Tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bắc giang

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG BẢO LINH TUYỂN CHỌN CẠNH TRANH VÀO CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG BẢO LINH TUYỂN CHỌN CẠNH TRANH VÀO CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN: TS TRẦN NGHỊ HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi, số liệu nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng từ quan, tổ chức Những kết nghiên cứu luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thơng tin có sẵn đƣợc trích rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2017 HỌC VIÊN Hoàng Bảo Linh LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập viết luận văn này, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ quý thầy, cô Học viện Hành Quốc gia, tơi chân thành cảm ơn thầy, giảng dạy tận tình suốt khóa học Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sỹ Trần Nghị dành thời gian tâm huyết hƣớng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Q trình thực đề tài, tơi nhận đƣợc hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi từ lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo Phòng Tổ chức - Biên chế Tổ chức phi phủ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đóng góp quý đồng nghiệp quan Mặc dù tích cực cố gắng nghiên cứu nhƣng luận văn thiếu sót, tơi mong nhận đƣợc đóng góp từ q thầy, để đề tài nghiên cứu đƣợc hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 HỌC VIÊN Hoàng Bảo Linh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCC: ĐVSN: Cán bộ, công chức Đơn vị nghiệp HCNN: Hành nhà nƣớc THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông UBND: Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TUYỂN CHỌN CẠNH TRANH VÀO CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập 1.1.1 Đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Chức danh lãnh đạo, quản lý .7 1.1.3 Chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập 1.2 Những vấn đề lý luận tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập 11 1.2.1 Khái niệm tuyển chọn tuyển chọn cạnh tranh .11 1.2.2 Vai trò tuyển chọn cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản lý .14 1.2.3 Nguyên tắc tuyển chọn cạnh tranh 16 1.2.4.Hình thức tuyển chọn cạnh tranh 18 1.2.5 Quy trình tuyển chọn cạnh tranh 19 1.2.6 Đặc trƣng tuyển chọn cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập 25 1.3 Quan điểm, chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý 29 1.3.1 Chủ trƣơng, quan điểm Đảng, Nhà nƣớc 29 1.3.2 Các quy định hành tuyển chọn lãnh đạo, quản lý .30 1.4 Thực tiễn tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý quan, địa phƣơng nƣớc 33 1.4.1 Thành phố Đà Nẵng 33 1.4.2 Tỉnh Quảng Ninh .34 1.4.3 Bộ Tƣ pháp .35 1.4.4 Bộ Giao thông Vận tải .36 1.4.5 Nhận xét chung 37 Tiểu kết Chƣơng 40 Chƣơng THỰC TRẠNG TUYỂN CHỌN CẠNH TRANH VÀO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 41 2.1 Cơng tác quy hoạch quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang 41 2.1.1 Đối với việc quy hoạch, tạo nguồn 41 2.1.2 Về quy trình trình tự, thủ tục bổ nhiệm 41 2.2 Quá trình thực tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý quan, đơn vị tỉnh Bắc Giang 43 2.2.1 Thí điểm tuyển chọn lãnh đạo, quản lý số đơn vị nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang năm 2009 43 2.2.2 Tuyển chọn lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang năm 2010 46 2.2.3 Tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang từ năm 2012 đến năm 2016 .53 2.3 Kết thực tuyển chọn từ năm 2012 đến 2016 59 2.4 Nhận xét, đánh giá 66 2.4.1 Ƣu điểm 66 2.4.2 Hạn chế 67 2.5 Nguyên nhân hạn chế 69 Tiểu kết Chƣơng 70 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN CHỌN CẠNH TRANH VÀO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH BẮC GIANG 71 3.1 Thể chế hóa quy định Đảng hƣớng dẫn chi tiết quy định Nhà nƣớc đổi tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý .71 3.1.1 Sự cần thiết phải thể chế hóa quy định Đảng hƣớng dẫn chi tiết quy định Nhà nƣớc đổi tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý 71 3.1.2 Các nội dung cần ƣu tiên thể chế hóa hƣớng dẫn chi tiết 73 3.2 Đổi cách thức tổ chức tuyển chọn 79 3.2.1 Đổi quy trình 79 3.3.2 Đổi nội dung thi tuyển .79 3.3 Đảm bảo nguyên tắc tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập 82 3.4 Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức tuyển chọn cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập 84 3.4.1 Tuyên truyền đến ngƣời dân 85 3.4.2 Tuyên truyền đến đội ngũ công chức, viên chức tỉnh 85 3.4.3 Tuyên truyền cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tổ chức, thực tuyển chọn công chức, viên chức đối tƣợng dự tuyển .86 3.5 Thay đổi nội dung, kết cấu phiếu đánh giá 86 Tiểu kết Chƣơng 91 KẾT LUẬN .92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tổng hợp kết tuyển chọn lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2012 59 Bảng Tổng hợp kết tuyển chọn lãnh ðạo, quản lý đơn vị nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2013 60 Bảng Tổng hợp kết tuyển chọn lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2014 62 Bảng Tổng hợp kết tuyển chọn lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2015 63 Bảng Tổng hợp kết tuyển chọn lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2016 65 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cán gốc công việc, muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay mà ra; lời dạy Bác Hồ nhấn mạnh đến vị trí, vai trò quan trọng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Họ ngƣời trực tiếp tham mƣu xây dựng, hoạch định sách, tổ chức triển khai chế, sách pháp luật lĩnh vực quản lý bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ƣơng địa phƣơng; đồng thời ngƣời trực tiếp quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền thực chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị Vì vậy, việc làm để có đƣợc đội ngũ cán chủ chốt vừa hồng, vừa chuyên vấn đề cần thiết quan trọng hành Để đạt đƣợc mục tiêu ấy, đòi hỏi phải thực đồng nhiều giải pháp, phải làm tốt khâu cơng tác cán bộ; đặc biệt khâu bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức vào vị trí lãnh đạo, quản lý đƣợc coi mắt xích quan trọng Hiện nay, chế bổ nhiệm cán lãnh đạo, quản lý truyền thống bộc lộ số bất cập Công tác thƣờng đƣợc thực sở quy hoạch cán quan, đơn vị Khi có nhu cầu bổ nhiệm vào chức danh đó, quan, đơn vị vào đội ngũ cán quy hoạch để lựa chọn, lấy ý kiến cấp ủy, tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, tiếp quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục bổ nhiệm theo quy trình Cơ chế bổ nhiệm truyền thống dù có bƣớc dân chủ hóa nhƣng phụ thuộc vào cảm tính cá nhân lấy phiếu tín nhiệm , thƣờng cục bộ, khép kín quan, đơn vị, chƣa huy động, mở rộng đƣợc nguồn lực từ bên Khắc phục hạn chế trên, số bộ, ngành trung ƣơng số tỉnh, thành phố nƣớc thực thí điểm tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nhƣ Bộ Tƣ pháp, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, thành phần: Xây dựng Chƣơng trình hành động: 20 điểm; Bảo vệ Chƣơng trình hành động: 40 điểm; Trả lời câu hỏi chất vấn: 40 điểm Theo quy định tỉnh, Chƣơng trình hành động phát triển đơn vị ứng viên phải đƣợc từ 50% số phiếu đánh giá đạt yêu cầu tập thể cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị có nhu cầu tuyển chọn tiếp tục đƣợc Hội đồng tuyển chọn xem xét bỏ phiếu Tuy nhiên, cách làm khiến việc cục đánh giá tồn số đơn vị, việc đánh giá ứng viên từ nơi khác đến ủng hộ nguồn chỗ ngƣời nơi khác đến khơng bỏ phiếu Dẫn đến thiếu công bằng, khách quan lựa chọn ứng viên Đồng thời khơng thể rõ vai trò tham mƣu Hội đồng tuyển chọn trách nhiệm ngƣời đứng đầu bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Đối với việc lấy phiếu đánh giá tập thể cán công chức, viên chức đơn vị có nhu cầu tuyển chọn cần thiết quan trọng Tuy nhiên, nên kênh tham khảo để ngƣời có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, định bổ nhiệm ứng viên Trƣờng hợp ứng viên đƣợc Hội đồng đánh giá tốt đứng đầu nhƣng phiếu đánh giá tập thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị tuyển chọn dƣới 50%, ngƣời có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, định chịu hồn tồn trách nhiệm định Đối với ứng viên có điểm Hội đồng đánh giá ƣu tiên ứng viên có phiếu đánh giá tập thể cán công chức, viên chức đơn vị tuyển chọn cao 3.3 Đảm bảo nguyên tắc tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Nhƣ phân tích Chƣơng 1, nguyên tắc tuyển chọn cạnh tranh bao gồm 05 nguyên tắc bản: cạnh tranh; cơng khai, minh bạch; cơng bằng; bình đẳng; xứng đáng Việc đảm bảo nguyên tắc trình tuyển chọn cần thiết 82 Trong trình thực tuyển chọn, cần làm tốt việc cơng khai Kế hoạch tuyển chọn nêu rõ số lƣợng, vị trí, chức danh tuyển chọn; điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn… phƣơng tiện thông tin đại chúng báo, đài, website… để cán công chức, viên chức, ngƣời dân đƣợc tiếp cận Đặc biệt, sau thẩm định hồ sơ ứng viên, danh sách ứng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển phải đƣợc công khai cổng thông tin điện tử, trụ sở làm việc quan có thẩm quyền bổ nhiệm quan có nhu cầu tuyển chọn từ 10-15 ngày để ngƣời biết, kiểm tra, giám sát ngƣời đủ điều kiện dự tuyển Để đánh giá Chƣơng trình hành động ứng viên dự tuyển, tập thể công chức, viên chức đơn vị có chức danh tuyển chọn Hội đồng tuyển chọn chức danh phải thật ngƣời công tâm, công bằng, khách quan đánh giá Khơng phân biệt đối tƣợng dự tuyển aicó quan hệ gì… Khơng để tâm lý ƣu ái, ủng hộ ngƣời quan, đơn vị đánh giá ứng viên Càng khơng lợi ích cá nhân mà làm sai lệch kết tuyển chọn Có nhƣ chọn đƣợc xác ngƣời có lực, có chun mơn xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý Hiện nay, trình tuyển chọn quy định tỉnh Bắc Giang cho phép đƣợc thực bảo lƣu kết ứng viên có số phiếu đánh giá tập thể cán bộ, công chức, viên chức Hội đồng tuyển chọn xếp thứ nên số quan, đơn vị vận dụng, bảo lƣu kết cho số đối tƣợng để bổ nhiệm có vị trí trống mà khơng tổ chức tuyển chọn tiếp có đối tƣợng chƣa thực xuất sắc, chƣa xứng đáng để bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý Vì vậy, cần xem xét, bỏ quy định bảo lƣu kết tuyển chọn Ngoài ra, để việc tuyển chọn đạt đƣợc hiệu cao chức danh cần có nhiều ngƣời tham gia đăng ký dự tuyển cạnh tranh, sàng lọc tìm ngƣời tốt để tiến hành thủ tục bổ nhiệm, cần có quy định ràng 83 buộc nhƣ sách động viên, khuyến khích thu hút nhiều đối tƣợng tham gia Đối với tuyển chọn chức danh cấp trƣởng cấp phó đơn vị độ tuổi bổ nhiệm phải đăng ký dự tuyển Đối với trƣờng hợp diện quy hoạch kế cận, dự nguồn quan đơn vị có chức danh cần tuyển việc đăng ký dự tuyển hội để xác định hƣớng phấn đấu cá nhân Tại đơn vị khác, thông qua cấp ủy vận động cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự tuyển chức danh tuyển chọn phù hợp Với thân công chức, viên chức đăng ký dự tuyển đề án nghiên cứu để dự tuyển đƣợc xem nhƣ sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến, đổi công chức, viên chức nhằm đánh giá, bình xét động viên, thi đua khen thƣởng Nhƣ vậy, tuyển chọn đƣợc xem đợt sát hạch trình bày khả mình, qua có nhiều hội để lãnh đạo đánh giá lực tiềm phát triển ứng viên [22, tr85] 3.4 Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức tuyển chọn cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý phƣơng thức tỉnh Bắc Giang nói riêng nƣớc nói chung Hiện tại, tỉnh tổ chức tuyển chọn rút kinh nghiệm trƣớc hết đơn vị nghiệp công lập Do nhận thức xã hội kể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phƣơng thức chƣa thật đắn tồn diện Bởi vậy, số lƣợng đối tƣợng tham gia dự tuyển có số dƣ; cách đánh giá tập thể cán cơng chức, viên chức Chƣơng trình hành động ứng viên chƣa thật xác… Điều đòi hỏi ngƣời tổ chức thực phải quan tâm đến phƣơng diện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi hình thức tới ngƣời dân tồn thể cán cơng chức, viên chức tỉnh Công tác tuyên truyền cần tập trung vào đối tƣợng sau: 84 3.4.1 Tuyên truyền đến người dân Đối tƣợng quan tâm hàng đầu việc tuyên truyền tuyển chọn cán lãnh đạo, quản lý ngƣời dân, cộng đồng xã hội Bởi lẽ tôn mà Đảng Nhà nƣớc ta thực dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; việc ngƣời dân hiểu ủng hộ phƣơng thức tuyển chọn quan trọng việc hình thành quy định tổ chức triển khai thực Thông qua công tác tuyên truyền quan nhà nƣớc nhận đƣợc phản hồi từ xã hội Điều góp phần hồn thiện phƣơng thức tuyển chọn theo hƣớng ngày phù hợp với nguyện vọng chung xã hội tình hình thực tế địa phƣơng Để cơng tác tun truyền có hiệu cần thực nhiều hình thức nhƣ: nói chuyện theo chun đề đài phát thanh, truyền hình, diễn đàn trao đổi, thảo luận… Đây cách thức giúp ngƣời dân dễ dàng tiếp cận với quy định nhà nƣớc nói chung quy định tuyển chọn cán lãnh đạo, quản lý tỉnh nói riêng 3.4.2 Tun truyền đến đội ngũ cơng chức, viên chức tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức đối tƣợng cần phải quán triệt mục tiêu tinh thần việc tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Đặc biệt công chức, viên chức quan, đơn vị tuyển chọn Họ khơng ngƣời trực tiếp đánh giá Chƣơng trình hành động ứng viên Hội nghị tuyển chọn mà ngƣời chịu ảnh hƣởng Chƣơng trình hành động vào thực tế; đồng thời đối tƣợng tham gia chủ yếu tiềm việc tuyển chọn quan, đơn vị Do vậy, họ cần phải hiểu rõ nhất, công tâm, khách quan phải thực chấp nhận ủng hộ việc tuyển chọn tỉnh nhƣ quy định tuyển chọn khả thi triển khai thực đƣợc thuận lợi 85 3.4.3 Tuyên truyền cho cán ộ, công chức trực tiếp làm công tác t chức, thực tuyển chọn công chức, viên chức đối tượng dự tuyển Đây ngƣời trực tiếp định đến thành công hay thất bại việc thu hút nhân tài đảm bảo công tác tuyển chọn diễn đƣợc thuận lợi Do đó, thái độ cách nhìn nhận cán bộ, công chức thực tuyển chọn ảnh hƣởng nhiều đến cơng tác triển khai Về khía cạnh chuyên môn cần tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho họ [22, tr.90] Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức đối tƣợng dự tuyển Đối với đối tƣợng cần khích lệ, động viên nhƣ gạt bỏ tâm lý tiêu cực, thay đổi nhận thức ăn sâu vào tƣ tƣởng họ nhƣ thi lấy lệ, vấn nạn chạy chức, chạy quyền đƣợc xem đƣơng nhiên… Đặc biệt, công chức, viên chức trẻ tâm lý e dè, sợ bị đánh giá… cần đƣợc loại bỏ Vì vậy, quán triệt lý tƣởng cho cán bộ, công chức dự tuyển phải đến từ cam kết tuyệt đối cấp lãnh đạo đảm bảo tính khách quan, cơng khai, minh bạch tuyệt đối, chọn ngƣời có tài để bổ nhiệm 3.5 Thay đổi nội dung, kết cấu phiếu đánh giá Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 99/2012/Q Đ-UBND UBND tỉnh Bắc Giang, Hội nghị tuyển chọn sử dụng hai loại phiếu: phiếu đánh giá chƣơng trình hành động phiếu xếp thứ tự ứng viên phiếu tín nhiệm Tuy nhiên, UBND tỉnh chƣa có quy định mẫu hóa hai loại phiếu Vì vậy, quan, đơn vị q trình thực tuyển chọn lúng túng việc làm phiếu; quan, đơn vị có mẫu phiếu khác Một số mẫu phiếu đƣợc sử dụng phổ biến hội nghị tuyển chọn đơn vị: Ví dụ: Một mẫu phiếu đánh giá chương trình hành động ứng viên dự tuyển đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo: 86 HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CBQL CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GD&ĐT NĂM 2016 Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ Chƣơng trình hành động xây dựng phát triển Trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 Căn vào nội dung chƣơng trình hành động ý kiến trao đổi Hội nghị, đánh giá Chƣơng trình hành động xây dựng phát triển Trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 bà Nguyễn Thị A, ứng viên đăng ký tuyển chọn Phó Hiệu trƣởng nhà trƣờng nhƣ sau: (Đánh dấu X vào ô tương ứng bảng đây, đánh giá ý đánh giá hết mục đặc biệt phần Đánh giá chung) Đạt Nội dung đánh giá Tốt Khá yêu cầu Thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sở vật chất, tài chính, chất lƣợng đào tạo năm học gần toàn hoạt động khác đơn vị; Phân tích mặt mạnh, mặt hạn chế; ƣu điểm, tồn tại; thuận lợi, khó khăn hội, thách thức nhà trƣờng; Xây dựng kế hoạch, mục tiêu dạy-học, quy mô phát triển nhà trƣờng hoạt động khác theo kế hoạch năm học kế hoạch cho nhiệm kỳ 87 Không đạt yêu cầu năm ; Những biện pháp, giải pháp thân việc tổ chức thực nhiệm vụ, mục tiêu đề để đơn vị có phát triển tiến so với trƣớc đây; Phƣơng hƣớng tu dƣỡng, rèn luyện; cam kết thân đƣợc tuyển chọn; Tác phong, ứng xử, kỹ điều hành xử lý tình đơn vị Đánh giá chung Bắc Giang, ngày tháng năm 2016 Ngƣời đánh giá (Ký tên không ký tên) 88 Mẫu phiếu tín nhiệm ứng viên: HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CBQL CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GD&ĐT NĂM 2016 PHIẾU LẤY Ý KIẾN Đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trƣởng Trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang Căn kết bảo vệ Chƣơng trình hành động ứng viên tham gia tuyển chọn Phó hiệu trƣởng Trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang; nhận xét, đánh giá Hội đồng tuyển chọn CBQL đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Bắc Giang, ý kiến việc đề nghị bổ nhiệm 01 ứng viên giữ chức vụ Phó hiệu trƣởng Trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang nhƣ sau: (Đánh dấu X vào ô tương ứng bảng đây) Họ tên ứng TT viên Nguyễn Thị A Lƣu Văn B Ngày sinh Trình độ Chức vụ, Ý kiến chuyên môn đơn vị công tác Đồng ý Không Bảo đồng ý lƣu Thạc sĩ chuyên 01/01/1973 ngành Hóa vơ Thạc sĩ 20/7/1968 chun ngành Vật lý GV, Tổ trƣởng tổ CM trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang GV, Tổ trƣởng tổ CM trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang, ngày tháng năm 2016 Ngƣời ghi phiếu (Ký tên không ký tên) Mẫu phiếu thể đƣợc đánh giá thành viên hội nghị ứng viên dự tuyển Tuy nhiên, chƣa khắc phục đƣợc tình trạng đánh giá ứng viên cách cảm tính Vậy để thống thực phạm vi toàn tỉnh khắc phục hạn chế loại mẫu phiếu hành, luận văn đề xuất thiết kế lại mẫu phiếu đánh giá chƣơng trình hành động ứng viên nhƣ sau: 89 Mẫu phiếu đánh giá chương trình hành động ứng viên: HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CBQL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ Chƣơng trình hành động xây dựng phát triển đơn vị A nhiệm kỳ 20…-20… Căn vào nội dung chƣơng trình hành động ý kiến trao đổi Hội nghị, đánh giá Chƣơng trình hành động xây dựng phát triển đơn vị A, nhiệm kỳ 20…-20… ông bà Nguyễn Thị/Văn A, ứng viên đăng ký tuyển chọn … nhƣ sau: (Đánh dấu X vào ô tương ứng bảng đây; lưu ý: đánh giá không đạt phải nêu rõ lý do) Không Lý Đạt không đạt Nội dung đánh giá yêu đạt yêu cầu yêu cầu cầu Thực trạng đơn vị 03 năm liên tục liền kề với thời gian tổ chức tuyển chọn Những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức quan, đơn vị tuyển chọn Đề mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển quan, đơn vị thời hạn giữ chức vụ tuyển chọn Các biện pháp, giải pháp, đề xuất thực mục tiêu thời gian giữ chức vụ tuyển chọn Giải tình cụ thể với cƣơng vị cấp trƣởng, cấp phó quan, đơn vị tuyển chọn Đánh giá chung Mẫu phiếu đánh giá Chƣơng trình hành động ứng viên gồm 03 cột: Đạt yêu cầu, Không đạt yêu cầu Lý không đạt yêu cầu nội dung bắt buộc Chƣơng trình hành động Trƣờng hợp đánh giá Khơng đạt u cầu phải có lý cụ thể để tránh tình trạng trù dập ứng viên, ứng viên từ nơi khác đến 90 Tiểu kết Chƣơng Xuất phát từ thực tiễn công tác tổ chức tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang, luận văn đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thời gian tới nhƣ: nhanh chóng thể chế hóa quy định liên quan đến tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý làm sở cho việc tuyển chọn đƣợc đồng bộ, thống nhất, quy định; mở rộng phạm vi, đối tƣợng tuyển chọn; đổi cách thức tổ chức tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn cho phù hợp, linh hoạt hơn; thay đổi nội dung, kết cấu phiếu đánh giá Chƣơng trình hành động ngƣời dự tuyển; đẩy mạnh tuyên truyền đến đối tƣợng liên quan đến công tác tuyển chọn để tuyển chọn đảm bảo đƣợc nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch Các giải pháp nêu cần đƣợc triển khai đồng bộ, có nhƣ đem lại hiệu quả, khắc phục hạn chế tồn quy định thực tế công tác tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang 91 KẾT LUẬN Tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang thời gian qua đạt đƣợc kết đáng khích lệ; cơng chức, viên chức đƣợc bổ nhiệm qua hình thức tuyển chọn khẳng định ngày phát huy tốt vai trò ngƣời lãnh đạo, quản lý Việc tuyển chọn bƣớc vào nề nếp, khắc phục dần tình trạng chạy chức, chạy quyền; mở rộng khả tìm kiếm ngƣời thực tài phù hợp yêu cầu công việc; giúp trẻ hóa đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu hoạt động quan, đơn vị nghiệp cơng lập Qua đó, tạo đƣợc niềm tin ủng hộ quần chúng nhân dân nhƣ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức chủ trƣơng đổi công tác cán tỉnh Tuy nhiên, cơng việc phức tạp, nhạy cảm, có vấn đề phải dũng cảm, liệt, cần kiên định vững vàng, động, sáng tạo cấp lãnh đạo ngƣời làm công tác tổ chức - cán Những hạn chế quy định, trình triển khai thực cần phải đƣợc xem xét, giải triệt để Có nhƣ vậy, việc tuyển chọn thực đạt đƣợc mục tiêu, mục đích đề Hiện nay, Bộ Nội vụ ban hành văn hƣớng dẫn thực Đề án thí điểm đổi tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp sở, cấp phòng Đây sở quan trọng để bộ, ngành, địa phƣơng kể bộ, ngành, địa phƣơng khơng đƣợc lựa chọn thí điểm tiếp tục áp dụng phƣơng thức tuyển chọn có hiệu Xuất phát từ ý nghĩa trên, Luận văn “Tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh Bắc Giang” tập trung nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn việc tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị 92 nghiệp công lập; phân tích kết tuyển chọn, làm rõ ƣu điểm, hạn chế việc tuyển chọn tỉnh Bắc Giang từ năm 2012 đến năm 2016, từ rút nguyên nhân dẫn đến ƣu điểm, hạn chế nêu Trên sở đó, luận văn đƣa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý địa bàn tỉnh Bắc Giang năm Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu mẻ phức tạp nên kết nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận đƣợc đóng góp thầy bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII 1997 , Nghị Hội nghị lần thứ ba chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục 4, phần II, tr.4 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X 2009 , Nghị Hội nghị lần thứ (khóa X) đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Bộ Giáo dục đào tạo, 2005 , Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/5/2005 hướng dẫn tạm thời phụ cấp chức vụ lãnh đạo sở giáo dục công lập Chính phủ, 2010 , Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 việc quy định người cơng chức Chính phủ, 2011 , Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nýớc giai đoạn 2011-2020 điểm đ, khoản Quốc Hội, 2010 , Luật Viên chức số 58/2010/ QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 Thủ tƣớng Chính phủ 2008 , Đề án tổ chức việc thí điểm thi tuyển số chức danh lãnh đạo gắn với chun mơn máy hành nhà nước đơn vị nghiệp Thủ tƣớng Chính phủ, 2003 , Quyết định số 27/2002/QĐ-TTg ngày 29/02/2003 việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo Thủ tƣớng Chính phủ, 2004 , Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg ngày 15/01/2004 ban hanh Chương trình đổi chế quản lý tài quan HCNN ĐVSN công giai đoạn 2004-2005 (tr 1) 10.UBND tỉnh Bắc Giang, 2009 , Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 việc ban hành Đề án thực thí điểm tuyển chọn 94 cán lãnh đạo, quản lý số đơn vị nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang 11 UBND tỉnh Bắc Giang, 2010 , Quyết định 81/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 việc phê duyệt Đề án tuyển chọn trưởng phòng, phó trưởng phòng tương đương, cấp trưởng, cấp phó đơn vị nghiệp nhà nước trực thuộc cấp sở, UBND cấp huyện; cấp trưởng, cấp phó đơn vị nghiệp trực thuộc phòng chun mơn thuộc UBND cấp huyện tỉnh Bắc Giang 12.UBND tỉnh Bắc Giang, (2012), Quyết định 99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 việc ban hành Quy định tuyển chọn cán lãnh đạo, quản lý ĐVSN địa bàn tỉnh Bắc Giang 13.Bùi Văn Hải, 2011 , Kết luận việc thực tuyển chọn cán lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang 14.Đỗ Thanh Nhàn, 2010 , Tuyển chọn cán bộ, công chức vào vị trí lãnh đạo, quản lý qua hình thức thi tuyển cạnh tranh Luận văn thạc sĩ - Học viện Hành 15.Giáo trình Tổ chức nhân hành nhà nước, (2007) Nxb Khoa học kỹ thuật, Học viện Hành quốc gia tr.130, 131,143,145 16 Giáo trình Trung cấp lý luận trị - Hành Một số kỹ lãnh đạo, quản lý cán lãnh đạo, quản lý sở, 2017 Nxb Lý luận trị 17 Hồ Chí minh (1995), Tồn tập, tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18.Khoa Tổ chức quản lý nhân sự, 2010 , Tập giảng Nhân hành nhà nước, Học viện Hành tr.139, 140 19.Khổng Văn Suất, 2010 , Kiểm điểm việc thực tuyển chọn cán lãnh đạo, quản lý, UBND tỉnh Bắc Giang 20 Khuông Tiến Thông, 2010 , Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang, Sở Nội vụ Bắc Giang 95 21.Khuông Tiến Thông, 2010 , Tuyển chọn người đứng đầu tỉnh Bắc Giang Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc tr.2 22.Nguyễn Kiến Phúc, 2010 , Phương thức thi tuyển vào chức danh lănh đạo, quản lư quan hành nhà nước nước ta nay, Luận văn thạc sĩ - Học viện Hành 23.Nguyễn Nhƣ Ý, 1999 , Đại Từ điển Tiếng Việt Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 24.Trần Kim Dung, 2003 , Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 25.UBND tỉnh Bắc Giang, 2009 , Chƣơng trình cơng tác UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2009 tr 26.Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, 2008 , Báo cáo chất lượng cán bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tỉnh Bắc Giang 27.Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, 2011), Báo cáo kết thực tuyển chọncán lãnh đạo, quản lý năm 2009-2010 28 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, 2008 , Biểu tổng hợp báo cáo danh sách cán bộ, viên chức khối nghiệp tỉnh Bắc Giang 29.Võ Kim Sơn, Tổ chức nhân hành nhà nước, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 30.Vũ Thanh Sơn, sách chuyên khảo , Cạnh tranh tuyển chọn nguồn nhân lực Nxb Thơng tin truyền thơng, Học viện Chính trị - Hành khu vực I 31 http://baodientu.chinhphu.vn 32 http://caicachhanhchinh.gov.vn 33 http://www.baobacgiang.com.vn 34 http://noivu.danang.gov.vn 96 ... đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh Bắc Giang Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh Bắc Giang. .. SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TUYỂN CHỌN CẠNH TRANH VÀO CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập 1.1.1 Đơn vị nghiệp. .. sở lý luận, sở thực tiễn việc tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh Bắc Giang Chƣơng 2: Thực trạng tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bắc giang , Tuyển chọn cạnh tranh vào chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay