Công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh quảng ninh

118 2 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGƠ HIỀN GIANG CƠNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên nhành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGƠ HIỀN GIANG CƠNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun nhành: Quản lý cơng Mã số: 60.34.04.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN HẬU HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 Tác giải luận văn Ngô Hiền Giang LỜI CẢM ƠN Thật vinh dự cho cá nhân em tham gia học tập Học viện Hành Quốc gia Em xin trân trọng bày tỏ kính trọng lòng biết ơn tới thầy, giáo Học viện hành quốc gia, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Văn Hậu – Trưởng ban đào tạo, Học viện Hành Quốc gia nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình học tập học viện q trình thực hiện, hồn thiện luận văn cao học nội dung" công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Quảng Ninh’ Mặc dù thân cố gắng, thời gian lực có hạn, chắn luận văn nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng … năm 2017 Tác giải luận văn Ngô Hiền Giang Danh mục từ viết tắt luận văn Chủ nghĩa xã hội: CNXH Thi đua khen thưởng: TĐKT Phong trào thi đua: PTTĐ Quản lý nhà nước: QLNN Mở đầu…………………………………………………………………………1 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 1.1 Những khái niệm liên quan đến đề tài luận văn 1.1.1 Khái niệm thi đua, khen thưởng .7 1.1.2 Mối quan ̣giữa thi đua vàkhen thưởng .11 1.1.3 Ý nghia,̃ vai tròcủa cơng tác thi đua, khen thưởng .14 1.2 Quản lý nhà nước thi đua, khen thưởng 16 1.2.1 Khái niêṃ quản lýnhànước vềcông tác thi đua, khen thưởng 16 1.2.2 Nôịdung quản lýnhànước vềcông tác thi đua, khen thưởng 16 1.3 Kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng số địa phương học kinh nghiệm vận dụng cho tỉnh Quảng Ninh 25 1.3.1 Kinh nghiêṃ công tác thi đua, khen thưởng ởmôṭsốđiạ phương 25 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút từ tỉnh để vận dụng địa phương .29 Tiểu kết chương 32 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH .33 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ninh 33 2.1.1 Điều kiêṇ tư ̣nhiên, kinh tế, xa ̃hôị 33 2.1.2 Thưc ̣ trang ̣ nhâṇ thức vềýnghia,̃ vai tròcủa cơng tác thi đua, khen thưởng cấp ủy vàchinh́ quyền điạ phương .35 2.1.3 Đánh giáchung 39 2.2 Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Quảng Ninh 40 2.2.1 Xây dưng ̣ vàban hành văn tổchức thưc ̣ hiêṇ công tác thi đua, khen thưởng 40 2.2.2 Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng 48 2.2.3 Tổchức bô ̣máy vàđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng .49 2.2.4 Tổchức phong trào thi đua điạ bàn tỉnh Quảng Ninh 50 2.2.5 Sơ kết, tởng kết, tặng thưởng hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu công tác thi đua, khen thưởng 63 2.3 Nhận xét, đánh giá chung 74 2.3.1 Haṇ chế 74 2.3.2 Nguyên nhân haṇ chế .77 Tiểu kết chương 79 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 80 3.1 Phương hướng 80 3.1.1 Công tác thi đua, khen thưởng phải phuc ̣ vu ̣thiết thưc ̣ nhiêṃ vu ̣phát triển kinh tế, xa h̃ ôịtrên điạ bàn tỉnh .80 3.1.2 Công tác thi đua, khen thưởng phải taọ đươc ̣ đông ̣ lưc ̣ manḥ me ̃cho cơng chức hồn thành nhiêṃ vu, ̣công vu ̣đươc ̣ giao 81 3.1.3 Công tác thi đua, khen thưởng phuc ̣ vu ̣cải cách hành chính .82 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Quảng Ninh 83 3.2.1 Hoàn thiêṇ chinh́ sách, pháp luâṭvềthi đua, khen thưởng .83 3.2.2 Xây dưng ̣ vàban hành văn vàtổchức thưc ̣ hiêṇ thi đua, khen thưởng điạ bàn 85 3.2.3 Thưc ̣ hiêṇ tốt công tác tuyên tryền, phổbiến, giáo duc ̣ pháp luâṭvềthi đua, khen thưởng 87 3.2.4 Hồn thiêṇ bơ m ̣ áy quản lýnhànước vềthi đua, khen thưởng điạ bàn tỉnh 91 3.2.5 Bảo đảm điều kiêṇ vềtài chinh́ phuc ̣ vu ̣công tác thi đua, khen thưởng .96 3.2.6 Tổchức tốt phong trào thi đua, khen thưởng điạ bàn 96 3.2.7 Tăng cường tra, kiểm tra, giải khiếu nai, ̣ tốcáo vàxử lývi phaṃ công tác thi đua, khen thưởng 100 3.2.8 Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin công tác QLNN công tác thi đua, khen thưởng 101 3.3 Kiến nghị, đề xuất 102 Kết luận…………………………………………………………………… 97 Danh mục tài liệu tham khảo ……………………………………………….98 Danh mục bảng Bảng 2.1: Danh mục văn đạo tỉnh Quảng Ninh công tác thi đua, khen thưởng hiệu lực thi hành……………………………… 44 Bảng 2.2: Danh mục phong trào thi đua phát động địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2016 ………………………………… 57 Bảng số 2.3: Tổng hợp số lượng khen thưởng trình cống hiến……… 66 Bảng số 2.4: Tổng hợp số lượng khen thưởng thường xuyên…………… 67 Bảng số 2.5: Tổng hợp số lượng khen thưởng tồn đọng kháng chiến …….69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua quốc thực lời dạy Bác Hồ kính u “Thi đua u nước, u nước phải thi đua” “những người thi đua người yêu nước nhất”, thời gian qua, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến PTTĐ yêu nước công tác TĐKT Nhờ vậy, PTTĐ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đởi nội dung hình thức, thiết thực hiệu quả, tạo động lực quan trọng góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trên sở Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 03/6/1998 đổi công tác TĐKT giai đoạn mới, ngày 21/5/2004 Bộ Chính trị tiếp tục đề Chỉ thị số 39-CT/TW việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh PTTĐ yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tởng kết nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục nhấn mạnh vị trí quan trọng cơng tác TĐKT tình hình mới: “TĐKT tác động tích cực, góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, quyền, Mặt trận đoàn thể ngày vững mạnh” Cùng với địa phương khác nước, PTTĐ yêu nước tỉnh Quảng Ninh năm qua, giai đoạn 2008 - 2013 có nhiều chuyển biến đáng kể Từ thực tiễn trình xây dựng phát triển tỉnh Quảng Ninh, năm đổi vừa qua thấy vị trí, vai trò cơng tác TĐKT việc thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tuy nhiên, năm gần đây, số nơi, số đơn vị, địa phương địa bàn tỉnh, PTTĐ chưa thực trở thành động lực mạnh mẽ động viên, cổ vũ tầng lớp nhân dân; khen thưởng chưa gắn chặt với công tác thi đua, chưa kịp thời, chưa phát huy tối đa tác dụng khuyến khích động 95 Xây dựng, hồn thiện thực tốt quy chế, quy trình cơng tác cán bộ, công chức, viên chức ngành TĐKT Việc xây dựng hồn thiện quy chế, quy trình cơng tác cán bộ, công chức làm TĐKT giúp cho cán bộ, cơng chức, viên chức làm việc thuận lợi hơn, có tính khoa học đảm bảo tính thượng tơn pháp luật, quán đường lối đạo, thực công khai, minh bạch, dân chủ, văn minh TĐKT làm theo quy trình ISO giúp cho người thực người thụ hưởng, người kiểm tra khơng gặp khó khăn q trình thực Mọi cơng việc trở nên rõ ràng trách tình trạng ý chí, quan liêu thực thi công việc hay áp đặt suy nghĩ chủ quan gây trở ngại cho người khác Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức làm công tác TĐKT, trọng tới việc đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ bán chuyên trách, cụ thể: Tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng trình độ nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức làm công tác TĐKT có, dự báo phát triển nhu cầu cán làm công tác TĐKT thời gian tới sở xây dựng thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để đội ngũ có đủ u cầu trình độ theo ngạch công chức; tiêu chuẩn chức vụ đảm nhận đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ làm công tác TĐKT lực tổ chức PTTĐ Đầu tư để xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ làm cơng tác TĐKT Đồng thời có đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình Kiến nghị, đề xuất với Trung ương xây dựng sở đào tạo bồi dưỡng ngành nội vụ có chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán công chức làm công tác TĐKT Trong đó, tập trung vào việc giảng dạy tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh thi đua yêu nước, chủ 96 trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước TĐKT Đồng thời, có khoản kinh phí để thực đào tạo bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ Thực tốt quy chế quản lý thực sách đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT cần thực quy định, nội quy chặt chẽ quan, đơn vị để q trình thực thi cơng việc ln đảm bảo tính cơng bằng, khách quan, minh bạch Nói đến sách đãi ngộ, đầu tưởng đơn giản cách nâng mức thưởng, tăng lương, vật chất mà bao gồm mội trường làm việc, hội thăng tiến, hội giao lưu, học hỏi đơn vị bạn, tạo điều kiện làm việc tốt nhất, có đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ chia sẻ với công việc 3.2.5 Bảo đảm điều kiêṇ vềtài chi n ́ h phuc ̣ vu ̣ công tác thi đua, khen thưởng Nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Quỹ TĐKT tỉnh theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 Bộ Tài hướng dẫn việc trích lập, quản lý sử dụng quỹ TĐKT theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật TĐKT để thành lập quỹ TĐKT từ 03 nguồn: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp tổ chức cá nhân nguồn thu hợp pháp khác Quản lý sử dụng quỹ TĐKT mục đích, đặc biệt nguồn kinh phí trích chi từ quỹ TĐKT phục vụ trực tiếp công tác tổ chức đạo PTTĐ theo qui định 3.2.6 Tổchức tốt phong trào thi đua, khen thưởng điạ bàn - Đối với công tác khen thưởng: Thực khen thưởng xác, kịp thời, cơng khai, minh bạch để khích lệ, động viên tập thể cá nhân tiêu biểu Đồng thời đề cao trách 97 nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị công tác khen thưởng, việc phát điển hình, nhân tố để khen thưởng đề nghị cấp khen thưởng Phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc thực nhiệm vụ Chú trọng khen người nông dân, công nhân, người lao động trực quy định Luật TĐKT Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT năm 2013 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP Chính phủ Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT tỉnh, phòng Nội vụ huyện, thành phố, thị xã văn phòng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần phối hợp với quan liên quan rà soát, giải dứt điểm việc khen thưởng thành tích kháng chiến Tiếp tục tập trung thực Nghị định số 56/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Chủ động xem xét, khen thưởng đề nghị khen thưởng cá nhân, quan, tở chức ngồi tỉnh, cá nhân, tở chức nước ngồi, người Việt Nam nước ngồi có thành tích xuất sắc đóng góp vào nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tỉnh có thành tích xuất sắc hoạt động nhân đạo, từ thiện địa bàn tỉnh - Đối với công tác thi đua: Xác định động cơ, mục tiêu, phạm vi, đối tượng nội dung thi đua cụ thể giai đoạn cách mạng, tổ chức PTTĐ thiết thực, hiệu Động thi đua: Có xác định động thi đua đắn tạo thành PTTĐ sơi nởi nhằm phát huy cao độ tính tích cực cấp, ngành, quan, đơn vị tầng lớp nhân dân 98 Mục tiêu thi đua: Các PTTĐ phải gắn với việc thực nhiệm vụ trị ngành, địa phương, quan, đơn vị sở, có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực Phạm vi thi đua: Thi đua phải lâu dài rộng khắp, thời gian Đối tượng thi đua: Thi đua riêng ngành Thi đua công việc người, ngành, cấp Nội dung thi đua: Phải bám vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, địa phương, ngành, sở - Đổi công tác phát động, đạo thực hiện, sơ kết, tổng kết khen thưởng PTTĐ yêu nước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp, ngành phát động, triển khai PTTĐ xác định rõ mục tiêu, tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia thi đua PTTĐ phải gắn chặt với việc thực nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị cách thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị Chống biểu hình thức chạy theo thành tích tở chức PTTĐ PTTĐ cần tở chức, phát động với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực Cùng với việc tổ chức phát động PTTĐ hàng năm, nhiệm vụ, phát động PTTĐ theo đợt, theo chuyên đề để giải vấn đề khó khăn, cấp bách ngành, địa phương, quan, tổ chức thời điểm, giai đoạn cụ thể Việc phát động PTTĐ tổ chức vào dịp đầu năm tở chức nhiều hình thức như: Mở hội nghị phát dộng thi đua riêng biệt gắn với hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm trước sau phát động PTTĐ 99 gắn với mít tinh kỷ niệm ngày lễ lớn dân tộc, ngày truyền thống kiện quan trọng địa phương, đơn vị Hình thức phát động: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phát động PTTĐ tỉnh, ngành, địa phương, sở; ban hành văn hướng dẫn nội dung, mục tiêu, tiêu chí thi đua… Nội dung tở chức PTTĐ xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung, hiệu thời hạn thi đua; đề biện pháp để tổ chức PTTĐ, đồng thời tổ chức phát động, đăng ký thi đua Cần kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết PTTĐ yêu nước, tập trung đạo phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên người học tập làm theo - Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tởng kết nhân điển hình tiên tiến phương tiện thông tin đại chúng: Thông qua PTTĐ tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến Cơng tác xây dựng điển hình tiên tiến phải thực từ sở thực đồng khâu: Phát - bồi dưỡng - tởng kết nhân điển hình tiên tiến Các quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng mơ hình mới, nhân tố năm giai đoạn; phấn đấu ngành, lĩnh vực, địa phương lựa chọn điển hình tiêu biểu, xuất sắc tồn diện để phở biến, nêu gương nhân rộng Tở chức đăng ký thi đua điển hình tiên tiến để PTTĐ thực phát huy tác dụng vào chiều sâu Xác định nội dung trọng tâm đổi phương thức tổ chức đạo PTTĐ nay, qua đánh giá tính hiệu quả, thiết thực PTTĐ yêu nước cấp, ngành địa phương, đơn vị Giải pháp phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến: Thông qua việc tổng kết phát động phong trào học tập điển hình tiên tiến 100 Giải pháp nhân rộng điển hình tiên tiến: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tham quan, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu điển hình tiên tiến; tở chức hoạt động biểu dương, tơn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích PTTĐ, gương điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu công tác PTTĐ yêu nước; tổ chức tốt hình thức, biện pháp tuyên truyền gương sáng người tốt, việc tốt phương tiện thông tin đại chúng hệ thống truyền thanh, bảng tin, trang thông tin điện tử quan, đơn vị 3.2.7 Tăng cường tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nai, ̣ tốcáo xửlývi phaṃ công tác thi đua, khen thưởng Tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp cụ thể để chống biểu tiêu cực cơng tác khen thưởng Trong tiến trình xét TĐKT khơng phải khơng tượng khơng khách quan, cảm tình, nể nang, chủ quan có động khơng sáng số cá nhân, đơn vị lợi dụng sai sót phương pháp, tinh thần trách nhiệm người thực nhiệm vụ khai man thành tích để khen thưởng Chính có đơn thư khiếu nại người khen, QCND khen sai, khen không tiêu chuẩn tố giác người có chức quyền lợi dụng để khai man thành tích, thực sai sách khen thưởng Để thực tốt luật khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền lợi, sách TĐKT, cơng tác QLNN việc tra, kiểm tra giải khiếu nại tố cáo đặc biệt xử lý vi phạm pháp luật TĐKT phải quan tâm thường xuyên để Luật TĐKT thực vào sống Thông qua việc kiểm tra, mặt điều chỉnh sai sót việc thực quy định pháp luật TĐKT, mặt khác có điều kiện tìm hiểu, nắm bắt tình hình khó khăn, giải quyết, tháo gỡ vấn đề vướng mắc cở sở Qua đó, hướng dẫn cụ thể cho quan, đơn vị tác 101 nghiệp, nghiệp vụ cụ thể; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định tỉnh, pháp luật TĐKT; sách khen thưởng; truyền đạt, trao đổi, giới thiệu kinh nghiệm công tác nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực xây dựng mơ hình Cơng tác tra, kiểm tra theo định kỳ hàng quý, hàng năm theo đợt phát động PTTĐ, kết thúc PTTĐ, kiểm tra đột xuất thấy có vấn đề cơng tác TĐKT Sau kiểm tra phải có đánh giá, kết luận đơn vị ngành, cấp việc thực sách khen thưởng 3.2.8 Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cơng nghệ thông tin công tác QLNN về công tác thi đua, khen thưởng Tiếp tục thực cải cách thủ tục hành lĩnh vực TĐKT, phù hợp với chủ trương chung, gắn với trách nhiệm cấp, ngành yêu cầu cụ thể giai đoạn Từng bước rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành cơng tác TĐKT từ Trung ương tới sở Cơng khai thủ tục hành có chế giám sát việc thực Nghiên cứu, hồn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực TĐKT Xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp quan có liên quan việc thực thủ tục hành lĩnh vực TĐKT nhằm rút ngắn thời gian giải thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quan, tổ chức người dân Thực cải cách hành hồ sơ, thủ tục đề nghị xét khen thưởng; quy định rõ quy trình khen thưởng, lấy ý kiến nhân dân việc khen thưởng phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công khai, minh bạch 102 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải thủ tục hành thuộc lĩnh vực TĐKT Ứng dụng công nghệ thông tin QLNN công tác TĐKT Đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng 3.3 Kiến nghị, đề xuất Để triển khai công tác TĐKT địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian tới tốt hơn, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương UBND tỉnh nghiên cứu, giải số vấn đề như: - Luật TĐKT sửa đổi, bở sung phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu xã hội; Chinh́ phủ đa ̃ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luâṭkịp thời Hiện nay, có văn hợp Luật TĐKT, vậy, thời gian tới đề nghị quan chức ban hành luật tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cho Luật TĐKT trở thành văn tối ưu giúp người làm công tác TĐKT thực nhiệm vụ cách thuận lợi - Ban hành văn đạo để chấn chỉnh tình trạng yếu kém, bất cập cơng tác TĐKT nay; đổi nâng cao chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ TĐKT, cần tăng thời lượng trao đổi, kịp thời giải vướng mắc sở; - Cải tiến thủ tục hành việc tiếp nhận, giải trả kết khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để đảm bảo hồ sơ trình khen nhanh, chất lượng, rút ngắn thời gian giải việc cấp đổi vật khen thưởng kháng chiến cho cán nhân dân - Quan tâm trọng viêc kiện tồn tở chức máy đội ngũ cán làm công tác TĐKT cấp theo hướng ổn định, tránh việc thay đổi liên tục thời gian vừa qua; ban hành chế sách đặc thù để phát huy vai trò trách nhiệm đội ngũ cán làm công tác TĐKT 103 cấp; ban hành sách khen thưởng đặc thù động viên tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất 104 Tiểu kết chương Trong thời gian tới, để máy QLNN tỉnh Quảng Ninh thật phát huy, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ mình, bên cạnh giải pháp khác việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác TĐKT để công tác thật trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hồn thành xuất sắc nhiệm vụ trị giao trở thành nhiệm vụ quan trọng Trên sở quan điểm đạo Đảng Nhà nước cơng tác TĐKT nói chung giai đoạn 2016 - 2020 thực trạng công tác TĐKT địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2016, chương 3, học viên cố gắng đưa giải pháp sát thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác TĐKT địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 105 KẾT LUẬN Phong trào thi đua có bước phát triển theo giai đoạn cách mạng, giai đoạn lịch sử dân tộc, điều tất yếu Nhưng quan trọng hiệu từ PTTĐ góp phần tạo nên thành công nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng CNXH người Vai trò PTTĐ nghiệp cách mạng chung điều phủ nhận cần phải tiếp tục trì phát triển, nâng lên tầm cao cho phù hợp với tình hình mang tính thời đại Trong giai đoạn cách mạng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hóa hội nhập, nhằm phấn đấu mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Nhiệm vụ lớn lao đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ vai trò ý nghĩa quan trọng công tác TĐKT, để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu công tác TĐKT Trong năm qua, đặc biệt từ năm 2012 đến nay, PTTĐ yêu nước công tác TĐKT địa bàn tỉnh Quảng Ninh có bước phát triển, dần vào nếp Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, lãnh đạo, đạo sát công tác thi đua khen thưởng địa bàn tỉnh Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đa ̃ tổchức tốt phong trào thi đua khen thưởng đơn vi; ̣tham mưu, nghiên cứu, kịp thời đề xuất với Đảng ủy, lanh̃ đaọ tỉnh chủ trương, biêṇ pháp TĐKT; nghiên cứu, áp dụng hướng dẫn thực các văn quy phạm pháp luật TĐKT Công tác khen thưởng nhìn chung thực quy định Luật TĐKT văn hướng dẫn thi hành Chất lượng hình thức khen thưởng bậc cao nâng lên; trọng việc phát tập thể, cá nhân lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc để khen thưởng kịp thời hình thức khen thưởng cấp sở, cấp bộ, ngành Việc triển khai thực 106 thường xuyên, kịp thời cơng tác TĐKT có tác động to lớn, động viên, cổ vũ tập thể, cá nhân hăng hái thực thi nhiệm vụ Từ thực tiễn cho thấy, bối cảnh, tình hình nay, cơng đởi ngày toàn diện vào chiều sâu, thực chế thị trường định hướng XHCN, việc tổ chức vận động, PTTĐ cần phát huy sức mạnh thi đua truyền thống với yêu cầu đổi dân chủ thi đua Trước diễn biến tình hình giới, khu vực nước, mục tiêu phát triển Quảng Ninh định hướng, thời thác thức đan xen Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng PTTĐ cơng tác khen thưởng; Đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc tỉnh Quảng Ninh tâm hệ thống trị, truyền thống “kỷ luật, đồng tâm” vùng mỏ anh hùng, đồn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực thắng lợi mục tiêu “phát triển Quảng Ninh trở thành Tỉnh dịch vụ, công nghiệp đại” Đề tài “Công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Quảng Ninh” giải nội dung sau: Một là, xác định nội hàm khái niệm như: TĐKT, QLNN TĐKT… Hai là, phân tích đánh giá kết đạt mặt hạn chế cơng tác TĐKT tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2016, từ khẳng định cần thiết khách quan phải đởi cơng tác Ba là, phân tích nội dung, yêu cầu công tác TĐKT tỉnh Quảng Ninh định hướng thời gian tới Bốn là, đưa số giải pháp, kiến nghị góp phần đởi cơng tác TĐKT tỉnh Tuy nhiên, điều kiện khả tư học viên sử dụng lý luận để phân tích thực tiễn nhiều hạn chế, nên kết đề tài chủ yếu dừng lại nhóm giải pháp tởng thể Học viên hi vọng hồn thiện cơng trình nghiên cứu tiếp theo./ 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (2008), Đảng, Bác Hồ với thi đua yêu nước công tác thi đua khen thưởng, NXB Lý luận trị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (2013), Hướng dẫn số 1500/ HD ngày 16/8/2013 việc tổ chức hoạt động bình xét thi đua Cụm thi đua tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khối thi đua Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội Bộ Chính trị (2004), Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến, Hà Nội Bộ Chính trị (2014), Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 tiếp tục đổi công tác TĐKT, Hà Nội Bộ Công an (2011), Những quy định Đảng, Nhà nước Bộ Công an TĐKT, Hà Nội Bộ Nội vụ (2014), Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội Bộ Nội vụ (2014), Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật TĐKT Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT năm 2013, Hà Nội Bộ Tài (2011), Thơng tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 hướng dẫn việc trích lập, quản lý sử dụng quỹ TĐKT theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật TĐKT, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 quy định tổ chức làm cơng tác TĐKT, Hà Nội 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành số điều Luật TĐKT Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT, Hà Nội 11 Chính phủ (2014), Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT năm 2013, Hà Nội 108 12 Dương Thị Thanh (2007), Đổi quản lý nhà nước công tác TĐKT địa phương, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành cơng - Học viện Hành quốc gia, Hà Nội 13 Đào Thị Thúy (2013, Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước công tác TĐKT công tác TĐKT thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành cơng - Học viện Hành quốc gia, Hà Nội 14 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 6, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (2015), Văn kiện Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội 18 Lê Xuân Khánh (2010), Tăng cường Quản lý nhà nước TĐKT giai đoạn 2011- 2020, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành cơng - Học viện Hành quốc gia, Hà Nội 19 Phùng Thị Thanh Loan (2013), Đổi công tác TĐKT góp phần tạo động lực cho cán bộ, cơng chức ngành tài điều kiện nay, Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội khóa 11 (2003), Luật TĐKT ngày 26/11/2003, Hà Nội 21 Quốc hội khóa 11 (2005), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT ngày 14/6/2005, Hà Nội 22 Quốc hội khóa 13 (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT ngày 16/11/2013, Hà Nội 23 Trần Thị Hà (2015), Đổi công tác TĐKT theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Hà Nội 24 Phạm Huy Giang (2015), Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu giai đoạn nay, tạp chí Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ, Hà Nội 25 UBND tỉnh Quảng Nam (2015), Văn kiện Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, Quảng Nam 109 26 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2015), Văn kiện Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VIII, Quảng Ngãi 27 UBND tỉnh Quảng Ninh (2015), Văn kiện Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, Quảng Ninh 28 UBND tỉnh Quảng Ninh (2016), Báo cáo tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Quảng Ninh ... v công tác thi đua, khen thưởng 16 1.3 Kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng số địa phương học kinh nghiệm vận dụng cho tỉnh Quảng Ninh 25 1.3.1 Kinh nghiêṃ công tác thi đua, khen thưởng. .. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 80 3.1 Phương hướng 80 3.1.1 Công tác thi đua, khen thưởng phải phuc ̣ vu thi t thưc ̣ nhiêṃ... nhằm đổi công tác TĐKT địa bàn tỉnh Quảng Ninh, học viên chọn đề tài Công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Quảng Ninh để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trên thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh quảng ninh , Công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay