹQ V Q 11 M 1995 T 20 NX Q Nộ 12 P 2012 Ng 9/ ủ 13 T / Đ- ỡ N ẫ Nộ 2012 ỡ T 14 N D 4/2012 2014 – Nộ ụ ấ NX Nộ 15 ộ ứ 16 V 2001 B ộ Nộ V ấ 2001 Đ 17 ộ ứ 18 V ứ ó ứ NX 2006 B ộ Đ Nộ Đ Nộ V 2011 NX Đ Nộ 93 B 19 M (2005), ộ P Nộ 20 Nguy n Thanh Tùng (2016) , Quy n t Nam hi n nay, T p chí Khoa h 21 Nguy n Thanh Thùy, Đ ỡng, tôn giáo Vi t c Nội v , s 15 tháng 12.2016, tr.39 m tình hình tơn giáo Vi t Nam hi n http://fpt.utb.edu.vn/index.php/tin-bai-anh/tin-tuc-su-kien/202-dacdiem-va-tinh-hinh-ton-giao-o-viet-nam-hien-nay 22 Nguy T 2012 Qu a bàn huy cơng, cv ó h o ng tơn giáo Hà N i, Lu V T c sỹ qu n lý Q 23 M T 1998 NX Nộ 24 – Hành Q ĩ ộ M T T V T (2011), , ấ NX - Hành Nộ 25 H c vi n Hành Qu c gia , Tài li u B ỡng ng ch chuyên viên chính, NXB Bách Khoa, Hà Nội 26 Huy n y huy n Ba Vì (2015), Báo cáo s : 06-B Đ n Ba Vì v T ng k 2015, nhi m vụ, gi /B Đ Ban ỡ ỡ V 27 Huy n y huy Đ c (2013), Báo cáo s : 189-BC/B Đ Đức v T ng k ỡng, tơn giáo, 94 Ban ình hình cơng tác tín 28 Huy n Đ y huy ỡg c (2015), Báo cáo s : 12-B /B Đ Đức B m 2015, 29 Huy n ụ y huy Đức báo cáo k t qu tri n kinh t xã h M Đ c (2015), Báo cáo s : 210-BC/VP củ phòng UBND huy 30 Ban th c hi n nhi m vụ phát c 2014 Báo cáo s : 08/BC-B Đ Ban n Mê Linh v T ng k ỡ 2014, nhi m vụ, gi ỡ 5, Mê Linh 31 Q 2014 NX Q 32 N Nộ Nộ 2001 ủ NXB Công an nhân dân 33 Lu t s : 77/2015/Q 13 19 Nộ XIII) Lu t t ch c quy 34 N 2002 2015 a Qu c hội (Khóa Đ – ụ ộ 35 N ấ Nộ 2011 ủ Đ NX – Nộ 36 P T P M 2014 ỹQ 37 N NX ộ V ộ Q ĩ V Nộ 95 N 2013 38 T 39 Th ng Chính ph (2015), 12/02/2015 Quy Quy nh s nh 6/ Đ-TTg ngày m vụ, quy n h cấu t chức Ban Tôn giáo Chính phủ tr c thu c B 40 N T Á T 2014 Bắ X ỹ ộ V V N 41 Ủ T ng dẫn qu 9/ N i Vụ, Hà Nội Nộ n, huy n, th 2013 Ch ức xã vi c th c hi n Nghnh / Đ-CP ngày 08/11/2012 Chính phủ ng nt http://vanban.hanoi.gov.vn/danhoiubndtptraloi//hn/xLe53OgCrEUu/750 1/122006/5/cau-hoi-de-nghi-thanh-pho-chi-dao-co-quan-chuc-nanghuong-dan-quan-huyen-thi-xa-trong-viec-thuc-hien-nghi-dinh- 922012ndcp-ngay-08112012-cua-chinh phu 42 Ủ B T Q ộ 2004 /4/ - ỡ Nộ 43 V 1980 T 12 NX T ộM 44 V 1980 T 17 NX T ộM 45 V 1980 T 20 NX T ộ Mova 46 V.I.Lênin Toàn t p (1981), T p 29, NXB Ti n M 47 V (1995), , NX – ộ 48.Vyse, Stuart A (2000), Believing in Magic: The Psychology of Superstition Oxford, England: Oxford University Press 49 N T X 2013 NX Nộ / 96 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PH NG TH CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG T N GIÁO TR N Đ BÀN HU ỆN HOÀI Đ C, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN... (còn g o) ho t , nhà tu hành, ch c s c tôn giáo th hi n vi c tuân th c tin tôn giáo c a cá nhân tôn giáo hay cộ Trong ho truy nghi, qu n lý o v i ho h p ho ộng này, vi ộng c a tín giáo lu t, th... T nb u, l i hành x mê tín d 11 ng khơng i 1.1.2 T u 3, kho n Pháp l nh: “Ho t ng tôn giáo vi c truy n bá, th c hành giáo lý, giáo lu t, l t chức củ [42, tr.2] Truy n bá giáo lý, giáo lu t (còn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện hoài đức, thành phố hà nội , Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện hoài đức, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay