BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

207 7 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:07

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Giao thơng vận tải TP.Hồ Chí Minh) Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II – TỔNG QUAN CHUNG PHẦN III - TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG 13 Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU TRƯỜNG ĐẠI HỌC 13 Tiêu chuẩn 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 18 Tiêu chuẩn 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 31 Tiêu chuẩn 4: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 41 Tiêu chuẩn 5: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN 53 VÀ NHÂN VIÊN 53 Tiêu chuẩn 6: NGƯỜI HỌC 69 Tiêu chuẩn 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 88 Tiêu chuẩn 8: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 109 Tiêu chuẩn 9: THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP 119 VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC 119 Tiêu chuẩn 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 137 PHẦN IV- KẾT LUẬN 146 PHẦN V - PHỤ LỤC 148 PHỤ LỤC 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 148 PHỤ LỤC 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG 170 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBVC Cán bộ, viên chức CBGV Cán bộ, giảng viên CBCNV Cán công nhân viên CĐ Cao đẳng CNTT Công nghệ thông tin CGCN Chuyển giao công nghệ CSDL Cơ sở liệu CSVC Cơ sở vật chất CTĐT Chương trình đào tạo CTCT&QLSV Cơng tác trị & quản lý sinh viên ĐH Đại học ĐHGTVT Đại học Giao thông vận tải ĐTVT Điện tử viễn thông GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GS Giáo sư GTVT Giao thông vận tải GV Giảng viên HĐKH&ĐT Hội đồng khoa học đào tạo HVSV Học viên, sinh viên HTQT Hợp tác quốc tế KHCN Khoa học công nghệ KT-XH Kinh tế - Xã hội KTX Ký túc xá KT & KĐCL Khảo thí Kiểm định chất lượng LĐLĐ Liên đoàn Lao động MOU Bản ghi nhớ hợp tác NCKH Nghiên cứu khoa học NCPT Nghiên cứu, Phát triển PGS Phó Giáo sư PTN Phòng thí nghiệm QHDN&HTSV Quan hệ doanh nghiệp & hỗ trợ sinh viên QTTB Quản trị,Thiết bị SHTT Sở hữu trí tuệ SV Sinh viên ThS Thạc sĩ TCHC Tổ chức – Hành TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TS Tiến sĩ TSKH Tiến sĩ khoa học TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Trung tâm Trường Trường ĐH Giao thơng vận tải TP.Hồ Chí Minh VLVH Vừa làm vừa học VS Viện sĩ PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác định cơng tác trọng tâm giáo dục đào tạo công tác Đảm bảo chất lượng Kiểm định chất lượng đào tạo Để thực tốt công tác này, từ năm 2006, Trường thành lập Ban Đảm bảo chất lượng để triển khai hoạt động tự đánh giá Năm 2008, Trường thành lập Trung tâm KT & KĐCL làm đơn vị đầu mối triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng chuẩn bị điều kiện cần thiết để đăng ký kiểm định chất lượng Năm 2007, Trường tiến hành Tự đánh giá theo 10 tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT hoàn tất tự đánh giá vào cuối năm 2008 (Trường 40 trường Đại học toàn quốc hoàn tất công tác tự đánh giá) Tháng 4/2009, Hội đồng kiểm định độc lập Bộ GD&ĐT (Liên danh nhà thầu IIG Việt Nam, CQAIE Việt Nam CQAIE Hoa Kỳ) tiến hành đánh giá Trường Kết quả, Trường đạt yêu cầu Kiểm định chất lượng giáo dục Thực Thông tư số 62/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, văn pháp quy khác việc tăng cường công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, ngày 16/10/2013, Trường ban hành kế hoạch tự đánh giá phục vụ công tác kiểm định chất lượng lần  Mục đích: Cơng tác tự đánh giá lần nhằm xác định thực trạng nguồn lực, chất lượng toàn hoạt động trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Bộ GD&ĐT sau lần đánh giá thứ 1; phân tích, so sánh, giải thích để điểm mạnh, tồn tại, nguyên nhân đề xuất chương trình hành động khắc phục điểm tồn tại; Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giảng viên công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục; chủ động đề xuất đưa nội dung công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục vào hoạt động thường xuyên để tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bước xây dựng phát triển văn hóa chất lượng; Thông qua hoạt động đánh giá tự đánh giá, đối chiếu với yêu cầu tiêu chuẩn tiêu chí, đơn vị Trường xác định điểm mạnh yếu đơn vị để hoạch định chương trình hành động khắc phục tồn tại, nhằm phát triển đồng vững chắc; Thể tính tự chủ tính tự chịu trách nhiệm trường toàn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ giao, phù hợp với sứ mạng mục tiêu đề ra; Là điều kiện cần thiết để Trường đăng ký đánh giá xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục  Quy trình tự đánh giá: Bước 1: Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá Bước 2: Thành lập hội đồng tự đánh giá Bước 3: Lập kế hoạch tự đánh giá Bước 4: Thu nhập thông tin minh chứng Bước 5: Xử lý, phân tích thơng tin minh chứng thu Bước 6: Viết báo cáo tự đánh giá Bước 7: Triển khai hoạt động sau hoàn thành tự đánh giá  Phương pháp cơng cụ đánh giá: Trong q trình thực tự đánh giá, Trường dựa theo tiêu chuẩn, tiêu chí Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/2007 sửa đổi Thông tư số 37/2012/TT-BGD&ĐT ngày 30/10/2012, Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Đối với tiêu chí, Trường xem xét theo cách sau: - Mô tả để làm rõ thực trạng tiêu chí; - Phân tích, so sánh để đến nhận định, đánh giá, điểm mạnh, tồn tại; - Lên kế hoạch hành động để khắc phục tồn nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo Hội đồng tự đánh giá Hội đồng Tự đánh giá trường thành lập theo Quyết định số 495/QĐ- ĐHGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2013 gồm có 15 thành viên Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ lên kế hoạch tự đánh giá, tổ chức hoạt động tự đánh giá chỉnh sửa, phản biện báo cáo tự đánh giá Ban thư ký nhóm cơng tác Ban thư ký gồm 11 thành viên Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp minh chứng, báo cáo tự đánh giá lập bảng biểu sở liệu Trưởng ban thư ký điều phối công tác ban thư ký Nhóm cơng tác gồm có nhóm, trưởng nhóm cơng tác đồng thời uỷ viên Hội đồng tự đánh giá Các nhóm cơng tác chịu trách nhiệm hồn thành tài liệu minh chứng, số liệu thống kê, đánh giá sơ tiêu chuẩn phân công Mã minh chứng H1.5.5.2 H1.5.5.3 H1.5.5.4 H1.5.6.1 H1.5.7.1 H1.5.8.1 H1.5.8.2 H1.5.8.3 Tên minh chứng Quy chế tổ chức hoạt động trường Danh sách giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập Biểu tổng hợp công khai GV, SV năm học 2014-2015 Số, ngày tháng ban hành Tháng 10/2011 TB Đánh giá phân loại cán viên chức Lý lịch trích ngang Giảng viên trường Lý lịch trích ngang nhân viên phục vụ giảng đường Lý lịch trích ngang nhân viên Phòng, Trung tâm Mẫu phiếu kết đánh giá nhân viên, chuyên viên Nơi ban hành Trường 2014-2015 Trường 2014-2015 Trường 898/TB, 24/12/2014 Trường 2015 Trường 2015 Trường 2015 Trường 2013 Trường Tiêu chuẩn 6: NGƯỜI HỌC Mã minh chứng Tên minh chứng H1.6.1.1 Sổ tay sinh viên H1.6.1.2 Lịch sinh hoạt cơng dân, sinh viên đầu khố H1.6.1.3 H1.6.1.4 Lịch sinh hoạt công dân, sinh viên khố Lịch sinh hoạt cơng dân, sinh viên cuối khố Kế hoạch tổ chức “sinh hoạt công dân – sinh viên” Kết sinh hoạt trị (bài thu hoạch) H1.6.1.5 H1.6.1.6 H1.6.1.7 H1.6.1.8 H1.6.1.9 H1.6.1.10 H1.6.2.1 Số, ngày tháng ban hành 2010-2015 14/8/2014, 3/8/2015 1/12/2014 13/4/2015 14/8/2014 2010-2015 QĐ số Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 165/QĐsinh viên Sổ tay sinh viên ĐHGTVT ngày 22/6/2010 QĐ số 85/QĐQuy định cố vấn học tập sổ tay sinh ĐHGTVT viên ngày 02/4/2009 Danh sách phân công GVCN-CVHT 2014 Khoa Hướng dẫn nội dung sinh hoạt sinh viên 2013-2014 CVHT Các thông báo Nhà trường việc triển khai, áp dụng thực hiện, giải chế độ 2014, 2015 sách cho sinh viên 191 Nơi ban hành Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Mã minh chứng H1.6.2.2 H1.6.2.3 H1.6.2.4 H1.6.2.5 H1.6.2.6 H1.6.2.7 H1.6.2.8 H1.6.2.9 H1.6.2.10 H1.6.2.11 H1.6.2.12 H2.6.3.1 H2.6.3.2 H2.6.3.3 H2.6.3.4 H2.6.3.5 H2.6.3.6 H2.6.3.7 Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Danh sách sinh viên hưởng chế độ, 2014, 2015 sách theo quy định Các QĐ trao học bổng cho sinh viên từ 2010- 2013 nguồn tài trợ ngồi Quy chế cơng tác học sinh, sinh viên nội trú Thông tư số sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 27/2011/TTdục quốc dân BGDĐT ngày Quy chế hoạt động, tình hình hoạt động Ký 27/6/2011 túc xá, khen liên quan 2009-2015 Danh sách sinh viên nội trú Từ 2010 -2012 Thơng báo đóng bảo hiểm y tế bắt buộc Từ 2009 đến SV, Báo cáo chăm sóc sức khỏe 2012 Danh sách sinh viên đăng ký BHYT Từ 2010 đến Biên bàn giao thẻ BHYT 2014 QĐ thành lập CLB, đội nhóm trường 2009-2013 Kế hoạch tham gia hoạt động văn nghệ, 2009-2014 thể dục thể thao sv Số 253/TBThông báo việc Chấn chỉnh nội quy học ĐHGTVT đường ngày 15/4/2014 Thông báo việc Tăng cường cơng tác Số 312/TBchính trị, tư tưởng, đảm bảo an ninh trường ĐHGTVT học ngày 14/5/2014 Nội quy an tồn lao động phòng thí nghiệm, xưởng thực hành Thủ tục đánh giá KQRL cho sinh viên ISO 2013 Các QĐ công nhận kết rèn luyện sinh Từ năm 2013 viên đến 2015 QĐ danh hiệu thi đua sinh viên năm học 2013-2014 Các QĐ cấp học bổng KKHT cho sinh viên 2014, 2015 Thơng báo việc ủng hộ đóng góp cho Số 324/TBchương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền ĐHGTVT biển Đông” Báo Tuổi Trẻ Tp.HCM phát ngày 19/5/2014 động Số 361/TBThông báo việc triển khai Hưởng ứng ĐHGTVT Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam năm 2014 ngày 29/5/2014 KH tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè 2014 xanh Từ năm 2011KH tổ chức Chương trình tiếp sức mùa thi 2014 TB vận động tham gia Chương trình Hiến 2011-2015 máu nhân đạo 192 Nơi ban hành Trường Trường Bộ GD&ĐT Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Mã minh chứng H2.6.3.8 H3.6.4.1 H3.6.4.2 H3.6.4.3 H3.6.4.4 H3.6.4.5 H3.6.4.6 H3.6.4.7 H3.6.5.1 H3.6.5.2 H3.6.5.3 H3.6.5.4 H3.6.5.5 H3.6.6.1 H3.6.6.2 H3.6.6.3 H3.6.7.1 Tên minh chứng KH tổ chức Xuân tình nguyện Khen thưởng sinh viên cơng tác đồn hội Quyết định danh sách sinh viên tốt, tốt, kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương Chương trình cơng tác Đồn phong trào niên Chương trình công tác Hội phong trào sinh viên Báo cáo cơng tác Đồn-Hội phong trào niên, sinh viên theo năm học Quyết định nhân BCH Đoàn TN-Hội SV trường Bảng tổng hợp ý kiến hội nghị dân chủ sinh viên Nghị công nhận Danh sách Đồn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng Danh sách quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng QĐ cơng bố Dự án KTX sở Q.12 Thơng báo/chương trình tham quan, thực hành, thực tập quan, doanh nghiệp Tin khóa học quản trị logictics cho sinh viên Tin tham quan hợp tác với trường đại học Thái Lan Tờ trình tổ chức khóa học quản trị Logicstics Tin trao học bổng Hasselt, PTSC Thống kê học bổng cho sinh viên hàng năm Học bổng cho sinh viên từ hợp tác quốc tế Số, ngày tháng ban hành 2011-2015 2015 Từ 2011 đến 2013 Năm 20132014 Năm 20142015 Nơi ban hành Trường Trường Trường Trường 2011-2012 Trường 2011-2015 Trường 338/QĐĐHGTVT 2014 Trường 2014-2015 Trường 2014-2015 Trường 2013, 2012 Trường Số 2336/QĐBGTVT, ngày 7/8/2013 Bộ GTVT 2013, 2015 Trường 3/2015 Trường 1/2015 3/2015 Trường 2/2015 2010-2014 2010-2016 Trường Chương trình “Tìm hiểu pháp luật an tồn giao thơng”; Phòng chống ma t Năm 20142015 Trường Bộ GTVT Báo cáo kết triển khai “Tuần sinh hoạt CD-HSSV” Các Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích QĐ thành lập Trung tâm QHDN&HTSV 2013-2014 2014-2015 Trường 2010-2014 Trường Số 483/QĐ- Trường 193 Mã minh chứng Tên minh chứng Báo cáo thành tích hoạt động TT QHDN&HTSV H3.6.7.2 H3.6.7.3 H3.6.7.4 H3.6.7.5 H3.6.8.1 H3.6.8.2 H3.6.8.3 H3.6.9.1 H3.6.9.2 H3.6.9.3 H3.6.9.4 Các chương trình hội thảo tuyển dụng giới thiệu việc làm cho sv Các thông tin tuyển dụng đơn vị ngồi Các thơng báo tổ chức hội thảo tuyển dụng Hình ảnh vấn thử, kỹ mềm cho SV Hội thảo giới thiệu ngành nghề - cơng ty Âu Lạc Thống kê đồn vào ( tư vấn kỹ việc làm cho SV trường) Tờ trình xin ý kiến phương án khảo sát sinh viên tốt nghiệp tốt nghiệp Số, ngày tháng ban hành TCHC, ngày 7/10/2008 2016 Nơi ban hành 2011-2015 Trường 2010-2015 Trường 2010-2015 6/2014 1/2015 Trường 2010-2016 Trường 2014 Trường Số 250/BCĐHGTVT ngày 21/4/2015 Đề án xây dựng cổng thông tin kết nối cựu Ngày sinh viên 24/4/2014 Kế hoạch khảo sát ý kiến SV đánh giá chất 2012-2016 lượng giảng dạy giảng viên Quy trình “Hướng dẫn thu thập ý kiến SV 2013 đánh giá hoạt động giảng dạy GV” Kế hoạch khảo sát ý kiến người học trước tốt nghiệp chương trình đào tạo 2014 nhà trường Link Website chuyên mục lấy ý kiến khảo sát , đóng góp SV, nhà tuyển dụng, … công tác đào tạo chất lượng đào tạo websites Trường http://bit.ly/Khao_sat_SV_tot_nghiep Kết khảo sát lấy ý kiến người học tốt nghiệp tốt nghiệp Trường Trường Trường Trường Trường Trường Tiêu chuẩn 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Mã minh chứng Tên minh chứng H1.7.1.1 Chiến lược phát triển khoa học công nghệ chiến lược phát triển chung trường 194 Số, ngày tháng ban hành Số 343/QĐBGTVT ngày 25/01/2014 Nơi ban hành Bộ GTVT Mã minh chứng Tên minh chứng H1.7.1.2 Kế hoạch NCKH CB-GV sinh viên trường H1.7.1.3 Quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh H1.7.1.4 Thủ tục quản lý/nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học ISO Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh H1.7.1.5 H1.7.1.6 Quy định quản lý đề tài khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp H1.7.1.7 Quy định quản lý nhiệm vụ môi trường ngành giao thơng vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước H1.7.1.8 Các QĐ giao nhiệm vụ KHCN cấp sở H1.7.1.9 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học đào tạo H1.7.1.10 Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng khoa học đào tạo H1.7.1.11 H1.7.1.12 Thông báo việc triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp năm Biên nghiệm thu HĐ nghiệm thu đề 195 Số, ngày tháng ban hành Số 577, 578/KHĐHGTVTKHCN ngày 19/8/2015; Số 717/KHĐHGTVTKHCN ngày 08/10/2014 Số 573/QĐĐHGTVT ngày 31/10/2014 4/2/2013 Số 63/QĐĐHGTVT ngày 09/3/2010; Số 632/QĐĐHGTVT ngày 17/11/2014 Số 52/2007/QĐBGTVT, ngày 31/10/ 2007 Số 13/2010/TTBGTVT, ngày 07/6/2010 2010-2015 Số 262/QĐĐHGTVT ngày 06/5/2013 Số 43/QĐĐHGTVT ngày 18/02/2014 Năm 20092013 Năm 2013- Nơi ban hành Trường Trường Trường Trường Trường Bộ GTVT Trường Trường Trường Trường Phòng Mã minh chứng Tên minh chứng tài H1.7.1.13 Bảng phân bổ kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ hàng năm trường Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học Phát triển công nghệ Giao thông vận tải Quyết định thành lập Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Giao thông vận tải H1.7.1.14 Quyết định thành lập Viện Công nghệ thơng tin Tự động hóa Quyết định thành lập Viện Môi trường giao thông H1.7.1.15 H1.7.1.16 Bảng thống kê phòng TN Kế hoạch tăng cường thiết bị phòng TN, TH năm 2014 Một số dự án tăng cường sở vật chất, thiết bị cho phòng TN Tài liệu tập huấn SV nghiên cứu khoa học Số, ngày tháng ban hành 2016 2009-2014 Số 1425/QĐBGTVT, ngày 19/5/2004 Số 32/QĐĐHGTVT, ngày 22/6/2006 Số 250/QĐĐHGTVT ngày 01/06/2012 Số 98/QĐĐHGTVT, ngày 12/3/2014 2013 2013 2011-2013 2015-2016 H1.7.1.17 H1.7.1.18 Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo trình trường đại học giao thơng vận tải thành phố Hồ Chí Minh Thủ tục biên soạn giáo trình ISO Biên đánh giá đề cương chi tiết giảng Phiếu đánh giá, nhận xét Số 734/QĐĐHGTVTHC M ngày 23/10/2012 2013 H1.7.1.19 Quyết định giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình, giảng, tài liệu tham khảo Năm 20122015 H1.7.1.20 Thông báo việc triển khai cơng tác viết giáo trình Năm 20132014 H1.7.1.21 Biên thẩm định giáo trình, giảng, tài liệu tham khảo Năm 20102015 H2.7.2.1 Danh mục thống kê số lượng đề tài Năm 2010- 196 Nơi ban hành KHCN& NCPT Trường Bộ GTVT Bộ GTVT Bộ GTVT Trường Phòng QTTB Phòng KHCN& NCPT Trường Trường Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Trường Mã minh chứng H2.7.2.2 H2.7.2.3 Tên minh chứng nghiên cứu khoa học cấp triển khai năm Hợp đồng triển khai thực đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Quyết định phê duyệt đề tài/dự án/đề án cấp Bộ/Tỉnh/Thành phố H2.7.2.4 Quyết định phê duyệt đề tài cấp sở H2.7.2.5 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Danh mục báo đăng tạp chí KHCN GTVT H2.7.3.1 H2.7.3.2 Danh sách GV, báo quốc tế công bố, GV đạt giải thưởng H2.7.3.3 Giấy phép hoạt động báo chí in Số, ngày tháng ban hành 2014 Trường Năm 20092014 Số 879/QĐĐHGTVTKHCN ngày 15/10/2015; Số 731/QĐĐHGTVTKHCN ngày 31/12/2014 2010-2014 2011-2015 2010-2015 Số 1161/GP6/7/20 11-BTTTT ngày Quyết định cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất Số phẩm nhiều kì (ISSN) 55/TTKHCNISSN ngày 18/8/2011 Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp 774/QĐchí Khoa học cơng nghệ giao thơng vận tải ĐHGTVTTPH CM ngày 12/11/2012 Thể lệ gửi cho tạp chí Khoa học cơng Số 16, tháng nghệ giao thông vận tải 08/2015 Thông báo việc triển khai viết cho Tạp chí khoa học cơng nghệ giao thông vận tải Danh mục báo đăng tạp chí Khoa học cơng nghệ giao thơng vận tải 197 Nơi ban hành Năm 20112015 Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Trường Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Bộ thơng tin Truyền thông Bộ Khoa học Công nghệ Trường Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Mẫu giấy xác nhận đăng H2.7.4.1 Danh mục Hợp đồng kinh tế, đào tạo, dịch vụ, theo dõi doanh thu 2010-2014 H2.7.5.1 Danh mục đề tài sử dụng kinh phí nhà trường cho KHCN 2010-2014 H2.7.6.1 Danh mục người học tham gia NCKH hàng năm 2014 H2.7.6.2 Thống kê phân loại đề tài NCKH cấp theo chuyên ngành trường 2010-2014 H2.7.6.3 Danh mục đề tài NCKH liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục đào tạo 2010-2014 H2.7.7.1 Mẫu lý lịch khoa học chủ nhiệm đề tài H2.7.7.2 708/QĐ ngày Quy định Sở hữu trí tuệ hoạt động sáng 31/12/2014 kiến 447/QĐ Ngày 5/9/2014 Nơi ban hành NCPT Phòng KHCN& NCPT Các trung tâm/cơng ty thuộc trường Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Phòng KHCN& NCPT Trường Trường Tiêu chuẩn 8: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ Mã minh chứng Tên minh chứng H1.8.1.1 Quy chế tổ chức hoạt động Trường H1.8.1.2 Quy trình HTQT H1.8.1.3 Các văn ISO liên quan -Thủ tục tổ chức HN-HT - Hướng dẫn đoàn – đoàn vào H1.8.1.4 QĐ phê duyệt chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020-2030 198 Số, ngày tháng ban hành 460/QĐĐHGTVT 4/10/2011 737/ĐHGTVTĐN ngày 21/10/2014 2013 Số 343/QĐBGTVT, ngày 25/01/2014 Nơi ban hành Trường Trường Trường Bộ GTVT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Số 175/BCĐHGTVT 15/3/2016 22/7/2015 2010-2015 Nơi ban hành H1.8.1.5 Báo cáo công tác HTQT lĩnh vực GTVT giai đoạn 2011-2015 phương hướng 2016-2020 H1.8.1.6 BC tổng kết HTQT hàng năm H1.8.1.7 Thống kê biên ghi nhớ hợp tác MOU 1999-2015 H1.8.1.8 Sổ họp HTQT 2010-2015 H2.8.2.1 Văn ký kết LKĐT với trường cao đẳng Guildford, Edexcel, University of the West of England 2013-2015 Trường QĐ Bộ v/v LKĐT với trường Anh quốc Hàn quốc 6056/QĐ, 30/11/2011 4309/QĐ, 25/6/2009 6082/QĐ, 23/9/2010 Bộ GD&ĐT 19/7/2015 IEC 2012-2016 IEC 2015 5/2015 2015 IEC IEC IEC P.Đối ngoại P.Đối ngoại P.Đối ngoại H2.8.2.2 H2.8.2.3 H2.8.2.4 H2.8.2.5 H2.8.2.6 H2.8.2.7 H2.8.2.8 BC kiểm định chương trình đào tạo liên kết nước ngồi IEC BC cơng tác đào tạo liên kết nước ngồi năm học IEC Danh mục Sách thư viện IEC SV IEC học NN SV IEC TN BTEC Danh sách Đoàn (cán giảng viên học tập cơng tác nước ngồi) Danh sách Đồn vào (H1.8.1.7 sổ họp HTQT) H2.8.2.9 Tổ chức khóa học Logictics H2.8.2.10 Chương trình học bổng H2.8.2.11 Thống kê số sinh viên nước đến giao lưu trường hàng năm H3.8.3.1 Thành viên tổ chức quốc tế 2010-2016 2010-2015 3/2015 P.Đối ngoại P.Đối ngoại P.Đối ngoại 2012-2016 2011-2015 2014 Dự án hợp tác quốc tế Leadher H3.8.3.2 Trường Dự án ISAS 2010-2015 Dự án “ Kỹ hội việc làm” 199 P.Đối ngoại UT-STC P.Đối ngoại P.Đối ngoại P.Đối ngoại P.Đối ngoại Mã minh chứng H3.8.3.3 H3.8.3.4 Tên minh chứng Dự án liên kết đào tạo Cao đẳng quốc gia ngành Cơng trình (Quỹ PMI2) Thống kê hội thảo, Các văn tài liệu hội thảo, hội nghị quốc tế Danh sách giảng viên, báo quốc tế GV công bố, đoạt giải thưởng Số, ngày tháng ban hành 2010-2015 2010-2015 Nơi ban hành P.Đối ngoại P.Đối ngoại P.KHCN Tiêu chuẩn 9: THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC Mã minh chứng H1.9.1.1 H1.9.1.2 H1.9.1.3 H1.9.1.4 H1.9.1.5 H1.9.1.6 H1.9.1.7 H1.9.1.8 H1.9.1.9 H2.9.2.1 H2.9.2.2 Tên minh chứng Danh mục loại sách, tạp chí tài liệu tham khảo phục chuyên ngành đào tạo… Nội quy thư viện, nội quy mượn – trả sách, nội quy phòng máy tính Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử tra cứu tài liệu điện tử Hợp đồng hợp tác xây dựng vận hành khai thác nguồn tài nguyên thư viện số Số lượng tài liệu nhập hàng năm Danh mục sách, tài liệu trị, lịch sử… Cơ cấu tổ chức, trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên thư viện Bảng thống kê số lượt sinh viên đến Thư viện Bảng tổng hợp kết khảo sát ý kiến độc giả việc đáp ứng thư viện công tác dạy học NCKH Bảng bố trí phòng khối lớp học, phòng thí nghiệm Danh sách số phòng trữ lượng SV phòng 200 Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành 2014 Thư viện trường 01/01/2009 2013 Số 0612/VDOC ngày 16/4/2012 Số 07 VDOC ngày 5/8/2013 2009-2013 Thư viện trường Thư viện trường Trường + đơn vị liên kết Thư viện 2014 Thư viện 6/2014 Thư viện 2010-2014 Thư viện 12/2013 Thư viện 2014 Trường 2014 Trường Mã minh chứng Tên minh chứng H2.9.2.4 Bảng thống kê số lượng trang thiết bị phòng thí nghiệm thực hành Lịch phân bổ phòng học theo HK H2.9.2.5 Báo cáo sở vật chất trường H2.9.2.6 Kế hoạch tăng cường thiết bị phòng TN,TH năm 2014 H2.9.2.7 Một số dự án Tăng cường sở vật chất, thiết bị cho phòng TNTH H2.9.2.3 H2.9.3.1 H2.9.3.2 H2.9.3.3 H2.9.3.4 H2.9.3.5 H2.9.3.6 H2.9.3.7 H2.9.3.8 H2.9.3.9 H2.9.3.9 H2.9.3.10 H3.9.4.1 H3.9.4.2 H3.9.4.3 Quyết định ban hành QĐ sử dụng giảng đường, nội quy phòng học Bảng tổng hợp máy chiếu Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm + biên kiểm kê Sổ theo dõi số phòng TH, TN Quy trình kiểm sốt hoạt động phòng thí nghiệm thực hành Hợp đồng liên kết đào tạo Dự án đóng tàu 2000 Quy trình bảo trì sửa chữa tài sản, trang thiết bị Kết khảo sát lấy ý kiến người học tốt nghiệp tốt nghiệp Kết khảo sát mức độ hài lòng sở vật chất Quy định khấu hao tài sản trang thiết bị Bảng tổng hợp máy tính loại trường Mạng LAN Quy chế quản lý, cung cấp cập nhật thông tin trang thông tin điện tử trường H3.9.4.4 Phần mềm quản lý đào tạo đề án nâng cấp phần mềm H3.9.4.5 Phần mềm mô phỏng, điều động tàu 201 Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành 2013 Trường 2014 Trường 2013-2014 2013 2011 2012 2013 115/QĐ, 28/3/2013 2013 Trường Trường Trường Trường Trường 2013 Trường 2014 Trường 2012 Trường 12/2013 2007-2013 Trường Trường 23/01/2013 Trường 2015 KĐCL 2014 Trường Trường Thông tư 45/2013 25/4/2013 Bộ Tài 2014 Trường 26/12/2005 Trường 2013 Trường 07/2007 4/2014 2002 Công ty CP Phần mềm Tân kỷ Ngân hàng công thương Cty An Mã minh chứng Tên minh chứng H3.9.5.1 Phần mềm dự toán, toán dự án xây dựng Báo cáo thống kê năm học Danh sách số phòng trữ lượng SV phòng KTX H3.9.5.2 Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành 2014 2011-2013 Việt Cơng ty Hồng Hà Trường 2014 Trường H3.9.5.3 HĐ cung cấp dịch vụ canteen 04/09/2012 H3.9.5.4 HĐ hợp tác (v/v đặt máy ATM phục vụ SV CBGV) 2005; 2008 H3.9.6.1 Thống kê số lượng phòng làm việc cho GV Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất … Các vẽ quy hoạch tổng thể mặt H3.9.7.1 H3.9.7.2 H3.9.7.3 Các Dự án đầu tư nhà tầng, mở rộng diện tích lớp học Q12, KTX… 2013; 2014 Dự án đất 20ha 2012; 2013; 2014 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 3981-1985 Quyết định phê duyệt Bộ GTVT cho phép xây dựng trường Long Thành, giai đoạn H3.9.8.1 Chiến lược phát triển Trường đến 2020 tầm nhìn đến năm 2030 H3.9.8.2 Quyết định Bộ GTVT việc phê duyệt Chiến lược H3.9.9.1 H3.9.9.2 H3.9.9.3 H3.9.9.4 2014 1999, 2006 2013 2006 Quy chế công tác sinh viên nội trú, Nội quy KTX, phân công nhiệm vụ quản sinh… Quy định chức nhiệm vụ tổ bảo vệ + phương án an ninh trường học QĐ Danh sách đội phòng cháy chữa cháy trường Phân công trực để lãnh đạo công tác bảo vệ 202 Trường &đơn vị liên kết Trường NH Vietinbank Trường UBND TP HCM Trường Trường ĐH GTVT& Bộ GTVT Bộ GTVT & UBND tỉnh Đồng Nai 1985 TCVN 2015 Bộ GTVT NQ 29 đổi toàn diện giáo dục 12/2013 343/QĐBGTVT ngày 25/01/ 2014 Trường Bộ GTVT 2004 Trường 2001; 2005 Trường 09/07/2013 Trường 2013 - 2014 Trường Mã minh chứng H3.9.9.5 H3.9.9.6 H3.9.9.7 Tên minh chứng quan dịp Lễ Tết Các văn phối hợp với công an địa phương Quyết định thành lập trung đội dân quân tự vệ trường Hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành 2013 - 2014 Trường 384/QĐ 5/8/2014 16/NV 22/5/2015 Trường Cty Nhơn Việt Tiêu chuẩn 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Mã minh chứng Tên minh chứng Kế hoạch tài năm 2009 Kế hoạch tài năm 2010 H1.10.1.1 Kế hoạch tài năm 2011 Kế hoạch tài năm 2012 Kế hoạch tài năm 2013 Kế hoạch tài năm 2014 H1.10.1.2 Kế hoạch hồn thiện tăng cường cơng tác quản lý hoạt động sản xuất Báo cáo tốn Thơng báo phê duyệt toán năm 2009 Số, ngày tháng ban hành 653/ĐHGTTV ngày 17/08/2008 689/ĐHGTV T-TC ngày 14/07/2009 383/ĐHGTV T-TC ngày 10/07/2010 324/ĐHGTV T-TC ngày 10/07/2011 Ngày 10/07/2012 Ngày 12/07/2013 Trường Trường Trường Trường Trường Trường 16/4/2015 Trường 31/03/2010 Trường Bộ Giao thông vận tải Trường Bộ Giao thông vận tải Trường Bộ Giao thông vận tải Báo cáo tốn Thơng báo phê duyệt toán năm 2010 31/03/2011 Báo cáo toán Thơng báo phê duyệt tốn năm 2011 31/03/2012 H1.10.1.3 203 Nơi ban hành Mã minh chứng Tên minh chứng Báo cáo tốn Thơng báo phê duyệt toán năm 2012 H1.10.1.4 H2.10.2.1 Báo cáo toán năm 2013- Biên phê duyệt toán Báo cáo toán năm 2014 Báo cáo kết kiểm toán nhà nước trường ĐH GTVT TPHCM Quyết định giao dự toán năm 2009 Quyết định giao dự toán năm 2010 Quyết định giao dự toán năm 2011 Quyết định giao dự toán năm 2012 Quyết định giao dự toán năm 2013 H2.10.2.2 Quyết định giao dự toán năm 2014 Quy chế chi tiêu nội 2010 Quy chế chi tiêu nội 2012 Quy chế chi tiêu nội 2014 H2.10.2.3 Ý kiến đóng góp quy chế chi tiêu nội H2.10.2.4 Phần mềm quản lý đào tạo đề án nâng 204 Số, ngày tháng ban hành 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 2013 Số 437/QĐBGTVT ngày 27/2/2009 Số 426/QĐBGTVT, ngày 11/02/2010 Số 106/QĐBGTVT ngày 18/01/2011 Số 1954/QĐBGTVT, ngày 17/08/2012 Số 465/QĐBGTVT, ngày 27/02/2013 Năm 2014 430/QĐĐHGTVT ngày 08/09/2010 588/QĐĐHGTVT ngày 24/07/2012 115/QĐĐHGTVT ngày 28/03/2014 Năm 2012, 2014 07/2007 Nơi ban hành Trường Bộ Giao thông vận tải Trường Trường Kiểm toán nhà nước Bộ GTVT Bộ GTVT Bộ GTVT Bộ GTVT Bộ GTVT Bộ GTVT Trường Trường Trường CB, CNV Trường Công ty Mã minh chứng Tên minh chứng cấp phần mềm H2.10.2.5 Phần mềm quản lý tài H2.10.2.6 Thơng báo cơng khai dự tốn thu, chi ngân sách năm 2010 Thơng báo cơng khai dự tốn thu, chi ngân sách năm 2011 Thơng báo cơng khai dự tốn thu, chi ngân sách năm 2012 Thông báo công khai dự tốn thu, chi ngân sách năm 2013 Thơng báo cơng khai dự tốn thu, chi ngân sách năm 2014 Báo cáo tài cơng khai đại hội cơng nhân viên chức H2.10.2.7 H2.10.2.8 H2.10.3.1 Số, ngày tháng ban hành 4/2014 2005 Ngày 07/04/2010 Ngày 15/06/2011 Ngày 28/03/2012 Ngày 28/03/2013 Ngày 25/03/2014 Ngày 25/03/2014 831/BC, Báo cáo thực phòng chống tham nhũng 11/12/2013 Kế hoạch đào tạo năm 2009 02/10/2008 810/ĐHGTV Kế hoạch đào tạo năm 2010 T-TC ngày 30/09/2009 383/ĐHGTV Kế hoạch đào tạo năm 2011 T-TC ngày 10/07/2010 518/ĐHGTV Kế hoạch đào tạo năm 2012 T-ĐT ngày 15/10/2011 569/ĐHGTV Kế hoạch đào tạo năm 2013 T-ĐT ngày 23/10/2012 Tháng 10 Kế hoạch đào tạo năm 2014 năm 2013 205 Nơi ban hành CP Phần mềm Tân kỷ Ngân hàng công thương Công ty Misa Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường Trường ... thống kê, đánh giá sơ tiêu chuẩn phân công PHẦN II – TỔNG QUAN CHUNG  Bối cảnh chung: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thơng vận tải, trường đại học đa... thể sau: Trường Đại học Giao thơng vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học đào tạo nhân lực trình độ cao theo hướng ứng dụng thực hành lĩnh vực GTVT khu vực phía Nam nước Hồn thiện... hoạt động tự đánh giá chỉnh sửa, phản biện báo cáo tự đánh giá Ban thư ký nhóm cơng tác Ban thư ký gồm 11 thành viên Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp minh chứng, báo cáo tự đánh giá lập bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay