Quản lý tài chính đối với báo gia đình và xã hội thuộc tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình, bộ y tế

102 11 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ PHƢƠNG THANH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI THUỘC TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH, BỘ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ PHƢƠNG THANH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI THUỘC TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HỐ GIA ĐÌNH, BỘ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HOC: TS ĐẶNG THỊ HÀ HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan nội dung nghiên cứu trình bày luận văn thạc sĩ quản lý công, đề tài “Quản lý tài Báo Gia đình Xã hội thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hố gia đình, Bộ Y tế” tác giả kết nghiên cứu khoa học thân, có thiếu trung thực học viên xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng chấm luận văn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội TÁC GIẢ Lê Thị Phƣơng Thanh LỜI CẢM ƠN Đề tài thực hướng dẫn, giúp đỡ tận tình TS Đặng Thị Hà, với giúp đỡ giáo sư, phó giáo sư - tiến sỹ phản biện bạn đồng nghiệp Xin cảm ơn giúp đỡ tận tình q báu Q trình nghiên cứu đề tài trình vận dụng lý luận thực tiễn công tác quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập trực thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế Đây kết học tập nghiên cứu, cố gắng song thân nhiều băn khoăn nhiều vấn đề cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp công lập chưa sâu nghiên cứu Do vậy, q trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Hội đồng bảo vệ luận văn để thân bổ cứu, hoàn chỉnh đề tài tốt nhằm vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập ngành Y tế Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu: Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Mục đích: 3.2 Nhiệm vụ: 4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu: 4.1 Phạm vi nghiên cứu: 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp ý nghĩa luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP NGÀNH Y TẾ 1.1 Tổng quan đơn vị nghiệp công lập ngành y tế hoạt động tài đơn vị nghiệp công lập ngành y tế 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò 1.1.3 Hoạt động tài đơn vị nghiệp cơng lập .8 1.1.3.1 Nguồn thu 1.1.3.2 Nhiệm vụ chi 1.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập ngành y tế .9 1.2.1 Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu cần thiết quản lý tài đơn vị nghiệp công lập ngành y tế 1.2.2 Công cụ, phương pháp quản lý tài 11 1.2.3 Nội dung quản lý tài đơn vị nghiệp công lập ngành y tế 15 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài đơn vị 26 1.3 Kinh nghiệm quản lý tài đơn vị nghiệp công số quốc gia học rút cho Việt Nam 29 1.3.1 Kinh nghiệm 29 1.3.2 Bài học 33 Tóm tắt Chƣơng 35 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI THUỘC TỔNG CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH, BỘ Y TẾ 36 2.1 Khái quát Báo Gia đình Xã hội, Bộ Y tế 36 2.1.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, nhân chế độ làm việc Báo Gia đình xã hội 37 2.1.3 Hoạt động kinh doanh sản phẩm Báo Gia đình xã hội .39 2.2 Thực trạng Quản lý tài Báo Gia đình xã hội 41 2.2.1 Nội dung quản lý tài Báo Gia đình Xã hội .41 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý tài Báo Gia đình xã hội 59 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý tài Báo Gia đình & xã hội .62 2.3.1 Kết đạt 62 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân cơng tác quản lý tài Báo Gia đình xã hội 64 Tóm tắt Chƣơng 69 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 70 3.1 Định hƣớng phát triển tài nghiệp báo chí, tun truyền Báo Gia đình xã hội 70 3.1.1 Mục tiêu 75 3.1.2 Định hướng hoạt động 75 3.2 Giải pháp hồn thiện quản lý tài Báo Gia đình xã hội 76 3.2.1 Tăng cường c ng tác thực hành tiết iệm, chống lãng phí 76 3.2.2 Thực xây dựng hệ thống qu định, ti u chuẩn, định mức ph hợp với tình hình thực tế đơn vị 78 3.2.3 Xây dựng hệ thống đánh giá lực, hiệu công việc 78 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác lập dự toán thu chi 80 3.2.5 Tăng nguồn thu Báo Gia đình xã hội 80 3.2.6 Quản lý chi ti u hướng tới hiệu Báo Gia đình xã hội 82 3.2.7 Nâng cao hiệu công tác kế tốn q trình hoạt động quản lý tài 84 3.3 Kiến nghị 86 3.3.1 Đối với Bộ Tài 86 3.3.2 Bộ Y tế 87 Tóm tắt Chƣơng 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 BẢNG SỐ: Bảng số 2.1 Dự toán thu nghiệp giai đoạn 2013-2015 45 Bảng số 2.2 Doanh thu kế hoạch thực tế giai đoạn 2013-2015 51 Bảng số 2.3 Chi phí kế hoạch thực giai đoạn 2013-2015 .52 Bảng số 2.4 Doanh thu giai đoạn 2013-2015 53 Bảng số 2.5: Chênh lệch thu chi 2013-2015 54 Bảng số 2.6 Bảng đối chiếu số liệu thu chi hoạt động nghiệp Báo GĐ&XH 2013-2015 57 BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 2.1 Kế hoạch số thu nghiệp giai đoạn 2013-2015 45 Biểu đồ 2.2: Doanh thu kế hoạch so với doanh thu thực tế 51 Biểu số 2.3: Chi phí kế hoạch so với thực tế 53 Biểu đồ 2.4 So sánh doanh thu từ 2013-2015 54 Biểu đồ 2.5: Chênh lệch thu chi 2013-2015 55 SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1 Hệ thống quản lý tài đơn vị nghiệp ngành y tế 14 Sơ đồ 1.2 Tổ chức máy quản lý tài đơn vị nghiệp công lập ngành y tế 16 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Báo Gia đình xã hội 37 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy quản lý tài Báo GĐ&XH 38 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT AASB: Báo GĐ&XH: BCKTKT: BCTC: BHTN: BHXH: BHYT: BTC: CĐKT: CM: CMKT: CNTT: FAF: FRC: GASB: Chuẩn mực kế toán quốc tế Báo Gia đình xã hội Báo cáo kinh tế kỹ thuật Báo cáo tài Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bộ Tài Cân đối kế toán Chuẩn mực Chuẩn mực kế toán Công nghệ thông tin Đơn vị tư hoạt động không lợi nhuận Hội đồng báo cáo tài Hội đồng ban hành chuẩn mực kế tốn khu vực cơng Mỹ HCSN: IAS: IFRS: IPSAS: ISA: KBNN: KQHĐ: NCKH: NN: NSNN: ODA: PR: Số TK: Tổng cục Dân số-KHHGĐ: TSCĐ: TSNN: TTB: TW: XDCB: Hành nghiệp Chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực kế tốn cơng Chuẩn mực kế tốn quốc tế Kho bạc nhà nước Kết hoạt động Nghiên cứu khoa học Nhà nước Ngân sách Nhà nước Viện trợ phát triển thức Quan hệ cơng chúng Số thường kỳ Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Tài sản cố định Tài sản Nhà nước Trang thiết bị Trung ương Xây dựng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cải cách tài cơng nhiệm vụ trọng tâm chương trình tổng thể cải cách hành quốc gia giai đoạn 2001-2010, cột mốc đánh dấu đổi quản lý tài cơng đời Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 Chính phủ chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Thực lộ trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Kết luận số 37-KL/TW ngày 26/5/2011 Bộ Chính trị Đề án “Đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập, đẩy mạnh xã hội hố số loại hình dịch vụ nghiệp cơng”, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập (sau viết tắt Nghị định 16) Nghị định 16 đời thay Nghị định 43/2006/NĐ-CP nhằm đổi toàn diện đơn vị nghiệp công lập, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị, đồng thực nhiệm vụ, tổ chức máy, nhân tài (trong tự chủ tài nội dung chính, quan trọng); đồng thời khắc phục số tồn tại, hạn chế Nghị định 43 Tuy nhiên, việc triển khai thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập gặp khơng khó khăn thực tế Báo Gia đình Xã hội, với tư cách đơn vị nghiệp công lập, khơng ngồi xu hướng đổi Trong năm vừa qua, cơng tác quản lý tài Báo Gia đình xã hội đạt số kết định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, song chế quản lý tài áp dụng Báo bộc lộ hạn chế, bất cập Để góp phần hồn thiện cơng tác quản lý tài Báo Gia đình xã hội, phù hợp với tiến trình đổi quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập Đảng Nhà nước đề ra, đề tài “Quản lý tài 79 tổ chức lao động khoa học, có cơng tác xây dựng hệ thống đánh giá lực, hiệu công việc cán bộ, viên chức, người lao động Xây dựng hệ thống đánh giá lực, hiệu công việc yêu cầu quan trọng làm để tổ chức triển khai công tác thi đua khen thưởng cách công bằng, minh bạch, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, gắn bó với quan Trước xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, cần phải có thơng tin cơng việc làm sở Thông tin công việc tài liệu hướng dẫn nhân viên thực công việc nhằm thực mục tiêu chung đơn vị, bao gồm: Mô tả cơng việc; Tiêu chí hồn thành cơng việc; Tiêu chuẩn lực; Quy trình làm việc Hai khía cạnh đánh giá đề cập đến: - Đánh giá hiệu cơng việc (hay đánh giá thành tích): sau xây dựng Bộ thông tin công việc tốt dựa vào tiêu chí hồn thành cơng việc, ta đánh giá thành tích nhân viên - Đánh giá lực: đánh giá lực cụ thể nhân viên ứng với vị trí cơng việc theo tiêu chuẩn lực xây dựng Việc đánh giá lực thành tích đáp ứng mục tiêu đơn vị phát triển nguồn nhân lực Để đảm bảo việc đánh giá công bằng, minh bạch, quy trình đánh giá cần chia thành 03 bước Bước 1: Người lao động tự đánh giá Cán quản lý nhân viên độc lập suy nghĩ đánh giá mình, nêu lên nguyện vọng, ý kiến cá nhân dựa tiêu chí thống trước Bước 2: Song song đồng thời với bước 1, cán quản lý thực đánh giá lực thành tích người lao động Điều có nghĩa là, cấp quản lý người lao động đánh giá tiêu chí đánh giá, cấp quản lý không xem xét kết tự đánh giá nhân viên để tránh bị “định hướng” trước kết đánh giá Bước 3: Đối chiếu kết đánh giá trao đổi với người lao động 80 Đánh giá lực, hiệu công việc cán bộ, viên chức, người lao động theo tiêu chuẩn quy định cụ thể làm cho nhân viên tin việc đánh giá thực công việc công khuyến khích họ chủ động, tích cực tham gia vào trình đánh giá Định công tác đánh giá thực công việc Nếu nhân viên làm tốt, nhận xét, đánh giá việc thực công việc làm cho họ phấn khởi, hăng say làm việc, ngược lại, họ làm chưa tốt, họ có hội tìm hiểu khiếm khuyết tự hoàn thiện 3.2.4 Nâng cao hiệu c ng tác lập dự toán thu chi Đổi phương pháp lập dự toán thu chi theo phương pháp lập dự toán theo kết đầu Xem xét thiết lập mục tiêu, lựa chọn số kết nhắm tới, giám sát công việc thực hiện, phân tích báo cáo kết so với mục tiêu đặt Lập dự toán theo kết đầu yêu cầu đơn vị nghiệp phải thiết lập hệ thống thông tin quản lý liên quan đến việc phân bổ sử dụng nguồn lực tài đầu vào, đầu ra, chi phí tài trợ mối quan hệ yếu tố đầu ra, đầu vào, tác động yếu tố tới kết mong muốn đơn vị phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu đề Phương pháp lập dự toán theo kết đầu nhằm nâng cao tính hiệu chi tiêu công thông qua việc xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động đơn vị nghiệp đem lại kết đầu gì? Lập dự tốn theo kết đầu giúp nhà quản lý hấy liên kết kết đầu với khoản chi tiêu cụ thể, rõ ràng Từ đánh giá chất lượng, hiệu hoạt động có phù hợp với mục tiêu, đảm bảo tiến độ không? Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để tăng cường chất lượng hiệu hoạt động, nâng cao hiệu lực trình cung cấp sản phẩm đầu Tránh trùng lắp, chồng chéo phân bổ nguồn lực Xác định rõ ràng biện pháp thực hoạt động so sánh hiệu phương pháp thực theo tiêu chí hiệu hiệu lực.Các đầu xác định chi tiết, cụ thể góp phần cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ công xác lập mục tiêu hướng tới rõ ràng 3.2.5 Tăng nguồn thu Báo Gia đình xã hội - Đổi quan điểm nhận thức sản xuất kinh doanh chế thị trường Trên sở nhiệm vụ trị quan truyền thông công tác y tế- 81 dân số mà Bộ Chính trị Ban bí thư trung ương quan chủ quản giao, định hướng phát triển nghiệp công đề theo chế tự chủ Đơn vị cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chế hoạt động, tạo động lực thúc đẩy phát triển nghiệp đơn vị, quy chế, quy định phải chặt chẽ, đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm quyền hạn phòng, ban từ trụ sở trung ương đến chi nhánh địa phương việc hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy tắc thị trường, kỷ luật, trật tự, kỷ cương pháp luật Hoàn thiện hệ thống mối quan hệ kinh tế Trước hết, phải mở rộng phát triển mối quan hệ ổn định lâu dài với đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý, đơn vị tiêu thụ sản phẩm để tạo thị trường tiêu thụ ổn định Các phòng ban chịu trách nhiệm kinh doanh thị trường phải đề cao giải pháp để nâng cao trách nhiệm phối hợp việc tìm kiếm giải pháp để nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm truyền thông thị trường, phải coi trọng chữ tín sản xuất kinh doanh vấn đề sống để mở rộng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ Cần đầu tư vốn, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, khoa học kỹ thuật để phát triển sở kinh doanh, đặc biệt phát triển hệ thống sở vật chất kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phát triển ngành - Để phát triển mạnh kinh doanh thời gian tới cần phải có điều chỉnh mạnh mẽ cấu dịch vụ, từ phân tích cấu thị trường, cấu mặt hàng, cấu kinh doanh theo dịch vụ đến cấu vốn đầu tư Cần phát triển mạnh hoạt động dịch vụ, hình thức dịch vụ truyền thơng đa dạng Cần phải coi trọng quy hoạch sở cộng tác viên vùng trọng điểm, tập trung nhu cầu, bảo đảm, hàng hố lưu thơng xúc tiến hoạt động truyền thơng Cán phòng kinh doanh cộng tác viên cần phối hợp để tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm, phòng kinh doanh đóng vai trò quan trọng phải chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm theo triết lý kinh doanh là: Thứ nhất: Khách hàng yêu thích sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị hiếu họ, tức sản xuất bán thị trường cần có 82 Thứ hai: Khách hàng u thích sản phẩm có chất lượng cao giá hợp lý, tức tiêu dùng có cạnh tranh với Thứ ba: Khách hàng không mua hết sản phẩm cho doanh nghiệp doanh nghiệp không tổ chức tốt hoạt động dịch vụ trình tiêu thụ sản phẩm Thứ tư: Nhiệm vụ người sản xuất phải luôn củng cố thị trường mở rộng thị trường để làm điều đơn vị phải tối ưu hoá yếu tố đầu vào sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá bán thị trường, có giữ chữ tín với khách hàng giải thị trường đầu cho sản phẩm đơn vị - Tăng cường lãnh đạo đảng lĩnh vực kinh doanh đồng thời phải tăng cường đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao lực cạnh tranh chất lượng hoạt động để mở rộng thị trường nước có hiệu Ngày nay, hoạt động báo chí diễn khắp tất ngành địa bàn Vì vậy, việc tăng cường lãnh đạo thương mại phải thực tất ngành, cấp Trong lãnh đạo cấp uỷ đảng sở đơn vị đặc biệt quan trọng Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho kinh doanh yêu cầu cần thiết Hiện đội ngũ lao động chuyên nghiệp phòng kinh doanh cần nâng cao, lực, trình độ nhận thức kinh doanh yếu tố quan trọng việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị Tăng cường liên doanh liên kết với doanh nghiệp, công ty khu vực tư nhân để mở rộng loại hình kinh doanh tuyên truyền quảng cáo, tổ chức kiện… tăng khoản thu nghiệp đơn vị Đối với hoạt động liên doanh liên kết, gốp vốn đầu tư, cần có khảo sát đánh giá khả thi, đối chiếu số liệu cụ thể qua năm để đánh giá tình hình hoạt động, liên doanh, liên kết để có hướng điều chỉnh kịp thời Tránh trường hợp thua lỗ, gây thất thoát vốn nghiệp 3.2.6 Quản lý chi ti u hướng tới hiệu Báo Gia đình xã hội Thứ nhất, cần có nghiên cứu mang tính chất đồng từ khảo sát đến thực nghiệm, từ hệ thống tiêu chuẩn đến quy hoạch mạng lưới cộng tác viên, chi nhánh 83 tỉnh/thành phố Từ có định hướng đầu tư phát triển, xây dựng mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiệp sản xuất kinh doanh Thứ hai, đổi cấu chi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn thu nghiệp đơn vị Đơn vị cần kiểm tra thực đối chiếu định mức quản lý hành để có điều chỉnh phù hợp, nhằm tiết kiệm khoản chi để tăng thu nhập cho người lao động Đơn vị phải lập dự toán hàng năm, hạn chế tối đa khoản chi phát sinh không nằm kế hoạch xây dựng từ đầu năm Đơn vị cần có kế hoạch dài hạn tương ứng với dự toán xây dựng sở cấu chi hợp lý Thứ ba, đổi phương pháp xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm đơn vị từ phương pháp sở khứ sang vào kết đầu Căn kết đầu để tính phí chi phí đầu vào hợp lý, xây dựng hệ thống tiêu, báo tài cụ thể nhằm đánh giá hiệu hoạt động tài đơn vị.Trong giai đoạn thực tự chủ theo quy định cơng tác lập dự tốn thu chi hoạt động nghiệp quan trọng cần thiết với đơn vị với quan chủ quản Cho phép đơn vị thực hoạt động thông qua việc cân nhắc yếu tố thu nhập, chi phí: tạo liên kết hoạt động phận đơn vị sở để đánh giá kết hoạt động, cụ thể: Một là xây dựng kế hoạch chiến lược hoạt động trung dài hạn, xây dựng tiêu kế hoạch, tiêu kế hoạch gắn với dự tốn chi phí cụ thể, cho phép định hướng kế hoạch hoạt động, cân đối thu chi, giảm lãng phí nguồn lực ứng phó kịp thời với khó khăn mơi trường; Hai thành lập ban lập kiểm sốt, phân tích, đánh giá việc thực dự tốn thu chi nghiệp, từ kịp thời điều chỉnh hoạt động để đạt mục tiêu đề Ba xây dựng quy trình lập dự tốn thu chi nghiệp theo kết đầu tiêu chí, mục tiêu cụ thể Thứ tư, quản lý công tác chi trả lương cho cán bộ, người lao động qua tài khoản ngân hàng, yếu tố tăng tính minh bạch, kiểm soát chi trả, tiết kiệm thời gian chi phí liên quan đến cơng tác quản lý, vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt 84 Thứ năm, xây dựng chế tiền lương cho người lao động ký hợp động lao động theo Luật lao động nhằm thu hút người lao động có chất lượng cao, tạo cơng khuyến khích người lao động làm theo lực hưởng theo lực Tăng suất hiệu thực nhiệm vụ giao Thứ sáu, hoàn thiện phương án giá dịch vụ theo quy định mới, đảm bảo thực lộ trình tính giá theo quy định Nghị định 16/2015/NĐ-CP nhằm bắt kịp với xu hướng chuyển dần chế tài sang tự chủ tài cung cấp dịch vụ cơng theo hình thức đặt hàng giao nhiệm vụ sở tính tính đủ chi phí dịch vụ cơng cấu giá 3.2.7 Nâng cao hiệu c ng tác ế toán q trình hoạt động quản lý tài Tổ chức cơng tác kế tốn nội dung có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu quản lý tài Báo Gia đình Xã hội Do đó, để phát huy vai trò cơng tác này, đòi hỏi đơn vị phải có thích ứng, linh hoạt với điều kiện quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với yêu cầu quản lý cụ thể đơn vị Trong bối cảnh kinh tế thị trường nay, Báo Gia đình xã hội không chịu sức ép cạnh tranh với cơng ty truyền thơng nước, mà phải cạnh tranh với cơng ty truyền thơng nước ngồi, tập đồn đa quốc gia cơng ty mạnh vốn, thương hiệu trình độ quản lý Do để cạnh tranh được, Báo Gia đình Xã hội phải tìm cho hướng hợp lý để tồn phát triển Một giải pháp cần phải làm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quản lý mà thông tin quan trọng làm sở để thực thơng tin kế tốn Chính đơn vị muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải có máy kế tốn tốt, hoạt động hiệu Thơng tin kế tốn cần thiết cho Lãnh đạo đơn vị để đề chiến lược định kinh doanh, thơng tin kế tốn cung cấp khơng kịp thời, sai lệch ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh, đơn vị rơi vào tình trạng khó khăn ngược lại Để nâng cao hiệu tổ chức công tác kế tốn Báo Gia đình xã hội 85 nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp bối cảnh kinh tế thị trường nay, thời gian tới Báo Gia đình Xã hội cần tập trung thực tốt số giải pháp sau: Thứ nhất, xây dựng máy kế toán phù hợp với cấu quản lý đơn vị Chọn nhân kế tốn theo vị trí cơng tác phù hợp với đạo đức, chuyên môn, quy định chế độ tài kế tốn đồng thời xác định số lượng nhân viên kế toán cho phù hợp để tiết kiệm chi phí Kế tốn cần lựa chọn phần mềm kế tốn, lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động Bên cạnh đó, với việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn đơn vị cần đầu tư vào việc đào tạo người làm công tác kế tốn đơn vị, cho họ sử dụng thành thạo trang thiết bị, phần mềm kế tốn, đảm bảo vận dụng có hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ xác cơng tác kế tốn đơn vị Thứ hai, tổ chức hồn thiện chứng từ kế tốn khâu quan trọng, định đến thơng tin kế tốn Do đó, cần xây dựng hệ thống chứng từ đơn giản, rõ ràng, phù hợp với quy định chế độ kế tốn, bên cạnh đó, tiêu phản ánh chứng từ phải thể yêu cầu quản lý nội Quy định trình tự luân chuyển chứng từ cách hợp lý, khoa học, tránh chồng chéo, ứ đọng Tất chứng từ kế toán lập từ đơn vị hay từ đơn vị bên phải tập trung vào phòng kế tốn sau kiểm tra xác minh tính pháp lý chứng từ dùng ghi sổ kế toán Thứ ba, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống báo cáo nội thấy ý nghĩa báo cáo kế toán quản trị mặt: cung cấp số liệu để phân tích thường xun tình hình thực chi tiêu kinh tế theo mặt cụ thể, cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng kế hoạch, dự toán đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu Khi lập hệ thống báo cáo nội bộ, đơn vị phải đảm bảo yêu cầu sau: tiêu phản ánh báo cáo nội phải thống với tiêu báo cáo tài chính, tiêu kế hoạch, dự tốn phương pháp tính để đảm bảo so sánh được; cung cấp đầy đủ thông tin cho quản trị kinh doanh doanh nghiệp; số 86 liệu tiêu có liên quan phản ánh báo cáo nội phải thống nhất, đầy đủ, xác trung thực Mẫu biểu xây dựng phù hợp với yêu cầu quản lý đơn vị nghiệp công lập, đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng báo cáo nội Thứ tư, kiểm sốt nội có tác dụng quan trọng việc nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn qua việc hạn chế sai sót, gian lận Tuy nhiên kiểm soát nội tổ chức cách đầy đủ làm tăng đáng kể chi phí đơn vị Trong điều kiện nguồn lực có giới hạn, đơn vị khó chấp nhận chi trả chi phí Từ lý trên, việc kết hợp tổ chức kế toán với hệ thống kiểm soát nội điều cần thiết Việc kết hợp tổ chức kế toán với hệ thống kiểm soát nội cách chọn lọc giúp đơn vị đạt mục tiêu kiểm sốt nội với chi phí hợp lý 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Bộ Tài - Nghiên cứu ban hành quy định khung chế chi trả lương cho người lao động đối tượng ký hợp đồng theo Bộ luật lao động năm 2012 Quy định mức chi trả lương đối tượng cụ thể, khuyến khích, thu hút người lao động có trình độ cao đơn vị nghiệp công lập - Thống chế quản lý tài tất nguồn thu nghiệp, tránh tình trạng nhiều nguồn, nhiều chế Tạo dựng đầy đủ hồn thiện khn khổ pháp lý kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập, đảm bảo cho cơng tác kế tốn, tổ chức máy kế toán, hành nghề kế toán thực theo pháp luật - Nghiên cứu sớm ban hành Quyết định thay Quyết định 19/QĐ-BTC Chế độ kế tốn hành nghiệp, trọng đến sửa đổi hệ thống tài khoản hệ thống báo cáo tài cho phù hợp với Luật Kế toán số 88 thay Luật Kế toán số 03 năm 2013 phù hợp với quy định chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập nay, chuẩn mực hệ thống kế toán quốc tế, cụ thể: sửa đổi tài khoản kế toán hệ thống tài khoản kế toán phải quy định chi tiết áp dụng cho Đơn vị kế tốn có nhiệm vụ thu, chi ngân sách 87 nhà nước; Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước; Đơn vị kế tốn khơng sử dụng ngân sách nhà nước; Đơn vị kế toán doanh nghiệp; Đơn vị kế toán khác Hệ thống tài khoản không đặt ngẫu nhiên, chung chung mà cần phản ánh chất nguồn kinh phí nghiệp vụ kinh tế phát sinh cách cụ thể, chi tiết theo tiêu doanh thu, chi phí hoạch tốn theo nguồn xác định kết kinh doanh theo nguồn tương ứng phục vụ cho công tác quản trị đơn vị Theo đó, cần thay đổi hệ thống mục lục ngân sách tương ứng Báo cáo tài khơng trọng đến tổng hợp tình hình kinh phí nên sửa đổi báo cáo theo hướng tổng hợp tiêu tiền tệ để hoạch toán lãi, lỗ đơn vị nghiệp tự chủ tài với doanh nghiệp, báo cáo tài phải tổng hợp chi tiết theo nguồn thuyết minh cụ thể 3.3.2 Bộ Y tế - Rà soát văn quy phạm pháp luật điều chỉnh dần hệ thống văn quy phạm pháp luật đưa quy định quản lý tài đơn vị nghiệp báo chí ngành y tế vào văn hướng dẫn quản lý tài thống tồn ngành y tế - Hoàn thiện Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định 85/2012/NĐ-CP chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh chữa bệnh công lập, đó: Quy định mơ hình hội đồng quản lý, ban kiểm soát đơn vị nghiệp nghành y tế Theo đó, cần quy định chế giám sát chặt chẽ đơn vị nghiệp giao tự chủ, đảm bảo công khai minh bạch, chống thất thốt, lãng phí tài sản nhà nước - Tăng cường phân cấp quản lý, tránh tình trạng chồng chéo quản lý - Tổ chức đào tạo tập huấn cơng tác lập kế hoạch, quản lý tài hàng năm cho đơn vị nghiệp trực thuộc - Tăng cường công tác kiểm tra nhằm hỗ trợ đơn vị kiểm sốt, kiện tồn cơng tác quản lý tài đơn vị 88 Tóm tắt Chƣơng Trên sở xem xét hạn chế, nguyên nhân hạn chế chương định hướng phát triển Báo Gia đình xã hội năm tới Tác giả mạnh dạn đề xuất quan điểm, giải pháp hồn thiện quản lý tài Báo Gia đình xã hội, vấn đề mang tính ngắn hạn dài hạn ý nghĩa thực tiễn cao như: Giải pháp tăng nguồn thu Báo Gia đình xã hội; giải pháp quản lý chi tiêu; giải pháp nâng cao hiệu cơng tác kế tốn q trình hoạt động quản lý tài Bên cạnh tác giả đưa kiến nghị với quan quản lý Nhà nước Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tếvề bất cập chế quản lý tài chính, chế chi trả lương khuyến khích người lao động có trình độ cao, chế độ kế tốn hành nghiệp với mong muốn tạo hành lang pháp lý thơng thống, đầy đủ cho hoạt động đơn vị nghiệp 89 KẾT LUẬN Nâng cao lực quản lý tài yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động tất tổ chức, chủ thể kinh tế Trong điều kiện phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam nay, quan hệ kinh tế ngày mở rộng dần phản ánh chất vốn có nó, việc làm chủ quan hệ kinh tế, quan hệ tài để hướng theo mục đích người quản lý lại cần thiết, đồng thời đòi hỏi chủ thể phải có lực quản lý tài tốt Để góp phần củng cố, nâng cao lực quản lý tài Báo Gia đình xã hội thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế nói riêng đơn vị nghiệp công lập ngành y tế khơng có thu dịch vụ khám, chữa bệnh nói chung ngày lớn mạnh bền vững, đề tài “Quản lý tài Báo Gia đình xã hội thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế” tác giả nghiên cứu hoàn thiện Đề tài tập trung giải số vấn đề sau đây: - Đã làm rõ vấn đề lý luận đơn vị nghiệp, tập trung phân tích nội dung cần quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập ngành y tế khơng có thu dịch vụ khám, chữa bệnh Luận văn phân tích tương đối cụ thể nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập ngành tế khơng có thu dịch vụ khám, chữa bệnh - Đã nghiên cứu, sâu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý tài Báo Gia đình xã hội thuộc Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế, kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế cơng tác quản lý tài Báo Gia đình xã hội - Trên sở xem xét nguyên nhân định hướng phát triển Báo Gia đình xã hội năm tới, luận văn đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện quản lý tài Báo Gia đình xã hội, vấn đề mang đậm tính thời có ý nghĩa thực tiễn cao đề xuất giải pháp tài cần thiết để hướng đơn vị nâng cao hiệu hoạt động quản lý, tự chủ bền vững tài chính, phát triển 90 nghiệp báo chí truyền thơng Bên cạnh tác giả mạnh dạn đưa kiến nghị với quan quản lý Nhà nước bất cập chế quản lý tài đơn vị nghiệp công lập ngành y tế thu dịch vụ khám, chữa bệnh với mong muốn sớm tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý thơng thống, đầy đủ cho hoạt động đơn vị nghiệp 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài Hành nghiệp (2008) , Nxb Tài chính, Hà Nội; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật Ngân sách nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật 2002; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật 2005; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật 2008; Quốc hội, Luật Kế toán (2003), Luật kế toán số 03/2003/QH11 Quốc hội, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2012; 10 Kết luận số 37-KL/TW ngày 26/5/2011 Bộ Chính trị Đề án “Đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hố số loại hình dịch vụ nghiệp công; 11 Nghị số 40/NĐ-CP ngày 09/8/2012 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Thơng báo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 Bộ Chính trị Đề án đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập, đẩy mạnh xã hội hố số loại hình dịch vụ nghiệp cơng; 92 12 Chính phủ (2002), Nghị định số 10/2002/NĐ-CP Chính phủ ngày 16 tháng năm 2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu, Hà Nội; 13 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/6/2006 việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nghiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Hà Nội; 14 Chính phủ, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; 15 Chính phủ, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 quy định chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh cơng lập 16 Bộ Tài chính, Thơng tư số 58/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đề mua sắm nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nghiệp cơng lập, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 17 Bộ Tài (2003) Thông tư số 50/2003/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2003 hướng dẫn đơn vị nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội theo quy định Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 Chính phủ, Hà Nội 18 Bộ Tài (2004), Thơng tư số 03/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2004 hướng dẫn chế độ kế toán đơn vị hành nghiệp thực Luật ngân sách nhà nước khốn chi hành chính, Hà Nội 19 Bộ Tài chính, Thơng tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ ban hành quy trình quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nghiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Hà Nội 93 20 Bộ Tài (2007), Thông tư 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 21 Bộ Tài chính, Thơng tư số 16/2015/TT-BTC ngày 14/5/2015 Thủ tướng phủ Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập 22 Bộ Tài chính, 30/6/2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC việc ban hành chế độ kế toán hành nghiệp, Hà Nội 23 Báo Gia đình xã hội, Báo cáo tài năm 2013 24 Báo Gia đình xã hội, Báo cáo tài năm 2014 25 Báo Gia đình xã hội, Báo cáo tài năm 2015 26 Báo Gia đình xã hội, Quy chế chi tiêu nội số 01A ngày 03/01/2013 27 Đổi chế tài dịch vụ nghiệp công (Mai Thị Thu, www.mof.gov.vn ngày 31/12/2015) 28 Luận văn thạc sỹ Lê Quang Huy đề tài: “Quản lý tài Hệ phát Đài Tiếng nói Việt Nam: Kinh nghiệm giải pháp” 29 Luận án tiến sỹ Đặng Thị Hồng Vân đề tài: “Hoàn thiện chế quản lý tài Đài Truyền hình Việt Nam (2015)” 30 Kinh nghiệm quốc tế BCTC khu vực công học cho Việt Nam (Theo Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn – Bài Th.s Trần Thị Thắm, http://www.hoiketoanhcm.org.vn) ... Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI THUỘC TỔNG CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH, BỘ Y TẾ 36 2.1 Khái quát Báo Gia đình Xã hội, Bộ Y tế 36 2.1.1...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ PHƢƠNG THANH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI THUỘC TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH, BỘ Y TẾ LUẬN... đổi quản lý tài đơn vị nghiệp công lập Đảng Nhà nước đề ra, đề tài Quản lý tài Báo Gia đình Xã hội thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hố gia đình, Bộ Y tế chọn làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính đối với báo gia đình và xã hội thuộc tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình, bộ y tế , Quản lý tài chính đối với báo gia đình và xã hội thuộc tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình, bộ y tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay