Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã sông công tỉnh thái nguyên

100 1 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ THU HÀ HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn “Pháp luật bảo hiểm xã hội – từ thực tiễn thị xã Sơng Cơng, tỉnh Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu khoa học thực Số liệu trung thực, có trích dẫn rõ ràng kết nghiên cứu chưa công bố Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Nhung LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin bày tỏ biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa Lý luận sở, Học viện Hành Quốc gia, người hướng dẫn khoa học, nhiệt tình định hướng giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn q thầy Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu viết luận văn Trân trọng cảm ơn Bảo hiểm Xã hội thị xã Sông Công, UBND thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ, cung cấp số liệu thơng tin để tác giả hồn thành luận văn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khuyến khích tơi suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXHBB : Bảo hiểm xã hội bắt buộc BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế ĐVSDLĐ : Đơn vị sử dụng lao động NLĐ : Người lao động NSDLĐ : Người sử dụng lao động MỤC LỤC LỜI Ở Đ U Chương C SỞ L LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂ XÃ HỘI 1.1 hái niệm, đ c điểm, vai tr pháp luật bảo hiểm xã hội 1.1.1 hái niệm bảo hiểm xã hội 1.1.2 Pháp luật bảo hiểm xã hội 10 1.1.3 Vai tr pháp luật bảo hiểm xã hội .12 1.2 Chủ thể, nội dung pháp luật bảo hiểm xã hội .14 1.2.1 Chủ thể pháp luật bảo hiểm xã hội 14 1.2.2 Nội dung pháp luật bảo hiểm xã hội 15 Tiểu kết Chương 29 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 30 2.1 Giới thiệu chung Bảo hiểm xã hội thị xã Sơng Cơng 30 2.1.1.Q trình hình thành Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công 34 2.2 Pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 35 2.2.1 Thực trạng thực chế độ bảo hiểm xã hội 35 - Thực cấp sổ BHXH .43 2.2.2 Cơng tác quản lý thu hình thành quỹ bảo hiểm xã hội 48 2.2.3 Công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội 52 2.2.4 Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội .53 2.3 Đánh giá chung 54 2.3.1 ết đạt 54 2.3.2 Tồn tại, hạn chế 57 2.3.3 Nguyên nhân m t hạn chế 63 Tiểu kết chương 66 Chương PHƯ NG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 67 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã Sông Công 71 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội 71 3.2.2 Nhóm giải pháp khác 82 Tiểu kết Chương 87 ẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THA HẢO .90 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số đơn vị tham gia BHXHBB địa bàn thị xã Sông Công giai đoạn 2012-2016 36 Bảng 2.2: Số lao động tham gia BHXHBB thị xã Sông Công giai đoạn 2012-2016 38 Bảng 2.3: Số đơn vị, lao động tham gia BHXHTN thị xã Sông Công 41 giai đoạn 2012-2016 41 Bảng 2.4: Số người tham gia BHYT thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016 42 Bảng 2.5: Số sổ BHXH cấp chốt BHXH thị xã Sông Công giai đoạn 2012-2016 43 Bảng 2.6: Công tác cấp thẻ BHYT BHXH thị xã Sông Công giai đoạn 2012-2016 44 Bảng 2.7: ết chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức giai đoạn 2012-2016 44 Đơn vị: triệu đồng 44 Bảng 2.8: ết chi trả chế độ TNLĐ-BNN BHXH thị xã Sông Công giai đoạn 2012-2016 45 Bảng 2.9: ết chi trả chế độ hưu trí BHXH thị xã Sông Công giai đoạn 2012-2016 47 Bảng 2.10: ết thu BHXH, BHYT BHXH TX Sông Công giai đoạn 2012-2016 49 Bảng 2.11: Tình hình nợ đọng BHXHBB, BHTN BHXH thị xã Sông Công giai đoạn 2012-2016 51 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sự gia tăng số lượng đơn vị tham gia BHXH giai đoạn 2012-2016 37 Hình 2.2: Sự gia tăng số lao động tham gia BHXHBB giai đoạn 2012- 2016 39 Hình 2.3 ết thu BHXH thị xã Sông Công giai đoạn 2012-2016 .50 LỜI MỞ Đ U Lý chọn đề tài luận văn Bảo hiểm xã hội (BHXH) sách lớn Đảng Nhà nước ta người lao động nhằm bước mở rộng nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động g p rủi ro bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hết tuổi lao động, qua đời Cùng với đổi kinh tế đất nước thời gian vừa qua, sách BHXH điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với chuyển đổi kinh tế đất nước, với nguyện vọng người lao động góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động ổn định trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc Hiện nay, hầu hết quốc gia giới coi BHXH phận cấu thành hệ thống An sinh xã hội (ASXH), sách xã hội quan trọng nước Tuy nhiên, khó có khái niệm chung BHXH tất quốc gia thống sử dụng quan niệm vấn đề phụ thuộc vào nhận thức người dân, Nhà nước, tập quán lựa chọn khả quản lý loại rủi ro nước Vì vậy, bình diện quốc tế, khái niệm chung ILO ASXH sử dụng lĩnh vực BHXH Theo đó, BHXH hiểu khái quát bảo vệ xã hội thành viên thơng qua biện pháp cộng đồng, nhằm chống lại khó khăn kinh tế, xã hội bị ngừng ho c giảm thu nhập, gây ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già chết; đồng thời đảm bảo chăm sóc y tế trợ cấp cho gia đình đơng (theo Công ước 102, 1952) Năm 1994, ỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX thơng qua Bộ Luật Lao động, có chương quy định sách BHXH bắt buộc Chính phủ ban hành Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 kèm theo điều lệ BHXH cán bộ, công nhân, viên chức, NLĐ theo nguyên tắc có đóng có hưởng, cân đối thu - chi với chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hưu trí tử tuất Đ c biệt, năm 2014, Quốc hội khóa XIII thơng qua Luật BHXH hàng loạt văn hướng dẫn thi hành; khẳng định pháp luật BHXH xây dựng tương đối hồn chỉnh, đầy đủ có sở pháp lý cao để triển khai thực đời sống xã hội Có thể thấy BHXH sách xã hội phức tạp, lại mẻ kinh tế thị trường định hình Việt Nam, nên việc thực pháp luật BHXH không tránh khỏi hạn chế, tồn định địa phương nước có địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung thực tiễn địa bàn thị xã Sơng Cơng nói riêng như: Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, khu vực dân doanh c n thấp, chưa đáp ứng yêu cầu tương xứng với tiềm tỉnh; công tác phối hợp BHXH với quan chức việc thực sách BHXH theo quy định Luật BHXH c n nhiều bất cập; chế tài xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH c n nhẹ, tính cưỡng chế pháp luật chưa nghiêm; mức phạt lãi chậm nộp BHXH thấp so với lãi suất ngân hàng, nên tình trạng chậm đóng, nợ đọng, tham gia khơng đầy đủ, ho c không tham gia BHXH xảy ra; nhận thức số chủ sử dụng lao động (SDLĐ) sách, pháp luật BHXH c n hạn chế, trách nhiệm xã hội chưa cao, ý thức chấp hành pháp luật thấp, lợi nhuận chủ SDLĐ cố tình trốn tránh trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ, khơng ký kết hợp đồng lao động ho c ký hợp đồng tháng (để lách luật), NLĐ áp lực thu nhập, việc làm nên ngại đấu tranh; công tác tuyên truyền, hiểm xã hội Việc tăng tuổi nghỉ hưu nữ lên 58 tuổi, nam 62 tuổi đưa ra, nhiên để cân đối hài h a, nên làm từ từ, tùy theo loại hình lao động cho phù hợp với điều kiện lao động sức khỏe Về mức hưởng hưu hàng tháng Điều 56, Luật BHXH năm 2014 quy định mức lương hưu tháng: Từ ngày Luật BHXH có hiệu lực thi hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu tháng người lao động đủ điều kiện quy định Điều 54 Luật BHXH tính 45% mức bình qn tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định Điều 62 Luật BHXH tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau thêm năm tính thêm 2% nam 3% nữ; mức tối đa 75% ức lương hưu tháng người lao động đủ điều kiện quy định Điều 55 Luật tính quy định khoản khoản Điều này, sau năm nghỉ hưu trước tuổi quy định giảm 2% Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng mức giảm 1%, từ 06 tháng khơng giảm tỷ lệ phần trăm nghỉ hưu trước tuổi ức lương hưu tháng lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định khoản Điều 54 tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội mức bình qn tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính 45% mức bình qn tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định Điều 62 Luật BHXH Từ đủ 16 năm đến 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, năm đóng tính thêm 2% ức lương hưu tháng thấp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định Điều 54 Điều 55 Luật BHXH mức lương sở, trừ trường hợp quy định điểm i khoản Điều khoản Điều 54 Luật Như vậy, tác động đến tỷ lệ hưởng lương hưu chủ yếu lao động nữ, 15 năm đóng BHXH tính 45%, sau thêm năm 78 tính thêm 2% thay 3%, phải có đủ 30 năm đóng BHXH hưởng tối đa 75%, 25 năm C n lao động nam, tỷ lệ tính thêm cũ, khác mức khởi điểm 45% tăng dần hàng năm (năm 2018 16 năm năm 2022 trở 20 năm), lao động nam giảm mức trợ cấp lần nghỉ hưu theo Điều 58 (cứ năm đóng bảo hiểm xã hội tính 0,5 tháng mức bình qn tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian cao số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% Tính theo khoản 2, Điều 56 lao động nữ lý sức khỏe, có đủ 25 năm đóng BHXH tuổi đời nằm phạm vi đủ 52, 53, 54 tuổi nên cân nhắc nghỉ hưu năm 2017 để có tỷ lệ hưởng lương hưu cao năm sau (tất nhiên phải suy giảm khả lao động từ 61% trở lên theo Điều 55) Về việc thực điều chỉnh thực tiễn ảnh hưởng định đến quyền lợi người nghỉ hưu tuổi nghỉ hưu không điều chỉnh tăng lên Do vậỵ, tỷ lệ hưởng lương hưu người nghỉ hưu sau điều chỉnh giảm so với hành Điều dẫn tới việc mức lương hưu hàng tháng không đủ để đảm bảo chi trả sinh hoạt hàng hàng ngày phận lớn người lao động ức lương hưu giữ nguyên đến hết năm 2017 điều chỉnh từ năm 2018 trở Đ c biệt, đối tượng điều chỉnh lao động nam, mức hưởng lao động nữ giữ nguyên cũ Điều thực hướng tới mục tiêu bình đẳng giới pháp luật BHXH Về bảo hiểm xã hội lần, cần cân nhắc việc bổ sung quy định “Người bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng ung thư, bại liệt, sơ gan cổ chướng, phong hủi, lao n ng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS bệnh khắc theo quy định Bộ Y tế mà có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội lần” Trước đây, thực theo Điều lệ 79 BHXH trường hợp NLĐ nghỉ việc chưa đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hưởng trợ cấp lần Qua thực tế triển khai, quy định bộc lộ nhiều hạn chế, làm ảnh hưởng đến quyền hưởng lương hưu hàng tháng NLĐ, vậy, Luật BHXH bãi bỏ quy định Đến nay, Luật BHXH năm 2014 lại đưa chế độ vào, có giới hạn điều kiện hưởng cần tính đến bất cập, rủi ro điều luật Quốc hội thông qua Việc sửa đổi Luật BHXH nhằm mục đích bảo tồn, cân đối quỹ BHXH, hướng tới đảm bảo ASXH diện rộng cho NLĐ Với quy định này, tình trạng lách luật, hợp lý hoá hồ sơ để hưởng chế độ BHXH lần tái diễn ức hưởng chế độ trợ cấp lần: ức hưởng tối thiểu giữ nguyên cũ cho năm đóng trước năm 2014, từ năm 2014 trở đi, mức hưởng BHXH lần tính 2,0 tháng mức bình qn tiền lương tháng đóng BHXH Việc điều chỉnh mức hưởng hoàn toàn hợp lý, phù hợp với việc điều chỉnh tăng mức đóng BHXH Theo tinh thần Luật BHXH ngày 20/11/2014 NLĐ thuộc đối tượng thực chế độ tiền lương Nhà nước quy định tham gia BHXH trước ngày 01/07/2015 việc điều chỉnh tiền lương đóng BHXH điều chỉnh theo mức lương sở thời điểm hưởng chế độ hưu trí quy định hành Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01 tháng năm 2015 trở tiền lương tháng đóng BHXH để làm tính mức bình qn điều chỉnh sở số giá sinh hoạt thời kỳ NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương NSDLĐ định Quy định Luật giải bất hợp lý thực sách BHXH NLĐ khu vực nhà nước khu vực nhà nước, tạo sân chơi bình đẳng người tham gia BHXH, tạo đồng với cách tính mức bình qn tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương 80 hưu, trợ cấp lần, đồng thời đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng góp phần cân đối quỹ BHXH 3.2.1.7 Giải pháp hoàn thiện pháp luật chế độ tử tuất Bất cập lớn trình thực Luật BHXH hành chế độ tử tuất, chênh lệch mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trợ cấp tuất lần hắc phục điều này, Luật BHXH sửa đổi quy định chế độ tử tuất theo hướng cho phép thân nhân NLĐ lựa chọn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng ho c trợ cấp tuất lần, trừ trường hợp có thân nhân 06 tuổi, ho c vợ ho c chồng mà bị suy giảm khả lao động từ 81 % trở lên (khoản 3, Điều 70); tăng mức trợ cấp tuất lần người bị chết chưa hưởng lương hưu lên 02 tháng cho năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi, tương đồng với mức BHXH lần Luật BHXH ngày 20/11/2014 bổ sung đối tượng NLĐ tham gia BHXH mà bị T a án tuyên bố chết Với quy định cụ thể này, Luật BHXH năm 2014 giúp ngành BHXH tháo gỡ vướng mắc trình giải chế độ cho NLĐ, đảm bảo quyền thụ hưởng BHXH trường hợp đ c biệt Về bản, chế độ tử tuất Luật BHXH có thay đổi đáng kể, nhiên, qua thực tế, Luật BHXH năm 2014 chưa giải thoả đáng khó khăn, vướng mắc triển khai thực thời gian qua Luật BHXH nên quy định rõ thu nhập hàng tháng xác định thời điểm gồm khoản nội dung vướng tổ chức thực ức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cần phải điều chỉnh theo hướng tăng lên để tương xứng với việc điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tuất lần Việc điều chỉnh thu hẹp dần chênh lệch tương đối lớn hai loại trợ cấp Từ đó, thân nhân NLĐ khơng tìm cách để lạm dụng quỹ BHXH quan BHXH thuận lợi việc giải chế độ 81 Tóm lại, để chế độ tử tuất thực có ý nghĩa NLĐ thân nhân họ, đồng thời góp phần ổn định xã hội, trước hết phải xây dựng, hoạch định sách cách khoa học khả thi, làm tiền đề cho khâu tổ chức thực 3.2.2 Nhóm giải pháp khác 3.2.2.1 Giải pháp tổ chức thực pháp luật bảo hiểm xã hội Để triển khai thực nghiêm sách, pháp luật BHXH thời gian tới BHXH tỉnh chủ động xây dựng chương trình, quy chế phối hợp chủ yếu với ngành, cụ thể sau: - Xây dựng chương trình phối hợp với Sở LĐTB&XH, Cục thuế, Sở ế hoạch Đầu tư rà soát, thống kê đơn vị SDLĐ hoạt động địa bàn tỉnh, nắm ch t chẽ đối tượng thuộc diện phải đóng BHXH bắt buộc để quản lý thực sách, pháp luật BHXH, BHYT - Xây dựng Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh việc thực sách, pháp luật BHXH, BHYT Quy chế phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sách, pháp luật BHXH, BHYT Quy chế phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật BHXH; đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo Nghị định số 86/2010/NĐCP ngày 13/8/2010 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH Quy chế phối hợp với Cơng an tỉnh phòng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT Quy chế phối hợp liên ngành với T a án nhân dân tỉnh, Thi hành án tỉnh để thực công tác khởi kiện thi hành án đơn vị SDLĐ vi phạm pháp luật BHXH, BHYT Ngoài ra, BHXH tỉnh BHXH huyện, thị chủ động phối hợp với Cấp ủy, UBND, ngành, đoàn thể, quan Báo, Đài thường xuyên tổ 82 chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát thực tốt sách, pháp luật BHXH, BHYT bảo đảm quyền lợi cho NLĐ Để kiện toàn tổ chức máy, nâng cao chất lượng hoạt động ph ng nghiệp vụ, BHXH huyện, thị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực pháp luật BHXH thời gian tới, việc đổi tổ chức hoạt động BHXH thị xã Sông Công cần tập trung thực tốt số điểm sau đây: Một là: đổi nâng cao chất lượng hoạt động ph ng nghiệp vụ BHXH thị xã Hai là: tiếp tục rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm đơn vị Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu công tác đạo, hướng dẫn thực thi nhiệm vụ iên khắc phục tình trạng đùn đẩy cơng việc ph ng nghiệp vụ, tính thiếu đồng đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ, NSDLĐ, nhân dân tham gia thụ hưởng sách BHXH Ba là: phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng cho công chức, viên chức; khắc phục tình trạng thụ động, phong cách làm việc hành chính, quan liêu đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ, chuyển đổi nhanh sang phong cách phục vụ; gắn với việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng quý, hàng năm với kết thực nhiệm vụ giao; tăng cường tính gương mẫu trách nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo đạo, điều hành đơn vị 3.2.2.2 Giải pháp nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công Một là, nâng cao lực đội ngũ công chức, viên chức thực thi pháp luật BHXH (đ c biệt đội ngũ cán lãnh đạo) giải pháp nhằm bảo đảm thực pháp luật BHXH Trong đó, trọng việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn vị trí chức danh, 83 mạnh dạn thay viên chức lực hạn chế, phẩm chất đạo đức sa sút không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tuyển chọn viên chức có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày cao ngành Hai là, bảo hiểm xã hội ngành hoạt động nghiệp vụ mang tính chun mơn sâu Nhưng đội ngũ cơng chức, viên chức BHXH thị xã chủ yếu đào tạo kinh tế, tài chính, xã hội, hầu hết chưa đào tạo nghiệp vụ BHXH Do đó, phải xây dựng kế hoạch dài hạn để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người quy hoạch Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động đại lý thu, đại lý chi BHXH xã, phường, thị trấn Ba là, tiếp tục học tập làm theo gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí inh để xây dựng đội ngũ cơng chức, viên chức BHXH tỉnh có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chun mơn nghiệp vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư thực thi nhiệm vụ thực pháp luật BHXH Xây dựng thực nghiêm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy tắc phát ngôn; công chức, viên chức ngành BHXH phải tận tâm, tận lực hết l ng, phục vụ đối tượng tham gia thụ hưởng sách BHXH Bốn là, thực tốt công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn chế độ sách khác viên chức BHXH thị xã; đẩy mạnh ph ng trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đơn vị Năm là, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết cửa, cử viên chức nắm vững chun mơn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ trả kết cửa, niêm yết công khai quy trình, thời gian, thủ tục giải cơng việc phận cửa BHXH huyện Xây dựng triển khai thực cải cách hành theo 84 chế liên thông BHXH tỉnh BHXH huyện, thị xã Tiếp tục ứng dụng có hiệu chương trình cơng nghệ thơng tin quản lý thực nghiệp vụ thu, quản lý đối tượng tham gia; chương trình quản lý cấp sổ BHXH; quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 01 lần; chương trình thẩm định hồ sơ hưởng BHXH; chương trình tiếp nhận hồ sơ trả kết cửa; ứng dụng tốt đường truyền liệu thông suốt từ BHXH tỉnh đến BHXH huyện ngược lại; quản lý, lưu trữ, bảo mật liệu phục vụ tốt hoạt động ngành Sáu là, bảo đảm trang bị BHXH huyện, thị xã tỉnh Thái Nguyên có máy chủ, cơng chức, viên chức có máy tính đủ tiêu chuẩn để thực thi nhiệm vụ; nâng cấp đường truyền liệu nội thuê riêng đường truyền liệu ngành BHXH đảm bảo thông suốt, phục vụ tốt hoạt động thực pháp luật BHXH 3.2.2.3 Giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội Thanh tra, kiểm tra việc thực pháp luật BHXH khâu quan trọng việc bảo đảm thực pháp luật BHXH Công tác tra, kiểm tra thời gian qua c n nhiều hạn chế; BHXH tỉnh Thái Nguyên chủ yếu kiểm tra, nắm tình hình, chạy theo tiêu số lượng, chưa tra, kiểm tra để khai thác mới, thu hồi nợ BHXH Vì vậy, cơng tác tra, kiểm tra thực thi pháp luật BHXH thị xã Sông Công cần phải đổi với số nội dung chủ yếu sau: - Công tác tra, kiểm tra phải phối hợp ch t chẽ Thanh tra chuyên ngành Ph ng LĐ-TB&XH, Liên đồn Lao động, Cơng an, Sở ế hoạch- Đầu tư, Thuế, BHXH quan liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực quy định pháp luật BHXH giải pháp quan trọng cần thực thường xuyên thông suốt từ tỉnh đến cấp huyện 85 - Hàng năm BHXH cấp tham mưu cho UBND thành lập Tổ kiểm tra liên ngành tỉnh Thái Nguyên huyện, thị để kiểm tra chuyên đề thực pháp luật BHXH; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể để thực kiểm tra, xử lý đơn vị SDLĐ vi phạm pháp luật BHXH, vi phạm không đăng ký đóng BHXH, đóng khơng đầy đủ, nợ đọng tiền Quỹ BHXH - Tăng cường củng cố, kiện toàn Ph ng kiểm tra BHXH tỉnh, viên chức phụ trách công tác kiểm tra BHXH huyện, thị xã; lựa chọn xây dựng viên chức làm công tác kiểm tra có phẩm chất, lực trình độ chun môn nghiệp vụ sâu đáp ứng yêu cầu kiểm tra, thực pháp luật BHXH - BHXH tỉnh Thái Nguyên BHXH huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực công tác kiểm tra đơn vị sử dụng lao động đăng ký với Thanh tra Nhà nước tổ chức thực hiện; kế hoạch kiểm tra cần tập trung kiểm tra để khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, ngăn ngừa tình trạng nợ BHXH, kiểm tra đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH - Việc tra, kiểm tra phải bảo đảm nghiêm minh, tuân thủ quy định pháp luật; tạo điều kiện cho chủ thể tham gia quan hệ BHXH hoạt động bình thường, khơng làm ảnh hưởng cản trở hoạt động sản xuất - kinh doanh đơn vị; đảm bảo bình đẳng chủ thể tham gia quan hệ BHXH, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể, nghiêm cấm việc lợi dụng tra, kiểm tra để xâm hại lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia quan hệ BHXH; thông qua tra, kiểm tra phát vi phạm pháp luật BHXH cần xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định pháp luật 86 Tiểu kết Chƣơng Xuất phát từ vị trí, vai tr ý nghĩa bảo hiểm xã hội pháp luật nhà nước với thực trạng pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã Sơng Cơng, thấy rằng, việc nâng cao nhận thức tầm quan trọng pháp luật bảo hiểm xã hội vấn đề tất yếu Căn vào đ c điểm, tình hình cụ thể thực trạng pháp luật bảo hiểm xã hội, Chương luận văn đưa yêu cầu, định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Trong thời gian tới, bảo hiểm xã hội thị xã Sơng Cơng, quyền cấp, sở, ban, ngành cần đẩy mạnh, nâng cao nhận thức cho chủ thể đối tượng thực pháp luật bảo hiểm xã hội; tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật bảo hiểm xã hội; tăng cường lãnh đạo cấp ủy tham gia, phối hợp đoàn thể, ban, ngành tham gia bảo hiểm xã hội; nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công Để thực tốt, đồng yêu cầu, phương hướng, giải pháp việc nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động tra hành chính, u cầu quan chức có liên quan, quan chuyên ngành phải phối hợp xây dựng văn pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu công tác bảo hiểm xã hội Đồng thời Đảng Nhà nước cần đưa sách tuyên truyền, phổ biến pháp luật tích cực nữa, nhằm xây dựng m t tri thức pháp luật chung cho toàn xã hội 87 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu “Pháp luật bảo hiểm xã hội- từ thực tiễn Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên” cho thấy việc triển khai thực thi pháp luật bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đạt nhiều kết đáng ghi nhận Song bên cạnh c n tồn hạn chế, bất cập, đ i hỏi cấp, ngành có phối hợp để giải thời gian tới Từ thực tiễn pháp luật bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công cho thấy: Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập, vào hoạt động, tổ chức thực sách bảo hiểm xã hội phạm vi toàn quốc giải vấn đề bản, có tác dụng nhiều m t việc đảm bảo an toàn xã hội, có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Luật BHXH phù hợp với thực tiễn, sống chấp nhận ngày khẳng định vai tr quan trọng hệ thống sách xã hội Đảng Nhà nước Tuy nhiên, trình thực Luật BHXH bộc lộ bất cập, hạn chế đ t nhu cầu khách quan việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật BHXH cách nhằm thiết lập khung sách, pháp luật BHXH phù hợp với phát triển kinh tế thị trường, đáp ứng nguyện vọng NLĐ, đảm bảo ASXH hội nhập kinh tế quốc tế tình hình Pháp luật bảo hiểm xã hội khơng phải xây dựng hồn tồn mà kế thừa sách bảo hiểm xã hội chế kế hoạch hố tập trung Chính mà pháp luật bảo hiểm xã hội hành không tránh khỏi bất cập như: mối quan hệ đóng góp hưởng thụ, bất cập lương hưu, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mở rộng Để khắc phục bất cập hạn chế sách bảo hiểm xã hội, 88 xây dựng hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội phù hợp với nghiệp đổi kinh tế nhiều thành phần, đáp ứng nguyện vọng đông đảo người lao động, chủ sử dụng lao động phù hợp với xu phát triển đất nước giai đoạn Việc hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội, củng cố bổ sung văn quy phạm pháp luật bảo hiểm xã hội cần thiết Với mục đích nghiên cứu đ t ra, dựa sở nghiên cứu pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội Thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên Qua nghiên cứu pháp luật bảo hiểm xã hội thị xã Sơng Cơng, tỉnh Thái Ngun thấy việc triển khai thực pháp luật bảo hiểm xã hội cách thực có hiệu c n vấn đề phức tạp, khó khăn, ln đ i hỏi tìm t i, nghiên cứu lý luận, sáng tạo thực tiễn thực địa phương Tác giả hy vọng giải pháp áp dụng, kiểm chứng thực tế qua góp phần bổ sung, góp phần hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội cách có hiệu quả, từ nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, đảm bảo bình ổn cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sông Công địa phương nước 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Vụ BHXH (2016), Báo cáo tình hình thực Luật Bảo hiểm xã hội năm 2015 - 2016, Hà Nội Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2010), Báo cáo tổng kết năm 2010 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2010), Báo cáo tổng tổng hợp chi BHXH, BHYT năm 2010 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2011), Báo cáo tổng kết năm 2011 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2011), Báo cáo tổng tổng hợp chi BHXH, BHYT năm 2011 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2012), Báo cáo tổng kết năm 2012 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2012), Báo cáo tổng tổng hợp chi BHXH, BHYT năm 2012 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2013), Báo cáo tổng kết năm 2013 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2013), Báo cáo tổng tổng hợp chi BHXH, BHYT năm 2013 10 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2014), Báo cáo tổng hợp chi BHXH, BHYT năm 2014 11 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2015), Báo cáo kết công tác năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 12 Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công (2014), Báo cáo tổng kết năm 2014 13 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2011), Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, ban hành quy định quản lý thu cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 14 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015), Quyết định số 99/QĐ-BHXH, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội địa phương 90 15 Chính phủ (2015), Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015, quy định chi tiết số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc 16 Chính phủ (2015), Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015, quy định chi tiết số điều Luật BHXH BHXH tự nguyện 17 Chính phủ (2010), Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH 18 Chính phủ (2013), Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương sở cán bộ, công, viên chức lực lượng vũ trang 19 Công văn 1477/BHXH-CSXH, hướng dẫn thực chế độ thai sản theo quy định Bộ luật lao động 10/2013/QH13 20 Công văn 4409/BHXH - CSXH, hướng dẫn giải hưởng số chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2013 21 Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình lý luận chung Nhà nước Pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 22 Đại học Quốc gia Hà Nội (1999), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 23 Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước Pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Định (2008) Giáo trình bảo hiểm, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 25 Học viện trị Quốc gia Hồ Chí inh - Viện Nhà nước Pháp luật (2006), Lý luận chung nhà nước pháp luật, tập I, Nxb Lý luận trị, Hà Nội - 2016 26 Quốc hội (2012), Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18 tháng năm 2012, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2012 27 Quốc hội (2006), Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng năm 2006, Hà Nội 91 28 Quốc hội (2014), Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2014, Hà Nội 29 Đỗ Văn Sinh (2005), Hoàn thiện quản lý quỹ BHXH Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện CTQG Hồ Chí inh, Hà Nội 30 Phạm Đỗ Nhật Tân, (2009), Giáo trình Bảo hiểm xã hội 1,2, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 31 Lê Thị Hoài Thu (2009), “Luật BHXH từ quy định đến thực tiễn áp dụng” Tạp chí BHXH (199), tr.19-20 32 Dương Xuân Triệu, (2009), Giáo trình Quản trị BHXH, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 33 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (1952), Công ước 102: Quy phạm tối thiểu an toàn xã hội 34 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2010), Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/7/2010 hồ sơ quy trình giải hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội 35 Viện ngôn ngữ học (1996), Từ điển tiếng Việt 92 ... hội thị xã Sông Công 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã Sông Công 34 2.2 Pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực. .. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 30 2.1 Giới thiệu chung Bảo hiểm xã hội thị xã Sơng Cơng 30 2.1.1.Q trình hình thành Bảo hiểm xã hội. .. thiện pháp luật bảo hiểm xã hội 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã Sông Công 71 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã sông công tỉnh thái nguyên , Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã sông công tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay