Đề thi HSG sử 8 năm 2016 2017

8 3 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:04

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC: 2016 - 2017 Đề thức MƠN: LỊCH SỬ Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi có: 04 trang I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( điểm, 20 câu) Câu 1: Từ năm 1662 đến đầu kỉ XIX, Nam phi thuộc địa của? A Anh C Mĩ B Pháp D Hà Lan Câu 2: “ Bản đồ gen người” giải mã hoàn chỉnh vào thời gian nào? A 4/1997 C 3/2004 B 4/2003 D 4/2004 Câu 3: Cho kiện sau: Tổng thống Mĩ Bu- sơ Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Gooc-ba-chốp tuyên bố chấm dứt “ Chiến tranh lạnh” Thành lập cộng đồng Châu Âu EC Khối quân Đông Nam Á thành lập Trung Quốc thu hồi chủ quyền Hồng Công Hãy xếp kiện theo trình tự thời gian A 1324 C 3214 B 2314 D 4321 Câu 4: Nét bật sách đối ngoại nước Tây Âu sau chiến tranh giới thứ hai là: A Thực chiến tranh xâm lược thuộc địa B Thực sách hòa bình, trung lập C Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới D Tiến hành chiến tranh xâm lược nhằm khôi phục ách thống trị thuộc địa trước Câu 5: Nhật Bản kí với Mĩ “ Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật” vào thời gian nào? A 8-9-1951 C 9-9-1951 B 10-9-1951 D 11-9-1951 Câu Giai cấp không bị bần hóa phá sản quy mơ lớn Việt Nam? A Công nhân C Nông dân B Tiểu tư sản D Địa chủ Câu 7: Sau chiến tranh giới thứ nhất, thực dân Pháp có giai cấp trở thành đối tượng cách mạng Việt Nam ? A Giai cấp nông dân C Giai cấp địa chủ phong kiến B Giai cấp công nhân D Giai cấp tư sản Câu 8: Dưới ách thống trị thực dân Pháp, thái độ trị tư sản mại là: A Câu kết chặt chẽ trị với đế quốc B Có khuynh hướng kinh doanh độc lập, có tinh thần yêu nước C Có thái độ khơng kiên định, dễ thỏa hiệp cải lương D Câu kết chặt chẽ với thực dân, tăng cường bóc lột nơng dân Câu 9: Ý đặc điểm riêng giai cấp công nhân Việt Nam? A Chịu ba tầng áp bóc lột B Có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân C Sinh sống tập trung D Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến xã hội Câu 10: Thực dân Pháp hạn chế phát triển ngành khai thác thuộc địa lần thứ hai? A Nông nghiệp C Giao thông vận tải B Công nghiệp nhẹ D Công nghiệp nặng Câu 11: Vạch trần sách đàn áp, bóc lột dã man chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh dân tộc bị áp đứng lên đấu tranh tự giải phóng nội dung tờ báo nào? A Đời sống cơng nhân C Tạp chí thư tín quốc tế B Người khổ D Sự thật Câu 12: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin, đứng Quốc tế thứ ba: A Nguyễn Ái Quốc đọc “ Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” B Đưa yêu sách đến hội nghị Vec-xai C Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp D Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa Câu 13: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc? A Sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa B Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên C Tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân D Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp Câu 14: Sau chiến tranh giới thứ nhất, giai cấp Việt Nam nhanh chóng vươn lên lãnh đạo cách mạng nước ta? A Địa chủ phong kiến C Công nhân B Nông dân D Tư sản Câu 15: Cơ quan tuyên truyền Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tờ báo ? A Tin tức C Búa liềm B Người khổ D Thanh niên Câu 16: Đâu khơng phải vai trò Nguyễn Ái Quốc Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên? A Sáng lập, lãnh đạo vạch mục đích chương trình hoạt động Hội B Soạn thảo tuyên ngôn, Điều lệ Đảng cho Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên C Mở lớp huấn luyện trị để đào tạo cán bộ, xuất sách báo làm sở lí luận truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin nước D Vạch đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam Câu 17: Cho kiện sau: Xuất sách “Đường cách mệnh” Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân Hội liên hiệp thuộc địa Pa-ri thành lập Đại hội đại biểu lần thứ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hãy xếp kiện theo trình tự thời gian A 3421 C 2314 B 2341 D 3241 Câu 18: Năm 1927, số vốn Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới: A 400 triệu phrăng C 200 triệu phrăng B 120 triệu phrăng D 300 triệu phrăng Câu 19: Cán Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên sau đào tạo làm gì? A Về nước hoạt động B Đi học quân Liên Xô Trung Quốc C Chọn học trường Đại Học Phương Đông ( Liên Xô) D Đi học tập quân Nhật Bản Câu 20: Ý sách cai trị thực dân Pháp Việt Nam? A Thẳng tay đàn áp khủng bố hành động yêu nước B Vị trí chủ chốt máy quyền vua quan Nam triều nắm giữ C Ban hành thêm số quyền tự dân chủ D Thực sách “ chia để trị” II PHẦN TỰ LUẬN ( 12 điểm) Câu 1: ( 3,0 điểm) Nêu biến đổi to lớn khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ hai Trong năm 1945, 1967, 1976 có kiện tác động đến phát triển nước Đông Nam Á? Ý nghĩa kiện đó? Câu 2: ( 3,0 điểm) Tại nói Cu Ba cờ đầu phong trào giải phóng dân tộc Mĩlatinh? Câu 3: ( 4,0 điểm) Trong năm 20 kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc xác định truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng gì? Trình bày hoạt động yêu nước Nguyễn Ái Quốc từ 1921 -1925 nhằm truyền bá lí luận cách mạng vào Việt Nam? Câu 4: ( 2,0 điểm) Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp Việt Nam làm cho xã hội Việt Nam nảy sinh mâu thuẫn nào? Vì lại xuất mâu thuẫn đó? .Hết Họ tên thí sinh: .SBD: Cán coi thi khơng cần giải thích thêm./ PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: LỊCH SỬ I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( điểm, 20 câu) - Mỗi đáp án 0,4 điểm - Đáp án có nhiều lựa chọn, cho điểm toàn đáp án câu hỏi Câu Đáp án D B B D A ABD C A CD 10 D Câu Đáp án 11 B 12 A 13 D 14 C 15 D 16 BD 17 D 18 A 19 ABC 20 BC II PHẦN TỰ LUẬN ( 12 điểm) Câu Nội dung cần đạt * Những biến đổi to lớn khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ hai: - Trước chiến tranh giới hai, nước Đông Nam Á thuộc địa phụ thuộc vào thực dân phương tây ( trừ Thái Lan) Sau chiến tranh giới hai đến nay, nước Đông Nam Á giành độc lập - Sau giành độc lập nước Đông Nam Á sức phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po Đặc biệt Xin-ga-po trở thành “con rồng châu Á”, xếp vào hàng nước phát triển giới - Hiện nay, hầu Đông Nam Á tham gia tổ chức ASEAN- liên minh kinh tế- trị khu vực Đông Nam Á, Câu nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị hợp 3,0 tác nước khu vực điểm *Sự kiện năm 1945, 1967, 1976 tác động đến phát triển nước Đông Nam Á? Ý nghĩa - Năm 1945, loạt nước giành độc lập In-đô- nê-xi-a, Việt Nam, Lào thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á phát triển mạnh mẽ - Năm 1967, Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ) thành lập mở hướng phát triển cho khu vực, tạo sở cho nước Đông Nam Á hợp tác phát triển - Năm 1976, Hiệp ước Bali ( Hiệp ước thân thiện hợp tác Đông Nam Á) kí kết Đã xác định nguyên tắc quan hệ hợp tác nước Đông Nam Á; đặt tảng cho hợp tác ASEAN, mở thời kỳ phát triển cho Đông Nam Á: nước khu vực gia nhập vào ASEAN Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Từ thập niên đầu kỉ XIX, nước Mĩ La tinh giành độc lập, thoát khỏi ách thống trị Tây Ban Nha, sau nước Mĩ Latinh lại rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề, trở thành sân sau đế quốc Mĩ Nhiều phong trào đấu tranh chống Mĩ diễn chưa giành thắng lợi - Từ đầu năm 50 kỉ XX, Cu Ba bùng nổ phong trào đấu tranh vũ trang chống lại chế độ độc tài thân Mĩ Ba-ti-xta Mở đầu công pháo đài Môn-ca-đa 135 niên yêu nước huy Phi-đen Cát-xtơ-rô ( ngày 26/7/1953) Từ cuối năm 1956, phát triển thành đấu tranh vũ trang - Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành cơng, quyền độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ; Cu-ba trở thành nước khu vực giành độc lập đường đấu tranh vũ trang Câu Thắng lợi thúc đẩy phong trào giải phóng 3,0 dân tộc Mĩ latinh đưa nước khu vực vào điểm thời kì đấu tranh liệt, giành nhiều thắng lợi - Từ năm 60 đến 80 kỉ XX, phong trào đấu tranh vũ trang diễn nhiều nước : Cô-lôm-bi-a, Bơ-li-vi-a, Ni-cara-goa khu vực ví “lục địa bùng cháy” phong trào cách mạng Kết quyền độc tài nhiều nước bị lật đổ; phủ dân tộc dân chủ thiết lập - Cu Ba nước tiến hành cải cách dân chủ triệt để: cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp tư nước ngồi, xây dựng quyền cách mạng , phát triển kinh tế, giáo dục, y tế - Cu Ba giành nhiều thắng lợi nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc, đặc biệt làm thất bại tập kích lính đánh thuê Mĩ bãi biển Hi-rôn (1961) - Cu Ba quốc gia Mĩ La-tinh xây dựng đất nước theo đường chủ nghĩa xã hội, cờ đầu cho phong trào giải phóng dân tộc khu vực Câu * Trong năm 20 kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc xác 4,0 định truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng vơ sản- chủ điểm nghĩa Mác Lê-nin * Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến năm 1925: - 1921, Nguyễn Ái Quốc số người yêu nước thuộc địa Pháp sáng lập Hội Liên Hiệp Thuộc Địa để đoàn kết lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin đến dân tộc thuộc địa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 - Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người khổ, vạch trần sách áp bức, bóc lột dã man Chủ nghĩa đế quốc nói chung thực dân Pháp nói riêng, thức tỉnh dân tộc bị áp đứng lên tự giải phóng - Nguyễn Ái Quốc viết nhiều báo cho báo Nhân Đạo, Đời sống công nhân… sách “ Bản án chế độ thực dân Pháp” - Mặc dù bị nhà cầm quyền Pháp tìm mọi cách ngăn chặn, cấm đốn sách báo tiến nói bí mật truyền nước - Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc Pháp trình chuẩn bị tư tưởng, trị cho đời Đảng cộng sản Việt Nam sau - Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên xô dự Hội nghị quốc tế nông dân bầu vào ban chấp hành Sau Người lại Liên xơ thời gian vừa nghiên cứu, vừa học tập - 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại Hội lần thứ V Quốc tế cộng sản, trình bày lập trường quan điểm vị trí, chiến lược cách mạng nước thuộc địa, mối quan hệ phong trào công nhân nước đế quốc với phong trào cách mạng nước thuộc địa; vai trò sức mạnh to lớn giai cấp nông dân nước thuộc địa - Những quan điểm chủ nghĩa Mác- lê nin cách mạng giải phóng thuộc địa thời đại đế quốc chủ nghĩa cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận truyền bá vào Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ bước chuẩn bị quan trọng trị, tư tưởng cho thành lập đảng vơ sản Việt Nam -trong giai đoạn sau - Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu- Trung Quốc Người tiếp xúc với nhà cách mạng Việt Nam có mặt đây, số niên từ nước sang để thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên, tổ chức Cộng Sản Đồn nòng cốt ( tháng 6/1925) - Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện trị để đào tạo số niên Việt Nam trở thành cán cách mạng - Sau đó, số người chọn học trường Đại học Phương Đông ( Liên Xô) , số người học đại học quân Liên xơ Trung Quốc, phần lớn lên đường nước hoạt động 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - 1925, báo Thanh Niên xuất bản- coi quan tuyên truyền Hội Các giảng Người lớp huấn luyện trị tập hợp lại sau in thành sách Đường cách Mệnh (1927) vạch phương hướng cho cách mạng giải phóng đân tộc Việt Nam - Tác phẩm Đường cách Mệnh, báo Thanh Niên bí mật chuyển nước vào lúc phong trào yêu nước dân chủ sôi từ Nam Bắc sở giai cấp cơng nhân lớn mạnh nên có điều kiện sâu vào quần chúng - Quá trình hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ 1921 – 1925 q trình chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho đời Đảng cộng sản Việt Nam sau * Những mâu thuẫn bản: - Mâu thuẫn dân tộc, toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược - Mâu thuẫn giai cấp, giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến * Xuất mâu thuẫn vì: - Thực dân Pháp thống trị khai thác thuộc địa lần thứ hai Câu Việt Nam chà đạp lên độc lập, chủ quyền dân tộc Việt Nam - Quá trình khai thác thuộc địa thực dân Pháp Việt Nam làm cho giai cấp tầng lớp nhân dân Việt Nam bị đẩy vào đường khốn khổ ( trừ thành phần làm tay sai cho Pháp) - Giai cấp địa chủ phong kiến, đại địa chủ đầu hàng, làm tay sai cho Pháp, câu kết với Pháp để bóc lột giai cấp nơng dân, làm cho đời sống nông dân vốn khốn khổ lại khốn khổ - Hết 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 ... mạnh mẽ - Năm 1967, Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ) thành lập mở hướng phát triển cho khu vực, tạo sở cho nước Đông Nam Á hợp tác phát triển - Năm 1976, Hiệp ước Bali ( Hiệp ước thân thi n... Câu * Trong năm 20 kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc xác 4,0 định truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng vơ sản- chủ điểm nghĩa Mác Lê-nin * Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến năm 1925: - 1921,... đó? .Hết Họ tên thí sinh: .SBD: Cán coi thi khơng cần giải thích thêm./ PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: LỊCH SỬ I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( điểm, 20 câu) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG sử 8 năm 2016 2017 , Đề thi HSG sử 8 năm 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay