Pháp luật về công khai minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam

128 5 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … /……… BỘ NỘI VỤ …… /……… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN QUANG TRUNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … /……… BỘ NỘI VỤ …… /……… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN QUANG TRUNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH MÃ SỐ: 60 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ DIỆU OANH HÀ NỘI – NĂM 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3 Mục đích nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 10 1.1 Khái niệm vai trò pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 10 1.1.1 Khái niệm pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 1.1.2 Vai trò pháp luật cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ,quyền hạn quan hành nhà nước 1.2 Nội dung pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 23 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 30 1.4 Kinh nghiệm quốc tế quy định công khai, minh bạch tài sản, thu nhập TIỂU KẾT CHƯƠNG 34 48 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .50 2.1 Thực trạng pháp luật quy định công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 50 2.1.1 Quy định pháp luật hành công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước .50 2.1.1.1 Quy định đối tượng phải công khai, minh bạch tài sản, thu nhập 50 2.1.1.2 Quy định loại tài sản, thu nhập phải công khai, minh bạch 52 2.1.1.3 Quy định nội dung, hình thức cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước55 2.1.1.4 Quy định giải trình xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 57 2.1.1.5 Quy định xử lý vi phạm việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước61 2.1.2 Những tồn tại, vướng mắc quy định pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 64 2.2 Thực trạng thực pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 77 2.2.1 Kết đạt 77 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 82 2.2.2.1 Những hạn chế 82 2.2.2.2 Nguyên nhân hạn chế 87 TIỂU KẾT CHƯƠNG 93 Chương ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 95 3.1 Định hướng bảo đảm pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 95 3.2 Giải pháp bảo đảm pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 101 3.2.1 Nhóm giải pháp nhận thức 101 3.2.2 Nhóm giải pháp sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 102 3.2.3 Nhóm giải pháp tổ chức thực pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 107 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 01: nguồn thu nhập cán bộ, công chức 84 Biểu đồ 02: Tỷ lệ thu nhập lương so với lương 84 Biểu đồ 03: Số người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực giai đoạn 2013 - 2016 87 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài luận văn Tham nhũng nguy cơ, thách thức lớn quốc gia Ở nước ta, tham nhũng diễn nghiêm trọng, với biểu tinh vi, phức tạp, gây xúc xã hội; tiếp tục thách thức lớn lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước Trong năm qua, cơng tác phòng, chống tham nhũng đạt kết tích cực nhìn chung chưa đạt yêu cầu mục tiêu đề cần tiếp tục ngăn chặn, bước đẩy lùi nạn tham nhũng Đảng Nhà nước ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị văn pháp luật rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp chủ yếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương (khóa XI) việc “Tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa X) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng Việt Nam đến năm 2020… Trong đó, Luật Phòng, chống tham nhũng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi, bổ sung vào năm 2007 2012 coi công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng Đạo luật quy định nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch hoạt động quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí cơng tác người có chức vụ, quyền hạn, viên chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy tham nhũng; minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính, đổi cơng nghệ quản lý phương thức toán Minh bạch tài sản, thu nhập coi giải pháp then chốt, trọng tâm phòng ngừa tham nhũng Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Chính phủ Thơng tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định minh bạch tài sản, thu nhập quy định cụ thể thực việc kê khai, để từ tạo sở thuận lợi cho việc công khai kể từ năm 2013 Tuy nhiên, quy định có hạn chế giải pháp gặp nhiều khó khăn q trình triển khai thực Thứ nhất, quy định pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa ổn định, việc sửa đổi, bổ sung thực khoảng thời gian ngắn Sự thay đổi quy định công khai, minh bạch tài sản, thu nhập phát sinh thay đổi nghiệp vụ áp dụng dẫn đến trình kê khai tài sản thu nhập xác minh việc kê khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Thứ hai, quy định hành đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập chưa rõ ràng Luật Phòng, chống tham nhũng hành chưa có quy định kê khai trường hợp đối tượng học, công tác dài hạn nước ngồi, có chuyển đổi vị trí cơng tác Thứ ba, quy định tài sản, thu nhập phải kê khai chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng Ví dụ, quy định giá trị tài sản từ 50 triệu đồng/loại tài sản trở lên chưa phù hợp với biến động giá trị tài sản thị trường, phạm vi loại tài sản phải kê khai chưa phản ánh hết tài sản, thu nhập đối tượng phải kê khai khoản chi phí sinh hoạt, chi phí học tập, đào tạo nước ngoài, khoản hiến, tặng, cho đối tượng phạm vi kê khai Thứ tư, quy định nội dung hình thức cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa hợp lý Pháp luật chưa quy định việc phải công khai rộng rãi thông tin tài sản thu nhập Bản kê khai niêm yết trụ sở làm việc công bố họp, hội nghị quan, đơn vị Do đó, người dân không tiếp cận với kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức Thứ năm, quy định việc xác minh tài sản, thu nhập chưa tạo tính chủ động nhằm làm rõ tính trung thực việc kê khai Quy định xác minh kê khai dừng lại xác minh việc kê khai mà chưa xác minh nội dung nguồn gốc tài sản kê khai, chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm tra xác minh nguồn gốc, số lượng, giá trị tài sản, thu nhập kê khai Thứ sáu, quy định chế tài xử lý vi phạm công khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa cụ thể chưa đủ sức răn đe Trong đó, quy định xử lý kỷ luật đối tượng không kê khai kê khai chậm nh chưa đủ sức răn đe; chưa có quy định cụ thể xử lý người số tài sản kê khai khơng trung thực; chưa có quy định xử lý trách nhiệm người giao nhiệm vụ mà thực nhiệm vụ xác minh không đầy đủ, thiếu chặt chẽ Xuất phát từ vấn đề nêu trên, để góp phần hồn thiện pháp luật phòng, chống tham nhũng nói chung tạo sở pháp lý cho việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn việc triển khai nghiên cứu đề tài “Pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước Việt Nam nay” cần thiết Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Thời gian qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu tham nhũng, cơng tác phòng, chống tham nhũng nói chung biện pháp phòng ngừa tham nhũng nói riêng; nhiên, nay, có cơng trình khoa học trực tiếp nghiên cứu, đánh giá cách độc lập, toàn diện, đầy đủ mặt lý luận thực tiễn, đặc biệt khía cạnh pháp lý việc cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn 107 ước Liên hợp quốc chống tham nhũng khuyến nghị quốc gia thành viên giải thích áp dụng đắn tinh thần quy định Việt Nam nghiên cứu nội luật hóa quy định dự thảo Bộ luật Hình sửa đổi 3.2.3 Nhóm giải pháp tổ chức thực pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, minh bạch tài sản, thu nhập mà trọng tâm kê khai, xác minh tài sản, thu nhập Hiện nay, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng đạt kết đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, làm chuyển biến nhận thức hành động phòng, chống tham nhũng Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật kê khai, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập cần tổ chức thực có hiệu hơn, trách nhiệm kê khai, nội dung phải kê khai vai trò giám sát từ phía xã hội việc kê khai nói riêng phòng, chống tham nhũng nói chung hệ thống quan nhà nước Việc tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao nhận thức kê khai tài sản, thu nhập vừa trách nhiệm vừa quyền lợi cán công chức, viên chức; Thủ trưởng đơn vị cần xác định việc tổ chức triển khai quy định minh bạch tài sản, thu nhập cách nghiêm túc, thực chất, khoa học góp phần quan trọng phòng ngừa tham nhũng Đồng thời, đa dạng hình thức tập huấn cơng tác kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng việc kê khai tài sản hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập Qua đó, cán bộ, cơng 107 108 chức, viên chức nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng việc công khai, minh bạch tài sản thu nhập cơng tác phòng, chống tham nhũng; xem chủ trương lớn Đảng, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên quan, đơn vị Thứ hai, tiếp tục thực nghiêm túc quy định kê khai công khai kê khai tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn Tiếp tục thực nghiêm túc tinh thần Nghị Hội nghị lần Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, là: “Trong Đảng, xây dựng thực chế đảng viên cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, phải công khai chi kê khai, cấp ủy viên phải cơng khai cấp ủy; phải giải trình nguồn gốc tài sản theo yêu cầu tổ chức đảng có thẩm quyền; trường hợp khơng giải trình cách minh bạch, hợp lý bị xem xét kỷ luật Đảng, quyền, đồn thể Tiến tới tất đảng viên cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, công bố chi bộ, cấp ủy giải trình nguồn gốc có u cầu”; thực nhiệm vụ nhấn mạnh Nghị Hội nghị Trung ương số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng “thực nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định Đảng Nhà nước Kê khai tài sản phải trung thực công khai nơi công tác nơi cư trú” Trên sở chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, cần thực đánh giá tổng thể việc thực quy định pháp luật vấn đề này, có việc thực kê khai công khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP minh bạch tài sản, thu nhập để từ đề xuất kiến nghị cụ thể việc hoàn thiện pháp luật vấn đề Thực tế cho thấy, để việc công khai, 108 109 minh bạch kê khai tài sản, thu nhập mang lại hiệu cao việc phòng, chống tham nhũng thực tốt quy định cán bộ, cơng chức có nghĩa vụ giải trình tài sản bước cơng khai tài sản Hiện nay, Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng có quy định bước cơng khai thu nhập, tài sản cán bộ, công chức Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ quan liên quan cần tiến hành tổng kết, đánh giá việc kê khai tài sản, thu nhập thời gian qua để quy định kiểm soát thu nhập Đồng thời, thực Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng, cần bước công khai thu nhập này, quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét đối tượng, hình thức… cơng khai khả thi, phù hợp thực tiễn quản lý Việc cần phải có lộ trình khoa học chặt chẽ để mang lại hiệu thiết thực Thứ ba, tăng cường kiểm tra, tra việc thực pháp luật phòng, chống tham nhũng nói chung việc thực kê khai tài sản, thu nhập nói riêng Trước mắt, tập trung vào nhóm đối tượng có chức vụ, từ lãnh đạo cấp sở trở lên địa phương từ cấp phòng trở lên Trung ương Đây nhóm đối tượng phải kê khai theo quy định pháp luật có nguy xảy tham nhũng Mặt khác với số lượng lớn đối tượng phải kê khai, trước mắt cần tập trung vào số nhóm đối tượng chính, sở mở rộng giai đoạn thích hợp, có đủ điều kiện thực Trên sở việc tra, kiểm tra, tiến hành việc xác minh, làm rõ tính trung thực kê khai, yêu cầu giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, trường hợp khơng giải trình giải trình không phù hợp xử lý nghiêm khắc mở rộng điều tra nguồn gốc khoản thu nhập, tài sản tăng thêm 109 110 Tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin tài sản, thu nhập, tiêu dùng người có chức vụ, quyền hạn người thân thích họ, bao gồm việc kiểm tra xác minh theo kế hoạch kiểm tra, xác minh đột xuất có dấu hiệu vi phạm Kiểm tra thông tin tài sản, thu nhập hình thức đảm bảo tính liêm Nếu cơng chức biết thơng tin tài sản, thu nhập khơng bị kiểm tra tính đắn nảy sinh nguy kê khai khơng đảm bảo tính xác thực Tuy nhiên không thực tế cho thông tin tài sản, thu nhập phải kiểm tra Do vậy, việc kiểm tra cần lựa chọn để tiến hành theo tiêu chí định Ví dụ như: Kiểm tra tồn thơng tin tài sản, thu nhập kê khai nhóm cơng chức định Tiêu chí thường tập trung vào nhóm cán bộ, công chức giữ chức vụ cao quan nhà nước Số lượng cán bộ, công chức nhóm thường tương đối nhỏ Lợi ích tiêu chí tập trung vào nhóm cán bộ, cơng chức cao cấp nhất, bỏ qua công chức giữ chức vụ thấp Hoặc lựa chọn hình thức kiểm tra xác minh ngẫu nhiên Hình thức thực dựa tỷ lệ số tuyệt đối xác định việc kiểm tra không phụ thuộc vào vị trí chức vụ cơng chức kê khai tài sản, thu nhập Hình thức đảm bảo tính khách quan bỏ sót trường hợp gian dối - Kiểm tra dựa phản ánh từ thơng tin cơng khai Điều có nghĩa rằng, việc kiểm tra thực có dấu hiệu cho thấy tài sản, thu nhập kê khai tăng so với nguồn gốc rõ ràng từ hoạt động bên ngồi - Kiểm tra dựa dấu hiệu làm giầu không đáng hành vi đáng ngờ Với tiêu chí này, việc kiểm tra thực dựa thơng tin hay u cầu quan có thẩm quyền Thông tin tài sản, thu nhập 110 111 công chức kê khai coi chứng để đánh giá so sánh với hành vi thực tế hành vi sống xa hoa cách giàu có chi tiêu mức mà thông tin tài sản, thu nhập không cho thấy điều - Kiểm tra theo đơn tố giác công dân Việc kiểm tra tiến hành độc lập theo biện pháp kiểm soát mà phải có so sánh, đối chiếu lẫn Ví dụ phải so sánh thu nhập đầu vào việc chi tiêu với tài sản hữu, so sánh thu nhập với việc kê khai nộp thuế… Việc kiểm tra, đối chiếu thơng tin thu nhập thực theo định kỳ đối tượng có nguồn thu nhập phức tạp có nghi ngờ việc kê khai thu nhập chưa đầy đủ, chưa xác Cụ thể sau: kê khai thu nhập đối tượng yêu cầu quan có thẩm quyền, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị đạo tổ chức, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra tính đắn, xác nguồn thu nhập; đối chiếu với chứng từ kèm theo tờ khai (nếu có) thu nhập, đối chiếu thông tin với quan quản lý khác có liên quan đến nguồn thu nhập cá nhân thông tin nhà đất, tài sản, tài sản thừa kế, quà biếu, quà tặng, tài khoản cá nhân ngân hàng, cơng ty chứng khốn, tình hình nộp thuế thu nhập cá nhân,… Thứ tư, đẩy mạnh giám sát việc kê khai phát việc tài sản tăng lên bất thường người có chức vụ, quyền hạn từ phía xã hội Giám sát từ phía xã hội bối cảnh coi hoạt động giám sát có hiệu quả, việc phát hiện, phản ánh tố cáo tượng tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Pháp luật tạo sở pháp lý cho tham gia người dân, quan báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề,… công tác phòng, chống tham 111 112 nhũng, mà chủ yếu thơng qua hoạt động giám sát Thời gian qua, việc tham gia người dân, tổ chức xã hội vào cơng tác phòng, chống tham nhũng đạt kết đáng khích lệ, giúp cho quan nhà nước có thẩm quyền có thêm thơng tin để thực tốt cơng tác phòng, chống tham nhũng Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tham gia xã hội công tác này, phản biện xã hội, tham gia xây dựng, hồn thiện thể chế, sách minh bạch tài sản, thu nhập giám sát việc kê khai, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức cách hiệu Cơ chế phát việc tài sản tăng lên bất thường người có chức vụ, quyền hạn Việt Nam khó khăn, sử dụng tiền mặt phổ biến; việc xác minh, tài sản, thu nhập người phải kê khai để kết luận có trung thực hay khơng khó khăn Trong đó, tình trạng tham nhũng ngày phức tạp, biến tướng; tài sản tham nhũng che đậy tinh vi, đối tượng tham nhũng kịp thời tẩu tán tài sản đứng tên chủ sở hữu người thân, họ hàng người khác có thỏa thuận ngầm Đặc biệt, đối tượng tham nhũng thường mở tài khoản sở hữu tài sản nước ngoài, dẫn đến việc xác minh tài sản, thu nhập thu hồi tài sản xử lý hành vi tham nhũng khó khăn Do đó, trình kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức phần tài sản “nổi”, phần tài sản “chìm” khó xác định, Vì vậy, theo dõi sát biến động tài sản nhận biết dấu hiệu giàu bất thường Theo đó, cần có quy định chặt chẽ thực hiệu việc tốn thơng qua tài khoản ngân hàng tài sản có giá trị (chẳng hạn từ 50 triệu đồng trở lên); với đó, cần xây dựng chế cho việc kết nối thông tin kê khai tài sản, thu nhập với 112 113 kê khai thu nhập cá nhân, giao dịch ngân hàng, đăng ký quyền sử dụng bất động sản… Thứ năm, xử lý nghiêm việc kê khai khơng trung thực, khơng giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, vi phạm quy định việc kê khai tài sản, thu nhập Qua tổng kết việc xác minh kê khai tài sản, thu nhập năm gần cho thấy, tỷ lệ lớn việc kê khai thiếu trung thực tổng số trường hợp xác minh Bên cạnh việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm pháp luật quy định chưa triệt để, chưa truy đến nguồn gốc hình thành tài sản tăng thêm cách chặt chẽ pháp luật số quốc gia Các chế tài xử lý trường hợp kê khai khơng trung thực chưa cụ thể, chung chung nên khó áp dụng Thực tế cho thấy chủ yếu khiển trách, cảnh cáo Chính tính răn đe áp dụng chế tài chưa cao, chưa bảo đảm cho việc thực quy định kê khai tài sản, thu nhập đắn Trong thời gian tới, sở hoàn thiện pháp luật vấn đề theo hướng tăng thẩm quyền xác minh việc kê khai, tăng chế tài xử lý việc kê khai không trung thực không giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm, cần thiết thực nghiêm túc, xử lý triệt để trường hợp vi phạm Đây coi chìa khóa nhằm nâng cao hiệu cơng tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn Thứ sáu, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán làm công tác quản lý, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập tăng cường sở vật chất phục vụ hiệu công khai, minh bạch tài sản, thu nhập Một là, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán làm công tác quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt kỹ việc hướng dẫn nội dung, hình thức, thủ tục kê khai quy trình xác 113 114 minh việc kê khai tài sản, thu nhập; tồn tại, hạn chế trình áp dụng pháp luật; từ có nghiệp vụ phân tích, luận giải để đưa kiến nghị để hoàn thiện thể chế, sách vấn đề Hai là, xây dựng sở liệu tập trung kê khai tài sản, thu nhập sở cho việc quản lý xác minh, xử lý trường hợp kê khai không trung thực Hiện nay, Thanh tra Chính phủ xây dựng hồn thiện hệ thống liệu chung phòng, chống tham nhũng, có thơng tin kê khai, xác minh tài sản, thu nhập Tuy nhiên, hệ thống liệu sở tổng hợp báo cáo, số liệu chung chung, chưa cụ thể, việc phân tách, quản lý cách khoa học, hệ thống nhằm tạo sở cho việc thực sách phòng, chống tham nhũng khác xây dựng, hoàn thiện thể chế, thực việc xác minh, làm rõ tính trung thực kê khai, giải trình viêc tăng thêm tài sản, thu nhập,… Do vậy, thời gian tới, cần thiết đầu tư nguồn lực xây dựng sở vật chất, kỹ thuật sở pháp lý cho việc xây dựng sở liệu kê khai tài sản, thu nhập phạm vi nước Cơ sở liệu cần thiết giao cho quan chống tham nhũng quan tra nhà nước quản lý, khai thác Các liệu đầu vào cho hệ thống liệu cần cụ thể với trường thông tin tên tuổi, địa chỉ, chức vụ, tài sản gia tăng theo năm, nguồn gốc tài sản,… Đây sở quan trọng nhằm tiến đến kiểm sốt tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn thời gian tới 114 115 KẾT LUẬN Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn giải pháp phòng ngừa tham nhũng Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm Trong năm qua, nhiều văn pháp luật, sách ban hành thực góp phần tạo chuyển biến công tác quản lý kê khai tài sản, thu nhập định hình rõ nét sách phòng, chống tham nhũng Việt Nam Tuy nhiên, việc thực công khai, minh bạch tài sản, thu nhập thực tế chưa đạt hiệu cao Điều phản ánh phần qua tồn tại, hạn chế việc kê khai; công khai kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập xử lý vi phạm việc kê khai người có chức vụ, quyền hạn Chính vậy, để đẩy mạnh hiệu cơng tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập giải pháp sách đặc biệt quan trọng Giải pháp hướng đến việc kiểm sốt tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng Từ thực tiễn đó, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước Việt Nam nay” làm luận văn tốt nghiệp Với giới hạn đối tượng phạm vi nghiên cứu, luận văn tập trung giải vấn đề lý luận thực tiễn sau: Thứ nhất: Luận văn hệ thống hoá số vấn đề chung công khai, minh bạch tài sản thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước khái niệm, đặc điểm, vai trò yếu tố ảnh hưởng tới việc công khai, minh bạch làm sở cho việc phân tích, đánh giá phần thực trạng quy định pháp luật thực trạng thực 115 116 quy định pháp luật công khai, minh bạch tài sản thu nhập người có chức vụ, quyền hạn Ngoài ra, Luận văn nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế xác định đối tượng, nội dung, hình thức, xử lý vi phạm việc kê khai tài sản, thu nhập vận dụng Việt Nam Thứ hai: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật công khai, minh bạch tài sản thu nhập người có chức vụ, quyền hạn thực trạng thực quy định vấn đề thực tiễn từ năm 2013 đến Đồng thời, qua phân tích thực trạng, luận văn kết đạt điểm khó khăn, vướng mắc tồn cần phải khắc phục để làm sở cho việc đề giải pháp hoàn thiện pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập thời gian tới Thứ ba: Với sở lý luận thực trạng luận giải, Luận văn đưa phương hướng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu việc thực công khai, minh bạch tài sản thu nhập người có chức vụ, quyền hạn thời gian tới, bám sát chủ trương, sách Đảng, Chương trình tổng thể cải cách hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng Từ đưa giải pháp, kiến nghị cụ thể cho vấn đề mặt nâng cao nhận thức, hoàn thiện pháp luật tổ chức thực vấn đề Hoàn thành luận văn này, tác giả mong muốn đóng góp phần nhỏ kiến thức vào góp phần đưa giải pháp, kiến nghị tăng cường công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước Tuy nhiên, vấn đề phức tạp, rộng nên kết đạt Luận văn khiêm tốn, khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế./ 116 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2014), Báo cáo số 382/BC-CP ngày 09/10/2014 cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 Chính phủ (2015), Báo cáo số 516/BC-CP ngày 16/10/2015 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 Chính phủ (2016), Báo cáo số 419/BC-CP ngày 17/10/2016 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 Thanh tra Chính phủ (2017), Báo cáo số 1663/BC-TTCP ngày 03/7/2017 kết minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 Bộ Chính trị (2014), Chỉ thị số 33/2014/CT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2014 Bộ Chính trị tăng cường công tác kê khai tài sản, thu nhập Bộ luật Dân năm 2005 (sửa đổi năm 2015) Các kết luận Chủ tịch, Hội đồng Châu Âu Copenhagen, 2122/6/1993 Công ước Liên minh Châu Phi Phòng, chống tham nhũng Cơng ước Chống tham nhũng Liên châu Mỹ 10 Công ước Liên hợp quốc chống tham nhũng năm 2009 11 Chính phủ (2009), Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành theo Nghị 21/NQ-CP ngày 12 tháng năm 2009 Chính phủ 12 Chính phủ (2010), Quyết định số 445/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng năm 2010 việc phê duyệt Kế hoạch thực công ước liên hợp quốc phòng, chống tham nhũng 13 Chính phủ (2012), Báo cáo số 130/BC-CP ngày 23 tháng năm 2012 Báo cáo sơ kết năm triển khai thực Luật Phòng, chống tham nhũng 117 118 14 Chính phủ (2012), Báo cáo số 266/BC-CP ngày 10 tháng 10 năm 2012 Báo cáo cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 15 Chính phủ (2013), Báo cáo số 391/BC-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 Báo cáo cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 16 Chính phủ (2013), Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2013 Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập 17 Chính phủ (2014), Báo cáo số 308/BC-CP ngày 03 tháng năm 2014, Báo cáo cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 18 Chính phủ (2014), Báo cáo số 382/BC-CP ngày 09 tháng 10 năm 2014 Báo cáo cơng tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 19 Nguyễn Đăng Dung: Hạn chế tùy tiện quan nhà nước, Nxb Tư pháp, HN.2010 20 Phạm Trọng Đạt, 2011, “Công khai, minh bạch hoạt động quan, tổ chức, đơn vị theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng - Thực trạng giải pháp” - đề tài khoa học cấp bộ, Thanh tra Chính phủ 21 Phạm Trọng Đạt, 2012, “Kiểm soát thu nhập người có chức vụ, quyền hạn” - đề tài khoa học cấp bộ, Thanh tra Chính phủ 22 Nguyễn Sỹ Giao, 2013, “Những điều kiện bảo đảm thực trách nhiệm giải trình thực thi cơng vụ nhằm góp phần phòng chống tham nhũng” - đề tài khoa học cấp sở, Thanh tra Chính phủ; 23 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001, 2013) 24 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Thơng tin khoa học, Thông tin tư liệu chuyên đề, Tham nhũng chống tham nhũng số nước giới, số 1/2006 25 Hội nghị lần III BCH TW Đảng Khoá X "Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí" 118 119 26 Nguyễn Quốc Hiệp, 2010, “Vai trò xã hội phòng, chống tham nhũng” - đề tài khoa học cấp Bộ, Thanh tra Chính phủ 27 Nguyễn Quốc Hiệp, 2015, “Thực trách nhiệm giải trình thực thi cơng vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng Việt Nam nay” - đề tài khoa học cấp bộ, Thanh tra Chính phủ 28 Ngơ Mạnh Hùng, 2013, “Một số vấn đề quản lý nhà nước phòng, chống tham nhũng” - đề tài khoa học cấp bộ, Thanh tra Chính phủ 29 Kết luận Hội nghị Trung ương khóa XI Đảng tiếp tục thực Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hàng Trung ương Đảng khóa X tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác PCTN, lãng phí 30 M.V Mendieta (2008), “Các sách thực tiễn Xung đột lợi ích quốc gia EU”, Tham nhũng Dân chủ, Nhà xuất Hội đồng Châu Âu 31 Đinh Văn Minh, 2014, “Tổ chức hoạt động quan có chức phòng, chống tham nhũng số vấn đề đặt ra” đề tài khoa học cấp bộ, Thanh tra Chính phủ 32 Đinh Văn Minh Thiết lập chế giám sát việc công khai tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn, Trang tin điện tử Viện Khoa học Thanh tra 33 Nghị Trung ương khóa XI Đảng “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng nay” 34 Trần Văn Long, 2012, “Trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị để xảy tham nhũng” - đề tài khoa học cấp sở, Thanh tra Chính phủ 35 Quốc hội (2005), Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 119 120 36 Quốc hội (2007), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng chống tham nhũng năm 2007 37 Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 38 Thanh tra Chính phủ - Cục Chống tham nhũng (2014), Báo cáo số 103/BC-CCTN ngày 26 tháng năm 2014 Báo cáo kết rà soát, đánh giá việc thực giải pháp phòng ngừa tham nhũng 39 Thanh tra Chính phủ (2013), Thơng tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành qui định minh bạch tài sản, thu nhập 40 Thanh tra Chính phủ, Một số vấn đề tham nhũng nâng cao hiệu cơng tác phòng, chống tham nhũng Việt Nam, Nhà xuất Lao động, Hà Nội, 2012 41 Thanh tra Chính phủ, Tăng cường cơng khai, minh bạch theo quy định Luật Thanh tra năm 2010 góp phần đảm bảo thực UNCAC, Nhà xuất Lao động, Hà Nội, 2011 42 Nguyễn Hà Thanh, 2016, “Kinh nghiệm quốc tế công khai, minh bạch tài sản thu nhập cán bộ, cơng chức”, Tạp chí Ban Nội TW 43 Tạ Thu Thủy, 2015, “Phòng, chống tham nhũng quan thực chức phòng, chống tham nhũng” - đề tài khoa học cấp sở, Thanh tra Chính phủ; 44 Huỳnh Phong Tranh, 2014, “Thực thi Công ước Liên Hợp quốc chống tham nhũng Việt Nam - Thực trạng giải pháp” - đề tài khoa học trọng điểm cấp bộ, Thanh tra Chính phủ; 45 Phạm Hồng Thái, “Chức vụ thẩm quyền chức vụ quan hành nhà nước”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009); 120 121 46 Phan Xuân Sơn - Phạm Tiến Lực: Nhận diện tham nhũng giải pháp PCTN Việt Nam nay, Nxb CTQG, HN,2008 47 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, HN,2009 48 Văn phòng Ban đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ - Đại sứ quán Thụy Điển Việt Nam, Thơng cáo báo chí Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 3, tháng năm 2008 49 Viện Ngôn ngữ học - Trung tâm Từ điển học, Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 2006 50 Trịnh Thị Xuyến: Kiểm soát quyền lực nhà nước - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb CTQG, H.2008 51 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 52 Nguyễn Xuân Yêm, PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, TS Bùi Minh Thanh (đồng chủ biên), 2007, Phòng, chống tham nhũng Việt Nam giới, Nxb CAND, HN 121 ... trò pháp luật cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ ,quyền hạn quan hành nhà nước 1.2 Nội dung pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan. .. công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước; làm rõ vai trò pháp luật cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước; ... trò pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan hành nhà nước 1.1.1 Khái niệm pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về công khai minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam , Pháp luật về công khai minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay