Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đương cao tốc việt nam

112 3 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -/ - BỘ NỘI VỤ -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ NGOAN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -/ - BỘ NỘI VỤ -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ NGOAN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ TOÀN THẮNG HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, nội dung nghiên cứu hồn tồn chân thực chưa công bố hình thức Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Trần Thị Ngoan MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Tổng quan vốn kinh doanh công ty cổ phần 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh công ty cổ phần 1.1.2 Vai trò vốn kinh doanh hoạt động kinh doanh 1.1.3 Phân loại vốn kinh doanh 1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần .14 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh 14 1.2.2 Tầm quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 15 1.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 16 1.2.4 Phương pháp phân tích .22 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh 24 1.3.1 Nhân tố khách quan 24 1.3.2 Nhân tố chủ quan 26 T m t t Chương 29 Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 30 GIAI ĐOẠN 2013-2015 30 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức máy quản lý Công ty 32 2.1.4 Những kết kinh doanh chủ yếu năm gần 37 2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 39 2.2.1 Khái quát vốn kinh doanh Công ty .39 2.2.2 Hiệu sử dụng nguồn vốn 41 2.2.3 Hiệu sử dụng vốn cố định 47 2.2.4 Hiệu sử dụng vốn lưu động .54 2.2.5 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 69 2.3 Đánh giá tổng quan hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 73 2.3.1 Những kết đạt 73 2.3.2 Một số tồn nguyên nhân 75 T m t t Chương 76 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 77 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty 77 3.1.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty 77 3.1.2 Định hướng chung để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty 79 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty 81 3.2.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện máy quản lý .81 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức cơng tác phân tích tài chính, phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty 83 3.2.3 Xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn kinh doanh 84 3.2.4 Quản lý chặt chẽ chi phí 86 3.2.5 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý vốn kinh doanh .87 3.3 Một số kiến nghị 95 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 95 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại 97 3.3.3 Kiến nghị với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 98 3.3.4 Kiến nghị với cổ đông chi phối 99 T m t t Chương 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC VIẾT TẮT Các chữ viết tắt Giải nghĩa LNST Lợi nhuận sau thuế SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động VCĐ Vốn cố định VKD Vốn kinh doanh VLĐ Vốn lưu động DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng Kết kinh doanh năm 2013-2015 37 Bảng 2.2: Cơ cấu biến động VKD Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 39 Bảng 2.3: Cơ cấu biến động nguồn VKD Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 41 Bảng 2.4: Cơ cấu biến động TSDH Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 48 Bảng 2.5: Tình hình mua s m, trang bị TSCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 49 Bảng 2.6: Tình hình hao mòn TSCĐ Cơng ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 51 Bảng 2.7: Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .52 Bảng 2.8: Cơ cấu VLĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc 54 Bảng 2.9: Cơ cấu vốn tiền Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 57 Bảng 2.10: Hệ số khả tốn Cơng ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 59 Bảng 2.11: Cơ cấu khoản phải thu ng n hạn Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 60 Bảng 2.12: Tình hình cơng nợ Cơng ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 63 Bảng 2.13: Vòng quay khoản phải thu kỳ thu tiền trung bình Cơng ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .64 Bảng 2.14: Cơ cấu hàng tồn kho Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 65 Bảng 2.15: Số vòng quay hàng tồn kho số ngày vòng quay hàng tồ n kho Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 66 Bảng 2.16: Hiệu suất hiệu sử dụng VLĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 68 Bảng 2.17: Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng VKD Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 70 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.a: Biểu đồ tài trợ VKD Công ty Cổ phần Dịch vụ 44 đường cao tốc Việt Nam cuối năm 2013 44 Biểu đồ 2.b: Biểu đồ tài trợ VKD Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam cuối năm 2014 45 Biểu đồ 2.c: Biểu đồ tài trợ VKD Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam cuối năm 2015 46 Việt Nam giai đoạn 2013-2015 54 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy tổ chức Công ty VECS 33 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải kinh doanh c lãi hay n i cách khác cần tối đa h a giá trị doanh nghiệp Để đạt mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm biện pháp nhằm khai thác sử dụng cách triệt để nguồn lực bên doanh nghiệp, đưa phương hướng mục tiêu đầu tư, biện pháp sử dụng điều kiện c sẵn nguồn như: vốn, nguồn nhân tài, vật lực Trong nguồn đ vốn yếu tố quan trọng c vai trò mang tính định hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn định đời, tồn phát triển Doanh nghiệp Trong đ vốn kinh doanh điều kiện cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh điều kiện đủ phải quản lý, sử dụng c hiệu nguồn vốn Vốn kinh doanh đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Doanh nghiệp vấn đề quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững phát huy mạnh Tuy nhiên, bên cạnh doanh nghiệp bước c hiệu sản xuất kinh doanh tăng cao đồng thời khơng doanh nghiệp lúng túng hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ kéo dài, chí phá sản C nhiều nguyên nhân dẫn đến kết này, nguyên nhân quan trọng công tác tổ chức, quản lý sử dụng vốn doanh Chính doanh nghiệp cần phải xác định nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời c biện pháp thích hợp để huy động sử dụng c hiệu vốn kinh doanh điều kiện tra việc chấp hành chế độ quản lý sử dụng TSCĐ nội công ty, tính tốn kịp thời khoản tiết kiệm tăng hiệu sử dụng TSCĐ C thể n i phận quản lý tài kế tốn c vai trò to lớn việc quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định - Đối với dự án cần trang bị máy m c thiết bị Cơng ty nên phân tích rõ ràng cụ thể xem c nên đầu tư thêm TSCĐ không, ví dụ với dự án nhỏ cần máy m c thi cơng nên th dự án lớn Cơng ty phải tính tốn lựa chọn phương án xem nên thuê hay nên mua máy m c thiết bị chi phí cho dự án 3.2.5.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động * Giảm thiểu vốn hàng tồn kho Trong trình luân chuyển VLĐ phục vụ cho sản xuất kinh doanh việc tồn vật tư, hàng h a dự trữ tồn kho bước đệm cần thiết cho trình hoạt động bình thường doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp xây dựng Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam hàng tồn kho chủ yếu hạng mục cơng trình thi cơng xây dựng dở dang Với dự án xây dựng việc thi cơng ngồi trời phụ thuộc nhiều vào thời tiết Cơng ty nên cân đối việc mua nguyên vật liệu tùy theo tình hình thời tiết, thời tiết đẹp c thể mua nguyên vật liệu lần với giá trị lớn để thực thi công, c tháng thời tiết thất thường Công ty nên mua nguyên vật liệu với giá trị nhỏ để thực hết mua tiếp, tránh trạng mua hết ngun vật liệu cho cơng trình thời tiết xấu khơng làm được, ngun vật liệu để kho bị han rỉ, hư hỏng… Đối với dự án quản lý khai thác thu phí, vận hành bảo trì, đến kỳ tốn Cơng ty nên nhanh chóng nghiệm thu, hồn thủ tục, hồ sơ pháp lý theo yêu cầu, quy định chủ đầu tư bám sát, đôn đốc việc tốn tránh để tình trạng kéo dài q lâu việc toán 89 Đối với dự án thi công xử lý sụt trượt Công ty nên bám sát chủ đầu tư, cơng việc hồn thành đến đâu ký bảng xác nhận khối lượng bên đến đ làm sở cho việc nghiệm thu toán vào kỳ toán để việc toán diễn nhanh gọn hơn, tránh tình trạng nợ đọng bên * Thúc đẩy công tác thu hồi nợ Công ty cần c biện pháp cứng r n, kiên việc thu hồi số khoản cơng nợ q hạn tốn nhằm sớm thu hồi vốn cho Công ty Đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động, c khả tốn, cố tình chiếm dụng vốn, Cơng ty cần gửi hồ sơ cho quan pháp luật giải Việc ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng cần chặt chẽ, đảm bảo an toàn vốn, c hiệu Tất trường hợp hạn tốn Cơng ty cần u cầu khách hàng phải trả lãi cho công ty theo lãi suất vay hạn ngân hàng thời điểm ghi điều khoản hợp đồng, không để công nợ q hạn tốn, khơng để cơng nợ kh đòi phát sinh thêm Song song với việc phát triển hoạt động SXKD, việc thu hồi khoản công nợ hạn toán, dây dưa kéo dài nhiệm vụ cần quan tâm đặc biệt để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD Công ty Công ty cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho phận cán nhân viên chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, bám sát khách hàng để sớm thu hồi vốn cho công ty Bám sát, theo sát khoản nợ kh đòi, gặp làm việc trực tiếp với đối tác cơng nợ kh đòi với Cơng ty để thúc đẩy việc thu hồi công nợ Nếu khách hàng kiên khơng hợp tác phải nhờ đến can thiệp quan nhà nước để đòi nợ Nếu khoản nợ kh đòi trải qua nhiều năm nhờ can thiệp quan Nhà nước khơng giải phải cho vào khoản nợ xấu khả tốn trích lập dự phòng 90 tương ứng, để nguồn vốn Công ty sát với thực tế diễn ra, khơng tính số vốn nợ xấu vào làm vốn để đầu tư cho dự án, thực tế số vốn gần khả toán Xác định rõ nguồn vốn cơng trình mà cơng ty tham gia ký kết hợp đồng Đối với cơng trình c nguồn vốn đầu tư khác ảnh hưởng tới tiến độ thi cơng q trình tốn khác Công ty nên hạn chế thi công trước cơng trình chưa c kế hoạch cấp vốn từ chủ đầu tư nhà thầu Mặt khác, biết trước thực trạng nguồn vốn cơng trình để cơng ty c kế hoạch vốn cho việc khởi đầu thi cơng cơng trình kế hoạch thu hồi vốn công ty - Cần thực tốt công tác hồn thiện hồ sơ tốn: Hồ sơ tốn hồn thiện dựa sở thống xác định khối lượng thi công hạng mục cơng trình Việc tiến hành thi cơng đảm bảo thiết kế, tiến độ thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật, chất lượng hồn thành hồ sơ tốn nhanh gọn xác nhân tố tích cực thúc đẩy q trình tốn giá trị khối lượng hoàn thành bàn giao kể càn c thẩm định quan c thẩm quyền Các khoản phải thu Công ty VECS qua năm ngày tăng chiếm tỷ trọng lớn Vì vậy, công ty cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ để tránh bị chiếm dụng vốn, hạn chế rủi ro theo số hướng sau: Đến kỳ tốn Cơng ty phải rà sốt lại hợp đồng xem hợp đồng c doanh thu kỳ, nhanh ch ng xử lý số liệu xuất h a đơn cho đối tác đối tác chậm trễ tốn Cơng ty thúc giục bám sát để việc toán diễn nhanh c thể, tránh tình trạng qn khơng xuất h a đơn doanh thu xuất h a đơn muộn dẫn đến việc chậm trễ toán khách hàng, đối tác làm cho khoản phải thu tăng lên cao 91 Đối với đối tác mà Công ty vừa người bán vừa người mua mà đến kỳ tốn Cơng ty chưa thu tiền khách hàng c thể đối trừ cơng nợ khoản phải trả người bán phải thu khách hàng đối tác để giảm khoản phải thu khách hàng Công ty trả cho người bán Công ty cần giao cho phòng Kế tốn xây dựng sách tín dụng thương mại cụ thể trình Giám đốc duyệt theo thời điểm Chính sách phải xác định rõ điều kiện vốn, tình trạng kinh doanh, tình trạng lợi nhuận trách nhiệm trả nợ khách hàng Mục tiêu việc xây dựng tiêu chuẩn tín dụng thương mại nhằm giảm khối lượng khoản phải thu, rút ng n kỳ thu tiền Tuy nhiên phải xây dựng cho phù hợp với khách hàng Xây dựng sách tín dụng thương mại việc phân loại khách hàng Công ty quy mô để vừa quản lý khoản phải thu, vừa khơng ảnh hưởng đến doanh thu Chính sách tín dụng phải đảm bảo mềm mỏng, linh hoạt khơng vơ tình loại bỏ số khách hàng tiềm Trước ký hợp đồng hay giao dịch mua bán, Công ty phải quy định rõ thời hạn tốn hình thức tốn tiền hàng hợp đồng, hoá đơn, chứng từ bên phải c trách nhiệm tuân thủ cách đầy đủ, nghiêm túc điều kiện quy định, đồng thời Cơng ty nên đề hình thức bồi thường vi phạm điều khoản Công ty cần xây dựng sách tốn hợp lý sở đ tăng tốc độ thu hồi khoản phải thu Định kỳ hàng tháng, quý phòng Kế tốn phải tiến hành đối chiếu, tổng hợp phân tích tình hình cơng nợ đặc biệt khoản nợ đến hạn, hạn Các đối chiếu công nợ phải c chữ ký xác nhận tình hình cơng nợ Đối với khoản nợ kh đòi phải xác định rõ nguyên nhân biện pháp xử lý kịp thời để tránh tình trạng xảy khách hàng khác 92 Đối với khoản phải trả cho người bán, Công ty VECS cân nh c kỹ lưỡng trước tạm ứng cho khách hàng cho nhà thầu phụ Do tính chất cơng việc cần phải tạm ứng trước phần giá trị hợp đồng thi công nên Công ty thường phải ứng trước lượng tiền lớn, dẫn đến vốn bị chiếm dụng cao Do đ , Cơng ty cần phải lựa chọn phía đối tác c uy tín cao, tránh tượng giao tiền chậm tiến độ thi công làm cho vốn bị chiếm dụng, ảnh hưởng xấu đến hiệu sử dụng vốn công ty Công ty cần c ràng buộc cụ thể, chặt chẽ ký hợp đồng thi công Hiện nay, thị trường Công ty chủ yếu khách hàng truyền thống, khách hàng quen thuộc nên việc ký kết hợp đồng chưa chặt chẽ Điều nguy hiểm c thể gây rủi ro lớn đối tác khách hàng c chủ ý chủ quan trì trệ việc tốn thực thi cơng không đảm bảo Do vậy, công ty phải quy định làm tốt khâu giao kết hợp đồng; phải g n trách nhiệm khách hàng thông qua ràng buộc hợp đồng, điều khoản chất lượng, giao nhận, thời gian, điều kiện toán thời hạn toán Đối với khoản nợ hạn, nợ đọng cơng ty cần phân loại để tìm ngun nhân chủ quan khách quan khoản nợ, đồng thời vào tình hình thực tế để c biện pháp xử lý phù hợp gia hạn nợ, thỏa ước xử lý nợ, giảm nợ yêu cầu quan c thẩm quyền can thiệp Đồng thời cần c sách linh hoạt, mềm dẻo khoản nợ hạn đến hạn Đối với khách hàng uy tín, khách hàng truyền thống họ tạm thời c kh khăn tài c thể áp dụng biện pháp gia hạn nợ Còn khách hàng cố ý khơng tốn chậm trễ việc tốn cơng ty cần c biện pháp dứt khốt, trí c thể nhờ đến can thiệp tòa kinh tế để giải khoản nợ Thường xuyên làm tốt cơng tác theo dõi, rà sốt, đối chiếu tốn công nợ để tránh bị chiếm dụng vốn, đồng thời đảm bảo khả toán, 93 c g p phần đẩy nhanh vòng quay vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động * Tăng doanh thu Mục đích lớn Cơng ty tham gia hoạt động mong muốn đạt lợi nhuận, doanh thu cao Vì việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chiều rộng chiều sâu quan trọng Để đạt daonh thu cao Công ty cần: Thành lập tổ nghiên cứu phát triển để hoạch định, vạch hướng đ n, hiệu cho Công ty để dự án Công ty đầu tư c hiệu cao, tìm kiếm khách hàng mới, hợp đồng mới, công việc đem lại doanh thu hiệu cho Công ty Với hợp đồng ký kết cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo, th văn phòng trung tâm điều hành, Cơng ty vào thời gian hợp đồng tình hình thực tế nhu cầu khách hàng c thể dừng ký hợp đồng với đối tác hết thời gian hợp đồng để ký với đối tác khác c giá trị hợp đồng lớn thương thảo lại phụ lục hợp đồng để điều chỉnh tăng đơn giá cho phù hợp với giá hành để tăng doanh thu Với hợp đồng Công ty nên xem xét thật kỹ trước ký kết, tránh tình trạng nghiệm thu để lấy doanh thu lại bị tính trượt giá làm giảm doanh thu Đàm phán, làm việc với chủ đầu tư để xem xét việc tăng mức khốn cho cơng tác khai thác đường cao tốc Khi nghiệm thu cần nghiệm thu xác khối lượng, đơn giá, tránh tình trạng m c lỗi, bị phạt hợp đồng, bị c t giảm nghiệm thu làm giảm doanh thu mang cho Công ty * Giảm chi phí Cơng ty cần phải rà sốt lại tồn chi phí quản lý để c thể đưa biện pháp c t giảm chi phí hợp lý 94 Hiện nay, chi phí lương nhân viên Cơng ty VECS thường mức cao tăng hàng năm C t giảm lương nhân viên công việc không đơn giản n ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích nhân viên Công ty tác động xấu tới suất làm việc nhân viên Công ty cần rà soát, kiểm tra kỹ việc làm thêm nhân viên để trả lương thực tế cho nhân viên làm thêm, tránh tình trạng trả tiền lương làm thêm nhiều so với thực tế làm thêm nhân viên Với công cụ dụng cụ, tài sản ng n hạn Công ty nên kiểm tra chặt chẽ, hàng quý tổ chức kiểm kê để kiểm tra tình trạng hỏng, sử dụng, tránh tình trạng công ty nhiều tiền cho việc mua công cụ dụng cụ không hợp lý, nhân viên cố ý làm hỏng, mát tài sản Cơng ty phải b t nhân viên đ chịu trách nhiệm bỏ tiền bồi thường giá trị tài sản, công ty bỏ tiền cho khoản Việc tổ chức kiện Công ty nên chuẩn bị trước cách kỹ lưỡng, cân đối, xem xét địa điểm hợp lý để tổ chức nhằm giảm thiểu chi phí chi tiêu nội Bất kỳ doanh nghiệp hoạt động phát sinh chi phí, nhà quản lý vấn đề kiểm sốt chi phí mối quan tâm hàng đầu, lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí chi Kiểm sốt chi phí nâng cao hiệu chi tiêu, từ đ làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Vì thế, thời gian tới, Ban giám đốc Công ty VECS cần tăng cường xem xét c t giảm chi phí hợp lý 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Nền kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường c quản lý vĩ mơ Nhà nước Vì vậy, để Doanh nghiệp tư nhân hoạt động c hiệu Nhà nước phải c biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô linh hoạt 95 Cần thiết cải cách hành theo hướng thuận tiện, rõ ràng, gọn nhẹ giảm bớt chi phí thủ tục, giấy tờ, thời gian chờ đợi gây tình trạng tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, đồng thời điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất kinh doanh, giảm chi phí vốn nâng cao trình độ công nghệ quản lý - Cần ban hành sửa đổi hệ thống luật để đảm bảo cho bình đẳng kinh doanh thành phần kinh tế, tạo cạnh tranh lành mạnh, x a bỏ tiêu cực kinh doanh kinh tế - Ban hành luật hỗ trợ cho đời hoạt động thị trường tài chính, sửa đổi bổ sung điều luật ban hành cho phù hợp với thông lệ quốc tế, cần c nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh c hiệu - Nhà nước cần hỗ trợ can thiệp để doanh nghiệp thu hồi nhanh khoản thu hạn để tránh tình trạng ứ đọng vốn ảnh hưởng xấu đến SXKD, đồng thời gây thất thu cho Nhà nước Trong công tác đấu thầu, chủ đầu tư thường chọn nhà thầu đưa mức giá thấp nhất, ý tới chất lượng cơng trình Do nhiều nhà xây dựng đưa mức giá thấp để trúng thầu c thể bỏ qua không thực đầy đủ tiêu chất lượng công trình Vì nhà nước nên c hệ thống văn luật đầy đủ, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh công tác đấu thầu trình hoạt động SXKD Nhà nước cần tăng cường quản lý chặt chẽ lĩnh vực xây dựng, tránh tượng tiêu cực lợi dụng kẽ hở luật pháp để làm ăn phi pháp ảnh hưởng đến hiệu ngành xây dựng môi trường kinh doanh doanh nghiệp xây dựng - Nhà nước cần c sách biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước để doanh nghiệp thực giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân: 96 Về chủ trương sách, Nhà nước cần xây dựng chiến lược ổn định, lâu dài, rõ ràng, minh bạch, tạo hành lang thơng thống cho DN hoạt động Về sách thuế, phí, Nhà nước nên xem xét ban hành sách loại phải ổn định, lâu dài Cụ thể, nên miễn thuế GTGT cho số ngành hàng nước giúp DN giải hàng tồn kho, thu hồi vốn để tái sản xuất; tạm ngưng ban hành thêm loại thuế, phí phải thu DN Đồng thời, Nhà nước nên c sách ưu đãi thuế doanh nghiệp nước, khuyến khích sản xuất để c thể cạnh tranh với hàng nhập ngoại Tránh tình trạng năm qua doanh nghiệp nước ta thường nhập loại máy m c cũ kỹ, lạc hậu, không giúp nhiều cho doanh nghiệp việc nâng cao chất lượng sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm nước Về vốn lãi suất, Nhà nước nên cho phép DN đảo nợ thay cho mua bán nợ C sách giúp DN tiếp cận nguồn vốn, phải khống chế trần lãi suất cho vay ngân hàng thương mại kể nợ cũ nợ áp dụng lãi suất nhau, đồng thời giảm bớt thủ tục điều kiện bảo đảm để giúp DN tiếp cận nguồn vốn vay - Nhà nước cần c sách nhằm khuyến khích khả tự chủ, động doanh nghiệp công tác huy động sử dụng vốn - Bên cạnh đ phía Bộ Giao thơng vận tải cần c kế hoạch cụ thể, rõ ràng từ đ giúp cho Công ty VECS c hướng phù hợp đem lại hiệu kinh tế cao 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại Ở Việt Nam ngân hàng thương mại đ ng vai trò quan trọng việc huy động vốn, tốn doanh nghiệp Vì mối quan hệ Công ty với ngân hàng cần thiết định ngân hàng ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty 97 Về phương tiện tốn, ngân hàng cần đại h a cơng nghệ tốn, cung cấp hình thức tốn khơng dùng tiền mặt nhằm tham gia tốc độ toán, nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động công ty, tạo niềm tin cho đối tác 3.3.3 Kiến nghị với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đơn vị thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, đ công ty chịu giám sát trực tiếp Tổng công ty Hoạt động công ty phải tuân thủ quy chế quản lý Hội đồng thành viên (HĐTV) tổng công ty ban hành thống tồn Tổng cơng ty Vì vậy: Tổng công ty cần c biện pháp phù hợp việc phân bổ vốn cho Công ty, đặc biệt công ty đảm nhiệm dự án, hạng mục cơng trình thi cơng mà VEC giao, tạo điều kiện cho Công ty c đủ nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao lực sản xuất giành th ng lợi kinh doanh Đề nghị HĐTV VEC tiếp tục tạo điều kiện công việc hoạt động SXKD VECS, đẩy nhanh cơng tác tốn với hạng mục cơng trình thi công xong Với đội ngũ cán c trình độ, lực cao, Tổng cơng ty cần đ ng vai trò người hướng dẫn giúp đỡ cho Cơng ty cơng tác quản lý tài n i riêng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty n i chung Hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho cán tài kế tốn n i riêng công ty VECS n i chung giúp công ty nâng cao hiệu hoạt động Tổng công ty cần xây dựng chế độ khen thưởng xứng đáng cho đơn vị thành viên đạt kết hoạt động sản xuất kinh doanh tốt khen thưởng cá nhân c đ ng g p, sáng kiến hoạt 98 động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tinh thần hăng hái, chủ động, sáng tạo sản xuất công ty 3.3.4 Kiến nghị với cổ đông chi phối Đề nghị cổ đông đưa ý kiến tham mưu cho Giám đốc việc định hướng phát triển trung dài hạn Công ty Giới thiệu đối tác, khách hàng quan trọng để công ty c thể hợp tác hiệu lĩnh vực sản xuất kinh doanh Do tình hình sản xuất kinh doanh thời gian tới cần huy động nguốn vốn tương đối lớn mà nguồn vốn công ty thiếu đề nghị cổ đơng chưa nhận cổ tức c thể chuyển thành cổ phiếu thưởng để lại Công ty chuyển thành khoản đầu tư nhận vào năm sau Hiện Công ty giai đoạn mở rộng SXKD đầu tư, doanh thu dần tăng cao cần dùng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động, cổ tức c thể chưa cao đề nghị cổ đơng chia sẻ kh khăn với Cơng ty, tránh tình trạng áp dặt cổ tức cho Công ty Để c đủ nguồn vốn thực đầu tư trạm dừng nghị dọc đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngải năm 2017-2018 khoảng 500 tỷ, đề nghị cổ đơng tăng vốn điều lệ thơng qua hình thức bổ sung vốn T m tắt Chương Chương luận văn tập trung phân tích số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam Các giải pháp đưa sở phân tích thực trạng chương tồn thực tế Công ty Việc đưa giải pháp phần giúp Công ty c sở để quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Bên cạnh đ , chương nêu số đề xuất nhà nước quan cấp chế quản lý đơn vị Các giải pháp đề xuất sát với thực tế đơn vị 99 KẾT LUẬN Vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh vấn đề quan trọng trình tồn tại, phát triển doanh nghiệp Hoạt động quản lý sử dụng vốn kinh doanh đạt hiệu cao doanh nghiệp c điều kiện tích lũy, đầu tư đổi công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh Qua luận văn “Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam”, tác giả sâu khảo cứu số vân đề lý luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp; nêu phân tích sâu số tiêu thể hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp luận văn làm rõ Từ vấn đề mang tính lý luận đ , luận văn phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam Qua phân tích tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn dạng nh m tiêu dựa theo cách phân loại vốn cố định, vốn lưu động, luận văn đánh giá tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty thông qua g c độ thành quả, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế đ Kết phân tích thành tựu, nguyên nhân tồn công tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam luận văn sử dụng làm sở để đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty như: Mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh, tăng doanh; giảm dự trữ hàng tồn kho, hạn chế ứ đọng vốn hàng tồn kho; tăng cường thu hồi công nợ, giảm tỷ trọng khoản phải thu; c t giảm chi phí; xác định mức nhu cầu vốn kinh doanh chủ động công tác huy động sử dụng vốn kinh doanh; khai thác hiệu hình thức huy động vốn, giảm chi phí 100 lãi vay; tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện máy quản lý; bước hồn thiện cơng tác phân tích tài chính, phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp Trong trình nghiên cứu, c nhiều cố g ng, song hiểu biết kinh nghiệm tác giả hạn chế nên luận văn kh tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận ý kiến đ ng g p từ thầy cô giáo, nhà khoa học để luận văn hoàn thiện 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài Cơng ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam năm 2013, 2014, 2015 Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2015), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà (2010), “Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp”, Nxb Tài chính, Hà Nội Đặng Đình Đào, Hồng Đức Thân (2003), Giáo trình kinh tế thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội Trần Thị Vân Hoa (2016), “Kinh tế năm 2015 số tiêu kinh tế năm 2016”, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn, số 02 (151), tr.3-5 Đàm Văn Huệ (2012) Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nhỏ vừa (sách chuyên khảo) Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Đàm Văn Huệ (2006), Giáo trình Hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2011) Tài cơng ty đại Hà Nội: NXB thống kê 10 Nguyễn Minh Kiều (2011) Giáo trình tài doanh nghiệp (Lý thuyết – tập giải) Hà Nội: NXB Lao động xã hội 11 Vũ Văn Ninh, Bùi Văn Vần (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 12 Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích kinh tế doanh nghiệp, lý thuyết thực hành, Nxb Tài chính, Hà Nội 13 Lê Văn Tâm, Ngơ Kim Thanh (2004), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 102 14 Trần Ngọc Thơ (2003), Tài doanh nghiệp đại, Nxb Thống kê, Hà Nội 15 PGS.TS Đinh Văn Sơn (2007), Giáo trình tài doanh nghiệp thương mại - Đại Học Thương Mại, NXB Thống kê,) 16 PGS.TS Trần Thế Dũng (2008), Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại – Trường Đại học Thương Mại 17 Sách kinh tế học – Nhà Xuất thống kê năm 2007 – Nh m Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân 18 Bùi Thị Bích Thuận (2015), “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh Đơ”, luận văn thạc sĩ, chun ngành Tài – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 19 Phạm Thị Kim Thúy (2014), “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Phúc, luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 20 Đỗ Hoàng Toàn, Nguyễn Kim Truy (2005), Quản trị kinh doanh, Nxb Thống kê, Hà Nội 21 Trần Thị Huyền Trang (2013), “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tập đoàn FPT” luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Tài – Ngân hàng, Học viện tài chính, Hà Nội 103 ... sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Tổng quan vốn kinh doanh công ty cổ phần 1.1.1... thời vốn cho SXKD với chi sử dụng vốn hợp lý, nâng cao hiệu sử dụng vốn 1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh Hiệu sử dụng vốn kinh doanh. .. động sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đương cao tốc việt nam , Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đương cao tốc việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay