Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn

119 1 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ KIỀU OANH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ KIỀU OANH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS PHẠM HỒNG THÁI HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn GS.TS Phạm Hồng Thái Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Học viên Lê Thị Kiều Oanh LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Khoa sau đại học thầy, cô giáo Học viện Hành Quốc gia tận tình giảng dạy cho tơi học tập chƣơng trình Thạc sỹ Luật Hiến pháp Luật Hành Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo GS.TS Phạm Hồng Thái tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Tơi xin cảm ơn lãnh đạo, cán Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Hữu Lũng tạo điều kiện cho tơi q trình thu thập tài liệu nghiên cứu luận văn./ Tác giả Lê Thị Kiều Oanh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng PHẦN MỞ ĐẦU .8 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ .13 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn .14 Phƣơng pháp nghiên cứu 15 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 15 Bố cục luận văn 15 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 16 1.1 Cơ sở lý luận xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đƣờng 16 1.1.1.Vi phạm hành vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng 16 1.1.2 Quan niệm xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng 18 1.1.3 Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng 19 1.1.4 Các điều kiện bảo đảm hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đƣờng 20 1.2 Hình thức, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng 21 1.2.1 Các hình thức xử phạt vi phạm hành biện pháp khắc phục hậu lĩnh vực giao thông đƣờng 21 1.2.2 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng 27 1.2.3 Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng 31 1.2.4 Ý nghĩa xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng 35 Tiểu kết chƣơng 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THƠNG ĐƢỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN 37 2.1 Khái quát tình hình chung huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 37 2.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý dân cƣ huyện Hữu Lũng .37 2.1.2 Hệ thống giao thông đƣờng huyện Hữu Lũng 38 2.2 Thực trạng vi phạm hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đƣờng địa bàn huyện Hữu Lũng 41 2.2.1 Thực trạng vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng huyện Hữu Lũng 41 2.2.2 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng địa bàn huyện Hữu Lũng 51 2.3 Nhận xét hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đƣờng địa bàn huyện Hữu Lũng 64 2.3.1 Kết đạt đƣợc 64 2.3.2 Hạn chế, bất cập nguyên nhân 67 Tiểu kết chƣơng 84 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THƠNG ĐƢỜNG BỘ 85 3.1 Rà sốt, bổ sung hồn thiện quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đƣờng 85 3.2 Cải cách thủ tục xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đƣờng 92 3.3 Đổi phong cách làm việc cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông 95 3.4 Một số giải pháp mang tính tổ chức kỹ thuật 96 Tiểu kết chƣơng .106 PHẦN KẾT LUẬN .107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TTATGT : Trật tự an toàn giao thông GTĐB : Giao thông đƣờng CSGT UBND Cảnh sát giao thông : Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân GTVT : Giao thông vận tải GPLX : Giấy phép lái xe DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Số vụ vi phạm hành giao thơng đƣờng đƣợc xử phạt địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2010 – 2016 Tổng hợp số vụ tai nạn giao thơng đƣờng vi phạm hành gây nên huyện Hữu Lũng từ năm 2010 đến năm 2016 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Tình hình tai nạn giao thông địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 Tổng hợp số vụ lái xe ô tô bị xử phạt vi phạm hành quy tắc giao thơng đƣờng địa bàn huyện Hữu Lũng (từ năm 2010 đến 2016) Bảng 2.5 Tổng hợp số vụ lái xe mơ tơ bị xử phạt vi phạm hành quy tắc giao thông đƣờng địa bàn huyện Hữu Lũng (từ năm 2010 đến 2016) Bảng 2.6 Tổng hợp số vụ phƣơng tiện giới không đản bảo an tồn kỹ thuật tham gia giao thơng địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2010-2016 Bảng 2.7 Tổng hợp số vụ ngƣời điều khiển phƣơng tiện giới không giấy phép tham gia giao thông địa bàn huyện Hữu Lũng (2010 – 2016) Bảng 2.8 Tổng hợp số vụ vi phạm quy định vận tải đƣờng bị xử phạt địa bàn huyện Hữu Lũng (2010 -2016) Biểu đồ 2.1 Số vụ ngƣời điều khiển ô tô mô tô không GPLX tham gia GT huyện Hữu Lũng (2010 – 2016) PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tai nạn giao thông vấn đề đƣợc xã hội quan tâm sâu sắc, mang tính tồn cầu mà tất quốc gia giới không phân biệt nƣớc phát triển, nƣớc phát triển hay nƣớc phát triển phải đƣơng đầu thách thức lớn giới Về kinh tế, tai nạn giao thông ùn tắc giao thông hàng năm làm thiệt hại từ 1% đến 3% GDP chi phí hàng năm nƣớc phát triển, ƣớc tính vào khoảng 100 tỷ USD Tai nạn giao thơng Việt Nam nằm tình trạng chung nƣớc phát triển, tai nạn giao thông Việt Nam tăng liên tục nhiều năm tính nghiêm trọng ngày gia tăng (bình quân 13 nghìn ngƣời chết tai nạn giao thông khoảng 29.000 ca chấn thƣơng sọ não/năm) Tai nạn giao thông nỗi ám ảnh đời sống xã hội nguyên nhân cản trở phát triển kinh tế đất nƣớc Nhiều năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam nhận thức đƣợc mối hiểm họa tai nạn giao thông Để kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thơng, Ban Bí thƣ Trung ƣơng, Chính phủ có nhiều văn đạo để ban hành sửa đổi luật, nghị định, quy định thực biện pháp cấp bách phù hợp với tình hình Tuy nhiên, hiệu chƣa cao ý thức chấp hành luật ngƣời tham gia giao thông thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chƣa đồng yếu kém, chất lƣợng hoạt động quản lý nhà nƣớc chƣa cao Trên địa bàn huyện Hữu Lũng có nhiều tuyến đƣờng giao thơng quan trọng Ngồi tuyến quốc lộ 1A chạy qua với chiều dài gần 26km có tuyến đƣờng tỉnh lộ Phố Vị- Đèo Cà, Minh Lễ - Quyết Thắng, Gốc Me- Yên Thịnh- Hữu Liên, Phố Vị- Tân Thành- Hoà Sơn- Hoà Lạc Trong năm qua, huyện Hữu Lũng huy động tồn sức mạnh hệ thống trị xúc, cộm TTATGT; mời chuyên gia đầu ngành lĩnh vực quan tâm sang Việt Nam giảng dạy, huấn luyện, tập huấn cán CSGT Trong thời gian tới lực lƣợng CSGT tham mƣu cho lãnh đạo Bộ Cơng an báo cáo Chính phủ lộ trình áp dụng, mở rộng triển khai mơ hình “xử phạt nguội”, quy trình hóa hoạt động xử phạt; đƣa quy định bắt buộc chủ phƣơng tiện phải mở trì “tài khoản giao thơng” đăng ký xe để trƣờng hợp có vi phạm Luật GTĐB, lực lƣợng chức theo tài khoản định xử phạt khấu trừ vào tài khoản giao thông chủ phƣơng tiện Tăng cƣờng công tác tuyên truyền quy định bắt buộc chủ phƣơng tiện giao thông giới mua bán, cho tặng… phải sang tên chủ sở hữu phƣơng tiện phải đƣợc quản lý nghiêm túc chặt chẽ Nếu trƣờng hợp vi phạm xác minh phƣơng tiện chƣa sang tên chủ áp dụng hình thức xử phạt cao theo hình thức tăng nặng nhằm có sức răn đe Bốn là, lực lƣợng cảnh sát giao thông cần phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng, ngành có liên quan: đơn vị nghiệp vụ ngành Công an, Bộ giao thông vận tải, phƣơng tiện thông tin đại chúng đấu tranh, xử lý vi phạm hành TTATGT đƣờng nhƣ mặt công tác khác để hoạt động diễn đồng hiệu quả, góp phần đảm bảo TTATGT địa bàn Tăng cƣờng phối hợp lực lƣợng công an, cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh, triệt để, kịp thời hành vi vi phạm pháp luật GTĐB Trong thực tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lƣợng cơng an giữ vai trò nòng cốt quan trọng; cần huy động tối đa lực lƣợng tham gia bảo đảm trật tự ATGT, huy động lực lƣợng công an xã, tình nguyện viên, dân phòng… khơng để trống địa bàn, dù nông thôn hay vùng sâu, vùng xa Tiếp tục trì kết thực bắt buộc đội mũ bảo hiểm mô tô, xe gắn máy, không đƣợc lơi lỏng xử lý; cần hƣớng dẫn ngƣời dân thực đội mũ bảo hiểm cách để đảm bảo an toàn Nhƣ để đạt đƣợc mục tiêu giáo dục 102 pháp luật GTĐB làm tốt công tác giáo dục, mà phải coi trọng biện pháp cƣỡng chế thực pháp luật Để tăng cƣờng công tác tuần tra, kiểm soát ngƣời phƣơng tiện nhƣ nâng cao hiệu công tác cần xây dựng lực lƣợng Cảnh sát giao thông vững mạnh Mặt khác, cơng tác tuần tra, kiểm sốt, xử lý vi phạm pháp luật GTĐB phải thƣờng xuyên tổ chức rút kinh nghiệm chuyên đề, đợt cao điểm để đề biện pháp, giải pháp đồng thời phát huy kết đạt đƣợc khắc phục thiếu sót q trình thực cơng vụ Cùng với việc tăng cƣờng trang thiết bị cho lực lƣợng chức năng, biên chế cho đơn vị phải đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển chung đặc biệt với lực lƣợng Thanh tra giao thông vận tải huyện Hữu Lũng Năm là, nâng cao chất lƣợng công tác điều tra bản, xây dựng sử dụng có hiệu sở bí mật tuyến, địa bàn giao thông đƣờng địa bàn huyện Hữu Lũng để chủ động tiến hành công tác tuần tra, kiểm soát Giao trực tiếp cho lực lƣợng tuần tra giao thông đƣờng phải tiến hành điều tra bản, xây dựng sở bí mật tuyến, địa bàn giao thông đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành tuần tra Chú trọng xây dựng mạng lƣới sở bí mật phục vụ yêu cầu công tác tuần tra, xử lý vi phạm nắm tình hình đối tƣợng, phƣơng tiện có biểu nghi vấn hoạt động phạm tội tuyến giao thông đƣờng Bên cạnh công tác điều tra xây dựng sở bí mật cần phải thực tốt mặt công tác nghiệp vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ lực lƣợng cảnh sát giao thông Bộ Cơng an quy định nhằm phục vụ có hiệu hoạt động tuần tra xử lý vi phạm hành lĩnh vực TTATGT đƣơng lực lƣợng cảnh sát giao thông Sáu là, trọng thực chế độ sách cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm hành lĩnh vực trật tự an tồn 103 giao thông đƣờng địa bàn huyện Hữu Lũng Để nâng cao hiệu hoạt động xử phạt vi phạm hành lực lƣợng cảnh sát giao thơng, góp phần nâng cao hiệu cơng tác giữ gìn TTATGT, phải bƣớc cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ, quan tâm tổ chức triển khai thực quy định Nhà nƣớc Bộ cơng an sách tiền lƣơng, chế độ phụ cấp; sửa đổi, bổ sung hƣớng dẫn thực quy định chế độ, sách thăng cấp, nâng lƣơng sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân Ngồi ra, cần có chế độ sách phù hợp với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm cơng tác xử phạt vi phạm hành chính, điều kiện cảnh sát giao thông họ phải làm việc môi trƣờng độc hại Bảy là, Đổi phƣơng pháp phát vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông nhƣ: Phƣơng pháp phát hiện, dừng xe vi phạm để xử phạt; phƣơng pháp truy đuổi lái xe vi phạm; phƣơng pháp phát vi phạm tốc độ; phƣơng pháp phát hiện, xử lý hành vi lái xe trạng thái say rƣợu; phƣơng pháp đối phó với hành vi cản trở, chống lại kiểm tra, kiểm sốt cảnh sát giao thơng; chiến thuật chống đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng; phƣơng pháp, chiến thuật phát hiện, đấu tranh, bắt giữ tội phạm thông qua công tác tuần tra tuyến giao thông Tám là, tăng cƣờng tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngƣời tham gia giao thơng, góp phần hạn chế vi phạm hành TTATGT đƣờng Để Luật giao thông đƣờng thật vào đời sống nhân dân trở thành “văn hóa giao thơng” cần tăng cƣờng cơng tác tổ chức tun truyền Luật giao thông đƣờng cho ngƣời tham gia giao thơng, dƣới nhiều hình thức khác Vấn đề tun truyền cho cá nhân, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành quy định đảm bảo trật tự an tồn giao thơng có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm số vụ việc vi phạm hành TTATGT đƣờng 104 Đổi trì thƣờng xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đƣờng Công tác tuyên truyền pháp luật đƣợc coi biện pháp quan trọng giúp ngƣời dân hiểu tuân thủ pháp luật GTĐB cách nghiêm túc có ảnh hƣởng lâu dài Do công tác tuyên truyền pháp luật GTĐB, UBND huyện cần quan tâm đạo, đồng thời cấp, ngành phạm vi, chức nhiệm vụ đơn vị có nhiều hoạt động nhằm đƣa pháp luật GTĐB vào sống nhiều hình thức phong phú Những hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật muốn đạt kết cao phải kết hợp giáo dục có tính cộng đồng với giáo dục theo đối tƣợng; kết hợp giáo dục gia đình với nhà trƣờng xã hội; kết hợp với giáo dục cƣỡng chế; phải tiến hành thƣờng xuyên, liên tục, có chƣơng trình kế hoạch cụ thể, phải xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có đủ nhiệt huyết, đủ trình độ hiểu biết pháp luật GTĐB, gƣơng mẫu việc chấp hành pháp luật GTĐB 105 Tiểu kết chƣơng Trên sở nhận thức nguyên nhân vấn đề tồn công tác xử phạt vi phạm hành giao thơng đƣờng Hữu Lũng, nhƣ nhiệm vụ thời gian tới quyền huyện Hữu Lũng việc đảm bảo trật tự an tồn giao thơng đƣa khuyến nghị giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng đƣợc tốt Các khuyến nghị khơng quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mà hƣớng tới nhiều chủ thể, quan nhà nƣớc khác có quan hệ cơng việc Điều hƣớng tới việc dân chủ hóa, cơng khai hóa, minh bạch hóa hoạt động xử phạt vi phạm hành để đảm bảo tính răn đe nghiêm minh pháp luật, góp phần ổn định đời sống xã hội 106 PHẦN KẾT LUẬN Qua thực trạng vi phạm pháp luật GTĐB huyện Hữu Lũng thấy đƣợc số lƣợng vụ vi phạm pháp luật GTĐB địa bàn ln có chiều hƣớng gia tăng số vụ vi phạm, tính nguy hiểm tai nạn GTĐB, đƣợc tổng hợp qua số ngƣời chết bị thƣơng hàng năm vi phạm GTĐB Đây có lẽ nguyên nhân làm giảm hiệu quản lý nhà nƣớc lĩnh vực Những hạn chế làm cho hiệu lực pháp luật GTĐB không đƣợc đảm bảo, trật tự, kỷ cƣơng không đƣợc giữ vững Trên khắp nẻo đƣờng, tuyến phố huyện phổ biến diễn tình trạng xây dựng, lấn chiếm tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đƣờng gây tình trạng lộn xộn xây dựng, khai thác sử dụng bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB Do vậy, với số giải pháp hoàn thiện công tác xử phạt vi phạm pháp luật GTĐB, nâng cao hiệu công tác xử lý vi phạm luận văn làm tài liệu tham khảo cho nhà quản lý, quan chức việc tìm giải pháp hạn chế vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực GTĐB nhƣ việc tuyên truyền giáo dục phạm pháp luật GTĐB cách có hiệu quả, đồng thời đƣa pháp luật GTĐB vào đời sống nhân dân, cải tạo phát triển sở hạ tầng GTĐB tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội huyện nhƣ có sở hạ tầng GTĐB thuận lợi đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển đất nƣớc Trong nội dung đƣợc trình bày luận văn, hy vọng luận chứng, giải pháp đề cập luận văn có giá trị tham khảo cấp ủy, quyền huyện Hữu Lũng việc đƣa giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông cách ổn định, giữ vững TTATGT, phát triển kết cấu hạ tầng GTĐB bền vững phục vụ cho cơng phát triển kinh tế tồn huyện thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc huyện tỉnh nƣớc 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban an tồn giao thơng tỉnh Lạng Sơn (2014) Báo cáo s BATGT ngày 25/01/2014 báo cáo tổng kế ga đầu ă ôg ă 2013 đảm bảo trật tự an ươ g ướng, nhi m vụ tháng 2014, Lạng Sơn Ban an tồn giao thơng tỉnh Lạng Sơn (2014), Kế hoạch s BATGT g y 21 g4 ă đảm bảo trật tự a ì đế ơg 08/BC- ă 2030 ga 56/KH- 2014 Kế hoạch thực hi n Chiế ược ô g đường đế ă 2020 ầm địa bàn tỉnh Lạ g Sơ Ban an toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn (2015), Báo cáo s BATGT ngày 19/10/2015 Báo cáo tổng kế bả đảm trật tự ATGT ă ngày 24/8/2011 CP v ă 93/BC- ực hi n công tác ực hi n Nghị s 88/NQ-CP ă g ường thực hi n giải pháp trọng tâm bả đảm trật tự, an toàn giao thơng Ban an tồn giao thơng tỉnh Lạng Sơn (2016), Kế hoạch s 59/KH- BATGT ngày 25/4/2016v Kế hoạch bả đảm an tồn giao thơng xây dự g " ă óa g a g" Lạng Sơn Ban an tồn giao thơng tỉnh Lạng Sơn (2017), Báo cáo s 09/BC- BATGT ngày 03/02/2017 Báo cáo kết bả đảm trật tự an tồn giao ơg ă 2016 m vụ giải pháp nhữ g g đầu ă 2017, Lạng Sơn Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2012), Chỉ thị s 18/CT-TW ngày 04 g ă 2012 ăg đảm bảo trật tự a ường ga ã đạo Đả g đ i với công ô g đường đường sắ đường thủy nộ địa, Hà Nội Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy (2016), Kế hoạch s 123/KH-UBND thực hi n Chỉ thị s 06-CT/TU ngày 18/7/2016 v vi ă g ường công tác quản lý bảo v a g ATĐB địa bàn tỉ g a đ ạn 2016-2020, Lạng Sơn Bộ Công an (2007), T ô g 11/2007/TT-BCA(C11) ngày 31 tháng 08 ă 2007 ướng dẫ quy định vi c sử dụ g ươ g n, thiết bị kỹ thuật nghi p vụ lự ượng CSND hoạ động tuần tra, kiểm soát v trật tự, ATGT kèm theo quyế đị 238/2006/QĐ-TTg, Hà Nội Bộ Công an (2012), T ô g 65/2012/TT-BCA ngày 30 tháng 10 ă 2012 quy định nhi m vụ, quy n hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát CSGT đường bộ, Hà Nội 10 Bộ Công an (2012), T ô g 77/2012/TT-BCA ngày 05/12/2012 quy đị 11 quy ì đ u tra giải tai nạ g a ô g đường bộ, Hà Nội Bộ Công an, Viện Chiến lƣợc khoa học công an (2005), Từ đ ển Công an nhân dân Vi t Nam, Nxb CAND Hà Nội 12 Bộ Chính trị BCH TW Đảng CSVN khóa XI (2011), Chỉ thị s 03CT/TW g y 14 g5 ă 2011 đẩy mạnh vi c học tập làm theo t gươ g đạ đức Hồ Chí Minh, Hà Nội 13 Bộ Giao thông vận tải (2014), T ô g 31 g 12 ă 2014 cải tạ ư85/2014/TT-BGTVT ngày ươ g ga ô g g ới đường bộ, Hà Nội 14 Bộ Giao thông vận tải (2015), T ô g 07 g 09 ă 46/2015/TT-BGTVT ngày 2015quy định tải trọng, khổ giới hạ đường bộ; ưu hành xe tải trọng, xe khổ giới hạ e đường bộ; vận chuyể g u ường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa ươ g k a g a g g đường bộ, Hà Nội 15 Bộ Giao thông vận tải (2013), T ô g 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 g 12 ă 2013 quy định trách nhi m xử lý vi phạm tổ chức, quản lý hoạ động kinh doanh vận tải xe ô tô dịch vụ hỗ trợ vận tả đường bộ, Hà Nội 16 Bộ Giao thông vận tải (2014), T ô g 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 quy định quy trình tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, cơng tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo quản lý nội tra ngành Giao thông Vận tải, Hà Nội 17 Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải (2015), T ôg BGTVT ngày 02/11/2015 sửa đổi, bổ sung s đ ư60/2015/TTu T ô g 63/2014/TT-BGT T g y 07 Bộ ng Bộ g 11 ă 2014 Giao thông vận tả quy định v tổ chức, quản lý hoạ động kinh doanh vận tải xe ô tô dịch vụ hỗ trợ vận tả đường bộ, Hà Nội 18 Bộ Tài (2013), T ô g 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định thủ tục thu, nộp ti n phạt, biên lai thu ti n phạt kinh phí từ gâ ước bả đảm hoạ động lự ượng xử phạt vi phạm hành chính, Hà Nội 19 Bộ Tài (2014), T g 105/2014/TT-BTC ngày7/8/2014 sửa đổ T ô g 153/2013/TT-BTC v thủ tục thu, nộp ti n phạt, biên lai thu ti n phạt kinh phí từ gâ ước bả lự ượng xử phạt vi phạm hành chính, Hà Nội 20 Bộ Y tế Bộ Công an (2014), T ô g BYT-BCA g y 23 cồn máu g 07 ịch s 26/2014/TTLT- ă 2014 quy định v xét nghi m nồ g độ gườ đ u khiể ươ g đường bộv xét nghi m nồ g độ cồn máu ươ g 21 ga đảm hoạ động g a ôg g ới gườ đ u khiển ô g g đường bộ, Hà Nội Công an huyện Hữu Lũng (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo v Tổng kết bả đảm trật tự a ga ôg ă 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Chính phủ (2007), Nghị s ă 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 06 2007 s giải pháp c p bách nhằm ki m chế tai nạn giao thông ùn tắc giao thông, Hà Nội 22 Chính phủ (2010), Nghị đị 27/2010/NĐ-Cg y 24 g 03 ă 2010 quy định vi uy động lự ượng cảnh sát khác CA xã ph i hợp CSGT tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự a GTĐB, Hà Nội 23 Chính phủ (2011), Nghị s 88/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 08 ă 2011 v ă g ường thực hi n giải pháp trọng tâm bả tự an tồn giao thơng, Hà Nội 24 Chính Phủ (2013), Nghị định s 07 ă 2013 quy định chi tiết s đảm trật 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng đ u bi n pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Hà Nội 25 Chính Phủ (2010), Nghị định s 34/2010/NĐ-C 2010 quy định xử phạt vi phạ g y 02 g g4 ă ực giao thông đường bộ, Hà Nội 26 Chính Phủ (2011) Nghị định s 33/2011/NĐ-C 2011 sửa đổi, bổ sung s đ u Nghị định s 34/2010/NĐ-CP g y 02 g4 ă g 27 g y 16 g5 ă 2010 Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm ự ga ô g đường bộ, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định s 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 ă 2013 quy định xử phạt vi phạm hành g ực giao ô g đường đường sắt, Hà Nội 28 Chính phủ (2014), Nghị định S 107/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 ă 2014 định ửa đổi, bổ sung s đ u Nghị định xử phạt vi phạ đường sắt, Hà Nội 29 g ự ga Chính phủ (2016), Nghị định s 46/2016/NĐ-C 2016 quy định xử phạt vi phạ ô g đường g y 26 g g5 ă ực giao thơng đường bộđường sắt, Hà Nội 30 Chính phủ (2010), Nghị định s 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 ă 31 2010, Hà Nội Chính phủ (2016), Nghị định s 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung s đ u Nghị định s 11/2010/NĐ-CP ngày 24 g 02 ă 2010 Chính phủ quy định v quản lý bảo v kết c u hạ tầ g g aô g đường bộ, Hà Nội 32 Nguyễn Văn Đô (2007), Xử lý vi phạm hành tr g ực trật tự a g aô g đường Vi t Nam hi n nay, Luận văn thạc sỹ quản lý hành cơng, Học viện Hành Chính quốc gia 33 Bùi Xn Đức (2006), V vi phạm hành hình thức xử phạt vi phạm hành chính: Những hạn chế giải đổi mới, Tạp chí Nhà nƣớc pháp luật 34 Học viện Hành quốc gia (1996), Cƣỡng chế hành chính, Nxb Thế giới 35 Trần Sơn Hà (2011), Cải cách thủ tục hành xử lý vi phạm hành v ă trật tự a ga ô g đường Vi t Nam đến 2020, Luận văn thạc sỹ quản lý hành cơng, Học viện Hành quốc gia 36 Hồ Thanh Hiền (2012), Xử lý vi phạ g ực giao ô g đường - Qua thực tiễ T Đ Nẵng, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học QG Hà Nội 37 Luật Giao thông đƣờng năm 2001 38 Luật Giao thông đƣờng năm 2008 (luật hành) 39 Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 40 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành năm 1989 41 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành năm 2002 42 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành năm 2008, sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành năm 2002 43 Phòng Cảnh sát Giao thơng tỉnh Lạng Sơn (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo v Tổng kết tình hình kết cơng tác Cơng an v đảm bảo trật tự a g aô g ă 2010 2011 2012 2013, 2014, 2015, 2016 44 Nguyễn Thị Thảo (2012), Xử lý vi phạ g ực g aô g đường tỉnh Bắc Ninh, HVHC 45 Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Quyế định s 05/2011/QĐ-TTG ngày 24/01/2011 Phê t Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọ g đ ểm Bắc Bộ đếă 2030, Hà Nội 46 Thủ tƣớng Chính phủ (2010), Quyế 05 2020 đị ướ g đếă định s 321/2010/QĐ-TTg ngày g 03 ă 2010vi c phê Đ Tă g ường biên chế, trang thiết bị cho lự ượng Thanh tra giao thơng vận tải, Hà Nội 47 Thủ tƣớng Chính phủ (2013), Quyết định số 2034/2013/QĐ-TTg ngày 05/11/2013 phê duyệt Đề án Tun truyền An tồn giao thơng giai đoạn 2013-2015, Hà Nội 48 Thủ tƣớng Chính phủ (2014) Quyế định s 994/QĐ-TTg ngày 19 g ă 2014Quyế định v vi c Phê t Kế hoạch lập lại trật tự a ga Nội đường đường sắ g a đ ạn 2014 – 2020, Hà 49 Thủ tƣớng Chính phủ (2016), Chỉ thị s 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 v xử ươ g ga ô g đường hết niên hạn sử dụng, niên hạn kiể định, Hà Nội 50 Thẩm quyền xử lý vi phạm hành Cơng an nhân dân (2006), Nxb Bộ Tƣ pháp 51 52 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luậ N luật, Nxb Cơng an nhân dân ước Pháp UBND tỉnh Lạng Sơn (2014), Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21 g ă 2014 quản lý bảo v kết c u hạ tầng giao thông đường địa ươ g địa bàn tỉnh Lạ g Sơ , Lạng Sơn 53 UBND tỉnh Lạng Sơn (2014), Quyế định s 05/2014/QĐ-UBND ngày 21 g ă 2014 Quyế đị a quy định v quản lý bảo v kết c u hạ tầ g g a ô g đường địa ươ g địa bàn tỉnh Lạ g Sơ Lạng Sơn 54 UBND tỉnh Lạng Sơn (2016), Kế hoạch s 123/KH-UBND ngày 31/10/2016 v Kế hoạch thực hi n Chỉ thị s 06-CT/TU ngày 18/7/2016 Ba T ường vụ Tỉnh ủy v ă g ường công tác quản lý bảo v a g a đường địa bàn tỉ g a đ ạn 2016-2020, Lạng Sơn 55 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng (2011), Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 56 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng (2016), Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 57 Văn phòng Chính phủ (2014), Thơng báo s 305/TB-VPCP ngày 31/7/2014 Thơng báo kết luận Phó Thủ ướng Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch Uỷ ban ATGT Qu c gia họp xử lý tình trạng tiêu cực trạm cân hiượng"xã hộ đe " thao túng, bảo kê hoạt 58 động xe tải, khổ s tuyế đường bộ, Hà Nội Nguyễn Thị Cẩm Vân (2015), Hoàn thi n Quả NN đ i với giao ơg địa bàn tỉnh Hòa Bình, Luận văn thạc sỹ Quản lý Hành cơng, HVHCQG 59 Nguyễn Cửu Việt (2005), Giáo trình Luật Hành Vi t Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội ... LUẬN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 1.1 Cơ sở lý luận xử phạt vi phạm hành lĩnh vực GTĐB 1.1.1 .Vi phạm hành vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường Vi phạm hành. .. hành lĩnh vực GTĐB bị xử phạt lần 19 Nhiều ngƣời thực hành vi vi phạm hành lĩnh vực GTĐB ngƣời vi phạm bị xử phạt hành vi vi phạm hành Một ngƣời thực nhiều hành vi vi phạm hành lĩnh vực GTĐB vi phạm. .. chƣa nghiên cứu thực tiễn xử phạt vi phạm hành lĩnh vực GTĐB huyện Hữu Lũng Do vậy, luận văn Xử phạt vi pham hành lĩnh vực giao thơng đƣờng - từ thực tiễn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn" kế thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn , Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay