Thanh tra hành chính từ thực tiễn thanh tra thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang

97 16 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ HỒNG YẾN THANH TRA HÀNH CHÍNH – TỪ THỰC TIỄN THANH TRA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ HỒNG YẾN THANH TRA HÀNH CHÍNH – TỪ THỰC TIỄN THANH TRA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH VĂN MINH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Thanh tra hành – Từ thực tiễn Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tun Quang” cơng trình nghiên cứu thực thân tơi, khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu có liên quan đƣợc cơng bố Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, hoàn toàn dựa theo số liệu thu thập điều tra Các thơng tin trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày tháng Tác giả Đỗ Thị Hoàng Yến năm 2017 LỜI CẢM ƠN Luận văn kết thân sau trình nỗ lực học tập nghiên cứu với giúp đỡ thầy cô, đơn vị, đồng nghiệp ngƣời thân Để có đƣợc thành ngày hơm nay, lời tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo – TS Đinh Văn Minh, ngƣời hƣớng dẫn khoa học trực tiếp, dành nhiều thời gian, cơng sức q trình nghiên cứu để giúp tơi hồn thành luận văn Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn đến Học viện Hành Quốc gia, khoa Sau Đại học tồn thể thầy, giáo Học viện Hành Quốc gia giảng dạy tận tình truyền đạt kiến thức q báu, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí cơng tác Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu điều tra nghiên cứu Cuối cùng, xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, ngƣời thân, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ an tâm công tác, học tập quan tâm, chia sẻ bạn học lớp Cao học Luật Hành Luật Hiến pháp LH2.B1 động lực giúp tơi hồn thành khóa học luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn./ Tác giả Đỗ Thị Hoàng Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA VÀ THANH TRA HÀNH CHÍNH 1.1 Khái quát chung tra 1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò, ngun tắc tra hành 10 1.3.Cấu thành tra hành 21 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động tra hành 31 Tiểu kết Chƣơng 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TRA HÀNH CHÍNH TẠI THANH TRA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG 39 2.1 Khái quát chung thành phố Tuyên Quang 39 2.2 Cơ cấu, tổ chức, nội dung hoạt động Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 41 2.3 Thực trạng hoạt động tra hành Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 45 2.4 Nhận xét chung tra hành từ thực tiễn Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 61 Tiểu kết Chƣơng 68 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THANH TRA HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG 69 3.1 Yêu cầu việc bảo đảm tra hành thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 69 3.2 Phƣơng hƣớng bảo đảm tra hành thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 71 3.3 Giải pháp bảo đảm tra hành thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 75 Tiểu kết chƣơng 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức hệ thống phòng ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 42 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy Thanh tra thành phố Tuyên Quang 43 Bảng 2.1: Bảng thống kê số lƣợng cán bộ, công chức thuộc Thanh tra thành phố Tuyên Quang theo chức vụ trình độ chun mơn, nghiệp vụ 45 Bảng 2.2: Tổng số tra hành thành phố Tuyên Quang năm 2010 – 2015 57 Bảng 2.3: Bảng thống kê kết xử lý đạo việc thực kết luận, kiến nghị tra hành Thanh tra thành phố Tuyên Quang năm 2010 – 2015 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đối với cán bộ, đƣợc làm cơng tác tra vinh dự Vì sao? Vì cơng tác tra công tác quan trọng, Đảng Chính phủ có tin cậy giao cho làm nhiệm vụ ấy” [43] Có thể thấy, cơng tác tra nội dung hoạt động quản lý hành nhà nƣớc, chức thiết yếu quản lý nhà nƣớc, công cụ phục vụ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nƣớc Bên cạnh đó, tra phƣơng thức phát huy dân chủ, tăng cƣờng pháp chế, phát xử lý biểu quan liêu, tham ơ, lãng phí hành vi vi phạm pháp luật hoạt động quản lý Ngay từ ngày đầu lập nƣớc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý tới việc sử dụng, phát huy vai trò cơng tác tra Tại họp Chính phủ ngày 13/11/1945, Hồ Chủ tịch đề nghị “Các Bộ trƣởng chia tra khu vực gần Hà Nội, Bộ Nội vụ khảo cứu lập chƣơng trình việc này” Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân tổ chức tra ngày Có thể nói, kể từ tổ chức hoạt động tra đƣợc thức quy định văn quy phạm pháp luật chuyên biệt, công tác tra phát huy đƣợc nhân tố tích cực phòng ngừa xử lý vi phạm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện chế tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nƣớc, quyền lợi ích hợp pháp quan tổ chức nhân dân Tuy nhiên, thực tế nay, quy định hành tra, chƣa đƣợc quy định rõ, chồng chéo vai trò, hoạt động tra hành chuyên ngành, hoạt động phối hợp xử lý quan tra quan chức dẫn đến hiệu công tác tra nhiều hạn chế, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nƣớc Bên cạnh đó, quyền hạn tra bị hạn chế, kết luận, kiến nghị tra chƣa đƣợc thực thi cách nghiêm chỉnh thiếu nhiều biện pháp cứng rắn, chế tài đủ mạnh Một số cán tra chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu trình độ, kỹ nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức lĩnh trị thực nhiệm vụ đƣợc giao Để xử lý dứt điểm tình trạng khơng vấn đề riêng địa phƣơng, ngành mà phải cần có hỗ trợ từ tất quan hữu quan Tình hình đặt đòi hỏi phải nghiên cứu cách tổng thể lý luận thực tiễn cơng tác tra nói chung, đặc biệt cơng tác tra hành nói tiêng, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác Xuất phát từ lý nêu trên, em chọn đề tài: “ Thanh tra hành – từ thực tiễn Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp chƣơng trình sau đại học chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành Học viện Hành Quốc gia Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Hiện nay, nói tra hành chính, có nhiều đề tài nghiên cứu tác giả đề cập đến nội dung liên quan đến hoạt động này, nhƣng để nghiên cứu cách trực tiếp, có hệ thống chuyên sâu tra hành số lƣợng cơng trình nghiên cứu hạn chế, cụ thể nhƣ sau: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu khoa học - “Cơ sở xác định trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng” đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Viện khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm - “Một số giải pháp nhằm hạn chế trùng lắp, chồng chéo hoạt động tra” đồng chí Lê Đức Trung – Viện khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm Thứ hai, đề tài luận án, luận văn bảo vệ - Luận án tiến sỹ “Tổ chức hoạt động tổ chức Thanh tra nƣớc ta giai đoạn – thực trạng giải pháp” tác giả Trịnh Xuân Thiện - Luận văn thạc sỹ :“Hoạt động tra hành quan Thanh tra tỉnh, từ thực tiễn tỉnh Cà Mau”; “Thanh tra quận, huyện; Thanh tra xây dựng xã, phƣờng, thị trấn Thành phố Hồ Chí Minh” Thứ ba, nghiên cứu đăng báo, tạp chí, trang điện tử thống - “Phân định tra hành - tra chuyên ngành: vƣớng mắc đặt cho việc sửa đổi Luật tra” tác giả Đinh Văn Minh – Viện khoa học Thanh tra - “Thanh tra hành góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà Nƣớc” tác giả Nguyễn Tân Đông – Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Các đề tài, chuyên đề, viết nghiên cứu đề cập bƣớc đầu đến vấn đề tra hành Các viết, cơng trình nghiên cứu phần lớn tập trung vào khó khăn thực hoạt động tra hành chính, phân định tra hành tra chuyên nghành, chƣa có nhiều đề tài sâu nghiên cứu lý luận , thực tiễn công tác tổ chức thực hoạt động tra hành cấp, ngành, cụ thể hoạt động tra hành địa bàn thành phố Tun Quang, tỉnh Tun Quang Các cơng trình nghiên cứu sở, tiền đề việc tham khảo, tiếp cận, nghiên cứu để đƣa giải pháp cơng tác hồn thiện tổ chức thực tra hành tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang thể hiểu đƣợc vai trò mình, đảm bảo thực tra cách trách nhiệm, nghiêm túc từ có hành động đắn việc thực nhiệm vụ, quyền hạn thân Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần thực phong phú, linh hoạt hơn, phù hợp để cán nhân dân nhận thức rõ vai trò hoạt động tra hành Các hình thức tun truyền phổ biến áp dụng nhƣ: hội thi tìm hiểu pháp luật cộng đồng dân cƣ, lồng ghép nội dung pháp luật vào buổi sinh hoạt tổ chức đoàn thể, tuyên truyền phát loa phƣờng…Tiếp tục phối hợp với phòng Tƣ pháp, ngành Tƣ pháp tập huấn cho cán công chức làm công tác tra, tập huấn cập nhật kịp thời quy định pháp luật trách nhiệm, quyền hạn cán bộ, công chức Các cá nhân phát đƣợc vi phạm phải tố cáo hành vi vi phạm để kịp thời khắc phục, hƣớng dẫn, đào tạo bồi dƣỡng kĩ tuyên truyền, giáo dục pháp luật để cán công chức trở thành tun truyền viên pháp luật q q trình thực tra Giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, công chức ngƣời dân hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp việc xác định trách nhiệm chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng Đây yếu tố gắn liền với quyền lợi trách nhiệm công dân việc bảo đảm lợi ích cá nhân nhƣ nhà nƣớc xây dựng hành sạch, minh bạch 3.3.1.2 Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật tra hành Để có sở thực việc xem xét, đánh giá xử lý vi phạm hoạt động tra hành trƣớc hết cần phải hồn thiện pháp luật tra hành Hệ thống văn pháp luật đƣợc coi sở pháp lý quan trọng đóng vai trò cơng cụ giúp quan tra tổ chức thực quyền Hay nói cách khác, hệ thống văn pháp luật giống nhƣ kim nam, đảm bảo cho hoạt động tra hành đƣợc thực 76 mục tiêu, mục đích, định hƣớng đề Nâng cao hiệu công tác tra hành đòi hỏi phải có giải pháp đồng song gắn với trình đổi mới, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, mà trƣớc tiên phải hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật tra hành Thứ nhất, ban hành văn pháp luật hƣớng dẫn, phân định rõ nội dung, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tƣợng hoạt động tra hành tra chuyên nghành để có đƣợc quan niệm tƣ thống tra hành Khi văn pháp luật đƣợc ban hành phải cứ, phù hợp với thực tế, khắc phục hạn chế mà thực tiễn đƣa Thể thức văn pháp luật phải phù hợp với tính chất yêu cầu công tác tra Các quy định pháp luật nội dung, đối tƣợng tra hành cần có bóc tách rõ rệt với hoạt động tra chuyên nghành để tránh gây lúng túng hoạt động tra Cùng với đó, tăng cƣờng quy định pháp luật xử lý sau tra Đặc biệt quy định cƣỡng chế xử lý sau tra, chế tài xử lý việc không chấp hành thực kết luận tra, văn hƣớng dẫn trình tự thủ tục, xử lý sau tra Trong thời gian tới, nghành tra có nên thiết lập quan chuyên trách có trách nhiệm thực hiện, thi hành kết luận tra, tƣơng tự nhƣ quan thi hành án để thi hành Bản án, định Tòa án…? [27] Thứ hai, đổi nội dung tra hành phù hợp với đặc thù địa phƣơng Luật Thanh tra năm 2010 khắc phục bất cập việc thực Luật Thanh tra năm 2004, tạo bƣớc phát triển quan niệm tra hành Để tăng cƣờng tra hành chính, cần tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật tra, bổ sung nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trƣởng quan quản lý nhà nƣớc cấp công tác tra nhƣ sau: Chi tiết hóa quy định trách nhiệm thủ trƣởng quan hành nhà nƣớc việc tổ chức, đạo hoạt động tra, xử lý kịp thời kết luận, kiến nghị tra phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật hành 77 vi, định Các quy định chi tiết cần nêu rõ đƣợc hình thức thực hiện, nhiệm vụ, thời gian thực hình thức trách nhiệm pháp lý phải chịu không thực nhiệm vụ tƣơng ứng Quy định thành chế định riêng tra trách nhiệm thực pháp luật tra, cần quy định rõ chủ thể, phạm vi, trình tự, thủ tục giám sát quan quyền lực nhà nƣớc tra, kiểm tra trách nhiệm quan hành việc thực pháp luật tra Thứ ba, tăng cƣờng thẩm quyền cho ngƣời đứng đầu quan tra thực thi hoạt động tra hành Hiện nay, đặc thù phân cấp phân quyền nên quan tra chịu chi phối tƣơng đối lớn từ phía quan quản lý nhà nƣớc cấp Thế nên, hoạt động tra trách nhiệm Thủ trƣởng quan quản lý nhà nƣớc đƣợc thực cách qua loa, hình thức Việc tăng thẩm thẩm quyền cho Chánh Thanh tra thành phố, trƣởng Đoàn tra hƣớng cho hoạt động tra hành đƣợc thực cách nghiêm minh, độc lập 3.3.1.3 Tăng cường lãnh đạo cấp Ủy tham gia phối hợp đoàn, thể, ban, nghành hoạt động tra hành Sự lãnh đạo Đảng nguyên tắc tổ chức hoạt động máy hành nhà nƣớc Thanh tra hành khơng ảnh hƣởng đến quyền lợi ích tổ chức, cá nhân cán bộ, cơng chức mà ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế- xã hội địa phƣơng Do đó, phải đặt dƣới lãnh đạo Đảng Đây nhân tố đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm quyền công dân, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa nâng cao hiệu quản lý hành nhà nƣớc Đảng lãnh đạo, đạo tra thông qua việc ban hành chủ trƣơng, đƣờng lối định hƣớng cho hoàn thiện hệ thống pháp luật tra hành lãnh đạo việc tổ chức thực nhiệm vụ xử lý sau hành vi vi phạm xảy 78 Trong công tác tổ chức, Đảng thành phố cần lựa chọn, bố trí cán Đảng có phẩm chất trị vững vàng, tận tụy với trình độ chun mơn phù hợp để làm tốt cơng tác tra hành Đối với cấp ủy sở, cần nắm văn luật quy định trách nhiệm, quyền hạn công chức, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo thƣờng xuyên, kịp thời, đầy đủ lên quan cấp quan tra để theo dõi, nắm tình hình chung Lãnh đạo tổ chức đoàn thể tham gia tích cực vào việc tố cáo hành vi sai phạm; xử lý vi phạm xảy thẩm quyền giải quyết; tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên Nâng cao, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng việc xác định trách nhiệm pháp lý chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng Mặt trận tổ quốc, báo chí, tổ chức đồn thể nhân dân cần tích cực tham gia giám sát việc thực nhiệm vụ, quyền hạn chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng Qua đó, kịp thời thơng báo cho quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật Các quan báo chí, truyền thơng phối hợp, chủ động phát hiện, đăng tin cá nhân, tập thể tiêu biểu thực tốt pháp luật tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trƣờng hợp có biểu sai phạm để nâng cao hiệu hoạt động tra hành thành phố Tuyên Quang 3.3.1.4 Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tra hành Việc đổi hồn thiện cấu tổ chức, thẩm quyền nghành tra điều kiện thực tiễn nhu cầu đòi hỏi cần thiết Vì qua thực trạng tình hình thực triển khai tra hành địa phƣơng, cấp Ủy quyền cần thấy đƣợc phải lựa chọn cán tra có 79 lực, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng thực công tác tra Đồng thời tạo điều kiện ổn định để cán tra gắn bó với cơng việc, với nhiệm vụ đƣợc giao, xây dựng đội ngũ tra viên chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, hết lòng phục vụ nhân dân Ngồi cần phải bảo đảm lãnh đạo Đảng ủy, quyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cấp Ủy, quyền, tổ chức trị - xã hội toàn thể nhân dân tổ chức, hoạt động tra hành Từ đó, phòng ngừa hạn chế tiêu cực công tác tra hành chính, giữ vững lòng tin nhân dân với Đảng, Nhà nƣớc Thanh tra nhà nƣớc Đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, để họ thực tốt nhiệm vụ quyền hạn đƣợc giao phó Là nội dung nhạy cảm liên quan đến trách nhiệm quản lý cán công chức thực nhiệm vụ quyền hạn mình, vậy, cơng tác cán việc chuẩn hóa cán trực tiếp thực tra hành nội dung cần đƣợc coi trọng cơng tác đào tạo, tuyển dụng Đồng thời có quản lý chặt chẽ quan cấp cho nội dung tuyển dụng, đào tạo cán làm công tác tra Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm cơng tác tra hành với số lƣợng phù hợp, chất lƣợng ngày đƣợc nâng cao, cấu hợp lý, có trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, khơng ngừng đổi sáng tạo, đáp ứng đƣợc tối đa yêu cầu nhiệm vụ công việc đƣợc giao Để thực tốt mục tiêu đề nêu trên, cần tập trung thực nội dung sau: Một là, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tra hành Các quan có thẩm quyền cần đổi 80 nội dung chƣơng trình đào tạo chủ yếu bồi dƣỡng kiến thức pháp luật, am hiểu sấu sắc tra hành Ngồi ra, cần bám sát thực tiễn quản lý nhà nƣớc cán công chức, đào tạo kĩ tiến hành hoạt động tra Hai là, xây dựng sách đãi ngộ hợp lý thỏa đáng với cán làm công tác tra hành chính, đặc biệt chế độ tiền lƣơng, phụ cấp để tạo động lực, động viên cán chuyên tâm công tác Tăng cƣờng hệ thống trang thiết bị kĩ thuật, sở vật chất phục vụ công tác tra Ba là, phát huy trách nhiệm ngƣời đứng đầu, chế độ khen thƣởng hợp lý với cán cơng chức có sáng kiến cơng việc Tiến tới xóa bỏ tình trạng bè phái, gây tiêu cực, đoàn kết nội bộ, ảnh hƣởng đến chất lƣợng hiệu công tác tra Xử lý nghiêm hành vi vi phạm, dù ngƣời vi phạm vị trí chức vụ 3.3.2 Nhóm giải pháp cụ thể Một là, tiếp tục tổ chức thi tìm hiểu Luật, tra quan ban ngành thành phố, phƣờng tổ chức để hiểu biết rõ tầm quan trọng việc đảm bảo thực tra hành Khuyến khích nhân dân quan báo chí mạnh dạn tố giác, khiếu nại, tố cáo với hành vi sai phạm để quan tra có thẩm quyền trực tiếp xem xét, xử lý kịp thời Hai là, Thanh tra thành phố cần tiến hành phối hợp với tổ chức, cá nhân thực kiểm tra, rà sốt hoạt động tra hành toàn thành phố Thực nghiêm kết luận, kiến nghị sau tra, không buông lỏng để sai sót trƣờng hợp Từ số liệu phân tích cụ thể, từ có biện pháp xử lý, ứng phó văn quy định hợp lý hơn, phù hợp với thực tiễn thành phố, kiến nghị tham mƣu thông qua Hội đồng nhân dân cấp 81 thành phố việc đóng góp ý kiến xây dựng văn pháp luật hƣớng dẫn cụ thể hoạt động tra hành Ba là, tăng cƣờng công tác tra trách nhiệm nhằm phát xử lý tham nhũng nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí địa phƣơng Nội dung cần đƣợc thực cách thƣờng xuyên, định kì, nghiêm túc, minh bạch, đặc biệt việc xem xét, xử lý trách nhiệm ngƣời đứng đầu để xảy tham nhũng Bốn là, bên cạnh việc đào tạo bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cần thƣờng xuyên thực công tác giáo dục trị, tƣ tƣởng, nâng cao nhận thức, lĩnh trị, tăng cƣờng giáo dục đạo đức công vụ tinh thần phục vụ nhân dân, đẩy mạnh học tập làm theo tƣ tƣởng, gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tra Xây dựng quy chế đánh giá cán bộ, công chức chất lƣợng hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, thống khoa học, khách quan, nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tối đa khả cống hiến cán công chức Thƣờng xuyên kiểm tra, rà soát đầu mối công việc nội bộ, để phát kịp thời nguy dẫn đến tiêu cực, quan liêu tham nhũng Cùng với đó, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức tra sạch, có đủ lực, bƣớc đại hóa để hoạt động tra có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho yêu cầu quản lý nhà nƣớc 82 Tiểu kết chƣơng Xuất phát từ vị trí, vai trò ý nghĩa tra hành hoạt động quản lý nhà nƣớc với thực trạng tra hành thành phố Tun Quang, thấy rằng, việc nâng cao nhận thức tầm quan trọng tra hành vấn đề tất yếu Căn vào đặc điểm, tình hình cụ thể thực trạng tra hành thành phố Tuyên Quang, chƣơng luận văn đƣa yêu cầu, định hƣớng giải pháp nhằm bảo đảm tra hành thành phố Trong thời gian tới, tra thành phố Tuyên Quang, quyền cấp, sở, ban, nghành cần đẩy mạnh, nâng cao nhận thức cho chủ thể đối tƣợng tra hành chính; tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật tra hành chính; tăng cƣờng lãnh đạo cấp ủy tham gia, phối hợp đoàn thể, ban, nghành hoạt động tra hành chính; nâng cao lực đội ngũ cán bộ, cơng chức làm cơng tác tra hành thành phố Tuyên Quang Để thực tốt, đồng yêu cầu, phƣơng hƣớng, giải pháp việc nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động tra hành chính, yêu cầu quan chức có liên quan, quan chuyên ngành phải phối hợp xây dựng văn pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu cơng tác tra hành Đồng thời Đảng Nhà nƣớc cần đƣa sách tuyên truyền, phổ biến pháp luật tích cực nữa, nhằm xây dựng mặt tri thức pháp luật chung cho toàn xã hội 83 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu “Thanh tra hành - từ thực tiễn Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” cho thấy việc thực hoạt động tra hành thành phố Tuyên Quang thời gian qua đạt đƣợc nhiều kết đáng ghi nhận Song bên cạnh tồn nhữn hạn chế, bất cập, đòi hỏi cấp, nghành có phối hợp để giải thời gian tới Việc trì tính ổn định liên tục để đáp ứng yêu cầu cho thực quản lý nhà nƣớc đòi hỏi phải phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy, quyền ban, ngành, đồn thể tồn xã hội, thu hút đồng thuận, tham gia quần chúng nhân dân với trọng thúc đẩy nội lực ngành tra, từ mở đảm bảo, tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc Từ thực tiễn hoạt động tra hành thành phố Tuyên Quang cho thấy: Thứ nhất, tra hành chức thiết yếu quản lý nhà nƣớc, khâu cuối đảm bảo cho chu trình quản lý nhà nƣớc đƣợc diễn hiệu Qua tra hành chính, kịp thời ngăn chặn, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hƣớng dẫn đối tƣợng tra, quan tổ chức cá nhân có liên quan thực quy định pháp luật, từ phòng ngừa nguy xảy hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng Đồng thời, cơng tác tra hành giúp phát sơ hở chế quản lý, sách pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý, thấy đƣợc điển hình tiên tiến thực pháp luật để từ kịp thời nhân rộng Từ góp phần giữ gìn trật tự kỷ cƣơng, tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ công dân, phục vụ tích cực cho tiến trình thị hóa phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thành phố 84 Thứ hai, để hoàn thiện bảo đảm thực hoạt động tra hành cách có hiệu quả, thời gian tới, nghành tra cần thực đồng nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật nhóm giải pháp bảo đảm thực pháp luật tra hành Trong cần hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật tra hành nói riêng sở nhận thức đắn chất, vị trí, vai trò cơng tác tra, tra hành hoạt động quản lý nhà nƣớc; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân công tác tra hành chính, từ cấp ủy Đảng, quyền, phƣơng tiện thơng tin đại chúng đến Thủ trƣởng quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; phát huy vai trò làm chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm ngƣời dân kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến đối tƣợng chịu điều chỉnh pháp luật tra hành để nâng cao ý thức, nhận thức thực pháp luật đối tƣợng điều chỉnh Ngoài ra, cần tiếp tục đổi tổ chức hoạt động tra hành chính, xây dựng lực lƣợng làm cơng tác tra hành vững vàng lập trƣờng tƣ tƣởng, lĩnh trị, sáng ngời phẩm chất đạo đức tinh nhuệ trình độ chun mơn, nghiệp vụ kết hợp nâng cao chất lƣợng hoạt động tra hành thơng qua việc đổi nội dung, phƣơng thức hoạt động tra hành chính; giải hiệu đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân tăng cƣờng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm địa phƣơng nƣớc, quan trung ƣơng địa phƣơng Trong nhóm giải pháp nêu trên, tác giả trọng nhóm giải pháp nâng cao nhận thức tầm quan trọng tra hành chủ thể đối tƣợng tra hành Thực tiễn tra hành Thanh tra thành phố Tuyên Quang cho thấy, việc tiến hành 85 tra, đặc biệt tra trách nhiệm cá nhân, quan quản lý nhà nƣớc mang tính hình thức, qua loa, chƣa thực trọng đến việc thực xử lý, đạo kết luận, kiến nghị sau tra, gây ảnh hƣởng đến hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc Việc nâng cao nhận thức tầm quan trọng tra hành chủ thể đối tƣợng tra tạo động lực thúc đẩy cho trình tiến hành tra việc thực kết luận, kiến nghị sau tra đƣợc thực cách nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo hiệu lực, hiệu tra hành Qua nghiên cứu tra hành từ thực tiễn tra thành phố Tuyên Quang thấy thực tra hành cách thực có hiệu vấn đề phức tạp, khó khăn, ln đòi hỏi tìm tòi, nghiên cứu lý luận, sáng tạo thực tiễn thực địa phƣơng Tác giả hy vọng giải pháp đƣợc áp dụng, kiểm chứng thực tế qua thực tế giải pháp đƣợc bổ sung, hồn thiện để góp phần chung vào việc thực tra hành cách có hiệu quả, từ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc, đảm bảo bình ổn, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuyên Quang địa phƣơng nƣớc 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Văn Chiến (2015), “Bản chất hoạt động tra kinh tế - xã hội”, thanhtra.edu.vn Chính phủ (2011), Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra Chính phủ (2013), Nghị định số 90/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình quan nhà nƣớc việc thực nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao Cao Minh Công (2012), Trách nhiệm công vụ đạo đức công chức nƣớc ta nay, Luận án Tiến sĩ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tuyên Quang (2011), Quyết định số 4145/QĐ-CT Phạm Dung (2016),” Cơ quan Nhà nƣớc phân loại quan Nhà nƣớc” Đại học Bách khoa Hà Nội (2003), Giáo trình mơn Triết học Trần Ngọc Đƣờng (2003), “Vị trí vai trò tra quản lý nhà nƣớc”, Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học tra Nguyễn Thái Hiền (2014), “Bác Hồ với công tác tra, kiểm tra”, 10 Học viện Hành (2008), Giáo trình Luật Hành Tài phán hành Việt Nam 11 Nguyễn Huy Hồng (2014), “Vai trò quan tra nhà nƣớc điều kiện xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, www.giri.ac.vn 12 Nguyễn Thái Hồng (2011), “Các nguyên tắc hoạt động tra, số vấn đề lý luận thực tiễn”, Đề tài khoa học cấp bộ, www.hochiminhcity.gov.vn 87 13 Nguyễn Khắc Hƣờng (2003), Những Biện pháp bảo đảm hiệu lực kết luận tra, thực trạng giải pháp, Đề tài nghiên cứu cấp bộ, Hà Nội, tr.1618 14 Phạm Văn Khanh (2003), “Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quan hành Nhà nƣớc giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng”, đề tài nghiên cứu khoa học 15 Nguyễn Hữu Khiển (2003), Tìm hiểu hành nhà nƣớc, Nxb Lao động, Hà Nội 16 Nguyễn Tuấn Linh (2016), “Pháp luật tra chuyên ngành y tế từ thực tiễn tỉnh Hà Nam”, Luận văn Thạc sĩ 17 Phạm Thị Ly (2011), “Học phí đại học vấn đề giải trình trách nhiệm”, thời báo kinh tế Sài Gòn online 18 Nguyễn Văn Mạnh (2002), “Vị trí, vai trò quan tra nhà nƣớc chế tra, kiểm tra, giám sát”, Kỷ yếu nghiên cứu khoa học tra, trang 109 19 Đinh Văn Minh (2009), “Phân định tra hành - tra chuyên ngành: vƣớng mắc đặt cho việc sửa đổi Luật tra”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp 20 Đinh Văn Minh (2014), “Bàn trách nhiệm thực kết luận tra”, giri.ac.vn 21 Nhà xuất Khoa học xã hội Hà Nội (1994), Từ điển tiếng Việt 22.Nhà xuất Chính trị Quốc gia (2001), Nhập mơn Hành nhà nƣớc 23 Quốc hội (2013), Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 24 Quốc hội (2004), Luật Thanh tra 25 Quốc hội (2005), Luật Phòng, chống tham nhũng 26 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức 88 27 Quốc hội (2010), Luật Thanh tra 28 Quốc Hội (2010), Luật Viên chức 29 Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại 30 Quốc hội (2011), Luật Tố cáo 31 Mai Trung Sơn, “Một số vấn đề công tác tra” 32 Thanh tra Chính phủ (2014), Thơng tƣ số 05/2014/TT-TTCP 33 Thanh tra Thành phố Tuyên Quang (2010) , Báo cáo công tác Thanh tra năm 2010 34 Thanh tra Thành phố Tuyên Quang (2011) , Báo cáo công tác Thanh tra năm 2011 35 Thanh tra Thành phố Tuyên Quang (2012) , Báo cáo công tác Thanh tra năm 2012 36 Thanh tra Thành phố Tuyên Quang (2013) , Báo cáo công tác Thanh tra năm 2013 37 Thanh tra Thành phố Tuyên Quang (2014) , Báo cáo công tác Thanh tra năm 2014 38 Thanh tra Thành phố Tuyên Quang (2015) , Báo cáo công tác Thanh tra năm 2015 39 Thanh tra Thành phố Tuyên Quang (2016), Báo cáo tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo 40 Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (2016), “Những bất cập xử lý sau tra” 41 Đoàn Trọng Truyến (1997), Hành học đại cƣơng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Hà Quang Trƣờng (2014), “Cải cách hành chính”, Tạp chí tổ chức nhà nƣớc 89 43 Trần Quốc Trƣợng (2015), Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tra, thanhtra.com.vn 44 Trƣờng Cán Thanh tra (2010), Nghiệp vụ công tác tra, Hà Nội 45 Viện ngôn ngữ học - Trung tâm từ điển học (2004), Từ điển tiếng Việt 90 ... chung tra tra hành Chương 2: Thực trạng tra hành Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Chương 3: Phương hướng, giải pháp bảo đảm tra hành thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang CHƢƠNG... động Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 41 2.3 Thực trạng hoạt động tra hành Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 45 2.4 Nhận xét chung tra. .. động tra hành 31 Tiểu kết Chƣơng 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TRA HÀNH CHÍNH TẠI THANH TRA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG 39 2.1 Khái quát chung thành phố Tuyên Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra hành chính từ thực tiễn thanh tra thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang , Thanh tra hành chính từ thực tiễn thanh tra thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay