ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

63 2 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:08

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I MƠN: QUỐC PHỊNG VÀ AN NINH ĐỀ CƯƠNG MƠN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG VÀ AN NINH HÀ NỘI, NĂM 2018 ĐỀ CƯƠNG MƠN HỌC TÊN MƠN HỌC: GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG VÀ AN NINH PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Thông tin chung môn học: Tổng số tiết: Lý thuyết 40 tiết; thảo luận tiết; thực tế môn học: …… u cầu mơn học: Hiểu/phân tích nội dung lý thuyết Quốc phòng, An ninh (QP, AN) giáo dục QP AN thuộc chương trình đào tạo cao cấp lý luận trị (CCLLCT) Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời vận dụng nội dung lý thuyết vào giải vấn đề đặt thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP, AN bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) xây dựng đất nước tình hình Về yêu cầu cụ thể: + Trước bước vào học tập, học viên phải quán triệt, thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng mơn học; chuẩn bị đầy đủ tài liệu nghiên cứu kỹ đề cương mơn học + Q trình học cần tập trung nghe giảng, ghi chép theo ý hiểu, kết hợp trao đổi với giảng viên để nắm nội dung lớp + Sau giảng, nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn giảng viên để bổ sung vào bút ký, củng cố hoàn thiện kiến thức, đáp ứng chuẩn đầu chun đề + Tích cực ơn tập nắm kiến thức, nghiên cứu mở rộng hiểu biết quốc phòng, an ninh + Thi kết thúc học phần đạt yêu cầu trở lên + Học viên có chứng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2, miễn học thi mơn giáo dục quốc phòng an ninh Khoa giảng dạy: Bộ mơn Quốc phòng, An ninh Số điện thoại: 0243.553.1546 Email: ……………………… Mơ tả tóm tắt nội dung mơn học: - Vị trí, vai trò Mơn học: + Ở Học viện Chính trị khu vực I/Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, mơn Giáo dục QP AN mơn học khóa (bắt buộc) học viên đào tạo, bồi dưỡng CCLLCT + Mơn Giáo dục Quốc phòng An ninh có quan hệ chặt chẽ với môn học khác chương trình đào tạo CCLLCT như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Kinh tế; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Nhà nước Pháp luật; Quan hệ quốc tế; Xã hội học tâm lý lãnh đạo, … - Nội dung Môn học: Gồm chủ đề giảng, là: (1) Quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ Tổ quốc tình hình (2) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp quốc phòng, an ninh giai đoạn (3) Sự hình thành, phát triển nghệ thuật quân Việt Nam vận dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (4) Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững tình hình (5) Phòng, chống chiến lược "diển biến hòa bình", bạo loạn lật đổ lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam (6) Những vấn đề an ninh phi truyền thống Việt Nam giai đoạn (7) Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tình hình (8) Những vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tình hình Và 01 nội dung thảo luận, với chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp quốc phòng, An ninh Mục tiêu môn học: - Mục tiêu chung: Giáo dục cho học viên kiến thức QP, AN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước giữ nước, lòng tự hào, tự tơn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực nhiệm vụ QP, AN bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN - Mục tiêu cụ thể: + Về kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên kiến thức về: Quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) tình hình mới; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp QP, AN giai đoạn nay; hình thành phát triển nghệ thuật quân Việt Nam vận dụng vào nhiệm vụ BVTQ; xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" (DBHB), bạo loạn lật đổ lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam nay; vấn đề an ninh phi truyền thống (ANPTT) giai đoạn nay; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) tình hình mới; vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tình hình + Về kỹ năng: Giúp cho học viên có kỹ sau: Thứ nhất, kỹ nhận biết kỹ phân tích, tổng hợp, đánh giá vấn đề, kiện, việc, … liên quan lĩnh vực QP, AN, đặc biệt vấn đế liên quan trực tiếp đến lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước nghiệp QP, AN BVTQ Thứ hai, kỹ vận dụng vấn đề lý luận-thực tiễn (lý thuyết) vào giải vấn đề đặt thực tiễn (hiện nay, giai đoạn nay, tình hình nay, tình hình mới, …) nghiệp QP, AN Thứ ba, kỹ đề xuất giải pháp (chú trọng giải pháp có tính đột phá) tạo chuyển biến hạn chế, yếu thực nhiệm vụ QP, AN ban, bộ, ngành Trung ương địa phương nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu nghiệp QP, AN bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN thời bình thời chiến + Về thái độ/tư tưởng: Đạt hai mức độ, yêu cầu sau: Một là, tham gia/đóng góp/xây dựng, củng cố lòng tin tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước nghiệp QP, AN BVTQ nói chung, nhiệm vụ cụ thể QP, AN BVTQ Hai là, phản biện/bảo vệ/đấu tranh với quan điểm, hành động sai trái lực thù địch, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội Thường xuyên giữ vững, tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng Cộng sản Việt Nam nghiệp QP, AN thời kỳ PHẦN II: CÁC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC I Chuyên đề 1: Tên chuyên đề: Quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ Tổ quốc tình hình Số tiết lên lớp: tiết Mục tiêu: Chuyên đề trang bị cho học viên: - Về kiến thức: Một số nội dung (khái niệm; mục tiêu; phương châm đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam BVTQ tình hình - Về kỹ năng: + Biết phân tích số nội dung (khái niệm; mục tiêu; phương châm đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam BVTQ tình hình + Biết vận dụng số nội dung (khái niệm; mục tiêu; phương châm đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam BVTQ vào giải vấn đề đặt thực tiễn + Có khả đề xuất giải pháp thực quan điểm, đường lối Đảng BVTQ tình hình - Về thái độ/tư tưởng: + Củng cố lòng tin vào quan điểm, đường lối Đảng BVTQ tình hình + Tích cực đấu tranh, bảo vệ quan điểm, đường lối Đảng BVTQ tình hình Chuẩn đầu đánh giá người học: Chuẩn đầu ra: Sau kết thúc chuyên đề này, học viên đạt được: Đánh giá người học Yêu cầu đánh giá Hình thức đánh giá - Về kiến thức: Hiểu/phân tích nội dung (khái niệm; mục tiêu; phương châm đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam BVTQ - Tọa đàm, trao + Mức độ hiểu thực đổi, tương tác viên chất (bản chất) nội giảng dung lý thuyết người học người học - Kiểm tra đánh giá cụ thể nội dung lý thuyết người học - Về kỹ năng: + Phân tích, đánh giá, tổng hợp số nội dung (khái niệm; mục tiêu; phương châm đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam BVTQ tình hình + Vận dụng số nội dung (khái niệm; mục tiêu; phương châm đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam BVTQ vào giải vấn đề đặt thực tiễn + Đề xuất giải pháp thực quan điểm, đường lối Đảng BVTQ tình hình + Tính đắn, logic khoa học phân tích người học - Tọa đàm, trao đổi, tương tác giữ giảng viên người học - Kiểm tra đánh giá cụ thể từ nội dung phân tích, đề xuất + Tính thực tế, tính người học sáng tạo tính đột phá (tính mới) vận dụng mà học viên thực … + Mức độ phù tính khả thi, hiệu giải pháp viên đề xuất - Về thái độ/tư tưởng: + Tuyệt đối tin tưởng vào quan điểm, đường lối Đảng BVTQ tình hình + Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp hợp, tính học + Thực chất lòng tin người học quan điểm, đường lối BVTQ Đảng tình - Tọa đàm, trao đổi, tương tác giảng viên người học - Kiểm tra đánh giá thái độ/tư tưởng tục đấu tranh với quan điểm sai trái, hình thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối Đảng BVTQ tình hình người học Nội dung chi tiết hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học Nội dung chi tiết I CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC - Tổ quốc: Là tổng hòa yếu tố lịch sử-tự nhiên trị-xã hội quốc gia dân tộc gắn kết chặt chẽ với chủ quyền lãnh thổ đất nước cộng đồng dân cư chế độ trị, xã hội, văn hóa, định - Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Là bảo vệ toàn diện mặt lịch sử-tự nhiên mặt trị-xã hội Tổ quốc, chống lại âm mưu hành động phá hoại lực thù địch - Quan điểm, đường lối ĐCSVN BVTQ xã hội chủ nghĩa: Là định hướng chiến lược xác định mục tiêu, phương châm, phương thức, sức mạnh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công đổi mới, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ văn hóa dân tộc; giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để đất nước phát triển bền vững 1.1 Kinh nghiệm, truyền thống dựng nước giữ nước dân tộc 1.1.1 Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia giữ gìn sắc dân tộc … 1.1.2 Lo giữ nước từ nước chưa Câu hỏi đánh giá trình - Câu hỏi trước - Thuyết trình kết lên lớp: hợp tương tác nhỏ Hiểu biết với người học đồng chí quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam BVTQ tình hình mới? Vị trí, vai trò quan điểm, đường lối Đảng BVTQ thực nhiệm vụ BVTQ tình nào? nguy … 1.1.3 "Khoan thư sức dân" kế sách lâu dài đẻ giữ nước … 1.1.4 Kết hợp chặt chẽ 'kiến quốc" với "thủ quốc" … 1.1.5 Thực "cử quốc ngênh địch", phát huy sức mạnh dân tộc đề đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt … 1.1.6 Thực "bang giao hòa hiếu", ngăn chặn "họa binh đao" cho đất nước … 1.2 Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2.1 Học thuyết Mác-Lênin: 1.2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh… 1.3 Quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ Tổ quốc từ năm 1991 đến trước Đại hội XII Đảng 1.3.1 ĐHĐB toàn quốc lần thứ VI (1986): … 1.3.2 ĐHĐB toàn quốc lần thứ VII (1991): … 1.3.3 ĐHĐB toàn quốc lần thứ VIII (1996): … 1.3.3 ĐHĐB toàn quốc lần thứ IX (2001): … 1.3.4 ĐHĐB toàn quốc lần thứ X (2006): … 1.3.5 ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI (2011): … 1.4 Thời thách thức 1.4.1 Tình hình quốc tế khu vực: … 1.4.2 Tình hình nước: … 1.4.3 Những hạn chế, yếu thực nhiệm vụ Tổ quốc thời gian qua: II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ TỔ - Thảo luận nhóm - Câu hỏi Chủ đề: Phân tích lên lớp: QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI nơi dung 2.1 Về mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Tại nghiên Theo tinh thần Nghị Trung ương 8, khóa XI Chiến lược BVTQ tình hình Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng 2.1.1 Mục tiêu chung: Bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ XHCN; bảo vệ nghiệp đổi mới, CNH, HĐH; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội văn hóa; giữ vững ổn định trị mơi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN 2.1.2 Mục tiêu cụ thể: - Về trị: Giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước toàn xã hội … - Về kinh tế-xã hội: Bảo đảm cho kinh tế thị trường XHCN phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố QP, AN … - Về tư tưởng, văn hóa: Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, kiến thức QP, AN, trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia … - Về đối ngoại: Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, tồn vẹn lãnh thổ lợi ích quốc gia, dân tộc trình mở rộng hợp tác đẩy mạnh hội nhập quốc tế Tranh thủ tối đa đồng tình, ủng hộ cộng đồng quốc tế, chủ động tạo đứng ngày vững chắc, nâng cao vị nước ta Cộng đồng ASEAN, khu vực giới - Về quốc phòng, an ninh: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an quan điểm, đường lối ĐCSVN Vận dụng vào giải vấn đề thực tiễn đặt cứu quan điểm, đường lối ĐCSVN BVTQ lại phải nghiên cứu sở khoa học xây dựng quan điểm, đường lối? Nội dung quan điểm, đường lối Đảng CSVN BVTQ tình hình gồm vấn nào? Đề thực có hiệu quan điểm, đường lối ĐCSVN vè BVTQ cần thực tốt giải pháp nào? ninh quốc gia lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, chủ quyền, lãnh thổ, dân cư, môi trưởng sinh thái … gắn bó chặt chẽ, mật thiết với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ XHCN; bảo vệ công đổi mới, nghiệp CNH, HĐH, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ văn hóa dân tộc … 2.2 Về phương châm đạo Một là, kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, linh hoạt mềm dẻo sách lược, tranh thủ ủng hộ rộng rãi nhân dân nước dư luận quốc tế Kiên trì giải tranh chấp, mâu thuẫn biện pháp hòa bình sở luật pháp quốc tế; tranh thủ ủng hộ rộng rãi nhân dân nước, dư luận quốc tế; phân hóa, lập phần tử, lực ngoan cố chống phá Việt Nam Hai là, nội bộ, lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa chính, đơi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật Đối với đối tượng chống phá nước, cần phải kịp thời ngăn chặn, xử lý kẻ chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố; giáo dục, cảm hóa người lầm đường Chủ động đấu tranh với âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", lực thù địch Khơng để hình thành tổ chức trị đối lập hình thức Ba là, thường xuyên bám sát sở, nắm vững tình hình, chủ động xử lý đứng đắn, kịp thời tình gây ổn định trị-xã hội 2.3 Về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc 2.3.1 Là sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc, hệ thống trị, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam … 2.3.2 Được tạo thành nhiều yếu tố: Chính trị, kinh tế, văn hóa, QP, AN, đối ngoại; sức nạnh nội lực sức mạnh ngoại lực … 2.3.3 Sức mạnh BVTQ xây dựng tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính tồn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường, tập trung sức mạnh QP, AN … 2.3.4 Sức mạnh BVTQ theo tinh thần Đại hội XII Đảng: … 2.4 Về lực lượng bảo vệ Tổ quốc 2.4.1 Là người, tổ chức hoạt động lãnh đạo Đảng, quản lý điều hành Nhà nước, đáp ứng yêu cầu BVTQ tình huống: … 2.4.2 Trong lực lượng nòng cốt BVTQ lực lượng vũ trang, đặc biệt Quân đội nhân dân Công an nhân dân: 2.5 Về phương thức bảo vệ Tổ quốc 2.5.1 Bằng quan điểm, đường lối lãnh đạo Đảng; hiến pháp, pháp luật Nhà nước 2.5.2 Bằng sách Chính phủ, ban, bộ, ngành Trung ương địa phương nước nhiệm vụ BVTQ tình hình 2.5.3 Bằng cơng tác tổ chức thực tiễn hệ thống trị hồn thành nhiệm vụ BVTQ … III GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM, - Bài tập: ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ BẢO VỆ TỔ Phân tích sở - Câu hỏi sau QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 3.1 Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa … - Vị trí vai trò giải pháp … - Nội dung giải pháp … - Biện pháp thực giải pháp (chủ thể, lực lượng, hình thức biện pháp thực giải pháp) … 3.2 Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm QP, AN, phát triển văn hóa, giải tốt vấn đề xã hội … 10 khoa học hình thành quan điểm, đường lối Đảng BVTQ? Quan điểm, đường lối ĐCSVN BVTQ? Những giải pháp thực quan điểm, đường lối ĐCSVN vè lên lớp (định hướng tự học ơn tập): Phân tích làm rõ sở khoa học xây dựng quan điểm, đường lối ĐCSVN BVTQ? Hãy vận dụng nội dung quan điểm, - Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau lên lớp: Theo định hướng đánh giá trình - Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Cả tài liệu phải đọc tài liệu cần đọc - Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận: … VII Chuyên đề Tên chuyên đề: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tình hình Số tiết lên lớp: tiết Mục tiêu: Chuyên đề trang bị cho học viên: - Về kiến thức: Những vấn đề xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (khái niệm; vị trí, vai trò; nhiệm vụ; ngun tắc tổ chức; hoạt động; nội dung xây dựng) xây dựng lực lượng dự bị động viên (khái niệm; vị trí, vai trò; nguyên tắc xây dựng huy động; nội dung xây dựng) giai đoạn - Về kỹ năng: + Biết phân tích vấn đề xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (khái niệm; vị trí, vai trò; nhiệm vụ; ngun tắc tổ chức; hoạt động; nội dung xây dựng) xây dựng lực lượng dự bị động viên (khái niệm; vị trí, vai trò; nguyên tắc xây dựng huy động; nội dung xây dựng) + Biết vận dụng vấn đề lý thuyết xây dựng lực lượng dân qn tự vệ (khái niệm; vị trí, vai trò; nhiệm vụ; nguyên tắc tổ chức; hoạt động; nội dung xây dựng) xây dựng lực lượng dự bị động viên (khái niệm; vị trí, vai trò; ngun tắc xây dựng huy động; nội dung xây dựng) Vận dụng vào giải vấn đề thực tiễn đặt + Có khả đề xuất biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên - Về thái độ/tư tưởng: + Củng cố lòng tin vào lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn + Tích cực đấu tranh với quan điểm lệch lạc, sai trái lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn Chuẩn đầu đánh giá người học Chuẩn đầu ra: Sau kết thúc chuyên đề này, học viên đạt được: 49 Đánh giá người học Yêu cầu đánh giá Hình thức đánh giá - Về kiến thức: Hiểu/phân tích vấn đề xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (khái niệm; vị trí, vai trò; nhiệm vụ; ngun tắc tổ chức; hoạt động; nội dung xây dựng) xây dựng lực lượng dự bị động viên (khái niệm; vị trí vai trò; ngun tắc xây dựng huy động; nội dung xây dựng) - Về kỹ năng: + Phân tích vấn đề xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (khái niệm; vị trí, vai trò; nhiệm vụ; nguyên tắc tổ chức; hoạt động; nội dung xây dựng) xây dựng lực lượng dự bị động viên (khái niệm; vị trí, vai trò; ngun tắc xây dựng huy động; nội dung xây dựng) + Vận dụng vấn đề lý thuyết xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (khái niệm; vị trí, vai trò; nhiệm vụ; ngun tắc tổ chức; hoạt động; nội dung xây dựng) xây dựng lực lượng dự bị động viên (khái niệm; vị trí, vai trò; ngun tắc xây dựng huy động; nội dung xây dựng) vào giải vấn đề thực tiễn đặt + Đề xuất biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên - Về tư tưởng: + Tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn + Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đấu tranh với quan điểm lệch lạc, sai trái lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn + Mức độ hiểu thực chất (bản chất) nội dung lý thuyết người học + Tọa đàm, trao đổi, tương tác giảng viên người học + Kiểm tra đánh giá cụ thể + Tính đắn, nội dung logic khoa học người học phân tích người học + Tính thực tế, tính sáng tạo tính đột phá (tính vận dụng mà học viên thực + Mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu giải pháp học viên đề xuất + Thực chất lòng tin người học Đảng, Nhà nước việc đề giải pháp… Nội dung chi tiết hình thức dạy học Nội dung chi tiết Hình thức tổ 50 Câu hỏi đánh chức dạy học I XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI 1.1 Khái niệm, vị trí, vai trò lực lượng Dân quân tự vệ 1.1.1 Khái niệm trình phát triển lực lượng Dân quân tự vệ - Khái niệm: “Dân quân tự vệ lực lượng vũ trang quần chúng, khơng ly sản xuất, công tác; thành phần lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ quyền, bảo vệ tính mạng tài sản nhân dân, tài sản nhà nước, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc địa phương, sở có chiến tranh Lực lượng tổ chức xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) gọi dân quân; tổ chức quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội, đơn vị nghiệp, tổ chức kinh tế gọi tự vệ” - Khái quát trình hình thành phát triển Giai đoạn đầu dựng nước có dân binh làng, bản, lạc hầu, lạc tướng xây dựng Thời kỳ nhà nước phong kiến độc lập: Lực lượng vũ trang phát triển cấp (quân triều đình, quân lộ (phủ), dân binh, hương binh) Trong đấu tranh giải phóng dân tộc: Ngày 28/3/1935 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất, Đảng cộng sản Đông Dương thông qua nghị quyết: “Công nông tự vệ đội” Ngày 12-02- 1947, Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập Phòng Dân quân tự vệ thuộc Tổng cục Chính trị QĐ nhân dân Việt Nam Giai đoạn nước thống xây dụng chủ nghĩa xã hội: Điều lệ dân quân tự vệ đời năm 1990, Pháp lệnh dân quân tự vệ đời năm 2004 Luật Dân quân tự vệ năm 2009 1.1.2 Vị trí, vai trò lực lượng dân qn tự vệ - Dân qn tự vệ có vị trí chiến lược xây dựng quốc phòng tồn dân, chiến tranh nhân dân, làm nòng cốt cho tồn dân đánh giặc bảo vệ địa phương, quê hương, đất nước - Thể thời bình: Bảo vệ Đảng, 51 giá trình - Câu hỏi - Thuyết trình trước lên kết hợp tương lớp: tác nhỏ Đồng chí người học hiểu vị trí, vai trò lực lượng dân qn tự vệ xây dựng quốc phòng tồn dân, chiến tranh nhân dân? Theo đồng chí, lực lương dân quân tự vệ có nhiệm vụ nào? + Câu hỏi lên lớp: Lý giải phải xây dụng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn nay? Nội hàm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gồm vấn đề nào? quyền, bảo vệ tính mạng tài sản nhân dân Sẵn sàng chiến đấu để kịp thời đối phó với hoạt động địch Xung kích sản xuất, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh sở; xung kích phòng, chống, khắc phục thiên tai, bảo vệ môi trường - Thể thời chiến: Trực tiếp chiến đấu, tiêu diệt, tiêu hao địch để bảo vệ Đảng, quyền nhân dân, bảo vệ mục tiêu quan trọng địa phương, sở Là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy cho nhân dân trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu Lực lượng tham gia bám trụ sở, thực xen kẽ với địch, tiến công tiêu hao quân địch, buộc chúng phải phân tán lực lượng, tạo điều kiện cho hoạt động tác chiến đội Đánh giá vai trò dân quân tự vệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Dân quân tự vệ du kích lực lượng tồn dân tộc, lực lượng vô địch, tường sắt Tổ quốc Vô luận địch nhân bạo nào, đụng vào lực lượng đó, tường phải tan rã” 1.2 Nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động dân quân tự vệ 1.2.1 Nhiệm vụ - Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, sở; phối hợp với đơn vị đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam - Phối hợp với đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân lực lượng khác địa bàn tham gia xây dựng quốc phòng tồn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội, bảo vệ Đảng, quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, tài sản Nhà nước - Thực nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ phòng, chống cháy rừng, bảo vệ mơi trường nhiệm vụ phòng thủ dân khác - Tuyên truyền, vận động nhân dân thực chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước quốc phòng, an ninh; tham gia xây 52 Để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cần thực biện pháp nào? + Câu hỏi sau lên lớp: Phân tích làm rõ nhiệm vụ lực lượng dân quân tự vệ? + Thảo luận nhóm: Chủ đề: Phân tích nhiệm vụ, nội dung xây dựng dân quân tự vệ địa phương, quan tổ chức Vận dựng vào giải vấn đề đặt thực tiễn Phân tích nội dung xây dựng dân quân tự vệ Vận dụng vào giải vấn đề đặt thực tiễn? Phân tích vị trí, nội dung xây dựng dự bị động viên giai đoạn nay? Hãy đề + Bài tập (ghi xuất rõ nội dung biện pháp xây tập): dựng lực lượng Phân dân quân tự vệ, tích nhiệm vụ dự bị động nguyên tắc viên giai đoạn tổ chức, hoạt nay? động dân quân tự vệ theo dưng sở vững mạnh toàn diện, xây dựng phát triển kinh tể - xã hội địa phương, sở - Học tập trị, pháp luật, huấn luyện QS diễn tập - Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật 1.2.2 Nguyên tắc tổ chức - Dân quân tự vệ đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thống lĩnh Chủ tịch nước; quản lý, điều hành Chính phủ mà trực tiếp lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, quyền địa phương cấp; huy thống Bộ trưởng Bộ Quốc phòng huy trực tiếp huy trưởng quan quân địa phương - Tổ chức hoạt động dân quân tự vệ phải tuân thủ Hiến pháp pháp luật; dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp tồn dân hệ thống trị để thực nhiệm vụ - Tổ chức, biên chế dân quân tự vệ phải vào yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với địa bàn nhiệm vụ đơn vị sản xuất, công tác; bảo đảm thuận tiện cho đạo, quản lý, huy phù hợp với điều kiện KT-XH địa phương 1.2.3 Hoạt động dân quân tự vệ - Hoạt động sẵn sàng chiến đấu - Hoạt động chiến đấu - Hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo - Hoạt động bào vệ ANCT, trật tự, ATXH - Vận động nhân dân tham gia xây dựng sở - Hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ phòng, chống cháy rừng, bảo vệ mơi trường 1.3 Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 1.3.1 Tổ chức biên chế, trang bị - Dân quân tự vệ gồm: Dân quân tự vệ nòng cốt dân quân tự vệ rộng rãi - Tỷ lệ: Quân khu tỉnh từ 1,2%-1,8%, cấp huyện từ 1,4%-2% dân số, cấp xã tùy theo quy mô 53 tinh thần Luật Dân quân tự vệ (2009)? Phân tích vị trí, nội dung xây dựng dự bị động viên thời kỳ mới? Đề xuất phân tích giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn dân số từ 0,3%-4%, quan tổ chức từ 10%-20%, doanh nghiệp từ 1,2%-15% - Quy mô: Cấp thôn tổ chức tổ, tiểu đội, trung đội dân quân chỗ; Cấp xã tổ chức trung đội dân quân động; Cơ quan, tổ chức tổ chức tiểu đội đến tiểu đoàn tự vệ; Cấp huyện tổ chức đại đội dân quân tự vệ động, trung đội dân quân tự vệ binh chủng; Cấp tỉnh tổ chức đại đội dân qn tự vệ phòng khơng, pháo binh - Về cấu: Chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ gồm: Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng; Trung đội trưởng; Đại đội (Hải đội) trưởng, Chính trị viên đại đội (Hải đội); Tiểu đồn (Hải đồn) trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn (Hải đoàn) Chỉ huy quân sở gồm: Thơn đội trưởng; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban huy quân cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS quan, tổ chức sở; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS bộ, ngành trung ương (Chỉ huy trưởng lả người đứng đầu cấp phó; Chính trị viên, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó cán kiêm nhiệm) - Về vũ khí trang bị: Dân quân tự vệ trang bị vũ khí, cơng cụ hỗ trợ phương tiện kỹ thuật Nguồn vũ khí dân quân tự vệ gồm: Vũ khí quân dụng Bộ Quốc phòng trang bị; vũ khí tự tạo cơng cụ hỗ trợ địa phương sản xuất, mua sắm Vũ khí trang bị DQTV từ nguồn phải đăng ký, quản lý chặt chẽ, sử dụng mục đích, qui định pháp luật 1.3.2 Giáo dục trị, huấn luyện QS dân quân tự vệ + Giáo dục trị + Huấn luyện quân 1.3.3 Xây dựng đội ngũ cán dân quân tự vệ - Tuyển chọn, đào tạo sử dụng cán huy quân cấp xã đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương - Tập huấn cán dân quân tự vệ cấp hàng năm theo quy định 1.3.4 Tổ chức lãnh đạo, huy dân quân tự vệ 54 - Dân quân tự vệ đặt lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt ĐCSVN - Nắm vững chế “Cấp ủy Đảng lãnh đạo, quyền quản lý điều hành, quan quân làm tham mưu huy” 1.3.5 Chế độ sách dân quân tự vệ - Chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dân quân tự vệ - Chế độ trợ cấp làm nhiệm vụ - Miễn nghĩa vụ lao động cơng ích - Chế độ bảo hiểm, y tế, xã hội 1.4 Một số biện pháp xây dựng dân quân tự vệ giai đoạn 1.4.1 Thường xuyên giáo dục quán triệt sâu rộng quan điểm, chủ trương sách Đảng, Nhà nước công tác dân quân tự vệ 1.4.2 Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 1.4.3 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với sở vững mạnh toàn diện 1.4.4 Xây dựng đội ngũ cán có đủ phẩm chất lực thực đúng, đầy đủ chế độ sách Đảng Nhà nước lực lượng dân quân tự vệ II XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 2.1 Một số vấn đề chung xây dựng lực lượng dự bị động viên 2.1.1 Khái niêm Lực lượng dự bị động viên gồm quân nhân dự bị phương tiện kĩ thuật xếp kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực QĐ nhằm trì tiềm lực quân sự, yếu tố góp phần định thắng lợi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 2.1.2 Vị trí vai trò lực lượng dự bị động viên - Công tác xây dựng huy động lực lượng DBĐV giữ vị trí chiến lược để thực nhiệm vụ QP, AN bảo vệ Tổ quốc XHCN - Lực lượng DBĐV lực lượng bảo đảm vững trận QP ĐP - Công tác XD lực lượng DBĐV biểu 55 quán quan điểm kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược, kết hợp kinh tế với quốc phòng Đảng - Lực lượng DBĐV XD để bổ sung cho lực lượng thường trực, sở để giảm lực lượng thường trực đến mức cần thiết 2.1.3 Nguyên tắc xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên - XD, huy động lực lượng DBĐV đặt lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt cấp ủy đảng bộ, ngành địa phương - Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị bộ, ngành, địa phương XD, huy động lực lượng DBĐV - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao, xây dựng toàn diện có trọng tâm, trọng điểm 2.2 Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên 2.2.1 Tạo nguồn, đăng kí, quản lí lực lượng dự bị động viên - Tạo nguồn - Đăng kí, quản lí nguồn 2.2.2 Tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên - Đơn vị biên chế thiếu - Đơn vị biên chế khung thường trực - Đơn vị không biên chế khung thường trực - Đơn vị chuyên môn cho thời chiến (CM) - Đơn vị xây dựng (XDM) 2.2.3 Huấn luyện diễn tập, kiểm tra đơn vị dự bị động viên - Giáo dục trị - Cơng tác huấn luyện - Diễn tập - Kiểm tra đơn vị DBĐV 2.2.4 Thực cơng tác đảng, cơng tác trị - Tuyên truyền giáo dục - Phối hợp hiệp đồng tổ chức 56 - Phát huy hiệu lực cơng tác đảng, cơng tác trị - Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị 2.2.5 Công tác bảo đảm chuẩn bị khác để sẵn sàng động viên - Nội dung bảo đảm gồm: Hậu cần, kĩ thuật, tài chính, ngân sách - Hình thức bảo đảm: Từ nguồn dự trữ, kho QĐ, huy động từ ngân sách kinh tế - Chuẩn bị SS động viên: Chuẩn bị cho lãnh đạo, huy; c.bị cho thông báo QĐ; c.bị cho tập trung v.chuyển; c.bị cho c.tác bảo vệ 2.3 Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên 2.3.1 Nâng cao nhận thức toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhiệm vụ XD lực lượng DBĐV 2.3.2 Thực chế Đảng lãnh đạo, quyền điều hành, quan quân quan chức làm tham mưu tổ chức thực 2.3.3 Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng quan đội ngũ cán làm công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên 2.3.4 Thực nghiêm túc đầy đủ chế độ, sách Đảng Nhà nước lực lượng dự bị động viên - Tự học (ghi rõ mục tự học): Mục 2.3 PHẦN II Tài liệu học tập 6.1 Tài liệu phải đọc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình CCLLCT, Giáo dục quốc phòng an ninh, Nxb LLCT, H.2018, tr234-268 Quốc hội: Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 năm 2009 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh lực lượng DBĐV năm 1996 6.2 Tài liệu nên đọc Bộ Quốc phòng, Từ điển Bách khoa Quân Việt Nam, Nxb.Quân đội nhân dân, H 2004, tr Chính phủ: Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 06-01-2016 quy định chi tiết thực Luật Dân quân tự vệ năm 2009 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn Phòng Trung ương Đảng, H.2016, tr145-151; tr311-313 57 Yêu cầu với học viên (nêu rõ hoạt động người học phải thực phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học yêu cầu đánh giá giảng tuyên bố): - Chuẩn bị nội dung thảo luận: Theo hướng dẫn phần hình thức tổ chức dạy học - Chuẩn bị nội dung tự học: Theo định hướng câu hỏi đánh giá trình - Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau lên lớp: Theo định hướng đánh giá trình - Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Cả tài liệu phải đọc tài liệu cần đọc - Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận: … VIII Chuyên đề Tên chuyên đề: Những vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tình hình Số tiết lên lớp: tiết Mục tiêu: Chuyên đề trang bị cho học viên: - Về kiến thức: Những vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tinh hình (khái niệm; mục tiêu; nhiệm vụ; phương thức) - Về kỹ + Biết phân tích vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam (khái niệm; mục tiêu; nhiệm vụ; phương thức) + Biết vận dụng vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam (mục tiêu; nhiệm vụ; phương thức) vào giải vấn đề đặt thực tiễn + Có khả đề xuất giải pháp thực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tình hình hiệm - Về thái độ/tư tưởng: + Củng cố lòng tin lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam + Tích cực đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam Chuẩn đầu đánh giá người học Đánh giá người học Chuẩn đầu ra: Sau kết thúc chun đề Hình thức này, học viên đạt được: Yêu cầu đánh giá đánh giá 58 - Về kiến thức: Hiểu/phân tích vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam (khái niệm; mục tiêu; nhiệm vụ; phương thức) - Về kỹ năng: + Phân tích, đánh giá, tổng hợp vấn đề (mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức) quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam + Vận dụng vấn đề (mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức) quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt nam vào giải vấn đề đặt thực tiễn + Đề xuất giải pháp thực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tình hình hiệm - Về thái độ/tư tưởng: + Tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tình hình + Tích cực đấu tranh với quan điểm, nhận thức sai trái, lệch lạc quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tình hình + Mức độ hiểu thực chất (bản chất) nội dung lý thuyết người học + Tọa đàm trao đổi giảng viên với người học + Tổ chức kiểm + Tính đắn, tra đánh giá logic khoa học thực chất phân tích nội dung cụ thể người học người học + Tính thực tế, tính sáng tạo tính đột phá (tính mới) vận dụng mà học viên thực + Mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu giải pháp học viên đề xuất + Thực chất lòng tin người học lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước QP, AN nói chung, quản lý, bảo vệ biển, đảo Việt Nam nói riêng Nội dung chi tiết hình thức dạy học Hình thức tổ Câu hỏi đánh chức dạy học giá trình Nội dung chi tiết I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BIỂN, ĐẢO - Câu hỏi trước lên lớp: 1.1 Vị trí vai trò Biển 1.1.1 Biển có vị trí quan trọng trình - Thuyết trình phát triển nhân loại … kết hợp Theo đồng 1.1.2 Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo tương tác nhỏ chí, nhiệm vụ 59 phận đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp người quản lý, bảo thời đại … học vệ chủ quyền biển, đảo Việt 1.2 Biển Đông chiến lược số Nam cường quốc giới khu vực giai đoạn 1.2.1 Khái qt Biển Đơng … có khó 1.2.2 Chiến lược Mỹ Biển Đông … khăn, trở 1.2.3 Chiến lược Trung Quốc Biển ngại? Đông … Để thực 1.2.4 Chiến lược Nhật Bản Biển tốt nhiệm Đông: vụ quản lý, 1.2.5 Chính sách số nước ven Biển Đông: bảo vệ chủ quyền biển, 1.3 Biển Đông với phát triển kinh tế-xã hội đảo Việt quốc phòng, an ninh Nam 1.3.1 Biển Đơng với kinh tế-xã hội Việt Nam cần thực 1.3.2 Biển Đơng với quốc phòng, an ninh Việt có hiệu Nam … giải II QUẢN LÝ, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO + Thảo luận pháp nào? VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY nhóm: Chủ Khái niệm, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đề: Phân tích Việt Nam nay: mục tiêu, vụ, + Câu hỏi Là tổng thể chủ trương, đường lối Đảng, nhiệm sách pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội phương thức lên chủ nghĩa Việt Nam nhằm phát huy tối đa sức mạnh quản lý, bảo lớp: tổng hợp toàn dân tộc, hệ thống trị vệ chủ quyền Chủ tồn dân, lực lượng vũ trang làm nòng cốt biển, đảo Việt trương Vận Đảng Nhà quản lý chặt chẽ, bảo vệ vững chủ quyền biển, Nam dụng vào giải nước ta đảo Việt Nam điều kiện, hoàn cảnh 2.1 Mục tiêu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, quản lý, bảo vệ vấn đề đặt chủ đảo Việt Nam quyền thực biển, đảo 2.1.1 Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, tiễn giai đoạn toàn vẹn lãnh thổ lợi ích quốc gia biển … nào, 2.1.2 Giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định lâu dài có phát triển lợi ích cao … mới? 2.2 Nhiệm vụ quản lý biển, đảo Nội 2.2.1 Quản lý chặt chẽ,bảo vệ vững chủ dung quyền, toàn vẹn lãnh thổ lợi ích quốc gia, dân tộc mục tiêu, biển … nhiệm vụ bảo 2.2.2 Bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội vệ chủ quyền văn hóa biển … biển, đảo Việt Nam 2.2.3 Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ 60 xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nghiệp đổi hướng biển … 2.3 Phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo 2.3.1 Thực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam chủ trương, đường lối, chiến lược biển Đảng, hiến pháp, pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… 2.3.2 Bằng sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, hệ thống trị tồn dân, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, đặc biệt lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo (Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Biên phòng, Kiểm ngư, …), lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước … 2.3.3 Kết hợp chặt chẽ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân đối ngoại biển 2.3.4 Thực nghiêm chủ trương chiến lược Đảng Nhà nước ta dân hóa đảo Việt Nam, đồng thời xây dựng đơn vị, lực lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo lên đại … 2.3.5 Khi xử lý vấn đề liên quan đến biển, đảo cần quán triệt thực tốt phương châm sau: Một là, phải khẩn trương, tỉnh táo, thận trọng, không mắc mưu địch … Hai là, thái độ phải kiên quyết, giữ nguyên tắc mềm dẻo xử trí tình cụ thể… gì? Các giải pháp để quản lý, bảo vệ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam giai đoạn gì? + Câu hỏi + Bài tập sau lên (ghi rõ nội lớp (định dung dung hướng tự học tập): ơn tập): Trình bày Nội dung mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, nói đấu tranh giai cấp gay gắt? III NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN LÝ, Để góp bảo BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA VIỆT NAM phần TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY vững Tổ 3.1 Tăng cường lực quản lý bảo vệ biển, đảo lĩnh vực trị, kinh tế-xã hội, tư tưởng -văn hóa, khoa học giáo dục … 3.2 Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh để quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo … 3.3 Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, đáp ứng yêu cầu quản lý bảo vệ biển, đảo tình hình nay: 3.4 Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại tăng cường 61 Phân tích nhiệm vụ, phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam tình hình mới? Phân tích nội dung mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam Tại nói đấu tranh giai cấp, dân tộc gay gắt? quốc Việt Nam, cần thực giải pháp để quản Để góp lý, bảo vệ chủ phần bảo vệ quyền biển, vững Tổ đảo? quốc Việt Nam hoạt động pháp lý trường quốc tế, tạo môi trường + Tự học (ghi thuận lợi để phát triển … rõ mục tự học); Mục 1.1.; 1.2 PHÀN I cần thực giải pháp để quản lý, bảo vệ Tài liệu học tập 6.1 Tài liệu phải đọc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình CCLLCT, Giáo dục quốc phòng an ninh, Nxb LLCT, H.2018, tr269-305 Bộ Ngoại giao, Ban Biên giới: Giới thiệu số vấn đề Luật Biển Việt Nam, Nxb CTQG, H.2004 tr18-27 Nghị 09-NQ/TW, khóa X, ngày 9-2-2007 "Về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025" 6.2 Tài liệu nên đọc: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn Phòng Trung ương Đảng, H.2016, tr145-151; tr311-313 Bộ Ngoại giao, Ủy Ban Biên giới quốc gia: Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam Biển Đơng, Nxb Trí thức, H.2013, tr 20-38 Yêu cầu với học viên (nêu rõ hoạt động người học phải thực phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học yêu cầu đánh giá giảng tuyên bố): - Chuẩn bị nội dung thảo luận: Theo hướng dẫn phần hình thức tổ chức dạy học - Chuẩn bị nội dung tự học: Theo định hướng câu hỏi đánh giá trình - Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau lên lớp: Theo định hướng đánh giá trình - Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Cả tài liệu phải đọc tài liệu cần đọc - Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận: … 62 63 ... NĂM 2018 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MƠN HỌC Thơng tin chung môn học: Tổng số tiết: Lý thuyết 40 tiết; thảo luận tiết; thực tế môn học: ……... đạt yêu cầu trở lên + Học viên có chứng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2, miễn học thi môn giáo dục quốc phòng an ninh Khoa giảng dạy: Bộ mơn Quốc phòng, An ninh Số điện thoại:... học: - Vị trí, vai trò Mơn học: + Ở Học viện Chính trị khu vực I /Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, mơn Giáo dục QP AN mơn học khóa (bắt buộc) học viên đào tạo, bồi dưỡng CCLLCT + Môn Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay