BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

213 0 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC (theo thông tư 37/2012/TT-BGDĐT, ngày 30/10/2012 Bộ GD&ĐT hướng dẫn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục) Đà Nẵng, năm 2015 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Đà Nẵng, năm 2015 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 724/QĐ-ĐHNN ngày 30 tháng 12 năm 2014 Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng) Stt 01 02 03 04 Họ tên TS Trần Hữu Phúc TS Nguyễn Văn Long TS Dương Quốc Cường TS Đào Thị Thanh Phượng 05 TS Nguyễn Đức Hùng 06 ThS Phạm Thị Tố Như 07 CN Hồ Thị Thục Nhi 08 ThS Tăng Thanh Mai 09 ThS Huỳnh Ngọc Mai Kha 10 ThS Phạm Thành Vinh 11 TS Hồ Sĩ Thắng Kiệt 12 ThS Đặng Vinh 13 14 15 16 CN Nguyễn Thị Ngọc Linh ThS Nguyễn Thái Trung CN Văn Thị Thanh Trà TS Ngũ Thiện Hùng 17 TS Lê Tấn Thi 18 PGS.TS Lưu Quý Khương 19 TS Nguyễn Hữu Bình 20 TS Nguyễn Văn Hiện 21 TS Ngơ Quang Vinh 22 SV Hồ Nguyễn Minh Quân Danh sách có 22 thành viên Chức vụ Nhiệm vụ Hiệu trưởng Chủ tịch Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch TT Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch Trưởng Phòng Khảo thí Ủy viên TT &Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Phó Tr Phòng Khảo thí Ủy viên TK &Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy viên Trưởng P.Tổ chức – Hành Ủy viên Q.Trưởng Phòng Đào tạo Ủy viên Q.Trưởng phòng Uỷ viên Thanh tra-Pháp chế Trưởng P Khoa học &HTQT Uỷ viên Phó Trưởng phòng phụ trách Uỷ viên Phòng Cơ sở Vật chất Tr Phòng Kế hoạch –Tài Uỷ viên Trưởng Phòng CTSV Uỷ viên Tổ trưởng Tổ Thư viện Uỷ viên Trưởng Khoa tiếng Anh Uỷ viên Trưởng Khoa tiếng Anh Uỷ viên Chuyên ngành Trưởng Khoa Quốc tế học Uỷ viên Trưởng Khoa tiếng Pháp Uỷ viên Trưởng Khoa tiếng Nga Uỷ viên Trường Khoa tiếng Nhật – Hàn Ủy viên - Thái Sinh viên Khoa tiếng Pháp Ủy viên DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 724/QĐ-ĐHNN ngày 30 tháng 12 năm 2014 Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng) Stt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Trưởng Phòng Khảo thí Trưởng TS Nguyễn Đức Hùng &Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Ban Chuyên viên Phòng Khảo thí Ủy viên ThS Phan Thị Yến &Đảm bảo Chất lượng Giáo TT dục ThS Lê Duy Bảo Phó Phòng Cơ sở Vật chất Ủy viên ThS Nguyễn Thị Kim Yến Phó P.Thanh tra-Pháp chế Ủy viên CN Văn Thị Thanh Trà Tổ trưởng Tổ Thư viện Ủy viên ThS Trần Thị Kim Chung Chuyên viên Phòng Đào tạo Ủy viên Chuyên viên Phòng ThS Phạm Thị Kim Chi Ủy viên KH&HTQT Chuyên viên Phòng ThS Nguyễn Thái Mỹ Iên Ủy viên KH&HTQT CN Tân Thị Quyên Chuyên viên Phòng TC-HC Ủy viên CN Lê Minh Hiệp Chuyên viên Phòng CTSV Ủy viên Danh sách có 10 thành viên MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II TỔNG QUAN CHUNG 2.1 Bối cảnh chung Nhà trường 2.2 Những phát q trình triển khai tự đánh giá PHẦN III TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG 11 TIÊU CHUẨN SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 11 Tiêu chí 1.1 Sứ mạng trường đại học c định h hợ với chức năng, nhiệm vụ, c c nguồn lực định hướng h t triển Nhà trường; phù hợ gắn kết với chiến lược h t triển kinh tế - ã hội địa hương nước 11 Tiêu chí 1.2 Mục tiêu trường đại học c định h hợ với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định Luật Gi o dục sứ mạng tuyên bố Nhà trường; định kỳ rà so t, bổ sung, điều chỉnh triển khai thực 15 TIÊU CHUẨN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 18 Tiêu chí 2.1 Cơ cấu tổ chức trường đại học thực theo quy định Điều lệ trường đại học c c quy định kh c h luật có liên quan, cụ thể ho quy chế tổ chức hoạt động Nhà trường 18 Tiêu chí 2.2 Có hệ thống văn để tổ chức, quản lý c ch có hiệu c c hoạt động Nhà trường 20 Tiêu chí 2.3 Chức năng, tr ch nhiệm quyền hạn c c hận, c n quản lý, giảng viên nhân viên hân định rõ ràng 23 Tiêu chí 2.4 Tổ chức Đảng c c tổ chức đoàn thể trường đại học hoạt động hiệu năm đ nh gi tốt; c c hoạt động tổ chức Đảng c c tổ chức đoàn thể thực theo quy định h luật 25 Tiêu chí 2.5 Có tổ chức đảm bảo chất lượng gi o dục đại học, bao gồm trung tâm hận chuyên tr ch; có đội ngũ c n có lực để triển khai c c hoạt động đ nh gi nhằm trì, nâng cao chất lượng c c hoạt động Nhà trường 28 i Tiêu chí 2.6 Có c c chiến lược kế hoạch h t triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn h hợ với định hướng h t triển sứ mạng Nhà trường; có s ch biện h gi m s t, đ nh gi việc thực c c kế hoạch Nhà trường 30 Tiêu chí 2.7 Thực đầy đủ chế độ định kỳ b o c o quan chủ quản, c c quan quản lý c c hoạt động lưu trữ đầy đủ c c b o c o Nhà trường 33 TIÊU CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 36 Tiêu chí 3.1 Chương trình đào tạo trường đại học ây dựng theo c c quy định hành Bộ Gi o dục Đào tạo ban hành; có tham khảo chương trình đào tạo c c trường đại học có uy tín nước giới; có tham gia c c nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, c n quản lý, đại diện c c tổ chức ã hội - nghề nghiệ , nhà tuyển dụng lao động người tốt nghiệ 36 Tiêu chí 3.2 Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợ lý, thiết kế c ch hệ thống, đ ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ đào tạo trình độ đại học đ ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực thị trường lao động 40 Tiêu chí 3.3 Chương trình đào tạo quy gi o dục thường uyên thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo 43 Tiêu chí 3.4 Chương trình đào tạo định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa sở tham khảo c c chương trình tiên tiến quốc tế, c c ý kiến hản hồi từ c c nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệ , c c tổ chức gi o dục c c tổ chức kh c nhằm đ ứng nhu cầu nguồn nhân lực h t triển kinh tế - ã hội địa hương nước 46 Tiêu chí 3.5 Chương trình đào tạo thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với c c trình độ đào tạo chương trình đào tạo kh c 49 Tiêu chí 3.6 Chương trình đào tạo định kỳ đ nh gi thực cải tiến chất lượng dựa kết đ nh gi 51 TIÊU CHUẨN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 54 Tiêu chí 4.1 Đa dạng ho c c hình thức đào tạo, đ ứng yêu cầu học tậ người học theo quy định 54 Tiêu chí 4.2 Thực cơng nhận kết học tậ người học theo niên chế kết hợ với học hần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên ii chế sang học chế tín có tính linh hoạt thích hợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học 57 Tiêu chí 4.3 Có kế hoạch hương h đ nh gi hợ lý c c hoạt động giảng dạy giảng viên; trọng việc triển khai đổi hương h dạy học, hương h đ nh gi kết học tậ người học theo hướng h t triển lực tự học, tự nghiên cứu làm việc theo nhóm người học 61 Tiêu chí 4.4 Phương h quy trình kiểm tra đ nh gi đa dạng ho , đảm bảo nghiêm túc, kh ch quan, c, cơng h hợ với hình thức đào tạo, hình thức học tậ , mục tiêu môn học đảm bảo mặt chất lượng c c hình thức đào tạo; đ nh gi mức độ tích luỹ người học kiến thức chuyên môn, kỹ thực hành lực h t hiện, giải vấn đề 64 Tiêu chí 4.5 Kết học tậ người học thông b o kị thời, lưu trữ đầy đủ, c an tồn Văn bằng, chứng cấ theo quy định công bố trang thông tin điện tử Nhà trường 66 Tiêu chí 4.6 Có sở liệu hoạt động đào tạo nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệ , tình hình việc làm thu nhậ sau tốt nghiệ 68 Tiêu chí 4.7 Có kế hoạch đ nh gi chất lượng đào tạo người học sau trường kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho h hợ với yêu cầu ã hội 70 TIÊU CHUẨN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN 73 Tiêu chí 5.1 Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, h t triển đội ngũ giảng viên nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm c n quản lý đ ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ h hợ với điều kiện cụ thể trường đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch 73 Tiêu chí 5.2 Đội ngũ c n quản lý, giảng viên nhân viên đảm bảo c c quyền dân chủ trường đại học 76 Tiêu chí 5.3 Có s ch, biện h tạo điều kiện cho đội ngũ c n quản lý giảng viên tham gia c c hoạt động chun mơn, nghiệ vụ ngồi nước 78 Tiêu chí 5.4 Đội ngũ c n quản lý có hẩm chất đạo đức, lực quản lý chun mơn, nghiệ vụ hồn thành nhiệm vụ giao 79 iii Tiêu chí 5.5 Có đủ số lượng giảng viên để thực chương trình đào tạo nghiên cứu khoa học; đạt mục tiêu chiến lược h t triển gi o dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên 81 Tiêu chí 5.6 Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn đào tạo nhà gi o theo quy định Giảng dạy theo chuyên môn đào tạo; đảm bảo cấu chun mơn trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đ ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học 83 Tiêu chí 5.7 Đội ngũ giảng viên đảm bảo cân kinh nghiệm công t c chuyên môn trẻ ho đội ngũ giảng viên theo quy định 84 Tiêu chí Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có lực chun mơn định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệ vụ, hục vụ có hiệu cho việc giảng dạy, học tậ nghiên cứu khoa học 86 TIÊU CHUẨN NGƯỜI HỌC 89 Tiêu chí 6.1 Người học hướng dẫn đầy đủ chương trình đào tạo, kiểm tra đ nh gi c c quy định quy chế đào tạo Bộ Gi o dục Đào tạo 89 Tiêu chí 6.2 Người học đảm bảo chế độ s ch ã hội, kh m sức khoẻ theo quy định y tế học đường; tạo điều kiện hoạt động, tậ luyện văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo an tồn khn viên Nhà trường 92 Tiêu chí 6.3 Cơng t c rèn luyện trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho người học thực có hiệu 95 Tiêu chí 6.4 Cơng t c Đảng, đồn thể có t c dụng tốt việc rèn luyện trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho người học 98 Tiêu chí 6.5 C c biện h cụ thể, có t c dụng tích cực để hỗ trợ việc học tậ sinh hoạt người học 100 Tiêu chí 6.6 Thường uyên tuyên truyền, gi o dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần tr ch nhiệm, tôn trọng luật h , chủ trương, đường lối, s ch Đảng Nhà nước c c nội quy Nhà trường cho người học 103 Tiêu chí 6.7 Có c c hoạt động hỗ trợ hiệu nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệ có việc làm h hợ với ngành nghề đào tạo 106 Tiêu chí Người học có khả tìm việc làm tự tạo việc làm sau tốt nghiệ Trong năm đầu sau tốt nghiệ , 50% người tốt nghiệ tìm việc làm ngành đào tạo 109 iv Tiêu chí 6.9 Người học tham gia đ nh gi chất lượng giảng dạy giảng viên kết thúc môn học, tham gia đ nh gi chất lượng đào tạo trường đại học trước tốt nghiệ 111 TIÊU CHUẨN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 115 Tiêu chí 7.1 Xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ h hợ với sứ mạng nghiên cứu h t triển trường đại học 115 Tiêu chí 7.2 Có c c đề tài, dự n thực nghiệm thu theo kế hoạch 118 Tiêu chí 7.3 Số lượng b o đăng c c tạ chí chuyên ngành nước quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học h hợ với định hướng nghiên cứu h t triển trường đại học 119 Tiêu chí 7.4 Hoạt động nghiên cứu khoa học h t triển cơng nghệ trường đại học có đóng gó cho khoa học, có gi trị ứng dụng thực tế để giải c c vấn đề h t triển kinh tế - ã hội địa hương nước 122 Tiêu chí 7.5 Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học chuyển giao cơng nghệ khơng kinh hí trường đại học dành cho c c hoạt động 124 Tiêu chí 7.6 C c hoạt động nghiên cứu khoa học h t triển công nghệ trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với c c viện nghiên cứu khoa học, c c trường đại học kh c c c doanh nghiệ Kết c c hoạt động khoa học cơng nghệ đóng gó vào h t triển c c nguồn lực trường 126 Tiêu chí 7.7 Có c c quy định cụ thể tiêu chuẩn lực đạo đức c c hoạt động khoa học công nghệ theo quy định; có c c biện ph để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ 129 TIÊU CHUẨN HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 132 Tiêu chí C c hoạt động hợ t c quốc tế thực theo quy định Nhà nước 132 Tiêu chí C c hoạt động hợ t c quốc tế đào tạo có hiệu quả, thể qua c c chương hợ t c t c đào tạo, trao đổi học thuật; c c chương trình trao đổi giảng viên người học, c c hoạt động tham quan khảo s t, hỗ trợ, nâng cấ sở vật chất, trang thiết bị trường đại học 136 v Tiêu chí C c hoạt động hợ t c quốc tế nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể qua việc thực dự n, đề n hợ t c nghiên cứu khoa học, h t triển công nghệ, c c chương trình dụng kết nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố c c cơng trình khoa học chung 138 TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC 143 Tiêu chí 9.1 Thư viện trường đại học có đầy đủ s ch, gi o trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt tiếng nước đ ứng yêu cầu sử dụng c n bộ, giảng viên người học Có thư viện điện tử nối mạng, hục vụ dạy, học nghiên cứu khoa học có hiệu 143 Tiêu chí 9.2 Có đủ số hòng học, giảng đường lớn, hòng thực hành, thí nghiệm hục vụ cho dạy, học nghiên cứu khoa học đ ứng yêu cầu ngành đào tạo 146 Tiêu chí 9.3 Có đủ trang thiết bị dạy học để hỗ trợ cho c c hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng sử dụng có hiệu quả, đ ứng yêu cầu c c ngành đào tạo 148 Tiêu chí 9.4 Cung cấ đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu c c hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học quản lý 149 Tiêu chí 9.5 Có đủ diện tích lớ học theo quy định cho việc dạy học; có ký túc cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị sân bãi cho c c hoạt động văn ho , nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định 152 Tiêu chí 9.6 Có đủ hòng làm việc cho c n bộ, giảng viên nhân viên hữu theo qui định 153 Tiêu chí 9.7 Có đủ diện tích sử dụng đất theo qui định tiêu chuẩn TCVN 3981- Diện tích mặt tổng thể đạt mức tối thiểu theo qui định 155 Tiêu chí Có qui hoạch tổng thể sử dụng h t triển sở vật chất kế hoạch chiến lược trường 156 Tiêu chí 9.9 Có c c biện h hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho c n quản lý, giảng viên, nhân viên người học 157 TIÊU CHUẨN 10 TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 161 vi 19.1 Thống kê, phân loại giảng viên hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ tin học cho công tác giảng dạy nghiên cứu: Tỷ lệ (%) giảng viên hữu sử STT Tần suất sử dụng dụng ngoại ngữ tin học Ngoại ngữ Tin học 70 100 20 - 10 - - - - - 100 100 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian công việc) Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian công việc) Đôi sử dụng (trên 40-60% thời gian cơng việc) Ít sử dụng (trên 20-40% thời gian công việc) Hiếm sử dụng không sử dụng (0-20% thời gian cơng việc) Tổng 19.2 Độ tuổi trung bình giảng viên hữu: 41 tuổi 19.3 Tỷ lệ giảng viên hữu có trình độ tiến sĩ trở lên tổng số giảng viên hữu Nhà trường: 26/239 (10,88%) 19.4 Tỷ lệ giảng viên hữu có trình độ thạc sĩ tổng số giảng viên hữu Nhà trường: 171/239 (71,55%) 187 IV Người học Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học nghiên cứu sinh: 20 Tổng số họ s n đăng ký dự vào r ng, số sinh viên trúng tuyển nhập họ rong năm g n ( ệ quy): Năm Số thí sinh dự thi Số trúng tuyển (người) (người) Tỷ lệ cạnh tranh Số nhập học thực tế (người) Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30) Điểm Số lượng trung sinh viên bình quốc tế SV nhập học tuyển (người) Đ i học 2010 5.099 1.111 1/4,59 1.222 15,5-20,5 17,6 36 2011 5.335 1.386 1/3,85 1.505 14,0-21, 17,8 22 2012 5.000 1.449 1/3,45 1.672 14,5-24,0 20,4 60 2013 6.224 1.290 1/4,82 1.499 16,0-26,5 20,7 52 2014 5.996 1.989 1/3,01 1.688 13,0-20,5 17,6 15 Liên thông 2010 119 110 10,5 2011 109 100 10,0 2012 91 87 10,0 2013 0 0 2014 0 0 Số lượng sinh viên hệ quy học tập trường: 6.115 sinh viên (Theo thống kế số lượng sinh viên Phòng CTSV ngày 21/11/2014) 188 21 Thống kê, phân lo i số l ợng ng i học nhập họ rong năm g n hệ quy khơng quy: Đơn vị: người Các tiêu chí 2010 2011 2012 2013 2014 Nghiên cứu sinh - - - 5 Học viên cao học 75 100 125 85 55 1222 1505 1672 1499 1688 110 100 87 0 1444,5 1755 1946,5 1636,5 1780,5 Sinh viên đại học Trong đó: Hệ quy Hệ khơng quy Đại học liên thơng Tổng số sinh viên quy (chưa quy đổi): 6.115 + 140 (HVCH) + 10 (NCS) Tổng số sinh viên quy đổi: 6.435=6.115 + 140x1,5 + 10x2 (năm học 2014-2015) Tỷ lệ sinh viên giảng viên (sau quy đổi): 13,72% 22 Số sinh viên quốc tế nhập họ rong năm g n đây: Đơn vị: người Năm học 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Số lượng 36 22 60 52 15 Tỷ lệ (%) tổng số sinh viên quy đổi 2,49 1,25 3,08 3,18 0,84 189 23 Sinh viên có chỗ kí túc xá / tổng số sinh viên có nhu c u năm g n đây: Các tiêu chí 2010- 20112011 2012 20122013 2013- 20142014 2015 Tổng diện tích phòng (m2) Số lượng sinh viên có nhu cầu phòng (trong ngồi ký túc xá) 3019 3564 Số lượng sinh viên ký túc xá 3458 3343 3974 327 177 272 Tỷ số diện tích đầu sinh viên ký túc xá, m2/người 24 Số l ợng (ng i) tỷ lệ (%) ng i học tham gia nghiên c u khoa học: Năm học 2009-2010 2010-2011 Số lượng (người) Tỷ lệ (%) tổng số sinh viên quy đổi 2011-2012 2012-2013 2013-2014 24 32 48 65 194 1,66 1,82 2,47 3,97 10,9 190 25 Thống kê số l ợng ng i tốt nghiệp rong năm g n đây: Đơn vị: người Năm tốt nghiệp Các tiêu chí 2010 2011 2012 2013 2014 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 0 0 Học viên tốt nghiệp cao học 74 73 152 79 51 Hệ quy 796 768 892 988 1020 Hệ khơng quy 514 447 261 1312 370 Sinh viên tốt nghiệ đại học Trong đó: Kh c 26 Tình tr ng tốt nghiệp c a sinh viên hệ quy: Năm tốt nghiệp Các tiêu chí 2010 2011 2012 2013 892 988 Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) 796 768 Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%) 82,0% 89,4% 935 720 2014 1020 90.3% 87,1% 74,5% 1222 897 1041 Đ nh gi sinh viên tốt nghiệp chất lượng đào tạo Nhà trường: A Nhà trường không điều tra vấn đề  chuyển xuống câu B Nhà trường có điều tra vấn B đề  điền thông tin 191 3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời học Kiến kiến thức kỹ thức: cần thiết cho công việc 9.3% theo ngành tốt nghiệp (%) Kỹ năng: 10.7% 3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời học phần kiến thức kỹ cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%) Kiến thức 9.1% Kiến thức 7.0% Kỹ 6.3% Kỹ 4.0% Kiến thức 88.8% Kiến thức 84.4% Kỹ năng: Kỹ năng: Hữu ích Kiến thức 82.0% 74.5% 87.6% 74.5% 24.6% Kỹ năng: 83.0% 3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học kiến thức kỹ cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp Kiến thức:1 7% Kiến thức: 5.3% Kiến thức: 10.0% Kỹ năng: 15.1% Kỹ năng: 5.3% Kỹ năng: 13.0% 0.9% Sinh viên có việc làm năm sau tốt nghiệp: A Nhà trường không điều tra vấn đề  chuyển xuống B câu B Nhà trường có điều tra vấn đề  điền thông tin 192 4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm ngành đào tạo (%) - Sau tháng tốt nghiệp 60,9% 64,7% 61,2% 63,7% 92,2% 4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm 24,1% tr i ngành đào tạo (%) 18,6% 17,4% 4.3 Thu nhập bình qn/tháng 4-6 triệu sinh viên có việc làm 4-6 triệu 4-6 triệu - Sau 12 tháng tốt nghiệp Đang KS Đ nh gi nhà tuyển dụng A sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngành đào tạo: A Nhà trường không điều tra vấn đề  chuyển xuống kết thúc bảng B Nhà trường có điều tra vấn đề  điền thông tin 5.1 Tỷ lệ sinh viên đ ứng yêu cầu công việc, sử dụng (%) Đang khảo sát 5.2 Tỷ lệ sinh viên đ ứng yêu cầu công việc, hải đào tạo thêm (%) Đang khảo sát 5.3 Tỷ lệ sinh viên phải đào tạo lại đào tạo bổ sung tháng (%) Đang khảo sát 193 V Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ 27 Số l ợng đề tài nghiên c u khoa học chuyển giao khoa học công nghệ c aN r ng đ ợc nghiệm rong năm g n đây: Số lượng TT Phân loại đề tài Hệ Tổng số 2010 2011 2012 2013 2014 (đã uy đổi) (1) (2) (3) Đề tài cấp NN 2,0 Đề tài cấp Bộ* 1,0 Đề tài cấ ĐHĐN 0,5 Đề tài cấ trường 0,5 Tổng (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 17 17,5 11 11 19,5 10 16 28 15 41 Tổng số đề tài quy đổi: 41 Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) cán hữu: 12,31% 28 Số l ợng cán ữu c a N r ng tham gia thực đề tài khoa họ rong năm g n đây: Số lượng cán tham gia Số lượng đề tài Đề tài cấp Đề tài Đề tài cấp NN cấp Bộ* trường Từ đến đề tài - 20 82 Từ đến đề tài - - - Trên đề tài - - - Tổng số cán tham gia - 20 82 Ghi 194 29 Số l ợng cán ữu c a N r ng tham gia viế sá rong năm g n đây: Số lượng cán hữu tham gia viết sách Số lượng sách Sách chuyên Sách giáo Sách tham Sách khảo trình khảo hướng dẫn Từ đến sách 11 11 Từ đến sách Trên sách Tổng số cán tham gia 30 Số l ợng c a cán ữu c a N r ng đ ợ đăng p chí rong năm g n đây: Số lượng ST Phân loại tạp T chí Tạp chí Hệ KH 1,5 Tạp chí KH cấp Ngành 2011 2012 2013 2014 Tổng (đã quy đổi) số** quốc tế 2010 14 12 12 25 1,0 55,5 53 nước Tạp chí / tập 0,5 san 32 37 23 cấp 54,5 trường Tổng 44 26 76 42 11 163 Tổng số đăng tạ chí (quy đổi): 163 Tỷ số đăng tạ chí (quy đổi) cán hữu: 163/333(48,95%) 195 31 Số l ợng cán ữu c a N r ng tham gia viế bà đăng p chí rong năm g n đây: Nơi đăng Số lượng CBGD có Tạp chí KH Tạp chí KH cấp Tạp chí / tập san quốc tế Ngành nước cấ trường Từ đến báo 25 Từ đến 10 báo 30 báo đăng tạp chí Từ 11 đến 15 báo Trên 15 báo Tổng số cán tham gia 32 Số l ợng báo cáo khoa học cán ữu c a N r hội nghị, hội thảo, đ ợ đăng oàn văn rong ng báo cáo t i yển tập cơng trình hay rong năm g n đây: kỷ yế Số lượng Hệ số Phân loại TT hội thảo 2010 Hội thảo quốc tế Hội thảo nước Hội thảo trường cấp 1,0 2011 2012 2013 12 12 2014 Tổng (đã quy đổi) 16 0,5 0,25 Tổng Tổng số b o c o (quy đổi): 16 Tỷ số b o c o (quy đổi) cán hữu: 16/333 (4,8%) 196 33 Số l ợng cán ữu c a N r ng có báo cáo khoa học t i hội nghị, hội thảo đ ợ đăng oàn văn rong yển tập cơng trình hay kỷ yếu rong năm g n đây: Cấp hội thảo Số lượng CB có báo cáo khoa Hội thảo Hội thảo Hội thảo quốc tế nước trường Từ đến báo cáo 20 30 Từ đến 10 báo cáo học hội nghị, hội thảo Từ 11 đến 15 báo cáo Trên 15 báo cáo Tổng số cán tham gia 21 30 34 Nghiên c u khoa học c a sinh viên 34.1 Số lượng sinh viên Nhà trường tham gia thực đề tài khoa học năm gần đây: Số lượng sinh viên tham gia Số lượng đề tài Từ đến đề tài Đề tài cấp Đề tài Đề tài cấp NN cấp Bộ* trường 407 407 Ghi Từ đến đề tài Trên đề tài Tổng số sinh viên tham gia * Bao gồm đề tài cấp Bộ tương đương, đề tài nhánh cấ nhà nước 197 34.2 Thành tích nghiên cứu khoa học sinh viên: Số lượng Thành tích STT nghiên cứu khoa 2010 học 2011 2012 2013 2014 Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo Số b o đăng, cơng trình cơng bố VI Cơ sở vật chất, thư viện, tài 35 Tổng diện đất sử dụng c r ng (tính m2): 17.080 m2 36 Diện tích sử dụng cho h ng mục sau (tính m2): 15.291m2 - Nơi làm việc: 5.129 m2 - Nơi học: 10.162 m2 - Nơi vui chơi giải trí: 651,4 m2 37 Diện tích phòng học (tính m2) - Tổng diện tích phòng học: 9.532 m2 - Tỷ số diện tích phòng học sinh viên quy: 1,56 m2/SV 38 Tổng số đ sá rong v ện c a N r ng 24.897 Tổng số đầu sách gắn với c c ngành đào tạo có cấp Nhà trường ĐHNN: 19.067 39 Tổng số máy tính c r ng: - Dùng cho hệ thống văn hòng: 110 m y - Dùng cho sinh viên học tập: 309 máy Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên sinh viên quy: 0,05 máy/SV 198 40 Tổng kinh phí từ nguồn thu c r ng rong năm g n đây: - Năm 2009: 25.920.000.000 đồng - Năm 2010: 29.996.000.000 đồng - Năm 2011: 43.697.000.000 đồng - Năm 2012: 55.390.000.000 đồng - Năm 2013: 65.150.000.000 đồng - Năm 2014: 62.423 60.000 đồng 41 Tổng thu học phí (chỉ tính hệ n q y) rong năm g n đây: - Năm 2009: 5.904.000.000 đồng - Năm 2010: 7.341.000.000 đồng - Năm 2011: 12.406.000.000 đồng - Năm 2012 :16.711.000.000 đồng - Năm 2013: 22.477.000.000 đồng - Năm 2014: 24.6 0.000.000 đồng VII Tóm tắt số số quan trọng Từ kết khảo sát trên, tổng hợp thành số số quan trọng đây: Giảng viên (số liệ năm ối kỳ đán g á): Tổng số giảng viên hữu (người): 239 Tỷ lệ giảng viên hữu tổng số cán hữu (%): 71,78% Tỷ lệ giảng viên hữu có trình độ tiến sĩ trở lên tổng số giảng viên hữu Nhà trường (%): 10,46% Tỷ lệ giảng viên hữu có trình độ thạc sĩ tổng số giảng viên hữu Nhà trường (%): 71,55% Sinh viên: Tổng số sinh viên quy (người): 6.115 Tổng số sinh viên quy đổi (người): 6.435 Tỷ số sinh viên giảng viên (sau quy đổi): 13,72 SV/GV Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 199 200 Đán g a sinh viên tốt nghiệp chấ l ợng đào oc aN r ng: Tỷ lệ sinh viên trả lời học kiến thức kỹ cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 74,5% Tỷ lệ sinh viên trả lời học phần kiến thức kỹ cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 24,6% Sinh viên có việ làm rong năm đ u tiên sau tốt nghiệp: Tỷ lệ sinh viên có việc làm ngành đào tạo (%): 85,6% Tỷ lệ sinh viên có việc làm tr i ngành đào tạo (%): 14,4% Thu nhập bình qn/tháng sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): – triệu đồng Nghiên c u khoa học chuyển giao công nghệ: Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) cán hữu: 41/333 Tỷ số đăng tạ chí (quy đổi) cán hữu: 164/333 Tỷ số b o c o (quy đổi) cán hữu: Cơ sở vật chất (số liệ năm ối kỳ đán g á): Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên sinh viên quy: 0,05 máy/SV Tỷ số diện tích phòng học sinh viên quy: 1,56 m2/SV 201 ... tách khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư hạm - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thực chức đào tạo giáo viên chuyên gia ngơn ngữ có trình độ đại học sau đại học; đào...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Đà Nẵng, năm 2015 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm... năm 1994, Đại học Đà Nẵng thành lập theo Nghị định số 32/CP Chính phủ, Cơ sở Đại học Sư hạm Ngoại ngữ Đà Nẵng trở thành đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay